C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten,"

Transcriptie

1 C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten, waarbij eigenaar zich heeft verbonden om aan erfpachter een erfpacht te verlenen en waarbij erfpachter zich heeft verbonden tot het van eigenaar aanvaarden van een erfpacht op: het perceel grond gelegen aan/nabij de Piet Heinstraat 33 te 7391 WK Twello, kadastraal bekend gemeente Twello, sectie B nummer 6365, groot éénentwintig are en vijfendertig centiare (21 a en 35 ca). 2. Eigenaar en opstaller zijn in gemelde overeenkomst voorts overeengekomen dat door eigenaar ten behoeve van opstaller een afhankelijk (tijdelijk) recht van opstal zal worden gevestigd, inhoudende de bevoegdheid voor opstaller om het kerkgebouw en overige aanhorigheden, - hierna te noemen: "de opstallen" - in eigendom te hebben op het door eigenaar aan erfpachter in erfpacht uitgegeven perceel. Bedoeld perceel wordt hierna verder aangeduid als "de grond". 3. Erfpachter is aan eigenaar geen vergoeding verschuldigd wegens de vestiging van het recht van erfpacht. 4. Opstaller is aan eigenaar wegens de vestiging van het recht van opstal een vergoeding verschuldigd van vierhonderd zestig duizend euro ( ,00), alsmede een bedrag groot vijfduizend euro ( 5.000,00) terzake van roerende zaken ofwel totaal vierhonderd vijfenzestig duizend euro ( ,00). Dit bedrag is door opstaller voldaan door storting op de kwaliteitsrekening (rekening derdengelden) van Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat te Twello. Eigenaar kwiteert opstaller voor die betaling. 5. Het bepaalde in de overeenkomst blijft tussen eigenaar en erfpachter/opstaller onverkort van kracht, tenzij daarvan bij deze akte nadrukkelijk is afgeweken. 6. Indien de grootte en/of verdere omschrijving van het registergoed niet juist of niet volledig is, ontleent noch eigenaar noch erfpachter/opstaller daaraan enig recht. D. VERLENING VAN HET RECHT VAN ERFPACHT Ter uitvoering van de overeenkomst wordt door eigenaar gevestigd en door erfpachter aanvaard het recht van erfpacht als bedoeld in artikel 5:85 Burgerlijk Wetboek. VESTIGING VAN HET RECHT VAN OPSTAL Ter uitvoering van de overeenkomst wordt door eigenaar gevestigd en door opstaller aanvaard het afhankelijk (tijdelijk) recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek. Dit recht, dat hierna wordt genoemd "het recht van opstal", houdt in de bevoegdheid van opstaller om de opstallen in eigendom te hebben op de in erfpacht uitgegeven grond. BEPALINGEN ERFPACHT Ter zake het recht van erfpacht gelden de navolgende bepalingen: Duur erfpacht Artikel Het recht van erfpacht wordt gevestigd voor een periode van (ongeveer) honderd (100) jaar, te rekenen vanaf heden, de datum in het hoofd van de akte vermeld, en eindigt op éénendertig december éénentwintighonderd negen, behoudens eventuele beëindiging op de hierna dan wel de overige in de wet genoemde gronden. 2. Behoudens in de hierna vermelde gevallen kan de erfpacht noch door de eigenaar noch door de erfpachter worden opgezegd. Einde recht van erfpacht/vergoeding Artikel Doorlopen erfpacht

2 Wanneer de tijd waarvoor het recht van erfpacht is gevestigd is verstreken en erfpachter de grond niet op dat tijdstip heeft ontruimd, blijft het recht van erfpacht doorlopen, tenzij eigenaar uiterlijk zes maanden na dat tijdstip doet blijken dat hij het recht van erfpacht als geëindigd beschouwt. 2. Opzegging a. Erfpachter is niet bevoegd het recht van erfpacht op te zeggen. b. Eigenaar kan het recht van erfpacht opzeggen indien erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen of in ernstige mate te kort schiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen. De opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het recht van erfpacht in de openbare registers staan ingeschreven. Eigenaar stelt daarbij tevens de dag vast, waarop het recht geëindigd zal zijn en de grond en de opstallen te zijner vrije beschikking moet worden gesteld, welke dag ten minste één maand na de dagtekening van het exploot zal dienen te liggen. c. Indien vóór de door de eigenaar gestelde opzeggingsdatum alsnog door de erfpachter aan al zijn verplichtingen is voldaan en alle door de eigenaar gemaakte kosten zijn vergoed, zal de opzegging door de eigenaar ongedaan worden gemaakt en zal de erfpacht onverminderd voortduren. 3. Beschikking rechter Op vordering van de eigenaar of de erfpachter kan de rechter desgewenst onder door de rechter vast te stellen voorwaarden- na verloop van vijfentwintig (25) jaar na de vestiging van de erfpacht, de erfpacht wijzigen of opheffen op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het in deze akte overeengekomene niet kan worden gevergd van de wederpartij. Beperkt gerechtigden tot de erfpacht of de zaak dienen in het geding te worden betrokken. 4. Vergoeding Na het einde van de erfpacht dient door de eigenaar aan de voormalige erfpachter de waarde te worden vergoed die de erfpacht zou hebben vertegenwoordigd indien de erfpacht nog bestond, een en ander onder aftrek van hetgeen de eigenaar nog van de erfpachter te vorderen heeft uit hoofde van deze overeenkomst. De waarde van de opstallen dient bij de vaststelling van voormelde vergoeding buiten beschouwing te worden gelaten. 5. Einde opstalrecht Indien het recht van erfpacht eindigt op één van de hiervoor genoemde gronden, eindigt tevens het hierna vermelde te vestigen recht van opstal. Het recht van opstal is mitsdien afhankelijk van het recht van erfpacht. Vaststelling canon Artikel De erfpachter is aan de eigenaar jaarlijks een canon verschuldigd gebaseerd op een kavelwaarde van tweehonderd vijftig duizend euro ( ,00) zijnde de grondwaarde per heden in bebouwde staat- en een rente van vier procent (4,00%). Voormeld rentepercentage zal gedurende de gehele looptijd van de erfpacht niet worden gewijzigd. Mitsdien bedraagt de jaarlijks verschuldigde canon tienduizend euro ( ,00). 2. Telkens na verloop van tien (10) jaar voor de eerste maal per één januari tweeduizend twintig- zal de grond worden getaxeerd en zal de canon op basis van de nieuwe getaxeerde

3 grondwaarde worden vastgesteld. De canon zal dan worden bepaald door het product van de nieuwe grondwaarde en het voormelde rentepercentage. Onder grondwaarde wordt verstaan de waarde van de in erfpacht uitgegeven grondkavel in bebouwde staat. Deze grondwaarde zal in het jaar van de herwaardering worden vastgesteld door een commissie van drie beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateurs. Zowel de erfpachter als de eigenaar benoemen ieder één beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur, terwijl deze twee aldus benoemden een derde beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur aanwijzen. Bij het in gebreke blijven van de erfpachter of de eigenaar bij het benoemen van een beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur binnen een termijn van drie maanden na aanschrijving per aangetekende brief door de andere partij of bij gebreke van overeenstemming voor het aanwijzen van een derde beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur door de twee door de erfpachter en eigenaar aangewezen beëdigd casu quo gecertificeerd makelaars taxateurs, is de meest gerede partij gerechtigd om de kantonrechter binnen wiens ambtsgebied het erfpachtgoed is gelegen te verzoeken tot aanwijzing van de ontbrekende beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur(s) over te gaan. 3. Het door de commissie van beëdigd casu quo gecertificeerd makelaars taxateurs uit te brengen taxatierapport omtrent de vaststelling van de grondwaarde is voor beide partijen bindend. 4. Partijen verbinden zich tot het doen vastleggen bij notariële akte van de toekomstige canon, vastgesteld op de wijze zoals in lid 2 omschreven. Het afschrift van die akte dient te worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster binnen drie maanden na dagtekening van het door de commissie opgestelde rapport. De eigenaar stuurt het door de commissie opgestelde rapport naar de notaris die vervolgens partijen aanschrijft en uitnodigt voor het ondertekenen van de akte ter vaststelling van de gewijzigde canon. De kosten van de taxatie en de vaststelling van de canon, waaronder begrepen de kosten van de notariële akte(n) en kadasterkosten, komen voor rekening van de erfpachter en de eigenaar, ieder voor de helft. Canonbetaling Artikel De canon dient jaarlijks bij achterafbetaling in één termijn vóór of op één december van elk jaar te worden voldaan. De canon verschuldigd over de periode vanaf het tekenen van de akte van vestiging recht van erfpacht tot en met éénendertig december tweeduizend tien dient vóór of op één december tweeduizend tien te worden voldaan. 2. Alle betalingen dienen plaats te vinden door storting of overschrijving op een door de eigenaar op te geven bankrekeningnummer. Alle betalingen door erfpachter aan eigenaar te doen, zullen moeten geschieden zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking. 3. Indien de betaling van de canon als hiervoor vermeld niet tijdig vóór of op één december van het betreffende jaar heeft plaatsgevonden, is de erfpachter aan de eigenaar een boete verschuldigd berekend naar de dan geldende wettelijk rente naar rato van de tijdsduur van het verzuim. 4. Alle bedragen welke de erfpachter op grond van de erfpachtovereenkomst aan de eigenaar verschuldigd is, moeten worden voldaan op dezelfde wijze als de canon; mitsdien is het gestelde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 5. Ten aanzien van alle door de eigenaar en de erfpachter over en weer verschuldigde bedragen wordt beroep op verrekening uitgesloten, tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen. Lasten

4 Artikel Alle zakelijke lasten, die over het erfpachtgoed en het gebruik ervan worden geheven of zullen worden geheven, komen vanaf de ingangsdatum voor rekening van erfpachter. 2. Wanneer de eigenaar belastingen of lasten als in het vorige lid bedoeld, mocht hebben betaald, zal daarvan kennis worden gegeven aan erfpachter, onder overlegging van betalingsbewijzen, die verplicht is binnen een maand nadien het betaalde bedrag aan eigenaar te vergoeden. Bestemming Artikel De erfpachter dient voor zijn rekening zorg te dragen voor het volledige onderhoud van het erfpachtgoed, teneinde dit bij het einde van de erfpacht aande eigenaar te kunnen opleveren in een goede staat van onderhoud. 2. De erfpachter is tegenover publiekrechtelijke lichamen en de eigenaar aansprakelijk voor het in schouwbare toestand houden van het erfpachtgoed. 3. Het is de erfpachter niet geoorloofd het registergoed zodanig te gebruiken dat zulks uit oogpunt van welstand bezwaar oplevert. 4. Evenmin is het de erfpachter geoorloofd door het gebruik van de grond aan derden hinder of overlast te bezorgen. 5. De eigenaar kan ontheffing verlenen van de in de leden 1 tot en met 4 genoemde verplichtingen en verboden op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de erfpachter. Indien de eigenaar ontheffing van een verbod of verplichting verleent, kan zij hieraan voorwaarden verbinden. 6. Het erfpachtgoed is niet verhuurd of verpacht. Voorts is het niet in gebruik gegeven aan derden. 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is het de erfpachter niet toegestaan: 1. a. de bestemming van het erfpachtgoed te veranderen of te handelen in strijd met de bestemming van het erfpachtgoed; b. over te gaan tot splitsing van de erfpacht door overdracht of toedeling van de erfpacht op een gedeelte van de zaak; c. het recht van erfpacht over te dragen of toe te delen; d. het recht van erfpacht te splitsen, samen te voegen met een ander recht van erfpacht of te splitsen in appartementsrechten, waaronder tevens te begrijpen het door erfpachter verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het gebruik van de grond en/of de opstallen. 2. Indien het recht van erfpacht door erfpachter in appartementsrechten wordt gesplitst geldt dat overdracht en toedeling van de appartementsrechten niet zonder toestemming van eigenaar kunnen geschieden. Erfpachter verplicht zich een daartoe strekkend beding in de akte van splitsing op te nemen. 3. Erfpachter zal bij zijn verzoek om toestemming voor splitsing van het recht van erfpacht in appartementsrechten de eigenaar afschriften toezenden van de conceptakte van splitsing en het daarbij behorende splitsingsreglement. 4. Erfpachter is niet zonder de schriftelijke toestemming van eigenaar bevoegd op de grond geheel of ten dele het recht van ondererfpacht te vestigen. 5. Erfpachter is niet zonder de schriftelijke toestemming van eigenaar bevoegd de grond geheel of ten dele te verhuren, te verpachten of anderszins aan derden in gebruik te geven.

5 6. Eigenaar kan de in de vorige leden van dit artikel bedoelde toestemming niet zonder redelijke gronden weigeren. 7. Aan de in dit artikel bedoelde toestemming kunnen door eigenaar voorwaarden worden verbonden. 8. Van de akte van overdracht van het recht van erfpacht dient voor de ondertekening een ontwerp ter goedkeuring aan de eigenaar te worden gezonden. 9. Van overgang of overdracht van het recht van erfpacht moet erfpachter binnen drie maanden na de dag van de overgang of overdracht daarvan aan eigenaar schriftelijk kennis geven met overlegging van de bewijsstukken, waaruit de overgang of overdracht blijkt. 8. Indien de erfpachter overlijdt, de huwelijksgoederengemeenschap waarvan het recht van erfpacht deel uitmaakt wordt ontbonden, danwel indien de erfpachter wanneer de erfpachter een rechtspersoon is- wordt ontbonden, zijn de rechtverkrijgenden, respectievelijk de vereffenaars verplicht daarvan binnen drie maanden nadat het bedoelde feit zich heeft voorgedaan, schriftelijk mededeling te doen aan de eigenaar. Overleg Artikel 7. Alle mededelingen, verzoeken en aanzeggingen door één van partijen worden gedaan per aangetekende brief, tenzij in onderling overleg door de eigenaar en erfpachter anders overeengekomen. Aansprakelijkheid Artikel 8. Indien meerdere personen gezamenlijk erfpachter zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van deze verplichtingen BEPALINGEN OPSTALRECHT Ter zake het recht van opstal gelden de navolgende bepalingen: Duur opstalrecht Artikel 9. Het recht van opstal houdt in de bevoegdheid voor opstaller om het gebouw, alsmede eventuele overige op het in erfpacht uit te geven perceel aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Piet Heinstraat 33 te 7391 WK Twello, in eigendom te hebben. Het recht van opstal wordt gevestigd voor een periode van (ongeveer) honderd (100) jaar, te rekenen vanaf heden, de datum in het hoofd van de akte vermeld, en eindigt op éénendertig december éénentwintighonderd negen, behoudens eventuele beëindiging op de hierna in de in artikel 14 dan wel de overige in de wet genoemd gronden. Retributie Artikel 10. Opstaller is geen retributie aan de eigenaar verschuldigd. Onderhoud Artikel 11. De opstaller is verplicht tot het onderhouden van de opstallen. Uit hoofde van het recht van opstal komen alle gewone en buitengewone herstellingen ten laste van de opstaller. De opstaller is verplicht de opstallen te verzekeren bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen brand-, storm- en vliegtuigschade en andere van buiten komende onheilen, zodanig dat de opstallen volledig herbouwd kunnen worden. Gebruik

6 Artikel Opstaller zal de opstallen uitsluitend gebruiken overeenkomstig de bestemming met de daarbij behorende voorschriften volgens het vigerende bestemmingsplan. 2. Het is opstaller niet geoorloofd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar: - in het gebruik van de grond en/of de opstallen een wijziging aan te brengen; - andere (bouw)werken op te richten dan de opstallen; - de opstallen hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk van bestemming te wijzigen, waaronder begrepen slopen; - de grond mede te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van voorwerpen, waarvan naar het oordeel van de eigenaar, gevaar, schade of hinder dan wel bezwaar uit oogpunt van welstand en milieu te duchten is. 3. De eigenaar kan voorwaarden verbinden aan de in lid 2 bedoelde toestemming. 4. Eventueel van derden benodigde toestemmingen en/of vergunningen in verband met de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de opstallen dienen door en voor rekening en risico van opstaller te worden aangevraagd en rechtens onaantastbaar zijn verkregen. 5. Opstaller vrijwaart de eigenaar voor alle aanspraken voortvloeiende uit de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de opstallen en is jegens de eigenaar gehouden tot vergoeding van schade die de eigenaar als gevolg van de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de opstallen lijdt. Overdracht, toedeling, splitsing, onderopstal en verhuur Artikel Het recht van opstal kan niet zonder de schriftelijke toestemming van eigenaar: a. worden overgedragen; b. worden toebedeeld; c. worden gesplitst door overdracht of toedeling van het recht van opstal op een gedeelte van de zaak; d. worden gesplitst, worden samengevoegd met een ander recht van opstal of worden gesplitst in appartementsrechten, waaronder tevens te begrijpen het door opstaller verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het gebruik van de grond en/of de opstallen. 2. Indien het recht van opstal door opstaller in appartementsrechten wordt gesplitst geldt dat overdracht en toedeling van de appartementsrechten niet zonder toestemming van eigenaar kunnen geschieden; dit kan slechts aan een verkrijger onder bijzondere titel van een recht op het appartementsrecht worden tegengeworpen, indien het in de akte van splitsing is omschreven. 3. Eigenaar kan de in de vorige leden van dit artikel bedoelde toestemming niet zonder redelijke gronden weigeren. 4. Opstaller is niet zonder de schriftelijke toestemming van eigenaar bevoegd op de grond geheel of ten dele het recht van onderopstal te vestigen. 5. Opstaller is niet zonder de schriftelijke toestemming van eigenaar bevoegd de grond geheel of ten dele te verhuren, te verpachten of anderszins aan derden in gebruik te geven. 6. Aan de in dit artikel bedoelde toestemming kunnen door eigenaar voorwaarden worden verbonden.

7 7. Van de akte van overdracht van het recht van opstal dient voor de ondertekening een ontwerp ter goedkeuring aan de eigenaar te worden gezonden. 8. Van overgang of overdracht van het recht van opstal moet opstaller binnen drie maanden na de dag van de overgang of overdracht daarvan aan eigenaar schriftelijk kennis geven met overlegging van de bewijsstukken, waaruit de overgang of overdracht blijkt. Einde recht van opstal Artikel Verstrijken van de duur van het recht van opstal Wanneer de tijd waarvoor het recht van opstal is gevestigd, is verstreken en opstaller de grond niet op dat tijdstip heeft ontruimd, blijft het recht van opstal doorlopen, tenzij eigenaar uiterlijk zes maanden na dat tijdstip doet blijken dat hij het recht van opstal als geëindigd beschouwt. 2. Opzegging a. Opstaller is niet bevoegd het recht van opstal op te zeggen. b. Eigenaar kan het recht van opstal opzeggen indien opstaller in ernstige mate te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen. De opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het recht van opstal in de openbare registers staan ingeschreven. Eigenaar stelt daarbij tevens de dag vast, waarop het recht geëindigd zal zijn en de grond en de opstallen te zijner vrije beschikking moet worden gesteld, welke dag ten minste één maand na de dagtekening van het exploot zal dienen te liggen. c. Indien vóór de door de eigenaar gestelde opzeggingsdatum alsnog door de opstaller aan al zijn verplichtingen is voldaan en alle door de eigenaar gemaakte kosten zijn vergoed, zal de opzegging door de eigenaar ongedaan worden gemaakt en zal het recht van opstal onverminderd voortduren. 3. Afstand Eigenaar en opstaller kunnen bij notariële akte, gevolgd door inschrijving van een afschrift of uittreksel van die akte in de openbare registers, afstand doen van het recht van opstal. 4. Beschikking rechter Het recht van opstal eindigt door een beschikking van de rechter op grond van het bepaalde in artikel 5:97 juncto artikel 5:104 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 5. Einde recht van erfpacht Het recht van opstal eindigt tevens indien het recht van erfpacht eindigt. 6. Indien het recht van opstal is geëindigd doch het recht van erfpacht duurt voort is de erfpachter verplicht de eigenaar toegang te verlenen om van de openbare weg over het aan hem in erfpacht uit gegeven terrein te komen en te gaan van en naar de opstallen ten behoeve van door de eigenaar aan te wijzen personen, onder de verplichting voor de eigenaar deze bevoegdheid op de minst bezwarende wijze uit te oefenen/te doen uitoefenen. Tevens dient de erfpachter te dulden dat de eigenaar in het terrein ten behoeve van de opstallen kabels en leidingen aanlegt en alle daarbij behorende werkzaamheden verricht voor het gebruik en onderhoud van de opstallen. Verplichtingen bij het einde van het opstalrecht Artikel Bij het einde van het recht van opstal heeft de opstaller niet de bevoegdheid de gebouwen, werken en beplantingen die door hemzelf of een rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht, dan wel de gebouwen, werken en beplantingen die van de eigenaar tegen vergoeding van de waarde zijn overgenomen weg te nemen.

8 2. Na het einde van het recht van opstal heeft de voormalige opstaller recht op vergoeding van de waarde van de nog aanwezige gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een rechtsvoorganger zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding van de waarde zijn overgenomen. De waarde van de nog aanwezige gebouwen, werken en beplantingen zal worden vastgesteld door een commissie van drie beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateurs. Zowel de voormalige opstaller als de eigenaar benoemen ieder één beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur, terwijl deze twee aldus benoemden een derde beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur aanwijzen. Bij het in gebreke blijven van de voormalige opstaller of de eigenaar bij het benoemen van een beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur binnen een termijn van drie maanden na aanschrijving per aangetekende brief door de andere partij of bij gebreke van overeenstemming voor het aanwijzen van een derde beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur door de twee door de voormalige opstaller en eigenaar aangewezen beëdigd casu quo gecertificeerd makelaars taxateurs, is de meest gerede partij gerechtigd om de kantonrechter binnen wiens ambtsgebied de opstallen zijn gelegen te verzoeken tot aanwijzing van de ontbrekende beëdigd casu quo gecertificeerd makelaar taxateur(s) over te gaan. 3. Na het einde van het recht van opstal dient de voormalige opstaller de opstallen te ontruimen en ter vrije beschikking van de eigenaar te stellen. 4. Indien in het hiervoor bedoelde geval, dat eigenaar een vergoeding ter zake van de opstallen aan opstaller verschuldigd is, blijkt dat de oplevering door opstaller aan eigenaar wanneer in strijd met de onderhavige bepalingen niet tijdig, niet vrij van huur of andere niet direct opzegbare gebruiksrechten of niet leeg en ontruimd is geschied, is eigenaar bevoegd het betalen van de vergoeding renteloos op te schorten totdat de oplevering vrij van huur of vrij van bedoelde gebruiksrechten, leeg en ontruimd is geschied. Eigenaar is daarenboven bevoegd een deel van of het gehele bedrag als hier bedoeld aan te wenden, in mindering op de aanspraken van opstaller, tot het zelf huurvrij maken casu quo doen ontruimen van de bedoelde opstallen. 5. De door eigenaar voor de opstallen te betalen vergoeding zal door deze moeten worden voldaan binnen drie maanden nadat daarover overeenstemming bestaat dan wel het taxatierapport door de commissie van beëdigd casu quo gecertificeerd makelaars taxateurs is uitgebracht, doch niet voordat het recht van opstal daadwerkelijk is geëindigd. 6. Opstaller heeft een retentierecht op de opstallen, totdat hem de verschuldigde vergoeding is betaald. Eigenaar heeft een retentierecht op hetgeen opstaller mocht hebben afgebroken, totdat hem hetgeen hij uit hoofde van het recht van opstal heeft te vorderen is voldaan. 7. Eigenaar is bevoegd om aan eventuele hypotheekhouders tot ten hoogste het bedrag van de aldus vastgestelde waarde hun hypothecaire vordering geheel of gedeeltelijk te voldoen tot aan het bedrag dat zij in geval van een openbare of onderhandse executoriale verkoop krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek zouden ontvangen. Dit bedrag wordt afgetrokken van de vergoeding aan de opstaller. Niet-nakoming Artikel Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit het recht van erfpacht en/of het recht van opstal, verbeurt erfpachter en/of opstaller dan wel eigenaar, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van eigenaar respectievelijk erfpachter en/of opstaller een onmiddellijk opeisbare boete van tien (10) maal de in het jaar van

9 nietnakoming verschuldigde erfpachtcanon, onverlet het recht van de eigenaar om vergoeding van eventueel meer geleden schade te vorderen. 2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel behouden eigenaar en erfpachter/opstaller de bevoegdheid om bij niet-nakoming van enige uit het recht van erfpacht en/of het recht van opstal voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen of het recht van erfpacht en het recht van opstal met inachtneming van het in deze akte en wet bepaalde op te zeggen en/of schadevergoeding te vorderen.

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 ALGEMENE ERFPACHTVOORWAARDEN VAN SCHIELAND 1993 Zoals vastgesteld bij besluit van de verenigde vergadering d.d. 31 maart 1993. Gewijzigd bij besluit van de verenigde

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

CONCEPT d.d. AKTE UITGIFTE ERFPACHT

CONCEPT d.d. AKTE UITGIFTE ERFPACHT CONCEPT d.d. 1 december 2014 206119.01.01/DO/PS - 1 - AKTE UITGIFTE ERFPACHT Heden, ***, verschenen voor mij, mr. Dirk Cornelis Ottevangers, notaris te Molenwaard: 1. de heer mr. Arie Pieter Streefkerk,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen)

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) nr. Partijen: 1. De gemeente Oldebroek, gevestigd te Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP of postadres Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek.

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester

Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester concept-overeenkomst tot gewijzigde uitgifte onroerende zaak in erfpacht Ondergetekenden: 1. De gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ERFPACHTS-/OPSTALGUNNING.

OVEREENKOMST VAN ERFPACHTS-/OPSTALGUNNING. 1 OVEREENKOMST VAN ERFPACHTS-/OPSTALGUNNING. Ondergetekenden: 1. Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon, in hoedanigheid van burgemeester der Gemeente Waterland, die gemeente rechtsgeldig vertegenwoordigende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

De aanvullingen staan tevens hieronder:

De aanvullingen staan tevens hieronder: DE BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN (MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE PERCEELNUMMERS B EN C) ZIJN AANGEVULD De aangevulde veilingvoorwaarden treft u aan onder de knop "Downloads". De aanvullingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente bij zijn besluit van 6 april 1994 onder nummer 275 en opgenomen in een notariële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 66 (AB 2001 no. 138) Wijzigingen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Onverbindend concept, bestemd voor discussiedoeleinden, onder voorbehoud van instemming van het college, d.d. 26 mei 2014

Onverbindend concept, bestemd voor discussiedoeleinden, onder voorbehoud van instemming van het college, d.d. 26 mei 2014 Erfpachtovereenkomst De ondergetekenden: 1. de Gemeente Westvoorne, zetelende te Rockanje, te dezen ingevolge artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

VESTIGING RECHT VAN OPSTAL DS/*-144.323 Heden, *, verschenen voor mij, mr. JAN KOS, notaris gevestigd in de gemeente Hilvarenbeek: 1.

VESTIGING RECHT VAN OPSTAL DS/*-144.323 Heden, *, verschenen voor mij, mr. JAN KOS, notaris gevestigd in de gemeente Hilvarenbeek: 1. 1 VESTIGING RECHT VAN OPSTAL DS/*-144.323 Heden, *, verschenen voor mij, mr. JAN KOS, notaris gevestigd in de gemeente Hilvarenbeek: 1. *; volgens *zijn*haar verklaring te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

ANNEX E. Annex E Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht IbbA def

ANNEX E. Annex E Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht IbbA def ANNEX E ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT IK BOUW BETAALBAAR ALMERE (verkort genaamd: ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT IbbA) hierna te noemen: Algemene Bepalingen, luidende: DEFINITIES In deze Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014

Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014 Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014 HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN artikel 1.1. Geldigheid a. Deze algemene uitgiftevoorwaarden behoren bij iedere erfpachtovereenkomst

Nadere informatie

Erfpacht en opstalovereenkomst

Erfpacht en opstalovereenkomst Erfpacht en opstalovereenkomst Gemeente Tynaarlo Stichting zwembaden gemeente Tynaarlo Gemeente Tynaarlo november 2014 Pagina 1 van 11 Erfpacht en opstal 1. De gemeente Tynaarlo, ter zake van deze overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN artikel 1.1. Geldigheid a. Deze algemene uitgiftevoorwaarden behoren bij iedere erfpachtovereenkomst

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016

Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2016 Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT 1991

ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT 1991 ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT 1991 ALGEMENE BEPALINGEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Toepasselijkheid algemene bepalingen 1. De gemeente geeft grond uit in erfpacht met toepassing van deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN BEDRIJFSGRONDEN VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2016 ( /al)

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN BEDRIJFSGRONDEN VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2016 ( /al) ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN BEDRIJFSGRONDEN VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2016 (9037263/al) Intentie van de gemeente is de uitgifte van grond in eigendom. Om het financieel aantrekkelijker

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 1958 ALGEMENE VOORWAARDEN, waaronder door de Polder Prins Alexander, gevestigd te Rotterdam, gronden in erfpacht worden uitgegeven. Aldus vastgesteld door dijkgraaf

Nadere informatie

VESTIGING RECHT VAN ERFPACHT met toepassing van de BANCAIRE RICHTLIJN OD7844

VESTIGING RECHT VAN ERFPACHT met toepassing van de BANCAIRE RICHTLIJN OD7844 VAN HECKE HOUBEN n o t a r i s M r. M. J. A. S c h i j n s Postbus 3015 6093 ZG HEYTHUYSEN Tel. 0475-492777 Fax. 0475-494490 BLAD - 1 - O N T W E R P 3 december 2015 BEP02 VESTIGING RECHT VAN ERFPACHT

Nadere informatie

Algemene erfpachtbepalingen bouwgrond gemeente Hof van Twente 2015 INHOUD

Algemene erfpachtbepalingen bouwgrond gemeente Hof van Twente 2015 INHOUD Algemene erfpachtbepalingen bouwgrond gemeente Hof van Twente 2015 INHOUD Art. 1. Begripsomschrijvingen Art. 2. De uitgifte Art. 3. Algemene erfpachtbepalingen en bijzondere voorwaarden Art. 4. Duur van

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

ALGEMENE OPSTALVOORWAARDEN WATERSCHAP GROOT-HAARLEMMERMEER 2000

ALGEMENE OPSTALVOORWAARDEN WATERSCHAP GROOT-HAARLEMMERMEER 2000 ALGEMENE OPSTALVOORWAARDEN WATERSCHAP GROOT-HAARLEMMERMEER 2000 1 ARTIKEL 1 1. Het Waterschap Groot-Haarlemmermeer geeft percelen grond uit in recht van opstal met in achtneming en van toepassing verklaring

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen "de verkrijger".

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen de verkrijger. Definitieve versie X (Mg, mvro). 01-10-2012 OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V. te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT De gemeente Apeldoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevr. M.L. Niewold, teammanager Vastgoed in de Eenheid Vastgoed & Grond van de gemeente, welke

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK BW 5 De wettelijke bepalingen in zake het appartementsrecht, zijn als volgt in de wet neergelegd: Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 106: splitsing in appartementsrechten Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2013

Algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2013 Algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2013 INHOUD Art. 1. Begripsomschrijvingen Art. 2. De uitgifte Art. 3. Aanvraag, reserveringsvergoeding en waarborgsom Art. 4. Algemene erfpachtbepalingen

Nadere informatie

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE"

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan HOOG CATHARIJNE Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE" (zoals deze luiden na wijziging dd. 30-12-1968) ARTIKEL 1 Begripsomschrijving. 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per februari 2012 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 5 Appartementsrechten

Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 5 Appartementsrechten Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 5 Appartementsrechten Ektiv VvE beheer B.V. Wetgeving titel 9 Boek 5, artikelen 106 t/m 147 Burgerlijk Wetboek Pagina 1 van 20 Burgerlijk Wetboek: Titel 9. Appartementsrechten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

(AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de HERUITGIFTE IN

(AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de HERUITGIFTE IN Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Algemene Bepalingen voor de UITGIFTE IN ERFPACHT van gronden der gemeente s-gravenhage 1986 herziening 1993 (AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb)

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) Deze Algemene Bepalingen Ibb zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Koper en Vof IbbA en alle

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AB 1986 herz.

Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AB 1986 herz. Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AB 1986 herz. 1993/2008) en Aanvullende Algemene Regels voor de Heruitgifte in

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij erfpacht(overeenkomsten) ten behoeve van woningbouw met de gemeente Leek, versie 2014

Algemene voorwaarden bij erfpacht(overeenkomsten) ten behoeve van woningbouw met de gemeente Leek, versie 2014 Algemene voorwaarden bij erfpacht(overeenkomsten) ten behoeve van woningbouw met de gemeente Leek, versie 2014 Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 Definities en citeertitel 1.1.1 Tenzij anders

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie