Den Bosch, april 2014 V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Bosch, april 2014 V1000034"

Transcriptie

1 Rapport van het inspectiebezoek op 23 januari 2014 aan Smart-Coach, locatie Amundsenstraat 70 s Hertogenbosch en op 24 januari 2014 aan locatie Leharstraat 102 Tilburg. locatie of team te plaats Den Bosch, april 2014 V

2 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Doelstelling Methode Toetsingskader Beschrijving locaties 4 2 Samenvatting bevindingen, beschouwing en conclusies Overzicht van de resultaten Smart-Coach streeft cliëntgerichtheid na Kwaliteit en veiligheid wordt door Smart-Coach (nog) niet voortdurend geanalyseerd en verbeterd Ondersteuningsplan onvoldoende concreet De deskundigheid van het personeel en de verschillende verantwoordelijkheden van (externe) medewerkers/behandelaren vraagt aandacht Verantwoord medicatiebeleid ontbreekt Vrijheidsbeperking door middel van sancties in huisregels is niet acceptabel Eindconclusie 8 3 Handhaving Door de zorgaanbieder te treffen maatregelen Resultaatsverslag Beoordeling van overige locaties Vervolgacties inspectie 10 4 Resultaten inspectiebezoek Sturen op kwaliteit en veiligheid Cliëntdossier Deskundigheid en inzet personeel Medicatieveiligheid Vrijheidsbeperking 17 Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 20 Pagina 2 van 20

3 1 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) heeft op 23 januari 2014 een aangekondigd bezoek gebracht aan Smart-Coach, locatie Amundsenstraat 70 s Hertogenbosch en op 24 januari 2014 een onaangekondigd bezoek gebracht aan Smart-Coach, locatie Leharstraat 102 Tilburg. In dit rapport wordt eerst het kader uiteengezet waarin de inspectie het bezoek bracht. Vervolgens worden in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens beschreven de conclusies, de handhaving (met daarin de te nemen maatregelen) en de resultaten. 1.1 Aanleiding en belang De inspectie heeft als doel de risico s op gezondheidsschade bij cliënten te beperken door naleving te bevorderen van wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden bij ondertoezichtstaanden. De inspectie kiest daarbij prioriteiten op basis van mogelijke risico s op gezondheidsschade voor de cliënt. Hierbij gaat extra aandacht uit naar kwetsbare groepen. In dit kader verricht de inspectie binnen de langdurige zorg een groot aantal aangekondigde en onaangekondigde bezoeken. 1.2 Doelstelling Doel van het inspectiebezoek aan Smart-Coach was te beoordelen in hoeverre Smart-Coach voldoet aan relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico s op gezondheidsschade voor de cliënt beperken. 1.3 Methode De inspectie gebruikte een bezoekinstrument waarin de te toetsen onderwerpen en de normen zijn vastgelegd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Sturen op kwaliteit en veiligheid; Cliëntdossier; Deskundigheid en inzet personeel; Medicatieveiligheid; Vrijheidsbeperking. De normen zijn gebaseerd op relevante wet en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden (zie volgende paragraaf). Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie: Gesprekken gevoerd met cliënten en cliëntvertegenwoordigers op de locatie te s Hertogenbosch. Op de locatie te Tilburg heeft de inspectie twee cliënten ontmoet; Gesprekken gevoerd met uitvoerend medewerkers en het management(team) te s Hertogenbosch, een gesprek gevoerd met een medewerker van de locatie te Tilburg; Cliëntdossiers ingezien; Documenten ingezien, genoemd in bijlage 1; Een rondgang gemaakt door de locaties. De inspectie heeft van het aangekondigde en onaangekondigde bezoek één rapportage gemaakt omdat de waarnemingen en bevindingen met betrekking tot de getoetste normen op beide locaties nagenoeg hetzelfde waren. Daar waar de bevindingen op de locaties van elkaar afweken, is dat in de rapportage weergegeven. Pagina 3 van 20

4 1.4 Toetsingskader De normen zijn gebaseerd op de volgende wet- en regelgeving en veldnormen: Wetgeving: Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg; Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ); Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz); Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz); Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz); Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG); Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst: Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek (WGBO). Veldnormen: Bekkema N; De Veer AJE, Francke AL: Verantwoord richtlijngebruik in de gehandicaptenzorg. NIVEL, 2010; Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg, 2011; Handreiking ondersteuningsplannen, 2013; Hingstman TL; Langelaan M, Wagner C: De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg.nivel, 2012; Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis, 2012; Visiedocument 2.0, Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, 2013; Veilige principes in de medicatieketen, Inspectierapporten: Extra maatregelen noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurige zorg, IGZ, 2012; Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg en zorg thuis, IGZ, Beschrijving locaties De locatie Amundsenstraat te s Hertogenbosch biedt voor 22 cliënten 24-uurs begeleiding en verblijf. Op de bezoekdag verbleven op deze locatie 17 cliënten. De locatie is in september 2013 gestart, voorheen werd het gebouw verhuurd aan een collega-instelling. Het pand bestaat uit 5 aaneengeschakelde woningen. Er zijn drie woongroepen, die een eigen woonkamer en keuken hebben. De locatie heeft een grote tuin. De doelgroep bestaat uit cliënten met een VG-indicatie (van ZZP VG2 tot ZZP VG7 en ZZP LVG) en een GGZ-indicatie (van ZZP GGZ3c tot ZZP GGZ5C). Een van de contra-indicaties is verslavingsproblematiek. Cliënten die uitbehandeld zijn op het gebied van verslaving en al een traject woontraining hebben gehad bij een instelling voor verslavingsproblematiek, behoren echter wel tot de doelgroep van Smart-Coach. Op de locatie Leharstraat 102 te Tilburg wonen 3 cliënten met een ZZP VG3 t/m ZZP VG6. Dit is een locatie met 24-uurszorg. Er is een achterwacht, die altijd te bereiken is. De cliënten hebben ieder hun eigen woon/slaapkamer en maken gebruik van een gezamenlijke keuken, douche en toilet. De locatie is een etage boven een winkel en heeft een groot dakterras. De voordeur en trap naar boven heeft cameratoezicht, zodat begeleiders vanuit het kantoor kunnen zien wie er binnen komen en weggaan. Pagina 4 van 20

5 De locaties Amundsenstraat 70 te s Hertogenbosch en Leharstraat 102 te Tilburg zijn de enige locaties waar 24-uurs zorg geboden wordt door Smart- Coach. Daarnaast biedt Smart-Coach ambulante zorg. Pagina 5 van 20

6 2 Samenvatting bevindingen, beschouwing en conclusies Dit hoofdstuk start met een samenvatting van de bevindingen. In hoofdstuk 4 (resultaten) zijn de bevindingen beschreven. Daarna volgen in dit hoofdstuk paragrafen met een beschouwend karakter en de conclusies. Tevens geeft de inspectie haar eindconclusie. 2.1 Overzicht van de resultaten Tabel 1 biedt een overzicht van de beoordeelde normen per thema. Thema's Voldoet Voldoet niet Oordeel n.v.t. Niet beoordeeld Sturen op kwaliteit en veiligheid: 6 normen Cliëntdossier: 10 normen Deskundigheid en inzet van personeel: 12 normen Medicatieveiligheid: 9 normen Vrijheidsbeperking: 12 normen Aantal normen 2.2 Smart-Coach streeft cliëntgerichtheid na De medewerkers van Smart-Coach zijn betrokken en enthousiast. Ze hebben bewust gekozen voor deze organisatie vanwege de korte lijnen en flexibele zorgverlening. Cliënten, die de inspectie heeft gesproken, geven aan graag te wonen bij Smart-Coach en hebben het gevoel serieus genomen te worden. Tijdens de gesprekken was er een prettige en relaxte sfeer. Netwerkpartners die de inspectie heeft gesproken en medewerkers van het wijkteam Den Bosch geven aan tevreden te zijn over de samenwerking met Smart-Coach. Bijzonder is dat op de locatie Amundsenstraat cliënten samenwonen met een partner die geen zorgindicatie heeft. Smart-Coach heeft de visie dat uiteindelijke afbouw van begeleiding en de overstap naar ambulante begeleiding de meeste kans van slagen heeft wanneer normale maatschappelijke verhoudingen zoveel mogelijk worden weerspiegeld binnen de woongroep. Vanuit deze visie verklaart de directie ook waarom op de woonlocaties van Smart-Coach cliënten met zowel een verstandelijke als een psychiatrische beperking door en met elkaar in een woongroep wonen. Pagina 6 van 20

7 2.3 Kwaliteit en veiligheid wordt door Smart-Coach (nog) niet voortdurend geanalyseerd en verbeterd De locatie Amundsenstraat is nu ongeveer een half jaar operationeel. Om de kwaliteit te waarborgen is het van belang continue te evalueren, reflecteren en (bijna) fouten te analyseren. Dit is noodzakelijk om te leren en te verbeteren. Een gedegen analyse die oorzaken en gevolgen met elkaar in verband brengt waardoor preventieve maatregelen effectief worden ingezet ontbreekt, zowel op individueel cliëntniveau, maar ook op organisatieniveau. 2.4 Ondersteuningsplan onvoldoende concreet In het ondersteuningsplan (i.c. Plan van aanpak & evaluatie ) zijn de specifieke op de individuele cliënt, diens wensen, behoeften,mogelijkheden en beperkingen gebaseerde en gerichte aanpak (begeleiding en/of behandeling) niet voldoende duidelijk beschreven. Op basis van dit persoonbeeld zijn, in specifieke aan de setting en begeleidingswijze verbonden risico s en het daarop gebaseerd preventief en reactief (agogisch) handelen (veelal) eveneens niet voldoende duidelijk beschreven. Begeleidingsdoelen en aanpak zijn vaak onvoldoende concreet (d.w.z. toegespitst op deze cliënt, diens zorgvraag en diens specifieke situatie) en in het ondersteuningsplan treft de inspectie geen aanknopingspunten aan hoe mogelijk escalerend gedrag van deze cliënt te herkennen en op welke wijze de-escalatie te veroorzaken c.q. te stimuleren. 2.5 De deskundigheid van het personeel en de verschillende verantwoordelijkheden van (externe) medewerkers/ behandelaren vraagt aandacht Medewerkers zijn gemotiveerd, maar geven aan dat hun kennis en gevoelde bekwaamheid te kort schiet op het gebied van, bijvoorbeeld, het omgaan met agressie, psychiatrische problematiek en het hanteren van vrijheidsbeperkende maatregelen. Smart-Coach heeft twee orthopedagogen in dienst. Daarnaast hebben sommige cliënten een externe behandelaar, zoals een psycholoog of een psychiater. De rol en de (eind)verantwoordelijkheid van deze gedragskundige, op zowel cliëntniveau als op beleidsniveau, zijn niet duidelijk geregeld 2.6 Verantwoord medicatiebeleid ontbreekt Smart-Coach geeft aan dat zij de cliënt zelf voor de inname van de eigen medicatie verantwoordelijk acht. Afhankelijk van de individuele zorgbehoefte van de cliënt moet ook de farmaceutische zorg voor de cliënt goed geregeld zijn. In het zorg-/begeleidingsplan van de cliënt moet terug te vinden zijn of het verantwoord is of de cliënt zelf zijn/haar medicatie beheert en wat de afspraken hierover zijn. Hoewel Smart-Coach aangeeft geen medicatiebeleid te hebben omdat de cliënten de medicatie in eigen beheer hebben, zijn er tijdens de bezoekdagen drie casussen aan de orde geweest waarbij gebleken is dat medicatieondersteuning door de medewerkers noodzakelijk is. Smart-Coach dient volgens wet- en regelgeving zorg te dragen voor de medicatieveiligheid van de cliënten die de organisatie in zorg heeft. Pagina 7 van 20

8 2.7 Vrijheidsbeperking door middel van sancties in huisregels is niet acceptabel Cliënten die begeleid wonen op de locaties van Smart-Coach hebben begeleiding/zorg nodig vanwege vaak zeer complexe zorgvragen. De cliënten zijn allen vrijwillig opgenomen. De inspectie gaat ervan uit dat dus de WGBO van toepassing is. Dit betekent dat ook artikel 460 van de WGBO (de hulpverlener kan, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet opzeggen) van toepassing is. Dit artikel is door de VGN uitgewerkt in de Handreiking niet aangaan/ beëindigen zorg en dienstverleningsovereenkomst. Ook is de Kwaliteitswet zorginstellingen van toepassing. In artikel 2 van deze wet staat dat de zorgaanbieder verantwoorde zorg moet bieden. Hieronder wordt verstaan zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De IGZ hanteert een ruime definitie van vrijheidsbeperking: Alle maatregelen (verbaal of fysiek) die de vrijheden van cliënten beperken. Indien vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast, dan moeten deze voldoen aan de eisen van gezondheidswetgeving. Om de toepasselijke wet- en regelgeving te verduidelijken en te vertalen naar de praktijk, zijn door beroepsverenigingen en belangenorganisaties richtlijnen opgesteld voor het toepassen van vrijheidsbeperking. Huisregels gelden voor alle cliënten op dezelfde manier. Beperkingen die daaruit voortvloeien, mogen evenwel niet verder gaan dan nodig is voor een ordelijke gang van zaken binnen de instelling, woning of groep (Handreiking huisregels VGN). In de huisregels mogen geen vrijheidsbeperkingen, zoals de sancties, worden opgenomen. Noodzakelijke individuele vrijheidsbeperkingen moeten aan kwaliteits- en zorgvuldigheidscriteria voldoen en onder andere met reden en doel in een individueel plan opgenomen worden en hierover moet overeenstemming zijn met de cliënt of - indien sprake mocht zijn van wilsonbekwaamheid - met zijn of haar (wettelijk) vertegenwoordiger. Smart-Coach dient zich aan wet-en regelgeving en veldnormen te houden. 2.8 Eindconclusie Smart-Coach voldoet niet aan alle normen. Dit geeft een risico op niet verantwoorde zorg / gezondheidsschade voor de cliënt. Om de risico s te beperken wordt van Smart-Coach verwacht dat maatregelen worden genomen. In hoofdstuk 3 staan de door Smart-Coach te nemen maatregelen en de vervolgacties van de inspectie. Pagina 8 van 20

9 3 Handhaving In dit hoofdstuk staat een overzicht van de normen die door Smart-Coach onvoldoende worden nageleefd. Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat er maatregelen genomen worden binnen een daarvoor vastgestelde termijn. De inspectie maakt hierbij onderscheid tussen een termijn van vier weken of een termijn van zes maanden. De inspectie gaat ervan uit dat hoofdstuk 4 voldoende informatie bevat om de benodigde verbeteringen uit te voeren teneinde te voldoen aan de hieronder genoemde normen. 3.1 Door de zorgaanbieder te treffen maatregelen Normen waaraan binnen maximaal vier weken na de bezoekdatum voldaan moet zijn: Het betreft de volgende normen: 4.5 Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie beschikken over een actuele medicatieoverzichtlijst en medicatietoedienlijst van de apotheker; 4.11 Medicatiebeleid vorm geeft zoals de omvang, identiteit en opslag van de voorraad geneesmiddelen. 5.1 Er in de huisregels geen algemene vrijheidsbeperkende maatregelen staan. Concreet betekent dit dat Smart-Coach binnen vier weken: -beoordeelt of en in welke mate de cliënt de medicatie zelfstandig kan beheren en gebruiken en dit documenteert in het zorg-begeleidingsplan van de cliënt; -indien na beoordeling blijkt dat de cliënt ondersteuning nodig heeft bij het medicatiegebruik, dat deze ondersteuning plaatsvindt volgens de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg; -de sancties uit de huisregels haalt. Indien een vrijheidsbeperkende maatregel noodzakelijk geacht wordt door de verantwoordelijk behandelaar moet dit vanuit diagnostiek en beeldvorming, met doel en concrete afspraken, in afstemming en met toestemming van de cliënt/ cliëntvertegenwoordiger in het zorgbegeleidingsplan beschreven staan. Normen waaraan binnen maximaal zes maanden na de bezoekdatum voldaan moet zijn: 1.2 (Bijna) fouten worden systematisch en structureel gemeld, verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor verbeteracties; 1.8 De zorgaanbieder zorgt ervoor dat zinvolle dagbesteding in voldoende mate aanwezig is; 2.2 De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij het opstellen van en heeft aantoonbaar ingestemd met het zorg- /ondersteuningsplan; 2.3 De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ondersteuningsdoelen; 2.4 Risico's voor de cliënt zijn geïnventariseerd door de zorgverlener en de zorg en ondersteuning zijn hierop gebaseerd; Pagina 9 van 20

10 2.9 In het zorg-/ondersteuningsplan is vastgelegd welke disciplines met welke verantwoordelijkheden zijn betrokken bij de verschillende onderdelen van de zorgverlening; 3.3 Medewerkers hebben voldoende kennis van en vaardigheden voor de doelgroep van cliënten; 3.5 Alleen bevoegde en bekwame medewerkers voeren voorbehouden en risicovolle handelingen uit; 3.10 Medewerkers en management kennen de grenzen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en schakelen tijdig vakinhoudelijke specialisten in; 4.1 De arts en de apotheker verrichten jaarlijks een medicatiebeoordeling voor alle cliënten; 4.3 De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt of de medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gegeven en legt de gemaakte afspraken daarover vast in het zorg-/ondersteuningsplan; 4.4 Voor cliënten die niet bekwaam zijn om zelf de medicatie te beheren is een procedure rondom uitzetten, toedienen en registreren beschreven; 4.6 Medewerkers signaleren werking en bijwerking van het toegediende geneesmiddel; 5.1 De zorgaanbieder beschrijft visie en beleid over preventie, besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen; 5.2 Voorafgaand aan de vrijheidsbeperkende maatregel(en) is een (probleem)analyse verricht van het gedrag van de cliënt; 5.4 In dialoog met cliënt vindt multidisciplinaire besluitvorming plaats over de vrijheidsbeperkende maatregel(en); 5.5 Een arts of een gedragskundige is verantwoordelijk voor het besluit om over te gaan tot de vrijheidsbeperkende maatregel(en); 5.8 Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregel(en) zorgvuldig toe; 5.10 De zorgaanbieder heeft werkinstructies (protocollen) over het toepassen van alle vrijheidsbeperkende maatregelen. 3.2 Resultaatsverslag De inspectie verwacht een resultaatsverslag waarin per norm staat: - Of binnen de gestelde termijn is voldaan aan de norm; - De aanpak en acties waarmee is bereikt dat aan de norm is voldaan; - De wijze waarop is gemeten dat aan de norm is voldaan. De inspectie verwacht het resultaatsverslag voor de normen waar u binnen vier weken na de bezoekdatum aan moet voldoen uiterlijk 27 maart De inspectie verwacht het resultaatsverslag voor de normen waar u binnen zes maanden na de bezoekdatum aan moet voldoen uiterlijk voor 27 augustus Beoordeling van overige locaties De inspectie verwacht dat het verantwoordelijk management ook in andere locaties of in ander teams beoordeelt of (indien van toepassing) aan de normen wordt voldaan en zo nodig passende maatregelen neemt. 3.4 Vervolgacties inspectie Gezien de bevindingen en conclusies zal een aangekondigd en/of onaangekondigd hertoetsbezoek plaatsvinden aan Smart-Coach. De resultaatsverslagen zullen gebruikt worden ter voorbereiding voor dit bezoek. Pagina 10 van 20

11 Voldoet Voldoet niet Oordeel n.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Smart-Coach op 23 en 24 januari Resultaten inspectiebezoek Dit hoofdstuk start met een overzicht per thema van de scores op de normen. De inspectie geeft in dit hoofdstuk in principe alleen een toelichting als niet aan de norm is voldaan. Niet van toepassing wordt gescoord als de situatie waarop de norm van toepassing is, in deze locatie of binnen het team nooit voorkomt. Niet beoordeeld betekent dat de situatie waarop de norm van toepassing is, op de locatie wel voorkomt, maar niet aan de orde is geweest tijdens het bezoek. De nummering van de normen is niet altijd opeenvolgend. Dit komt omdat de normen uit een groter normenbestand komen en niet alle normen uit dit bestand worden getoetst. 4.1 Sturen op kwaliteit en veiligheid 1.1 De zorgaanbieder verzamelt op structurele wijze kwaliteitsinformatie en gebruikt dit voor kwaliteitsverbetering. 1.2 (bijna) Fouten worden systematisch en structureel gemeld, verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor verbeteracties. 1.3 De zorgaanbieder heeft een klachtenregeling conform de wet en maakt deze bekend bij de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. 1.4 De zorgaanbieder regelt cliëntenmedezeggenschap. 1.7 De zorgaanbieder heeft geborgd beleid over intimiteit, vriendschap, seksualiteit en over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten. 1.8 De zorgaanbieder zorgt er voor dat zinvolle dagbesteding in voldoende mate aanwezig is. Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 1.2 Meldingen van incidenten worden door medewerkers van Smart-Coach gemeld per cliënt. De ingezette acties naar aanleiding van deze meldingen bevatten geen aantoonbare verbetering op basis van een analyse. De (verbeter)actie is een beschrijving van hoe gehandeld is ná het incident en welke vervolgactie er gaat volgen. Er wordt geen aantoonbare analyse verricht waarbij structureel bij alle meldingen gezocht wordt naar patronen en oorzaken. Pagina 11 van 20

12 Voldoet Voldoet niet Oordeel n.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Smart-Coach op 23 en 24 januari Op het moment dat de inspectie Smart-Coach bezocht was er een aantal cliënten die nog geen of onvoldoende zinvolle dagbesteding hadden. Het uitgangspunt van negen dagdelen per week wordt niet gehaald. Smart- Coach is bezig met het opzetten van een eigen vorm van dagbesteding in nauwe samenwerking met het wijkteam. Men verwacht in februari/ maart 2014 de dagbestedinglocatie in gebruik te gaan nemen. 4.2 Cliëntdossier 2.1 Iedere cliënt heeft een zorg-/ondersteuningsplan. 2.2 De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij het opstellen van en heeft aantoonbaar ingestemd met het zorg- /ondersteuningsplan. 2.3 De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ondersteuningsdoelen. 2.4 Risico's voor de cliënt zijn geïnventariseerd door de zorgverleners en de zorg en ondersteuning zijn hierop gebaseerd. 2.5 De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ondersteuningsproblemen, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn congruent met elkaar. 2.6 In het cliëntdossier is informatie van betrokken disciplines op een vaste plaats terug te vinden. 2.7 In het cliëntdossier is de dagelijkse rapportage opgenomen. 2.8 In het cliëntdossier zijn samenvattingen opgenomen van zorghistorie. 2.9 In het zorg-/ondersteuningsplan is vastgelegd welke disciplines met welke verantwoordelijkheden zijn betrokken bij de verschillende onderdelen van de zorgverlening De cliënt of de cliëntvertegenwoordiger is betrokken bij de periodieke evaluatie van het zorg-/ondersteuningsplan. Pagina 12 van 20

13 Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 2.2 De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger zijn niet of onvoldoende betrokken bij het opstellen van het zorg-/ondersteuningsplan en herkennen zich niet of onvoldoende in het beschreven beeld en problematiek en de gemaakte afspraken. Uit het cliëntdossier blijkt niet dat de cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger ingestemd heeft met het zorg-/ondersteuningsplan. Tijdens het inspectiebezoek werd door een ouder aangegeven dat de afspraken met een cliënt bij de uithuiszetting niet met de ouder waren afgestemd terwijl deze cliënt dan wel naar die ouder ging. 2.3 Bij de beeldvorming over functioneren en ondersteuningsbehoefte van de cliënt zijn de cliënt en zijn netwerk niet of onvoldoende betrokken. Hetzelfde geldt voor de diagnostiek en assessment van professionals, welke niet zijn terug te vinden in het cliëntdossier (het gaat hierbij om de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de dialoog tussen cliënt, zijn netwerk en de professional). De cliënten die bij Smart-Coach in zorg zijn, hebben meestal een hele geschiedenis achter zich en vragen om intensieve zorg en begeleiding. In sommige dossiers is de wens van cliënten niet te herleiden uit de ondersteuningsdoelen. De doelen zijn onvoldoende helder en inzichtelijk geformuleerd, zodat deze onvoldoende of niet evalueerbaar zijn. 2.4 Het deel van het dossier van cliënten van Smart-Coach dat gericht is op de wijze van begeleiding is het plan van aanpak. Dit plan van aanpak bevat een ordening met leefgebieden: dagstructuur, stimuleren van contacten met instanties, transfer van vaardigheden, seksualiteit, dagbesteding en administratie en budgetplanning. Binnen deze leefgebieden is het kopje risico s opgenomen. Veelal staat hierin beschreven wat het risico is als bepaalde acties binnen het leefgebied niet worden uitgevoerd. Een risicoinventarisatie vanuit de beeldvorming en diagnostiek, waarin doelen geformuleerd zijn, ontbreekt. Doelen gebaseerd op de risico s vanuit bijvoorbeeld probleemgedrag, agressie, medicatiegebruik en/of verslaving zijn niet aangetroffen in het plan van aanpak. 2.9 Het is niet zichtbaar wie bij cliënten met ZZP's met gedragsregulatie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de gedragskundige aanpak. Eveneens is niet vastgelegd wie verantwoordelijk is (contactpersoon en contactgegevens) voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening. Pagina 13 van 20

14 Voldoet Voldoet niet Oordeel n.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Smart-Coach op 23 en 24 januari Deskundigheid en inzet personeel 3.1 Medewerkers werken cliëntgericht. 3.2 Medewerkers kennen de impact van hun bejegening op het gedrag van de cliënt. 3.3 Medewerkers hebben voldoende kennis van en vaardigheden voor de doelgroep van cliënten. 3.4 Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. 3.5 Alleen bevoegde en bekwame medewerkers voeren voorbehouden en risicovolle handelingen uit. 3.6 Medewerkers krijgen de benodigde scholing om verantwoord te kunnen werken met de doelgroep en de zorgproblematiek van de cliënten. 3.7 De zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende deskundige medewerkers in ter uitvoering van de dagelijkse zorg. 3.8 De zorgaanbieder regelt dat vakinhoudelijk specialisten in voldoende mate beschikbaar zijn. 3.9 De zorgaanbieder verzamelt, analyseert en onderneemt zo nodig acties met betrekking tot belangrijke contextuele factoren van inzet van personeel Medewerkers en management kennen de grenzen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en schakelen tijdig vakinhoudelijke specialisten in Medewerkers werken volgens relevante gedragscodes. (gedrags-, meld)codes Management toont aan dat de zorg- en dienstverlening aan cliënten wordt uitgevoerd door zo weinig mogelijk verschillende medewerkers. Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 3.3 Medewerkers geven aan onvoldoende kennis te hebben van en/of signalen te herkennen bij middelen- en drugsgebruik bij cliënten. Kennis rondom psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek is eveneens onvoldoende aanwezig. Ook ervaren medewerkers in toenemende mate Pagina 14 van 20

15 Voldoet Voldoet niet Oordeel n.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Smart-Coach op 23 en 24 januari 2014 verbale en fysieke agressie bij cliënten. Het management erkent dit probleem. Er zal binnenkort scholing gegeven worden over deze problematiek. 3.5 Er is niet of onvoldoende geborgd dat alleen bekwaam personeel voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoert. Er is geen of onvoldoende scholing in risicovolle en voorbehouden handelingen. Er is door Smart-Coach niet vastgelegd welke risicovolle handelingen er plaatsvinden binnen de organisatie en er is geen beleid en geen scholing over de uitvoering van deze risicovolle handelingen. Bij het opleggen van een sanctie kunnen (persoonlijk-) begeleiders zelf bepalen of zij een cliënt al dan niet een sanctie van een uithuiszetting gedurende 4 uren opleggen. Aan deze handeling, waaraan risico s verbonden zijn, zijn door Smart-Coach geen verdere eisen verbonden Er is geen beleid over de behandelverantwoordelijkheid van vakinhoudelijke specialisten bij cliënten met (zeer) ernstige intensieve verzorging en/of gedragsregulering. Zo is het niet duidelijk wat de rol van en verantwoordelijkheid van de (externe) behandelend psycholoog of psychiater is en waar de verantwoordelijkheid begint of eindigt van de orthopedagoog van Smart-Coach. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie welke begeleidingslijn uitzet. 4.4 Medicatieveiligheid 4.1 De arts en de apotheker verrichten jaarlijks een medicatiebeoordeling voor alle cliënten. 4.3 De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt of de medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gegeven en legt de gemaakte afspraken daarover vast in het zorg-/ondersteuningsplan. 4.4 De procedure rondom uitzetten, toedienen en registreren is beschreven in een procedure farmaceutische zorg. 4.5 Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie beschikken over een actuele medicatieoverzichtlijst en medicatietoedienlijst van de apotheker. 4.6 Medewerkers signaleren werking en bijwerking van het toegediende geneesmiddel. 4.7 Niet GDS medicatie wordt door een tweede bekwaam persoon gecontroleerd, of er is een afspraak met de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft Pagina 15 van 20

16 voor deze cliënt. 4.9 De medewerker parafeert de toegediende of aangereikte medicatie op de door de apotheek verstrekte toedienlijst Bij activiteiten buiten de woonvoorziening zoals dagbehandeling krijgt de cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip Er is geborgd beleid rondom de omvang, identiteit en opslag van de voorraad geneesmiddelen. Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 4.1 Smart-Coach heeft geen medicatiebeleid en organiseert geen jaarlijkse medicatiebeoordeling voor alle cliënten. Er is geen speciale aandacht voor polyfarmacie. 4.3 De zorgaanbieder heeft geen procedure om te bepalen of de cliënt de medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer kan houden/ wilsbekwaam is ter zake. De zorgaanbieder heeft ook niet in een procedure vastgelegd dat de cliënt actief betrokken wordt bij het maken van afspraken over het (geheel of gedeeltelijk) zelf beheren van medicatie. In het zorgplan zijn over het zelf beheren van medicatie geen duidelijke afspraken opgenomen, die met enige regelmaat geëvalueerd worden. Smart-Coach heeft geen procedure om te beoordelen of een cliënt in staat is al dan niet eigen medicatie in beheer te hebben. Tijdens het bezoek vernam de inspectie dat een cliënt, die door de huisarts tijdelijk slaapmedicatie voorgeschreven had gekregen, een grote dosis slaapmedicatie in wilde nemen teneinde goed te kunnen slapen. De medewerker heeft toen de slaapmedicatie in bewaring genomen en met de cliënt afgesproken dat hij elke avond een slaaptablet op kantoor zou komen halen. Deze handelwijze is niet afgetekend op een medicatielijst. Voor één cliënt wordt de medicatie in een afgesloten lade op kantoor bewaard. Deze medicatie is door de cliënt zelf uit de blisters gehaald en in een doosje gedaan waar de naam van de medicatie opstaat. Onder het toeziend oog van de medewerker neemt de cliënt dagelijks deze medicatie in. Dit gebeurt op eigen verzoek van de cliënt, omdat hij weet dat hij niet medicatietrouw is. 4.4 Er is geen procedure waarin de aspecten rondom uitzetten, toedienen en de wijze van registreren volgens de richtlijn medicatie van de VGN is vastgelegd. 4.5 Voor cliënten, die vanuit een beoordeling dat zij niet (meer) in staat zijn de eigen medicatie te beheren, zijn er geen actuele medicatieoverzichtslijsten en volledige medicatietoedienlijsten van de apotheek. Bij de start van zorg is er niet binnen 24 uur een medicatieoverzichtlijst Medewerkers kunnen niet of onvoldoende aangeven bij welke verschijnselen naar aanleiding van medicatiegebruik zij actie ondernemen. Pagina 16 van 20

17 Voldoet Voldoet niet Oordeel n.v.t. Niet beoordeeld Rapport van het inspectiebezoek aan Smart-Coach op 23 en 24 januari 2014 Er is nergens in het cliëntdossier vastgelegd welke medicatie een cliënt gebruikt en welke mogelijke (bij)werkingen voor de desbetreffende cliënt om actie vragen. 4.9 Hoewel in een enkel geval medewerkers wel toezien op inname van medicatie,wordt dit niet aangetekend in het cliëntdossier en wordt er niet per (in aanwezigheid van een medewerker) toegediend middel geparafeerd Smart-Coach gaat met betrekking tot het medicatiebeleid uit van een vorm van ambulante begeleiding, waarbij de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de medicatie. Medewerkers reiken geen medicatie uit. Ze helpen soms wel de cliënt aan de medicatie-inname te herinneren. Dit beleid is niet vastgelegd. Er vindt geen beoordeling plaats of medicatie door de cliënt in eigen beheer gehouden kan worden, waarbij ook beoordeeld wordt of de cliënt weet waar hij/zij de medicatie moet bewaren. De afspraken over medicatiebeheer en de bewaarplek worden niet in het zorgdossier vastgelegd. Smart-Coach heeft geen voorraad in een medicijnkast op een kantoor van de locatie. Cliënten hebben hun eigen voorraad op hun kamer. Tijdens de rondleiding op de bezoekdag liet een cliënt zijn medicatievoorraad zien ten behoeve van zijn stemmingstoornis. Er is geen risicoanalyse in het zorgplansystematiek voor eigen medicatiebeheer en/of medicatie-inname. 4.5 Vrijheidsbeperking 5.1 De zorgaanbieder beschrijft visie en beleid over preventie, besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen. 5.2 Voorafgaand aan de vrijheidsbeperkende maatregel(en) is een (probleem)analyse verricht van het gedrag van de cliënt. 5.3 Voorafgaand aan de inzet van de psychofarmaca vindt een psychosociale- of gedragsinterventie plaats. 5.4 In dialoog met cliënt vindt multidisciplinaire besluitvorming plaats over de vrijheidsbeperkende maatregel(en). 5.5 Een arts of een gedragskundige is verantwoordelijk voor het besluit om over te gaan tot de vrijheidsbeperkende maatregel(en). 5.6 De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger geeft toestemming voor de vrijheidsbeperkende maatregel(en). Pagina 17 van 20

18 5.7 Alle vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgenomen in het cliëntdossier. 5.8 Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregel(en) zorgvuldig toe. 5.9 De zorgaanbieder zorgt voor toetsing van besluitvorming en uitvoering, door een niet bij de behandeling betrokken deskundige, als fixatie met onrustband, afzonderen in een daarvoor bestemde ruimte of separatie worden toegepast De zorgaanbieder heeft werkinstructies (protocollen) over het toepassen van alle vrijheidsbeperkende maatregelen De zorgaanbieder heeft een registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen op locatie- of teamniveau De afzonderingsruimten en de separeerruimten voldoen aan de eisen. Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 5.1 Smart-Coach hanteert voor wat betreft het niet naleven van de huisregels een sanctiebeleid. Dit sanctiebeleid staat in elk plan van aanpak van de cliënten vermeld onder het kopje vrijheidsbeperkingen. Smart-Coach heeft geen beleid beschreven over de preventie of het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de huisregels is het sanctiebeleid opgenomen, waarbij voor iedereen mogelijke sancties gelden die in het uiterste geval leiden tot 24 uur uithuisplaatsing. In de huisregels staan meerdere vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals een alcoholverbod, een kamercontrole op de aanwezigheid van niet toegestane goederen, de mogelijkheid van het krijgen van een sanctie (na een officiële waarschuwing) met als uiterste mogelijkheid het ontbinden van de huurovereenkomst en/of zorgovereenkomst. 5.2 De vrijheidsbeperkingen zijn niet gebaseerd op een analyse, waarbij bijvoorbeeld relevante andere disciplines betrokken zijn, zoals de huisarts, de orthopedagoog, de psycholoog of de psychiater. Er is geen enkele (probleem)analyse terug te vinden in de cliëntdossiers waarbij naar voren komt welk gedrag de cliënt vertoonde voordat de vrijheidsbeperkende maatregel(en) werd (werden) toegepast. Er is geen analyse waaruit blijkt dat bij de vrijheidsbeperkende maatregel(en) de subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid bekeken zijn. De sancties gelden voor elke cliënt, ongeacht de omstandigheid dat het niet naleven van de huisregels voort kan komen uit de mate van (verstandelijke) beperking(en) van de individuele cliënt en ongeacht de reden waarom de cliënt zich afzet tegen de oplegde regel(s). Het sanctiebeleid is opgesteld en tot stand gekomen vanuit de directie en het managementteam. Niet alle relevante disciplines, zoals de orthopedagogen, waren betrokken bij de totstandkoming van het beleid. De orthopedagogen worden wel betrokken bij de uitvoering van dit beleid. Op de locatie Leharstraat is het sanctiebeleid meer in detail uitgeschreven. Hierin wordt gesproken over consequenties, die volgen als een cliënt zich niet houdt aan de regels. Zo wordt er bij het niet uitvoeren van taken door Pagina 18 van 20

19 de cliënt door de leidinggevende en de persoonlijk begeleider een consequentie bepaald. Het niet naleven van een bepaalde consequentie kan leiden tot een officiële waarschuwing wat uiteindelijk weer tot een uithuisplaatsing en ontbinding van de huur en/of zorgovereenkomst kan leiden. Tijdens een uithuisplaatsing krijgt de cliënt een opdracht mee waardoor hij/zij moet nadenken over datgene wat niet goed is gedaan teneinde een lerend effect te krijgen. Er is geen analyse in het plan van aanpak waardoor de doelmatigheid van deze sanctie/ de vrijheidsbeperkende maatregel zichtbaar wordt gemaakt. 5.4 Bij het niet naleven van de regels volgt een sanctie. Minder ingrijpende alternatieven worden niet of onvoldoende overwogen of uitgeprobeerd. 5.5 Wie de sancties kunnen geven staat vastgesteld in het sanctiebeleid. Uitzetting van 4 uren kan worden bepaald door enkel de persoonlijk begeleider en niet in overleg met de orthopedagoog. Uitzetting van 8 uren wordt bepaald door de persoonlijk begeleider in overleg met de zorgmanager en uitzetting van 24 uur door de persoonlijk begeleider, de zorgmanager en de orthopedagoog. Het besluit tot uitzetting en de verantwoordelijke discipline voor het besluit worden niet specifiek beschreven in het individuele cliëntdossier. 5.8 In het cliëntdossier staat niet volgens welk geïndividualiseerd protocol en/of geïndividualiseerde wijze de vrijheidsbeperking wordt toegepast. De voorwaarde waarop de uitzetting plaatsvindt, is algemeen bepaald en is niet op individuele basis in het plan van aanpak beschreven Er is geen risicoanalyse beschreven van de vrijheidsbeperkende maatregel. Medewerkers informeren voorafgaande aan de uitzetting of de cliënt terecht kan bij zijn of haar ouders, bij vrienden of eventueel bij de daklozenopvang. Het is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt of hij/zij daadwerkelijk gebruik maakt van deze opvangmogelijkheid. In het plan van aanpak/ het cliëntdossier is geen risicoanalyse opgenomen van de eventuele consequenties bij de uitzetting uit de woning. Pagina 19 van 20

20 Bijlage 1 Geraadpleegde documenten De onderstaande documenten zijn door de inspectie gebruikt bij het uitvoeren van het inspectiebezoek en het opstellen van dit rapport. De inspectie heeft de documenten niet in totaliteit beoordeeld, maar op specifieke onderwerpen doorgenomen. - Overzicht van de Mic-meldingen, vanaf 28 augustus 2013; - Notulen overleg MIC commissie, ; - Overzicht van vrijheidsbeperkende maatregelen vanaf 2013; - Ziekteverzuim medewerkers vanaf 2013; - Opleidingsniveau medewerkers, november 2013; - Kwaliteitsbeleid van Smart Coach, 23 oktober 2013; - Sanctiebeleid Smart-Coach, december 2013; - Uitvoerend sanctiebeleid, januari 2014; - Huisreglementen woongroepen, januari 2014; - Actueel overzicht van cliënten en de ZZP op de woonlocaties, 18 november 2013; - Onderzoek beeldvorming Smart-Coach clienten en medewerkers, oktober 2012; - Evaluatie hulpverlening SmartCoach, juni 2013 (bij 37 cliënten); - Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen Amundsentraat 70 en Leharstraat 102, 2013/2014; - Boekjes uit de Smart-box. Pagina 20 van 20

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 214 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Zwolle, April 214 Rapport van het inspectiebezoek aan woon- en trainingslocatie Traject te Zwolle op 21

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo s-hertogenbosch april 2014 V66140 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Amsterdam April 2014 V1000905 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Zwolle, juni 2014 V1000022 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda s-hertogenbosch maart 2014 V65795 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Amsterdam, maart 2014 V1000779 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel s-hertogenbosch september 2013 V63891 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag Juli 214 V1389 Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag, januari 2014 V-1000389 2014-1019803 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 4 juni 2013 aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 4 juni 2013 aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo V61376 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding en belang 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven s-hertogenbosch maart 2014 V61894 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013 Zwolle, februari 2014 V1000186 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Amsterdam, april 2014 V1000535 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Den Haag januari 2014 V-1000324 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 215 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Utrecht mei 215 V1465 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 215 aan De Hoge Hof te Herveld Utrecht, mei 215 V13576 Rapport van het hertoetsbezoek aan De Hoge Hof te Herveld op 26 maart 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Utrecht, februari 2015 V1002854 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2013 aan Lijn5, locatie Tafelbergweg te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2013 aan Lijn5, locatie Tafelbergweg te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2013 aan Lijn5, locatie Tafelbergweg te Amsterdam Amsterdam, maart 2014 V 1000395 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Utrecht, maart 2015 V1001355 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek op 4 februari 2014 aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel

Vastgesteld rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek op 4 februari 2014 aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel Vastgesteld rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek op 4 februari 2014 aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel s-hertogenbosch februari 2014 V1001029 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en belang...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke s-gravenhage november 2013 V65319 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 214 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 214 V11171 Rapport van het inspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatie

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag Utrecht, mei 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013 Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013 Zwolle, januari 2014 V1000382 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Rapport van het hertoetsbezoek aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Utrecht Oktober 204 V00889 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht Utrecht, november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Zwolle september 2014 V1001475 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Utrecht, november 2014 V1002871 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Amsterdam, januari 2014. Definitief rapport van het inspectiebezoek op 18 december 2013 aan Klein Houtdijk te Kamerik

Amsterdam, januari 2014. Definitief rapport van het inspectiebezoek op 18 december 2013 aan Klein Houtdijk te Kamerik Amsterdam, januari 2014 Definitief rapport van het inspectiebezoek op 18 december 2013 aan Klein Houtdijk te Kamerik Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel s-hertogenbosch oktober 2014 V1001278 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 27 maart 2014 aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 27 maart 2014 aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam Amsterdam juli 2014 V64425 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Utrecht december 214 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden

Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden Den Haag, november 2014 V1002757 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda s-hertogenbosch juni 2014 V1001307 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 214 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Utrecht Januari 215 V133 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Amsterdam April 2014 V1001591 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 15 april 2014 aan Stichting Daelzicht, locaties t Raayke te Tienray en op 16 april 2014 aan KDC t Steyntje te Stein

Rapport van het inspectiebezoek op 15 april 2014 aan Stichting Daelzicht, locaties t Raayke te Tienray en op 16 april 2014 aan KDC t Steyntje te Stein Rapport van het inspectiebezoek op 15 april 2014 aan Stichting Daelzicht, locaties t Raayke te Tienray en op 16 april 2014 aan KDC t Steyntje te Stein Zwolle, juli 2014 V57898 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Den Haag, augustus 2014 V1001784 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 215 aan Rinette Zorg te Best Utrecht juni 215 V1527 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op 27 mei 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam.

Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam. Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam. Utrecht februari 2015 V1002815 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013 Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013 Zwolle, december 2013 V65441 Vooraf Mede op grond van de bevindingen in dit rapport heeft

Nadere informatie

Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek op 15 mei 2014

Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek op 15 mei 2014 Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek Zwolle, augustus 214 V11567 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 november 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 november 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 Utrecht, februari 2015 V1002366 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 11 februari 2014 aan verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 11 februari 2014 aan verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek op 11 februari 2014 aan verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam Amsterdam, februari 2014 V61204 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk Utrecht december 214 V11276 Rapport van het inspectiebezoek aan op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. Utrecht, januari 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. Utrecht, januari 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht Utrecht, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom. Utrecht november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom. Utrecht november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom Utrecht november 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin Utrecht, Juni 2015 V1004740 Rapport van

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 205 Utrecht Juni 205 V00528 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode. Toetsingskader.5

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Zwolle, November 2013 V1000126 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 19 november 2013 aan De Open Hof te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 19 november 2013 aan De Open Hof te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek op 19 november 2013 aan De Open Hof te Amsterdam Amsterdam, november 2013 V1000235 Vooraf Dit stuk bevat de rapportage van een toezichtbezoek aan Zorggroep Amsterdam Oost,

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V.

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 216 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Utrecht, april 216 V11536 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Utrecht, november 014 V1001359 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1. Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Robijn De Doelen Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Robijn De Doelen Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Robijn De Doelen 24-01-2018 13.30-15.30 Gehanteerde lijst A lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 80% 20% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers 14% 86% 3.

Nadere informatie

Den Haag, januari 2014. Rapport van het inspectiebezoek op 22 november 2013 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam

Den Haag, januari 2014. Rapport van het inspectiebezoek op 22 november 2013 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Utrecht mei 2016 V1008146 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 5 aan Villa Oosterveld te Arnhem Utrecht, oktober 5 V6456 Rapport van het inspectiebezoek aan Villa Oosterveld te Arnhem op 5 augustus 5 Inhoud Inleiding 3.

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Kamillehof Dongepark Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Kamillehof Dongepark Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Kamillehof Dongepark 18-1-2018 13.00 17.00 Gehanteerde lijst A lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 60% 40% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers 83% 17%

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda

Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda Utrecht, mei 2015 V1004758 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 15 januari 2014 aan Zorgvilla De Ooijman te Doetinchem

Rapport van het hertoetsbezoek op 15 januari 2014 aan Zorgvilla De Ooijman te Doetinchem Rapport van het hertoetsbezoek op aan Zorgvilla De Ooijman te Doetinchem Zwolle, maart 2014 V1000402 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgvilla de Ooijman te Doetinchem op Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Kristal De Doelen 8 januari uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Kristal De Doelen 8 januari uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Kristal De Doelen 8 januari 2018 09.00 13.00uur Gehanteerde lijst A lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 60% 20% 20% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 17 september 2014 aan Hermes Huis te Bosch en Duin.

Rapport van het inspectiebezoek op 17 september 2014 aan Hermes Huis te Bosch en Duin. Rapport van het inspectiebezoek op 17 september 2014 aan Hermes Huis te Bosch en Duin. Utrecht, november 2014 V1002883 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft

Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft Den Haag, november 2014 V1001210 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Thuiszorg

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Thuiszorg Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Thuiszorg Thuiszorg Oosterhout en Dongen 10 oktober 19 oktober Gehanteerde lijst A lijst 11.00-15.00uur 15.00-16.00uur Score per thema 1. Cliëntendossier 40%

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Hogepad Oosterheem 30 oktober uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Hogepad Oosterheem 30 oktober uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Hogepad Oosterheem 30 oktober 2017 09.00 13.00uur Gehanteerde lijst A lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 16,7% 50% 33,3% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 november 2013 aan ZZG Herstelhotel te Groesbeek

Rapport van het inspectiebezoek op 26 november 2013 aan ZZG Herstelhotel te Groesbeek Rapport van het inspectiebezoek op 26 november 2013 aan ZZG Herstelhotel te Groesbeek Zwolle, februari 2014 V51148 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp.

Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp. Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp. Utrecht Januari 2015 V1002501 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam

Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam Den Haag september 2014 V1000387 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 januari 2015 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 januari 2015 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Rapport van het hertoetsbezoek op 7 januari 15 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Utrecht maart 15 V1557 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland

Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland Den Haag, oktober 2014 V1002763 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle s-gravenhage juni 2014 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lindelaan Dongepark 14 november uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lindelaan Dongepark 14 november uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lindelaan Dongepark 14 november 13.00 17.00uur Gehanteerde lijst B lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 14% 43% 43% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015 Utrecht, januari 2016 V1005955 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 24 januari 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 24 januari 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek op 24 januari 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, februari 2014 V1000450 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juli 2013 aan het Dr.Sarphatihuis te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juli 2013 aan het Dr.Sarphatihuis te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek op 17 juli 2013 aan het Dr.Sarphatihuis te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan het Dr.Sarphatihuis te Amsterdam op 17 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het tweede hertoetsbezoek op 11 november 2014 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het tweede hertoetsbezoek op 11 november 2014 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het tweede hertoetsbezoek op november 24 aan Rinette Zorg te Best Utrecht december 24 V386 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op november 24 Inhoud Inleiding... 3. Aanleiding

Nadere informatie

Utrecht april Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom

Utrecht april Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom Utrecht april 2015 Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode... 3 1.4 Toetsingskader...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum

Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum Utrecht november 2014 V1002744 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Utrecht, januari 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Utrecht, januari 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda Utrecht, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 20 februari 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss

Rapport van het hertoetsbezoek op 20 februari 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss Rapport van het hertoetsbezoek op 2 februari 214 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss s-hertogenbosch mei 214 V11229 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Autumn te Amersfoort op 11 maart 2015. Utrecht Mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Autumn te Amersfoort op 11 maart 2015. Utrecht Mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Autumn te Amersfoort op 11 maart 2015 Utrecht Mei 2015 Inleiding Op 11 maart 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een bezoek gebracht

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom op 25 februari 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom op 25 februari 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom Utrecht mei 2015 V1004845 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015 Utrecht, Mei 2015 V1004939 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 2015 aan Rumah Kita te Wageningen

Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 2015 aan Rumah Kita te Wageningen Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 215 aan Rumah Kita te Wageningen Utrecht, februari 216 V15635 Rapport van het 2e hertoetsbezoek aan Rumah Kita te Wageningen op 5 november 215 Inhoud 1

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Zonnebloemhof Dongepark 19 oktober uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Zonnebloemhof Dongepark 19 oktober uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Zonnebloemhof Dongepark 19 oktober 2017 13.00uur Gehanteerde lijst A lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 60% 40% 2. Deskundigheid medewerkers 44% 44% 12%

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015 Utrecht Oktober 2015 Inleiding Op 18 juni 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier.

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier. Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier te Veen Utrecht, januari 2015 V1004262 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015. Utrecht december 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015. Utrecht december 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015 Utrecht december 2015 Inleiding Op 7 september 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lavendelhof Dongepark 2 november uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lavendelhof Dongepark 2 november uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Lavendelhof Dongepark 2 november 2017 13.00 16.00uur Gehanteerde lijst B lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 25% 50% 25% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers

Nadere informatie

Resultaatsverslag naar aanleiding van een inspectiebezoek aan woonvorm De Landgraaf op 16 juni 2015

Resultaatsverslag naar aanleiding van een inspectiebezoek aan woonvorm De Landgraaf op 16 juni 2015 Resultaatsverslag naar aanleiding van een inspectiebezoek aan woonvorm De Landgraaf op 16 juni 215 Norm 2.3 In het cliëntdossier is zichtbaar dat relevante disciplines betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Resultaatsverslag A&S Zorg

Resultaatsverslag A&S Zorg Resultaatsverslag A&S Zorg In dit resultaatverslag staan de genomen noodzakelijke verbetermaatregelen per thema. Er staat per norm: Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 1.2 De zorgaanbieder zorgt

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 20 mei 2014

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 20 mei 2014 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 20 mei 2014 Zwolle, juni

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Jasmijnhof Dongepark 6 december uur Gehanteerde lijst

Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Jasmijnhof Dongepark 6 december uur Gehanteerde lijst Rapportage Interne audit (IGZ indicatoren) Jasmijnhof Dongepark 6 december 13.30 15.30uur Gehanteerde lijst B lijst Score per thema 1. Cliëntendossier 14% 29% 57% 2. Deskundigheid en inzet medewerkers

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal

Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal Utrecht, oktober 2014 1002749 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 16 december 2015 te Ede

Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 16 december 2015 te Ede Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 6 december 205 te Ede Utrecht, Maart 206 V006945 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie