Communicatieplan ZVKK. Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan ZVKK. Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen"

Transcriptie

1 Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen Middelburg, november 2009

2 Colofon 4 Scoop 2009 Samenstelling Theo Tazelaar en Paul Weemaes, ZVKK Peter Lamens, Scoop in opdracht van ZVKK secretariaat ZVKK p/a Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Achter de Houttuinen 8 Postbus 407, 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) Telefax (0118) Foto Lay-out Scoop Ontwerp Scoop Drukwerk Scoop

3 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Doelstelling... 7 Operationele doelstellingen... 8 Doelgroepen... 9 Samenwerkingsrelatie met provincie Zeeland... 9 Samenwerkingsrelatie met de 13 Zeeuwse gemeenten... 9 Samenwerkingsrelatie met Scoop... 9 Interne organisatie ZVKK De communicatie-instrumenten Bijlagen Bijlage 1: Inzet communicatie-instrumenten naar doelgroep Bijlage 2: Inzet communicatie-instrumenten naar doelstellinge Bijlage 3: Overzicht van ruim honderd communicatiemiddelen

4 6 Communicatieplan ZVKK

5 Communicatieplan ZVKK Inleiding Doelstellingen De Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen heeft twee belangrijke doelstellingen. De ZVKK wil zowel een door bewonersorganisaties gedragen Kenniscentrum Leefbaarheid zijn voor de circa 140 kernen, buurten en wijken in Zeeland alsook activiteiten uitvoeren die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. De ZVKK wil niet alleen praten, maar vooral ook doen. Voor het kunnen verwezenlijken van deze doelstellingen is optimale communicatie een voorwaarde. De ZVKK heeft daarvoor een communicatieplan gemaakt met als doel het optimaliseren van de interne en externe communicatie. Voor het kunnen maken van dit communicatieplan hebben we eerst de doelstellingen, de doelgroepen en de communicatie beschreven. Vervolgens hebben we de communicatieinstrumenten geïnventariseerd en aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de communicatie. Gebruik is gemaakt van een door de ZVKK gehouden enquête onder haar leden (2005). Daarnaast hebben we een communicatieonderzoek voor de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Brabant geraadpleegd 1. De bevindingen van de ZVKK-enquête en het communicatieonderzoek hebben sterke overeenkomsten. Aanbevelingen zijn dan ook gedaan op basis van de ZVKK-enquête en de resultaten van het communicatieonderzoek zijn daarbij betrokken. De ZVKK zet in op de rol van kennismakelaar. Zij wil dorps- en wijkraden zo faciliteren dat ze in staat zijn hun eigen belangen te behartigen. De ZVKK zal daarvoor functioneren als Kenniscentrum Leefbaarheid. Voor kennis kan de bezoeker de thematische projectenbank raadplegen. De ZVKK heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de verenigingen voor kleine kernen in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland. De ZVKK wil niet alleen praten, maar vooral ook doen. De leden en het bestuur van de ZVKK vinden belangenbehartiging vooral een zaak van de dorps-, wijk- en stadsraden. (Bij deze belangenbehartiging heeft ook de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen op landelijk niveau een taak.) De ZVKK verzamelt en bestudeert gegevens over leefbaarheid van de Zeeuwse dorpen en het platteland. Zij zoekt actief naar oplossingen voor leefbaarheidsproblemen en verzamelt voorbeelden van oplossingen. De ZVKK ondersteunt haar leden bij vragen rondom de oprichting van dorpsraden, het opstellen van dorpsplannen en bij specifieke vragen. De ZVKK stimuleert de oprichting van dorpsraden en ondersteunt deze hierbij. De ZVKK bevordert de uitwisseling van ervaringen tussen dorpsraden. 1. Voor het plan is gebruik gemaakt van een communicatieonderzoek gedaan door Visier Communicatie van Fontys Hogeschool communicatie te Eindhoven in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Zij hebben op grond van uitgebreide interviews en enquêtes onder de leden en haar samenwerkingsrelaties een rapportage opgesteld. De resultaten hiervan zijn vertaald naar een communicatieplan voor de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Brabant. 7

6 De ZVKK hecht groot belang aan draagvlak van haar leden en houdt daartoe jaarlijks een peiling. De ZVKK zet in op partnerschap met de Zeeuwse gemeenten. De ZVKK kan (on)gevraagd overheden en (maatschappelijke) organisaties in Zeeland adviseren over leefbaarheidvraagstukken. Operationele doelstellingen Hoe wil de ZVKK deze doelstellingen realiseren? De kenniscentrum-functie van de ZVKK wordt vormgegeven op de ZVKK website. Op deze website wordt een Kennisplatform Leefbaarheid ingericht. Thematisch zullen hier nieuwe ontwikkelingen en voorbeelden van methodieken (hoe maak je een dorpsplan, op welke wijze doe je onderzoek via enquête of interviews) en voorbeelden van oplossingen voor leefbaarheidsvraagstukken. Het Kennisplatform Leefbaarheid krijgt vorm door de rubriek Projecten. Hier kan men goede voorbeelden vinden vanuit de praktijk. Het verzamelen van praktijkvoorbeelden, nieuwe ideeën en methodieken en de uitwisseling hiervan gebeurt in samenwerking met de verenigingen van kleine kernen uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland. Ook worden nieuwsberichten uitgewisseld. De doe-functie van de ZVKK krijgt vorm via een kennismakelaars-, advies- en ondersteuningsfunctie naar bewonersorganisaties bij overkoepelende thema s, zoals dorpsplanontwikkeling en multifunctionele voorzieningen. Voor het operationaliseren van deze functies wordt op de website, naast het Kennisplatform, een vraagbaak ingericht. De leden kunnen hier hun vragen stellen. De ZVKK zal deze waar mogelijk beantwoorden. Naast de vraagbaak wordt de ondersteuningsrol vooral ingevuld met het organiseren van netwerkbijeenkomsten op locatie. Zes keer per jaar organiseert de ZVKK dergelijke bijeenkomsten in Zeeland. Vaste onderwerpen op deze bijeenkomsten zijn nieuwe ontwikkelingen, kennisuitwisseling en door de leden (dorps en wijkraden) ingebrachte punten. Daarnaast wordt de doefunctie concreet gemaakt in de vorm van conferenties, debatten e.d. en het verspreiden van informatie via nieuwsbrieven en een website (Kennisplatform Leefbaarheid). Maar ook het bieden van ondersteuning bij de vervolgstappen, zoals het opstellen van projectplannen, subsidieaanvragen en dorpsplannen is een belangrijke taak voor de ZVKK. De praat-functie van de ZVKK krijgt vorm door zitting te nemen in adviesorganen, landelijke netwerken e.d. Op deze manier kan de ZVKK namens de Zeeuwse bewonersorganisaties een spreekbuisfunctie vervullen, o.a. naar de Provincie. Voorbeelden zijn participatie in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), het Provinciaal Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV), de Zeeuwse Leader+ groepen en het beoogde traject van de Provincie om de sociaal-culturele kwaliteit explicieter te gaan betrekken bij het ruimtelijk beleid (Omgevingsplan Zeeland ). 8

7 Doelgroepen Voor het uitwerken van het communicatieplan is het noodzakelijk de te bereiken doelgroepen te benoemen en samenwerkingsrelaties met organisaties te beschrijven De ZVKK onderscheidt de volgende doelgroepen: 1. de leden, dorps-, wijk-, en stadsraden; 2. de 13 Zeeuwse gemeenten; 3. provincie Zeeland (mede als facilitator van de ZVKK); 4. woningbouwcorporaties (gezien hun (wettelijke) taak op het gebied van het bevorderen van leefbaarheid); 5. overige Zeeuwse (maatschappelijke) organisaties. Samenwerkingsrelatie met Provincie Zeeland Provincie Zeeland is de subsidiegever van de ZVKK. De Provincie onderschrijft de doelstellingen van de ZVKK. Jaarlijks maakt de ZVKK een werkplan en een financieel verslag en legt deze voor ter goedkeuring van de Provincie. Informatie en kennisuitwisseling met Provincie Zeeland vindt frequent plaats. Ook levert Provincie Zeeland een inhoudelijke bijdrage aan het netwerk- en themabijeenkomsten. Samenwerkingsrelatie met de 13 Zeeuwse gemeenten De meeste gemeenten hebben met hun dorps- en wijkraden een directe relatie. Vaak zijn de te onderscheiden rollen schriftelijk vastgelegd, de ZVKK heeft meestal een intermediaire rol. Informatie- en kennisuitwisseling met gemeenten vindt frequent plaats. Ook leveren de gemeenten inhoudelijke bijdragen aan onder meer de netwerk- en themabijeenkomsten. Samenwerkingsrelatie met de Zeeuwse (maatschappelijke) organisaties Bij deze samenwerking met het doel de leefbaarheid te optimaliseren gaat het om ondermeer woningbouwcorporaties, ondernemers MKB, land en tuinbouworganisaties, organisaties op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid, veiligheid (politie), verkeer en vervoer. Zij leveren inhoudelijke bijdragen aan onder meer de netwerk en themabijeenkomsten. Samenwerkingsrelatie met Scoop Samenwerkingsrelatie met Scoop, Zeeuws instituut voor sociale & culturele ontwikkeling (interne en externe relatie) Op verzoek van de ZVKK vervult Scoop sinds 2006 een advies- en ondersteuningsrol. Scoop begeleidt het organisatieproces van de ZVKK en voert op verzoek van de ZVKK activiteiten uit variërend van het organiseren van (netwerk) bijeenkomsten en debatten tot adviseren van dorps- en wijkraden over ondermeer het maken van dorpsplannen en subsidiemogelijkheden. Ook heeft Scoop mede een aandeel in het verzamelen van informatie voor het Kennisplatform Leefbaarheid, het maken van de ZVKK-nieuwsbrief en het onderhouden van de website. De samenwerkingsrelatie tussen het bestuur van de ZVKK en Scoop, advies, en facilitaire rol is een interne relatie. 9

8 Interne organisatie ZVKK De communicatie-instrumenten 10 De ZVKK is een vereniging met leden. De bestuursleden hebben een sterke affiniteit met de dorps- en wijkraden in Zeeland. Bij de samenstelling wordt sterk rekening gehouden met een redelijke vertegenwoordiging van de Zeeuwse regio s. De vereniging kent een algemeen en een dagelijks bestuur. Het bestuur komt maandelijks in Middelburg bijeen en vergadert tweemaandelijks op locatie. De vergaderingen op locatie worden gecombineerd met netwerkbijeenkomsten. Jaarlijks heeft het bestuur een ledenvergadering. Besproken wordt het jaarverslag en het werkplan. Het bestuur werkt met werkgroepen. Een tijdelijke werkgroep houdt zich bezig met de opzet van de kennisbank (werkgroep kennisvergaring) en er is een werkgroep communicatie. De werkgroep kennisvergaring maakt een eerste opzet voor de kennisbank. De taak van de werkgroep communicatie bestaat uit het uitbrengen van de nieuwsbrief, en na de eerste opzet van de kennisbank, het selecteren van kennis voor de kennisbank. Eén lid neemt deel aan de hoofdredactie van de kennisplatformbewoners van de samenwerkende kleinen kernen verenigingen uit Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid- Holland. Zij geven maandelijks een landelijke nieuwsbrief uit. Als serviceverleningsinstrument voor de doelgroepen wordt vraagbaak op de website ingezet. Op een eenvoudige wijze kan men maatwerkinformatie krijgen over leefbaarheidsvraagstukken. Over welke rol de werkgroep kan spelen bij de vraagbaak moet nog nagedacht worden. Scoop heeft een ondersteunende rol bij deze werkgroepen en beheert de ZVKK-website, waaronder het plaatsen van nieuwsberichten. Bij het beschrijven van de doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsrelaties worden diverse communicatie-instrumenten genoemd. Hieronder een overzicht: PR: persberichten, werkplannen en jaarverslag. Direct mail: correspondentie, uitnodigingen voor debatten/symposia/bijeenkomsten, enquêtes. Huisstijl: uniformiteit vergroot de herkenbaarheid van de ZVKK, briefpapier, website, nieuwsbrief, informatiepanelen en uitnodigingen bijeenkomsten. Persoonlijke contacten: bezoek aan dorps- en wijkraden, gemeenten, woningbouwcorporaties en organisaties waar iets voor gedaan kan worden overleggen in huis. ZVKK-presentatie: op PowerPoint, en een professionele diapresentatie van de ZVKK en informatiepanelen. Website: algemene informatie over doel van de ZVKK, kennisbank*, nieuwsberichten en vraagbaak*. uitgaven over thema s. Folders: Nieuwsbrief: 4 keer per jaar gericht aan leden, samenwerkingsrelaties, pers en andere verenigingen van kleinen kernen. Serviceverlening: op de website komt een vraagbaak waar op een eenvoudige wijze maatwerkinformatie kan worden verkregen over leefbaarheidsvraagstukken.* (Netwerk)bijeenkomsten: Bijeenkomsten op locatie, 1 keer per 2 maanden en themabijeenkomsten. Ledenpeiling:Een keer per jaar wordt een peiling gehouden onder leden met als doel draagvlak te bevorderen, input te krijgen voor het werkplan ZVKK en daarvan afgeleid input voor de communicatiedoeleinden.* *nieuwe initiatieven

9 Bij de start van het kenniscentrum leefbaarheid (kennisplatform leefbaarheid), zal van de vernieuwde ZVKK website een publiciteitscampagne georganiseerd worden. De werkgroep communicatie zal hiervoor een voorstel maken. Voor de planning van de inzet van de communicatie-instrumenten in 2010 zal aan het nog te maken werkplan een communicatieplanning toegevoegd worden. Welke instrumenten ingezet worden voor welke doelgroep is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 staat welk instrument een bijdrage levert aan welke doelstelling. De informatie in deze bijlagen biedt handvatten om de juiste instrumenten op de meest effectieve manier te gebruiken. In bijlage 3 is voor de inspiratie bij verdere planontwikkeling een overzicht gegeven van meer dan honderd communicatie-instrumenteel. Middelburg, september 2009 Namens werkgroep communicatie van de ZVKK: Theo Tazelaar en Paul Weemaes Peter Lamens, Scoop, redactie 11

10 12 Communicatieplan ZVKK

11 Bijlagen 13

12 14 Communicatieplan ZVKK

13 Bijlage 1: Inzet communicatie-instrumenten naar doelgroep Uitgesplitst naar doelgroep worden de communicatie-instrumenten als volgt ingezet. Instrumenten Doelgroepen leden Gemeenten & Provincie Zeeuwse organisaties Pers Overig Pr X X X X X Direct mail X X X X X Persoonlijke contacten X X X X X Website X X X X X Nieuwsbrief X X X X X Serviceverlening/Vraagbaak X X X Netwerkbijeenkomsten X X X X X Folders X X X X X Ledenpeiling X Presentatie organisatie X X X X X 15

14 Bijlage 2: Inzet communicatie-instrumenten naar doelstelling Hieronder wordt per communicatiedoelstelling aangegeven welke communicatie-instrumenten ingezet zullen worden. Doelgroepen Doelstellingen Pr Direct mail Persoonlijke contacten Website Nieuwsbrief Vraagbaak (netwerk)bijeenkomsten Folders Ledenpeiling Presentatie organisatie Algemeen De doelstelling, rol, taak en werkwijze van de ZVKK helder communiceren. X X X X X X X X X Leden en Zws organisaties 70% inhoudelijke bekendheid. X X X X X X X X De tevredenheid ten aanzien van de dienstverlening vergroten. X X X X X X Het vertrouwen vergroten. X X X X X X X X Leden en Zws org. gem. De intentie tot samenwerking vergroten, de kwaliteitsperceptie verbeteren. X X X X X X Provincie Zeeland Pers Prestaties van ZVKK duidelijk presenteren. Duidelijke afspraken maken over wederzijds te voeren (communicatie) beleid. Intensiveren van de contacten om inhoud van het werk beter bekend te maken en frequenter in het nieuws komen. X X X X X X X X X X X X 16

15 Bijlage 3: Overzicht van ruim honderd communicatiemiddelen Advertentie, Affiche, Agenda, Ansichtkaart, Ballonnen, Banieren, Banner, Bedrijfsfilm, Bedrijfsbezoeken (rondleidingen), Beleidsnota, Beurs, Billboard, Boek, Boekpresentatie, Brief, Briefing, Brochure, Busreclame (reclame in het openbaar vervoer), Cadeau, Checklist, Coaching, Commercials (Radio, TV, internet), Cursus, Dagbladreclame, Direct mail, Discussiebijeenkomsten, Discussieforum, Displays, DVD, , Evenementendrukwerk zoals bierviltjes, T-shirts, vlaggen, waterflesjes, Events, Expositie, E-zine, Factsheet, FAQ s,frequently Asked Questions), Festival, Films, Foto, Free publicity, Games, Gesprek, Handleiding, Helpdesk, Huis-aan-huis-folders, Huisbezoek, Huisstijl (Sommige huisstijlen zijn zó krachtig dat bijvoorbeeld alleen de kleur het merk verraadt.), Infobalie, Informatiemarkt, Informatiepanelen, Informatiepakket, Informatietelefoon, Infotainment (tv-programma s waarin product of dienst wordt gepresenteerd), Intranet, Introductieprogramma, Introductiemap, Jaarverslag, Jingle, Jassen, Kalender, Kerstkaart, Kleding (petten, jacks, T-shirts), Koffieautomaatbeker, Lespakket, Lichtkrant, Lobby, Mededelingenbord, Muziek: jingles, Muziek: liedjes, Netwerkbijeenkomsten, Nieuwsbrief, Omroepinstallatie (denk aan geluidswagens of festivals), Persbericht, Persconferentie, Persrondleiding, Persoonlijke benadering, Persoonlijke verkoopgesprekken, Personeelsblad, Poster, Presentatie, Probeerexemplaar, Quiz, Reclameartikelen (weggevertjes), Relatiemagazine, Rondetafelgesprek, Rondleiding, Monster (probeerverpakking), SMS, Spandoek, Toespraak, Sponsoring, Spreekbeurtmaterialen, Stickers, Studiedag, Telefoon, Teletekst, Tentoonstelling, Theatervoorstelling, Themabijeenkomsten, Toespraak, Uitstapjes, Vergaderingen, Video s, Videoscherm, Vlaggen, Voic , Weblog, Website, Weggevertjes (reclameartikelen), Werkontbijt en Werkoverleg. 17

Hand-out communicatiestrategie en -plan

Hand-out communicatiestrategie en -plan Hand-out communicatiestrategie en -plan Een communicatiestrategie beschrijft hoe verschillende communicatieactiviteiten gaan bijdragen aan het behalen van je organisatiedoelen. Communicatie staat dus altijd

Nadere informatie

Hand-out communicatiestrategie

Hand-out communicatiestrategie Hand-out communicatiestrategie Communicatiestrategie-communicatieplan Een communicatiestrategie beschrijft hoe verschillende communicatieactiviteiten gaan bijdragen aan het behalen van je organisatie doelen.

Nadere informatie

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.).

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.). Werkplan ZVKK 2011 1. Inleiding De ZVKK werkt aan leefbaarheid, aan de versterking van een vitaal platteland. In het Meerjarenbeleidsplan ZVKK 2009 2012 (bijlage 1.) is aangegeven dat de ZVKK dit doet

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

- Concept van geïntegreerde communicatie - Inzicht in het concept van geïntegreerde communicatie 55% rekening houdend met de kansscore

- Concept van geïntegreerde communicatie - Inzicht in het concept van geïntegreerde communicatie 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90531 Assistent-communicatiemedewerker Niveau: 4 Kennisonderdeel: Geïntegreerde communicatie Vakkennis en

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

Beleid en afspraken M&C

Beleid en afspraken M&C Beleid en afspraken M&C De afdeling Marketing & Communicatie maakt met haar expertise het aanbod van de programma-units mede mogelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en richten zich op

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Bijlage 1: Communicatiestrategie

Bijlage 1: Communicatiestrategie Bijlage 1: Communicatiestrategie Inleiding In maart 2015 worden voor het eerst stembusverkiezingen voor de waterschappen gehouden. Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In deze bijlage

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN...

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON Beleidsnotitie voor Vrienden van de ZHVKK De hoofddoelstelling of missie van de ZHVKK is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in

Nadere informatie

Communicatiejaarplan LVBHB 2017

Communicatiejaarplan LVBHB 2017 Communicatiejaarplan LVBHB 2017 De Werkgroep Communicatie & PR van de LVBHB ondersteunt het bestuur van de LVBHB met de realisatie van het Driejarig Operationeel Plan (DOP) op het gebied van communicatie

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

VKKL Activiteitenplan en begroting 2012

VKKL Activiteitenplan en begroting 2012 VKKL enplan en begroting 2012 Organisatiegegevens Projectnaam: Vereniging Kleine Kernen Limburg Projectomschrijving: De VKKL ondersteunt en stimuleert initiatieven van bewoners, gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

DE ZES BELOFTEN VAN SLIM WONEN MET ENERGIE

DE ZES BELOFTEN VAN SLIM WONEN MET ENERGIE magazine THEMA SLIMME MARKETING/COMMUNICATIE JUNI 2012 Een enthousiaste klant heeft een verhaal! Feike Cats is directeur van Houden van Klanten, schrijver van het boek Theorie bestaat niet! en begeleidde

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Miriam van Drunen Gehuwd, 3 kinderen (17, 14 en 5) HAVO A-verpleegkundige 1987 1995 verpleegkundige 1995 1999 administratief medewerker HBO APPB 1999 2006 p-adviseur, mobiliteitsconsulent, zzp-er Vanaf

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 koopmans TBI 1 juli 2015 Versie 2.0 1 van 10 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 1 juli 2015 Versie

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Communicatietoolkit 1

Communicatietoolkit 1 Communicatietoolkit 1 Inhoud 1. Doel van de communicatietoolkit 2. Communicatie- en persplan in uw gemeente 3. Communicatiemiddelen 4. Wat kunt u nog meer doen? 1. Doel van de communicatietoolkit Voor

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderen Samen 2017

Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Waarom een communicatieplan voor Ouderen Samen? Het communicatieplan heeft als doel Ouderen Samen meer bekendheid te geven, zodat Ouderen Samen een begrip wordt in de

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 4 juli 2012 Kenmerk N016-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten

Nadere informatie

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013 Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0 Versie: 1.0 Datum vrijgave: 2-5-2016 Geldigheidsduur: 1 jaar Status: Concept Inhoudsopgave Communicatieplan CO2 Versie 1.0 Auteur(s) CO2-werkgroep Autorisatie Ir. H. Beerda Functie Algemeen directeur Datum

Nadere informatie

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken, voorbereid op de toekomst Niels Olthof, VKK-FDG Stef Veldkamp, dorpsraad Gaanderen Even

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

Communicatietraject DinkellandWerkt! ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen

Communicatietraject DinkellandWerkt! ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Communicatietraject DinkellandWerkt! ons uitgangspunt is wat medewerkers wel kunnen en niet wat cliënten niet kunnen Communicatietraject DinkellandWerkt! - 1 - v14022013 Communicatie-traject Dinkelland

Nadere informatie

Communicatieplan Frysk

Communicatieplan Frysk plan Frysk 2012-2015 1. Inleiding Het communicatieplan Frysk is vooral intern gericht; de communicatiedoelstellingen beogen een verandering binnen de gemeentelijke organisatie. De toepassing van het gewijzigde

Nadere informatie

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden www.loc.nl Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden 1 Een visie op de zorg Samen met cliënten, cliëntenraden en zorgverleners heeft LOC een visie op de toekomst van de zorg gemaakt. Daarin

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s AKO 2007/366b Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s Algemeen Ketenoverleg Landelijke Cliëntenraad 22 januari 2007 Afspraken tussen het Algemeen Keten Overleg (AKO) en de Landelijke Cliënten Raad

Nadere informatie

Presentatie opzet Meerjarenbeleidsplan Cliëntenbelang Amsterdam

Presentatie opzet Meerjarenbeleidsplan Cliëntenbelang Amsterdam Presentatie opzet Meerjarenbeleidsplan Cliëntenbelang Amsterdam Partner van de cliënt worden Algemene Vergadering 12 december 2016 Bestanddelen van meerjarenbeleidsplan Kernvraag meerjarenbeleidsplan (MJB):

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven. Activiteitenplan communicatie ReBo

Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven. Activiteitenplan communicatie ReBo Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven Activiteitenplan communicatie ReBo Voorwoord Wij zijn, als gemeenten Reeuwijk en Bodegraven, inmiddels actief bezig om op verschillende fronten met elkaar

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Wat communiceren? Met wie communiceren?

Wat communiceren? Met wie communiceren? Het communicatieplan Verbeteren is mensenwerk! Het zijn de mensen binnen uw organisatie die daadwerkelijk de verbeteringen realiseren. Om uw mensen tot verbeteren aan te zetten, moet u ze motiveren en

Nadere informatie

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties aan de verbetering van het dorp, de wijk, de buurt Door

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften!

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkomstwoord wethouder Rian Verwoert Portefeuille: Economische Zaken Sociale zaken Onderwijs en Jeugd Welzijn Zorg en volksgezondheid WMO Recreatie

Nadere informatie

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul heeft gekozen voor een visie op burgerparticipatie, waarin zelfsturing centraal staat. Uitgangspunt van deze visie is de gedachte,

Nadere informatie

Datum Middel Doelgroep Doel Wie Kosten

Datum Middel Doelgroep Doel Wie Kosten Kalender Werving deelnemers Burgernet Datum Middel Doelgroep Doel Wie Kosten Fase 1: Bekendmaken van Burgernet en het werven van deelnemers Week 49 (7 december) De beschikbare middelen worden ingezet om

Nadere informatie

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA Koos Louwerse Ligtermoet + Louwerse bv Gouda, juni 2000 Verantwoording Kennisplatform Verdi

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 Zwart is de tekst uit het plan 2013, Rood uit 2014. Activiteit Doelstelling Hoe Wie/wat Wanneer Status Vergaderingen DR in dorp Verbreden draagvlak

Nadere informatie

In oprichting. Presentatie fusie. AGH- CCN-ONN-OVL-VOC West- ( ZO-Nieuwkoop) Ten behoeve van de Algemene Leden Vergaderingen 10 mei 2016

In oprichting. Presentatie fusie. AGH- CCN-ONN-OVL-VOC West- ( ZO-Nieuwkoop) Ten behoeve van de Algemene Leden Vergaderingen 10 mei 2016 In oprichting Presentatie fusie AGH- CCN-ONN-OVL-VOC West- ( ZO-Nieuwkoop) Ten behoeve van de Algemene Leden Vergaderingen 10 mei 2016 Het werkgebied is gemeente Nieuwkoop en omgeving de Haeck De Haeck

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen?

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Zeeuwse Verhuisatlas deel II Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Middelburg, maart 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon Scoop 2012 Samenstelling Ankie Smit Han Schellekens Scoop Zeeuws instituut

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

Presentatie door: Ton Ory, lid ambtelijke WG namens de VKKL Hanna Smeets, Teamleider Wensbus, Provincie Limburg Baexem, 24 februari 2014

Presentatie door: Ton Ory, lid ambtelijke WG namens de VKKL Hanna Smeets, Teamleider Wensbus, Provincie Limburg Baexem, 24 februari 2014 Presentatie door: Ton Ory, lid ambtelijke WG namens de VKKL Hanna Smeets, Teamleider Wensbus, Provincie Limburg Baexem, 24 februari 2014 Provincie bereidt nieuwe OV-concessie voor. De huidige loopt af

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Wat is AUTOEXCELLENT

Wat is AUTOEXCELLENT Wat is AUTOEXCELLENT Facts In 2013 in Duitsland gelanceerd In één jaar 30 vestigingen in Duitsland In september 2014 in Nederland gelanceerd Inhoud 2015 Voor wie Gestelde eisen Wat krijgt u? Uw meerwaarde

Nadere informatie

Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens

Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens The Customer Journey - The touchpoints The Customer Journey - Experience mapping agenda The Customer Journey Begrijp elke stap in

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl Checklist evenementen Een checklist voor evenementen helpt u om uw evenement succesvol te plannen, te organiseren en te evalueren. Om u te helpen uw evenement tot een succes te maken, bieden we u graag

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Samenspraaktraject Lijn 11 zone Transvaal- Regentesse Zuid. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag november 2007

Samenspraaktraject Lijn 11 zone Transvaal- Regentesse Zuid. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag november 2007 Samenspraaktraject Lijn 11 zone Transvaal- Regentesse Zuid Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag november 2007 Doel & aanpak Het stimuleren van belanghebbenden tot deelname aan het samenspraaktraject

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 NIMA COMMUNICATIE-A

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten:

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE SEIZOEN 2014-2015 Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: 1. Jumbo Nieuwkoop (hoofdsponsor) 10. Van der

Nadere informatie

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Communicatieplan 1 september 2016 2 1 DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Vanaf 24 oktober is overal in Nederland te zien waar de bibliotheek voor staat: wat

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie