STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW"

Transcriptie

1 STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Liquidatieverslag 01/01/2012 t/m 21/03/2012 STICHTING SPAARFONDS WATERBOUW in liquidatie

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Liquidatieverslag Liquidatierekening Balans per 21 maart 2012 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2012 t/m 21 maart 2012 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2012 t/m 21 maart 2012 Algemene grondslagen Toelichting op de balans per 21 maart 2012 Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2012 tot en met 21 maart Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 18 1

4 Inleiding Personalia BESTUUR AAN WERKGEVERSZIJDE: BENOEMENDE ORGANISATIE: A. Struijk voorzitter Vereniging van Waterbouwers H. de Jong Vereniging van Waterbouwers J.H. Kamps Vereniging van Waterbouwers AAN WERKNEMERSZIJDE: BENOEMENDE ORGANISATIE: J.G. Crombeen voorzitter FNV Waterbouw J. Kroeze FNV Waterbouw A. van den Brink CNV Vakmensen In 2012 was de voorzitter van werkgeverszijde fungerend voorzitter. DIRECTIE B. Keddeman mr. J. van Doorn ADMINISTRATIE Stichting Fondsenbeheer Waterbouw VEREFFENAARS Stichting Fondsenbeheer Waterbouw ACCOUNTANT PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 2

5 Algemeen DOELSTELLING De stichting is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bedrijfstak waterbouw. De stichting heeft als doel het bevorderen van het duurzaam bezit van de werknemers, werkzaam in de bedrijfstak waterbouw en aanverwante bedrijfstakken. ALGEMEEN De bedrijfstak Waterbouw kent al sinds 1970 een collectieve spaarloonregeling. De laatstelijk geldende spaarloonregeling, die sinds 1 januari 1994 gold, had de volgende kenmerken: HOOFDLIJNEN VAN DE SPAARLOONREGELING De regeling was primair bedoeld voor het personeel dat valt onder de CAO Waterbouw. Werknemers die onder die CAO vallen hebben het recht om mee te doen aan de spaarloonregeling. Daarnaast konden op vrijwillige basis andere werknemers meedoen, mits de werkgever de regeling had opengesteld voor tenminste 75% van het personeel. Werknemers konden op vrijwillige basis spaarloon laten inhouden op het bruto loon en laten storten op hun spaarloonrekening bij de Stichting Spaarfonds Waterbouw. De maximale hoogte van het spaarloonbedrag bedroeg 613 per werknemer per jaar (2011). De inhoudingen waren vrijgesteld van belasting- en premieheffing. Het gestorte spaarloon werd in principe gedurende vier kalenderjaren geblokkeerd. Na het verstrijken van die periode wordt het betreffende bedrag (zonder inhouding van belasting of sociale premies) overgeboekt naar een door de stichting geadministreerde vrije rekening ten name van de deelnemer; de deelnemer kon vrij beschikken over het tegoed op deze vrije rekening. Tussentijds kon (onder bepaalde voorwaarden) spaarloon worden opgenomen wegens: aankoop van een woning; het betalen van premie voor levensverzekeringen; het starten van een onderneming door de werknemer; (gedeeltelijk) onbetaald verlof door de werknemer; de financiering van door de werknemer gedane scholingsuitgaven; ontslag wegens VUT/prepensionering, pensionering of volledige WAO (hetgeen tot belastbaarheid van een deel van het spaarloon zal leiden). In andere ontslagsituaties kan het spaarloon niet worden gedeblokkeerd. Jaarlijks per 31 december werd rente over spaarloon (en over het tegoed op de vrije rekening) bijgeschreven op de vrije rekening van de deelnemer. De rente werd door het bestuur vastgesteld op basis van de beleggingsopbrengsten minus de uitvoeringskosten. Het was niet mogelijk om in een kalenderjaar gelijktijdig of opvolgend bij meerdere werkgevers aan een spaarloonregeling deel te nemen. De in 2005 vastgestelde en in werking getreden Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie levensloopregeling had een aantal gevolgen voor de spaarloonregeling. Zo is in de wet de mogelijkheid opgenomen om met ingang van 1 januari 2005 spaarloon te deblokkeren in verband met de kosten van kinderopvang. Deze deblokkeringsmogelijkheid is ook in het reglement opgenomen. De wet introduceerde voorts per 1 januari 2006 de levensloopregeling. In de wet is opgenomen dat in een kalenderjaar of aan de levensloopregeling of aan de spaarloonregeling mag worden deelgenomen. Dit betekende dat een keuze moet worden gemaakt door de werknemer. Deze keuzemogelijkheid leidde niet tot een grote afname in het aantal deelnemers aan het spaarfonds. Kennelijk verkozen de meeste deelnemers deelname aan de spaarloonregeling boven deelname aan een levensloopregeling. 3

6 RENTE Het fonds voerde het beleid dat de ontvangen rente op de beleggingen van het fonds, verminderd met de werkelijke administratiekosten, geheel werd uitgekeerd aan de deelnemers van de spaarregelingen, rekening houdend met de risico s in de beleggingsportefeuille. ONTWIKKELINGEN Met ingang van 1 januari 2012 is met de inwerkingtreding van het Belastingplan 2012 de fiscale ondersteuning van de spaarloonregeling komen te vervallen. Daarbij werd het mogelijk om per 1 januari 2012 het volledige geblokkeerde saldo vrij te laten vallen. Deze wetgeving betekende dat geen nieuwe stortingen meer zullen plaatsvinden in de spaarloonregeling en dat iedere deelnemer zijn volledige spaartegoed kon opnemen met ingang van 1 januari Naar aanleiding hiervan is de spaarloonregeling per 1 januari 2012 beëindigd voor wat betreft nieuwe stortingen en is eind januari 2012 het volledige tegoed aan de deelnemers uitbetaald inclusief de rente over 2011 en een bonusrente. WIJZIGINGEN VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN De statuten en reglementen van het fonds zijn in de periode waarop dit liquidatieverslag betrekking heeft niet gewijzigd. 4

7 Uitvoering van de regeling RENTEVERGOEDING In januari 2012 is er een bonusrente toegekend van 4 % over het totale tegoed in verband met de liquidatie van de stichting. Met deze bonusrente is het totale vermogen van de Stichting aan de deelnemers uitgekeerd. De rentevergoeding over de afgelopen 5 jaar was als volgt: Jaar Geblokkeerd Vrij ,75 % 2,00 % ,75 % 2,00 % ,75 % 2,00 % ,75 % 2,00 % 2012 Bonusrente ivm liquidatie 4,00 % 4,00 % AANTALLEN DEELNEMERS AAN DE SPAARLOONREGELING 21/03/ /12/2011 Totaal aantal deelnemers SPAARSALDI Het verloop van de spaarsaldi van 1 januari 2012 tot en met 21 maart 2012 is als volgt: Geblokkeerde Vrije rekening rekening Totaal Euro Euro Euro Saldo per 1 januari Nagekomen inleg Deblokkering 1 januari / Bonusrente Uitbetaalde bedragen Saldo per 21 maart / / / Het geblokkeerde saldo bestaat uit de inleg welke in principe 4 jaar geblokkeerd blijft staan. Het vrije saldo is direct door de deelnemers opvraagbaar. Door een wetswijziging is het gehele geblokkeerde saldo per 1 januari 2012 ter vrije beschikking van de deelnemers gekomen. 5

8 OUDE SPAARLOONREGELING Op 17 april 2003 heeft het bestuur besloten om van de deelnemers van de oude spaarloonregeling, die hun tegoed sinds 1981 niet hadden opgevraagd, de huidige verblijfplaats proberen te achterhalen, teneinde alsnog de niet opgenomen saldi te kunnen uitkeren. In 2012 is er 404 uitbetaald in het kader van de oude spaarloonregeling. Het resterende bedrag is per liquidatiedatum overgedragen aan de vereffenaar. RISICOBEHEER Het beleid is er geheel op gericht dat, binnen aanvaardbare risico s, een zo hoog mogelijke beleggingsopbrengst wordt gehaald en dat de benodigde bedragen voor deblokkeringen beschikbaar zijn. De belangrijkste risico's die in het algemeen kunnen worden onderscheiden zijn het marktrisico, het renterisico, het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en het kasstroomrisico. De beheersing van het marktrisico en het renterisico geschiedt door uitsluitend te beleggen in zeer liquide obligaties en deposito's met een korte looptijd. Beperking van het kredietrisico wordt bereikt door contracten af te sluiten met verschillende partijen. Bij de selectie van die partijen hecht het fonds een groot belang aan de debiteurenkwaliteit, in casu de kredietwaardigheid van die partij. Als gevolg van het beleggingsbeleid van het fonds zijn het liquiditeitsrisico en kasstroomrisico zeer gering, aangezien er uitsluitend wordt belegd in zeer liquide deposito's en beursgenoteerde obligaties. Met het oog op de uitbetaling van de totale spaarsaldi eind januari 2012, zijn begin januari 2012 alle obligaties verkocht en is het saldo als deposito aangehouden. 6

9 Liquidatieverslag Een besluit tot opheffing van de Stichting Spaarfonds Waterbouw heeft als consequentie dat de Stichting wordt geliquideerd. Het bestuur is belast met de afhandeling van de liquidatie van de Stichting. Hierna wordt de opheffing en liquidatie van Stichting in hoofdlijnen weergegeven. Vanaf 1 januari 2012 is de spaarloonregeling gesloten voor nieuwe stortingen en in februari 2012 zijn de volledige tegoeden van de deelnemers aan hen uitbetaald met de rente over 2011 en een bonusrente. Dit betekent dat de activiteiten van de stichting daarmee zijn beeindigd. Gelet hierop heeft het bestuur besloten: A tot ontbinding van de Stichting Spaarfonds Waterbouw; B tot bestemming van een eventueel batig saldo aan de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw die dit batig saldo dan zal inzetten voor activiteiten gericht op de bevordering van de spaarzin van de medewerkers in de bedrijfstak Waterbouw; C om de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw aan te wijzen als bewaarder van de boeken, beschieden en overige gegevensdragers van de ontbonden Stichting Spaarfonds Waterbouw. Voor een besluit tot ontbinding van de Stichting Spaarfonds Waterbouw zoals hiervoor genoemd onder A gelden de regels voor besluitvorming die van toepassing zijn bij een statutenwijziging. Dit betekent dat dit besluit de goedkeuring behoeft van FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en De Vereniging van Waterbouwers. Eerst na het verkrijgen van deze goedkeuring is het besluit tot ontbinding definitief. De genoemde organisaties hebben met hun brieven van respectievelijk , en bevestigd in te kunnen stemmen met het besluit tot ontbinding van de Stichting Spaarfonds Waterbouw. Het besluit tot ontbinding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Stichting Spaarfonds Waterbouw hanteert in alle uitingen haar naam met de toevoeging in liquidatie. Op 21 maart 2012 zijn er geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig. Dit betekent dat de vereffening kan worden beëindigd en de Stichting Spaarfonds Waterbouw in liquidatie is opgehouden te bestaan. In de liquidatierekening van dit rapport wordt een uitgebreid verslag gedaan van het financiële verloop van de liquidatie. Rijswijk, 21 juni 2012, Stichting Spaarfonds Waterbouw in liquidatie De Vereffenaars 7

10 8

11 STICHTING SPAARFONDS WATERBOUW in liquidatie Rijswijk Liquidatierekeningid i 9

12 Balans per 21 maart 2012 (na verwerking van het saldo van baten en lasten) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 ACTIVA Beleggingen (1) Vlottende activa (2) Debiteuren Overige vorderingen - - Gelieerde organisaties Totaal activa Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 PASSIVA Eigen vermogen (3) Stichtingskapitaal Algemene reserve Beleggingsreserve Spaarsaldi (4) Kortlopende schulden (5) Totaal passiva

13 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2012 t/m 21 maart 2012 Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 BATEN Beleggingsresultaten (6) Directe beleggingsresultaten Indirecte beleggingsresultaten / Beleggingskosten -/ / Overige baten (7) LASTEN Administratiekosten (8) Interest op spaarsaldi (9) Overige lasten (10) Saldo van baten en lasten -/ / Bestemming van het saldo van baten en lasten: Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Mutatie algemene reserve -/ / Mutatie beleggingsreserve -/ / / /

14 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2012 t/m 21 maart 2012 Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangen interest Ontvangen inleg spaarloon Ontvangen vergoeding administratiekosten - - Betalingen inzake spaarregelingen Betalingen inzake administratiekosten -/ / / / Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -/ Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verkopen en aflossingen van beleggingen Aankopen van beleggingen -/ / Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie rekening-courant -/ Mutatie rekening-courant Saldo in rekening-courant per 21 maart c.q december Saldo in rekening-courant per 1 januari Mutatie rekening-courant -/

15 Algemene grondslagen Liquidatie stichting Het bestuur heeft besloten in verband met de opheffing van de fiscale ondersteuning van de spaarloonregeling het gehele saldo in januari 2012 uit te betalen, verhoogd met een bonusrente ter grootte van het eigen vermogen van de stichting per 31 januari Balans Algemeen De liquidatierekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Waardering van activa en passiva Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen liquidatiewaarde hetgeen nagenoeg overeenkomt met de actuele waarde. Staat van baten en lasten Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Aangezien de inleg en uitbetaling van spaarsaldi niet als opbrengst c.q. kosten voor de stichting worden gezien, worden deze mutaties niet in de staat van baten en lasten gepresenteerd. Beleggingsresultaten (6) De beleggingsresultaten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen directe opbrengsten, de gerealiseerde en ongerealiseerde waarderings- en koersverschillen (indirecte beleggingsresultaten) en de aan de beleggingsactiviteiten toe te rekenen kosten. Interest op spaarsaldi (9) Het rentepercentage voor de interest op spaarsaldi wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de gerealiseerde beleggingsopbrengsten en de administratiekosten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 13

16 Toelichting op de balans per 21 maart 2012 (na verwerking van het saldo van baten en lasten) Beleggingen (1) Vastrentende waarden Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Deposito's Balanswaarde 1 januari Lopende rente 1 januari -/ Marktwaarde 1 januari Aankopen in het boekjaar Aflossingen in het boekjaar -/ / Marktwaarde 21 maart c.q. 31 december Lopende rente 21 maart c.q. 31 december - 14 Balanswaarde 21 maart c.q. 31 december Obligaties Balanswaarde 1 januari Lopende rente 1 januari -/ / Marktwaarde 1 januari Aankopen in het boekjaar - - Aflossingen en verkopen in het boekjaar Waardemutaties -/ / / Marktwaarde 21 maart c.q. 31 december Lopende rente 21 maart c.q. 31 december Balanswaarde 21 maart c.q. 31 december Vlottende activa (2) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Debiteuren Gelieerde organisaties Rekening-courant Stichting Fondsenbeheer Waterbouw

17 Eigen vermogen (3) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Stichtingskapitaal Dit betreft bij oprichting gestort stichtingskapitaal Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat lopend boekjaar -/ / Saldo per 21 maart c.q. 31 december Beleggingsreserve Saldo per 1 januari Resultaat lopend boekjaar -/ / Saldo per 21 maart c.q. 31 december De beleggingsreserve wordt gevormd door de waardestijgingen van de beleggingen toe te voegen. Waardedalingen worden aan de beleggingsreserve onttrokken. Het verschil tussen het resultaat boekjaar en de mutatie in de beleggingsreserve vormt de mutatie in de algemene reserve. Spaarsaldi (4) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Saldo geblokkeerd Saldo vrij Het geblokkeerde saldo bestaat uit de inleg welke in principe 4 jaar geblokkeerd blijft staan. Het vrije saldo is direct door de deelnemers opvraagbaar. Door een wetswijziging is het gehele geblokkeerde saldo per 1 januari 2012 ter vrije beschikking van de deelnemers gekomen. Kortlopende schulden (5) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Te verwerken spaarloon Vooruitontvangen spaarloon Te betalen kosten beleggingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het bestuur heeft in 2003 besloten om het saldo van de oude spaarloonregeling uit te gaan betalen aan de deelnemers die alsnog te achterhalen zijn. Deze bedragen zijn in de loop van de jaren vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Bedragen die alsnog aan de deelnemers worden uitbetaald zullen ten laste van het resultaat komen in het jaar van uitbetaling. In 2012 is er 404 uitbetaald in het kader van de oude spaarloonregeling. Het resterende bedrag ad is per liquidatiedatum overgedragen aan de vereffenaar. 15

18 Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2012 tot en met 21 maart 2012 Beleggingsresultaten (6) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Directe beleggingsresultaten Interest obligaties Interest deposito's Interest rekening-courant Stichting Fondsenbeheer Waterbouw Overige Indirecte beleggingsresultaten Gerealiseerde koersmutaties -/ Ongerealiseerde koersmutaties / / Beleggingskosten Kosten bewaring effecten / provisie -/ / Totaal beleggingsresultaten Overige baten (7) Bedragen in Euro 21/03/ /03/2012 Overige baten

19 Administratiekosten (8) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Reguliere uitvoeringskosten Kosten afwikkeling liquidatie Toekomstige kosten i.v.m. vergoeding bewaarder boeken, bescheiden en andere gegevensdragers Onvoorziene uitgaven - Kosten Spaarfonds Interest op spaarsaldi (9) Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Bijgeboekt op spaarsaldi Toegekende bonusrente i.v.m. liquidatie stichting Reeds betaalde interest in het boekjaar Overige lasten (10) De overige lasten betreffen de in het verslagjaar uitbetaalde saldi in het kader van de oude spaarloonregeling. Bedragen in Euro 21/03/ /12/2011 Uitbetaalde bedragen oude spaarloonregeling Overboeking oude spaarloonregeling naar vereffenaar Overige lasten Bezoldiging bestuur De bestuurders van de Stichting Spaarfonds Waterbouw ontvangen geen bezoldiging. De Stichting heeft geen werknemers in dienst. 17

20 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van de Stichting Spaarfonds Waterbouw in liquidatie Verklaring betreffende de liquidatierekening Wij hebben de in dit liquidatieverslag opgenomen liquidatierekening voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 maart 2012 van Stichting Spaarfonds Waterbouw in liquidatie te Rijswijk gecontroleerd. Deze liquidatierekening bestaat uit de balans per 21 maart 2012 en het saldo van baten en lasten over de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 maart 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de liquidatierekening die het vermogen en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het liquidatieverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de liquidatierekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de liquidatierekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de liquidatierekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de liquidatierekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de liquidatierekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de liquidatierekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de liquidatierekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de liquidatierekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Spaarfonds Waterbouw in liquidatie per 21 maart 2012 en van het saldo van baten en lasten over de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 maart 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 18

21 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het liquidatieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het liquidatieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de liquidatierekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Rotterdam, 21 juni 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. drs. F.J. van Groenestein RA 19

22 Laan van Zuid Hoorn 165 Postbus KA Rijswijk Telefoon Fax Website

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2012 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2013 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Jaarrekening

Nadere informatie

FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V.

FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV FONDSENBEHEER WATERBOUW BV Jaarverslag 2014 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2011 STICHTING VUT WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Beleggingen Financiële positie Jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

T FONDSENBEHEER WATERBOUW BV

T FONDSENBEHEER WATERBOUW BV T FONDSENBEHEER WATERBOUW BV Jaarverslag 2014 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW in liquidatie r, VWWWWWWWWWW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële

Nadere informatie

T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V.

T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VUT WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Beleggingen Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V.

FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VUT WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Beleggingen Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Vakantiefonds Waterbouw FONDSENBEHEER WATERBOUW

Jaarverslag stichting Vakantiefonds Waterbouw FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2015 stichting Vakantiefonds Waterbouw vv FONDSENBEHEER WATERBOUW v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Inhoudsopgave Inleiding Personalia Bestuursverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a if.... It.... I!t I) tj Jaarverslag 2011 t!t. It a a.. t!t!)!).".!t. Jaarverslag Bestuursverslag Jaarrekening Overige gegevens. 4 i De heer prof. dr. W.M. Lammelis van Bueren De heer E.B. Kloos no hoar

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11 Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantiaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie