Personalia. Persoonsbeschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personalia. Persoonsbeschrijving"

Transcriptie

1 Personalia Naam Veronica Nijenhuis-Gouverneur Adres Schaepmanlaan BA Oss Telefoon Geslacht Vrouw Geboortedatum 11 mei 1967 Persoonsbeschrijving Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als organisator van ruimtelijke projecten. De mensen achter deze projecten en hoe ze in beweging te krijgen heeft mij altijd gefascineerd en geïnspireerd. Met mijn talenten orde te scheppen in complexe vraagstukken en mijn vermogen tot de kern van zaken te komen heb ik mijn bijdrage geleverd aan het succes van projecten. Mijn kennis en ervaring zet ik sinds enkele jaren in bij de coachtrajecten die ik aan (Young) professionals aanbied bij hun zoektochten naar balans en vitaliteit in hun werk. Projectcompetenties Ik ben analytisch, gestructureerd en in staat systematisch en gedocumenteerd tewerk te gaan. Daarnaast beschik ik over daadkracht en goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Deze eigenschappen stellen mij in staat ruimtelijke projecten, die door de mix van factoren en belangen vaak complex van aard zijn, resultaatgericht in beweging te houden binnen budget en tijd. Ik heb oog voor externe raakvlakken door mijn vermogen mij te verplaatsen in de (toekomstige) gebruiker. Door mijn jarenlange ervaring met de realisatie van projecten ben ik in staat projectonderdelen en risico s vanuit diverse perspectieven in te schatten wat de projectbeheersing ten goede komt. Coach- en intervisiecompetenties Als coach sta ik bekend als inlevend luisteraar die mede door haar brede ervaringsgebied in staat is mensen bij te staan in de verbetering van hun individuele vitaliteit en formulering van oplossingen om hun functioneren te optimaliseren. Als intervisiebegeleider spreek ik vaak de taal van de deelnemers waardoor ik in staat ben richting te geven aan de verdieping van vraagstukken. Door mijn brede achtergrond kan ik mij snel verplaatsen in de cases die door deelnemers worden ingebracht waardoor intervisietrajecten effectiever en doelgerichter kunnen plaatsvinden. Door mijn jarenlange ervaring bij overheid en bedrijfsleven ben ik in staat oplossingsgericht te werk te gaan waardoor veranderingen in de vitaliteit van het individu en de organisatie snel zichtbaar worden. Werkgevers Dienst Openbare Werken (Curaçao) 1996 heden Advin BV 2012 heden mijnvitaliteitscoach.nl Werkervaring 2005 heden Individuele coaching en begeleiding (Young) professionals en intervisiebegeleiding 1999 heden Projectmanagement infrastructurele- en gebiedsontwikkelingsprojecten Hoofd afdeling Projectmanagement Projectleiding infrastructurele projecten Pagina 1 van 8

2 Opleiding VOL-VCA NL Plus Port Academy Prince2 Foundation Lagant Management Consultants Specialisatie vitaliteitsmanagement [Post HBO] BGL & partners Opleiding tot coach [Post HBO] BGL & partners Bedrijfswetenschappen [WO] Rijksuniversiteit Groningen Business Management [Master] Business Management Commerciële Bedrijfskunde [Post HBO] Hogeschool de Maere Enschede Weg- en Waterbouwkunde [HBO] Hogeschool s-hertogenbosch Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs [VWO] Radulphus College, Curaçao Competenties en kennisvelden Competenties Ik beschik over de volgende kerncompetenties: _ Plannen en organiseren van projecten _ Omgevingsbewustzijn _ Politiek bestuurlijk sensitief _ Resultaatgericht werken binnen budget en tijd _ Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk) _ Mensgericht leiderschap Daarnaast zet ik de volgende competenties in om projecten tot een succes te maken: samenwerken, stressbestendigheid, flexibiliteit en coachen. Kennisvelden Bestuurlijke posities opdrachtgevers Met mijn ruim 20 jaar werkervaring heb ik: _ inzicht in bestuurlijke belangen, verantwoordelijkheden en posities van partners in ontwikkelingsprojecten. _ inzicht in bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbenden. _ brede kennis van beleidsterreinen van overheidszorg. _ inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen. Pagina 2 van 8

3 Programma s en softwarekennis Ik ben in staat mij nieuwe programmatuur en software snel eigen te maken en in te zetten voor het beoogde doel. Over de volgende programma s en software beschik ik reeds over de benodigde (basis)kennis en gebruikservaring: Programma/software Gebruik Benutting overige mogelijkheden Microsoft Word Goed _ Opmaak templates _ Opmaak rapportages _ Verbinding Excel, PowerPoint Microsoft Excel Goed _ Opmaak rekenmodellen _ Genereren grafieken _ Verbinding bladen Microsoft PowerPoint Goed _ Opmaak templates Microsoft Outlook Goed Microsoft Visio Redelijk/Goed Microsoft MS Project Redelijk/Goed Hummingbird (documentmanagement) Goed _ Relateren documenten _ Exporteren documenten UR-SCB (Uniforme registratie SCB-toetsen) Goed _ Exporteren informatie (bevindingen, toetsplanning) PSO (projectadministratie) Goed _ Calculatie Metacom (projectadministratie) Redelijk Vault (documentmanagement) Redelijk CRM (Customer relationship management) Redelijk Talenkennis Goede beheersing in woord en geschrift van Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments. Nevenactiviteiten Secretaris oudercommissie kinderdagverblijf De Schaepskooi in Oss Bestuurslid Projectmanagement Instituut Lid Bondsraad van de Consumentenbond Voorzitter Cliëntenplatform voor Psychoanalyse en Psychoanalytische Psychotherapie Commissielid Jeugd Tennisvereniging Helios in Oss Verantwoordelijk lid organisatie KNLTB Open Jeugdtoernooi Tennisvereniging Helios in Oss Pagina 3 van 8

4 Projecten en opdrachten 2014 heden Opstellen voorbereidend noodplannen Stedin In geval van calamiteiten zoals volledige uitval van de stroomvoorziening, is het zaak dat herstel van de stroomvoorziening al dan niet met plaatsing noodcontainers, efficiënt en Tijd gestuurd plaatsvindt. Hiertoe worden per locatie voorbereidend noodplannen opgesteld die informatie bevatten over o.m. de locaties, stations, stakeholders, communicatie en benodigde materialen. Bij calamiteiten dienen deze voorbereidend noodplannen als onderlegger voor het op de calamiteit afgestemde op te stellen definitieve noodplan. Hiermee wordt tijdswinst beoogd. Als Senior Projectadviseur begeleid ik het proces dat bestaat uit een Verkennende fase, een Voorbereidingsfase (pilot en testen) en een Uitvoeringsfase. In de Verkennende fase is de scope voor de voorbereidend noodplannen verfijnd en is een Plan van Aanpak opgesteld. In de voorbereidingsfase worden er voor 2 pilotlocaties voorbereidend noodplannen opgesteld en wordt het voorbereidend noodplan van één pilotlocatie getest. Op basis van lessons learned worden voor alle overige locaties voorbereidend noodplannen opgesteld heden Adviseur contractmanagement Regiocentrale Zuid Maasbracht Rijkswaterstaat Middels Systeemgerichte Contractbeheersing stelt Rijkswaterstaat vast of het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer goed functioneert en/of de informatie waarmee opdrachtnemer aantoont dat aan verplichtingen is voldaan juist, volledig en betrouwbaar is. Als adviseur contractmanager werk ik per toetsperiode een toetsplan uit tot een toetsplanning. In overleg met de contractmanager bereidt ik toetsen voor aan de hand van het gerelateerde risicoprofiel. Ik adviseer over en coördineer systeem-, proces- en producttoetsen [SCB] en documenttoetsen [UAV-GC] heden Kennisoverdracht, coaching en cursussen Via een zg. junior-senior-koppeling wordt jongere medewerkers de kans geboden kennis op te doen van projectmatig werken en de aanpak van projecten. Ik bied ze een klankbord en handvatten om te kunnen bepalen hoe talenten en affiniteiten kunnen worden ingezet. Voor Hogescholen en gemeentelijke opdrachtgevers verzorg ik workshops Projectmanagement of cursussen Projectmatig Werken heden Projectmanagement ondersteuning Voor de realisatie van diverse werkzaamheden bied ik ondersteuning in projectmanagement aan de marktteams van Advin. Mijn werkzaamheden bestaan uit het inzichtelijk maken en bewaken van (offerte)processen, opstellen van plannen (kwaliteitsplannen, projectmanagementplannen, programma s van eisen) en het verrichten van quickscans in samenwerking met interne projectteams Brandveiligheidsonderzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers [COA] Het COA wenste inzicht te krijgen in de beheersing van brandveiligheid, vergunningen en het documentenbeheer. Hiervoor is een quickscan uitgevoerd waarbij op basis van vragenlijsten en checklisten interviews zijn afgenomen en locatiebezoeken hebben plaatsgevonden. De uitkomst van de quickscan heeft geresulteerd in een vervolgonderzoek waarin van 15 cruciale locaties onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid, kwaliteit en werking van de bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen, alsmede de kwaliteit van de dossiers en tekeningen. Pagina 4 van 8

5 Projectleiding Centrumplan Geffen gemeente Maasdonk De gemeente Maasdonk realiseert een centrumplan in haar dorpskern Geffen. Het project bestaat uit de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC), woningbouwontwikkeling door drie projectontwikkelaars en een woningbouwcorporatie en de uitbreiding van een bestaande winkelvoorziening. De gemeente verkoopt een deel van haar gronden en koopt gronden ten behoeve van de realisatie van boven- en ondergrondse infrastructuur. Met de ontwikkelaars en de woningbouwcorporatie sluit zij in totaal drie koop- en vier anterieure overeenkomsten af. Bijzondere uitdagingen zijn de realisatie van een geluidscherm langs het traject s- Hertogenbosch Oss, de verlegging van een hoge druk gasleiding en het afsluiten van een exploitatieovereenkomsten met drie hoofdgebruikers van het MFC. Tot mijn taken behoorden het proces- en projectmanagement, het opstellen van programma s van eisen voor civieltechnische uitgangspunten en het bestemmingsplan en onderhandelingen teneinde tot ondertekening van de overeenkomsten te komen. Intern coördineerde ik publiekrechtelijke taken en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. In deze rol was ik tevens verantwoordelijk voor coördinatie van externe partijen zoals nutsbedrijven, toekomstige gebruikers van het MFC, bouwmanagement, aannemers en overige belanghebbenden. Ik legde verantwoording af over de voortgang aan de stuurgroep en bracht advies die ten grondslag lagen aan bestuurlijke besluitvorming. In mijn werkzaamheden werd ik ondersteund door een projectteam van de gemeente Maasdonk Projectleiding gemeente Lith De (toenmalige) gemeente Lith wenste drie unieke projecten te realiseren: 1. Realisatie brede school Lith Oost 2. Herontwikkeling kern Oijen 3. Bouw woonzorgcomplex Lith In 2007 werd besloten om tot gemeentelijke herindeling over te gaan, de gemeente Lith zou opgaan in de gemeente Oss. De grote projecten werden uitgesteld. Het voorgenomen project van de brede school Lith Oost werd afgesloten met een intentieverklaring van kernpartners: de basisschool, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de bibliotheek en de GGD. Tot mijn taken behoorden het inzichtelijk maken van 0-situaties van deze drie projecten en het uiteenzetten van processtappen en aanbevelingen om de projecten op te starten. Ten aanzien van de realisatie van de brede school voerde ik onderhandelingen met de beoogde kernpartners en legden wij in een basisdocument de functionele wensen vast van elk van hen waarmee de basis werd gelegd voor een intentieverklaring die door elk van hen is afgegeven Projectleiding realisatie rondweg Deurne Liessel A67 De gemeente Deurne wenste een rondweg te realiseren om de kern Liessel die jarenlang ernstig belast werd door vrachtverkeer dat vanuit de A67 aansluiting zocht naar de Peel en de A73. Teneinde Provinciale subsidie te kunnen verkrijgen en voor eind 2005 veilig te kunnen stellen, heeft de gemeente besloten om de uitvoering middels een Design and Construct contract op de markt te brengen. Belangrijke kritieke punten waren het korte tijdsbestek waarbinnen de weg van ca. 5 km aangelegd diende te worden (5 maanden). Een uitdaging voor zowel de aannemer als de gemeente die enerzijds lag in het spanningsveld tussen ontwerp(acceptatie) en uitvoering, de omleiding van het doorgaand verkeer en het natuurreservaat De Peel dat grensde aan de nieuw aan te leggen weg. De weg is door de goede samenwerking tussen de aannemer en het gemeentelijke projectteam tijdig gerealiseerd. Als gedelegeerd opdrachtgever was ik verantwoordelijk voor een accurate beschrijving van het acceptatieproces evenals de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elk van de partijen. Daarnaast verzorgde ik de procesbegeleiding, de correspondentie inzake acceptatie, de communicatie met belanghebbenden en divers overleg met de aannemer en de opdrachtgever (gemeente Deurne). In mijn werkzaamheden werd ik ondersteund door een projectteam van de gemeente Deurne en Advin. Pagina 5 van 8

6 Projectleiding realisatie A59 De Provincie Noord-Brabant was voornemens om de ombouw van de Rijksweg s-hertogenbosch Oss naar A59 middels Publiek Private Samenwerking (PPS) aan te besteden. In de toekomstige situatie zou een deel van de gerealiseerde wegen worden overgedragen aan de gemeente Maasdonk. In 2001 startten de onderhandelingen met de aanliggende gemeenten over de wensen en eisen ten aanzien van de over te dragen wegen. In de periode heeft de realisatie van de A59 plaatsgevonden. Hierna volgde de overdracht van de wegen. Mijn werkzaamheden hebben bestaan uit het behartigen van de belangen van de gemeente Maasdonk bij de realisatie van de A59. In de onderhandelingsfase heb ik de gemeente Maasdonk bijgestaan in het opstellen van een functioneel- en technisch programma van eisen voor de over te dragen wegen. Daarnaast heb ik mede inhoud gegeven aan een overeenkomst tussen de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Maasdonk waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop partijen tijdens (acceptatie, omleidingen, communicatie) en na de uitvoering (overdrachten en dossiers) van het PPS-contract met elkaar zouden omgaan. Na de realisatie van de A59 heb ik zorg gedragen voor de volledige overdracht van de wegen aan de gemeente Maasdonk: 1. De technische overdracht welke bestong uit opnames en oplevering van wegen en groenvoorzieningen; 2. De kwalitatieve overdracht welke bestand uit revisiegegevens en garantie- en kwaliteitsverklaringen van leveranciers; 3. De financieele overdracht, welke bestond uit kwantificering het extra verkregen oppervlak aan gemeentelijk wegennet, de vaststelling van de kosten voor het meerdere onderhoud ten laste van de gemeente Maasdonk en het komen tot overeenstemming met Rijkswaterstaat voor betaling ervan Projectleiding Woningbouwontwikkeling De Landerije in Roosendaal Ontwikkelaars Eijkelenburg Dura, Amstelland en Bouwfonds waren voornemens ca. 200 luxe woningen te realiseren in Roosendaal. Naast de woningbouw waren zij volledig verantwoordelijk voor de realisatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur evenals de aansluiting van het plan op het bestaande wegennet. Als civieltechnisch projectleider was ik verantwoordelijk voor de afstemming met de gemeente Roosendaal en de behartiging van de belangen van de combinatie. Ik overlegde met de gemeente over het eisenpakket ten aanzien van de boven- en ondergrondse infrastructuur en maakte afspraken over acceptatieprocessen in de ontwerp-, uitvoerings, en overdrachtsfasen. Daarnaast adviseerde ik over de materialisering, de exploitatie, de technische vormgeving en aandachtspunten. Een bijzondere uitdaging was de eis van de gemeente om 100% van het regenwater binnen het plan op te vangen. Eind 2002 heb ik mijn taken overgedragen omdat de combinatie het ontwerp en uitvoering in zijn geheel neer wilde leggen bij een aannemer Projectleiding diverse gemeenten en taken Als projectleider voor een groot aantal gemeenten ben ik verantwoordelijk geweest voor de ontwerp- en besteksvoorbereiding en directievoering van diverse grote en middelgrote infrastructurele projecten (reconstructies, bouw- en woonrijp plannen). Daarnaast heb ik regelmatig als projectleider/-adviseur opgetreden namens diverse projectontwikkelaars. Mijn opdrachtgevers waren ondermeer: gemeente Maasdonk, gemeente Bernheze, gemeente Oss, gemeente Lith, gemeente Bergeijk, gemeente Ubbergen, gemeente Landerd, gemeente Reusel de Mierden, gemeente Sint Michielsgestel, gemeente Boxmeer, Provincie Noord-Brabant, Bouwbedrijf Timmers, Dura Vermeer, Tuin- en Landschapsarchitect P. Buys, Stichting Wonen s-hertogenbosch. Pagina 6 van 8

7 Projectleiding Dienst Openbare Werken Curaçao Als projectleider voor de Dienst Openbare Werken op Curaçao ben ik verantwoordelijk geweest voor de ontwerp- en besteksvoorbereiding en directievoering van twee cruciale kruispunten. Bijzondere uitdagingen waren de verlegging van nutsvoorzieningen en de doorgang van het verkeer tijdens de uitvoering Hoofd onderafdeling uitvoering Dienst Openbare Werken Als hoofd van de onderafdeling Uitvoering van de Dienst Openbare Werken gaf ik leiding aan ca. 50 medewerkers in binnen- en buitendienst. Naast de personele zaken en afdelingsbeleid- en vertegenwoordiging heb ik een kwaliteitsverbetering aangebracht in de werkwijze van de afdeling. Hierdoor vond de voorbereiding en de uitvoering van de projecten efficiënter plaats waardoor jaarlijks meerder projecten uitgevoerd konden worden Hoofd afdeling Projectmanagement Advin BV Steeds vaker kwam het voor dat senior projectmanagers werden ingezet voor project- en procesmanagement van infrastructurele- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Tot mijn eerste taken behoorde de afdeling Projectmanagement in de regio Oss op te zetten. In de eerste periode gaf ik leiding aan ca. 10 projectmanagers, adviseurs, directievoerders en toezichthouders. Met mijn collega in Hoofddorp zijn de eerste stappen gezet naar een visie en strategische stappen om de afdeling op de markt bekendheid te geven. In 2005 heb ik de keuze gemaakt om drie dagen per week te werken en mij enkel met Projectmanagement bezig te houden. Pagina 7 van 8

8 Ervaring als coach en intervisiebegeleider 2005 heden Coaching en e-coaching (Young) professionals hebben regelmatig behoefte om bijgestaan te worden in keuzes op persoonlijk- en werkgebied. Door hierbij in een coachtraject stil te staan, zijn zij beter in staat om uit het brede aanbod de vele uitdagingen, doelgerichter een keuze te maken Volwassen die al enige tijd niet lekker in hun vel zitten, piekeren, twijfelen of anderszins willen werken aan bewustwording van wat hem of haar beweegt kunnen in een coachtraject inzichten verwerven om beweging te krijgen in de gewenste richting. In een het coachtraject staan wij stil bij wat hen in de kern beweegt en geef ik handreikingen voor persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ik ga in onze oplossingsgericht tewerk. Wij richten ons op wat wel werkt. Daarnaast kijken wij naar uitzonderingen en op hoe kleine stappen voor beweging kunnen zorgen in de gewenste richting. Ik heb een aantal instrumenten tot mijn beschikking die ik inzet om met coachvragen aan de slag te gaan zoals NLP, RET, Mindfullness en kernkwadranten. Coaching Coaching vindt plaats via persoonlijke contacten waarbij uit wordt gegaan van 4 tot 6 gesprekken. E-coaching Bij e-coaching vindt het leer- en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaats. E-coachtrajecten vinden in de regel plaats via de . Tijdens het coachtraject loopt de communicatie zoveel mogelijk via een digitale werkomgeving. De looptijd van een coachtraject is beoogd op 3 maanden heden Intervisiebegeleider Professionals hebben vaak behoefte aan vaardigheden om taken beter te kunnen uitoefenen. Intervisie is een vorm van collegiale consultatie met als primair doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de deelnemers. Het belangrijkste instrument hierbij is het stellen van vragen en het verkennen van alternatieven om naar problemen te kijken waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Met opdrachtgevers bespreek ik in een oriënterend gesprek de mogelijkheden voor intervisie binnen het team of de organisatie. Wij analyseren de vraag, de organisatiecontext en specifieke aandachtspunten die van belang zijn voor een geslaagd intervisietraject. Begeleide intervisie bestaat in de regel uit 4 tot 6 intervisiebijeenkomsten: 1. In een startbijeenkomst wordt aandacht besteed aan de groepscohesie, de theorie achter begeleide intervisie, probleem- en situatieformulering en de kunst van het vragen stellen; 2. In de hierop volgende bijeenkomsten zullen aan de hand van ingebrachte cases, intervisiemethoden worden toegepast die passen bij de door u geformuleerde doelstelling; 3. Na elke casus wordt aandacht besteed aan feedback en reflectie. Pagina 8 van 8

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Programma Ruimtelijke ordening, Milieu & Duurzaamheid 2 - Ruimtelijke ordening 2 - Milieu 3 - Duurzaamheid 4 Programma

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht nummer 10 oktober 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Handreiking inkoop participatievoorzieningen

Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Handreiking inkoop participatievoorzieningen Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie