Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten"

Transcriptie

1 Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Burgemeester en wethouders van Grave, Gelet op artikel 5 lid 2 tot en met 4 en artikel 6 van de Wet voorzieningen gehandicapten en de hierbij behorende nadere regelen en artikel 1.3 van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Grave 2004, vast te stellen het volgende: besluiten Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Grave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Ruimte in inkomen: Het verschil tussen het norminkomen, zoals bedoeld in artikel 1 onder c. van de Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg, en het inkomen van de gehandicapte vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.1 onder c. van de Verordening. b. Draagkrachtpercentage Wvg: Het draagkrachtpercentage Wvg is 25% van het percentage dat de gemeente in het kader van de Wet Werk en Bijstand bijstandswet (WWB) bij het vaststellen van de WWB-draagkracht hanteert. c. Draagkracht Wvg: Het draagkrachtpercentage Wvg van de ruimte in inkomen. d. Normbedrag: Een forfaitaire of een gemaximeerde vergoeding. e. Eigen betaling: Het ten eigen laste van de gehandicapte blijvende deel van de kosten van een voorziening waarvoor een financiële tegemoetkoming is verleend. f. Verordening: Verordening Voorzieningen Gehandicapten Gemeente Grave 2004 Artikel 2 Beperkingen 1. Voor voorzieningen waarvan de kosten minder dan 45,-- bedragen, wordt geen financiële tegemoetkoming verleend. 2. Indien de Wvg-draagkracht van de gehandicapte wordt overschreden als gevolg van hetgeen in het eerste lid is bepaald, wordt dit drempelbedrag van 45,-- zodanig verlaagd dat de Wvg-draagkracht niet wordt overschreden. 3. De eigen betalingen zijn slechts verschuldigd over het kalenderjaar waarin de voorziening wordt toegekend. Artikel 3 Overige kosten voortvloeiend uit de handicap Bij de vaststelling van de Wvg-draagkracht wordt rekening gehouden met overige kosten voortvloeiend uit de handicap. Het betreft kosten die: a. niet vanuit andere regelingen geheel of gedeeltelijk worden vergoed; b. niet algemeen gebruikelijk zijn; c. gemaakt zijn in het kalenderjaar waarop de Wvg-draagkracht betrekking heeft. Hoofdstuk 2 Woonvoorzieningen Artikel 4 Hoogte financiële tegemoetkoming in de kosten van woonvoorzieningen 1. De hoogte van de te verlenen forfaitaire vergoeding voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a. van de verordening bedraagt 1643, a. De hoogte van de vast te stellen financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b. en c. van de verordening bedraagt bij inkomens tot en met 1,5 x het norminkomen 100% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. b. De hoogte van de vast te stellen financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b. van de verordening bedraagt bij inkomens boven 1,5 x het norminkomen 75 % van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. 1

2 c. indien de hoogte van de eigen betaling als gevolg van hetgeen in het tweede lid onder b. is bepaald de Wvg-draagkracht van de gehandicapte te boven gaat, wordt de financiële tegemoetkoming zodanig verhoogd dat de Wvg-draagkracht niet wordt overschreden. 3. De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming in de kosten van reparatie, onderhoud en keuring van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d. van de verordening zal het bedrag als bedoeld in bijlage II van dit besluit niet te boven gaan. 4. De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder e., bedraagt: a. de werkelijke kosten van de kale huur met een maximum van 376,-- per maand, als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken dan wel langer aanhouden van zelfstandige woonruimte; b. de werkelijke kosten van de kale kamerhuur met een maximum van 282,-- per maand ter tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken dan wel langer aanhouden van een nietzelfstandige woonruimte. 5. De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming in de kosten van een voorziening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f. is gelijk aan de subsidiabele maandhuur, zoals bedoeld in de Huursubsidiewet met een maximum van 376,-- per maand. Hoofdstuk 3 Vervoersvoorzieningen Artikel 5 Financiële tegemoetkomingen voor vervoersvoorzieningen 1. Indien het inkomen zoals bedoeld in artikel 1.1, onder c van de verordening hoger is dan 1,5 maal het norminkomen, wordt geen voorziening volgens artikel 3.1 a en c onder 2, 3a, 3b en 4 verstrekt. 2. De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 3.1, onder c. sub 2 t/m sub 4 is een gemaximeerde vergoeding. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de volgende normbedragen per jaar: a. Voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een individuele rolstoeltaxi geldt een normbedrag van 1.415,29; b. Voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een individuele taxi geldt een normbedrag van 943,20; c. Voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto of bruikleenauto geldt een normbedrag van 392,59; 3. a. Voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf en gebruik van een ander verplaatsingsmiddel zoals bedoel in artikel 3.1 sub c. onder 5. wordt bij een inkomen hoger dan 1,5 maal het norminkomen de hoogte van het algemeen gebruikelijk deel in mindering gebracht op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten van de aanschaf van de voorziening. b. De hoogte van de algemeen gebruikelijke kosten worden vastgesteld aan de hand van de NIBUD prijzengids. 4. De bedragen genoemd onder het tweede lid van dit artikel worden gehalveerd ingeval a. De gehandicapte bewoner is van een instelling die ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is erkend; b. Er een andere vervoersvoorziening conform artikel 3.1 onder b. is verstrekt. 5. a. Bij de verstrekking van een voorziening in natura als bedoeld in artikel 3.1 sub b van de verordening blijven de kosten van het algemeen gebruikelijke deel van de voorziening bij een inkomen vanaf 1,5 maal het norminkomen voor rekening van de gehandicapte. b. De hoogte van de algemeen gebruikelijk kosten zoals bedoeld in het vorige lid worden vastgesteld aan de hand van de NIBUD prijzengids. 6. De hoogte van de financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3.1 sub c. onder 1. van de verordening bedraagt de noodzakelijke kosten van de aanpassing minus de draagkracht. 7. Bij toekenning van een elektrisch verplaatsingsmiddel wordt 69,-- op jaarbasis verstrekt voor het gebruik van de voorziening. 8. De financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3.1. sub d. bedraagt op jaarbasis 192,--. Hoofdstuk 4 Rolstoelen Artikel 6 Sportrolstoelen De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor de aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel zoals bedoeld in artikel 4.1, onder b. van de verordening is een forfaitaire vergoeding en bedraagt 2640,--. Artikel 7 Oplaadkosten Bij toekenning van een elektrische rolstoel wordt een oplaadkostenvergoeding van 69,-- op jaarbasis verstrekt. 2

3 Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten gemeente Grave Dit besluit treedt in werking op 1 augustus Aldus besloten in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Grave, De secretaris, De burgemeester, 3

4 BIJLAGE I Aantal m 2 waarvoor een financiële tegemoetkoming kan worden gegeven ingevolge artikel 2.13 van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Grave 'het verwerven van grond' Ingevolge artikel 2.13 van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Grave is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen voor het verwerven van extra grond ten behoeve van een aanbouw of uitbreiding van een bepaald vertrek indien dit op grond van ergonomische beperkingen noodzakelijk zou zijn. Het aantal m2 wat voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt is per vertrek (zie onderstaande tabel) gemaximaliseerd. l.a Aantal m 2 waarvoor ten hoogste een financiële tegemoetkoming kan worden verleend, aangegeven per vertrek in een zelfstandige woning. Aantal m2 waarvoor ten hoogste financiële tegemoetkoming wordt verleend in geval van aanbouw van een vertrek Aantal m2 waarvoor ten hoogste financiële tegemoetkoming wordt verleend in geval van uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek Soort vertrek Woonkamer 30 6 Keuken 10 4 Eenpersoons slaapkamer 10 4 Tweepersoons slaapkamer 18 4 Toiletruimte 2 1 Badkamer - Wastafelruimte Doucheruimte 3 Entree/hal 5 2 Berging 6 4 l.b Het aantal m 2 verhard pad tussen de openbare weg en de hoofdingang tot een woonruimte, dan wel tussen een tweede ingang en een berging en/of tuinpoort dat bij het nieuw aanleggen van paden, dan wel bij het aanpassen van bestaande paden ten hoogste voor financiële tegemoetkoming in aanmerking komt bedraagt 20 m 2. 4

5 BIJLAGE II Maximale vergoeding van kosten van onderhoud, keuring en reparatie ingevolge artikel 2.17 van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Grave. Alleen de werkelijk gemaakte kosten (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) van keuring, onderhoud en reparatie aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. a) stoelliften; b) rolstoel- of sta-plateauliften; c) woonhuisliften; d) hefplateauliften; e) balansliften; f) de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; g) elektromechanische openings- en sluitingsmechanisme van deuren. De maximale vergoeding van kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in woningen en trappenhuizen prijsniveau 1996 bedraagt: Keuring van liften Beginkeuring Kosten exclusief BTW Frequentie periodieke keuring Kosten exclusief BTW Stoelliften Ja Є 253,21 1 x per 4 jr. Є 178,79 Rolstoelplateauliften Ja Є 253,21 1 x per 4 jr. Є 178,79 Sta-plateauliften Ja Є 253,21 1 x per 4 jr. Є 178,79 Woonhuisliften Ja 1 x per 1,5 jr. Є 264,10 Hefplateauliften Ja 1 x per 1,5 jr. Є 228,71 Balansliften Ja Є 224,62 1 x per 1,5 jr. Є 126,15 Voetnoot: In de bovengenoemde bedragen zijn opgenomen de kosten voor de keuring door het Liftinstituut (50%), alsmede de kosten van de noodzakelijke assistentie door de onderhoudsfirma (eveneens 50%). Onderhoud van Frequentie periode onderhoud Kosten exclusief BTW Stoelliften 1 x per jaar Є 131,60 Rolstoel-plateauliften 1 x per jaar Є 131,60 Sta-plateauliften 1 x per jaar Є 131,60 Woonhuisliften 2 x per jaar Є 131,60 Hefplateauliften 2 x per jaar Є 131,60 Balansliften 1 x per jaar Є 131,60 Voetnoot: Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven: - 50% voor installaties geplaatst buiten de woning; - 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen; - 50% voor installaties, uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en/of afrijdbeveiliging resp. elektrisch wegklapbare raildelen. 5

6 Algemene toelichting op het Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen voorzieningen gehandicapten Grave. Inleiding Op grond van artikel 5, lid 2, van de Wvg is de gemeente bevoegd de financiële tegemoetkomingen (bijvoorbeeld in de kosten van vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen), die op basis van de Wvg aan de gehandicapte worden verstrekt, af te stemmen op het inkomen van de gehandicapte of zijn (pleeg)ouders. Voor hetgeen onder inkomen van de gehandicapte wordt begrepen, zij hierbij verwezen naar artikel 1.1, onder c, van de verordening voorzieningen gehandicapten en de toelichting daarop. Hierdoor neemt het ten eigen laste blijvende deel van de kosten van een voorziening toe naarmate het inkomen hoger is. In de verordening is in artikel 1.3, aangegeven dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen en de hoogte van eigen bijdrage voor voorzieningen in natura aan de hand van het door burgemeester en wethouders vast te stellen Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten zullen worden bepaald. De wijze waarop de hoogte van financiële tegemoetkomingen wordt bepaald, is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgelegd in de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg (Staatscourant van 25 november 1993, nummer 227, gewijzigd in Staatscourant van 25 januari 1996, nummer 18). De minister heeft vastgelegd dat de Wvg-draagkracht voor gehandicapten met een inkomen tot en met 1,5 x het norminkomen ten hoogste 45, bedraagt. Voorts is vastgelegd dat de gemeenten ten hoogste 25% van het in de gemeente geldende WWB-draagkrachtpercentage van de ruimte in het inkomen in acht kunnen nemen. Voor rolstoelen kan geen eigen betaling worden gevraagd. Indien gemeenten een financiële tegemoetkoming verstrekken voor de aanschaf van een rolstoel, moet de hoogte van de financiële tegemoetkoming de kosten van de rolstoel volledig dekken. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen In artikel 1 worden de algemene bepalingen gegeven. Het gaat daarbij om de begripsomschrijving. a. Ruimte in inkomen Draagkracht is een deel van de ruimte in inkomen. Teneinde Wvg-draagkracht te bepalen moet duidelijk zijn wat in het kader van Wvg-draagkrachtbepaling onder ruimte in inkomen wordt begrepen. In artikel 1, onder a, is aangegeven dat in het kader van dit besluit de ruimte in inkomen wordt bepaald op het verschil tussen het in artikel 1 van de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg aangegeven norminkomen en het (werkelijke) inkomen van de gehandicapte zoals dat in artikel 1.1, onder c., van de verordening is gedefinieerd. In deze benadering wordt er voor gekozen geen extra aftrekposten in mindering te brengen op het inkomen dan wel extra inkomsten bij het inkomen op te tellen alvorens de ruimte in inkomen wordt bepaald. Voor deze benadering is gekozen om de uitvoering van de Wvg doorzichtig te houden en de draagkrachtvaststelling in het kader van de Wvg niet ingewikkelder dan noodzakelijk te maken. Bovendien, en dit is een meer principiële reden om voor deze benadering te kiezen, zou de gemeente op grond van de Wvg geen bijstandsbeleid moeten gaan voeren, voor zover dit gezien de nadere regels inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen te vermijden is. Met het voeren van een bijstandsbeleid wordt in dit verband bedoeld het rekening houden met alle bijzondere inkomsten en uitgaven van de gehandicapte alvorens ruimte in inkomen en draagkracht wordt vastgesteld. b. Draagkrachtpercentage Wvg In het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) zijn gemeenten vrij zelf te bepalen welk deel van de ruimte in inkomen als draagkracht van betrokkene wordt benoemd. In het algemeen hanteren gemeenten in de uitvoering van de bijzondere bijstand voor inkomensgroepen tot modaal een draagkrachtpercentage van 35%. Het deel van de ruimte in inkomen dat in het kader van de Wvg als draagkracht kan worden benoemd, is in gevolge de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg benoemd op maximaal een kwart van het draagkrachtpercentage dat de gemeente in het kader van de Wwb hanteert. Indien de gemeente in het kader van de Wwb 35% als draagkrachtpercentage hanteert, zal de gemeente in het kader van de Wvg dus maximaal 8,75% van de ruimte in inkomen als draagkrachtpercentage dienen te hanteren. De Wvg-draagkrachtpercentage bedragen een kwart van deze percentages. In de gemeente Grave is de Wvgdraagkracht 8,75 % van de ruimte in inkomen. c. Draagkracht Wvg Draagkracht is een bepaald deel van de ruimte in het inkomen. Bij inkomens tot en met het norminkomen is de draagkracht 45,. Voor inkomens boven 1,5 x het norminkomen is de draagkracht een bepaald percentage van de ruimte in het inkomen. Indien gemeenten het draagkrachtpercentage op het maximum van 25% (een kwart) van het draagkrachtpercentage Wwb vaststellen, wordt de Wvg-draagkracht bij inkomens hoger dan 1,5 x het norminkomen berekend zoals onder b. In de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg heeft de minister vastgelegd dat gemeenten de eigen betaling AWBZ en overige kosten voortvloeiend uit de handicap van de Wvg-draagkracht 6

7 moeten aftrekken. In de toelichting op die regeling geeft de minister aan dat het bij de AWBZ-eigen betalingen gaat om vaste bedragen die bij het verstrekken van een AWBZ-voorziening of een categorie van voorzieningen verschuldigd zijn. Het gaat niet om eventuele ten eigen laste blijvende kosten bij forfaitaire bedragen. De eigen betalingen die gehandicapten voor voorzieningen in het kader van de Wet financiering volksverzekeringen moeten betalen, worden ook van de Wvg-draagkracht afgetrokken. Voorts moeten overige kosten voortvloeiend uit de handicap op de Wvg-draagkracht in mindering worden gebracht. d. Normbedrag Onder een financiële tegemoetkoming wordt begrepen een tegemoetkoming in de kosten van de voorziening die op het inkomen van de gehandicapte kan worden afgestemd, terwijl een forfaitaire of gemaximeerde vergoeding wordt verstrekt los van het inkomen. Vervolgens is het verschil tussen een forfaitaire vergoeding en een gemaximeerde vergoeding dat een forfaitaire vergoeding ook los van de werkelijk gemaakte kosten wordt verstrekt terwijl een gemaximeerde vergoeding moet worden aangewend voor het doel waarvoor de vergoeding is verstrekt en dus kan worden afgerekend op declaratiebasis. Een forfaitaire vergoeding is een 'bedrag ineens' en kan dus niet op basis van declaraties worden afgerekend. Een forfaitaire vergoeding is te vergelijken met een cliëntgebonden budget waarbij de cliënt volledige bestedingsvrijheid heeft. In beide gevallen geldt echter dat indien de gehandicapte meer kosten maakte dan maximaal (of forfaitair) konden worden vergoed, deze meerkosten niet voor vergoeding in aanmerking kwamen. In die zin is een forfaitair bedrag vergelijkbaar met een gemaximeerde vergoeding. Voor de Wvg is dit onderscheid tussen financiële tegemoetkomingen die op het inkomen kunnen worden afgestemd enerzijds en forfaitaire en gemaximeerde vergoedingen anderzijds van belang omdat de meerkosten bij forfaitaire of gemaximeerde vergoedingen niet vallen onder de regels die de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg stelt aan 'eigen betalingen'. Eventuele meerkosten (men reist meer dan het forfaitaire of maximale bedrag toelaat) behoeven dus ook niet bij draagkrachtvaststelling in het kader van de Wvg te worden betrokken. Indien de vervoerskostenvergoeding als financiële tegemoetkoming zou worden verstrekt en deze op het inkomen wordt afgestemd, zouden de werkelijke kosten en dus ook de draagkracht wel in beeld kunnen komen, hetgeen uit oogpunt van beheersbaarheid van de kosten ongewenst wordt geacht. e. Eigen betaling Het eigen aandeel van de aanvrager dat kan ontstaan indien er sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening die niet voor vergoeding op grond van de Wvg in aanmerking komt, de voorkeur voor luxeuitvoeringen, ruimte in inkomen en gemaximeerde bedragen terwijl de daadwerkelijk kosten hoger kunnen uitvallen dan de vergoeding die hier tegen over staat. Artikel 2 Beperkingen In artikel 2, beperkingen is aangegeven dat voor alle voorzieningen waarvan de hoogte van de financiële tegemoetkoming in dit besluit wordt geregeld een drempelbedrag van 45, op van toepassing is. Dit drempelbedrag is per 1 april 1996 verlaagd tot 45, als gevolg van de wijzigingen in de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg. In die regeling is de Wvg-draagkracht voor de lagere inkomens vastgesteld op 45,. In lid 2 wordt bepaald dat het drempelbedrag van 45,- individueel wordt verlaagd indien de draagkracht wordt overschreden. De maximale draagkracht van een gehandicapte met een inkomen lager dan 1,5 keer het norminkomen is 45,--. Indien de draagkracht van een gehandicapte vastgesteld is op 20,-- en de aangevraagde voorziening kost 42,-- dan zou de aanvraag voor deze voorziening op grond van het gestelde in het eerste lid worden afgewezen. Indien de gehandicapte vervolgens zelf de voorziening aanschaft, overschrijdt hij hiermee zijn draagkracht. Burgemeester en wethouders verlagen op grond van het tweede lid het drempelbedrag, zodat de voorziening alsnog op grond van de Wvg wordt vergoed. Artikel 3 Overige kosten voortvloeiende uit de handicap In artikel 3 wordt aangegeven dat gemeenten bij de vaststelling van de Wvg-draagkracht rekening houden met overige kosten die voortvloeien uit de handicap. Het betreft noodzakelijke kosten die de gehandicapte ten behoeve van zichzelf heeft gemaakt. Burgemeester en wethouders kunnen gehandicapten verplichten die kosten aannemelijk te maken. Gehandicapten met een inkomen tot en met 1,5 x het norminkomen, hebben een Wvg-draagkracht van 45,. Het totaal aan AWBZ eigen bijdragen en overig kosten voortvloeiend uit de handicap zal in zeer veel gevallen meer dan 45, bedragen. In de praktijk zal het zeer zelden mogelijk zijn bij inkomens tot en met 1,5 x het norminkomen een Wvg-draagkracht in aanmerking te nemen. Onder a. Het betreft kosten die niet op grond van een voorliggende voorziening (geheel of gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Kosten voor geneesmiddelen worden bijvoorbeeld niet op de draagkracht in mindering gebracht, omdat dergelijke kosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de Regeling farmaceutische hulp. Indien de kosten vanwege extra premies voor een verzekering van een aangepaste auto, een opstalverzekering en een hogere onroerende zaak belasting vanwege een aanpassing in de vorm van een aanbouw aan de woning, niet in het kader van de Wvg vergoed worden, kan de gemeente dergelijke kosten op de Wvg-draagkracht in mindering brengen. Datzelfde geldt voor de kosten van onderhoud en reparatie van Wvg-hulpmiddelen. 7

8 Thermo-isolerende kleding, in sommige gevallen noodzakelijk vanwege slechte doorbloeding van ledematen, wordt niet vergoed, maar de kosten hiervan kunnen ook in mindering gebracht worden op de Wvg-draagkracht. Kostensoorten die de gemeente van de Wvg-draagkracht zou kunnen aftrekken zijn bijvoorbeeld kostensoorten waarvoor een toekenning in het kader van de bijzondere bijstand mogelijk is. Deze groep gehandicapten zal gezien het inkomen (boven 1,5 x het norminkomen) zeer waarschijnlijk niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Onder b. In het kader van de Wvg wordt het begrip algemeen gebruikelijk ook gehanteerd om meerkosten te definiëren ten opzichte van kosten die (vrijwel) iedereen in soortgelijke omstandigheden maakt. De kosten van het lidmaatschap van een kruisvereniging kunnen als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt, omdat zeer veel huishoudens uit preventieve overwegingen lid zijn van een kruisvereniging. Het zwemmen in extra warm water levert geen extra entreekosten op. Een bibliotheekabonnement is algemeen gebruikelijk, eventuele meerkosten van een abonnement op een blindenbibliotheek zouden op de draagkracht in mindering gebracht kunnen worden. Indien gemeenten overwegen de kosten van de warme-maaltijdvoorziening aan te merken als overige kosten voortvloeiend uit de handicap, is het voorstelbaar dat gemeenten de gemiddelde kosten van een warme maaltijd aftrekken van de te betalen eigen bijdrage voor een warme-maaltijdvoorziening. In sommige gevallen maakt men kosten om meer dan adequate hulpmiddelen aan te schaffen. In dergelijke gevallen, waarin de gehandicapte voor een zekere mate van luxe kiest, worden die kosten niet als overige kosten voortvloeiend uit de handicap beschouwd. Artikel 4 Financiële tegemoetkomingen voor woonvoorzieningen Lid 1. De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting is een forfaitair bedrag Lid 2. Indien het inkomen van de gehandicapte lager is dan 1,5 x het norminkomen worden de kosten volledig gesubsidieerd. Bedraagt het inkomen meer dan 1,5 maal het van toepassing zijnde norminkomen, dan bedraagt de financiële tegemoetkoming 75% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. 25% blijft als eigen betaling voor rekening van de aanvrager, tenzij de draagkracht wordt overschreden. De eigen betaling wordt dan vastgesteld op de Wvg-draagkracht. Lid 3 Dit lid heeft betrekking op de vergoeding voor onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen die verleend zijn in het kader van de WVG, de RGSHG of de BGSHG. In bijlage II van dit besluit is een overzicht gegeven van vergoedingen voor onderhoud en keuring van liften. In Lid 4 is de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting vermeld. Burgemeester en wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als de gehandicapte redelijkerwijs niet kan voorzien dat hij deze dubbele woonlasten heeft. Lid 5. Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van huurderving deelt de gemeente in de risico s van de verhuurder. Het zou niet redelijk zijn als een van beide partijen het risico voor de volle 100% zou moeten lopen. Beide partijen hebben er belang bij dat de woning op zo kort mogelijke termijn weer verhuurd kan worden aan een gehandicapte. De in dit artikel genoemde mogelijkheid tot subsidiëring is bedoeld als stimulans om de bereidheid van de woningeigenaar te vergroten zijn medewerking aan het aanpassen van de woonruimte te verlenen. Artikel 5 Financiële tegemoetkomingen en eigen betaling voor vervoersvoorzieningen Lid 1. Voor rolstoelgebruikers is een uitzondering gemaakt en het een en ander geregeld in de verordening. Omdat rolstoelgebruikers altijd meerkosten hebben, indien zij uitsluitend met een rolstoeltaxibus vervoerd kunnen worden, komen zij ook in aanmerking voor een tegemoetkoming. Zij kunnen vervolgens zelf een vervoerspas aanschaffen. Lid 2 De genoemde normbedragen zijn gemaximeerde bedragen voor het gebruik van de taxi. Een tegemoetkoming tot het gemaximeerde bedrag wordt vergoed op basis van gedeclareerde taxinota s binnen de in het Verstrekkingenboek onder 5.1 sub 9 vastgestelde zorgplichtregio. De vergoeding voor het gebruik van de eigen auto of bruikleenauto is een forfaitair bedrag. Lid 3 Voor de aangepaste fiets geldt dat de financiële tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het deel wat algemeen gebruikelijk is. De hoogte van het algemeen gebruikelijke deel is opgenomen in de prijzengids 8

9 van NIBUD. De eigen betaling van het algemeen gebruikelijk deel komt voor bij voorzieningen als een aangepaste fiets ( 240,--) of kinderfiets ( 190,--), een aangepast kinderzitje achterop de fiets of een aangepast autostoeltje voor kinderen. Voor scootmobielen wordt geen eigen betaling gevraagd, omdat deze voorzieningen eveneens ter vervanging van het lopen is. De eigen betaling voor het algemeen gebruikelijke deel van een voorziening wordt toegepast indien het inkomen minimaal 1,5 maal het norminkomen is. Lid 4 In een aantal gevallen worden de bedragen in het tweede lid van artikel 5 van dit besluit gehalveerd. Dit is het geval indien de aanvrager in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont. De halvering van het bedrag wordt toegepast, omdat er in de instellingen al een aantal voorzieningen (zoals een winkel, kapper etc.) aanwezig is. Ook als er een voorziening in natura is versterkt in combinatie met een (rolstoel)taxivergoeding of vergoeding gebruik eigen auto of bruikleenauto is verlaging van het bedrag gerechtvaardigd, omdat er met de toegekende voorziening in natura al voor een deel in de vervoersbehoefte is voorzien. Lid 5 Evenals het gestelde in het derde lid van dit artikel blijven de kosten van het algemeen gebruikelijke deel van de voorziening voor rekening van de aanvrager. In dit geval wordt in de beschikking naar de aanvrager een vordering opgenomen voor het deel wat ten laste blijft van de aanvrager. Lid 6 Indien de gehandicapte is geïndiceerd voor het gebruik van een eigen auto en alleen gebruik kan maken van de eigen auto als deze auto aangepast is kan hij voor vergoeding van de aanpassingskosten in aanmerking komen. De hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt bepaald door de noodzakelijke aanpassingskosten te verlagen met de aanwezige draagkracht. Lid 7 en 8 Behoeven geen toelichting Artikel 6 Rolstoelen De forfaitaire vergoeding voor een sportrolstoel wordt eens in de drie jaar verstrekt. De vergoeding is eveneens bedoeld voor onderhoud, reparatie en accessoires aan de rolstoel. Artikel 7 Oplaadkosten Voor het gebruik van een elektrische rolstoel worden de oplaadkosten vergoed. Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding Met de inwerkingtreding van dit Besluit komt het besluit financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen voorzieningen gehandicapten van 3 februari 2004 te vervallen. 9

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76689 18 december 01 Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Behoudens advies van de commissie WOWZ B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Onderwerp Wvg Financieel Besluit 2006 BESLUITEN 1. Het Financieel Besluit 2006, behorend bij de uitvoering van de Wet voorzieningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 1 Paragraaf 1 - Algemene regels Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Verordening voorzieningen Wmo

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 4 Artikel 2. Hulp bij

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 659 maart 016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland 015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

9 3 d b; Nota van B&W

9 3 d b; Nota van B&W gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Vaststelling Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008 Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 18 december 2007 Inlichtingen R.J. Kouwenhove

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Midden-Delfland 2006 Afdeling Inwonerszaken Oktober 2005 TEKST VAN DE VERORDENING Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 mei 2008, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Onder

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen:

Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen: Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen: Wijziging nr. 1: Artikel 2. Regels rond verstrekking en verantwoording. 2.4. a. bij hulp bij het huishouden: - de budgethouder is verplicht

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Burgemeester en wethouders van Zaltbommel d.d. 15 maart

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012. Versie 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012. Versie 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 2012 Versie 2014 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Eigen bijdrage en eigen aandeel 6 Hoofdstuk 2 Hulp bij het huishouden 7 Hoofdstuk 3 Woonvoorzieningen

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar 16.037,04 Alleenstaande

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

BESLUIT Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Brummen

BESLUIT Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Brummen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Brummen Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 2 Besluit : B & W 11 januari 2006 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten Helmond 2006 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 versie 1 maart 2008

Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 versie 1 maart 2008 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 concept 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a) inkomen: het inkomen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo

vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen ten behoeve van het beleid, te verstrekken voorzieningen, financiële tegemoetkomingen, eigen bijdrage

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) gemeente Eindhoven Wethouder van jeugd, welzijn en zorg Raadsnummer 11R4259 Inboeknummer 11bst00388 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.551 RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004

Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004 Inhoudsopgave: Afdeling 1 Algemeen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 3 Art.1.1 Begripsbepalingen 3 Art.1.2 Beperkingen 4 Hoofdstuk 2. Woonvoorzieningen

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie