Personalia. Persoonsbeschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personalia. Persoonsbeschrijving"

Transcriptie

1 Personalia Naam Veronica Nijenhuis-Gouverneur Adres Schaepmanlaan BA Oss Telefoon Geslacht Vrouw Geboortedatum 11 mei 1967 Persoonsbeschrijving Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als organisator van ruimtelijke projecten. De mensen achter deze projecten en hoe ze in beweging te krijgen heeft mij altijd gefascineerd en geïnspireerd. Met mijn talenten orde te scheppen in complexe vraagstukken en mijn vermogen tot de kern van zaken te komen heb ik mijn bijdrage geleverd aan het succes van projecten. Mijn kennis en ervaring zet ik sinds enkele jaren in bij de coachtrajecten die ik aan (Young) professionals aanbied bij hun zoektochten naar balans en vitaliteit in hun werk. Projectcompetenties Ik ben analytisch, gestructureerd en in staat systematisch en gedocumenteerd tewerk te gaan. Daarnaast beschik ik over daadkracht en goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Deze eigenschappen stellen mij in staat ruimtelijke projecten, die door de mix van factoren en belangen vaak complex van aard zijn, resultaatgericht in beweging te houden binnen budget en tijd. Ik heb oog voor externe raakvlakken door mijn vermogen mij te verplaatsen in de (toekomstige) gebruiker. Door mijn jarenlange ervaring met de realisatie van projecten ben ik in staat projectonderdelen en risico s vanuit diverse perspectieven in te schatten wat de projectbeheersing ten goede komt. Coach- en intervisiecompetenties Als coach sta ik bekend als inlevend luisteraar die mede door haar brede ervaringsgebied in staat is mensen bij te staan in de verbetering van hun individuele vitaliteit en formulering van oplossingen om hun functioneren te optimaliseren. Als intervisiebegeleider spreek ik vaak de taal van de deelnemers waardoor ik in staat ben richting te geven aan de verdieping van vraagstukken. Door mijn brede achtergrond kan ik mij snel verplaatsen in de cases die door deelnemers worden ingebracht waardoor intervisietrajecten effectiever en doelgerichter kunnen plaatsvinden. Door mijn jarenlange ervaring bij overheid en bedrijfsleven ben ik in staat oplossingsgericht te werk te gaan waardoor veranderingen in de vitaliteit van het individu en de organisatie snel zichtbaar worden. Werkgevers Dienst Openbare Werken (Curaçao) 1996 heden Advin BV 2012 heden mijnvitaliteitscoach.nl Werkervaring 2005 heden Individuele coaching en begeleiding (Young) professionals en intervisiebegeleiding 1999 heden Projectmanagement infrastructurele- en gebiedsontwikkelingsprojecten Hoofd afdeling Projectmanagement Projectleiding infrastructurele projecten Pagina 1 van 8

2 Opleiding VOL-VCA NL Plus Port Academy Prince2 Foundation Lagant Management Consultants Specialisatie vitaliteitsmanagement [Post HBO] BGL & partners Opleiding tot coach [Post HBO] BGL & partners Bedrijfswetenschappen [WO] Rijksuniversiteit Groningen Business Management [Master] Business Management Commerciële Bedrijfskunde [Post HBO] Hogeschool de Maere Enschede Weg- en Waterbouwkunde [HBO] Hogeschool s-hertogenbosch Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs [VWO] Radulphus College, Curaçao Competenties en kennisvelden Competenties Ik beschik over de volgende kerncompetenties: _ Plannen en organiseren van projecten _ Omgevingsbewustzijn _ Politiek bestuurlijk sensitief _ Resultaatgericht werken binnen budget en tijd _ Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk) _ Mensgericht leiderschap Daarnaast zet ik de volgende competenties in om projecten tot een succes te maken: samenwerken, stressbestendigheid, flexibiliteit en coachen. Kennisvelden Bestuurlijke posities opdrachtgevers Met mijn ruim 20 jaar werkervaring heb ik: _ inzicht in bestuurlijke belangen, verantwoordelijkheden en posities van partners in ontwikkelingsprojecten. _ inzicht in bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbenden. _ brede kennis van beleidsterreinen van overheidszorg. _ inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen. Pagina 2 van 8

3 Programma s en softwarekennis Ik ben in staat mij nieuwe programmatuur en software snel eigen te maken en in te zetten voor het beoogde doel. Over de volgende programma s en software beschik ik reeds over de benodigde (basis)kennis en gebruikservaring: Programma/software Gebruik Benutting overige mogelijkheden Microsoft Word Goed _ Opmaak templates _ Opmaak rapportages _ Verbinding Excel, PowerPoint Microsoft Excel Goed _ Opmaak rekenmodellen _ Genereren grafieken _ Verbinding bladen Microsoft PowerPoint Goed _ Opmaak templates Microsoft Outlook Goed Microsoft Visio Redelijk/Goed Microsoft MS Project Redelijk/Goed Hummingbird (documentmanagement) Goed _ Relateren documenten _ Exporteren documenten UR-SCB (Uniforme registratie SCB-toetsen) Goed _ Exporteren informatie (bevindingen, toetsplanning) PSO (projectadministratie) Goed _ Calculatie Metacom (projectadministratie) Redelijk Vault (documentmanagement) Redelijk CRM (Customer relationship management) Redelijk Talenkennis Goede beheersing in woord en geschrift van Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments. Nevenactiviteiten Secretaris oudercommissie kinderdagverblijf De Schaepskooi in Oss Bestuurslid Projectmanagement Instituut Lid Bondsraad van de Consumentenbond Voorzitter Cliëntenplatform voor Psychoanalyse en Psychoanalytische Psychotherapie Commissielid Jeugd Tennisvereniging Helios in Oss Verantwoordelijk lid organisatie KNLTB Open Jeugdtoernooi Tennisvereniging Helios in Oss Pagina 3 van 8

4 Projecten en opdrachten 2014 heden Opstellen voorbereidend noodplannen Stedin In geval van calamiteiten zoals volledige uitval van de stroomvoorziening, is het zaak dat herstel van de stroomvoorziening al dan niet met plaatsing noodcontainers, efficiënt en Tijd gestuurd plaatsvindt. Hiertoe worden per locatie voorbereidend noodplannen opgesteld die informatie bevatten over o.m. de locaties, stations, stakeholders, communicatie en benodigde materialen. Bij calamiteiten dienen deze voorbereidend noodplannen als onderlegger voor het op de calamiteit afgestemde op te stellen definitieve noodplan. Hiermee wordt tijdswinst beoogd. Als Senior Projectadviseur begeleid ik het proces dat bestaat uit een Verkennende fase, een Voorbereidingsfase (pilot en testen) en een Uitvoeringsfase. In de Verkennende fase is de scope voor de voorbereidend noodplannen verfijnd en is een Plan van Aanpak opgesteld. In de voorbereidingsfase worden er voor 2 pilotlocaties voorbereidend noodplannen opgesteld en wordt het voorbereidend noodplan van één pilotlocatie getest. Op basis van lessons learned worden voor alle overige locaties voorbereidend noodplannen opgesteld heden Adviseur contractmanagement Regiocentrale Zuid Maasbracht Rijkswaterstaat Middels Systeemgerichte Contractbeheersing stelt Rijkswaterstaat vast of het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer goed functioneert en/of de informatie waarmee opdrachtnemer aantoont dat aan verplichtingen is voldaan juist, volledig en betrouwbaar is. Als adviseur contractmanager werk ik per toetsperiode een toetsplan uit tot een toetsplanning. In overleg met de contractmanager bereidt ik toetsen voor aan de hand van het gerelateerde risicoprofiel. Ik adviseer over en coördineer systeem-, proces- en producttoetsen [SCB] en documenttoetsen [UAV-GC] heden Kennisoverdracht, coaching en cursussen Via een zg. junior-senior-koppeling wordt jongere medewerkers de kans geboden kennis op te doen van projectmatig werken en de aanpak van projecten. Ik bied ze een klankbord en handvatten om te kunnen bepalen hoe talenten en affiniteiten kunnen worden ingezet. Voor Hogescholen en gemeentelijke opdrachtgevers verzorg ik workshops Projectmanagement of cursussen Projectmatig Werken heden Projectmanagement ondersteuning Voor de realisatie van diverse werkzaamheden bied ik ondersteuning in projectmanagement aan de marktteams van Advin. Mijn werkzaamheden bestaan uit het inzichtelijk maken en bewaken van (offerte)processen, opstellen van plannen (kwaliteitsplannen, projectmanagementplannen, programma s van eisen) en het verrichten van quickscans in samenwerking met interne projectteams Brandveiligheidsonderzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers [COA] Het COA wenste inzicht te krijgen in de beheersing van brandveiligheid, vergunningen en het documentenbeheer. Hiervoor is een quickscan uitgevoerd waarbij op basis van vragenlijsten en checklisten interviews zijn afgenomen en locatiebezoeken hebben plaatsgevonden. De uitkomst van de quickscan heeft geresulteerd in een vervolgonderzoek waarin van 15 cruciale locaties onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid, kwaliteit en werking van de bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen, alsmede de kwaliteit van de dossiers en tekeningen. Pagina 4 van 8

5 Projectleiding Centrumplan Geffen gemeente Maasdonk De gemeente Maasdonk realiseert een centrumplan in haar dorpskern Geffen. Het project bestaat uit de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC), woningbouwontwikkeling door drie projectontwikkelaars en een woningbouwcorporatie en de uitbreiding van een bestaande winkelvoorziening. De gemeente verkoopt een deel van haar gronden en koopt gronden ten behoeve van de realisatie van boven- en ondergrondse infrastructuur. Met de ontwikkelaars en de woningbouwcorporatie sluit zij in totaal drie koop- en vier anterieure overeenkomsten af. Bijzondere uitdagingen zijn de realisatie van een geluidscherm langs het traject s- Hertogenbosch Oss, de verlegging van een hoge druk gasleiding en het afsluiten van een exploitatieovereenkomsten met drie hoofdgebruikers van het MFC. Tot mijn taken behoorden het proces- en projectmanagement, het opstellen van programma s van eisen voor civieltechnische uitgangspunten en het bestemmingsplan en onderhandelingen teneinde tot ondertekening van de overeenkomsten te komen. Intern coördineerde ik publiekrechtelijke taken en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. In deze rol was ik tevens verantwoordelijk voor coördinatie van externe partijen zoals nutsbedrijven, toekomstige gebruikers van het MFC, bouwmanagement, aannemers en overige belanghebbenden. Ik legde verantwoording af over de voortgang aan de stuurgroep en bracht advies die ten grondslag lagen aan bestuurlijke besluitvorming. In mijn werkzaamheden werd ik ondersteund door een projectteam van de gemeente Maasdonk Projectleiding gemeente Lith De (toenmalige) gemeente Lith wenste drie unieke projecten te realiseren: 1. Realisatie brede school Lith Oost 2. Herontwikkeling kern Oijen 3. Bouw woonzorgcomplex Lith In 2007 werd besloten om tot gemeentelijke herindeling over te gaan, de gemeente Lith zou opgaan in de gemeente Oss. De grote projecten werden uitgesteld. Het voorgenomen project van de brede school Lith Oost werd afgesloten met een intentieverklaring van kernpartners: de basisschool, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de bibliotheek en de GGD. Tot mijn taken behoorden het inzichtelijk maken van 0-situaties van deze drie projecten en het uiteenzetten van processtappen en aanbevelingen om de projecten op te starten. Ten aanzien van de realisatie van de brede school voerde ik onderhandelingen met de beoogde kernpartners en legden wij in een basisdocument de functionele wensen vast van elk van hen waarmee de basis werd gelegd voor een intentieverklaring die door elk van hen is afgegeven Projectleiding realisatie rondweg Deurne Liessel A67 De gemeente Deurne wenste een rondweg te realiseren om de kern Liessel die jarenlang ernstig belast werd door vrachtverkeer dat vanuit de A67 aansluiting zocht naar de Peel en de A73. Teneinde Provinciale subsidie te kunnen verkrijgen en voor eind 2005 veilig te kunnen stellen, heeft de gemeente besloten om de uitvoering middels een Design and Construct contract op de markt te brengen. Belangrijke kritieke punten waren het korte tijdsbestek waarbinnen de weg van ca. 5 km aangelegd diende te worden (5 maanden). Een uitdaging voor zowel de aannemer als de gemeente die enerzijds lag in het spanningsveld tussen ontwerp(acceptatie) en uitvoering, de omleiding van het doorgaand verkeer en het natuurreservaat De Peel dat grensde aan de nieuw aan te leggen weg. De weg is door de goede samenwerking tussen de aannemer en het gemeentelijke projectteam tijdig gerealiseerd. Als gedelegeerd opdrachtgever was ik verantwoordelijk voor een accurate beschrijving van het acceptatieproces evenals de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elk van de partijen. Daarnaast verzorgde ik de procesbegeleiding, de correspondentie inzake acceptatie, de communicatie met belanghebbenden en divers overleg met de aannemer en de opdrachtgever (gemeente Deurne). In mijn werkzaamheden werd ik ondersteund door een projectteam van de gemeente Deurne en Advin. Pagina 5 van 8

6 Projectleiding realisatie A59 De Provincie Noord-Brabant was voornemens om de ombouw van de Rijksweg s-hertogenbosch Oss naar A59 middels Publiek Private Samenwerking (PPS) aan te besteden. In de toekomstige situatie zou een deel van de gerealiseerde wegen worden overgedragen aan de gemeente Maasdonk. In 2001 startten de onderhandelingen met de aanliggende gemeenten over de wensen en eisen ten aanzien van de over te dragen wegen. In de periode heeft de realisatie van de A59 plaatsgevonden. Hierna volgde de overdracht van de wegen. Mijn werkzaamheden hebben bestaan uit het behartigen van de belangen van de gemeente Maasdonk bij de realisatie van de A59. In de onderhandelingsfase heb ik de gemeente Maasdonk bijgestaan in het opstellen van een functioneel- en technisch programma van eisen voor de over te dragen wegen. Daarnaast heb ik mede inhoud gegeven aan een overeenkomst tussen de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Maasdonk waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop partijen tijdens (acceptatie, omleidingen, communicatie) en na de uitvoering (overdrachten en dossiers) van het PPS-contract met elkaar zouden omgaan. Na de realisatie van de A59 heb ik zorg gedragen voor de volledige overdracht van de wegen aan de gemeente Maasdonk: 1. De technische overdracht welke bestong uit opnames en oplevering van wegen en groenvoorzieningen; 2. De kwalitatieve overdracht welke bestand uit revisiegegevens en garantie- en kwaliteitsverklaringen van leveranciers; 3. De financieele overdracht, welke bestond uit kwantificering het extra verkregen oppervlak aan gemeentelijk wegennet, de vaststelling van de kosten voor het meerdere onderhoud ten laste van de gemeente Maasdonk en het komen tot overeenstemming met Rijkswaterstaat voor betaling ervan Projectleiding Woningbouwontwikkeling De Landerije in Roosendaal Ontwikkelaars Eijkelenburg Dura, Amstelland en Bouwfonds waren voornemens ca. 200 luxe woningen te realiseren in Roosendaal. Naast de woningbouw waren zij volledig verantwoordelijk voor de realisatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur evenals de aansluiting van het plan op het bestaande wegennet. Als civieltechnisch projectleider was ik verantwoordelijk voor de afstemming met de gemeente Roosendaal en de behartiging van de belangen van de combinatie. Ik overlegde met de gemeente over het eisenpakket ten aanzien van de boven- en ondergrondse infrastructuur en maakte afspraken over acceptatieprocessen in de ontwerp-, uitvoerings, en overdrachtsfasen. Daarnaast adviseerde ik over de materialisering, de exploitatie, de technische vormgeving en aandachtspunten. Een bijzondere uitdaging was de eis van de gemeente om 100% van het regenwater binnen het plan op te vangen. Eind 2002 heb ik mijn taken overgedragen omdat de combinatie het ontwerp en uitvoering in zijn geheel neer wilde leggen bij een aannemer Projectleiding diverse gemeenten en taken Als projectleider voor een groot aantal gemeenten ben ik verantwoordelijk geweest voor de ontwerp- en besteksvoorbereiding en directievoering van diverse grote en middelgrote infrastructurele projecten (reconstructies, bouw- en woonrijp plannen). Daarnaast heb ik regelmatig als projectleider/-adviseur opgetreden namens diverse projectontwikkelaars. Mijn opdrachtgevers waren ondermeer: gemeente Maasdonk, gemeente Bernheze, gemeente Oss, gemeente Lith, gemeente Bergeijk, gemeente Ubbergen, gemeente Landerd, gemeente Reusel de Mierden, gemeente Sint Michielsgestel, gemeente Boxmeer, Provincie Noord-Brabant, Bouwbedrijf Timmers, Dura Vermeer, Tuin- en Landschapsarchitect P. Buys, Stichting Wonen s-hertogenbosch. Pagina 6 van 8

7 Projectleiding Dienst Openbare Werken Curaçao Als projectleider voor de Dienst Openbare Werken op Curaçao ben ik verantwoordelijk geweest voor de ontwerp- en besteksvoorbereiding en directievoering van twee cruciale kruispunten. Bijzondere uitdagingen waren de verlegging van nutsvoorzieningen en de doorgang van het verkeer tijdens de uitvoering Hoofd onderafdeling uitvoering Dienst Openbare Werken Als hoofd van de onderafdeling Uitvoering van de Dienst Openbare Werken gaf ik leiding aan ca. 50 medewerkers in binnen- en buitendienst. Naast de personele zaken en afdelingsbeleid- en vertegenwoordiging heb ik een kwaliteitsverbetering aangebracht in de werkwijze van de afdeling. Hierdoor vond de voorbereiding en de uitvoering van de projecten efficiënter plaats waardoor jaarlijks meerder projecten uitgevoerd konden worden Hoofd afdeling Projectmanagement Advin BV Steeds vaker kwam het voor dat senior projectmanagers werden ingezet voor project- en procesmanagement van infrastructurele- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Tot mijn eerste taken behoorde de afdeling Projectmanagement in de regio Oss op te zetten. In de eerste periode gaf ik leiding aan ca. 10 projectmanagers, adviseurs, directievoerders en toezichthouders. Met mijn collega in Hoofddorp zijn de eerste stappen gezet naar een visie en strategische stappen om de afdeling op de markt bekendheid te geven. In 2005 heb ik de keuze gemaakt om drie dagen per week te werken en mij enkel met Projectmanagement bezig te houden. Pagina 7 van 8

8 Ervaring als coach en intervisiebegeleider 2005 heden Coaching en e-coaching (Young) professionals hebben regelmatig behoefte om bijgestaan te worden in keuzes op persoonlijk- en werkgebied. Door hierbij in een coachtraject stil te staan, zijn zij beter in staat om uit het brede aanbod de vele uitdagingen, doelgerichter een keuze te maken Volwassen die al enige tijd niet lekker in hun vel zitten, piekeren, twijfelen of anderszins willen werken aan bewustwording van wat hem of haar beweegt kunnen in een coachtraject inzichten verwerven om beweging te krijgen in de gewenste richting. In een het coachtraject staan wij stil bij wat hen in de kern beweegt en geef ik handreikingen voor persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ik ga in onze oplossingsgericht tewerk. Wij richten ons op wat wel werkt. Daarnaast kijken wij naar uitzonderingen en op hoe kleine stappen voor beweging kunnen zorgen in de gewenste richting. Ik heb een aantal instrumenten tot mijn beschikking die ik inzet om met coachvragen aan de slag te gaan zoals NLP, RET, Mindfullness en kernkwadranten. Coaching Coaching vindt plaats via persoonlijke contacten waarbij uit wordt gegaan van 4 tot 6 gesprekken. E-coaching Bij e-coaching vindt het leer- en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaats. E-coachtrajecten vinden in de regel plaats via de . Tijdens het coachtraject loopt de communicatie zoveel mogelijk via een digitale werkomgeving. De looptijd van een coachtraject is beoogd op 3 maanden heden Intervisiebegeleider Professionals hebben vaak behoefte aan vaardigheden om taken beter te kunnen uitoefenen. Intervisie is een vorm van collegiale consultatie met als primair doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de deelnemers. Het belangrijkste instrument hierbij is het stellen van vragen en het verkennen van alternatieven om naar problemen te kijken waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Met opdrachtgevers bespreek ik in een oriënterend gesprek de mogelijkheden voor intervisie binnen het team of de organisatie. Wij analyseren de vraag, de organisatiecontext en specifieke aandachtspunten die van belang zijn voor een geslaagd intervisietraject. Begeleide intervisie bestaat in de regel uit 4 tot 6 intervisiebijeenkomsten: 1. In een startbijeenkomst wordt aandacht besteed aan de groepscohesie, de theorie achter begeleide intervisie, probleem- en situatieformulering en de kunst van het vragen stellen; 2. In de hierop volgende bijeenkomsten zullen aan de hand van ingebrachte cases, intervisiemethoden worden toegepast die passen bij de door u geformuleerde doelstelling; 3. Na elke casus wordt aandacht besteed aan feedback en reflectie. Pagina 8 van 8

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum CURRICULUM VITAE Datum 20 januari 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Titel Geboortedatum Woonplaats e-mail Nationaliteit S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984 s-hertogenbosch sjoerd@beeckk.nl Nederlandse

Nadere informatie

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971 Curriculum Vitae Personalia Naam ing. Mario P.M. Pelsers Bedrijfsgegevens Contactgegevens Nationaliteit MAPLE Contractmanagement Abdis Franciscastraat 1 6041 VD Roermond KvK-nr. 61146862 BTW-nr. NL158531899B01

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht.

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht. Persoonsgegevens Naam: ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht Nederland Mobiel: +31 (0) 6 83 69 55 09 E-mail: beekman@jbv-management.nl Geboortedatum: 23 februari 1977 Nationaliteit:

Nadere informatie

Bijlage 2: Functies per perceel, competenties en classificaties

Bijlage 2: Functies per perceel, competenties en classificaties Bijlage 2: Functies per perceel, competenties en classificaties Raamovereenkomst inzake inhuur van technische interim projectmedewerkers I & A nummer: I&A/2015/0462 Voor alle functies geldt de volgende

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Manager Realisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: December 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Situatieschets De publieksdiensten van de Openbare Bibliotheek Amsterdam omvat wijkbibliotheken en een Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

Gericht op de inhoud omdat, het de core business is van het bedrijf en resultaat het behalen van een de einddoelen.

Gericht op de inhoud omdat, het de core business is van het bedrijf en resultaat het behalen van een de einddoelen. Verslag week 5 hoofdstuk 15 Projectmatig Creëren De Projectleider De spil in het spel In hoofdstuk 15 van Projectmatig Creëren worden de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider uitgelicht.

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Ingenieursbureau CPL Geadviseerd bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor vervanging van een persleiding van het waterschap Rijn en IJssel.

Ingenieursbureau CPL Geadviseerd bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor vervanging van een persleiding van het waterschap Rijn en IJssel. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: J. Molema Adres: Patrijsstraat 11 Telefoon: 0544-397335 Mobiel: 06-51073919 E-mail: info@molema-advies.nl Geboren: 31-07-1959 Burgegelijke staat Gehuwd en 2 kinderen PROFIEL

Nadere informatie

HET VERHAAL ACHTER FUNDUS

HET VERHAAL ACHTER FUNDUS GRIP OP UW PROJECT OVER DIT BOEKJE Als opdrachtgever heeft u te maken met complexe en uitdagende infrastructurele projecten. De voorwaarden voor het beheersbaar houden van deze projecten worden steeds

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Profielschets raad van toezicht en leden raad van toezicht Hogeschool Viaa

Profielschets raad van toezicht en leden raad van toezicht Hogeschool Viaa Profielschets raad van toezicht en leden raad van toezicht Hogeschool Viaa Vastgesteld door de raad van toezicht d.d. 20 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Profiel raad van toezicht Hogeschool Viaa... 3 2. Profielschets

Nadere informatie

Profiel. Personalia. - Persoonlijke gegevens. - Contact gegevens

Profiel. Personalia. - Persoonlijke gegevens. - Contact gegevens Profiel Een communicatief sociaal persoon die met veel eigen initiatief en een goed analytisch vermogen, gegeven situaties inschat en daar handig op in weet te spelen. Mijn ambitie is, om vanuit mijn persoonlijke

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Professionalisering lead-auditors

Professionalisering lead-auditors Organisatie Sturing Professionalisering lead-auditors Structuur Systemen Mensen Middelen Waarmee Hoe Strategie SCB Wat Resultaten Processen Producten Pascal Gerits Inkoop Centrum GWW 30 januari 2013 Welke

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6 Profielschets Sander Daems Senior Medewerker Supportdesk Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Pagina 1 van 6 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht Woonplaats Rijbewijs

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : Gerrit Nieuwenhuis Bedrijfsnaam : GeNie Consultancy Adres : Molenwerf 3 Postcode : 3264 TH Woonplaats : Nieuw-Beijerland Geboortedaum : 24 april 1966 Telefoon

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. L.F. (Edwin) Boonstoppel Telefoon: 06-33 04 33 38 edwin@quadraat.nu Geboortedatum: 30 maart 1973

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. L.F. (Edwin) Boonstoppel Telefoon: 06-33 04 33 38 edwin@quadraat.nu Geboortedatum: 30 maart 1973 Persoonlijke gegevens Naam: Ing. L.F. (Edwin) Boonstoppel Telefoon: 06-33 04 33 38 E-mail: edwin@quadraat.nu Geboortedatum: 30 maart 1973 Werkervaring 2006 - heden Projectmanager bij (Infrastructuur &

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden Zeetoegang IJmond Vormgeving en aansturing van risicomanagement ter voorbereiding op aanbesteding en realisatie van nieuwe zeesluis bij IJmuiden in een DBFM-contract, met toepassing van parallelle procedures

Nadere informatie

Profielschets Vastgoedbeheerder

Profielschets Vastgoedbeheerder Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: januari 2015 Adviseur: dhr. Tristan Vos Centraal Orgaan opvang asielzoekers Het

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Personalia. ing. Mario P.M. Pelsers. Geboortedatum 4 september Huwelijkse staat

Personalia. ing. Mario P.M. Pelsers. Geboortedatum 4 september Huwelijkse staat Curriculum Vitae Personalia Naam ing. Mario P.M. Pelsers Bedrijfsgegevens Contactgegevens Nationaliteit MAPLE Contractmanagement Abdis Franciscastraat 1 6041 VD Roermond KvK-nr. 61146862 BTW-nr. NL158531899B01

Nadere informatie

Handreiking Systeemgerichte Contractbeheersing Design en Construct

Handreiking Systeemgerichte Contractbeheersing Design en Construct Handreiking Systeemgerichte Contractbeheersing Design en Construct Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR 2..^1.\1..CD.B RWS bibliotheek locatie Utrecht

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

opleiding bouwprocesmanagement

opleiding bouwprocesmanagement SKOOB - Praktisch 7 mei 2015 opleiding bouw Bouwmanager Een bouwmanager moet een brede technische kennis hebben, verbanden zien die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978. Persoonlijke gegevens Naam: Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 e-mail: frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978 Werkervaring 2009 heden Projectmanager bij 2005 2009 Integraal projectleider

Nadere informatie

Young Executive bij Boer & Croon

Young Executive bij Boer & Croon Young Executive Management Young Executive bij Boer & Croon Amsterdam 2015 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

TRAININGEN EN CURSUSSEN

TRAININGEN EN CURSUSSEN Curriculum Vitae PERSONALIA Naam: Petit Roepnaam: Mirelle Voorletter: M. Adres: Renaissancelaan 17 Postcode: 2408 DM Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 10 maart 1972 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale opleiding A.D. Projectleider Techniek P.O.P. 1 ste Jaar René Welter / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

BSc. Inner City Construction Processes (Binnenstedelijk Bouwen)

BSc. Inner City Construction Processes (Binnenstedelijk Bouwen) Ontwikkelen van een eisenpakket oplevering 3D as-built tekeningen door aannemer door na te denken over de transitie van 2D 3D engineeren. De meeste Nederlandse civieltechnische werken worden nog in 2D

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie