Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker. Jaarrekening 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker. Jaarrekening 2009"

Transcriptie

1 Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker Jaarrekening 'De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.' (uit de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland) Ontwerpjaarrekening geaccordeerd door het college van diakenen d.d. 13 april 2010 Ontwerpjaarrekening aangeboden aan de kerkenraad d.d. 14 april 2010 Gecontroleerd door twee onafhankelijke deskundigen d.d. 28 juni 2010 Ter inzage gelegd aan de gemeente d.d. Vastgesteld door de kerkenraad d.d. Verzonden naar het Regionale college voor de behandeling van beheerszaken d.d. Jaarrekening Diaconie Gereformeerde Kerk Pijnacker (CONCEPT) Pagina 1 van 7

2 Inleiding ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) De administratie van het Gereformeerde gedeelte van de ZWO maakt onderdeel uit van de Gereformeerde Diaconie. Sinds de oprichting van de PKN is namelijk sprake van één Diaconale rechtspersoon, die verantwoording verschuldigd is aan de Kerkenraad. De ZWO legt daarmee verantwoording af middels de Diaconie. In zijn tussen ZWO en de diaconieën van Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk met instemming van beide Kerkenraden besluiten genomen over de toekomst van de ZWO. Die besluiten houden in dat ZWO als werkgroep gaat optreden met zo weinig mogelijk overhead. De financiën van de ZWO worden bijgehouden door de penningmeesters van de beide diaconieën. Afstemming Financiën met Kerk (rekening-courant) De Kerk int de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) op één bankrekening, omdat een systeem met meerdere bankrekeningen voor de gemeenteleden lastig is. Hetgeen zijn weerslag had in een ecomplexe administratie. De VVB voor de Diaconie wordt middels een rekening-courant verrekend tussen de Kerk en de Diaconie. In de rekening-courant worden ook de collectebonnen verwerkt (Kerk richting Diaconie), de contante opbrengst uit de 2e collecte (Diaconie richting Kerk) en overige mutaties, zoals afgestorte baromzet en door de Kerk ontvangen giften. Circa drie keer per jaar vindt een afstorting van het saldo van de rekening-courant van Kerk richting Diaconie plaats. De rekening-courant per 31 december is afgestemd met de penningmeester van de Kerk. Afstortingen Het voordelig afstorten van collectegelden wordt steeds moeilijker, doordat banken de gemaakte kosten meer doorrekenen met kostendekkende dan wel winstgevende tarieven. De Diaconie maakt gebruik van de Rabobank, waar 53 afstortingen per jaar gratis zijn. Daartoe zijn drie (voor opname contant geld geremde) bankpasjes op naam in gebruik. Door het beperkte aantal afstortingen tellen de diakenen de collectegelden elke zondag na de kerkdienst waarna het contante geld wekelijks in één bedrag wordt afgestort. Voedselbank Sinds 2008 houdt de Diaconie alle ontvangsten en uitgaven voor de Voedselbank in Pijnacker bij via een apart fonds Voedselbank. Financiële samenvatting De VVB ontvangsten zijn in sterk gedaald ten opzichte van 2008 (min 15 %). In april 2010 start een actie om te proberen niet betaalde toezeggingen alsnog binnen te krijgen. Binnen de Diaconie leeft de wens naar een sterkere mate van thematisering en daarbij het meer begunstigen van enkele fondsen met grotere bedragen, waardoor ook meer mogelijkheid ontstaat om de aanwending van het geld te beoordelen. Naast Sukh Dhaam is in 2005 Oikocredit (armoedebestrijding door middel van microkredieten) als thematisch fonds ontstaan. In 2006 heeft de Diaconie besloten tot het invoeren van thematisch beleid dat in 2007 is ingevoerd. Een succesvol voorbeeld hiervan was 'Pijnackernaren helpen Armenië'. Het thematische doel in was gezondheidszorg. Uit dien hoofde is gecollecteerd voor De Hezenberg (opbrengst 755). Het thematische doel in het tweede halfjaar is vervallen. De Diaconie heeft in het najaar van besloten om voortaan nog met maar één thematisch doel te werken per jaar. Vanaf 2010 is sprake van een vijftal periodiek terugkerende collectes, te weten drie ZWO interactief collectes, het 40 dagen project en het thematische doel. Jaarrekening Diaconie Gereformeerde Kerk Pijnacker (CONCEPT) Pagina 2 van 7

3 Balans per 31 december 31 december 31 december 2008 Activa Kerktelefonie, 1 zender en 13 ontvangers 1) Liquide middelen: spaarsaldi Liquide middelen overig Certificaten van aandelen Oikocredit 2) p.m. p.m. Rekening-Courant Kerk Te ontvangen rente Te ontvangen gift tbv Voedselbank Pijnacker 3) Totaal activa Passiva Nog af te dragen vanuit VVB ontvangsten aan Diaconale doelen Nog af te dragen collecten/giften aan Diaconale doelen Nog af te dragen Kerk Nog af te dragen Hervormde Diaconie Nog af te dragen overig Nog af te dragen gift aan Voedselbank Delft 3) Borg kerktelefoon, 6 luisteraars Algemeen eigen vermogen 4) Fonds Voedselbank 5) Fonds lokale armoedehulp 6) Totaal passiva Toelichting balansposten Ad 1) Voor de kerktelefoon is in 2005 is overgegaan tot aanschaffing van apparatuur via het systeem van de stichting Internet Kerkomroep Nederland (sikn). Afschrijving van de apparatuur vindt plaats in 5 jaar. Het maandelijkse tarief bedraagt 10. Ad 2) Oikocredit betreft de verstrekking van kleine en laagrentende microkredieten aan armen in de derde wereld die zodoende een bedrijf kunnen starten. Dit is een succesvolle vorm van ontwikkelingssamenwerking. De balansposten zijn op pro memorie gezet omdat de betalingen aan Oikocredit als gift zijn beschouwd. Per 31 Per 31 december bedraagt de waarde van de certificaten van aandelen Oikocredit ,51 (per 31 december 2008: ,13). Ad 3) Medewerkers van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben hun kerstpakket gedoneerd aan de Voedselbank. Het totale bedrag was een hele mooie Dat geld is in 2010 ontvangen op de Diaconale bankrekening. Van dit geld is in doorgestort aan Voedselbank Delft. De overige 970 is eind opgeteld in het saldo van het Fonds Voedselbank. Ad 4) Met het wijzigen van de ZWO in een werkgroep is het resterende eigen vermogen van de ZWO, per 1 januari, bestemd voor ZWO interactief. De uitbetaling aan ZWO interactief vindt in 2010 plaats en is opgenomen onder de post 'nog af te dragen collecten/giften aan Diaconale doelen'. Ad 5) Het Fonds Voedselbank Dit fonds is in 2008 ingesteld om bestedingen van giften aan Voedselbank Pijnacker te oormerken. Naast de gift die onder ad 3) is vermeld zijn aan giften ontvangen 500 van de Parochiële Caritas Instelling en 150 van de Ontmoetingskerk. Rond de blikkenactie die in november is gehouden zijn daarnaast voor 31, 200 en 275 giften ontvangen. Een collecte in de Ontmoetingskerk voor de Voedselbank heeft 254 opgeleverd. Het totaal aan baten in bedraagt daarmee Naast de doorbetaling van die onder ad 3) is toegelicht is over het jaar voor 372 groente gekocht ten behoeve van de voedselpakketten. Het totaal aan lasten in bedraagt daarmee Jaarrekening Diaconie Gereformeerde Kerk Pijnacker (CONCEPT) Pagina 3 van 7

4 Staat van baten en lasten over Baten Begroot 2008 VVB Algemeen Diaconaal Werk 33,0% VVB Werelddiaconaat 20,0% VVB Sukh Dhaam 17,5% VVB Zending 29,5% Bijzondere ontvangsten ZWO p.m. 0 0 Collecten Algemeen Diaconaal Werk Collecten/giften Werelddiakonaat Collecten/giften Sukh Dhaam 1) Collecten/giften Zending Bijzondere collecten Collecten/giften vastenactie Rente Kerktelefoon bijdragen (sikn) 2) Totaal baten Lasten Begroot 2008 Afdracht Werelddiaconaat Afdracht Sukh Dhaam 1) Afdracht Zending Afdracht bijzondere collecten/giften Zie specificatie Afdracht Vastenactie Afdracht renteopbrengst aan diaconaal doel Afdracht diverse diaconale doelen Zie specificatie Afdracht diaconaal quotum Paasactiviteiten Kerstactiviteiten Bloemetje van de maand Kerktelefoon (sikn) 2) Kerkdiensten op Internet Abonnementen Vergaderingen, administratie en toerusting Administratie en toerusting ZWO Totaal lasten Saldo baten minus lasten 3) ZWO vermogen bestemd voor ZWO interactief 4) Saldo baten minus lasten inclusief ZWO interactief ) In zijn twee Sukh Dhaam collectes vanuit de gemeente verdubbeld met 250 en ) In waren er 7 gebruikers van de Kerktelefoon (2008: 8) 3) Het resultaat over is gemuteerd in het algemeen eigen vermogen. 4) Zie toelichting bij balans onder 4) Jaarrekening Diaconie Gereformeerde Kerk Pijnacker (CONCEPT) Pagina 4 van 7

5 Grondslagen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar van ontstaan van de baten en de lasten, hetgeen kan afwijken van het moment waarop ontvangsten verkregen en betalingen gedaan worden. Afschrijving van apparatuur vindt plaats in de geschatte levensduur van 5 jaar. Voor de eenvoud wordt het diaconale deel van de VVB-ontvangsten in het jaar van ontvangst op de bankrekening van de VVB administratie beschouwd als baten. Het percentage kostendekkendheid van de sikn kerktelefoon is 100% op begrotingsbasis, hetgeen inhoudt dat geen winst op de kerktelefoon wordt gemaakt. De jaarrekening omvat activa, passiva, baten en lasten die via de ZWO-commissie lopen voorzover deze het gereformeerde deel betreffen. Betalingen aan Oikocredit worden beschouwd als giften. Relevante artikelen uit de Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland Ordinantie 11, artikel 7. De jaarrekeningen 1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven. 3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst. 4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen certificerend accountant of twee andere onafhankelijke deskundigen. Ordinantie 11, artikel 8. Betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken 1. De kerkenraad legt elk jaar - vóór 15 december de begrotingen voor het komende kalenderjaar met - ter informatie bijgevoegd het beleidsplan en - vóór 15 juni de jaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar met het rapport van de gehouden controle aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken voor. Jaarrekening Diaconie Gereformeerde Kerk Pijnacker (CONCEPT) Pagina 5 van 7

6 Specificatie afdracht bijzondere collecten en giften Bestemming Collectedatum Bedrag in Categorie* Bijbelvertaalwerk Sake en Anne Stoppels 4 januari 259 Zending/Pastoraat Plusdienst tbv NBG The Quench 4 januari 158 Zending De Hezenberg (thematisch doel) 11 januari 334 Gezondheidszorg Amcha Israël 25 januari 218 Gezondheidszorg PKN: JOP - Catechese 8 februari 224 Jeugdzorg PKN: Educatie 15 februari 245 Educatie Familie van der Sar 22 februari 279 Gezondheidszorg De Hezenberg (thematisch doel) 22 maart 243 Gezondheidszorg Pro Rege / PIT 29 maart 175 Pastoraat KIA/Totaal 5 april 381 Algemeen PKN: JOP (jeugd) 12 april 435 Jeugdzorg KIA/Diaconaat 19 april 228 Algemeen Kerk in Actie Interactief: Sierra Leone 26 april 205 Armoedebestrijding PKN: 5 jaar Protestantse Kerk 3 mei 192 Algemeen PKN: Eredienst en Kerkmuziek 10 mei 182 Algemeen Godsdienstonderwijs scholen Pijnacker 17 mei 303 Educatie Edukans / Support for Homa Hills 24 mei 236 Educatie Open Doors 7 juni 208 Zending De Hezenberg (thematisch doel) 28 juni 178 Gezondheidszorg Jemima 19 juli 185 Gezondheidszorg Memisa Cordaid 26 juli 177 Gezondheidszorg Onvoki en diaconale jongerenreis (deurcollecte) 6 september 220 Armoedebestrijding Onvoki en diaconale jongerenreis (avonddienst) 6 september 385 Armoedebestrijding PKN: Vredeswerk 20 september 325 Vredeswerk PKN: JOP 27 september 257 Jeugdzorg PKN: Kerk en Israël 4 oktober 187 Algemeen Nederlands Bijbelgenootschap 25 oktober 228 Armoedebestrijding Deurcollecte ramp Sumatra 25 oktober 255 Rampenbestrijding PKN: Zondag voor het protestantisme 1 november 328 Algemeen KIA/Diaconaat 15 november 212 Algemeen Godsdienstonderwijs scholen Pijnacker 6 december 269 Educatie PKN: Missionair werk 13 december 274 Zending PKN: Pastoraat 20 december 158 Pastoraat Kerk in Actie Interactief: Sierra Leone 27 december 168 Armoedebestrijding Aanvulling uit Algemeen Diaconaal Werk (ADW): Godsdienstonderwijs Pijnacker (aangevuld tot 600) Onvoki/Diaconale jongerenreis (aangevuld tot 1.000) Totaal * vetgedrukte categorieën: thematische doelen of KIA Interactief Jaarrekening Diaconie Gereformeerde Kerk Pijnacker (CONCEPT) Pagina 6 van 7

7 Specificatie afdracht diverse diaconale doelen (ADW) Bestemming Bedrag in Categorie ATD-Vierde Wereld 500 Armoedebestrijding Bijbelvereniging 100 Zending/pastoraal Chris 250 Soc./psych. Hulp Cliniclowns, Different Sunday project 100 Gezondheidszorg De Hoop 750 Gezondheidszorg De Poort 750 Jeugdzorg Diensten met belangstellenden, Amsterdam 250 Zending/pastoraat Dorcas 650 Armoedebestrijding Edukans, Unie voor Christelijk Onderwijs 500 Educatie Epafras 150 Rechten van de mens Exodus 300 Rechten van de mens De Hezenberg (thematisch doel) 500 Gezondheidszorg House of Hope 250 Armoedebestrijding Individuele steunverlening 324 Armoedebestrijding Individueel zendingswerk 750 Zending KIA Interactief, Muwoda, Sierra Leone 250 Armoedebestrijding Kinderen in de knel 500 Educatie/armoede Lepra Stichting 300 Gezondheidszorg MAF-Vliegers 750 Zending/pastoraat Mochter of Peace, Be More, Zuid Afrika 500 Armoedebestrijding Nationaal Revalidatie Fonds 100 Gezondheidszorg Nederlands Bijbelgenootschap 400 Zending/pastoraat Odorheiu (Roemenië) 500 Armoedebestrijding Ouderensoos Ons Honk 300 Ouderenhulp Philadelphia 100 Soc./psych. hulp Protestants Interkerkelijk Thuisfront 500 Zending/pastoraat Rudolphstichting 400 Soc./psych. hulp Suriname, project 500 Armoedebestrijding Vakantiebijbelweek ff anders 170 Educatie Vluchtelingenwerk Pijnacker 300 Armoedebestrijding Voedselbank Pijnacker 150 Armoedebestrijding Voedselbank Delft Armoedebestrijding YMCA 100 Jeugdzorg ZOA 200 Vluchtelingenzorg Totaal Meer informatie over deze diaconale doelen is te vinden op de website van de Ontmoetingskerk, Jaarrekening Diaconie Gereformeerde Kerk Pijnacker (CONCEPT) Pagina 7 van 7

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding.

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding. HANDLEIDING BIJ HET CONTROLEVERSLAG Ten behoeve van het controleren van de jaarrekening van colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Financieel Beleidsplan. van de Protestantse Gemeente Sneek

Financieel Beleidsplan. van de Protestantse Gemeente Sneek Financieel Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Sneek Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Definities 4. Inkomsten 5. Het kapitaal 6. Uitgaven 7. Procedure-werkwijze 8. Jaarplanning 9.

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 28 november 2008 KDB 08-24 Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Duurzaam beleggen en kerkelijke instellingen; God, Geld en Geloof

Duurzaam beleggen en kerkelijke instellingen; God, Geld en Geloof Duurzaam beleggen en kerkelijke instellingen; God, Geld en Geloof Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Duurzaam beleggen en kerkelijke instellingen; God, Geld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie