Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethische gedragscode Versie: augustus 2012"

Transcriptie

1 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen niet onder het documentbeheer en zijn mogelijk niet actueel. Gebruikers van papieren exemplaren dienen hun versie te vergelijken met de elektronisch beheerde versie. Aug Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

2 Inleiding Inhoudsopgave Inleiding Boodschap van de CEO... 1 Onze visie, missie en waarden... 2 Doel... 3 De geest van deze Gedragscode... 3 Voor wie geldt de Gedragscode?... 3 Naleving van alle wettelijke voorschriften...4 Uw verantwoordelijkheden...4 Kwesties rond naleving melden... 5 Afhandeling van meldingen...6 Overtredingen...6 Beleidsregels Onze werkplek Gelijke kansen...8 Een werkplek zonder alcohol en drugs....9 Een werkplek zonder geweld...10 Beveiliging en crisismanagement Veiligheid, gezondheid en het milieu Onze producten Productveiligheid en -kwaliteit Onze zakelijke relaties Geschenken, gunsten en amusement Relaties met leveranciers Relaties met klanten...20 Eerlijke concurrentie Internationale handelsvoorschriften Preventie van witwassen en corruptie Onze relaties met de overheid Werken met overheden Politieke donaties en activiteiten Bedrijfsmiddelen en reputatie Bescherming van onze bedrijfsmiddelen Intellectuele eigendomsrechten Bedrijfsinformatie Boekhouding en administratie...38 Privacy...39 Belangenverstrengeling Handel met voorkennis en beurstips...42 Communicatie met de media en bekendmakingen Documentenbeheer Verklaring...46 #2 Gedragscode 2012

3 Inleiding Boodschap van Mark Succesvolle ondernemingen hebben een sterke bedrijfscultuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor kernwaarden zoals de onze: een hoge mate van integriteit, veel energie en uitstekende prestaties. Hoewel groei en verandering voor Regal altijd al een manier van leven zijn geweest, zijn deze kernwaarden nooit veranderd. Integriteit is de hoeksteen van al onze zakelijke en persoonlijke relaties en we moeten ons allemaal inspannen om onder alle omstandigheden integer en ethisch verantwoord te handelen, elke dag opnieuw. Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en ons streven is om die winstgevende groei wereldwijd voort te zetten. Dat vereist een cultuur die is gebaseerd op integriteit, transparantie en openhartigheid. We werken al jaren aan het integreren van deze cultuur in ons bedrijf. In een proces van doorlopende verbetering voeren we nog dagelijks nieuwe aanpassingen door, onder meer in ons wereldwijde Compliance Program. De Ethische gedragscode ligt ten grondslag aan het Compliance Program en onze inzet op het gebied van integriteit. Deze Gedragscode belichaamt overal ter wereld de integriteit en de ethische normen van Regal. De Gedragscode verstrekt richtlijnen voor zakelijk gedrag, zodat we ethisch verantwoorde beslissingen kunnen nemen die aansluiten op onze waarden, programma's en strategische doelstellingen. Het is belangrijk om te beseffen dat de Gedragscode geen richtlijnen voor elke denkbare situatie bevat. We hebben allemaal de plicht om met gezond verstand te oordelen en advies in te winnen in geval van onduidelijkheid over de juiste handelwijze. We hebben allemaal wel eens vragen of twijfels. Hulp inroepen is dan vaak de aangewezen weg. We bieden hulp en advies via verschillende kanalen: managers, functieexperts, de Ethics & Compliance Office en de Meldlijn Integriteit. Als u vragen of twijfels hebt over illegale of onethische handelwijzen, meld deze dan via een van de in deze Gedragscode genoemde communicatiekanalen. Wanneer u te goeder trouw melding maakt van een kwestie, mag niemand represaillemaatregelen tegen u treffen en kunt u erop vertrouwen dat het bedrijf u alle mogelijke steun zal verlenen. Represailles of vergelding tegen iemand die te goeder trouw een melding doet of meewerkt aan een onderzoek is zelfs streng verboden. Integriteit is niet iets dat af en toe speelt. In de steeds dynamischer en complexer wordende zakenwereld moeten we consistent en standvastig streven naar integriteit. De integriteit van een onderneming wordt over een lange periode dag voor dag opgebouwd door de organisatie als geheel, terwijl onrechtmatige of illegale activiteiten van één enkele medewerker al direct negatieve gevolgen kunnen hebben voor ons allemaal. Wereldwijd willen we bekend staan als een organisatie die zich heeft gecommitteerd aan integriteit in alle aspecten van het bedrijf, zelfs wanneer een moeilijke ethische beslissing ertoe leidt dat een deal niet doorgaat of we op korte termijn een verlies moeten accepteren. Op de lange termijn zijn het voortbestaan en de reputatie van ons bedrijf ervan afhankelijk dat ieder van ons zich houdt aan deze Gedragscode en altijd integer handelt, zodat er een klimaat van open communicatie, teamwerk en persoonlijke verantwoordelijkheid ontstaat. We kunnen allemaal trots zijn op de reputatie en het zakelijke succes die we met Regal hebben opgebouwd. Onze doorlopende inzet voor onze bedrijfswaarden en de richtlijnen in deze Gedragscode is en blijft essentieel voor ons succes. Hartelijk dank voor al jullie inspanningen om ons bedrijf groot te maken. Voorzitter en Chief Executive Officer Wij zetten energie om in beweging om de wereld efficiënter te laten werken. - BEDRIJFSDOEL Gedragscode

4 Inleiding De kern van het succes... Onze kernwaarden Integriteit Wij zijn een eerlijk, betrouwbaar, openhartig, transparant en rechtvaardig bedrijf. Veel energie Onze bedrijfscultuur bevordert een gezond arbeidsethos met energieke teams en een cultuur waarin iedereen wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Prestaties Van iedere medewerker worden prestaties verwacht. Onze stakeholders rekenen erop dat we onze taken naar behoren uitvoeren, onze toezeggingen nakomen en onszelf voortdurend verbeteren. Onze programma's Aandacht voor de klant Onze toekomst is afhankelijk van het succes van onze klanten. We streven naar hechte relaties met onze klanten, we luisteren actief naar hun feedback en we reageren met een gevoel van urgentie. Globalisering Er zijn drie redenen waarom wij wereldwijd actief willen zijn. Ten eerste willen we deelnemen aan de snel groeiende opkomende markten overal ter wereld. Ten tweede zijn veel van onze klanten wereldwijd actief; we willen hen op al deze locaties van dienst kunnen zijn. En ten slotte willen we onze wereldwijde capaciteiten benutten om de beste talenten aan te trekken en op internationale schaal te kunnen concurreren. Innovatie De toekomst van Regal stoelt op nieuwe producten die in een behoefte voorzien. Hoewel een innovatieve opstelling bepaalde risico's met zich meebrengt, streven we toch naar investeringen in nieuwe producten, technologieën en processen die een reële waarde hebben voor onze klanten. Duurzaamheid Duurzaamheid op lange termijn vereist dat we het PPP-principe volgen: als bedrijf willen we niet alleen voortdurend groeien en winstgevend zijn ( Profit ), maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid dragen voor de aarde ( Planet ) en onze mensen rechtvaardig en eerlijk behandelen ( People ). Vereenvoudiging Complexiteit is in het bedrijfsleven een nadelige factor. We streven ernaar alle aspecten van onze processen te vereenvoudigen en complexiteit te elimineren zodat we sneller, flexibeler en kosteneffectiever kunnen werken. 2 Gedragscode 2012

5 Inleiding Doel Elke medewerker en vertegenwoordiger van Regal heeft door zijn of haar zakelijke beslissingen en handelingen een impact op de reputatie van ons bedrijf. Met deze Gedragscode willen we verzekeren dat onze beslissingen en handelingen altijd aansluiten op onze kernwaarden. We moeten voldoen aan de hoogste normen voor ethisch gedrag, alle geldende wetten en voorschriften volledig naleven en zelfs de schijn van onrechtmatigheid of illegaal of onethisch gedrag vermijden. De Ethische gedragscode en de richtlijnen die in deze Gedragscode worden beschreven of genoemd, vormen geen contract. Het is een weerslag van de verplichtingen van de medewerkers, directeuren en vertegenwoordigers van Regal. De geest van deze Gedragscode Deze Gedragscode bevat uitgangspunten en informatie over wezenlijke onderwerpen, zodat u bij uw werk kwesties rond bedrijfsethiek en wetsnaleving beter kunt herkennen en hierop kunt reageren op een manier die past bij ons streven naar de hoogste standaarden. Deze Gedragscode kan nooit een antwoord geven op alle denkbare kwesties. Daarom dient u niet alleen te weten wat er in de Gedragscode staat, maar moet u zich ook houden aan de volgende algemene regels: 4 Wees eerlijk en oprecht. 4 Gebruik uw gezonde verstand en uw oordeelsvermogen. Loopt de reputatie van Regal mogelijk gevaar door uw beslissing of handeling? 4 Doe in gedachten de internettest : als u niet zou willen dat uw gedrag of handeling breed wordt uitgemeten op het internet of in de media, dan laat u de handeling achterwege. 4 Bij twijfel: altijd navragen! Gebruik de beschikbare bronnen om u te helpen de juiste beslissing te nemen. Voor wie geldt de Gedragscode? 4 Onze bestuurders, directeuren, managers en medewerkers (voortaan samen medewerkers genoemd). 4 Onze dochter- en zusterondernemingen: bedrijven waarover we via stemrecht of contracten of op andere manieren zeggenschap hebben, moeten deze Gedragscode en al onze andere richtlijnen overnemen en naleven. 4 Iedereen die ons vertegenwoordigt: wanneer onze medewerkers personen inschakelen of samenwerken met personen die (mede) als taak krijgen om Regal te vertegenwoordigen, moeten onze medewerkers: q de vertegenwoordiger de nodige informatie en instructies verschaffen over onze ethische richtlijnen en nalevingsregels; q (indien van toepassing) de vertegenwoordiger laten verklaren dat deze zich zal houden aan onze relevante ethische richtlijnen en nalevingsregels; q passende strafmaatregelen nemen (zo nodig inclusief contractbeëindiging) indien een vertegenwoordiger onze ethische richtlijnen en nalevingsregels overtreedt. Gedragscode

6 Inleiding Naleving van alle wettelijke voorschriften Medewerkers en vertegenwoordigers van Regal moeten zich houden aan alle relevante wettelijke voorschriften. Dit brengt de volgende verplichtingen met zich mee: 3 Voldoe altijd aan alle toepasselijke wettelijke vereisten. 3 Verleen nooit bewust medewerking aan illegale handelingen of fraude door anderen, ongeacht de normen ter plekke. 3 Stel u van de wettelijke voorschriften voor uw werkzaamheden op de hoogte door de juiste bronnen te raadplegen, zoals onze juridische afdeling. Niet alle wettelijke voorschriften zijn vermeld in deze Gedragscode of onze beleidsrichtlijnen. 3 Volg de adviezen van de juridische afdeling op. 3 Raadpleeg de juridische afdeling en volg de aanwijzingen van deze afdeling op indien er in een bepaalde situatie tegenstrijdige wettelijke vereisten gelden (bijvoorbeeld wanneer er afwijkende voorschriften van twee verschillende rechtsgebieden gelden). Uw verantwoordelijkheden U hebt de volgende verantwoordelijkheden: 3 Voldoe aan alle wettelijke en ethische vereisten (zie de vorige pagina's). 3 Lees de Gedragscode door en zorg dat u deze begrijpt. 3 Lees onze relevante beleidsrichtlijnen voor uw functie door en zorg dat u deze begrijpt. Dit geldt niet alleen voor de richtlijnen in deze Gedragscode, maar ook voor richtlijnen in andere documenten en instructies. 3 Raadpleeg uw manager en andere informatiebronnen van Regal als u vragen hebt over ons beleid. 3 Maak via een van de in de Gedragscode genoemde kanalen direct melding van kwesties rond mogelijke overtredingen van de wet of ons bedrijfsbeleid, en volg de afhandeling van de melding. 3 Werk mee aan onderzoeken naar ethische en nalevingskwesties. 3 Verklaar periodiek dat u op de hoogte bent van deze Gedragscode en uw verplichting om de Gedragscode na te leven, inclusief de verplichting om melding te maken van (vermoedens omtrent) overtredingen van de wet of van deze Gedragscode. Als u een leidinggevende, teamleider of manager bent: 3 Neem maatregelen om uw medewerkers te informeren en te trainen met betrekking tot de beleidsrichtlijnen van Regal die gelden voor hun werkzaamheden. 3 Neem preventieve maatregelen om overtreding van de wet en ons beleid te voorkomen. 3 Neem proactieve maatregelen om overtreding van de wet en ons beleid te detecteren. 3 Creëer een klimaat waarin uw medewerkers weten dat alleen ethisch verantwoord gedrag volgens de voorschriften wordt getolereerd. 3 Creëer een klimaat waarin uw medewerkers zich veilig voelen wanneer ze te goeder trouw melding maken van nalevingskwesties. 3 Zorg dat uw medewerkers, wanneer zij te goeder trouw een kwestie melden of meewerken aan een onderzoek, worden gevrijwaard tegen represailles of intimidatie. 4 Gedragscode 2012

7 Inleiding 3 Zorg meteen dat alle kwesties die bij u worden gemeld, naar behoren worden onderzocht en opgelost. Voor advies over de manier om een gemelde kwestie te onderzoeken of over de vraag of u de kwestie voor nader onderzoek moet doorverwijzen naar een andere persoon of afdeling, kunt u contact opnemen met uw manager, de juridische afdeling, de Ethics & Compliance Office of een functie-expert. 3 Meld alle kwesties of problemen aan uw leidinggevende, teamleider of manager of via een van de hierna genoemde kanalen. Kwesties rond naleving melden Normaal gesproken kunt u kwesties rond naleving het best melden aan uw directe leidinggevende, teamleider of manager, omdat deze waarschijnlijk in de beste positie verkeert om de kwestie te onderzoeken en op te lossen. Er zijn echter meerdere mogelijkheden om de kwestie te melden en u kunt de melding doen via een kanaal naar keuze. U kunt kiezen uit de volgende kanalen: 3 het eerstvolgende managementniveau boven uw directe leidinggevende, teamleider of manager; 3 de desbetreffende functiemanager of functie-expert (bijvoorbeeld op het gebied van human resources, juridische zaken, financiën of boekhouding); 3 de juridische afdeling; 3 de Ethics & Compliance Office; of 3 de Audit Committee van de Board of Directors. Meldlijn Integriteit: 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar Telefoon: nummers van de Meldlijn Integriteit. U wordt doorgeschakeld naar onze serviceprovider NavEx Global (voorheen Global Compliance). U wordt in uw eigen taal te woord gestaan, of anders wordt er zo spoedig mogelijk een tolk beschikbaar gesteld die u kan helpen wanneer u vragen stelt of een melding doet. De telefoonnummers per land zijn vermeld op de laatste pagina van deze Gedragscode. Webportaal: (externe) Meldlijn Integriteit. U kunt een online formulier invullen in een taal naar keuze. Internationaal (buiten de Europese Unie): Europese Unie (behalve Spanje en Portugal): Spanje en Portugal: Andere kanalen Telefoon Binnen de Verenigde Staten: (direct) of (vraag naar Ethics and Compliance Office) Buiten de Verenigde Staten: (vraag naar Ethics and Compliance Office) Postadres Ethics and Compliance / Regal-Beloit Corporation 200 State Street, Beloit, WI USA Fax U kunt kwesties ook rechtstreeks melden bij de Audit Committee van de Board of Directors: Audit Committee Chairperson / Board of Directors Regal-Beloit Corporation 200 State Street, Beloit WI USA Gedragscode

8 Inleiding Afhandeling van meldingen Anonimiteit U kunt nalevingskwesties anoniem melden. Houd er rekening mee dat de vertegenwoordiger van Regal die de kwestie onderzoekt, in dat geval mogelijk niet in staat is om de kwestie of het verloop van het onderzoek met u te bespreken. Vertrouwelijkheid Als u een melding niet anoniem doet, worden uw identiteit en de door u verstrekte informatie alleen aan anderen bekendgemaakt voor zover dit noodzakelijk is om de kwestie op te lossen. Represailles Intimidatie en represaillemaatregelen tegen personen die te goeder trouw een nalevingskwestie hebben gemeld of aan de afhandeling hiervan meewerken, is streng verboden. Dergelijke represailles kunnen worden bestraft met disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag. Onderzoeksprocedure Elke gemelde kwestie wordt onderzocht door een manager, een functie-expert of een inspectieteam. Het onderzoek leidt tot conclusies en aanbevelingen voor corrigerende maatregelen aan de desbetreffende managers, waar van toepassing. Degene die de kwestie heeft gemeld, ontvangt feedback (indien mogelijk). Overtredingen Overtredingen van deze Gedragscode en ons bedrijfsbeleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag. Onder andere de volgende gedragswijzen kunnen disciplinair worden bestraft: 3 Overtreding van het bedrijfsbeleid van Regal. 3 Anderen ertoe aanzetten het bedrijfsbeleid te overtreden. 3 Het niet tijdig melden van een (vermoeden van een) overtreding van de wet of het bedrijfsbeleid. 3 Weigeren van medewerking aan een door Regal ingesteld onderzoek naar een mogelijke overtreding. Hieronder valt ook het verbergen van informatie voor de vertegenwoordiger van Regal die het onderzoek uitvoert, en het verstrekken van onjuiste, misleidende of niet geheel waarheidsgetrouwe informatie. 3 Represaillemaatregelen of intimidatie tegen een medewerker vanwege het melden van een kwestie of het meewerken aan een onderzoek. 3 Voor leidinggevenden: onvoldoende leiderschap tonen bij het creëren en handhaven van een klimaat dat ethisch verantwoord gedrag en naleving van de voorschriften bevordert en het melden en oplossen van kwesties rond ethische zaken en naleving aanmoedigt. Bij overtredingen van de wet en/of ons bedrijfsbeleid kunnen aan de betreffende medewerker en aan Regal sancties worden opgelegd, zoals schadevergoedingen in civiele procedures, strafrechtelijke boetes en gevangenisstraffen. Indien u het bedrijfsbeleid van Regal hebt overtreden, zijn wij mogelijk niet in staat (of niet bereid) om u te vertegenwoordigen of om u te verdedigen tegen deze mogelijke sancties. 6 Gedragscode 2012

9 Onze werkplek Gelijke kansen - pagina 8 Een werkplek zonder alcohol en drugs - pagina 9 Een werkplek zonder geweld - pagina 10 Beveiliging en crisismanagement - pagina 11 Veiligheid, gezondheid en het milieu - pagina 12 Gedragscode

10 Onze werkplek Gelijke kansen Wij respecteren en hechten waarde aan de diversiteit van onze medewerkers, bestuurders, directeuren, leveranciers, klanten en gemeenschappen. We werken elke dag aan het creëren van een atmosfeer waarin al onze medewerkers weten dat zij als persoon worden gewaardeerd en met waardigheid en respect worden behandeld. Regal volgt als werkgever een gelijkekansenbeleid waarbij we gekwalificeerde mensen in dienst nemen en promoveren zonder discriminatie (ongunstige of juist extra gunstige behandeling van personen) op grond van ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, nationale herkomst, handicap of status als militair of veteraan. Dit geldt voor alle aspecten rond het dienstverband van personen, met inbegrip van werving, indienstneming, training en ontwikkeling, beloning, overplaatsing, promotie, disciplinaire maatregelen en ontslag. We leven alle toepasselijke arbeidswetgeving na, inclusief wetten op het gebied van vrijheid van vereniging, privacybeleid, cao-overleg, immigratie, discriminatie en intimidatie op het werk, arbeidsuren, werktijden, salaris, gedwongen arbeid en kinderarbeid. We verwachten van onze medewerkers en vertegenwoordigers dat zij hun collega's met respect (rechtvaardig, professioneel en eerlijk) behandelen. We zetten ons in voor een werkplek die vrij is van fysieke, psychische, verbale en non-verbale intimidatie, met inbegrip van seksuele intimidatie. Elke vorm van intimidatie is strikt verboden, inclusief intimidatie van onze medewerkers door klanten, leveranciers, bezoekers of andere personen of organisaties. We zullen elke klacht over intimidatie direct en onpartijdig onderzoeken. Onder intimidatie verstaan we gedrag dat gerelateerd is aan iemands ras, geslacht, huidskleur, religie, nationale herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, veteranenstatus, handicap of andere nietwerkgerelateerde eigenschappen, dat tot een kwetsende, intimiderende of vijandige werkomgeving leidt of het functioneren van een medewerker bemoeilijkt. C Goed: Beslissingen omtrent arbeidsrelaties nemen op basis van verdienste en geschiktheid voor de functie (functiegerelateerde vaardigheden, prestaties, waarden, leiderschap en soortgelijke criteria) Alle beslissingen omtrent arbeidsrelaties nemen zonder acht te slaan op ras, geslacht, huidskleur, religie, nationale herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, veteranenstatus, handicap of andere eigenschappen die niets met de functie te maken hebben Het recht op privacy van medewerkers beschermen door persoonlijke informatie op de wettelijk voorgeschreven wijze te behandelen Onmiddellijk melding maken van (vermoedens van) discriminatie of intimidatie Alle toepasselijke arbeidswetgeving naleven, inclusief wetten op het gebied van lonen, werktijden en kinderarbeid Deelnemen aan de door Regal aangeboden trainingen voor preventie van intimidatie D Fout: Discrimineren bij beslissingen omtrent arbeidsrelaties Moppen vertellen of materiaal laten zien waarmee mensen worden beledigd of belachelijk worden gemaakt vanwege hun geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, handicap of etnische afkomst Ongewenste seksuele avances maken Informatie over het dienstverband van een medewerker bekend maken aan derden, indien er geen autorisatie of zakelijke noodzaak bestaat om deze informatie aan deze personen kenbaar te maken of indien de desbetreffende medewerker geen toestemming heeft gegeven voor de bekendmaking Een medewerker blootstellen aan represaillemaatregelen of intimidatie omdat deze te goeder trouw een mogelijke overtreding van de wet of het bedrijfsbeleid heeft gemeld Weigeren om met iemand samen te werken vanwege zijn of haar geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, handicap of etnische afkomst 8 Gedragscode 2012

11 Onze werkplek Een werkplek zonder alcohol en drugs We tolereren geen gebruik van alcohol of drugs op een manier die een negatief effect kan hebben op de veilige en succesvolle uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten, ongeacht de vraag of degene die alcohol of drugs gebruikt op dat moment werkt. Het bezit of gebruik van alcohol of illegale drugs is verboden onder werktijd, met inbegrip van lunch- en andere pauzes, behalve wanneer vooraf door een verantwoordelijke van Regal toestemming is verleend voor het bezit of de consumptie van alcohol tijdens bijzondere evenementen. Bezit, gebruik, aankoop, overdracht of verkoop van verdovende middelen zonder geldige en goed gedocumenteerde medische autorisatie is aanleiding tot onmiddellijke disciplinaire maatregelen. C Goed: Aan uw manager of een andere verantwoordelijke bij Regal melden dat u middelen gebruikt die u mogelijk hinderen bij een goede uitoefening van uw werk, ook als het om legaal gebruik gaat D Fout: Gebouwen of terreinen van Regal betreden terwijl u onder invloed bent van alcohol of drugs Alcohol gebruiken onder werktijd (behalve wanneer vooraf door een functionaris van Regal toestemming is verleend voor het bezit of de consumptie van alcohol tijdens bijzondere Regal-evenementen) of werken onder invloed van alcohol Op bedrijfsterreinen van Regal en/of tijdens uw werkzaamheden in het bezit zijn van drugs of van medicijnen die u wettelijk niet in bezit mag hebben Drugs gebruiken Medicijnen op onwettige wijze gebruiken Drugs verkopen of distribueren of op onwettige wijze medicijnen verkopen (zowel op bedrijfsterreinen van Regal als daarbuiten en zowel onder als buiten werktijd) Buiten werktijd alcohol of drugs gebruiken op een manier die een goede uitvoering van uw werkzaamheden hindert Gedragscode

12 Onze werkplek Een werkplek zonder geweld Geweld wordt niet getolereerd. Onder geweld wordt verstaan: anderen fysiek schade toebrengen, weg- of omverduwen, intimideren of ergens toe dwingen, wapens gebruiken of tonen, of het voornemen uiten om geweld te gebruiken. Niemand die gerelateerd is aan Regal (medewerkers, aannemers, leveranciers, klanten en andere externe personen die contact hebben met Regal) mag zich ooit bedreigd voelen door de woorden of handelingen van onze medewerkers of vertegenwoordigers. Onder geweld valt ook (het dreigen met) geweld tegen (eigendommen van) Regal. Voor zover de wetgeving ter plaatse dat toestaat, verbiedt Regal het bezit van wapens op de bedrijfsterreinen van Regal (ook in privévoertuigen) en tijdens activiteiten ten behoeve van Regal. Onder wapens worden verstaan: vuurwapens, messen, explosieven en alle andere voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht. C Goed: Onmiddellijk melding maken van elke dreiging met geweld en van situaties waarin u vreest voor geweld op de werkplek D Fout: U schuldig maken aan geweld op de werkplek in welke vorm dan ook, met inbegrip van dreiging met geweld Indien u als leidinggevende, teamleider of manager waarschuwingen ontvangt over mogelijk geweld op de werkplek: onmiddellijk maatregelen nemen ter bescherming van de mensen en bezittingen die gevaar lopen en zorgen dat de gemelde kwestie wordt onderzocht en opgelost Wapens meenemen of bezitten op de bedrijfsterreinen van Regal of in transportmiddelen van Regal terwijl u namens Regal werkt, zelfs als u in het bezit van een wapenvergunning bent 10 Gedragscode 2012

13 Onze werkplek Beveiliging en crisismanagement In het hedendaagse internationale klimaat met het altijd aanwezige risico van terroristisch en/of crimineel geweld is het essentieel dat we onze plannen voor de beveiliging van onze mensen, werkplaatsen, data, informatiesystemen en bedrijfscontinuïteit zorgvuldig bijhouden en regelmatig actualiseren. Medewerkers dienen zich aan deze plannen te houden. Onze medewerkers moeten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat ze zaken doen met terroristen of personen die terreur of andere gewelddadige activiteiten ondersteunen. C Goed: Plannen implementeren voor een betere beveiliging van onze mensen, gebouwen, informatie, informatiesystemen en bedrijfscontinuïteit DFout: Personen buiten Regal inzage geven in of toegang verschaffen tot laptops en andere informatiesystemen van Regal Inbreuken op de beveiliging melden bij uw leidinggevende, teamleider of manager en altijd alert blijven ten opzichte van verdachte gedragingen en/of personen Deelnemen aan de crisisplanning en de rampenoefeningen van uw vestiging De voorschriften naleven voor de toegangsbevoegdheid en het binnengaan of verlaten van onze gebouwen Toegang tot onze gebouwen of bedrijfsterreinen verlenen aan personen zonder dat dit een redelijk zakelijk doel voor Regal dient of zonder de geldende procedures voor het toelaten van bezoekers en gasten te volgen Zaken doen met klanten, leveranciers, adviseurs of agenten zonder een adequaat antecedentenonderzoek uit te voeren Buitenlandse immigratievoorschriften naleven en de vereiste visa aanvragen wanneer u op reis gaat Onze beleidsregels en procedures voor zakenreizen naleven Met uw huisarts contact opnemen om de benodigde inentingen en medicijnen te verkrijgen voordat u namens Regal naar het buitenland vertrekt Adequate antecedentenonderzoeken uitvoeren voor nieuwe medewerkers en contractanten Plannen voor bedrijfscontinuïteit opstellen en bijhouden Klanten, leveranciers, adviseurs en agenten aan de hand van watch lists met terreurverdachten screenen en andere due diligenceonderzoeken uitvoeren zoals voorgeschreven door ons programma voor corruptiebestrijding Adequaat en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen Voldoen aan de regels en beveiligingsnormen van het Customs- Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) Gedragscode

14 Onze werkplek Veiligheid, gezondheid en het milieu We streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. We willen ruimschoots voldoen aan alle wettelijke milieu-eisen en onze activiteiten zodanig uitvoeren dat de milieu-impact tot een minimum beperkt blijft. Dit geldt voor al onze activiteiten, dus niet alleen voor het beheer van afvalstromen en uitstoot. Het omvat ook efficiënt gebruik van hulpbronnen, toepassing van recycling waar mogelijk en naleving van de wet- en regelgeving en ons bedrijfsbeleid op al onze vestigingen en kantoren. C Goed: Alle milieuwetten en -voorschriften en ons bedrijfsbeleid naleven, met inbegrip van de Social Accountability Policy en de Environmental Sustainability Policy Zorgen voor een veilige werkomgeving en voorkomen dat mensen letsel oplopen door ongevallen op het werk Nalevingsrisico's beoordelen en oplossen alvorens nieuwe zakelijke activiteiten of programma's te starten Risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu elimineren uit onze bedrijfsgebouwen en processen Het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen in onze processen en activiteiten zo veel mogelijk beperken, energie en water sparen en materialen recyclen Alle kwesties op het gebied van veiligheid, gezondheid of milieubescherming onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke manager, de juridische afdeling, de afdeling Environmental, Health, Safety & Sustainability (EHSS) of Human Resources Alle aan het licht gekomen kwesties rond wettelijke naleving onderzoeken en oplossen In alle transportmiddelen van Regal gebruikmaken van veiligheidsgordels De Social Accountability Policy en de Environmental Sustainability Policy van Regal kennen en naleven D Fout: Uzelf of een collega, klant, leverancier, aannemer of adviseur bewust in een situatie brengen met reële risico's voor de persoonlijke veiligheid Onveilige activiteiten uitvoeren of onveilige situaties toestaan Nalaten om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken wanneer dit wel vereist is Niet-goedgekeurde of niet-gelabelde chemicaliën kopen, in ontvangst nemen of gebruiken Niets doen om een veiligheidsrisico te (laten) corrigeren nadat u dit risico hebt ontdekt Nalaten om geblokkeerde nooduitgangen of brandtrappen onmiddellijk vrij te maken De toegang tot brandbestrijdingsmiddelen blokkeren Onveilig rijgedrag vertonen (raadpleeg de verkeersrichtlijnen van de plaatselijke overheid en de verkeerswetgeving) Lockout/tagout-procedures en andere procedures voor (elektrische) veiligheid negeren Nalaten onze richtlijnen voor beheer, verzending, transport, import/export en verwijdering van gevaarlijke stoffen en chemicaliën te volgen 12 Gedragscode 2012

15 Onze producten Productveiligheid en -kwaliteit - pagina 14 Gedragscode

16 Onze producten Productveiligheid en -kwaliteit We willen producten maken die bij normaal gebruik veilig zijn voor de gebruiker en het milieu. Onze producten voldoen (ruimschoots) aan de wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid en productetiketten. C Goed: Zorgen dat afwegingen op het gebied van milieubescherming, veiligheid en gezondheid en een adequate juridische analyse deel uitmaken van alle activiteiten voor productontwikkeling, zoals voorgeschreven in het beleid voor het ontwikkelingsproces van nieuwe producten Alle problemen met productveiligheid onmiddellijk aan de juridische afdeling of de Product Safety Council melden, zodat het probleem kan worden onderzocht en opgelost D Fout: Niet onmiddellijk reageren op meldingen van problemen met onze producten op het gebied van veiligheid, gezondheid of milieubescherming Nieuwe producten op de markt brengen en verkopen die onverantwoorde risico s opleveren voor het milieu, de veiligheid en/of de gezondheid of op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid of reputatieschade Alle van buiten Regal afkomstige meldingen over problemen met de productveiligheid onmiddellijk aan de juridische afdeling doorgeven, zodat het probleem kan worden onderzocht en opgelost 14 Gedragscode 2012

17 Onze zakelijke relaties Geschenken, gunsten en amusement - pagina 16 Relaties met leveranciers - pagina 19 Relaties met klanten - pagina 20 Eerlijke concurrentie - pagina 21 Internationale handelsvoorschriften - pagina 24 Preventie van witwassen en corruptie - pagina 26 Programma voor corruptiebestrijding - pagina 27 Gedragscode

18 Onze zakelijke relaties Geschenken, gunsten en amusement Geschenken, gunsten en amusement algemeen Wanneer Regal producten verkoopt of inkoopt, mag zelfs niet de schijn worden gewekt dat Regal of haar medewerkers en vertegenwoordigers een voorkeursbehandeling hebben nagestreefd, gekregen of gegeven in ruil voor het aanbieden of ontvangen van geschenken, gunsten of amusement. Relaties met klanten Het doel van geschenken, gunsten en amusement in een commerciële of zakelijke context is het kweken van goodwill en het opbouwen van een goede werkrelatie. Het aanbieden, toezeggen of geven van geschenken, gunsten, amusement, betalingen of andere giften om voordeel te verkrijgen is in geen enkele situatie aanvaardbaar en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van de desbetreffende medewerker(s) en van Regal. Zakelijke geschenken, gunsten of amusement mogen niet worden gegeven indien ze verboden zijn volgens wet- of regelgeving of volgens bekend beleid van de werkgever van de ontvanger, indien ze bedoeld zijn om de ontvanger op ongepaste wijze te beïnvloeden of de indruk wekken hiervoor bedoeld te zijn, of als ze de ontvanger of Regal in verlegenheid zouden kunnen brengen. Regal verbiedt zulke geschenken in alle zakelijke relaties met personen, bedrijven of overheden waar ook ter wereld. Alle vormen van omkoping, smeergeld, steekpenningen en andere ongepaste betalingen zijn een overtreding van ons beleid. Relatiegeschenken aan vertegenwoordigers van de overheid Het beleid van Regal vereist een strikte naleving van de toepasselijke Amerikaanse en niet-amerikaanse wetten en voorschriften voor het aanvaarden van amusement, maaltijden, geschenken, giften, provisies en andere zaken van waarde door medewerkers of vertegenwoordigers van de overheid. Zonder voorafgaande toestemming van de juridische afdeling is het onze medewerkers en vertegenwoordigers niet toegestaan om zaken van waarde te schenken aan medewerkers of vertegenwoordigers van de overheid. Relatiegeschenken aan personen buiten de overheid Maaltijden, drankjes, amusement en andere relatiegeschenken Onze medewerkers mogen maaltijden, drankjes, amusement en andere relatiegeschenken van een redelijke waarde aan personen buiten de overheid aanbieden ter ondersteuning van legitieme zakelijke activiteiten, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 3 De activiteiten mogen geen wetten of voorschriften overtreden, of indruisen tegen de gedragscode van de organisatie van de ontvanger. Degene die de relatiegeschenken wil aanbieden, moet van tevoren te informeren naar eventuele verboden of beperkingen die zijn vastgesteld door de organisatie van de ontvanger. 3 Het relatiegeschenk moet aansluiten bij wat in de desbetreffende markt gebruikelijk is, mag alleen infrequent worden gegeven en mag niet overdadig of extravagant zijn. Het is moeilijk om overdadig of extravagant te definiëren in termen van een bepaald bedrag, maar dit kan op basis van gezond verstand worden beoordeeld aan de hand van wat in de desbetreffende markt gebruikelijk is. Regal is actief in uiteenlopende markten. Alvorens een relatiegeschenk aan een klant aan te bieden of te geven, moeten onze medewerkers en vertegenwoordigers (als er niet al van tevoren afspraken zijn gemaakt) advies inwinnen bij een verkoop- of marketingmanager, een algemeen manager of een vicepresident van Regal over wat in de desbetreffende markt als gepast wordt beschouwd. 16 Gedragscode 2012

19 Onze zakelijke relaties Geschenken Onze medewerkers en vertegenwoordigers mogen geen tastbare geschenken (inclusief toegangskaarten voor sport-, recreatie- of andere evenementen) met een marktwaarde van USD 100 of meer aanbieden of geven aan personen of organisaties waarmee Regal zaken doet of wil doen, tenzij dit van tevoren uitdrukkelijk is goedgekeurd door de vicepresident van de desbetreffende divisie of bedrijfsfunctie. Geschenken in de vorm van contanten of hieraan gelijkwaardige zaken zijn altijd ongepast. Dit geldt niet voor redelijke donaties aan goede doelen die zijn goedgekeurd door functionarissen van Regal. Relatiegeschenken van leveranciers, dienstverleners, klanten en anderen Onze medewerkers mogen geen relatiegeschenken aannemen indien (in redelijkheid de schijn kan worden gewekt dat) hiervan een onbehoorlijke zakelijke prikkel uitgaat, indien dit een overtreding inhoudt van wetten, voorschriften of het bedrijfsbeleid van Regal, of indien dit ons in verlegenheid zou kunnen brengen of onze reputatie zou kunnen schaden. Om aan deze norm te voldoen, mogen onze medewerkers in geen enkele vorm geschenken, gunsten of maaltijden aannemen, behalve: 3 Promotieartikelen van nominale waarde (maximaal USD 25) die incidenteel en niet volgens een vast patroon worden gegeven; 3 Passende artikelen van nominale waarde, indien gegeven in een land waar het gebruikelijk is om bij bijzondere gelegenheden geschenken te geven aan klanten en anderen en op voorwaarde dat het geschenk geen overtreding inhoudt van wetten, voorschriften of het bedrijfsbeleid van de organisatie van de gever; 3 Redelijke maaltijden en normale zakelijke voorzieningen (zoals een kop koffie met gebak of vervoer tussen plaatselijke vestigingen) in samenhang met een zakelijke bespreking op de locatie van de leverancier of dienstverlener; vervoer in een privévliegtuig van derden mag alleen worden geaccepteerd na voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke vicepresident van Regal; 3 Promotieaanbiedingen en kortingen (bijvoorbeeld airmiles) die worden aangeboden door vervoersmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en restaurants, op voorwaarde dat deze op dezelfde manier worden aangeboden aan andere reizigers en er geen speciale regelingen worden getroffen om de voordelen te ontvangen terwijl dit leidt tot hogere kosten voor Regal; en 3 Indien uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de verantwoordelijke vicepresident van de divisie of bedrijfsfunctie. Gedragscode

20 Onze zakelijke relaties Geschenken, gunsten en amusement (vervolg) C Goed: Op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften, het bedrijfsbeleid van Regal en de beleidsregels die gelden voor de ontvanger voordat u geschenken, amusement of reiskostenvergoedingen van welke aard dan ook aanbiedt of geeft Zorgen dat bij alle (zakelijke) relaties met overheden wordt voldaan aan de wetten en voorschriften Kosten voor maaltijden, amusement en geschenken correct verantwoorden in uw kostendeclaraties Geschenken uitsluitend aannemen en geven wanneer deze voldoen aan de normen die in deze Gedragscode worden beschreven Als u op uw werk of thuis een geschenk ontvangt dat niet voldoet aan de criteria in deze Gedragscode: dit melden aan uw leidinggevende, teamleider of manager, zodat het geschenk op de juiste wijze kan worden geretourneerd of afgevoerd Rekening houden met het feit dat omkoping in elke vorm (contante betalingen, steekpenningen, niet-gedocumenteerde kortingen, vergoedingen of toeslagen) verboden is Gedetailleerde gegevens bijhouden van alle ontvangen of gegeven geschenken D Fout: Geschenken of relatiegeschenken aanbieden of accepteren indien dit de schijn van onrechtmatigheid zou kunnen wekken Gunsten, maaltijden, geschenken, giften of andere betalingen aanbieden of geven aan een overheidsfunctionaris; zelfs betalingen voor routinematige administratieve handelingen kunnen volgens Amerikaanse of andere anticorruptiewetten verboden zijn en mogen alleen worden gedaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de juridische afdeling Externe vertegenwoordigers (verkopers, distributeurs, adviseurs, aannemers) inschakelen als er sprake is van aanwijzingen voor onrechtmatige praktijken, een slechte reputatie op het gebied van omkoping, of familie- of andere relaties die een ongepaste invloed zouden kunnen hebben op beslissingen van klanten en/of overheden Toezeggen of afspreken dat Regal onvoorwaardelijk verplicht is een provisie voor een bepaalde transactie aan een externe vertegenwoordiger te betalen voordat de klant in de transactie de keuze voor een leverancier heeft gemaakt en aangekondigd Toezeggen een betaling te doen in een land of aan een persoon of bedrijf zonder relatie met de transactie Instemmen met commissiebedragen die excessief zijn onder de gegeven omstandigheden Gelden, bedrijfsmiddelen of het gebruik van bedrijfsmiddelen bijdragen voor politieke doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de juridische afdeling 18 Gedragscode 2012

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode 2 Vooraf Gasunie staat voor veilig en betrouwbaar gastransport. Miljoenen Nederlandse en buitenlandse huishoudens, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie