Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet"

Transcriptie

1 Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V. RENDO Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op verslag afzonderlijke boekhouding Toelichting op de balans voor winstbestemming Toelichting op de winst- en verliesrekening Overzicht afgesloten contracten met een contractwaarde groter dan ,

3 1. Inleiding Naast het commerciële jaarverslag van N.V. RENDO (hierna: RENDO), heeft RENDO de plicht een verslag van de afzonderlijke boekhouding te publiceren op grond van artikel 43, Elektriciteitswet en artikel 32, Gaswet. Dit verslag treft u hierbij aan. Met betrekking tot het verslagjaar 2012 heeft RENDO dit verslag opgesteld aan de hand van de regulatorische gegevens zoals elk jaar worden verstrekt aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) inzake investeringen, kosten en opbrengsten. De gegevens die aan de NMa werden verstrekt zijn gebaseerd op uniforme waarderingsgrondslagen voor de sector. Deze zijn terug te vinden in de Regulatorische Accountingregels (hierna: RAR 2012) en in de Regulatorische Accountingregels Meetdomein (hierma: RAR Meetdomein 2012). Daar waar de RAR 2012 en de RAR Meetdomein 2012 niet in voorziet, is Titel 9 Boek 2 BW toegepast. De aan de NMa verstrekte regulatorische data vormen tezamen met de gegevens van de andere netbeheerders- de input voor het model waarmee NMa de zogenaamde X-factor berekend, ofwel de efficiencykorting die voor een netbeheerder geldt. Met behulp van de X-factor wordt voor elke netbeheerder de jaarlijks toegestane inkomsten vastgesteld. Vanuit de toegestane inkomsten worden met inachtneming van eventuele nacalculaties, de CPI en Q-factor- met behulp van de vastgestelde rekenvolumes, de maximale tarieven vastgesteld. Voor de toerekening van deze toegestane inkomsten aan de tarieven die bij klanten in rekening worden gebracht gelden de regels van de Tarievencode Elektriciteit 3 en de Tarievencode Gas 4 : De toerekening van baten en lasten aan activiteiten en de inkomsten verkregen uit het eigendom van het net, zijn terug te vinden in de opgestelde balans en winst- en verliesrekening. Verder zijn de baten en lasten vanuit het meetdomein kleinverbruik ook toegevoegd. Er is op dit verslag geen accountantscontrole toegepast. Er is wel een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven op de bron data, het commercieel jaarverslag NV RENDO 2012 en de productiviteitsdata 2012 gas en elektra. 1 Nederlandse Mededingsautoriteit. (2013, februari). Regulatorische Accountingregels voor Regionale Netbeheerders Elektriciteit en Gas. Opgeroepen op november 14, 2013, van https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11272/regulatorische-accountingregels-2012/ 2 Nederlandse Mededingsautoriteit. (2013, maart). Regulatorische Accountingregels Meetdomein voor Regionale Netbeheerders Elektriciteit en Gas. Niet bereikbaar via https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie... 3 Nederlandse Mededingsautoriteit;. (2009, februari 24). Tarievencode Elektriciteit. Opgeroepen op november 14, 2013, van https://www.acm.nl/download/documenten/nma/tarievencode%20elektriciteit%2024%20februari% pdf 4 Nederlandse Mededingsautoriteit. (2011, juli 12). Tarievencode Gas. Opgeroepen op november 14, 2013, van https://www.acm.nl/download/documenten/nma/tarievencode%20gas.pdf 3

4 2. Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V. RENDO 2.1 Balans (Bedragen tabel x 1.000,-) Actief Noot * Vaste activa Gestandaardiseerde activa waarde Vlottende activa Passief Eigen vermogen Overige reserves Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden * De cijfers van 2011 zijn gelijk aan het verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar Per 1 januari 2012 is de metermarkt kleinverbruik gesloten en is deze activiteit toegevoegd als wettelijke taak van de netbeheerder. De cijfers van het gereguleerde Meetdomein zijn opgenomen in het verslag waardoor de cijfers op totaalniveau niet vergelijkbaar zijn. Voor details wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 4

5 2.2 Winst- en verliesrekening (Bedragen tabel x 1.000,-) Noot * Netto-omzet Inkoop energie Brutomarge Directe kosten Indirecte kosten Afschrijvingen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Vermogenskosten Het onderhanden werk, de geactiveerde productie en de vermogenskosten zijn onderdeel van de totale commerciële bedrijfskosten welke niet meegenomen worden in de OPEX van de gereguleerde data. De kosten die overblijven vormen de basis voor de gereguleerde OPEX. * De cijfers van 2011 zijn gelijk aan het verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar Per 1 januari 2012 is de metermarkt kleinverbruik gesloten en is deze activiteit toegevoegd als wettelijke taak van de netbeheerder. De cijfers van het gereguleerde Meetdomein zijn opgenomen in het verslag waardoor de cijfers op totaalniveau niet vergelijkbaar zijn. Voor details wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 5

6 2.3 Toelichting op verslag afzonderlijke boekhouding Algemeen In het verslag afzonderlijke boekhouding zijn de benamingen toegepast die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn. Activiteiten De activiteiten van RENDO bestaan voornamelijk uit aan het energienetwerk gerelateerde werkzaamheden zoals de aanleg en het beheer van elektriciteits- en aardgasdistributienetten. Groepsverhoudingen N.V. RENDO maakt deel uit van een groep rechtspersonen met N.V. RENDO Holding aan het hoofd. De Volgende groepsmaatschappijen behoren tot N.V. RENDO Holding: RENDO Beheer B.V. N.V. RENDO RENDO Duurzaam NDEA B.V. Algemene grondslagen voor de opstelling van het verslag afzonderlijke boekhouding Het verslag afzonderlijke boekhouding is opgesteld op basis van regulatorische data met in achtneming van de RAR Daar waar de RAR 2012 niet in voorziet is Titel 9 Boek 2 BW toegepast. Omrekening van vreemde valuta's Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in het verslag afzonderlijke boekhouding verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva afkomstig uit RAR 2012 Gestandaardiseerde activawaarde Algemeen De gestandaardiseerde activawaarde is gewaardeerd tegen de geïndexeerde waarde verminderd met de cumulatieve geïndexeerde afschrijvingen en -indien van toepassing- met bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen bijdragen inzake investeringen worden hierop in mindering gebracht. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoet. Voorzieningen De jaarlijkse forfaitaire dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is gebaseerd op een percentage van de omzet gerelateerde activiteiten zoals beschreven in artikel 16 E-wet respectievelijk artikel 10 Gaswet, vermeerderd met overige omzetten waarover incassorisico wordt gelopen. Dit percentage is afgeleid van de in het verleden gerealiseerde afschrijvingen op uitstaande debiteuren en is gesteld op 0,5 procent. Dit percentage geldt voor alle regionale netbeheerders. 6

7 Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs, welke hier gelijk zijn aan de nominale waarde. Grondslagen resultaatbepaling Algemeen Tenzij anders wordt vermeld, hebben de verantwoorde baten en lasten betrekking op het verslagjaar. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende gereguleerde diensten (transport energie, aansluitdienst en meetdienst). Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 7

8 2.4 Toelichting op de balans voor winstbestemming Noot 1) Gestandaardiseerde activawaarden (bedragen tabel x 1.000,-) Omschrijving Gas Elektra Totaal transport Aansluitingen Meetdienst** Transport Aansluitingen Meetdienst** Waarde per 1 januari Correctie GAW* 62 (3) (12) (16) 31 CPI Investeringen afschrijvingen Waarde per 31 december * Correctie GAW opgenomen ivm aanpassingen in het aangeleverd GAW-model voor de definitieve x-factor NG5R en NE6R ** GAW Meetdienst is op basis van ingediende cijfers, deze is echter nog niet definitief vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Noot 2) Vlottende activa*** (bedragen tabel x 1.000,-) Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari - - Mutaties Saldo per 31 december Noot 3) Eigen vermogen (bedragen tabel x 1.000,-) Saldo per 31 december Noot 4) Voorzieningen (bedragen tabel x 1.000,-) Voorziening Dubieuze debiteuren Het verloop is als volgt: Saldo per 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 31 december Voorziening Personeelsbeloningen Het verloop is als volgt: Saldo per 1 januari 230 Toevoegingen Onttrekkingen (27) Correctie 2011 inclusief niet gereguleerd (54) Saldo per 31 december De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard. 8

9 Noot 5) Langlopende schulden (bedragen tabel x 1.000,-) Schulden aan kredietinstellingen Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari Toevoegingen Aflossingen Aflossingsverplichting Saldo per 31 december In de totale schuld per 31 december 2012 is een bedrag van begrepen met een resterende looptijd van meer dan vijf jaar. Noot 6) Kortlopende schulden*** (bedragen tabel x 1.000,-) Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari Aflossingsverplichting Overige mutaties Saldo per 31 december ***ACM veronderstelt dat de vlottende activa en kortlopende schulden aan elkaar gelijk zijn. De praktijk wijkt af van het veronderstelde. In dit rapport worden de vlottende activa en kortlopende schulden gesaldeerd. Afhankelijk van de uitkomst (positief of negatief) wordt het genoteerd onder noot 2 of noot 6. Het betreffen hier o.a. de posten voorraden, onderhanden projecten, vorderingen, liquide middelen, handelscrediteuren, overlopende passiva etc. 9

10 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening Noot 7) Netto omzet (bedragen tabel x 1.000,-) Gas Elektra Totaal Transport Aansluiting Meetdienst Transport Aansluiting Meetdienst Kleinverbruik en Profiel grootverbruik Grootverbruik telemetrie Laagspanning Middenspanning Het betreft de omzet van de transportdienst en de periodieke aansluitvergoeding zoals opgegeven in de CODATA module Productiviteitsdata Deze omzet is tot stand gekomen op basis van gereguleerde tarieven. Voor de meetdienst betreft het de opbrengsten uit het gereguleerd meetdomein (kleinverbruik). Noot 8) Inkoop Energie (o.a. netverliezen) (bedragen tabel x 1.000,-) Inkoop transport bij regionale netbeheerder(s) Totaal Elektra Transport Laagspanning Middenspanning Elektra Inkoop energie en vermogen Transport Laagspanning 455 Middenspanning Inkoop energie gebeurt niet per netvlak, maar voor RENDO totaal. Het betreft hier een toerekening aan netvlakken. Per 1 januari 2015 worden de netbeheerders verantwoordelijke voor de netverliezen gas. Noot 9) Directe kosten (bedragen tabel x 1.000,-) Gas Elektra Totaal Transport Aansluiting Meetdienst Transport Aansluiting Meetdienst Kleinverbruik en Profiel grootverbruik Grootverbruik telemetrie Laagspanning Middenspanning De directe kosten zijn kosten geboekt op exploitatieprojecten. Noot 10) Indirecte kosten (bedragen tabel x 1.000,-) Gas Elektra Totaal Transport Aansluiting Meetdienst Transport Aansluiting Meetdienst Kleinverbruik en Profiel grootverbruik Grootverbruik telemetrie Laagspanning Middenspanning De indirecte kosten zijn de resultaten van de kostenplaatsen en zijn op basis van kostenallocatie verdeeld over de verschillende disciplines en netvlakken. 10

11 Noot 11) Afschrijvingen op vaste activa (bedragen tabel x 1.000,-) Gas Elektra Totaal Transport Aansluiting Meetdienst Transport Aansluiting Meetdienst Kleinverbruik en Profiel grootverbruik Grootverbruik telemetrie Laagspanning Middenspanning Noot 12) Veronderstelde vermogenskosten De WACC is vastgesteld op 6,2% Dit is het door de ACM vastgestelde redelijk rendement 11

12 3. Overzicht afgesloten contracten met een contractwaarde groter dan ,- RENDO heeft geen contracten met een contractwaarde groter dan ,-. 12