U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen)."

Transcriptie

1 NIMA COMMUNICATIE-A1 OEFENEXAMEN EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: uur (2 uur) U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). Het is de bedoeling dat u uit vier antwoordmogelijkheden het juiste antwoord kiest. U dient slechts één antwoordmogelijkheid met potlood zwart te maken. Aantal vragen: 45 Aantal pagina s: 14 Controleer zorgvuldig of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking onmiddellijk een surveillant. Succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

2 MODULE A1, ONDERDEEL 1 Vraag 1 (1 punt) Een bedrijf kan sponsoring inzetten om zijn doelen te behalen. Welke van de onderstaande antwoorden is niet het hoofddoel van sponsoring? a. Vergroten naamsbekendheid b. Tonen van maatschappelijke betrokkenheid c. Opbouwen van het relatienetwerk d. Versterken van de eigen identiteit Vraag 2 (1 punt) Hierna volgen twee stellingen over marketingcommunicatie. I. Bij grote aankopen, zoals een huis of een auto, vindt verwerking van de boodschap over het algemeen plaats via de centrale route. II. Met een nieuw product een nieuwe markt betreden is een vorm van marktontwikkeling. Welke uitspraak over deze stellingen is correct? a. Alleen stelling I is juist b. Alleen stelling II is juist c. Beide stellingen zijn juist d. Beide stellingen zijn onjuist Vraag 3 (1 punt) Wat wordt verstaan onder de term adopterscategorieën? a. De aantallen consumenten die direct reageren op een marketingcommunicatieactie b. De aantallen consumenten die een innovatie of idee daadwerkelijk accepteren c. De aantallen werknemers die per jaar aangenomen worden binnen een organisatie d. De aantallen marketeers die innovaties ontwikkelen Vraag 4 (1 punt) In het AIDA model staan de A, I, D en A voor: a. Action Information Desire Attention b. Attention Information Delivery Action c. Attention Interest Desire Action d. Action Interest Delivery Attention 2

3 Vraag 5 (1 punt) De campagne gericht op jonge meisjes om zich te laten inenten tegen baarmoederhalskanker had als voornaamste doel: a. Informeren b. Formeren c. Overtuigen d. Ageren Vraag 6 (1 punt) Een voorbeeld van een intrinsieke eigenschap van een product is: a. Merk b. Verpakking c. Prijs d. Geen van bovenstaande opties Vraag 7 (1 punt) Wat is geen doel van storytelling in organisaties? a. Het afleggen van verantwoording aan aandeelhouders b. Het starten van veranderingen in organisaties c. Het onderzoeken van de bedrijfscultuur d. Het verkopen van het imago van het bedrijf Vraag 8 (1 punt) Wanneer wordt collectieve reclame vooral toegepast? a. Als een fabrikant een nieuw product introduceert b. Als de concurrentie binnen de branche hevig is c. Als er sprake is van een monopolie binnen de branche d. Als de branche onder druk staat bij veranderende consumptiepatronen Vraag 9 (1 punt) Het koopgedrag van de moderne mens wordt onder andere bepaald door: a. Culturele factoren b. Psychologische factoren c. Sociale factoren d. Alle bovenstaande factoren 3

4 Vraag 10 (1 punt) De geografische omgeving, politiek-juridische omgeving en de socio-culturele omgeving van een organisatie behoren tot de: a. Macro omgeving b. Meso omgeving c. Micro omgeving d. Geen van bovenstaande opties Vraag 11 (1 punt) Vanuit de maatschappij is er nog al eens kritiek op vooral TV-reclames van snoepfabrikanten gericht op kinderen. Wat zijn de belangrijkste irritatiefactoren? a. De inhoud van de commercials b. De lengte van de commercials c. Het aantal keren dat een commercial wordt uitgezonden d. De uitvoering van de commercial Vraag 12 (1 punt) Een directeur informeert zijn managers over een nieuwe ontslagronde. Op hun beurt lichten de managers de afdelingshoofden in die de mensen op de werkvloer moeten ontslaan. Hoe heet dit informatiemodel? a. Two step flow model b. Cascademodel c. Elaboration likelyhood model d. Communicatiemodel Fauconnier Vraag 13 (1 punt) Welke van de onderstaande doelstellingen is een reclamedoelstelling? a. Het vergroten van de omzet met x% b. Het realiseren van product/merk met x% c. Het uitbreiden van het marktaandeel met y% d. Het uitbreiden van het % verkooppunten Vraag 14 (1 punt) De Hema besluit het assortiment uit te breiden met producten die gemiddeld een hogere prijs en marge hebben. Hoe wordt dit genoemd? a. Upgrading b. Prijsdifferentiatie c. Parallellisatie d. Trading up 4

5 Vraag 15 (1 punt) Hierna volgen twee stellingen over identiteit. I. De identiteit van een organisatie is niet snel te veranderen. II. De identiteit van een onderneming is de afspiegeling van het imago. Welke uitspraak over deze stellingen is correct? a. Alleen stelling I is juist b. Alleen stelling II is juist c. Beide stellingen zijn juist d. Beide stellingen zijn onjuist Vraag 16 (1 punt) Volgens Floor en Van Raaij moet er met de consumentenmarkt anders gecommuniceerd worden dan met de industriële markt. Welke van de onderstaande beweringen is juist? a. De consumentenmarkt heeft een kleinere informatiebehoefte dan de industriële markt b. De industriële markt heeft een kleinere informatiebehoefte dan de consumentenmarkt c. De consumentenmarkt en de industriële markt hebben beide een grote informatiebehoefte d. De industriële markt en de consumentenmarkt hebben beide een minimale informatiebehoefte Vraag 17 (1 punt) Zilveren Kruis Achmea is een verzekeraar onder het merk Achmea. Hoe heet deze vorm van branding? a. Monolitisch b. Endorsed c. Derived d. Branded Vraag 18 (1 punt) Media zoals radio en televisie spelen een belangrijke rol bij het informeren van de samenleving. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit van die informatievoorziening zijn dan ook wettelijk beschermd. De organisatie die hierop toeziet is het Commissariaat voor de Media. Welke van de onderstaande antwoordmogelijkheden is juist? a. Het Commissariaat voor de Media richt zich op de publieke en de commerciële omroepen b. Het Commissariaat voor de Media richt zich op de landelijke en regionale omroepen c. Het Commissariaat voor de Media richt zich alleen op de publieke omroepen d. Het Commissariaat voor de Media richt zich alleen op de commerciële omroepen 5

6 Vraag 19 (1 punt) Direct Marketing is vooral geschikt voor bepaalde producten en diensten. Welke van de onderstaande behoort daar niet toe? a. Boeken b. Vreemde talen leren c. Luxe, zeewaardige zeiljachten d. Nieuw soort stofzuiger Vraag 20 (1 punt) Iemand vindt een foto, die op straat gemaakt is en waarop hij duidelijk herkenbaar te zien is, terug op een commerciële website. Hij maakt bezwaar bij de eigenaar van de website en vraagt de foto te verwijderen. Welke wet stelt hem in het gelijk? a. De Wet Bescherming Persoonsgegevens b. De Grondwet c. De Wet Beeldregistratie d. De Wet Digitale Media Vraag 21 (1 punt) U bent marketingcommunicatiemanager bij een theater, waar overwegend nog met klassieke marketing communicatie-instrumenten wordt gewerkt. U overweegt om de kaartverkoop toegankelijker en efficiënter te maken, gericht op landelijke dekking. Welk nieuw medium dient als eerste getest te worden? a. Internet b. SMS service c. Call Center d. Interactieve TV Vraag 22 (1 punt) Een onderzoek waarbij een (groot) aantal mensen mondeling, schriftelijk of telefonisch op een systematische manier wordt ondervraagd over een groot aantal begrippen die meestal betrekking hebben op meningen, motieven, attitudes, persoons- of achtergrondkenmerken is een omschrijving van een: a. Exploratief onderzoek b. Effectmeting c. Survey onderzoek d. Vergelijkend onderzoek 6

7 Vraag 23 (1 punt) Een fabrikant van een nieuwe koffiesmaak, wil zoveel mogelijk herhalingsaankopen realiseren. Welk van de onderstaande promoties is het meest geschikt? a. Gratis monster b. Demonstratie c. Waardebon op de verpakking d. Dislaymateriaal plaatsen Vraag 24 (1 punt) Welke van de volgende reeksen bevat uitsluitend (branche-) organisaties op het gebied van communicatie en/of marketing? a. VVO, Logeion, ADCN, Pragma b. NIMA, Logeion, BvC, VEA c. Logeion, Pragma, VEA, CPNB d. ADCN, Pragma, Logeion, VEA Vraag 25 (1 punt) In een eenmalige advertentie is gekozen om het conatieve aspect te benadrukken. Dit betekent dat is gekozen voor: a. Themareclame b. Actiereclame c. Selectieve reclame d. Institutionele reclame Vraag 26 (1 punt) Het geheel van waarden en normen dat ten grondslag ligt aan het gedrag van de organisatie is een definitie van Veenman en Van Doorn die betrekking heeft op: a. De identiteit van de organisatie b. Het imago van de organisatie c. De cultuur van de organisatie d. De symboliek van de organisatie 7

8 Vraag 27 (1 punt) Op alle producten van Unilever (zoals Unox, Rexona, Omo, Ola en Sun) wordt duidelijk melding gemaakt van het Unilever merk. Welke functie heeft het Unilever merk voor de betreffende producten? a. Modifier b. Identifier c. Endorser d. Driver Vraag 28 (1 punt) Hoe wordt de eerste alinea van een persbericht vaak genoemd? a. Intro b. Lead c. Koptekst d. Inleiding Vraag 29 (1 punt) Floor en Van Raaij noemen drie soorten planningstermijnen voor reclame, waaronder de korte-termijnplaning. Hoe groot is het tijdsbestek van een korte-termijnplanning? a. Periode van een week b. Periode van een maand c. Periode van een kwartaal d. Periode van een jaar Vraag 30 (1 punt) Welke van deze stellingen over het embargo is onjuist? a. Overtreding van een embargo is strafbaar indien de schuld onomstotelijk is vastgesteld b. Het doel van een embargo is het bevorderen van de kwaliteit van de berichtgeving c. Publicatie of openbaarmaking van onder embargo aangeboden nieuws in andere media betekent opheffing van het embargo d. Informatie die journalisten krijgen uit andere nieuwsbronnen dan degene die om een embargo vraagt, kan gewoon gepubliceerd worden 8

9 MODULE A1, ONDERDEEL 2 Situatie 1 Verkoop huurwoningen Woningcorporatie De Goede Woning heeft besloten om 300 huurwoningen te verkopen aan zittende huurders. De Goede Woning wil dit doen om haar huurders de keus te bieden tussen huren en kopen en om geld te genereren voor het bouwen van nieuwe huurwoningen. Als de huidige huurders de woning niet willen kopen dan is dat natuurlijk geen probleem: hun huurcontract blijft dan gewoon zoals het is. Bij het vrijkomen van de woning (door verhuizing) wordt de woning op de vrije markt alsnog te koop aangeboden. De directeur van De Goede Woning vreest echter dat het verkopen van de woningen in het huidige economische klimaat problemen zal opleveren. Hij vermoedt dat huurders om financiële redenen liever blijven huren. Vraag 31 (2 punten) Voordat de verkoop van start zal gaan, wil de directie van De Goede Woning eerst onderzoek doen naar de interesse van de zittende huurders om hun woning te kopen. Welke onderzoeksmethode kunt u het beste inzetten? a. Deskresearch b. Individuele diepte-interviews c. Schriftelijke enquête d. Kansberekening Vraag 32 (2 punten) Woningcorporaties zijn de laatste tijd nogal negatief in het nieuws geweest. Vlak na elkaar heeft een aantal directeuren zichzelf weten te verrijken met geld van hun corporatie. Uw directeur is bang dat als de pers lucht krijgt van de op handen zijnde verkoop van de huurwoningen, er verhalen de ronde gaan doen dat De Goede Woning op geld uit is en af wil van de woningen voordat er groot onderhoud aan komt. Wat is het beste advies dat u hem als communicatiemedewerker kunt geven? a. Een persgesprek voor de plaatselijke media met de directie organiseren waarin de directie precies uitlegt wat de redenen zijn achter de verkoop. b. Een persbericht sturen naar de landelijke media zodat zij een onafhankelijk verhaal kunnen publiceren. c. Geen actie ondernemen. De pers zal er toch wel negatief over schrijven, daar verander je niets aan. d. Aan een bevriende journalist de primeur gunnen zodat hij er in ieder geval gunstig over bericht. 9

10 Vraag 33 (2 punten) Om de woningen te verkopen moeten de voorwaarden goed zijn. De Goede Woning heeft dan ook een uitstekende makelaar in de arm genomen, biedt een korting van 2% op de marktwaarde en een terugkoopgarantie. Dit betekent dat als de bewoner de woning binnen een jaar weer wil verkopen, De Goede Woning zich verplicht om de woning terug te kopen. Naast goede voorwaarden is goede communicatie ook onontbeerlijk om de verkoop van de 300 woningen te realiseren. Hierna volgen drie acties die u kunt ondernemen om de verkoopdoelstelling te ondersteunen. I. U zet de woningen te koop op de website van De Goede Woning en zet een artikel in het huurdersblad over de voorwaarden. II. U stuurt de huurders een brief met de mededeling dat ze hun woning kunnen kopen. U nodigt ze tevens uit voor een informatieavond. III. U bedenkt samen met de makelaar een pakkende tekst voor een advertentie voor in het huis-aan-huisblad. Welke van deze drie acties zijn geschikt voor uw doel? a. Actie I en II zijn geschikt, actie III is ongeschikt b. Actie I is ongeschikt, actie II en III zijn geschikt c. Alle drie de acties zijn ongeschikt d. Alle drie de acties zijn geschikt Situatie 2 De overname Tien jaar geleden heeft Jan van der Giessenaar het bedrijf Dakadviseurs B.V. opgericht. Een bedrijf dat zowel aannemers als particulieren adviseert over bouwkundige aspecten op het gebied van daken voor nieuw te bouwen woningen, renovaties en reparaties. Daarnaast bemiddelt Dakadviseurs tussen opdrachtgevers en leveranciers en begeleidt de plaatsing of reparatie. In die tien jaar is De Nationale Vastgoedgroep een van de belangrijkste en grootste klanten geworden. Een jaar geleden kreeg Jan het aanbod om onderdeel van dit concern te worden, een aanbod dat hij met beide handen heeft aangegrepen. Naast verschillende financiële en personele zaken was ook de identiteit van Dakadviseurs binnen De Nationale Vastgoedgroep punt van bespreking. Vraag 34 (2 punten) Dat er uiteindelijk een keuze is gemaakt, valt op te maken uit het nieuwe visitekaartje van Jan. Welke keuze is dat? a. Branded identiteit b. Virtuele identiteit c. Endorsed identiteit d. Monolithische identiteit Dakadviseurs b.v. Jan van der Giessenaar Directeur Spantweg 77 Postbus AZ Amstlanden 1011 AA Amstlanden Telefoon: (055) / Onderdeel van De Nationale Vastgoedgroep 10

11 Dakadviseurs is niet het enige bedrijf dat de afgelopen paar jaar onderdeel is gaan uitmaken van De Nationale Vastgoedgroep. Inmiddels heeft het concern een groot aantal divisies en werkmaatschappijen en er wordt een reorganisatie overwogen, waarbij alle onderdelen onder één huisstijl komen. De eerste gesprekken daarover zijn al gevoerd met een gespecialiseerd bureau en er is een eisenpakket geformuleerd. Vraag 35 (2 punten) Welke categorieën eisen moeten met betrekking tot de nieuwe huisstijl zonder meer geformuleerd worden? a. Esthetische eisen, inhoudelijke eisen, technische eisen b. Economische eisen, inhoudelijke eisen, technische eisen c. Esthetische eisen, inhoudelijke eisen, fiscale eisen d. Esthetische eisen, ICT-eisen, technische eisen Vraag 36 (2 punten) Een huisstijl bestaat uit een aantal elementen. Welke? a. Lettertype, kleuren, typografische stramien, URL b. Logo, lettertype, kleuren en typografische stramien c. Logo, huisstijldragers, kleuren en lettertype d. Lettertype, kleuren, bedrijfskleding en huisstijldragers Situatie 3 De fusie Een grote fusiecombinatie van drie verzekeraars sluit twaalf van de zeventien hoofdlocaties, waaronder de hoofdkantooren van de fusiepartners in Nijmegen (600 medewerkers) en in Zwolle (309 medewerkers). De hoofdkantoorfuncties worden gecentraliseerd in Arnhem. Ook de kantoren in Assen, Alkmaar, Eindhoven en Gorinchem blijven open. Komende zomer verhuizen directies, staf- en concerndiensten (circa 200 mensen) naar een tijdelijk onderkomen in Arnhem. Volgens de bestuursvoorzitter duurt de totale verhuizing ruim vijf jaar. De integratie van de fusiepartners zal drie jaar in beslag nemen; hoeveel van de banen komen te vervallen, wordt over drie maanden duidelijk. Zeker is al wel dat een aantal backofficewerkzaamheden zal worden samengevoegd. Het bedrijf gaat binnen nu en drie jaar onder één naam opereren. Vraag 37 (2 punten) De directie gaat in een eerste bijeenkomst aan alle medewerkers de plannen bekend maken. Voor welke communicatiestrategie kan de directie het beste kiezen? a. Overtuigen en formeren b. Formeren c. Dialogiseren d. Informeren en dialogiseren 11

12 Vraag 38 (2 punten) Wat moet er na deze eerste bijeenkomst vanuit het bedrijf gebeuren? a. Niets, de eerste drukte over laten waaien b. Onrust onder het personeel voorkomen door opzetten intern communicatietraject c. De verhuizing regelen d. Intensief reclame maken voor het nieuwe bedrijf Vraag 39 (2 punten) Na twee jaar in het fusietraject en de voorbereiding van de introductie van een naam voor het hele bedrijf komt er een kink in de kabel. Een aantal tussenpersonen die aandelen bezitten van een van de fusiepartners gooit roet in het eten. Zij vinden dat ze een te lage vergoeding voor hun diensten krijgen van de nieuwe organisatie en zoeken daarmee breed de publiciteit. Wat adviseert u de Directie? a. Doorzetten van het plan om onder één naam te gaan werken b. Het plan van één naam voorlopig in de koelkast zetten, tot de rust is wedergekeerd c. Een mailing naar het klantenbestand van de tussenpersonen om de klant onder te brengen bij een ander tussenpersoon die wel akkoord gaat met de nieuwe vergoeding d. Niets en het rumoer laten overwaaien Situatie 4 Rijden op aardgas In het Klimaatplan van de provincie Groenland staat de doelstelling om voor 2013 een aanzienlijke afname van de CO2-uitstoot te realiseren. De provincie wil dit onder andere doen door ondernemers te stimuleren te gaan rijden op aardgas. Aardgas is schoon (de fijnstofemissie is nihil en de CO2-reductie ten opzichte van benzine is 27%) en goedkoop: het kost momenteel 70 eurocent per liter. Nadelen zijn wel dat er in de provincie nog maar drie aardgastankstations zijn en dat een auto maar 200 km kan rijden op een volle tank. Bovendien denken veel mensen dat aardgas hetzelfde is als lpg. Niets is minder waar: het vervliegt bijvoorbeeld meteen bij aanraking met lucht en is dus niet ontvlambaar. Nieuwe tankstations openen in een rap tempo: in 2012 is er een landelijk dekkend netwerk van honderdtwintig aardgastankstations. In de provincie Groenland rijden inmiddels zo n twintig ondernemers met zo n zestig aardgasauto s rond. Vraag 40 (2 punten) In welke fase van de levenscyclus zit het product aardgas op dit moment? a. Introductiefase b. Groeifase c. Volwassenheidsfase d. Eindfase 12

13 Vraag 41 (2 punten) De provincie heeft een beperkt budget voor een marketingcommunicatiecampagne. Van welke middelen moet zij het hebben? a. Folders, billboards en een digitale nieuwsbrief b. Advertenties in de regionale en landelijke dagbladen en een interactieve website c. Free publicity, gesprekken met ondernemers en een informatieve website d. Tv- en radiospotjes op de regionale en landelijke zenders Vraag 42 (2 punten) Op welke boodschap moet de provincie de nadruk leggen in de communicatie? a. Op de milieuwinst maatschappelijk verantwoord ondernemen wil toch iedere ondernemer? b. Op de voorloperspositie van de ondernemer als hij op aardgas gaat rijden dat doet nog bijna niemand c. Op de milieuwinst, de voorloperspositie en de beperkte verkrijgbaarheid aan de pomp d. Op de voordelen van aardgas als brandstof: het is goedkoop en schoon en straks door heel Nederland verkrijgbaar Situatie 5 Hoe lapt Johan het hem? Johan van Zemen heeft op basis van zijn jarenlange ervaring als directeur van een Schoonmaakbedrijf de Lapkit ontwikkeld. De Lapkit is een handzame koffer, waarin een opvouwbaar trapleertje van drie treden is verwerkt. In uitgevouwen toestand is een deel van de koffer een emmer. Verder bevat het pakket een wonderspons, een zeem en een wisser. In opgeklapte toestand past de koffer door zijn handzame formaat in de kleinste kast. Johan heeft octrooi aangevraagd en heeft inmiddels van zijn laatste geld in China de eerste exemplaren laten maken. Hij wil de Lapkit rechtstreeks verkopen aan de consument (huisvrouw). Door het handzame formaat kan de Lapkit per post worden geleverd. Consumenten kunnen de Lapkit via internet bestellen. Johan weet dat hij flink de publiciteit moet zoeken om de Lapkit bekend te maken bij de consument en zo de verkoop op gang te brengen. De productie van de Lapkit heeft hem meer geld gekost dan vooraf gepland. Vraag 43 (2 punten) Om niet in de financiële problemen te komen moet Johan zijn voorraad binnen afzienbare tijd zien te verkopen. Welke methode is gezien de situatie van Johan het meest geschikt om de Lapkit onder de aandacht van de doelgroep te brengen? a. Zoeken van free publicity in publieksbladen en op radio/tv b. Deelname aan een vakbeurs voor glazenwassers c. Inscriptsponsoring bij Goede tijden, slechte tijden d. Abrireclame 13

14 Vraag 44 (2 punten) Van zijn oudste broer, die een postorderbedrijf heeft, heeft Johan adressen van consumenten geleend. Hij wil deze mensen een sturen met informatie over de Lapkit. Welke uitspraak hierover is juist? a. Dit mag zonder meer niet b. Dit mag zonder meer wel c. Dat mag alleen als hij vooraf toestemming vraagt aan de Kamer van Koophandel d. Dat mag niet, tenzij hij in de een mogelijkheid opneemt waarin de geadresseerde kan aangeven voortaan geen meer te ontvangen Vraag 45 (2 punten) Uit een boek over marketingcommunicatie heeft Johan een aantal methoden gehaald die hem misschien kunnen helpen om de verkoop te stimuleren. Welke van deze methoden is gezien de aard van zijn product zonder meer ongeschikt? a. Sampling b. Adverteren c. Prijsvraag d. Sales promotie EINDE MODULE A1 14

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Integrale communicatie

Integrale communicatie 1 Media De hier behandelde media vormen een uitbreiding en een aanvulling op datgene wat in het boek Marketing voor retailers in hoofdstuk 4 'Van winkelformule tot merk' wordt behandeld. Media, en het

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Antwoorden op de kennisvragen

Antwoorden op de kennisvragen Basisboek marketingcommunicatie Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 Deze antwoorden op de kennisvragen horen bij Basisboek marketingcommunicatie

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Copywriting voor Direct Marketing

Copywriting voor Direct Marketing Copywriting voor Direct Marketing Dit ebook handelt over de speciale eisen die Direct Marketing stelt aan copywriting. In feite vervult de copywriter in een Direct Marketing campagne de belangrijkste functie.

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

De andere aanpak. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

De andere aanpak. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. De andere aanpak In dit boekje worden de basis principes van de verkoop op een praktische en begrijpelijke manier beschreven. Alle facetten van de verkoop worden inzichtelijk gemaakt, waarbij veel praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Hoe verleid je de veranderde consument?

Hoe verleid je de veranderde consument? OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag

Nadere informatie

Financiële communicatie

Financiële communicatie Inleiding Er zijn veel voordelen aan een beursnotering maar er komt heel wat bij kijken, ook op communicatief gebied. is dan ook eigenlijk een apart vakgebied, dat zich bezighoudt met de financiële doelgroepen.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

COMMUNICATIE- STRATEGIE

COMMUNICATIE- STRATEGIE COMMUNICATIE- STRATEGIE juli 2014 Communicatiestrategie (marketingcommunicatieplan) Auteur: Theo Jansma Juli 2014 3 Samenvatting Trynergie, een samensmelting van Trynwâlden en energie, is een nieuwe energiecoöperatie

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen).

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: 10.00 12.00 uur (2 uur) U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). Het is de bedoeling dat u uit vier antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Kanalen in Balans - Kanaalsturing - ten gunste van het digitale kanaal

Kanalen in Balans - Kanaalsturing - ten gunste van het digitale kanaal Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer Novay / Teerling, M. & de Vos, H. Onderzoek Kanalen in Balans Startdatum 1 juni 2007 Einddatum 1 mei 2009 Categorie Werkwijze en dienstverlening Kanalen in Balans - Kanaalsturing

Nadere informatie