Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT"

Transcriptie

1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1

2 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant... 6 Boekhoudkundige controle... 6 Private en gerechtelijke expertises... 6 Administratieve en boekhoudkundige organisatie... 6 Vestigingsvoorwaarden accountants... 7 Inschrijving... 7 Diploma... 7 Ingangsexamen tot de stage... 7 De stage... 7 Het eindexamen... 8 Belastingconsulent... 8 Tuchtregeling accountants... 9 Vestigingsvoorwaarden boekhouders, accountants en belastingconsulenten Gereglementeerde beroepswerkzaamheden Wie kan erkend worden? Inschrijving op de lijst van stagiairs Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) Vrije en intellectuele beroepen Startersgids Boekhouder Accountant p. 2

3 ACERTA ondernemingsloketten Inschrijven via uw boekhouder of accountant Welke gegevens heeft het ondernemingsloket nodig voor uw inschrijving in de KBO? Kostprijs Sociaal Statuut en sociale bijdragen Aansluiten Bijdragen voor een starter Hoeveel betaalt u per kwartaal bij Acerta? Vanaf het vierde jaar Hoeveel sociale bijdragen betaalt u op uw beroepsinkomen van 2015? Aanpassing van de voorlopige bijdragen Vrijstelling van sociale bijdragen Zelfstandige in bijberoep Gelijkgestelden met een bijberoep (Art. 37) Verplichte en vrije verzekeringen Sociale verzekeringen Gezondheidszorgen - Grote en kleine risico s Uitkering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit Aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen Moederschapsuitkering Adoptieuitkering Dienstencheques moederschapshulp Loopbaanonderbreking Pensioen Kinderbijslagen Verplichte verzekering meewerkende echtgenote Andere verzekeringen Personenbelasting Baten van een vrij beroep Aftrekbare kosten Wettelijk forfait Samenstelling van het belastbaar inkomen Tarieven Belastingvrij minimum BTW Startersgids Boekhouder Accountant p. 3

4 Activering ondernemingsnummer bij de BTW Verplichtingen en rechten in de gewone BTW-regeling Periodiek aangeven van de BTW Andere verplichtingen: Kleine ondernemingen: geen BTW Vennootschap of eenmanszaak? De eenmanszaak De vennootschap Vennootschapsvormen Werkloos en zelfstandige worden Opleiding volgen Voorbereiding van het zelfstandig beroep Toelating werkloosheid: stopzettende zelfstandige Werkhervattingstoeslag Starten met personeel Winwinlening Wat houdt deze maatregel in? Contact - informatie De KMO-portefeuille Een lening via het Participatiefonds De startlening Starteo Optimeo Acerta kantoren Startersgids Boekhouder Accountant p. 4

5 U gaat als zelfstandige van start...? Beste starter, Klantgerichtheid, deskundigheid en betrouwbaarheid zijn dié thema s waarin ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds zich wil onderscheiden. Reeds bij uw eerste plannen om zelfstandige te worden, staan we u bij met informatie en advies. De volgende pagina s illustreren wat wij willen aanbieden: gepersonaliseerd advies en een professionele begeleiding bij de administratieve verplichtingen van een startende ondernemer. Veel meer dan de algemene informatie die je overal kan vinden, wijst deze gids je de weg doorheen de administratieve en wettelijke verplichtingen die specifiek in jouw beroepssector gelden. Je vindt er ook bijkomende informatie over de beroepsverenigingen en overheidsdiensten die je begeleiden naar succesvol ondernemen. Bovendien wordt al deze informatie permanent actueel gehouden. Materies zoals vergunningen, sociale en fiscale wetgeving zijn immers dagelijks in beweging en worden nauwgezet opgevolgd door onze startersconsulenten. De ACERTA-startersconsulenten zijn als dienstverleners bij uitstek vertrouwd met de KMOrealiteit. Zij geven u dan ook graag vrijblijvend meer informatie over de inhoud van deze gids en kunnen u bijstaan bij het vervullen van de vestigingsvoorwaarden. Voor meer informatie bent u welkom op één van onze kantoren. De lijst ervan vindt u achteraan. Bezoek ons ook eens op internet: of ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds Groenenborgerlaan 16 Diestsepoort WILRIJK 3000 LEUVEN Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de controle van de ondernemers vaardigheden en de aanvraag van de nodige vergunningen, doet u via het ACERTA- ONDERNEMINGSLOKET. Redactie: Bert Hens Pat Cleys Bijwerking: januari 2015 Verantwoordelijke uitgever: Paul Roosen, algemeen directeur ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds, Buro & Designcenter, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel. Acerta Ondernemingsloket vzw, Buro & Designcenter, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel, BTW BE RPR Brussel. Startersgids Boekhouder Accountant p. 5

6 Takenpakket van de accountant Boekhoudkundige controle Ondernemingen kunnen hun jaarrekeningen laten verifiëren en controleren door een accountant. Sinds de wet van 18 juli 1991 moeten ze in voorkomend geval opgave doen van de naam en het adres van de accountant. Private en gerechtelijke expertises De privé-expertise maakt deel uit van een gerichte managementpolitiek om de onderneming te controleren en te oriënteren. De accountant mag verslag uitbrengen over de regelmaat, de volledigheid en de getrouwheid van de jaarrekeningen. Hij spreekt zich uit over de kredietwaardigheid en rentabiliteit van de onderneming. Administratieve en boekhoudkundige organisatie Trend Het beroep van accountant zal zich hoe langer hoe meer diversifiëren. In de loop der jaren werd de oorspronkelijke taak van de accountant aangevuld met een aantal complementaire activiteiten. Deze maken dat de accountant een waardevol raadgever is geworden op diverse terreinen van de economische bedrijvigheid, zoals : - arbitrage; - vereffeningen; - oprichting van een vennootschap of vereniging; - evaluatie van het bedrijf; - algemeen beheer. Startersgids Boekhouder Accountant p. 6

7 Vestigingsvoorwaarden accountants Inschrijving De beginnende accountant moet zich laten inschrijven op het register van het Instituut der Accountants. Om de titel van accountant te mogen voeren moet men toetreden tot de beroepsorde. Diploma Om kandidaat-accountant te worden, moet men een erkend diploma bezitten. Komen in aanmerking : - een universitair diploma; - een diploma van hoger economisch onderwijs. Ingangsexamen tot de stage Om toegang te krijgen tot de stage moet de kandidaat een ingangsexamen afleggen, dat peilt naar zijn/haar theoretische kennis. De stof die de kandidaat moet beheersen voor deze test is vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Onderwerpen van het ingangsexamen: Algemene boekhouding en boekhoudrecht- geconsolideerde jaarrekeningen - analyse en kritische beoordeling van de jaarrekeningen - directe belasting - indirecte belasting - analytische en beheersboekhouding - vennootschapsrecht - burgerlijk en handelsrecht - sociaal recht - informatica - fiscaal recht - algemene economie - bedrijfsorganisatie - interne controle - externe controle - wiskunde en statistiek - beroepsaansprakelijkheid - taken van de accountant - professionele en deontologische reglementen. De stage Eenmaal de klus geklaard, ligt de weg naar de drie jaar durende stage open (minimum 750 uur/per jaar). De kandidaat dient een aanvraag in bij de voorzitter van de stagecommissie. Deze aanvraag is vergezeld van de volgende documenten : bewijs van nationaliteit; bewijs van goed gedrag en zeden; Startersgids Boekhouder Accountant p. 7

8 een voor eensluidend verklaard afschrift van de diploma s; de stage-overeenkomst (x 3); een bewijs dat de kandidaat geslaagd is in het eerste gedeelte van het bekwaamheidsexamen. De kandidaat accountant moet dus een stagemeester vinden. Deze zorgt, in samenwerking met de stagecommissie, voor de goede beroepsopleiding en de deontologische vorming van de stagiair. Het eindexamen Het eindexamen, dat wordt afgenomen in de loop van het 3de stagejaar, toetst of de toekomstige accountant in staat is om zijn kennis te gebruiken, en dit binnen de wettelijke en de door de deontologie opgelegde normen. Dit examen bestaat uit een mondelinge en schriftelijke proef. De schriftelijke proef De kandidaat stelt een verklarende nota op over een praktisch geval met betrekking tot het verifiëren en corrigeren van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekeningen. De mondelinge proef De kandidaat levert commentaar bij de schriftelijke proef en wordt ondervraagd over de beroepspraktijk (alle aanbelangende materies) en over de taken, de aansprakelijkheid en de deontologie van de accountant. Belastingconsulent Met het oog op de reglementering van het beroep van belastingconsulent, wordt er naast het register van de accountants ook een register van de belastingconsulenten bijgehouden door het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten. Gedurende een termijn van 18 maanden, die begint te lopen vanaf 29 juni 1999, kunnen geïnteresseerden zich laten registreren indien ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Erkende accountants kunnen, indien ze 5 jaar beroepservaring in fiscale materies aantonen, van deze maatregel genieten. Anderen kunnen een aanvraag tot opname in het register der belastingconsulenten doen, indien ze 5 jaar beroepservaring hebben in de beoogde materies en ze eigenaar zijn van een diploma dat voor de erkenning in aanmerking komt. In de andere gevallen zal men de nodige examens en stages moeten doorlopen tot het bekomen van de titel. Bij aanvang zal wel moeten aangegeven worden of men een inschrijving wenst in beide registers of slechts in één van de twee met het oog op de aanpassing van de examenstof. Startersgids Boekhouder Accountant p. 8

9 Tuchtregeling accountants Het Instituut der Accountants is opgericht bij wet van 21 februari De wetgever heeft het Instituut opgedragen om als eerste rechter op te treden bij de beoordeling van het gedrag van de accountant. De rechtschapenheid en de kiesheid waarvan de accountants blijk moeten geven vindt men in de eerste plaats terug in het K.B. van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants. Daarnaast bestaan er drie nota s : de eerste nota legt aan de accountants verbod op om enige commerciële activiteit aan de dag te leggen; de tweede nota verbiedt de accountants reclame te maken of hun diensten aan te bieden; zo mag de accountant in de Gouden Gids enkel met de minimumvermelding staan en enkel onder de rubriek 5481; de derde nota verplicht de accountants om jaarlijks dertig uren te besteden aan permanente beroepsopleiding. Adres Instituut van de accountants en belastingconsulenten Livornostraat Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Startersgids Boekhouder Accountant p. 9

10 Vestigingsvoorwaarden boekhouders, accountants en belastingconsulenten Gereglementeerde beroepswerkzaamheden De volgende activiteiten die behoren tot het beroep van boekhouder, accountant en belastingconsulent zijn gereglementeerd : - de organisatie van boekhoudkundige diensten en raadgevingen; - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boeken, geschikt voor het opmaken van rekeningen; - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm. De leden van het Instituut der Accountants en het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, evenals de stagiairs, mogen het beroep van boekhouder/accountant of belastingconsulent uitoefenen zonder zich te moeten inschrijven bij het Beroepsinstituut. Het beroep van boekhouder (-fiscalist), accountant of belastingconsulent is onverenigbaar met elke ambachtelijke of handelsactiviteit die rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of in verenigings- of vennootschapsvorm als zelfstandige wordt uitgeoefend. Wie kan erkend worden? Om de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist of erkend accountant te mogen voeren, moet men aan twee voorwaarden voldoen: - houder zijn van een erkend diploma; - een stage van 200 dagen zelfstandige beroepspraktijk doorlopen hebben binnen een periode van 12 tot 36 maanden. Na de stage moet men slagen in een praktisch bekwaamheidsexamen georganiseerd door het Beroepsinstituut. Wie voldoet aan deze voorwaarde, wordt toegelaten tot het Tableau van de beroepsbeoefenaars, gehouden door het Beroepsinstituut van de Boekhouders en Fiscalisten. Adres Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten Legrandlaan Brussel 02/ Inschrijving op de lijst van stagiairs De aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs moet per aangetekende brief gebeuren bij de voorzitter van het Beroepsinstituut, en moet volgende documenten bevatten : Startersgids Boekhouder Accountant p. 10

11 uittreksel bevolkingsregister; bewijs van goed zedelijk gedrag (max. 3 maanden oud); afschrift van het diploma; bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds; de stageovereenkomst; een recente pasfoto. De procedure tot inschrijving op de lijst van stagiairs is sterk vereenvoudigd sinds de publicatie van het koninklijk besluit van 20 januari De lijst van de kandidaten die geslaagd zijn voor het praktisch bekwaamheidsexamen wordt automatisch overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer. Zij worden dus geacht hun aanvraag te hebben gedaan en moeten dit niet meer doen per aangetekend schrijven. Het beroep van accountant en van boekhouder is onverenigbaar met elke ambachtelijke of handelsactiviteit. Accountants en boekhouders oefenen een vrij beroep uit en er bestaat dan ook geen reden om een inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vragen. Startersgids Boekhouder Accountant p. 11

12 Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) Vrije en intellectuele beroepen Sinds 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek ondernemingsnummer toe aan alle handelsondernemingen. Vanaf 30 juni 2009 worden ook alle niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO opgenomen. Dat betekent dat ook vrije en intellectuele beroepen waaronder accountants, boekhouders, kinesisten, advocaten, architecten, artsen, notarissen en paramedici, enz. een eigen ondernemingsnummer krijgen. De eerste inschrijving in de KBO voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht is gratis. Voor latere meldingen van wijzigingen of stopzetting van de activiteiten moet worden betaald. Een vrij en intellectueel beroep is elke zelfstandige beroepsactiviteit voor dienstverlening of levering van goederen, die geen handelsdaad of ambachtelijke activiteit is en waarvan de titularissen hoofdzakelijk intellectuele diensten leveren en die handelen in het belang van de klant en de collectiviteit. In de praktijk betekent dit dat de meeste vrije en intellectuele beroepen niethandelsondernemingen naar privaat recht zijn. Toch zijn er uitzonderingen. Zo is het beroep van vastgoedmakelaar een vrij en intellectueel beroep, maar geen niet-handelsonderneming naar privaat recht. Wat als u als niet-handelsonderneming ook een handelsactiviteit uitoefent? Als u naast uw niet-commerciële activiteit ook een handelsactiviteit uitoefent dan krijgt uw onderneming de hoedanigheid van handelsonderneming. Dat geldt ook als u die handelsactiviteit als nevenactiviteit uitoefent. Startersgids Boekhouder Accountant p. 12

13 ACERTA ondernemingsloketten Antwerpen-Wilrijk Groenenborgerlaan 16 Aalst Leo de Béthunelaan 100 Brugge Assebroek Baron Ruzettelaan 5 bus 2 21 Brussel Bureau and Design Center, Heizel Esplanade PB 65 Dendermonde Noordlaan 148 Gent Opgeëistenlaan 8/201 Hasselt Kunstlaan 16 Kortrijk Nijverheidskaai 3 bus 11 Leuven Diestsepoort 1 Lier Berlaarsesteenweg 39/1 Mechelen Battelsesteenweg 455 A1 Oostende Vijverstraat 47 Roeselare Ter Reigerie 11 Sint-Niklaas Industriepark Noord 27 Turnhout Patersstraat 100 Inschrijven via uw boekhouder of accountant Acerta heeft een samenwerkingsakkoord met een groot aantal accountants en boekhouders. Ook zij kunnen de beginnende zelfstandige of de startende onderneming begeleiden. Ze hebben toegang tot de on-line kennistools over de vestigingswetgeving en kunnen uw gegevens verzamelen en overmaken aan Acerta Ondernemingsloket voor de inschrijving in de KBO. Welke gegevens heeft het ondernemingsloket nodig voor uw inschrijving in de KBO? Voor een inschrijving in de KBO, hebt u de volgende gegevens nodig: het ondernemingsnummer dat is toegekend door de griffie van de rechtbank van koophandel of een notaris via e-depot als het gaat om een rechtspersoon. Natuurlijke personen krijgen een nummer toegekend bij inschrijving de naam en voornamen van de aanvrager als het om een natuurlijke persoon gaat, de maatschappelijke naam en de juridische vorm als het om een rechtspersoon gaat Startersgids Boekhouder Accountant p. 13

14 het rijksregisternummer of bij gebrek hieraan het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de economische niet-handelsactiviteiten die u wilt uitoefenen. Als u ook een handelsactiviteit uitoefent, dan gelden de regels van niet-handelsonderneming niet langer. Uw onderneming wordt dan erkend als een handelsonderneming de volledige adressen van de vestigingseenheden de begindatum van de activiteiten de nummers van de bankrekeningen, behalve als het om een burgerlijke vennootschap met handelsvorm gaat bewijs basiskennis bedrijfsbeheer, indien u naast uw praktijk als vrij- of intellectueel beroep toch handelsactiviteiten uitoefent. Kostprijs De eerste inschrijving voor een vrij en intellectueel beroep is gratis. Als later de activiteit van uw onderneming verandert, of als u een nieuwe vestiging opent of uw activiteit stopzet, moet u dit laten aanpassen in de KBO. U kunt daarvoor terecht bij uw Acerta Ondernemingsloket. Elke aanpassing kost 82,50. Voor de uittreksels bedraagt het tarief 12, ,00 per bijkomende vestigingseenheid. Het tarief voor een uittreksel bestemd voor het buitenland (apostille) bedraagt 20,00 euro + 20,00 euro (excl. BTW) per bijkomende vestigingseenheid. Startersgids Boekhouder Accountant p. 14

15 Sociaal Statuut en sociale bijdragen Aansluiten Verplichte aansluiting Een zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage. Binnen welke termijn aansluiten? De aansluiting is verplicht ten laatste op de dag van de start van de beroepsactiviteit. De starter moet ook al zijn beroepsactiviteiten onmiddellijk laten registreren in de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). U kunt voor beide verplichtingen terecht bij Acerta. Bijdragen voor een starter Als beginnende zelfstandige kent het sociaal verzekeringsfonds uw nettoberoepsinkomen nog niet en betaalt u voorlopige bijdragen, berekend op een forfaitair geschat inkomen van ,43 euro. Ongeveer twee jaar later deelt de fiscus uw beroepsinkomen mee aan het sociaal verzekeringsfonds. Op dat ogenblik worden uw sociale bijdragen definitief berekend en moet u het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen bijbetalen. Als uw inkomsten hoger blijken te liggen dan het forfaitair inkomen waarop de voorlopige bijdragen zijn berekend en die u gedurende de eerste drie volledige jaren heeft betaald, moet u bijbetalen. Zijn de inkomsten lager, dan krijgt u het teveel terugbetaald. Uw bijdragen worden dan geregulariseerd. Dit systeem van herziening geldt voor de eerste 3 volledige jaren van de zelfstandige activiteit, eventueel verlengd met de kwartalen van het eerste onvolledige jaar. Een onvolledig jaar is een jaar met minder dan 4 kwartalen aansluiting. Vanaf 2015 worden de bijdragen van het eerste onvolledige kalenderjaar van aansluiting definitief berekend op het inkomen van dit onvolledig jaar zelf. Maar vooraleer het sociaal verzekeringsfonds de bijdragen van dit onvolledige jaar regulariseert, wordt dit inkomen omgerekend op jaarbasis. Dit gebeurt via de volgende formule: Inkomen X 4 : aantal kwartalen onderwerping Voorbeeld: U betaalt in 2016 een voorlopige bijdrage op uw inkomen van Deze bijdrage zal geregulariseerd worden op het inkomen van 2016, maar u stopt als zelfstandige op 30 juni Startersgids Boekhouder Accountant p. 15

16 Het bijdragejaar 2016 telt maar 2 kwartalen activiteit en u hebt in dat jaar een beroepsinkomen van euro. Voor de regularisatie van de bijdragen van 2016 wordt dit inkomen verdubbeld naar euro. Hoeveel betaalt u per kwartaal bij Acerta? (inclusief administratiekosten 3,05 %) Vanaf het vierde jaar Vanaf 2015 betaalt u vanaf uw vierde volledige jaar als zelfstandige opnieuw voorlopige bijdragen, maar deze worden berekend op basis van uw netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Uw voorlopige bijdrage voor 2015 wordt dus berekend op basis van uw beroepsinkomen van Dit beroepsinkomen wordt eerst geïndexeerd met 2,82748 %. Op dit geïndexeerde inkomen wordt het bijdragepercentage dat voor u geldt, toegepast. Nadien worden deze voorlopige bijdragen geregulariseerd op het netto beroepsinkomen van het lopende jaar. Dit gebeurt van zodra de fiscus dit inkomen doorgeeft aan het sociaal verzekeringsfonds. Dit is ongeveer twee jaar later. Startersgids Boekhouder Accountant p. 16

17 Hoeveel sociale bijdragen betaalt u op uw beroepsinkomen van 2015? In de volgende tabel vindt u de sociale bijdrage die u moet betalen op uw beroepsinkomen van Bij de herziening moet u het verschil betalen tussen de definitieve en de voorlopige bijdrage. Startersgids Boekhouder Accountant p. 17

18 Aanpassing van de voorlopige bijdragen Verhoging van de voorlopige bijdragen U kan u voorlopige bijdragen laten verhogen indien u weet dat uw inkomen van het jaar zelf hoger zal liggen dan dit van 3 jaar geleden. Deze verhoging kan op eenvoudige aanvraag of door een spontane storting. U moet dan minder rekening houden met een regularisatie achteraf en kunt uw hogere bijdrage ook onmiddellijk aftrekken in uw belastingaangifte. De extra stortingen komen terecht in de reserve. Dit is een spaarpotje dat u aanlegt om te anticiperen op uw toekomstige regularisatie. U kan dit vergelijken met de voorafbetalingen voor de belastingen. Bovendien zijn deze extra bijdragen fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u ze betaalt. De reserve kan u zelf beheren tot 31 december van het lopende bijdrgejaar. U kan zowel extra stortingen doen, als geld terugvragen uit uw reserve. Na 31 december kan u alleen nog maar bijstorten. Terugbetalingen zijn dan niet meer mogelijk. Daarop moet men wachten tot aan de regularisatie. Vermindering van de voorlopige bijdragen U kan uw voorlopige bijdragen ook laten verminderen. Dit kan als uw inkomen onder bepaalde drempels ligt. Deze hangen af van de bijdragecategorie waartoe u behoort. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. U zult het sociaal verzekeringsfonds immers met objectieve elementen moeten overtuigen dat uw beroepsinkomen van het lopende jaar lager zal uitvallen dan dat van 3 jaar geleden. De aanvraag geldt enkel voor het lopende bijdragejaar. U moet voor ieder jaar een afzonderlijke aanvraag doen. Vrijstelling van sociale bijdragen Sommige beginnende zelfstandigen hebben het de eerste maanden niet gemakkelijk om financieel rond te komen. Niet alleen zijn er de opstart- en installatiekosten, maar ook nog de sociale bijdragen die elk kwartaal opnieuw moeten betaald worden. Zelfstandige in bijberoep De zelfstandige activiteit kan als een bijberoep bestempeld worden in geval van gelijktijdige cumulatie met: Een andere hoofdzakelijke tewerkstelling als loontrekkende Startersgids Boekhouder Accountant p. 18

19 De arbeidsregeling moet per kwartaal minstens 50 % van een voltijdse tewerkstelling bedragen. Met een loontrekkende activiteit die in het buitenland wordt uitgeoefend wordt rekening gehouden op voorwaarde dat deze activiteit plaats vindt in: een EU-land; een land waarmee België een bilateraal verdrag heeft gesloten (Canada, Turkije, U.S.A., Chili, Australië, Kroatië, Filippijnen, ) Een andere hoofdzakelijke tewerkstelling als ambtenaar De statutaire beambten met inbegrip van de werknemers NMBS moeten : minstens gedurende 8 maanden of 200 dagen per jaar, en per kwartaal gedurende minstens 50 % van de voltijdse betrekking, in overheidsdienst tewerkgesteld zijn. Een andere hoofdzakelijke opdracht in het onderwijs De onderwijsopdracht moet per kwartaal minstens 60 % van het aantal uren van een volledig uurrooster omvatten voor diegenen die pensioenrechten opbouwen in de openbare sector, en minstens 50 % van het aantal uren van een volledig uurrooster voor diegenen die pensioenrechten opbouwen als werknemer. Een sociale uitkering Wie een zelfstandige activiteit uitoefent en tegelijkertijd een vervangingsinkomen (bv. werkloosheidsuitkering, pensioen, opzeggingsvergoeding,...) ontvangt of ingevolge een vroegere activiteit de pensioenrechten in een ander stelsel dan dat van de zelfstandige blijft behouden, kan de zelfstandige activiteit als een bijberoep aanzien. Werkloosheidsuitkeringen In principe worden er geen werkloosheidsuitkeringen toegekend als er arbeid voor derden of voor zichzelf wordt verricht, tenzij: het bijberoep reeds meer dan 3 maanden voor de aanvang van de werkloosheid uitgeoefend werd; het geen activiteit betreft die normaal na 18 uur wordt uitgeoefend of zich in de horeca-, de bouw- of de verzekeringssector situeert; de RVA voorafgaandelijk verwittigd werd; het jaarlijks inkomen uit het bijberoep maximaal 4 109,04 EUR bedraagt. Beroepsloopbaanonderbreking en tijdskrediet Startersgids Boekhouder Accountant p. 19

20 Een combinatie van tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare diensten) en de uitvoering van een zelfstandige activiteit is enkel toegestaan voor iemand die opteert voor een volledige onderbreking van de loopbaan. Gelijkgestelden met een bijberoep (Art. 37) (Gehuwden, studenten, weduwen en weduwnaars en bepaalde vastbenoemde leerkrachten) - gehuwden van wie de partner een volwaardig statuut heeft, bv. 1/3 tewerkstelling als werknemer, zelfstandige in hoofdberoep, ; - studenten die gerechtigd zijn op kinderbijslag (jonger dan 25 jaar); - weduwen of weduwnaars met een recht op overlevingspensioen; - vastbenoemde leerkrachten die een pensioen opbouwen als ambtenaar en minder dan 60% maar meer dan 50% tewerkgesteld zijn. Startersgids Boekhouder Accountant p. 20

21 Verplichte en vrije verzekeringen Sociale verzekeringen Door de betaling van sociale bijdragen opent de zelfstandige in hoofdberoep rechten in de sociale zekerheid op het vlak van: gezondheidszorgen; een uitkering bij arbeidsongeschiktheid (vanaf de 2 de maand ongeschiktheid); pensioen; kinderbijslag. Deze rechten zijn echter aan de lage kant. In veel gevallen is het aangewezen een bijkomende verzekering af te sluiten. Gezondheidszorgen - Grote en kleine risico s Via de sociale bijdragen zijn de zelfstandigen in hoofdberoep verzekerd voor zowel de grote risico s (bijv. de kosten bij ziekenhuisopname, zorgen bij bevalling, ernstige medische behandelingen,...) als voor de kleine risico s (gedeeltelijke terugbetaling van consultatie geneesheer en specialist, geneesmiddelen, kinesitherapie,...). Uitkering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit De zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt ingevolge ziekte of ongeval krijgt vanwege zijn ziekenfonds een dagvergoeding ter compensatie van het inkomensverlies. Men moet volledig arbeidsongeschikt erkend worden door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en alle persoonlijke beroepsactiviteiten stopzetten. Deze uitkering wordt slechts toegekend vanaf de 2de maand van de ongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid (vanaf de 2 de maand) Per dag Per maand (26 dagen) Gezinshoofd 53, ,74 Alleenstaande 40, ,06 Samenwonende 33,13 861,38 Startersgids Boekhouder Accountant p. 21

22 Invaliditeit zonder stopzetting van het zelfstandige beroep Gezinshoofd 53, ,74 Alleenstaande 40, ,06 Samenwonende 33,13 861,38 Invaliditeit en stopzetting van het zelfstandige beroep + gelijkstelling Gezinshoofd 53, ,74 Alleenstaande 43, ,46 Samenwonende 37,05 963,30 Forfaitaire uitkering hulp van derden Bovenop de gewone uitkering 20,00 520,00 Moederschapsuitkering Verplichte rust van drie weken Minimu m 1 321,50 Per extra week rust 440,5 0 Maximaal netto inkomen/kwartaal voor een persoon ten laste van een gezinshoofd Als zelfstandige (netto) 2 239,14 Als werknemer (bruto) 2 798,94 Aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen De zelfstandige die hetzij: een hogere daguitkering verlangt; de dagvergoeding vroeger wenst te ontvangen; zich enkel voor ongevallen en invaliditeit wenst te verzekeren;kan een aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij. Startersgids Boekhouder Accountant p. 22

23 Moederschapsuitkering De vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenote heeft bij een geboorte recht op een moederschapsuitkering. Zij neemt verplicht moederschapsverlof gedurende 3 weken (één week voor en twee weken na de bevalling) en ontvangt hiervoor een vergoeding van 1 321,50 EUR. De verplichte periode kan aangevuld worden met een facultatieve voor- en/of nabevallingsrust. Per extra week rust ontvangt de zelfstandige 440,50 EUR. De totale periode van moederschapsrust bedraagt maximum 8 weken (9 weken voor een meerling). Als de baby meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, kan de moederschapsrust verlengd worden. Adoptieuitkering Vanaf 1 februari 2007 hebben zelfstandigen die bijdragen voor een hoofdberoep betalen en meewerkende echtgenotes in het maxistatuut, recht op een uitkering bij adoptie. De wachttijd van 6 maanden moet vervuld zijn. De uitkering bedraagt 440,50 EUR per week. De aanvraag gebeurt via het ziekenfonds. Dienstencheques moederschapshulp De moederschapshulp beoogt een betere verzoening tussen het privé-leven en het professionele leven van de vrouwelijke zelfstandige die moeder wordt. Deze cheques geven recht op huishoudelijke hulp. De zelfstandige moeder moet haar aanvraag richten tot haar sociaal verzekeringsfonds en dit ten vroegste de zesde maand van de zwangerschap en ten laatste op het einde van de 15de week na de geboorte. Loopbaanonderbreking Als de zelfstandige zijn activiteit stopzet om te zorgen voor een kind met een ernstige aandoening, kan hij gedurende één kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. Het kwartaal blijft meetellen in de pensioenloopbaan. Het moet gaan over een kind van de zelfstandige of van zijn echtgenote of van zijn wettelijk samenwonende partner. Het kind moet Startersgids Boekhouder Accountant p. 23