INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari Gemeenteblad 2008, nr. versie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2"

Transcriptie

1 Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 INITIATIEFVOORSTEL Titel: Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. Geachte voorzitter, college, raadsleden en burgercommissieleden, De veiligheidsproblematiek vraagt om zowel een repressieve als preventieve aanpak. Het realiseren van een veiliger Brunssum kan de gemeente niet alleen. Met andere partners in de veiligheidsketen zoals politie en het Openbaar Ministerie, maar ook met partners in de stad zoals woningcorporaties, ondernemers en inwoners dienen afspraken (convenant) gemaakt te worden over hun bijdrage aan de veiligheid. Aan een samenhangende en sluitende veiligheidsketen dient te worden gewerkt onder het motto: "Brunssum veiliger! Dat doen wij samen." V V D B r u n s s u m 1 van 53

2 A. Hiertoe dient de VVD een voorstel in gericht op de navolgende peilers: 1. Algemene Veiligheid: a. Het voorkomen c.q. terugdringen van geweld en agressief gedrag; b. Het voorkomen c.q. terugdringen van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit; c. Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast/toezicht en handhaving; d. Voorkomen radicalisering en terrorisme; e. Terugdringen van criminaliteit door veelplegers; f. Waarborgen van de openbare orde en crisisbeheersing (aanpak vandalisme); g. Aanpak overlast en criminaliteit in urgentiegebieden. 2. Het invoeren van cameratoezicht; 3. Het invoeren van preventief fouilleren; 4. Het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden/Bedrijventerreinen. Het reeds bestaande gemeentelijke beleid dient conform bovengenoemde peilers verder te worden uitgebreid naar aanleiding van de lokale omstandigheden, aangevuld c.q. aangepast aan de landelijke normen/wetgeving. Tevens dient onderzocht te worden welke onderwerpen voor rijkssubsidie in aanmerking komen. V V D B r u n s s u m 2 van 53

3 Peiler 1. Veiligheidsvoorstel. De uitgangspunten en speerpunten zijn gebaseerd op een door ons gemaakte analyse van de ontwikkeling van de veiligheid in de gemeente en ontwikkelingen in het nationale veiligheidsbeleid. Tenslotte dient de agenda een aantal opmerkingen te bevatten over knelpunten en risico s bij de uitvoering van het beleid en over sturing, organisatie en communicatie. Deze agenda dient vooral te gaan over het wat en het waarom van het veiligheidsbeleid in de komende jaren. Voor de periode dient de veiligheidsagenda uitgewerkt te worden tot een meerjarig veiligheidsprogramma. Hierin komt het hoe uitgebreider aan de orde en worden de vijf w s van het veiligheidsbeleid uitgewerkt: wie, wat, wanneer, onder wiens verantwoordelijkheid en met welke middelen? De afspraken over veiligheid zullen uiteindelijk de richting van het veiligheidsprogramma bepalen. Speerpunt 1.a.: Het voorkomen c.q. terugdringen van geweld en agressief gedrag. Waarom? Omdat: Geweld (zoals huiselijk geweld, mishandeling en straatroof), bedreiging en agressief gedrag een grote impact hebben op de slachtoffers. De geweldscriminaliteit minder is afgenomen dan de vermogenscriminaliteit. Ook de politie en het Openbaar Ministerie prioriteit geven aan bestrijding van geweld. Huiselijk geweld een speerpunt is. De subjectieve veiligheidsbeleving van de burger slecht is. Doelstellingen in de periode : Verbetering van de aanpak van huiselijk geweld, resulterend in vermindering ervan. Terugdringing van geweld en agressief gedrag met als resultaat een dalende trend in het aantal aangiften van bedreiging, mishandeling, roof en openlijk geweld. Burgers beter betrekken bij de aanpak van hun problemen én laten zien dat u die problemen serieus neemt? En de samenwerking en binding met uw eigen lokale netwerken daarbij vergroten? Ga ook zo snel mogelijk in gesprek met de klager(s). Herhaal dat eventueel na volledige inventarisatie van het probleem. Bij contact met getuigen dient voorzichtig te worden opgetreden, dus niet aanbellen, maar opbellen of vraag of getuigen even langs willen komen op het politiebureau of ga langs in burger. Daar waar spanning bestaat tussen jongeren en klagers dient behoedzaam met informatie te worden V V D B r u n s s u m 3 van 53

4 omgegaan. Maatregelen: Aanpak van risicofactoren zoals alcohol- en drugsgebruik, problematische gezinssituaties en schoolverzuim. Betrekken van ouders van jeugdige daders van geweld, mishandeling en bedreiging. Preventief fouilleren en cameratoezicht in risicogebieden. Daderanalyse en extra inzet in gebieden met een bovengemiddeld aantal geweldsdelicten. Voortzetting van de aanpak veilig uitgaan in de binnenstad. Invoering van het project School en Veiligheid. Voortzetting van het programma Vroegtijdig schoolverlaten. Huiselijk geweld: verbetering van de samenwerking tussen partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld. Het benoemen van een vaste contactfunctionaris voor de gemeente Brunssum die alle meldingen mee zal coördineren. Bijv. tussen, politie, scholen, gemeente en maatschappelijk werk etc Zo gauw als de wet van het tijdelijk huisverbod van kracht is deze ook daadkrachtig toepassen Meer voorlichting geven als gemeente aan alle doelgroepen. Rol gemeente: De gemeente heeft de regie en signaleringsfunctie bij de aanpak van geweld en levert door de aanpak van risicofactoren een bijdragen aan het voorkomen van geweld en agressief gedrag. De repressieve aanpak van geweld is een taak van politie en Openbaar Ministerie. Partners: Gemeentelijke afdelingen, politie, Openbaar Ministerie, CMWW en GG&GD Speerpunt 1.b.: Het voorkomen c.q. terugdringen van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit Waarom? Omdat: Jongeren een relatief groot aandeel hebben in de criminaliteit. V V D B r u n s s u m 4 van 53

5 Jongeren een onevenredig groot aandeel hebben in de jeugdcriminaliteit en de gemeente extra geld beschikbaar krijgt van het Rijk om dit aan te pakken. Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren op steeds jonger leeftijd ontsporen Jongerenoverlast voor veel Brunssumers een probleem vormt. Preventie op jeugdige leeftijd effectiever en goedkoper is dan repressie later. Vermindering van criminaliteit door jeugdige veelplegers een speerpunt moet zijn. Doelstelling in de periode : Een trendbreuk in zowel de door de politie geregistreerde jongerenoverlast als het percentage bewoners dat jongerenoverlast als probleem ervaart. Een dalende trend in het aantal minderjarige verdachten in de leeftijdsgroep jaar. Een dalende trend in het aantal jeugdige verdachten in de leeftijdsgroep jaar. De ouders in zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij het gedrag van hun kinderen. En in zo vroeg mogelijk stadium samenwerking zoeken met ketenpartners. Maatregelen: Maatregelen variëren van signalering van risicojongeren en voorkómen dat die afglijden naar criminaliteit tot gepaste repressie tegen beginnende crimineeltjes (lik-op-stuk), jeugdige veelplegers (straf gevolgd door nazorg) en ernstige overlast door groepen jongeren. Een aantal maatregelen en projecten zijn voor de VVD een must en moeten dringend worden ontwikkeld en ingevoerd. Bijvoorbeeld school en veiligheid, het project dagbesteding voor risicojongeren en jeugdige veelplegers en individuele trajectbegeleiding van risicojongeren. In de komende jaren is het primair zaak om, e.a. scherp te analyseren en deze beter af te stemmen op de problemen die jongeren hebben. In aanvulling hierop zijn de volgende maatregelen nodig: Confronteer de ouders met het gedrag van hun kinderen door hen te laten bezoeken door jongerenwerk, buurtregisseur en/of door het versturen van een brief aan de ouders afkomstig van bijvoorbeeld de Burgemeester. Betere organisatie van kennisuitwisseling (over individuele jongeren) en samenwerking tussen de vele betrokken partners o.a. Gemeente/Politie/Scholen/CMWW/Bureau jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. Extra inspanningen bij de aanpak van de zwaarste categorie jeugdige overlastgevers en multi probleemgezinnen. V V D B r u n s s u m 5 van 53

6 Naast het Halt traject ook een ander traject aanbieden bijv. de Communities that Care (CtC)- strategie (Bijlage A). Het invoeren van een sms alarm bij spijbelen.(als een kind spijbelt gaat er direct een telefoontje/sms'je naar de ouders en het kind zelf en wordt opgeroepen om direct op school te verschijnen). Organisatie en uitvoering van de nazorg voor minderjarige veelplegers. Extra aandacht voor School en Veiligheid in bijzonder in het VMBO. En het invoeren van een school veiligheidsconvenant. Het invoeren van een jeugdmonitor. Rol gemeente: Organisator, regisseur, opdrachtgever. Partners: Scholengemeenschappen, Politie, Openbaar Ministerie, CMWW, Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Gemeentelijke afdelingen (onderwijs, welzijn, programma jeugd en veiligheid). V V D B r u n s s u m 6 van 53

7 Speerpunt 1.c.: Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast/toezicht en handhaving. Dit speerpunt valt uiteen in twee onderdelen, namelijk (1) toezicht en handhaving in de openbare ruimte en (2) het toezicht in openbare inrichtingen en bestrijding van malafide bedrijvigheid. (1) Toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Waarom? Omdat: Doortastend optreden tegen overlast, kleine criminaliteit, vervuiling en verloedering bijdraagt aan een centrum en wijken, waar mensen zich veilig voelen. De bestuurlijke boete een instrument is voor effectieve handhaving (dit instrument zal op korte termijn landelijk worden ingevoerd.) Momenteel is totaal niet duidelijk voor de burger waar hij zich kan melden met problemen en tot welke persoon en instantie hij/zij zich kan melden. Het beter in kaart brengen van vandalisme dit wil de VVD middels een vandalismemonitor doen. De gemeente moet strenger optreden tegen vervuiling van graffiti (zie bijlage B Aanbevelingen: Graffiti te lijf). Hiertoe dient een graffitiproject te worden opgestart. Doelstellingen in de periode : Een duidelijke daling van de door de politie geregistreerde overlast. Minder vervuiling en verloedering in de openbare ruimte, resulterend in een hogere waardering van bewoners voor de openbare ruimte. De politie beter zichtbaar maken in de wijken en de betreffende wijkagent kenbaar en bereikbaar maken op de site van de gemeente en Maatregelen: Ontwikkeling van een kwaliteitsprotocol voor de uitvoering van toezicht en handhaving door de gemeente, waarbij de opvatting van de Brunssumse burger zwaar meetelt. Betere afspraken maken tussen politie en gemeente over de rolverdeling bij toezicht en handhaving. Start met gemeentelijk toezicht en handhaving in twee urgentiegebieden. Invoeren van een Klachten- en Suggestieformulier Veiligheid en dit te plaatsen op de (gemeentelijke) site en deze direct doorzetten naar de betreffende ambtenaar (zie bijlage B). V V D B r u n s s u m 7 van 53

8 Deze ambtenaar blijft de klacht coördineren tot de klacht opgelost is. Intensieve voorlichting geven over meld misdaad anoniem en misdaad anoniem vermelden op bijv de site van de gemeente en in de gemeentelijke publicaties Beter kenbaar maken van meldpunten via de gemeentelijke site en media; meldpunt Discriminatie, Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld, Advies -en meldpunt kindermishandeling. Het opzetten van een meldpunt Zorg en overlast. Bij het meldpunt Zorg en Overlast kunnen Brunssumse burgers en hulpverleners dan terecht wanneer zij overlast ervaren van medebewoners, of als zij zich zorgen maken om buurtbewoners (zie bijlage D). Het invoeren van het Telefonisch Informatie Punt Slachtoffers (TIPS) (zie bijlage E). Rol gemeente: Organisator en uitvoerder van toezicht en handhaving. Partners: Politie, Openbaar Ministerie, Dienst Gemeentewerken, Wijkteams, gemeentelijke afdelingen. (2) Handhaving en interventie in openbare inrichtingen en het aanpakken van malafide bedrijvigheid. Waarom? Omdat: Malafide bedrijvigheid een sterk negatieve uitstraling heeft op in de nabijheid gevestigde bonafide bedrijven en op de omgeving, waardoor mensen zich onveilig gaan voelen. Bepaalde bedrijven een infrastructuur bieden of als dekmantel fungeren voor criminele handelingen die grote economische schade veroorzaken. Mensen in kwetsbare posities, zoals illegalen, gemakkelijk slachtoffer worden. De combinatie van bestuurlijke en strafrechterlijke aanpak van criminaliteit de effectiviteit van de aanpak kan vergroten. Hennepteelt: Voor de volledige zienswijze verwijzen we u naar de bijlage integrale aanpak hennepteelt (zie bijlage F, G en H). Doelstellingen in de periode : Malafide bedrijven met alle mogelijkheden van de bestuurlijke handhaving hinderlijk volgen. Malafide bedrijven ontmoedigen om zich in Brunssum te vestigen. V V D B r u n s s u m 8 van 53

9 Maatregelen: Integrale handhaving op terrein van bouw-, milieu- en brandveiligheidregelgeving. Inzetten van een interventieteam Brunssum gericht op uitkerings- en belastingfraude. Gebruik maken van de mogelijkheden voor het sluiten van een convenant met de belastingdienst om malafide horecabedrijven en huisjesmelkers aan te pakken. De Wet BIBOB (bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) inzetten als sluitstuk van deze aanpak (zie bijlage I). Bij het zaken doen met partners van de gemeente strekt het tot aanbeveling belanghebbenden geregeld een verklaring omtrent gedrag te laten opvragen. Rol gemeente: De gemeente is de uitvoerder van handhavingstaken waarvoor B&W bevoegd gezag is, maar heeft ook de regierol ten opzichte van de vele partners die bij deze aanpak betrokken zijn. Doortastend en snel handelen vergroten de kans op succes. Partners: Politie, Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie, belastingdienst, uitkeringsinstanties, Wijkteams en gemeentelijke afdelingen. V V D B r u n s s u m 9 van 53

10 Speerpunt 1.d.: Voorkomen van radicalisering en terrorisme. Waarom? Omdat: Terrorisme altijd een lokale basis heeft en dus ook in Brunssum kan ontstaan. Brunssum evenals andere gemeenten doelwitten herbergt voor terroristische aanslagen. Terrorisme de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen verscherpt en zo radicalisering in de hand werkt. De gemeente een bijdrage kan leveren aan tijdig signaleren van radicalisering, en aan het voorkómen ervan door effectief integratiebeleid en het tegengaan van polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Doelstellingen in de periode : De gemeente is optimaal voorbereid op eventuele dreigingen en aanslagen. Als radicalisering in de gemeente wordt gesignaleerd dan moet dit in de kiem worden gesmoord. Opzetten van een voorlichting campagne over terrorisme voor op scholen. Een effectief integratiebeleid dat de dialoog stimuleert en kan bijdragen aan het voorkomen van radicalisering. Maatregelen: Aanpak radicalisering en terrorisme Bij de voorbereiding op dreigingen en aanslagen gaat het om verbetering van de informatie over dreigingen, terreurpreventie (o.a. inventarisatie van terreurgevoelige objecten), technische crisisbeheersing (oefenen) en maatschappelijke crisisbeheersing (draaiboek beheersing maatschappelijke verhoudingen), afgestemd op de GHOR. Voor het vroegtijdig signaleren van radicalisering is het voor de VVD wenselijk een gemeentelijk informatieschakelpunt in te richten, waar vanuit ook preventieve acties in gang worden gezet om beginnende radicalisering tegen te gaan. Bij integratiebeleid horen veel projecten, maatregelen en acties. Deze worden hier niet benoemd, omdat integratie - hoewel belangrijk voor veiligheid (en andersom) - een op zichzelf staand beleidsthema is. V V D B r u n s s u m 10 van 53

11 Rol gemeente: Het opsporen en bestrijden van terroristen is in de eerste plaats een zaak van politie, justitie en inlichtingendiensten. Het lokale bestuur ondersteunt daarbij, binnen de kaders die het Rijk daarvoor uitzet. Deze activiteiten gebeuren in nauwe samenwerking met de politie, die ook zelf een actieve signaleringsrol vervult. Partners: Bij voorbereiding op dreiging en aanslagen: politie, Openbaar Ministerie, ministeries van BZK en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, openbaarvervoerbedrijven, eigenaren van kwetsbare gebouwen. Bij signalering van radicalisering ook: scholen, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, burgers, diverse gemeentelijke afdelingen en buurgemeentes (Parkstad). En een goede communicatie en afstemming met de moslimgemeenschap en andere religieuze instellingen. Speerpunt 1.e:Terugdringen van criminaliteit door veelplegers. Waarom? Omdat: Veelplegers verhoudingsgewijs een groot deel van de criminaliteit (vooral vermogenscriminaliteit) voor hun rekening nemen. Ook politie en Openbaar Ministerie moeten prioriteit geven aan de aanpak van veelplegers. Doelstellingen in de periode : Een vermindering van het aantal veelplegers in de gemeente en van de recidive door veelplegers. Een dalende trend in de criminaliteit die wordt gepleegd door veelplegers. Bevordering van de (geestelijke) gezondheid van de grote groep veelplegers met verslavingsen/of psychiatrische problemen. Beter inzichtelijk maken van de recidieven/en deze personen beter volgen. Maatregelen: Een individueel plan van aanpak voor iedere veelpleger (en zeker voor de minderjarige), dat een combinatie van strafrechtelijke en hulpverleningsmaatregelen omvat. Voortzetting en, waar nodig, verbetering van het aanbod van zorg voor veelplegers met problemen op het gebied van verslaving en psychiatrie. V V D B r u n s s u m 11 van 53

12 Scherper toezicht op veelplegers door winkeliers (herkenning door camera s, collectieve winkelverboden voor het hele winkel-/uitgaansgebied Rol gemeente: De gemeente heeft de regie van de nazorg van veelplegers. Partners: Politie, Openbaar Ministerie, diverse gemeentelijke afdelingen, reclasseringsorganisaties, zorginstellingen Mondriaan (psychiatrie), CAD (verslavingszorg) en het bedrijfsleven. Speerpunt 1.f.: Waarborgen van de openbare orde en crisisbeheersing (aanpak vandalisme). Waarom? Omdat: Het goed functioneren van het openbare leven een eerste verantwoordelijkheid is van de overheid. Burgers moeten kunnen vertrouwen op goede hulpverlening bij crises en calamiteiten. Crises en ordeverstoringen een grote impact hebben op het maatschappelijk leven. Doelstellingen in de periode : Adequate aanpak en hulpverlening bij crises en grootschalige ongelukken. Maatregelen: Bij de maatregelen bij dit speerpunt is het van belang dat bij de organisatie rond crisisbeheersing ook de organisatie van de brandweer behoort. De kwaliteit van de crisisbeheersing wordt hiermede vergroot. Voorbereiding van grote evenementen e.d. onder gemeentelijke regie. Actualisering en uitvoerbaar maken van alle crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsplannen. De gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) laten oefenen in crisisbestrijding (GHOR). Hulpdiensten voldoende equiperen (AED s, etc.). Rol gemeente: Regie, coördinatie, plannen op orde brengen en oefenen. V V D B r u n s s u m 12 van 53

13 Partners: De operationele diensten (politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening) verzorgen en coördineren bij crises en ordeverstoring de hulpverlening ter plaatse. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding, geoefendheid en professionaliteit. Speerpunt 1.g.: Aanpak overlast en criminaliteit in urgentiegebieden Waarom? Omdat: De gebiedsgerichte aanpak voor de burger een zeer herkenbare aanpak is in de dagelijkse leefomgeving. De overlast en criminaliteit in een aantal gebieden in de gemeente bovengemiddeld voorkomen. Onveiligheidsgevoelens in een aantal wijken bovengemiddeld voorkomen. Doelstellingen in de periode : Voorkómen van openbare orde verstoringen bij risicovolle gebeurtenissen en evenementen. Adequate aanpak en hulpverlening bij crises en grootschalige ongelukken. Maatregelen: Aanbieden van extra aanbodgerichte activiteiten voor jongeren en kinderen. Extra aanpak jongeren met politie en justitiecontacten. Extra toezicht. Extra aanpak verloedering. (denk aan het onmiddellijk herstellen van schade of verwijderen van graffiti). Extra communicatie.(naar de burger) middels intensieve voorlichting via de gemeentesite en weekpublicaties in locale media. Samenwerking aangaan met misdaad anoniem om zo meer de burger te stimuleren om melding te maken van strafbare feiten. Bij de aanvraag voor een vergunning voor evenementen moet door de aanvragende organisatie tegelijk een veiligheidsplan worden ingediend. Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. V V D B r u n s s u m 13 van 53

14 Partners: De Wijkteams spelen een belangrijke rol in deze aanpak, evenals politie en Openbaar Ministerie; gemeentelijke afdelingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en organisaties die evenementen organiseren en de inwoners van de gemeente. V V D B r u n s s u m 14 van 53

15 Peiler 2. Het invoeren van cameratoezicht. Waarom? Omdat: Cameratoezicht heeft de afgelopen jaren zijn intrede gedaan op de Nederlandse straten en pleinen. De invoering van cameratoezicht in het centrum en bedrijventreinen van Brunssum heeft voor de VVD een zeer hoge prioriteit. Landelijk is gebleken dat na de invoering van cameratoezicht een grote daling plaats vindt in het aantal klachten over onveiligheid. In Heerlen bijv. heeft cameratoezicht geleid tot een daling van het aantal klachten over drank- en drugsoverlast van 1151 in de eerste helft van 2003 naar 483 in de eerste zes maanden van Bovendien konden dankzij het ultramoderne camerasysteem bijna tweemaal zoveel drugsmisdrijven worden opgehelderd (131 in 2004 tegen 73 in 2003) en kwamen bij het meldpunt Drugs- en Tippeloverlast nog 'slechts' 619 geregistreerde klachten binnen, tegen 1476 in dezelfde periode van De VVD wil zoveel mogelijk blauw op straat en als dat niet lukt is het goed om deze manier van digitaal surveilleren in te zetten. Doelstelling in de periode : Onderzoek doen naar de bekende hot spots. Het invoeren van cameratoezicht op plaatsen waaruit blijkt dat er een grote overlast heerst op het gebied van drank- en drugs, jongeren en vandalisme. Maatregelen: Maak een analyse van de probleemgebieden en zorg dat op adequate wijze hier cameratoezicht wordt ingevoerd. Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Afdeling Openbare Orde en veiligheid, politie, ondernemers en inwoners van de gemeente. V V D B r u n s s u m 15 van 53

16 Peiler 3. Het invoeren van preventief fouilleren. Waarom? Omdat: Het tegengaan van illegaal (vuur)wapenbezit; het opsporen van (vuur)wapens; het voorkomen van verstoringen van de openbare orde en het in positieve zin beïnvloeden van onveiligheidsgevoelens. Het komt erop neer dat het voorkomen van verstoringen van de openbare orde een soort overkoepelende doelstelling is: het vloeit mede voort uit het controleren op wapenbezit en wapenvangst. Ook onderstrepen dergelijke acties, zo is de bedoeling, dat de politie controleert en dat er derhalve een gerede controlekans is op locaties met een concentratie van wapenincidenten. Het idee is dat hier een preventief effect van uitgaat. Doelstelling in de periode : Het is steeds een doel op zich om zorgvuldig gestalte te geven aan preventief fouilleren. Een eis van de VVD is dat preventief fouilleren respectvol wordt uitgevoerd. De overige eisen hebben verder onder meer betrekking op raadsbetrokkenheid bij het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden, op de verantwoording aan de raad omtrent preventief fouilleren en op de informatieverstrekking aan gecontroleerde personen. Zorgvuldig fouilleren is een stellige VVD voorwaarde. Het gaat hierbij in het bijzonder om een gepaste bejegening van personen die worden gecontroleerd en om een algehele stijl en presentatie van de politie die eraan bijdragen dat er geen spanningen of irritaties ontstaan tussen politie en bepaalde groepen of groeperingen. We formuleren het negatief, omdat het nadrukkelijk niet alleen gaat om publiek draagvlak bij een meerderheid van de Brunssumse bevolking, maar ook om tenminste acceptatie van bezoekers en van personen die worden gecontroleerd. Voor de VVD is het verder van groot belang dat het middel preventief fouilleren door de raad wordt vastgesteld waardoor dit middel op het gewenste tijdstip gebruikt kan worden. Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Gemeentelijke afdelingen, Korpsbeheerder en Officier van Justitie. V V D B r u n s s u m 16 van 53

17 Peiler 4. Het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden/Bedrijventerreinen. a. Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W) Waarom? Omdat: Voor het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid is één ding van bijzonder belang: samenwerking. Dat is dan ook het hoofdbestanddeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Winkelgebieden (KVO-W). Samenwerking lost problemen gemakkelijker op. Het KVO-W is een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het geeft aan hoe de partners hun lokale projecten zelf kunnen invullen. Hiermee werken ze gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand: voorkomen is immers beter dan genezen, en een veiliger winkelgebied trekt meer klandizie! KVO-W staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden. Het KVO-W kent 3 sterren: - ster 1: veiligheid in het openbare gedeelte van het winkelgebied - ster 2: veiligheid in de aansluiting van het winkelgebied op zijn omgeving - ster 3: veiligheid in de individuele winkels Doelstelling in de periode : De doelstelling van de VVD is om het winkelgebied als geheel veilig te maken. Hiertoe dient een activiteitenplan te worden opgezet waarin de problemen die er met de veiligheid zijn, en hoe deze problemen worden aangepakt zijn opgenomen. De uitkomst van een te houden 0-meting vormt hiervoor een belangrijke input. In het activiteitenplan is een aantal vaste onderdelen opgenomen: Samenvatting uitkomst nulmeting / veiligheidsanalyse Vaststellen beeld huidige situatie Structuur van de samenwerking (opbouw samenwerkingsverband, bijvoorbeeld stuurgroep en werkgroep) Ontwikkelen strategie en visie (korte termijn, middellange termijn, lange termijn) Vaststellen beeld gewenste situatie Concrete maatregelen en doelstellingen V V D B r u n s s u m 17 van 53

18 Besluitvorming tot activiteitenplan Evaluatiemomenten en -criteria Maatregelen: Eén van de pluspunten van het KVO-W is de cyclische aanpak van de problematiek. De cyclus bestaat uit de volgende stappen: een plan maken plan uitvoeren effecten vaststellen plan bijstellen (de Deming-circle: plan-do-check-act). Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Gemeente, politie, brandweer en ondernemers. b. Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen (KVO-B) Voor de VVD is zorg voor veiligheid op het bedrijventerrein een gedeelde verantwoordelijkheid, die zich van abstract landelijk niveau doorstrekt naar de individuele ondernemer op het bedrijventerrein. Belangrijk winstpunt in de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, brandweer en politie is, dat zij samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. De partners kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. En die samenwerking hoeft niet beperkt te blijven tot veiligheid en beveiliging alleen! Waarom? Omdat: Voor het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid is één ding van bijzonder belang: samenwerking. Dat is dan ook het hoofdbestanddeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking lost problemen gemakkelijker op. Het KVO-B biedt de structuur voor maatwerk: het beschrijft hoe je kunt samenwerken. Het resultaat van de samenwerking is echter iets wat de partners zelf met elkaar overeen moeten komen. Het KVO-B is een hulpstructuur voor lokale ondernemersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het geeft aan hoe de partners hun lokale projecten zelf kunnen V V D B r u n s s u m 18 van 53

19 invullen. Hiermee werken ze gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand: voorkomen is immers beter dan genezen! KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Het KVO-B wordt toegekend als voor de veiligheid op een bedrijventerrein: - structurele samenwerking is georganiseerd tussen ondernemers en lokale overheid (gemeente, politie en brandweer); - de veiligheidsproblematiek op het bedrijventerrein in kaart is gebracht en geanalyseerd; - een activiteitenplan is gemaakt waarin doelstellingen, verbeteracties en maatregelen zijn opgenomen; - periodiek evaluatie plaats vindt of de doelstellingen worden gehaald en de afspraken over acties en maatregelen worden nagekomen. Doelstelling in de periode : De doelstelling van de VVD is om de bedrijventerreinen als geheel veilig te maken. Hiertoe dient een activiteitenplan te worden opgezet waarin de problemen die er met de veiligheid zijn, en hoe deze problemen worden aangepakt zijn opgenomen. De uitkomst van een te houden 0-meting vormt hiervoor een belangrijke input. In het activiteitenplan is een aantal vaste onderdelen opgenomen: Samenvatting uitkomst nulmeting veiligheidsanalyse; Vaststellen beeld huidige situatie; Structuur van de samenwerking (opbouw samenwerkingsverband, bijvoorbeeld stuurgroep en werkgroep); Ontwikkelen strategie en visie (korte termijn, middellange termijn, lange termijn); Vaststellen beeld gewenste situatie; Concrete maatregelen en doelstellingen; Besluitvorming tot activiteitenplan; Evaluatiemomenten en criteria. Maatregelen: Eén van de pluspunten van het KVO-B is de cyclische aanpak van de problematiek. De cyclus bestaat uit de volgende stappen: plan maken plan uitvoeren effecten vaststellen plan bijstellen (de Deming-circle: plan-do-check-act). V V D B r u n s s u m 19 van 53

20 Rol gemeente: VVD BRUNSSUM februari 2008 Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Gemeente, politie, brandweer en ondernemers. V V D B r u n s s u m 20 van 53

21 B. Aanbevelingen m.b.t. sturing, organisatie en communicatie. Werken aan verbetering van de veiligheid in de gemeente vraagt volgens de VVD om inspanning van een groot aantal organisaties. Het gaat om de politie, justitieorganisaties, maatschappelijke instellingen (zorg, welzijn, onderwijs) en diensten en afdelingen van de gemeente. De inspanning moet, om effectief te zijn op elkaar afgestemd te zijn. Voor een goede samenwerking en afstemming binnen de gemeente is het volgens de VVD nodig dat de bijdragen van de verschillende diensten en afdelingen duidelijk in kaart worden gebracht. De stelling van de VVD is dat meten = weten. M.a.w. het was zeer lastig om referenties te krijgen over de situatie in Brunssum. Op het gebied van huiselijk geweld, kosten van vandalisme en tal van andere gebieden is niet integraal zichtbaar wat de effecten zijn. De VVD roept het college op om dit zichtbaar te maken en te blijven volgen. Dit meerjarig veiligheidsinitiatiefvoorstel van de VVD gaat over het hoe van het veiligheidsbeleid: welke projecten, maatregelen en acties worden uitgevoerd? Wanneer gebeurt dit, door wie, onder wiens verantwoordelijkheid en wat gaat het kosten? Vervolgens moet de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit veiligheidsprogramma goed worden geregeld, in lijn met de plannen voor programmasturing binnen de gemeente. Voor de afstemming tussen gemeente en partners zijn werkafspraken nodig. Over een groot aantal veiligheidsthema s bestaan afspraken, veelal vastgelegd in een convenant. Daarnaast is het zaak te blijven investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van functionele en persoonlijke relaties tussen de partners in veiligheid. De besturing van de samenwerking tussen gemeente en veiligheidspartners op hoofdlijnen is en blijft de verantwoordelijkheid van het college. Voor de VVD is communicatie het middel om de Brunssumse bewoners en bedrijven duidelijk te maken wat de gemeente en de partners in de veiligheidsketen doen en presteren op veiligheidsgebied. Communicatie zal helpen om het toenemende gevoel van onveiligheid, dat haaks staat op de feitelijke daling van de criminaliteit, te keren. In de communicatie zal ook aan de orde komen wat burgers zelf kunnen of - in de ogen van de overheid - móeten doen voor verbetering van de veiligheid. V V D B r u n s s u m 21 van 53

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 5. De Communities that care-methodiek

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 5. De Communities that care-methodiek Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 5. De Communities that care-methodiek 1 Inleiding Verbeteren van de veiligheid is de hoogste prioriteit van de gemeente Rotterdam. In het Collegeprogramma voor

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

resultaten, knelpunten en condities

resultaten, knelpunten en condities Sturen op resultaat In de huidige discussies over de aanpak van maatschappelijke problemen staan resultaatgerichtheid en samenhang centraal. Het accent is verschoven van beleid naar uitvoering en van plan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier Eval uat i ecamer at oezi cht Rot t er dam Tussenr appor t age SAMENVATTING In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Hoewel de misdaadcijfers al jaren een dalende trend laten zien, is het gevoel totaal anders. Sinds 2002 zijn in Nederland ieder jaar

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten

Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten Samen veilig samen doen! In gesprek met partners in de veiligheidsketen over Heerenveense Veiligheidsprioriteiten Samen Veilig, Samen doen! Samenvattend verslag Themabijeenkomst 1 oktober 2016 Aan de hand

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie