Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethische gedragscode Versie: augustus 2012"

Transcriptie

1 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen niet onder het documentbeheer en zijn mogelijk niet actueel. Gebruikers van papieren exemplaren dienen hun versie te vergelijken met de elektronisch beheerde versie. Aug Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

2 Inleiding Inhoudsopgave Inleiding Boodschap van de CEO... 1 Onze visie, missie en waarden... 2 Doel... 3 De geest van deze Gedragscode... 3 Voor wie geldt de Gedragscode?... 3 Naleving van alle wettelijke voorschriften...4 Uw verantwoordelijkheden...4 Kwesties rond naleving melden... 5 Afhandeling van meldingen...6 Overtredingen...6 Beleidsregels Onze werkplek Gelijke kansen...8 Een werkplek zonder alcohol en drugs....9 Een werkplek zonder geweld...10 Beveiliging en crisismanagement Veiligheid, gezondheid en het milieu Onze producten Productveiligheid en -kwaliteit Onze zakelijke relaties Geschenken, gunsten en amusement Relaties met leveranciers Relaties met klanten...20 Eerlijke concurrentie Internationale handelsvoorschriften Preventie van witwassen en corruptie Onze relaties met de overheid Werken met overheden Politieke donaties en activiteiten Bedrijfsmiddelen en reputatie Bescherming van onze bedrijfsmiddelen Intellectuele eigendomsrechten Bedrijfsinformatie Boekhouding en administratie...38 Privacy...39 Belangenverstrengeling Handel met voorkennis en beurstips...42 Communicatie met de media en bekendmakingen Documentenbeheer Verklaring...46 #2 Gedragscode 2012

3 Inleiding Boodschap van Mark Succesvolle ondernemingen hebben een sterke bedrijfscultuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor kernwaarden zoals de onze: een hoge mate van integriteit, veel energie en uitstekende prestaties. Hoewel groei en verandering voor Regal altijd al een manier van leven zijn geweest, zijn deze kernwaarden nooit veranderd. Integriteit is de hoeksteen van al onze zakelijke en persoonlijke relaties en we moeten ons allemaal inspannen om onder alle omstandigheden integer en ethisch verantwoord te handelen, elke dag opnieuw. Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en ons streven is om die winstgevende groei wereldwijd voort te zetten. Dat vereist een cultuur die is gebaseerd op integriteit, transparantie en openhartigheid. We werken al jaren aan het integreren van deze cultuur in ons bedrijf. In een proces van doorlopende verbetering voeren we nog dagelijks nieuwe aanpassingen door, onder meer in ons wereldwijde Compliance Program. De Ethische gedragscode ligt ten grondslag aan het Compliance Program en onze inzet op het gebied van integriteit. Deze Gedragscode belichaamt overal ter wereld de integriteit en de ethische normen van Regal. De Gedragscode verstrekt richtlijnen voor zakelijk gedrag, zodat we ethisch verantwoorde beslissingen kunnen nemen die aansluiten op onze waarden, programma's en strategische doelstellingen. Het is belangrijk om te beseffen dat de Gedragscode geen richtlijnen voor elke denkbare situatie bevat. We hebben allemaal de plicht om met gezond verstand te oordelen en advies in te winnen in geval van onduidelijkheid over de juiste handelwijze. We hebben allemaal wel eens vragen of twijfels. Hulp inroepen is dan vaak de aangewezen weg. We bieden hulp en advies via verschillende kanalen: managers, functieexperts, de Ethics & Compliance Office en de Meldlijn Integriteit. Als u vragen of twijfels hebt over illegale of onethische handelwijzen, meld deze dan via een van de in deze Gedragscode genoemde communicatiekanalen. Wanneer u te goeder trouw melding maakt van een kwestie, mag niemand represaillemaatregelen tegen u treffen en kunt u erop vertrouwen dat het bedrijf u alle mogelijke steun zal verlenen. Represailles of vergelding tegen iemand die te goeder trouw een melding doet of meewerkt aan een onderzoek is zelfs streng verboden. Integriteit is niet iets dat af en toe speelt. In de steeds dynamischer en complexer wordende zakenwereld moeten we consistent en standvastig streven naar integriteit. De integriteit van een onderneming wordt over een lange periode dag voor dag opgebouwd door de organisatie als geheel, terwijl onrechtmatige of illegale activiteiten van één enkele medewerker al direct negatieve gevolgen kunnen hebben voor ons allemaal. Wereldwijd willen we bekend staan als een organisatie die zich heeft gecommitteerd aan integriteit in alle aspecten van het bedrijf, zelfs wanneer een moeilijke ethische beslissing ertoe leidt dat een deal niet doorgaat of we op korte termijn een verlies moeten accepteren. Op de lange termijn zijn het voortbestaan en de reputatie van ons bedrijf ervan afhankelijk dat ieder van ons zich houdt aan deze Gedragscode en altijd integer handelt, zodat er een klimaat van open communicatie, teamwerk en persoonlijke verantwoordelijkheid ontstaat. We kunnen allemaal trots zijn op de reputatie en het zakelijke succes die we met Regal hebben opgebouwd. Onze doorlopende inzet voor onze bedrijfswaarden en de richtlijnen in deze Gedragscode is en blijft essentieel voor ons succes. Hartelijk dank voor al jullie inspanningen om ons bedrijf groot te maken. Voorzitter en Chief Executive Officer Wij zetten energie om in beweging om de wereld efficiënter te laten werken. - BEDRIJFSDOEL Gedragscode

4 Inleiding De kern van het succes... Onze kernwaarden Integriteit Wij zijn een eerlijk, betrouwbaar, openhartig, transparant en rechtvaardig bedrijf. Veel energie Onze bedrijfscultuur bevordert een gezond arbeidsethos met energieke teams en een cultuur waarin iedereen wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Prestaties Van iedere medewerker worden prestaties verwacht. Onze stakeholders rekenen erop dat we onze taken naar behoren uitvoeren, onze toezeggingen nakomen en onszelf voortdurend verbeteren. Onze programma's Aandacht voor de klant Onze toekomst is afhankelijk van het succes van onze klanten. We streven naar hechte relaties met onze klanten, we luisteren actief naar hun feedback en we reageren met een gevoel van urgentie. Globalisering Er zijn drie redenen waarom wij wereldwijd actief willen zijn. Ten eerste willen we deelnemen aan de snel groeiende opkomende markten overal ter wereld. Ten tweede zijn veel van onze klanten wereldwijd actief; we willen hen op al deze locaties van dienst kunnen zijn. En ten slotte willen we onze wereldwijde capaciteiten benutten om de beste talenten aan te trekken en op internationale schaal te kunnen concurreren. Innovatie De toekomst van Regal stoelt op nieuwe producten die in een behoefte voorzien. Hoewel een innovatieve opstelling bepaalde risico's met zich meebrengt, streven we toch naar investeringen in nieuwe producten, technologieën en processen die een reële waarde hebben voor onze klanten. Duurzaamheid Duurzaamheid op lange termijn vereist dat we het PPP-principe volgen: als bedrijf willen we niet alleen voortdurend groeien en winstgevend zijn ( Profit ), maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid dragen voor de aarde ( Planet ) en onze mensen rechtvaardig en eerlijk behandelen ( People ). Vereenvoudiging Complexiteit is in het bedrijfsleven een nadelige factor. We streven ernaar alle aspecten van onze processen te vereenvoudigen en complexiteit te elimineren zodat we sneller, flexibeler en kosteneffectiever kunnen werken. 2 Gedragscode 2012

5 Inleiding Doel Elke medewerker en vertegenwoordiger van Regal heeft door zijn of haar zakelijke beslissingen en handelingen een impact op de reputatie van ons bedrijf. Met deze Gedragscode willen we verzekeren dat onze beslissingen en handelingen altijd aansluiten op onze kernwaarden. We moeten voldoen aan de hoogste normen voor ethisch gedrag, alle geldende wetten en voorschriften volledig naleven en zelfs de schijn van onrechtmatigheid of illegaal of onethisch gedrag vermijden. De Ethische gedragscode en de richtlijnen die in deze Gedragscode worden beschreven of genoemd, vormen geen contract. Het is een weerslag van de verplichtingen van de medewerkers, directeuren en vertegenwoordigers van Regal. De geest van deze Gedragscode Deze Gedragscode bevat uitgangspunten en informatie over wezenlijke onderwerpen, zodat u bij uw werk kwesties rond bedrijfsethiek en wetsnaleving beter kunt herkennen en hierop kunt reageren op een manier die past bij ons streven naar de hoogste standaarden. Deze Gedragscode kan nooit een antwoord geven op alle denkbare kwesties. Daarom dient u niet alleen te weten wat er in de Gedragscode staat, maar moet u zich ook houden aan de volgende algemene regels: 4 Wees eerlijk en oprecht. 4 Gebruik uw gezonde verstand en uw oordeelsvermogen. Loopt de reputatie van Regal mogelijk gevaar door uw beslissing of handeling? 4 Doe in gedachten de internettest : als u niet zou willen dat uw gedrag of handeling breed wordt uitgemeten op het internet of in de media, dan laat u de handeling achterwege. 4 Bij twijfel: altijd navragen! Gebruik de beschikbare bronnen om u te helpen de juiste beslissing te nemen. Voor wie geldt de Gedragscode? 4 Onze bestuurders, directeuren, managers en medewerkers (voortaan samen medewerkers genoemd). 4 Onze dochter- en zusterondernemingen: bedrijven waarover we via stemrecht of contracten of op andere manieren zeggenschap hebben, moeten deze Gedragscode en al onze andere richtlijnen overnemen en naleven. 4 Iedereen die ons vertegenwoordigt: wanneer onze medewerkers personen inschakelen of samenwerken met personen die (mede) als taak krijgen om Regal te vertegenwoordigen, moeten onze medewerkers: q de vertegenwoordiger de nodige informatie en instructies verschaffen over onze ethische richtlijnen en nalevingsregels; q (indien van toepassing) de vertegenwoordiger laten verklaren dat deze zich zal houden aan onze relevante ethische richtlijnen en nalevingsregels; q passende strafmaatregelen nemen (zo nodig inclusief contractbeëindiging) indien een vertegenwoordiger onze ethische richtlijnen en nalevingsregels overtreedt. Gedragscode

6 Inleiding Naleving van alle wettelijke voorschriften Medewerkers en vertegenwoordigers van Regal moeten zich houden aan alle relevante wettelijke voorschriften. Dit brengt de volgende verplichtingen met zich mee: 3 Voldoe altijd aan alle toepasselijke wettelijke vereisten. 3 Verleen nooit bewust medewerking aan illegale handelingen of fraude door anderen, ongeacht de normen ter plekke. 3 Stel u van de wettelijke voorschriften voor uw werkzaamheden op de hoogte door de juiste bronnen te raadplegen, zoals onze juridische afdeling. Niet alle wettelijke voorschriften zijn vermeld in deze Gedragscode of onze beleidsrichtlijnen. 3 Volg de adviezen van de juridische afdeling op. 3 Raadpleeg de juridische afdeling en volg de aanwijzingen van deze afdeling op indien er in een bepaalde situatie tegenstrijdige wettelijke vereisten gelden (bijvoorbeeld wanneer er afwijkende voorschriften van twee verschillende rechtsgebieden gelden). Uw verantwoordelijkheden U hebt de volgende verantwoordelijkheden: 3 Voldoe aan alle wettelijke en ethische vereisten (zie de vorige pagina's). 3 Lees de Gedragscode door en zorg dat u deze begrijpt. 3 Lees onze relevante beleidsrichtlijnen voor uw functie door en zorg dat u deze begrijpt. Dit geldt niet alleen voor de richtlijnen in deze Gedragscode, maar ook voor richtlijnen in andere documenten en instructies. 3 Raadpleeg uw manager en andere informatiebronnen van Regal als u vragen hebt over ons beleid. 3 Maak via een van de in de Gedragscode genoemde kanalen direct melding van kwesties rond mogelijke overtredingen van de wet of ons bedrijfsbeleid, en volg de afhandeling van de melding. 3 Werk mee aan onderzoeken naar ethische en nalevingskwesties. 3 Verklaar periodiek dat u op de hoogte bent van deze Gedragscode en uw verplichting om de Gedragscode na te leven, inclusief de verplichting om melding te maken van (vermoedens omtrent) overtredingen van de wet of van deze Gedragscode. Als u een leidinggevende, teamleider of manager bent: 3 Neem maatregelen om uw medewerkers te informeren en te trainen met betrekking tot de beleidsrichtlijnen van Regal die gelden voor hun werkzaamheden. 3 Neem preventieve maatregelen om overtreding van de wet en ons beleid te voorkomen. 3 Neem proactieve maatregelen om overtreding van de wet en ons beleid te detecteren. 3 Creëer een klimaat waarin uw medewerkers weten dat alleen ethisch verantwoord gedrag volgens de voorschriften wordt getolereerd. 3 Creëer een klimaat waarin uw medewerkers zich veilig voelen wanneer ze te goeder trouw melding maken van nalevingskwesties. 3 Zorg dat uw medewerkers, wanneer zij te goeder trouw een kwestie melden of meewerken aan een onderzoek, worden gevrijwaard tegen represailles of intimidatie. 4 Gedragscode 2012

7 Inleiding 3 Zorg meteen dat alle kwesties die bij u worden gemeld, naar behoren worden onderzocht en opgelost. Voor advies over de manier om een gemelde kwestie te onderzoeken of over de vraag of u de kwestie voor nader onderzoek moet doorverwijzen naar een andere persoon of afdeling, kunt u contact opnemen met uw manager, de juridische afdeling, de Ethics & Compliance Office of een functie-expert. 3 Meld alle kwesties of problemen aan uw leidinggevende, teamleider of manager of via een van de hierna genoemde kanalen. Kwesties rond naleving melden Normaal gesproken kunt u kwesties rond naleving het best melden aan uw directe leidinggevende, teamleider of manager, omdat deze waarschijnlijk in de beste positie verkeert om de kwestie te onderzoeken en op te lossen. Er zijn echter meerdere mogelijkheden om de kwestie te melden en u kunt de melding doen via een kanaal naar keuze. U kunt kiezen uit de volgende kanalen: 3 het eerstvolgende managementniveau boven uw directe leidinggevende, teamleider of manager; 3 de desbetreffende functiemanager of functie-expert (bijvoorbeeld op het gebied van human resources, juridische zaken, financiën of boekhouding); 3 de juridische afdeling; 3 de Ethics & Compliance Office; of 3 de Audit Committee van de Board of Directors. Meldlijn Integriteit: 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar Telefoon: nummers van de Meldlijn Integriteit. U wordt doorgeschakeld naar onze serviceprovider NavEx Global (voorheen Global Compliance). U wordt in uw eigen taal te woord gestaan, of anders wordt er zo spoedig mogelijk een tolk beschikbaar gesteld die u kan helpen wanneer u vragen stelt of een melding doet. De telefoonnummers per land zijn vermeld op de laatste pagina van deze Gedragscode. Webportaal: (externe) Meldlijn Integriteit. U kunt een online formulier invullen in een taal naar keuze. Internationaal (buiten de Europese Unie): Europese Unie (behalve Spanje en Portugal): Spanje en Portugal: Andere kanalen Telefoon Binnen de Verenigde Staten: (direct) of (vraag naar Ethics and Compliance Office) Buiten de Verenigde Staten: (vraag naar Ethics and Compliance Office) Postadres Ethics and Compliance / Regal-Beloit Corporation 200 State Street, Beloit, WI USA Fax U kunt kwesties ook rechtstreeks melden bij de Audit Committee van de Board of Directors: Audit Committee Chairperson / Board of Directors Regal-Beloit Corporation 200 State Street, Beloit WI USA Gedragscode

8 Inleiding Afhandeling van meldingen Anonimiteit U kunt nalevingskwesties anoniem melden. Houd er rekening mee dat de vertegenwoordiger van Regal die de kwestie onderzoekt, in dat geval mogelijk niet in staat is om de kwestie of het verloop van het onderzoek met u te bespreken. Vertrouwelijkheid Als u een melding niet anoniem doet, worden uw identiteit en de door u verstrekte informatie alleen aan anderen bekendgemaakt voor zover dit noodzakelijk is om de kwestie op te lossen. Represailles Intimidatie en represaillemaatregelen tegen personen die te goeder trouw een nalevingskwestie hebben gemeld of aan de afhandeling hiervan meewerken, is streng verboden. Dergelijke represailles kunnen worden bestraft met disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag. Onderzoeksprocedure Elke gemelde kwestie wordt onderzocht door een manager, een functie-expert of een inspectieteam. Het onderzoek leidt tot conclusies en aanbevelingen voor corrigerende maatregelen aan de desbetreffende managers, waar van toepassing. Degene die de kwestie heeft gemeld, ontvangt feedback (indien mogelijk). Overtredingen Overtredingen van deze Gedragscode en ons bedrijfsbeleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag. Onder andere de volgende gedragswijzen kunnen disciplinair worden bestraft: 3 Overtreding van het bedrijfsbeleid van Regal. 3 Anderen ertoe aanzetten het bedrijfsbeleid te overtreden. 3 Het niet tijdig melden van een (vermoeden van een) overtreding van de wet of het bedrijfsbeleid. 3 Weigeren van medewerking aan een door Regal ingesteld onderzoek naar een mogelijke overtreding. Hieronder valt ook het verbergen van informatie voor de vertegenwoordiger van Regal die het onderzoek uitvoert, en het verstrekken van onjuiste, misleidende of niet geheel waarheidsgetrouwe informatie. 3 Represaillemaatregelen of intimidatie tegen een medewerker vanwege het melden van een kwestie of het meewerken aan een onderzoek. 3 Voor leidinggevenden: onvoldoende leiderschap tonen bij het creëren en handhaven van een klimaat dat ethisch verantwoord gedrag en naleving van de voorschriften bevordert en het melden en oplossen van kwesties rond ethische zaken en naleving aanmoedigt. Bij overtredingen van de wet en/of ons bedrijfsbeleid kunnen aan de betreffende medewerker en aan Regal sancties worden opgelegd, zoals schadevergoedingen in civiele procedures, strafrechtelijke boetes en gevangenisstraffen. Indien u het bedrijfsbeleid van Regal hebt overtreden, zijn wij mogelijk niet in staat (of niet bereid) om u te vertegenwoordigen of om u te verdedigen tegen deze mogelijke sancties. 6 Gedragscode 2012

9 Onze werkplek Gelijke kansen - pagina 8 Een werkplek zonder alcohol en drugs - pagina 9 Een werkplek zonder geweld - pagina 10 Beveiliging en crisismanagement - pagina 11 Veiligheid, gezondheid en het milieu - pagina 12 Gedragscode

10 Onze werkplek Gelijke kansen Wij respecteren en hechten waarde aan de diversiteit van onze medewerkers, bestuurders, directeuren, leveranciers, klanten en gemeenschappen. We werken elke dag aan het creëren van een atmosfeer waarin al onze medewerkers weten dat zij als persoon worden gewaardeerd en met waardigheid en respect worden behandeld. Regal volgt als werkgever een gelijkekansenbeleid waarbij we gekwalificeerde mensen in dienst nemen en promoveren zonder discriminatie (ongunstige of juist extra gunstige behandeling van personen) op grond van ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, nationale herkomst, handicap of status als militair of veteraan. Dit geldt voor alle aspecten rond het dienstverband van personen, met inbegrip van werving, indienstneming, training en ontwikkeling, beloning, overplaatsing, promotie, disciplinaire maatregelen en ontslag. We leven alle toepasselijke arbeidswetgeving na, inclusief wetten op het gebied van vrijheid van vereniging, privacybeleid, cao-overleg, immigratie, discriminatie en intimidatie op het werk, arbeidsuren, werktijden, salaris, gedwongen arbeid en kinderarbeid. We verwachten van onze medewerkers en vertegenwoordigers dat zij hun collega's met respect (rechtvaardig, professioneel en eerlijk) behandelen. We zetten ons in voor een werkplek die vrij is van fysieke, psychische, verbale en non-verbale intimidatie, met inbegrip van seksuele intimidatie. Elke vorm van intimidatie is strikt verboden, inclusief intimidatie van onze medewerkers door klanten, leveranciers, bezoekers of andere personen of organisaties. We zullen elke klacht over intimidatie direct en onpartijdig onderzoeken. Onder intimidatie verstaan we gedrag dat gerelateerd is aan iemands ras, geslacht, huidskleur, religie, nationale herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, veteranenstatus, handicap of andere nietwerkgerelateerde eigenschappen, dat tot een kwetsende, intimiderende of vijandige werkomgeving leidt of het functioneren van een medewerker bemoeilijkt. C Goed: Beslissingen omtrent arbeidsrelaties nemen op basis van verdienste en geschiktheid voor de functie (functiegerelateerde vaardigheden, prestaties, waarden, leiderschap en soortgelijke criteria) Alle beslissingen omtrent arbeidsrelaties nemen zonder acht te slaan op ras, geslacht, huidskleur, religie, nationale herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, veteranenstatus, handicap of andere eigenschappen die niets met de functie te maken hebben Het recht op privacy van medewerkers beschermen door persoonlijke informatie op de wettelijk voorgeschreven wijze te behandelen Onmiddellijk melding maken van (vermoedens van) discriminatie of intimidatie Alle toepasselijke arbeidswetgeving naleven, inclusief wetten op het gebied van lonen, werktijden en kinderarbeid Deelnemen aan de door Regal aangeboden trainingen voor preventie van intimidatie D Fout: Discrimineren bij beslissingen omtrent arbeidsrelaties Moppen vertellen of materiaal laten zien waarmee mensen worden beledigd of belachelijk worden gemaakt vanwege hun geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, handicap of etnische afkomst Ongewenste seksuele avances maken Informatie over het dienstverband van een medewerker bekend maken aan derden, indien er geen autorisatie of zakelijke noodzaak bestaat om deze informatie aan deze personen kenbaar te maken of indien de desbetreffende medewerker geen toestemming heeft gegeven voor de bekendmaking Een medewerker blootstellen aan represaillemaatregelen of intimidatie omdat deze te goeder trouw een mogelijke overtreding van de wet of het bedrijfsbeleid heeft gemeld Weigeren om met iemand samen te werken vanwege zijn of haar geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, handicap of etnische afkomst 8 Gedragscode 2012

11 Onze werkplek Een werkplek zonder alcohol en drugs We tolereren geen gebruik van alcohol of drugs op een manier die een negatief effect kan hebben op de veilige en succesvolle uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten, ongeacht de vraag of degene die alcohol of drugs gebruikt op dat moment werkt. Het bezit of gebruik van alcohol of illegale drugs is verboden onder werktijd, met inbegrip van lunch- en andere pauzes, behalve wanneer vooraf door een verantwoordelijke van Regal toestemming is verleend voor het bezit of de consumptie van alcohol tijdens bijzondere evenementen. Bezit, gebruik, aankoop, overdracht of verkoop van verdovende middelen zonder geldige en goed gedocumenteerde medische autorisatie is aanleiding tot onmiddellijke disciplinaire maatregelen. C Goed: Aan uw manager of een andere verantwoordelijke bij Regal melden dat u middelen gebruikt die u mogelijk hinderen bij een goede uitoefening van uw werk, ook als het om legaal gebruik gaat D Fout: Gebouwen of terreinen van Regal betreden terwijl u onder invloed bent van alcohol of drugs Alcohol gebruiken onder werktijd (behalve wanneer vooraf door een functionaris van Regal toestemming is verleend voor het bezit of de consumptie van alcohol tijdens bijzondere Regal-evenementen) of werken onder invloed van alcohol Op bedrijfsterreinen van Regal en/of tijdens uw werkzaamheden in het bezit zijn van drugs of van medicijnen die u wettelijk niet in bezit mag hebben Drugs gebruiken Medicijnen op onwettige wijze gebruiken Drugs verkopen of distribueren of op onwettige wijze medicijnen verkopen (zowel op bedrijfsterreinen van Regal als daarbuiten en zowel onder als buiten werktijd) Buiten werktijd alcohol of drugs gebruiken op een manier die een goede uitvoering van uw werkzaamheden hindert Gedragscode

12 Onze werkplek Een werkplek zonder geweld Geweld wordt niet getolereerd. Onder geweld wordt verstaan: anderen fysiek schade toebrengen, weg- of omverduwen, intimideren of ergens toe dwingen, wapens gebruiken of tonen, of het voornemen uiten om geweld te gebruiken. Niemand die gerelateerd is aan Regal (medewerkers, aannemers, leveranciers, klanten en andere externe personen die contact hebben met Regal) mag zich ooit bedreigd voelen door de woorden of handelingen van onze medewerkers of vertegenwoordigers. Onder geweld valt ook (het dreigen met) geweld tegen (eigendommen van) Regal. Voor zover de wetgeving ter plaatse dat toestaat, verbiedt Regal het bezit van wapens op de bedrijfsterreinen van Regal (ook in privévoertuigen) en tijdens activiteiten ten behoeve van Regal. Onder wapens worden verstaan: vuurwapens, messen, explosieven en alle andere voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht. C Goed: Onmiddellijk melding maken van elke dreiging met geweld en van situaties waarin u vreest voor geweld op de werkplek D Fout: U schuldig maken aan geweld op de werkplek in welke vorm dan ook, met inbegrip van dreiging met geweld Indien u als leidinggevende, teamleider of manager waarschuwingen ontvangt over mogelijk geweld op de werkplek: onmiddellijk maatregelen nemen ter bescherming van de mensen en bezittingen die gevaar lopen en zorgen dat de gemelde kwestie wordt onderzocht en opgelost Wapens meenemen of bezitten op de bedrijfsterreinen van Regal of in transportmiddelen van Regal terwijl u namens Regal werkt, zelfs als u in het bezit van een wapenvergunning bent 10 Gedragscode 2012

13 Onze werkplek Beveiliging en crisismanagement In het hedendaagse internationale klimaat met het altijd aanwezige risico van terroristisch en/of crimineel geweld is het essentieel dat we onze plannen voor de beveiliging van onze mensen, werkplaatsen, data, informatiesystemen en bedrijfscontinuïteit zorgvuldig bijhouden en regelmatig actualiseren. Medewerkers dienen zich aan deze plannen te houden. Onze medewerkers moeten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat ze zaken doen met terroristen of personen die terreur of andere gewelddadige activiteiten ondersteunen. C Goed: Plannen implementeren voor een betere beveiliging van onze mensen, gebouwen, informatie, informatiesystemen en bedrijfscontinuïteit DFout: Personen buiten Regal inzage geven in of toegang verschaffen tot laptops en andere informatiesystemen van Regal Inbreuken op de beveiliging melden bij uw leidinggevende, teamleider of manager en altijd alert blijven ten opzichte van verdachte gedragingen en/of personen Deelnemen aan de crisisplanning en de rampenoefeningen van uw vestiging De voorschriften naleven voor de toegangsbevoegdheid en het binnengaan of verlaten van onze gebouwen Toegang tot onze gebouwen of bedrijfsterreinen verlenen aan personen zonder dat dit een redelijk zakelijk doel voor Regal dient of zonder de geldende procedures voor het toelaten van bezoekers en gasten te volgen Zaken doen met klanten, leveranciers, adviseurs of agenten zonder een adequaat antecedentenonderzoek uit te voeren Buitenlandse immigratievoorschriften naleven en de vereiste visa aanvragen wanneer u op reis gaat Onze beleidsregels en procedures voor zakenreizen naleven Met uw huisarts contact opnemen om de benodigde inentingen en medicijnen te verkrijgen voordat u namens Regal naar het buitenland vertrekt Adequate antecedentenonderzoeken uitvoeren voor nieuwe medewerkers en contractanten Plannen voor bedrijfscontinuïteit opstellen en bijhouden Klanten, leveranciers, adviseurs en agenten aan de hand van watch lists met terreurverdachten screenen en andere due diligenceonderzoeken uitvoeren zoals voorgeschreven door ons programma voor corruptiebestrijding Adequaat en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen Voldoen aan de regels en beveiligingsnormen van het Customs- Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) Gedragscode

14 Onze werkplek Veiligheid, gezondheid en het milieu We streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. We willen ruimschoots voldoen aan alle wettelijke milieu-eisen en onze activiteiten zodanig uitvoeren dat de milieu-impact tot een minimum beperkt blijft. Dit geldt voor al onze activiteiten, dus niet alleen voor het beheer van afvalstromen en uitstoot. Het omvat ook efficiënt gebruik van hulpbronnen, toepassing van recycling waar mogelijk en naleving van de wet- en regelgeving en ons bedrijfsbeleid op al onze vestigingen en kantoren. C Goed: Alle milieuwetten en -voorschriften en ons bedrijfsbeleid naleven, met inbegrip van de Social Accountability Policy en de Environmental Sustainability Policy Zorgen voor een veilige werkomgeving en voorkomen dat mensen letsel oplopen door ongevallen op het werk Nalevingsrisico's beoordelen en oplossen alvorens nieuwe zakelijke activiteiten of programma's te starten Risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu elimineren uit onze bedrijfsgebouwen en processen Het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen in onze processen en activiteiten zo veel mogelijk beperken, energie en water sparen en materialen recyclen Alle kwesties op het gebied van veiligheid, gezondheid of milieubescherming onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke manager, de juridische afdeling, de afdeling Environmental, Health, Safety & Sustainability (EHSS) of Human Resources Alle aan het licht gekomen kwesties rond wettelijke naleving onderzoeken en oplossen In alle transportmiddelen van Regal gebruikmaken van veiligheidsgordels De Social Accountability Policy en de Environmental Sustainability Policy van Regal kennen en naleven D Fout: Uzelf of een collega, klant, leverancier, aannemer of adviseur bewust in een situatie brengen met reële risico's voor de persoonlijke veiligheid Onveilige activiteiten uitvoeren of onveilige situaties toestaan Nalaten om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken wanneer dit wel vereist is Niet-goedgekeurde of niet-gelabelde chemicaliën kopen, in ontvangst nemen of gebruiken Niets doen om een veiligheidsrisico te (laten) corrigeren nadat u dit risico hebt ontdekt Nalaten om geblokkeerde nooduitgangen of brandtrappen onmiddellijk vrij te maken De toegang tot brandbestrijdingsmiddelen blokkeren Onveilig rijgedrag vertonen (raadpleeg de verkeersrichtlijnen van de plaatselijke overheid en de verkeerswetgeving) Lockout/tagout-procedures en andere procedures voor (elektrische) veiligheid negeren Nalaten onze richtlijnen voor beheer, verzending, transport, import/export en verwijdering van gevaarlijke stoffen en chemicaliën te volgen 12 Gedragscode 2012

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1 Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode Sectietitel 1 Inhoud Brief van de CEO 03 Onze waarden en acties 04 De belofte van de Baxalta-vonk 07 Bedrijfsoverzicht 08 Beslissingskader voor

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen.

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. INLEIDING Graco's strategisch beleidsstandpunt De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. Graco zal op ethische en integere manier zaken doen met respect

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie