2.3.4 Bedrijfssectoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3.4 Bedrijfssectoren"

Transcriptie

1 Hoe zoeken werkzoekenden/2 Werkvinders Bedrijfssectoren Gevonden banen naar sector Tabel 40 toont hoe bedrijfssectoren zich tot elkaar verhouden voor de in de rapportageperiode 2001 gevonden banen. De industrie, handel, zakelijke dienstverlening en gezondheids/welzijnszorg springen eruit, omdat zij elk 10% of meer van de gevonden banen voor hun rekening nemen. Tabel 40 Gevonden banen per sector Sector 2000 in % 2001 in % Landbouw/visserij 2 5 Industrie Energie en waterleiding - 1 Bouwnijverheid 5 5 Handel Horeca en toerisme 6 5 Vervoer en communicatie 9 9 Financiële instellingen 4 4 Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur & defensie 4 6 Onderwijs 5 5 Gezondheids/welzijnszorg Cultuur/overige dienstverlening 9 8 Anders/onbekend 7 3 kwartaire sector (gezondheidszorg, onderwijs, openbaar bestuur, energie/waterleiding); overige sectoren (landbouw, visserij, cultuur/overige dienstverlening, huishoudelijk personeel, overig). Dit leidt tot de volgende constatering: van de ruim één miljoen werkvinders heeft 13% in 2001 een baan gevonden in de industrie, 5% in de bouw, 16% in de handel en horeca, 24% in de zakelijke dienstverlening, 26% in de kwartaire sector en tenslotte 16% in de overige sectoren. Onderstaande figuur geeft de verdeling van werkvinders over de sectoren waarin zij terechtkomen. Figuur 16 Verdeling van werkvinders over de sectoren door de jaren heen.* Een grote toename is te zien in de sectoren industrie en cultuur/overige dienstverlening die elk het aandeel in de baanvondsten met 3 procentpunt zagen toenemen. De grote verliezer is de handel met 2 procentpunt. In het vervolg van deze rapportage worden de bedrijfssectoren - tenzij anders vermeld - geclusterd tot: industrie; bouw; horeca en handel; zakelijke dienstverlening (inclusief vervoer/communicatie en financiële instellingen); Duidelijk is dat de trend van meer baanvondsten in de kwartaire sector (na een lichte dip in 2000) sterk doorzet in De jarenlange afname van baanvondsten in de industrie is in 2000 omgezet in een stijging. Ook in 2001 was er een stijging van 2 procentpunt. Dit komt ook overeen met de verdeling van baanvondsten over de verschillende functiegroepen (zie paragraaf 2.3.3). Zakelijke dienstverlening en overige sectoren zijn in 2001 de verliezers. 45

2 Instroom naar kenmerken Figuur 17 toont de spreiding van de verschillende bedrijfssectoren per opleidingsniveau. Figuur 17 Instroom sectoren naar opleidingsniveau In figuur 18 is te zien hoe werkvinders verdeeld zijn over de verschillende sectoren als ze worden onderscheiden naar leeftijd. Uit de figuur valt op te maken dat het aandeel ouderen relatief hoog is in de kwartaire sector. Het aandeel jongeren is juist hoog in de horeca/handel. Het aandeel van de werkvinders van jaar is hoog in de zakelijke dienstverlening maar ook in de kwartaire sector. Instroom personen behorend tot aandachtsgroepen Er is per aandachtsgroep gekeken naar het percentage werkvinders per sector, in verhouding tot het totale percentage werkvinders per sector. Onderstaande figuur laat zien op welke manier de aandachtsgroepen over de sectoren zijn verdeeld. Figuur 19 Instroom aandachtsgroepen in de sectoren Per opleidingsniveau wordt aangegeven hoeveel procent van de werkvinders in een sector instroomt. Uit de figuur valt af te lezen dat ongeschoolden en lageropgeleiden met name zijn ingestroomd in de handel/horeca. Hogeropgeleiden stromen vooral in in de zakelijke dienstverlening en kwartaire sector. De middelbare opleidingen vertonen geen uitgesproken beeld. Figuur 18 Instroom sectoren naar leeftijd Bovenstaande figuur levert de volgende resultaten op: Van de langdurig werklozen vindt een belangrijk deel werk in de bouw (+4 procentpunt), maar in de zakelijke dienstverlening vinden zij minder dan gemiddeld ( 5 procentpunt) een baan; 46

3 Hoe zoeken werkzoekenden/2 Werkvinders Niet-werkende vrouwen zijn ook in belangrijke mate op de kwartaire sector aangewezen (+8 procentpunt); Niet-werkende jongeren vinden vaker werk in de handel/horeca (+13 procentpunt), maar zij komen minder aan de slag in de kwartaire sector (-18 procentpunt); Niet-werkende ouderen vinden relatief vaak werk in de kwartaire sector (+11 procentpunt); Niet-werkende arbeidsgehandicapten doen het relatief goed in de industrie (+4 procentpunt); Minderheden doen het beter in horeca/handel (+8%), maar blijven achter in de kwartaire sector ( 12 procentpunt); Deeltijdwerkers hebben meer dan gemiddeld werk gevonden in de kwartaire sector (+7 procentpunt), maar juist minder dan gemiddeld in de industrie ( 6 procentpunt) Herintreedsters hebben met name in de overige sectoren werk gevonden. Zij treden minder dan gemiddeld in de sector bouw en de kwartaire sector. Vanwege de kleine omvang van deze aandachtsgroep moeten de resultaten als richtinggevend worden beschouwd. Instroom naar type uitkering Met betrekking tot de onderscheiden uitkeringsgroepen onder de werkvinders valt op: De (voormalige) ABW ers gaan meer dan gemiddeld in de kwartaire sector (+15 procentpunt) en de bouw (+6 procentpunt) aan de slag. In de sectoren zakelijke dienstverlening en industrie zijn zij sterk ondervertegenwoordigd; De (voormalige) WW ers hebben verhoudingsgewijs meer werk gevonden in de industrie (+7 procentpunt), terwijl zij minder dan gemiddeld slagen in de kwartaire sector ( 9 procentpunt); Arbeidsgehandicapten vinden vaker dan gemiddeld een baan in de industrie (+11 procentpunt); Werkvinders met een andere uitkering hebben vaker werk gevonden in de handel/horeca en zakelijke dienstverlening (+5 procentpunt), maar juist minder in de industrie (-8 procentpunt). Instroom naar soort dienstverband De figuren 20 en 21 tonen achtereenvolgens per sector de instroom naar het aantal uren van het dienstverband (fulltime, parttime) en naar het soort dienstverband (tijdelijk, vast). Bij het onderscheid naar fulltime (meer dan 35 uur) en parttime werkvondsten blijkt dat in de kwartaire sector en horeca/handel meer dan de helft (resp. 55% en 61%) van de gevonden banen parttime is. De instroom van parttimers is in de bouw met zo n 25% gering. Over de hele linie neemt het aandeel van het parttime werk toe, met uitzondering van de kwartaire sector. % Figuur 20 Instroom sectoren naar uren dienstverband industrie fulltime bouw horeca en handel parttime zakelijke dienstverlening kwartaire sector overig Vergeleken met de voorgaande verslagperiode is in alle sectoren een toename van tijdelijke contracten te constateren. Alleen in de kwartaire sector en de zakelijke dienstverlening was sprake van een afname van respectievelijk 6 en 2 procentpunt. Er treden grote verschillen aan het licht bij vergelijking van de sectoren. Parttime werk zit het meest bij de horeca en handel (61%) en het minst bij de bouw (25%). 47

4 Figuur 21 Instroom sectoren naar soort dienstverband 2.4 Manieren om werk te vinden In paragraaf 1.3 is aandacht besteed aan de wegen waarlangs werkzoekenden proberen werk te vinden. Het blijkt zo te zijn dat werkzoekenden gemiddeld 2,4 zogenoemde zoekkanalen inschakelen, waaronder uitzendbureaus, CWI en personeelsadvertenties. Op het moment dat dergelijke zoekkanalen een baan opleveren, is een zoekkanaal ook te bestempelen als vindkanaal. In deze paragraaf wordt aangegeven welke wegen (vindkanalen) werkzoekenden bewandelen om werk te vinden. Daarbij wordt ook naar bedrijfssectoren gekeken en de plaatsingsquote per vindkanaal berekend; ofwel hoeveel zoekers vinden via een specifiek kanaal werk. Over het algemeen blijkt de rol van het CWI in onderzoek iets onderschat te worden. Uit regionaal arbeidsmarktonderzoek is bekend dat werkgevers wat vaker de vacaturevervulling toeschrijven aan het CWI, terwijl werkvinders een ander kanaal aangeven. Vermoedelijk liggen hieraan sociaal-psychologische factoren ten grondslag Herkomst van de baan In deze paragraaf wordt aangegeven via welk zoekkanaal werkvinders zeggen hun baan te hebben gevonden (vindkanalen). Het totaalplaatje ziet er als volgt uit: Figuur 22 Vindkanalen In vergelijking met het voorgaande jaar vindt er een grote verschuiving plaats: in de overige sectoren worden in % tijdelijke contracten aangeboden tegen 37% in 2000; in de horeca/handel worden in % tijdelijke contracten aangeboden tegen 32% in Alleen in de kwartaire sector en in lichtere mate in de zakelijke dienstverlening is sprake van een afname van tijdelijk werk ten gunste van vaste dienstverbanden. Figuur 22 geeft aan dat de personeelsadvertentie als vindkanaal een sterke positie inneemt met 23%. Dat is 48

5 Hoe zoeken werkzoekenden/2 Werkvinders bovendien een toename van 4 procentpunt in vergelijking met voorgaand jaar. Een grote toename is er ook voor de informele kanalen (+5 procentpunt). De positie van het CWI is licht achteruitgegaan. Grote verliezers zijn de overige kanalen, waarvan het internet de grootste is. Het gebruik van het internet bij het werk zoeken neemt toe, terwijl de betekenis voor het vinden van werk juist heel beperkt is. Er speelt wellicht een soort vertragingsmechanisme. Als de markt slechter wordt, leidt dat niet direct tot aanpassing. Eerst wordt de kat uit de boom gekeken. Met name treedt dat effect bij personeelsadvertenties op. Dat kan ook verklaren waarom de vraag vrij hoog blijft, terwijl de economische vooruitzichten verslechteren. Als de in begin 2002 ingezette daling van het aantal personeelsadvertenties doorzet, zal de positie van personeelsadvertenties als kanaal snel verslechteren. In plaats van voor alle werkvinders gezamenlijk, kan de herkomst van de baan ook voor een bepaalde groep werkvinders worden bekeken. De resulterende percentages kunnen dan naast de zojuist gepresenteerde totalen worden gehouden. Daaruit blijkt dan of de onderscheiden groepen werkvinders duidelijk afwijken van het gemiddelde. De werkvinders worden bezien op de aspecten ingeschreven/niet ingeschreven, het al dan niet werken en aandachtsgroepen. Ingeschrevenen De naar eigen zeggen ingeschreven werkvinders hebben het meest (27%) via het uitzendbureau werk gevonden; terwijl slechts 15% van de niet-ingeschreven werkvinders aangeeft dat het gevonden werk afkomstig is van het uitzendbureau. Het CWI wordt door 14% van de ingeschreven werkvinders als vindkanaal aangeduid (bij een gemiddelde van 4%). De op het moment van vondst werkende werkvinders hebben hun baan relatief vaak via een personeelsadvertenties en informele kanalen gevonden (resp. 24% en 21%). Werkloze werkvinders slagen beter via de open sollicitatie; 20% tegenover 14% voor de werkende werkvinders. Tabel 41 Vindkanalen voor ingeschreven/niet ingeschreven werkvinders ingeschreven niet in- totaal geschreven CWI 14% 3% 4% Personeelsadvertentie 17% 25% 24% Uitzendbureau 27% 15% 17% Informele kanalen 19% 21% 21% Open sollicitatie 13% 16% 16% Overig 10% 20% 19% Tabel 42 Vindkanalen voor werkvinders zonder/met baan zonder baan werkend totaal CWI 7% 3% 4% Personeelsadvertentie 22% 24% 23% Uitzendbureau 18% 16% 17% Informele kanalen 22% 21% 21% Open sollicitatie 20% 14% 16% Overig 12% 22% 18% Werkvinders zonder baan Mensen zonder baan hebben andere vindkanalen dan reeds werkenden. Zo zijn voor niet-werkenden de open sollicitatie en het CWI belangrijker als vindkanaal dan voor werkenden. Voor werkenden spelen de overige kanalen (vooral het internet) een belangrijker rol. Aandachtsgroepen De positie van het CWI als vindkanaal staat voor bepaalde doelgroepen onder druk. In vergelijking met het voorgaande jaar speelt dit sterk voor arbeidsgehandicapten en in iets mindere mate voor vrouwen en langdurig werklozen. Voor etnische minderheden en herintreders is sprake van een versterking van de positie van het CWI als vindkanaal. De positie van het uitzendbureau als vindkanaal is voor de langdurig werklozen en vrouwen aanzienlijk verslechterd, terwijl bij de etnische 49

6 minderheden de al sterke positie nog verder versterkt is. De positie van de personeelsadvertentie is over de gehele linie sterker geworden met uitzondering van de herintreders. Informele kanalen zijn als vindkanaal sterker geworden bij arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en vrouwen, maar bij jongeren en herintreders is sprake van achteruitgang. Het belang van de open sollicitatie is groter geworden bij langdurig werklozen en ouderen, maar sterk achteruitgegaan bij etnische minderheden. Het internet, het belangrijkste element van de categorie overig, wijkt niet af van het gemiddelde voor alle vinders. Alleen voor etnische minderheden, jongeren en arbeidsgehandicapten is het een veel minder belangrijk vindkanaal. Tabel 43 Vindkanalen onder aandachtsgroepen (% van de betreffende aandachtsgroep) langdurig vrouwen jongeren ouderen etnische arbeids- deeltijd- her- totaal werklozen minder- gehandi- werker intreders heden capten CWI Advertentie Uitzendbureau Informele kanalen Open sollicitatie Overig Tabel 44 Vindkanaal naar bedrijfssector Bedrijfssectoren: industrie bouw handel/ zakelijke kwartaire overig totaal Horeca dienst- sector verlening % % % % % % % CWI Advertentie Uitzendbureau Informele kanalen Open sollicitatie Anders Aantal (x1000)

7 Hoe zoeken werkzoekenden/2 Werkvinders Vindkanalen bedrijfssectoren Uit onderstaande tabel blijkt dat (vind)kanalen waarlangs de sectoren nieuwe werknemers krijgen aangeleverd, eigenlijk in elke sector een redelijk vergelijkbaar aandeel in de instroom hebben. De verschillen die in het oog springen, zijn: industrie krijgt veel personeel via het uitzendbureau (27%); de kwartaire sector juist weinig (10%). in de industrie, bouw en overige sectoren ligt het aandeel van het CWI boven het gemiddelde. Over het geheel genomen is het belang van de vindkanalen advertentie, informele kanalen en open sollicitatie toegenomen. Het belang van de personeelsadvertentie en de informele kanalen is in enige mate toegenomen, terwijl de open sollicitatie, het CWI en het uitzendbureau iets zijn achteruitgegaan. Het CWI heeft logischerwijs een lagere quote vanwege de concentratie van werklozen en aandachtsgroepen die minder succesvol zijn dan de (werkende) positieverbeteraars bij het vinden van werk. De positie van het CWI is wel sterk verbeterd ten opzichte van de dip in Tabel 45 Plaatsingsquote vindkanalen door de jaren heen Vind/zoekkanalen Open sollicitatie CWI Personeelsadvertentie Uitzendbureau Informele kanalen Plaatsingsquote In onderstaande tabel is de plaatsingsquote van de vindkanalen weergegeven. Deze quote (quotiënt) (die ook als sollicitatiescore van zoekkanalen kan worden aangeduid) is het percentage dat resulteert wanneer het aantal werkzoekenden dat via het betreffende zoekkanaal succes heeft gehad, wordt gedeeld door het totaal aantal werkzoekenden dat via het bewuste zoekkanaal heeft gezocht in de 3 maanden voorafgaand aan de enquête (alleen werkzoekende werkvinders). Ofwel: werkvinders kanaal A werkzoekenden kanaal A Uit de onderstaande tabel blijkt dat de plaatsingsquote van enkele kanalen sterk is toegenomen: Uitzendbureau (+25 procentpunt) Informele kanalen (+17 procentpunt) Open sollicitatie (+15 procentpunt) De positie van personeelsadvertentie is slechts marginaal veranderd. Het uitzendbureau en de informele kanalen hebben de hoogste quote (meer dan 50%). 2.5 De rol van het CWI Van alle werkzoekenden geeft 34% aan ingeschreven te zijn bij het CWI. Dat zijn personen die als klanten van de instelling CWI zijn te beschouwen. Van deze groep is nagegaan welke kenmerken zij bezitten en of de vinders onder hen verschillen van de ingeschreven zoekers. Uit tabel 46 blijkt dat: er geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen bij vergelijking van ingeschreven zoekers en vinders; jongeren sterk zijn oververtegenwoordigd bij de vinders. Ook de groep 23- tot 40-jarigen scoort iets beter bij de vinders. Slecht gesteld is het met de ouderen, zij vormen de grootste groep zoekers, maar blijken bij de vinders een aanzienlijk kleiner aandeel te vormen. 51

8 Tabel 46 Ingeschreven zoekers en ingeschreven vinders zoekers vinders Geslacht Man Vrouw Leeftijd < > Opleidingsniveau lo/lo niet afgemaakt 9 8 lbo/vbo/mavo havo/mbo/vwo hbo/kandidaats universitair 8 4 Anders 6 9 (n= ) (n= ) In onderstaande tabel is gekeken naar de wijze waarop ingeschreven werkzoekenden aan het werk zijn gekomen. Tabel 47 Vindkanalen van ingeschreven werkvinders Vindkanaal % Personeelsadvertenties 17 Uitzendbureau 27 CWI 14 Informele kanalen 19 Open sollicitatie 13 Overig 10 Totaal 100 Het CWI doet het voor eigen publiek duidelijk beter dan voor het geheel van alle niet-ingeschreven werkvinders (14%, respectievelijk 3%). Het blijkt dat het meest uitgesproken vindkanaal van de ingeschreven werkzoekenden het uitzendbureau is (27%). Dat betekent dat het CWI en uitzendbureau met betrekking tot de klanten op elkaar zijn aangewezen. Men kan ook zeggen dat men naar de gunst van dezelfde groep dingt. Het is in elk geval positief dat het uitzendbureau groepen in het vizier heeft die tot voor kort als marginaal konden worden aangeduid. Ten opzichte van de positie van de grote vindkanalen, zoals advertenties en informele kanalen, blijft de positie van het CWI aanzienlijk achter als we die vergelijken met de uitkomsten voor alle werkzoekenden. In figuur 21 zien we dat het aandeel van het CWI vele malen kleiner is dan het aandeel van de personeelsadvertentie. Onderstaande tabel geeft aan in welke sector de ingeschreven werkvinders (vergeleken met de alle werkvinders) terecht zijn gekomen. Tabel 48 Bedrijfssectoren waarin ingeschrevenen werk hebben gevonden Bedrijfssectoren Ingeschreven Alle vinders vinders Industrie Bouw 6 5 Handel/Horeca Zakelijke dienstverlening Kwartaire sector Overige sectoren Te zien valt dat ingeschreven werkvinders oververtegenwoordigd zijn in de industrie en de overige sectoren.van een sterke ondervertegenwoordiging is sprake in de kwartaire sector; 17% van de ingeschreven vinders tegen 27% van alle vinders. Het traditionele beeld dat het voormalige Arbeidsbureau er vooral was voor de arbeiders en bedienden zoals in de industrie, bouw, handel en overige sectoren is in de resultaten nog duidelijk aanwezig. 52

9 3 Kansen en mogelijkheden van werkzoekenden Dit hoofdstuk geeft inzicht in de kansen en mogelijkheden van werkzoekenden. Het verschil tussen de potentiële kans op grond van individuele kenmerken als opleiding en werkervaring en de daadwerkelijke kansen worden vooral bepaald door het economische klimaat en de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is onduidelijk in hoeverre leeftijd en/of etniciteit een rol spelen bij de selectie van werkzoekenden. Verder zal in dit hoofdstuk een vergelijking worden getrokken tussen werkvinders en werkzoekenden in relatie tot hun zoekduur. Allereerst wordt echter bekeken in hoeverre werkzoekenden zelf hun kansen beïnvloeden door bepaalde eisen aan een baan te stellen (selectiviteit) en hoe ze zelf hun kansen inschatten. 3.1 Eisen aan functies Aan de werkzoekenden is gevraagd of een (nieuwe) baan acceptabel is als hun inkomen gelijk blijft aan hun huidige inkomen. Vervolgens is gevraagd aan degenen voor wie een gelijk inkomen acceptabel is of het tevens acceptabel is wanneer het inkomen achteruitgaat. De resultaten zijn opgenomen in tabel 49. In bijna alle categorieën vindt de meerderheid een nieuwe baan acceptabel wanneer het inkomen gelijk blijft. Personen zonder werk en zonder uitkering, met een bijstandsuitkering of een overige uitkering daarentegen vinden in meerderheid niet dat het inkomen gelijk mag blijven. Blijkbaar is het gelijk blijven van de beloning voor personen zonder of met een zeer laag inkomen minder acceptabel. Omdat het om vaak zeer Tabel 49 Baan acceptabel wanneer inkomen gelijk of minder Inkomen is: Gelijk Minder Baan acceptabel: %ja %nee %ja %nee Werkend Ja Nee Inschrijving CWI Ingeschreven Niet-ingeschreven Inkomen/Uitkering Werkend geen uitkering Geen werk en geen uitkering Bijstand WW WAO Overig (m.n. WSF) Aandachtsgroepen Langdurig werklozen Vrouwen Jongeren Ouderen Arbeidsgehandicapten Etnische minderheden Deeltijders Herintreders Totaal

10 lage uitkeringen gaat, zal het probleem niet zo vaak optreden. Het aandeel werkenden dat een gelijk loon acceptabel vindt, is overigens het hoogst van alle onderscheiden groepen met 76%. Voor de aandachtsgroepen geldt bij vergelijking met de niet-werkenden het volgende: de deeltijders, maar ook arbeidsgehandicapten en etnische minderheden vinden voor een belangrijk deel een gelijk loon acceptabel (meer dan 50%); van de langdurig werklozen en herintreders vindt minder dan de helft een gelijk loon acceptabel(47%). Werken voor minder loon is aanzienlijk minder geaccepteerd dan voor een gelijk loon. Het minste daartoe bereid zijn (13%) personen met een bijstandsuitkering. Van de aandachtsgroepen is de bereidheid voor minder te gaan werken het kleinst bij etnische minderheden gevolgd op enige afstand door arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen, vrouwen en herintreders. Groepen die dicht bij het minimum zitten, zijn niet bereid nog meer in te schikken. Indien we de uitkomsten vergelijken met die van vorig verslagjaar, dan blijkt dat de bereidheid voor hetzelfde loon te werken met 4 procentpunt is toegenomen. Dat wordt vooral verklaard door de gestegen bereidheid bij de werkenden. De bereidheid voor minder aan de slag te gaan is met 2 procentpunt toegenomen. Dat wijst op een toegenomen flexibiliteit bij de werkzoekenden. Ook is gevraagd of personen bereid zijn te verhuizen voor een nieuwe baan en wat voor hen de maximale reistijd woon-werkverkeer is (enkele reis). De resultaten hiervan staan in tabel 50 en 51. Over het geheel genomen vertonen de onderzochte personen slechts een zeer geringe bereidheid te verhuizen (gemiddeld 24% is daartoe bereid). Herintreders en werkloze vrouwen zijn het minst genegen te verhuizen met respectievelijk 15% en 17%. Voor een deel zal die honkvastheid kunnen worden verklaard uit het feit dat het om vrouwen gaat die te maken hebben met kostwinners en koters. Personen met een bijstandsuitkering vertonen met 36% de grootste bereidheid om te verhuizen. Mensen zonder werk en zonder uitkering zijn daartoe slechts in 22% van de gevallen bereid. Kijken we naar de ontwikkeling met voorgaand jaar dan zien we een achteruitgang van de bereidheid om te verhuizen met maar liefst 8 procentpunt. Het blijkt dat de bereidheid te verhuizen de laatste jaren steeds verder is afgenomen. Er is blijkbaar voldoende werk in de eigen omgeving. Dat wordt nog eens onderstreept als we naar het aandeel kijken dat slechts een halfuurtje van het werk af wil zitten. Het aandeel is opgelopen van 42% in 2000 naar 47% in Aandachtsgroepen stellen zich met aandelen die liggen tussen 50% (deeltijders) en 75% (herintreders) nog iets minder flexibel op. De bereidheid om meer dan één uur te reizen is afgelopen jaar afgenomen met 2 procentpunt tot 9%. We zien dat de werkenden meer offerbereidheid ten toon spreiden dan mensen zonder baan. Daar staat tegenover dat een groter deel van de arbeidsgehandicapten en etnische minderheden bereid is langer dan één uur te reizen. Alles overziende kunnen we constateren dat de offerbereidheid ten aanzien van de beloning is toegenomen en ten aanzien van verhuizen en reizen sterk is afgenomen. Blijkbaar is er sprake van een combinatie van welvaart (beloning wordt minder belangrijk) en de grotere waarde die men hecht aan de eigen of vrije tijd. Ook zijn enkele groepen (vrouwen en herintreders) sterk aan de eigen omgeving gebonden. 54

11 Hoe zoeken werkzoekenden/3 Kansen en mogelijkheden van werkzoekenden Tabel 50 Bereid te verhuizen voor nieuwe baan Bereid te verhuizen % ja %nee Werkend Ja nee Inschrijving CWI Ingeschreven Niet-ingeschreven Uitkering Werkend geen uitkering Geen uitkering Bijstand WW WAO Overig (w.o. WSF) Aandachtsgroepen Langdurig werklozen Vrouwen Jongeren Ouderen Arbeidsgehandicapten Etnische minderheden Deeltijders Herintreders Totaal Tabel 51 Maximale reistijd Maximale reistijd =< 30 min min. >60 min Werkend Ja Nee Inschrijving CWI Ingeschreven Niet-ingeschreven Uitkering Werkend geen uitkering Geen uitkering Bijstand WW WAO Overig Aandachtsgroepen Langdurig werklozen Vrouwen Jongeren Ouderen Arbeidsgehandicapten Etnische minderheden Deeltijders Herintreders Totaal Vooruitzichten volgens werkzoekenden Naast selectiviteit is bij de werkzoekenden ook gepeild welke kansen ze zichzelf toedichten bij het vinden van een baan. Werkzoekenden is gevraagd naar de eigen concurrentiepositie in relatie tot de hoeveelheid beschikbare banen. Hierna volgende tabellen geven de resulterende subjectieve concurrentiepositie weer. Was in de vorige meting nog 26% somber gestemd over het aantal beschikbare vacatures, in 2001 is dat opgelopen tot 33%. Het percentage werkzoekenden dat meent dat het huidige arbeidsmarktklimaat veel banen te bieden heeft, is gedaald van 53% naar 41%. De inschatting van de eigen positie heeft een vergelijkbare verandering ondergaan. Vond in 2000 nog 47% dat de eigen positie sterk was, in 2001 was dat gedaald naar 42%. Omdat het veldwerk van dit onderzoek grotendeels in het laatste kwartaal van 2001 is uitgevoerd, hebben de internationale spanningen een grote rol gespeeld in deze omslag naar een wel zeer negatief beeld. 55

12 Tabel 52 Markt en eigen marktpositie van de werkzoekenden Inschatting van Nu veel/weinig banen de eigen weinig niet veel/ veel weet niet totaal concurrentiepositie niet weinig % % % % % Relatief sterk Neutraal Relatief zwak Weet niet (33%) (18%) (41%) (7%) (100%) (n= ) Subjectieve concurrentiepositie uitkeringsgroepen De inschattingen die de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden over hun eigen concurrentiepositie maken, zijn over de hele linie niet erg rooskleurig (behalve voor overige uitkeringen). Weliswaar denkt binnen elke groep een redelijk deel sterke concurrentie te kunnen vormen, maar tegelijkertijd is het deel dat denkt zwak te staan aanzienlijk. Dit spitst zich in de eerste plaats toe op personen met een WAO en bijstanduitkering en in iets mindere mate op personen met een WW-uitkering, respectievelijk 45% en 41% dicht zichzelf een zwakke positie toe. De grote verschuiving in de richting van een minder positieve waardering komt geheel voor rekening van de werkenden en de overige uitkeringen (WSF). Tegelijkertijd blijkt het aandeel van een zwakke positie alleen bij personen met een Bijstandsuitkering sterk op te lopen. Bij de andere groepen is sprake van gelijk aandeel of zelfs enige verbetering. Bij de WAO'ers is sprake van een positiever beeld over de hele linie. Tabel 53 Markt en eigen marktpositie van de werkzoekenden Inschatting eigen concurrentiepositie Uitkering sterk neutraal zwak weet niet Werkend Geen uitkering Bijstand WW WAO Overige uitkeringen Totaal (n= ) 56

13 Hoe zoeken werkzoekenden/3 Kansen en mogelijkheden van werkzoekenden Tabel 54 Kansinschatting en uitkering; als percentage van uitkeringsgroep Inschatting eigen concurrentiepositie Uitkering sterk neutraal zwak weet niet Werkend Werkend Geen uitkering Bijstand WW WAO Overige uitkeringen Totaal (n= ) Subjectieve concurrentiepositie ingeschrevenen Ingeschreven werkzoekenden schatten hun subjectieve concurrentiepositie lager in dan niet-ingeschrevenen. Van de bij het CWI ingeschrevenen denkt 35% er juist zwak voor te staan tegen 16% van de nietingeschrevenen. Tabel 55 Kansinschatting van ingeschreven werkzoekenden Inschatting eigen concurrentiepositie sterk neutraal zwak weet niet Ingeschreven Niet-ingeschreven Totaal (n= ) Subjectieve concurrentiepositie aandachtsgroepen Bij de aandachtsgroepen valt op dat vooral de ouderen en daarna langdurig werklozen het minst aangeven een sterke positie te hebben. Als we kijken naar het aandeel dat expliciet aangeeft een zwakke positie te hebben, dan gaat het naast de eerdergenoemde ouderen en langdurig werklozen ook om arbeidsgehandicapten. Maar liefst 42% van deze groepen geeft aan een zwakke positie te hebben. Een sterke positie hebben (uiteraard) de jongeren, maar ook de deeltijdwerkers geven aan dat zij de eigen positie niet al te zwak inschatten. De volgende tabel geeft de subjectieve kansinschattingen van de aandachtsgroepen weer. 57

14 Tabel 56 Kansinschatting van aandachtsgroepen; als percentage van aandachtsgroep Inschatting eigen concurrentiepositie Aandachtsgroep sterk neutraal zwak weet niet Werkend Langdurig werklozen Vrouwen Jongeren Ouderen Etnische minderheden Arbeidsgehandicapten Deeltijdwerkers Herintredende vrouwen Totaal werkzoekenden Vergelijking werkzoekenden en werkvinders Op voorhand valt aan te nemen dat werkzoekenden met bepaalde achtergrondkenmerken (jong, goede vakopleiding, etc.) meer kansen hebben op het vinden van een baan dan werkzoekenden die vanuit dat perspectief minder gunstig in de arbeidsmarkt staan. Daarom is bekeken of werkvinders duidelijk andere kenmerken hebben dan werkzoekenden. In tabel 50 is het resultaat van deze vergelijking weergegeven. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het aantal werkzoekenden een andersoortig cijfer is dan het aantal werkvinders. Bij werkzoekenden wordt gebruikgemaakt van een gemiddeld standcijfer, namelijk het gemiddelde aantal werkzoekenden dat er in 2001 was, terwijl bij de werkvinders een stroomcijfer wordt gehanteerd: het aantal personen dat in het jaar voor de enquêtering eind 2001 werk heeft gevonden. Met deze kanttekening in het achterhoofd kunnen we constateren dat werkvinders: in de leeftijdsgroep 23 t/m 40 jaar vallen (55%); een opleiding op havo/vwo/mbo-niveau hebben afgerond (41%); vooral een baan in de administratie (20%), verkoop (13%) of hoger en middenkader (12%) hebben gevonden. 58

15 Hoe zoeken werkzoekenden/3 Kansen en mogelijkheden van werkzoekenden Tabel 57 Vergelijking tussen werkzoekenden en werkvinders % werkzoeker % werkvinder Geslacht Man Vrouw Leeftijd < 23 jaar t/m 40 jaar > 40 jaar Hoogste opleiding lo 6 5 mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo universitair 9 9 onbekend/anders 6 6 Allochtone aandachtsgroep Ja 16 9 Nee Gevonden/gezochte functiegroep Hoger en middenkader Hoger specialistisch 5 6 Onderwijs 5 4 Productie en magazijn 3 5 Metaal 1 1 Overig industrieel 4 5 Bouw 1 2 Administratief Verkoop en commerciële mdw Horeca 2 3 Huishoudelijk 1 3 Medisch 4 5 Sociaal-cultureel 5 5 Transport/verkeer 2 3 Overig dienstverlenend 9 9 Land- en tuinbouw 1 3 Overig - 1 Geen voorkeur 24 - Werkzoekenden zijn over het algemeen ouder dan werkvinders (36% heeft een leeftijd boven de 40 jaar). Ze verschillen qua opleidingsniveau maar weinig. We zien wel dat ouderen en lager opgeleiden ondervertegenwoordigd zijn bij werkvinders ten opzichte van hun aandeel bij de werkzoekers. De verdeling van werkzoekenden over de gezochte functiegroepen vertoont sterke overeenkomsten met die van werkvinders over de gevonden functiegroepen. Het enige grote verschil is dat 24% van de werkzoekenden aangeeft geen specifieke voorkeur te hebben. In de administratie en verkoop is sprake van oververtegenwoordiging bij de werkvinders vergeleken met het aandeel bij de werkzoekers. Blijkbaar komt een groot deel van de categorie geen voorkeur in verkoop of administratie terecht. In de volgende tabel zijn werkzoekenden en werkvinders vergeleken naar uitkeringsgroepen en aandachtsgroepen van het arbeidsvoorzieningsbeleid. Daarbij gaat het om de (uitkerings)situatie op het moment van de werkvondst. Opvallend is dat de groep zonder werk en uitkering relatief een stuk kleiner is onder werkzoekenden dan onder werkvinders (respectievelijk 17% en 25%). De groepen ABW ers, WW ers en WAO ers daarentegen maken relatief een groter deel uit van de werkzoekenden dan de werkvinders. Het aandeel werkzoekenden met overige uitkeringen (WSF) is aanzienlijk kleiner dan hun aandeel in de groep werkvinders. 59

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

9. Werknemers en bedrijfstakken

9. Werknemers en bedrijfstakken 9. Werknemers en bedrijfstakken Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een baan als werknemer vergeleken met autochtonen. De positie van de tweede generatie is gunstiger dan die van de eerste generatie.

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt Resultaten van aanvullende analyse op het Hoe Zoeken Werkzoekenden?-bestand Eindrapport

Ouderen op de arbeidsmarkt Resultaten van aanvullende analyse op het Hoe Zoeken Werkzoekenden?-bestand Eindrapport B2485 Ouderen op de arbeidsmarkt Resultaten van aanvullende analyse op het Hoe Zoeken Werkzoekenden?-bestand Eindrapport Dit onderzoek is uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt M200919 Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt Zoetermeer, december 2009 Nieuwe werkgevers Boodschap Nederland kent over de

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Uitstroomonderzoek. Doel en vraagstelling. Conclusie

Uitstroomonderzoek. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Uitstroomonderzoek Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Heliview / W. van Baars Wat is de reden van uitstroom van personen die niet meer ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf (waarvan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Het is de vraag of het in alle gevallen reëel is om van werkgevers en de desbetreffende werknemers te verwachten dat zij (in het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Rapportage ID-monitor

Rapportage ID-monitor Rapportage ID-monitor Jaarrapportage 2003 Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ECORYS-NEI Arbeid & Sociaal Beleid Camiel Jansen Hans Smit Nils Brusse Michiel Pat Rotterdam, 17

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening.

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening. SZ.Y o O Minister e yan Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsgehand icapten 2002 Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening lngrid Beckers Jan Besseling Astrid Smits Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Buitenlandse arbeidskrachten en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Curaçao.

Buitenlandse arbeidskrachten en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Curaçao. Buitenlandse arbeidskrachten en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Curaçao. Zaida Lake Inleiding Via de media zijn de laatste tijd discussies gaande omtrent de plaats die de buitenlandse arbeidskrachten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie