9 3 d b; Nota van B&W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 3 d b; Nota van B&W"

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Vaststelling Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008 Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 18 december 2007 Inlichtingen R.J. Kouwenhove ( ) Registratienummer z~g.)/] 9 3 d b; Op 9 oktober 2007 is de nota 'Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning' door het college vastgesteld. Tijdens de raadssessie d.d. 20 november 2007 is deze nota besproken met de raad. Het vaststellen van eigen bijdrage regels is op grond van artikel 7 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlemmermeer 2007 een bevoegdheid van het college. In het bijgevoegde Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008 zijn de beslispunten zoals vermeld in de nota 'Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning' integraal opgenomen. Het besluit is de juridische vertaling van de eigen bijdrage systematiek zoals die in de nota 'Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning' is vermeld. Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008 vast te stellen; deze nota ter informatie te zenden aan de raad. Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, namens deze, de portefeuillehouder, Bijlage(n) Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008

2 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlemmermeer 2008

3 INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel8 Bijlage I Begripsbepalingen Overige kosten voortvloeiende uit de handicap Hulp bij het huishouden Woonvoorzieningen Eigen bijdragen en hoogte financiële tegemoetkomingen in de kosten van vervoersvoorzieningen Rolstoelen Uitbetaling en voorwaarden verbonden aan het persoonsgebonden budget Overgangsbepaling Maximale vergoeding van kosten van onderhoud, keuring en reparatie ingevolge artikel 13 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer Bijlage II Lijst van subsidiabele kosten die subsidiabel kunnen zijn volgens artikel 13 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 Bijlage III Bedragen persoonsgebonden budget

4 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, gelet op artikelen 4 en 5 lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, artikel 149 van de Gemeentewet, Stb. 1993, 610 en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 september 2006, besluiten vast te stellen het volgende: Artikel 1 Begripsbepalingen A. norminkomen: de normen, genoemd in paragraaf 3.2 van de Wet werk en bijstand, omgerekend tot een bedrag per kalenderjaar, waarbij deze normen voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande of een alleenstaande ouder is, en die niet in een inrichting verblijft, eerst zijn verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en bijstand, en de normen van een alleenstaande of een alleenstaande ouder, of gehuwde, die in een inrichting verblijft, eerst zijn verhoogd met de bedragen, genoemd in artikel 23, tweede lid, van de Wet werk en bijstand. B. Een eigen bijdrage in de kosten: een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die bij respectievelijk de verstrekking van een voorziening in natura, een forfaitaire vergoeding, een gemaximeerde vergoeding, een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van dit Besluit maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn. C. Een forfaitaire vergoeding: een vergoeding in de kosten van een voorziening die los van de werkelijke kosten van deze voorziening wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens. D. Een gemaximeerde vergoeding: een vergoeding in de kosten van een voorziening die tot een vastgesteld maximum wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een eigen bijdrage. E. Eigen betaling: het ten laste van de gehandicapte blijvende deel van de kosten van een voorziening waarvoor een financiele tegemoetkoming wordt verleend. F. Peiijaac het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning is verleend. Artikel 2 Overige kosten voortvloeiende uit de handicap Bij de vaststelling van de Wmo-draagkracht wordt rekening gehouden met overige kosten voortvloeiende uit de handicap. Het betreft kosten die: a. niet vanuit andere regelingen geheel of gedeeltelijk worden vergoed; b. niet algemeen gebruikelijk zijn; c. gemaakt zijn in het kalenderjaar waarop de Wmo-draagkracht betrekking heeft.

5 Artikel 3 Hulp bij het huishouden 1. Algemene hulp bij het huishouden als bedoeld in artikel 8 onder a Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 wordt verleend indien er sprake is van een kortdurende verzorging van maximaal 13 weken. 2. Indien de hulp bij het huishouden wordt verleend in de vorm van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 12 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007, gelden de onderstaande tarieven: Klasse 1: E 884,- per jaar Klasse 2: E 2.654,- per jaar Klasse 3 E 4.866,- per jaar Klasse 4 E 7.520,- per jaar Klasse 5 E ,- per jaar Klasse 6 E ,- per jaar 3. Voor de ontvangers van hulp in het huishouden als bedoeld in artikel 8 onder b en c van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlemmermeer 2007, gelden de hieronder genoemde eigen bijdragen: a. ongehuwden jonger dan 65 jaar: maximale eigen bijdrage bij inkomen tot E E 16,60 per 4 weken, d.i. E 215,80 per jaar, over het meerdere inkomen geldt een bijdrage van 15%; b. ongehuwden vanaf 65 jaar: maximale eigen bijdrage bij inkomen tot E eveneens f 16,60 per 4 weken, dus E 21 5,80 per jaar en 15% over het meerdere inkomen; c. gehuwden jonger dan 65 jaar (tenminste 1 persoon jonger dan 65 jaar): bij inkomen tot f vaste bijdrage van E 23,80, d.i. f 309,40 per jaar, en 15% over het meerdere inkomen; d. gehuwden vanaf 65 jaar (beide personen): bij inkomen tot E vaste bijdrage van f 23,80, d.i. f 309,40 per jaar, over het meerdere inkomen 15%. 5. a. Het inkomen, als bedoeld in het artikel 3 lid 4, bestaat uit het inkomen over het peiljaar van de ongehuwde persoon dan wel de gehuwden personen tezamen, en bedraagt: 1. indien met betrekking tot het peiljaar een aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, in het peiljaar; 2. in de overige gevallen: het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, in het peiljaar. b. Inkomen dat in het buitenland wordt belast, dan wel is vrijgesteld van belasting op grond van bepalingen van internationaal recht, wordt mede in aanmerking genomen als ware dit aan de Nederlandse belastingwetgeving onderworpen. c. In afwijking van sub a vindt op aanvraag van de persoon aan wie hulp bij het huishouden is verleend een voorlopige vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen plaats, indien redelijkerwijs te verwachten is dat het inkomen in het lopende jaar ten minste f 1.816,- lager zal zijn dan het inkomen, bedoeld in sub a. d. Indien het gestelde onder sub c is toegepast, vindt na afloop van het jaar definitieve vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen over dat jaar plaats. Indien daarbij blijkt dat het bijdrageplichtig inkomen minder dan E 1.816,- lager is geweest dan het inkomen, bedoeld in sub a, vindt definitieve vaststelling plaats overeenkomstig sub a. 6. Voor de toepassing van lid 4 en 5 wordt een wijziging in de burgerlijke staat van de ongehuwde persoon of gehuwde personen en het bereiken van een van belang zijnde leeftijd van een van deze personen in aanmerking genomen met ingang van de datum waarop die wijziging plaatsvindt.

6 Artikel 4 Woonvoorzieningen 1. De hoogte van de door burgemeester en wethouders te verlenen vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten als bedoeld in artikel 15, sub a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 bedraagt E 2269,=. 2. a. De hoogte van de door burgemeester en wethouders vast te stellen financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 15 onder b en c van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 wordt bepaald op 100% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. b. Bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 15 onder c van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 moeten de kosten betrekking hebben op de in bijlage II genoemde kostensoorten. 3 De hoogte van een door het college van burgemeester en wethouders te verlenen financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13 onder d voor de dubbele woonlasten bedraagt de werkelijke kosten met een maximum dat aansluit bij de huur voor de maximale huurtoeslaggrens bij het betrekken van zelfstandige woonruimte. Voor het tijdelijk betrekken van niet-zelfstandige woonruimte bedraagt de tegemoetkoming maximaal de helft van de huur voor de maximale huurtoeslaggrens. 4. De hoogte van een door het college van burgemeester en wethouders te verlenen financiële tegemoetkoming in de kosten van een voorziening als bedoeld in artikel 13 onder d voor huurderving is afhankelijk van de kale huur van de woonruimte, maar zal niet meer bedragen dan de huur voor de maximale huurtoeslaggrens. 5. De hoogte van een door het college van burgemeester en wethouders te verlenen financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 13 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 zal het bedrag als bedoeld in Bijlage I niet te boven gaan. 6. De vergoeding van de kosten van onderhoud, keuring en reparatie geschiedt op basis van declaratie of volgens contract met de leverancier van de voorzieningen. 7. De maximale aanpassingskosten voor een woonwagen of woonschip, waarvan de levensduur beperkt is of de standplaats voor opheffing in aanmerking komt, zoals vermeld in artikel 13 van de verordening, bedraqgt E 951,=. 8. Voor de ontvangers van een woonvoorziening als bedoeld in art 13 onder b, c en d van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 gelden de hieronder genoemde eigen bijdragen: a. ongehuwden jonger dan 65 jaar: maximale eigen bijdrage bij inkomen tot E E 16,60 per 4 weken, d.i. E 215,80 per jaar, over het meerdere inkomen geldt een bijdrage van 15%; b. ongehuwden vanaf 65 jaar: maximale eigen bijdrage bij inkomen tot E eveneens E 16,60 per 4 weken, dus E per jaar en 15% over het meerdere inkomen; c. gehuwden jonger dan 65 jaar (tenminste 1 persoon jonger dan 65 jaar): bij inkomen tot E vaste bijdrage van E 23,80, d.i. E 309,40 per jaar, en 15% over het meerdere inkomen; c. gehuwden vanaf 65 jaar (beide personen): bij inkomen tot E vaste bijdrage van E 23,80 d.i. E 309,40 per jaar, over het meerdere inkomen 15%.

7 9. a. Het inkomen, als bedoeld in het artikel 4 lid 8, bestaat uit het inkomen over het peiijaar van de ongehuwde persoon dan wel de gehuwden personen tezamen, en bedraagt: 1. indien met betrekking tot het peiljaar een aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, in het peiljaar; 2. in de overige gevallen: het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, in het peiljaar. b. Inkomen dat in het buitenland wordt belast, dan wel is vrijgesteld van belasting op grond van bepalingen van internationaal recht, wordt mede in aanmerking genomen als ware dit aan de Nederlandse belastingwetgeving onderworpen. c. In afwijking van sub a vindt op aanvraag van de persoon aan wie hulp bij het huishouden is verleend een voorlopige vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen plaats, indien redelijkerwijs te verwachten is dat het inkomen in het lopende jaar ten minste E 1.816,-- lager zal zijn dan het inkomen, bedoeld in sub a. d. Indien het gestelde onder sub c is toegepast, vindt na afloop van het jaar definitieve vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen over dat jaar plaats. Indien daarbij blijkt dat het bijdrageplichtig inkomen minder dan E 1.816,- lager is geweest dan het inkomen, bedoeld in sub a, vindt definitieve vaststelling plaats overeenkomstig sub a. 10. De eigen bijdrage als bedoeld in artikel 4 lid 8 van dit besluit kan gedurende een periode van maximaal negenendertig perioden van vier weken worden op gelegd. 11.Voor de toepassing van lid 4 en 5 wordt een wijziging in de burgerlijke staat van de ongehuwde persoon of gehuwde personen en het bereiken van een van belang zijnde leeftijd van een van deze personen in aanmerking genomen met ingang van de datum waarop die wijziging plaatsvindt. Artikel 5 Eigen bijdragen en hoogte financiële tegemoetkomingen in de kosten van vervoersvoorzieningen 1. Voor de ontvanger van een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 21 onder b en c van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 gelden de hieronder genoemde eigen bijdragen: a. ongehuwden jonger dan 65 jaar: maximale eigen bijdrage bij inkomen tot E E 16,40 per 4 weken, d.i. E 213,20 per jaar, over het meerdere inkomen geldt een bijdrage van 15%; b. ongehuwden vanaf 65 jaar: maximale eigen bijdrage bij inkomen tot E eveneens E 16,40 per 4 weken, dus E 213,20 per jaar en 15% over het meerdere inkomen; c. gehuwden jonger dan 65 jaar (tenminste 1 persoon jonger dan 65 jaar): bij inkomen tot E vaste bijdrage van E 23,40, d.i. E 304,20 per jaar, en 15% over het meerdere inkomen; d. gehuwden vanaf 65 jaar (beide personen): bij inkomen tot E vaste bijdrage van E 23,40, d.i. E 304,20 per jaar, over het meerdere inkomen 15%. 2. a. Het inkomen, als bedoeld in het artikel 5 lid 1, bestaat uit het inkomen over het peiljaar van de ongehuwde persoon dan wel de gehuwden personen tezamen, en bedraagt: 1. indien met betrekking tot het peiljaar een aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, in het peiljaar; 2. in de overige gevallen: het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, in het peiljaar.

8 b. Inkomen dat in het buitenland wordt belast, dan wel is vrijgesteld van belasting op grond van bepalingen van internationaal recht, wordt mede in aanmerking genomen als ware dit aan de Nederlandse belastingwetgeving onderworpen. c. In afwijking van sub a vindt op aanvraag van de persoon aan wie hulp bij het huishouden is verleend een voorlopige vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen plaats, indien redelijkerwijs te verwachten is dat het inkomen in het lopende jaar ten minste E 1.816,-- lager zal zijn dan het inkomen, bedoeld in sub a. d. Indien het gestelde onder sub c is toegepast, vindt na afloop van het jaar definitieve vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen over dat jaar plaats. Indien daarbij blijkt dat het bijdrageplichtig inkomen minder dan E 1.816,- lager is geweest dan het inkomen, bedoeld in sub a, vindt definitieve vaststelling plaats overeenkomstig sub a. 3. De hoogte van een door het college van burgemeester en wethouders te verlenen financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 23 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 wordt bepaald op 100% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten van de te verstrekken voorzieningen. 4. De hoogte van een door het college van burgemeester en wethouders te verlenen financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 23 is een forfaitaire vergoeding en bedraagt jaarlijks: a. Indien de gehandicapte geen gebruik kan maken van het collectief vervoerssysteem: l. bij gebruik van een bruikleenauto E 712,=; 2. bij gebruik van een taxi, eigen auto of vervoer door derden f 1187,=; 3. bij gebruik van een rolstoeltaxi E 1661,=. b. Indien de gehandicapte gebruik kan maken van het collectief vervoerssysteem, maar dit systeem voorziet slechts gedeeltelijk in zijnlhaar individuele vervoersbehoeften: 1. bij gebruik van een taxi, eigen auto of vervoer door derden 664,=; 2. bij gebruik van een rolstoeltaxi f 902,=. c. Indien de gehandicapte gebruik kan maken van het collectief vervoerssysteem enlof bovenregionaal collectief vervoerssysteem 'Valys' en dit systeem voorziet geheel in zijnlhaar vervoersbehoefte wordt geen vervoersvergoeding toegekend. Artikel 6 Rolstoelen 1. Er geldt geen eigen bijdrage voor rolstoelvoo~ieningen, zoals bedoeld in artikel 26 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer De hoogte van een door het college van burgemeester en wethouders te verlenen financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel zoals bedoeld in artikel 26 onder d. van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 is een forfaitaire vergoeding en bedraagt E 2.848,=. De tegemoetkoming kan maximaal eens in de drie jaar worden verstrekt. Artikel 7 Hoogte, uitbetaling en voowaarden verbonden aan het persoonsgebonden budget 1. De omvang van het persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 6, 13 sub c, 21 sub c en 26 sub c en d van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning zijn opgenomen in bijlage III van dit besluit. 2. Indien een persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor langdurige verstrekkingen is de budgethouder verplicht een zorgvuldige administratie te voeren over de besteding van het persoonsgebonden budget.

9 3. Indien een persoonsgebonden budget is toegekend voor langdurige vertrekkirrgen wordt de bijdrage per aanvraagdatum vastgesteld. De bijdrage wordt per maand aan budgethouder betaalbaar gesteld. Het college kan besluiten over een andere periode de bijdrage vast te stellen of te betalen. 4. Op verzoek van de gemeente dient de budgethouder in ieder geval de volgende bewijsstukken te overleggen: - schriftelijke overeenkomsten (bij langdurige verstrekkingen); - facturen van leveranciers; - schriftelijke verantwoording 5. Na ontvangst van de gevraagde bewijsstukken beoordeelt het college of er aanleiding bestaat het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te vorderen. Het college gaat in ieder geval over tot terugvordering van het persoonsgebonden budget indien: a. het budget is verstrekt op basis van onjuiste informatie; b. anderszins onverschuldigd is betaald voorzover de belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen c. het budget niet volledig is aangewend voor het daarvoor omschreven doel. Artikel 8 Overgangsbepaling Dit besluit is van toepassing op aanvragen die ingediend zijn op of na 1 januari Op voorzieningen die voor dit tijdstip zijn ingediend, is het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 van toepassing. Artikel 9 Citeertitel 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer op: de secretaris, de voorzitter,

10 BIJLAGE I Maximale vergoeding van kosten van onderhoud, keuring en reparatie ingevolge artikel 13 van de Verordening voorzieniwgen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer Alleen de werkelijk gemaakte kosten (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) van keuring, onderhoud en reparatie aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. a. Stoelliften b. Rolstoel- of sta-plateauliften c. Woonhuisliften d. Hefplateauliften e. Balansliften f. De mechanische inrichting voor het verstellen van keukenblok, bad of wastafel g. Elektromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren De maximale vergoeding van kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in woningen en trappenhuizen ( prijsniveau 1/1/2000) bedraagt: Keuring van liften Stoeltjeslift Rolstoel-plateaulift sta-plateaulift Woonhuislift Hefplateaulift Balanslift Beginkeuring Ja Ja Ja * ** Kosten excl. BTW E 266,= 266,= f 266,= *t Frequentie 1 x per 4 jaar 1 x per 4 jaar kosten excl. BTW E 187. E 187,= 1 x per 4 jaar 1 x per 1,5 jaar 1 x per 1,5 jaar E 240,= 1 x per 1,5 jaar L In de bovengenoemde bedragen zijn opgenomen de kosten voor de keuring door het Liftinstituut (50%), alsmede de kosten van de noodzakelijke assistentie door de onderhoudsfirma (eveneens 50%). ) De prijs van de beginkeuring van woonhuisliften en hefplateauliften is tegenwoordig inbegrepen in de totale nieuwprijs van de lift. ) Balansliften worden niet meer gemaakt. Beginkeuringen zullen dan ook nauwelijks nog voorkomen. Bestaande balansliften kunnen nog wel gewoon gekeurd en onderhouden worden. 1 Onderhoud van: Frequentie Kosten excl BTW l Periodiek onderhoud Stoellift 1 x per jaar E 138,= Rolstoel-plateaulift 1 x per jaar E 138,= sta-plateaulift 1 x per jaar jd 2 x per jaar E 201,= 2 x per jaar E 138,= 1 x per jaar E 138,= -7 Voetnoot: Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven:

11 50% voor installaties geplaatst buiten de woning; 50% voor installaties die meer dan l verdieping overbruggen; 50% voor installaties uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus enlof afrijdbeveiliging respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen.

12 BIJLAGE II Lijst van subsidiabele kosten die subsidiabel kunnen zijn volgens artikel 13 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2007 De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening; De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991; Ad 1 en 2 : Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, dan vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten als subsidiabel aangemerkt. Het architectenhonorarium tot ten hoogste 10 % van de aanneemsom met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals bepaald is in SR 1988 van de BNA. Alleen in die gevallen dat het noodzakelijk is dat een architect voor de woningaanpassing moet worden ingeschakeld worden deze kosten subsidiabel geacht; De kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van de aanneemsom; De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening; De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; Renteverlies, in verband met het verrichten van noodzakelijke betalingen aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen; De prijs van bouwrijpe grond indien noodzakelijk als niet binnen het oorspronkelijk kavel gebouwd kan worden, gemaximeerd aan hetgeen gesteld is in artikel 2.8; De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhoging, die tijdens de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn; De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van aanpassing; De kosten van de heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

13 Bijlage III Bedragen voor Persoonsgebonden budget I Roerende woonvoorzieningen ( Pgb l Onderhoudskosten I Verzekering [ Douchekruk zonder armleuning en rugleuning I E 118 I Na overleg nota Inboedel Toiletstoel (E 162 ( Na overleg nota I Inboedel 1 Losse douchestoel (zonder wielen) Douche/toiletstoel (met wielen) Bad plank Bedragen zijn inclusief 19% BTW. E 300 E 506 f 62 Na overleg nota Na overleg nota - Na overleg nota Inboedel Inboedel Ï % z ë Ï l Vaste woonvoonieningen Pgb Onderhoudskosten Verzekering Opklapbare douchezit met armleggers E 317., Na overleg nota Opstal Eenhendelmengkraan E 185 Na overleg nota Opstal Muurbeugel E 65 Na overleg nota Opstal Opklapbare toiletbeugel - E 125 Na overleg nota op- Verhoogde toiletbril E 189 Na overleg nota Opstal V e r h o o g d e e r n e t s E 330 Na overleg nota Opstal Verhoogde toiletpot E 335 Na overleg nota Opstal Duoblok E 553 Houten drempelhulp E 129 Bedragen zijn inclusief 19% BTW en montage (douchezit 1 uur E 42,60, kranen 1,5 uur E 63,90, beugels en drempelhulp 0,5 uur E 21,30, toiletpot 2 uur ~$20). J Rolstoelen Handbewogen rolstoel voor incidenteel gebruik Handbewogen rolstoel voor semi-permanent gebruik Handbewogen rolstoel voor permanent gebruik (vastframe) Kinderrolstoel voor incidenteel en semi-permanent gebruik Kinderrolstoel voor permanent gebruik (lichtgewicht, Pgb E E E Elektrische rolstoel I E w a a r Onderhoudskosten en verzekering l09 perjaar E 122 per jaar E 153 per jaar E 122 per jaar 153 per jaar Bedraaen ziin inclusief 6% BTW. in hooate verstelbare duwhandvatten en stokhouder. Elektrische rolstoelen dienen minimaal WA te worden verzek&d. De bedragen zijn gebaseerd op de volgende voorzieningen: handbewogen rolstoel voor incidenteel gebruik: Meyra 2.940; handbewogen rolstoel voor semi-permanent gebruik: Meyra Eurochair 1.850; handbewogen rolstoel voor permanent gebruik (vastframe): Meyra Joy 1.350; kinderrolstoel voor incidenteel en semi-permanent gebruik: Meyra Tommy 1.82û; kinderrolstoel voor permanent gebruik (lichtgewicht en actief): Veldink Kiddo; elektrische rolstoel: Moving People Puma. Vervoersvoonieningen Scootermobiel Scootermobiel klein, maximaal 8 kilometer Fietsen met benzinemotor Fietsen met elektrische hulpmotor Fietsen met trapondersteuning (Elobike) Driewielfie ts Driewielfiets kinderen Pgb E E E E E P Onderhoudskosten en verzekering E 412 per jaar E 412 per jaar E 208 per jaar E 183 per jaar E 183 per jaar 1 Bedragen zijn inclusief 6% BTW voor de scootermobiel en 19% BTW voor de fiets met hulpmotor. Scootermobielen en elektrische fietsen dienen WA-casco vetzekerd te worden. De bedragen zijn gebaseerd op de volgende voorzieningen: Scootermobiel: Invictus 31 5; scootermobiel klein: Calypso. De bedragen voor deze voorzieningen zijn inclusief stokhouder, spiegel en schootkleed. Fiets met hulpmotor: Nijland Sunny Comfort SA; fiets met elektrische hulpmotor: Nijland Sunny Comfort SE Drive; dnewielfiets: Nijland Sunny Diamond, inclusief stokhouder; driewielfiets kinderen: Nijland Bondo

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Behoudens advies van de commissie WOWZ B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Onderwerp Wvg Financieel Besluit 2006 BESLUITEN 1. Het Financieel Besluit 2006, behorend bij de uitvoering van de Wet voorzieningen

Nadere informatie

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 6019 22 januari 2015 Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Onder

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten

Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Burgemeester en wethouders van Grave, Gelet op artikel 5 lid 2 tot en met 4 en artikel 6 van de Wet voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18-12-2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Criteria... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar 16.037,04 Alleenstaande

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, gezien het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 versie 1 maart 2008

Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 versie 1 maart 2008 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 concept 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a) inkomen: het inkomen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 1 Paragraaf 1 - Algemene regels Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Verordening voorzieningen Wmo

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 mei 2008, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 4 Artikel 2. Hulp bij

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2017 (wijziging juli)

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2017 (wijziging juli) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 132893 31 juli 2017 Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2017 (wijziging juli) Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76689 18 december 01 Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Bijzonder regels over het persoonsgebonden budget Regels rond verstrekking en verantwoording Hoofdstuk 2 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Schinnen 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) gemeente Eindhoven Wethouder van jeugd, welzijn en zorg Raadsnummer 11R4259 Inboeknummer 11bst00388 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.551 RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen

Gemeenteblad Bekendmakingen Gemeenteblad Bekendmakingen 29 maart 2011 Nummer: D20111319 Wijzigingen besluit Individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

BESLUIT Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Brummen

BESLUIT Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Brummen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Brummen Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo

vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen ten behoeve van het beleid, te verstrekken voorzieningen, financiële tegemoetkomingen, eigen bijdrage

Nadere informatie

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Opsterland 2013, zoals

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 135, 26 juni 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1. In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2010 Hoofdstuk 1: Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Verstrekking

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DRIMMELEN 2011 II

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DRIMMELEN 2011 II BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DRIMMELEN 2011 II Versie : II Datum : 3 mei 2011 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Leiderdorp

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Leiderdorp Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Leiderdorp Leiderdorp December 2012 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het 5 persoonsgebonden budget Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 (versie januari 2016) 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 artikel 1.1

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012. Versie 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012. Versie 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 Versie 2014 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Eigen bijdrage en eigen aandeel 6 Hoofdstuk 2 Hulp bij het huishouden 7 Hoofdstuk 3 Woonvoorzieningen

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie