INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari Gemeenteblad 2008, nr. versie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2"

Transcriptie

1 Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 INITIATIEFVOORSTEL Titel: Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. Geachte voorzitter, college, raadsleden en burgercommissieleden, De veiligheidsproblematiek vraagt om zowel een repressieve als preventieve aanpak. Het realiseren van een veiliger Brunssum kan de gemeente niet alleen. Met andere partners in de veiligheidsketen zoals politie en het Openbaar Ministerie, maar ook met partners in de stad zoals woningcorporaties, ondernemers en inwoners dienen afspraken (convenant) gemaakt te worden over hun bijdrage aan de veiligheid. Aan een samenhangende en sluitende veiligheidsketen dient te worden gewerkt onder het motto: "Brunssum veiliger! Dat doen wij samen." V V D B r u n s s u m 1 van 53

2 A. Hiertoe dient de VVD een voorstel in gericht op de navolgende peilers: 1. Algemene Veiligheid: a. Het voorkomen c.q. terugdringen van geweld en agressief gedrag; b. Het voorkomen c.q. terugdringen van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit; c. Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast/toezicht en handhaving; d. Voorkomen radicalisering en terrorisme; e. Terugdringen van criminaliteit door veelplegers; f. Waarborgen van de openbare orde en crisisbeheersing (aanpak vandalisme); g. Aanpak overlast en criminaliteit in urgentiegebieden. 2. Het invoeren van cameratoezicht; 3. Het invoeren van preventief fouilleren; 4. Het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden/Bedrijventerreinen. Het reeds bestaande gemeentelijke beleid dient conform bovengenoemde peilers verder te worden uitgebreid naar aanleiding van de lokale omstandigheden, aangevuld c.q. aangepast aan de landelijke normen/wetgeving. Tevens dient onderzocht te worden welke onderwerpen voor rijkssubsidie in aanmerking komen. V V D B r u n s s u m 2 van 53

3 Peiler 1. Veiligheidsvoorstel. De uitgangspunten en speerpunten zijn gebaseerd op een door ons gemaakte analyse van de ontwikkeling van de veiligheid in de gemeente en ontwikkelingen in het nationale veiligheidsbeleid. Tenslotte dient de agenda een aantal opmerkingen te bevatten over knelpunten en risico s bij de uitvoering van het beleid en over sturing, organisatie en communicatie. Deze agenda dient vooral te gaan over het wat en het waarom van het veiligheidsbeleid in de komende jaren. Voor de periode dient de veiligheidsagenda uitgewerkt te worden tot een meerjarig veiligheidsprogramma. Hierin komt het hoe uitgebreider aan de orde en worden de vijf w s van het veiligheidsbeleid uitgewerkt: wie, wat, wanneer, onder wiens verantwoordelijkheid en met welke middelen? De afspraken over veiligheid zullen uiteindelijk de richting van het veiligheidsprogramma bepalen. Speerpunt 1.a.: Het voorkomen c.q. terugdringen van geweld en agressief gedrag. Waarom? Omdat: Geweld (zoals huiselijk geweld, mishandeling en straatroof), bedreiging en agressief gedrag een grote impact hebben op de slachtoffers. De geweldscriminaliteit minder is afgenomen dan de vermogenscriminaliteit. Ook de politie en het Openbaar Ministerie prioriteit geven aan bestrijding van geweld. Huiselijk geweld een speerpunt is. De subjectieve veiligheidsbeleving van de burger slecht is. Doelstellingen in de periode : Verbetering van de aanpak van huiselijk geweld, resulterend in vermindering ervan. Terugdringing van geweld en agressief gedrag met als resultaat een dalende trend in het aantal aangiften van bedreiging, mishandeling, roof en openlijk geweld. Burgers beter betrekken bij de aanpak van hun problemen én laten zien dat u die problemen serieus neemt? En de samenwerking en binding met uw eigen lokale netwerken daarbij vergroten? Ga ook zo snel mogelijk in gesprek met de klager(s). Herhaal dat eventueel na volledige inventarisatie van het probleem. Bij contact met getuigen dient voorzichtig te worden opgetreden, dus niet aanbellen, maar opbellen of vraag of getuigen even langs willen komen op het politiebureau of ga langs in burger. Daar waar spanning bestaat tussen jongeren en klagers dient behoedzaam met informatie te worden V V D B r u n s s u m 3 van 53

4 omgegaan. Maatregelen: Aanpak van risicofactoren zoals alcohol- en drugsgebruik, problematische gezinssituaties en schoolverzuim. Betrekken van ouders van jeugdige daders van geweld, mishandeling en bedreiging. Preventief fouilleren en cameratoezicht in risicogebieden. Daderanalyse en extra inzet in gebieden met een bovengemiddeld aantal geweldsdelicten. Voortzetting van de aanpak veilig uitgaan in de binnenstad. Invoering van het project School en Veiligheid. Voortzetting van het programma Vroegtijdig schoolverlaten. Huiselijk geweld: verbetering van de samenwerking tussen partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld. Het benoemen van een vaste contactfunctionaris voor de gemeente Brunssum die alle meldingen mee zal coördineren. Bijv. tussen, politie, scholen, gemeente en maatschappelijk werk etc Zo gauw als de wet van het tijdelijk huisverbod van kracht is deze ook daadkrachtig toepassen Meer voorlichting geven als gemeente aan alle doelgroepen. Rol gemeente: De gemeente heeft de regie en signaleringsfunctie bij de aanpak van geweld en levert door de aanpak van risicofactoren een bijdragen aan het voorkomen van geweld en agressief gedrag. De repressieve aanpak van geweld is een taak van politie en Openbaar Ministerie. Partners: Gemeentelijke afdelingen, politie, Openbaar Ministerie, CMWW en GG&GD Speerpunt 1.b.: Het voorkomen c.q. terugdringen van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit Waarom? Omdat: Jongeren een relatief groot aandeel hebben in de criminaliteit. V V D B r u n s s u m 4 van 53

5 Jongeren een onevenredig groot aandeel hebben in de jeugdcriminaliteit en de gemeente extra geld beschikbaar krijgt van het Rijk om dit aan te pakken. Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren op steeds jonger leeftijd ontsporen Jongerenoverlast voor veel Brunssumers een probleem vormt. Preventie op jeugdige leeftijd effectiever en goedkoper is dan repressie later. Vermindering van criminaliteit door jeugdige veelplegers een speerpunt moet zijn. Doelstelling in de periode : Een trendbreuk in zowel de door de politie geregistreerde jongerenoverlast als het percentage bewoners dat jongerenoverlast als probleem ervaart. Een dalende trend in het aantal minderjarige verdachten in de leeftijdsgroep jaar. Een dalende trend in het aantal jeugdige verdachten in de leeftijdsgroep jaar. De ouders in zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij het gedrag van hun kinderen. En in zo vroeg mogelijk stadium samenwerking zoeken met ketenpartners. Maatregelen: Maatregelen variëren van signalering van risicojongeren en voorkómen dat die afglijden naar criminaliteit tot gepaste repressie tegen beginnende crimineeltjes (lik-op-stuk), jeugdige veelplegers (straf gevolgd door nazorg) en ernstige overlast door groepen jongeren. Een aantal maatregelen en projecten zijn voor de VVD een must en moeten dringend worden ontwikkeld en ingevoerd. Bijvoorbeeld school en veiligheid, het project dagbesteding voor risicojongeren en jeugdige veelplegers en individuele trajectbegeleiding van risicojongeren. In de komende jaren is het primair zaak om, e.a. scherp te analyseren en deze beter af te stemmen op de problemen die jongeren hebben. In aanvulling hierop zijn de volgende maatregelen nodig: Confronteer de ouders met het gedrag van hun kinderen door hen te laten bezoeken door jongerenwerk, buurtregisseur en/of door het versturen van een brief aan de ouders afkomstig van bijvoorbeeld de Burgemeester. Betere organisatie van kennisuitwisseling (over individuele jongeren) en samenwerking tussen de vele betrokken partners o.a. Gemeente/Politie/Scholen/CMWW/Bureau jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. Extra inspanningen bij de aanpak van de zwaarste categorie jeugdige overlastgevers en multi probleemgezinnen. V V D B r u n s s u m 5 van 53

6 Naast het Halt traject ook een ander traject aanbieden bijv. de Communities that Care (CtC)- strategie (Bijlage A). Het invoeren van een sms alarm bij spijbelen.(als een kind spijbelt gaat er direct een telefoontje/sms'je naar de ouders en het kind zelf en wordt opgeroepen om direct op school te verschijnen). Organisatie en uitvoering van de nazorg voor minderjarige veelplegers. Extra aandacht voor School en Veiligheid in bijzonder in het VMBO. En het invoeren van een school veiligheidsconvenant. Het invoeren van een jeugdmonitor. Rol gemeente: Organisator, regisseur, opdrachtgever. Partners: Scholengemeenschappen, Politie, Openbaar Ministerie, CMWW, Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Gemeentelijke afdelingen (onderwijs, welzijn, programma jeugd en veiligheid). V V D B r u n s s u m 6 van 53

7 Speerpunt 1.c.: Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast/toezicht en handhaving. Dit speerpunt valt uiteen in twee onderdelen, namelijk (1) toezicht en handhaving in de openbare ruimte en (2) het toezicht in openbare inrichtingen en bestrijding van malafide bedrijvigheid. (1) Toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Waarom? Omdat: Doortastend optreden tegen overlast, kleine criminaliteit, vervuiling en verloedering bijdraagt aan een centrum en wijken, waar mensen zich veilig voelen. De bestuurlijke boete een instrument is voor effectieve handhaving (dit instrument zal op korte termijn landelijk worden ingevoerd.) Momenteel is totaal niet duidelijk voor de burger waar hij zich kan melden met problemen en tot welke persoon en instantie hij/zij zich kan melden. Het beter in kaart brengen van vandalisme dit wil de VVD middels een vandalismemonitor doen. De gemeente moet strenger optreden tegen vervuiling van graffiti (zie bijlage B Aanbevelingen: Graffiti te lijf). Hiertoe dient een graffitiproject te worden opgestart. Doelstellingen in de periode : Een duidelijke daling van de door de politie geregistreerde overlast. Minder vervuiling en verloedering in de openbare ruimte, resulterend in een hogere waardering van bewoners voor de openbare ruimte. De politie beter zichtbaar maken in de wijken en de betreffende wijkagent kenbaar en bereikbaar maken op de site van de gemeente en Maatregelen: Ontwikkeling van een kwaliteitsprotocol voor de uitvoering van toezicht en handhaving door de gemeente, waarbij de opvatting van de Brunssumse burger zwaar meetelt. Betere afspraken maken tussen politie en gemeente over de rolverdeling bij toezicht en handhaving. Start met gemeentelijk toezicht en handhaving in twee urgentiegebieden. Invoeren van een Klachten- en Suggestieformulier Veiligheid en dit te plaatsen op de (gemeentelijke) site en deze direct doorzetten naar de betreffende ambtenaar (zie bijlage B). V V D B r u n s s u m 7 van 53

8 Deze ambtenaar blijft de klacht coördineren tot de klacht opgelost is. Intensieve voorlichting geven over meld misdaad anoniem en misdaad anoniem vermelden op bijv de site van de gemeente en in de gemeentelijke publicaties Beter kenbaar maken van meldpunten via de gemeentelijke site en media; meldpunt Discriminatie, Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld, Advies -en meldpunt kindermishandeling. Het opzetten van een meldpunt Zorg en overlast. Bij het meldpunt Zorg en Overlast kunnen Brunssumse burgers en hulpverleners dan terecht wanneer zij overlast ervaren van medebewoners, of als zij zich zorgen maken om buurtbewoners (zie bijlage D). Het invoeren van het Telefonisch Informatie Punt Slachtoffers (TIPS) (zie bijlage E). Rol gemeente: Organisator en uitvoerder van toezicht en handhaving. Partners: Politie, Openbaar Ministerie, Dienst Gemeentewerken, Wijkteams, gemeentelijke afdelingen. (2) Handhaving en interventie in openbare inrichtingen en het aanpakken van malafide bedrijvigheid. Waarom? Omdat: Malafide bedrijvigheid een sterk negatieve uitstraling heeft op in de nabijheid gevestigde bonafide bedrijven en op de omgeving, waardoor mensen zich onveilig gaan voelen. Bepaalde bedrijven een infrastructuur bieden of als dekmantel fungeren voor criminele handelingen die grote economische schade veroorzaken. Mensen in kwetsbare posities, zoals illegalen, gemakkelijk slachtoffer worden. De combinatie van bestuurlijke en strafrechterlijke aanpak van criminaliteit de effectiviteit van de aanpak kan vergroten. Hennepteelt: Voor de volledige zienswijze verwijzen we u naar de bijlage integrale aanpak hennepteelt (zie bijlage F, G en H). Doelstellingen in de periode : Malafide bedrijven met alle mogelijkheden van de bestuurlijke handhaving hinderlijk volgen. Malafide bedrijven ontmoedigen om zich in Brunssum te vestigen. V V D B r u n s s u m 8 van 53

9 Maatregelen: Integrale handhaving op terrein van bouw-, milieu- en brandveiligheidregelgeving. Inzetten van een interventieteam Brunssum gericht op uitkerings- en belastingfraude. Gebruik maken van de mogelijkheden voor het sluiten van een convenant met de belastingdienst om malafide horecabedrijven en huisjesmelkers aan te pakken. De Wet BIBOB (bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) inzetten als sluitstuk van deze aanpak (zie bijlage I). Bij het zaken doen met partners van de gemeente strekt het tot aanbeveling belanghebbenden geregeld een verklaring omtrent gedrag te laten opvragen. Rol gemeente: De gemeente is de uitvoerder van handhavingstaken waarvoor B&W bevoegd gezag is, maar heeft ook de regierol ten opzichte van de vele partners die bij deze aanpak betrokken zijn. Doortastend en snel handelen vergroten de kans op succes. Partners: Politie, Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie, belastingdienst, uitkeringsinstanties, Wijkteams en gemeentelijke afdelingen. V V D B r u n s s u m 9 van 53

10 Speerpunt 1.d.: Voorkomen van radicalisering en terrorisme. Waarom? Omdat: Terrorisme altijd een lokale basis heeft en dus ook in Brunssum kan ontstaan. Brunssum evenals andere gemeenten doelwitten herbergt voor terroristische aanslagen. Terrorisme de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen verscherpt en zo radicalisering in de hand werkt. De gemeente een bijdrage kan leveren aan tijdig signaleren van radicalisering, en aan het voorkómen ervan door effectief integratiebeleid en het tegengaan van polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Doelstellingen in de periode : De gemeente is optimaal voorbereid op eventuele dreigingen en aanslagen. Als radicalisering in de gemeente wordt gesignaleerd dan moet dit in de kiem worden gesmoord. Opzetten van een voorlichting campagne over terrorisme voor op scholen. Een effectief integratiebeleid dat de dialoog stimuleert en kan bijdragen aan het voorkomen van radicalisering. Maatregelen: Aanpak radicalisering en terrorisme Bij de voorbereiding op dreigingen en aanslagen gaat het om verbetering van de informatie over dreigingen, terreurpreventie (o.a. inventarisatie van terreurgevoelige objecten), technische crisisbeheersing (oefenen) en maatschappelijke crisisbeheersing (draaiboek beheersing maatschappelijke verhoudingen), afgestemd op de GHOR. Voor het vroegtijdig signaleren van radicalisering is het voor de VVD wenselijk een gemeentelijk informatieschakelpunt in te richten, waar vanuit ook preventieve acties in gang worden gezet om beginnende radicalisering tegen te gaan. Bij integratiebeleid horen veel projecten, maatregelen en acties. Deze worden hier niet benoemd, omdat integratie - hoewel belangrijk voor veiligheid (en andersom) - een op zichzelf staand beleidsthema is. V V D B r u n s s u m 10 van 53

11 Rol gemeente: Het opsporen en bestrijden van terroristen is in de eerste plaats een zaak van politie, justitie en inlichtingendiensten. Het lokale bestuur ondersteunt daarbij, binnen de kaders die het Rijk daarvoor uitzet. Deze activiteiten gebeuren in nauwe samenwerking met de politie, die ook zelf een actieve signaleringsrol vervult. Partners: Bij voorbereiding op dreiging en aanslagen: politie, Openbaar Ministerie, ministeries van BZK en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, openbaarvervoerbedrijven, eigenaren van kwetsbare gebouwen. Bij signalering van radicalisering ook: scholen, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, burgers, diverse gemeentelijke afdelingen en buurgemeentes (Parkstad). En een goede communicatie en afstemming met de moslimgemeenschap en andere religieuze instellingen. Speerpunt 1.e:Terugdringen van criminaliteit door veelplegers. Waarom? Omdat: Veelplegers verhoudingsgewijs een groot deel van de criminaliteit (vooral vermogenscriminaliteit) voor hun rekening nemen. Ook politie en Openbaar Ministerie moeten prioriteit geven aan de aanpak van veelplegers. Doelstellingen in de periode : Een vermindering van het aantal veelplegers in de gemeente en van de recidive door veelplegers. Een dalende trend in de criminaliteit die wordt gepleegd door veelplegers. Bevordering van de (geestelijke) gezondheid van de grote groep veelplegers met verslavingsen/of psychiatrische problemen. Beter inzichtelijk maken van de recidieven/en deze personen beter volgen. Maatregelen: Een individueel plan van aanpak voor iedere veelpleger (en zeker voor de minderjarige), dat een combinatie van strafrechtelijke en hulpverleningsmaatregelen omvat. Voortzetting en, waar nodig, verbetering van het aanbod van zorg voor veelplegers met problemen op het gebied van verslaving en psychiatrie. V V D B r u n s s u m 11 van 53

12 Scherper toezicht op veelplegers door winkeliers (herkenning door camera s, collectieve winkelverboden voor het hele winkel-/uitgaansgebied Rol gemeente: De gemeente heeft de regie van de nazorg van veelplegers. Partners: Politie, Openbaar Ministerie, diverse gemeentelijke afdelingen, reclasseringsorganisaties, zorginstellingen Mondriaan (psychiatrie), CAD (verslavingszorg) en het bedrijfsleven. Speerpunt 1.f.: Waarborgen van de openbare orde en crisisbeheersing (aanpak vandalisme). Waarom? Omdat: Het goed functioneren van het openbare leven een eerste verantwoordelijkheid is van de overheid. Burgers moeten kunnen vertrouwen op goede hulpverlening bij crises en calamiteiten. Crises en ordeverstoringen een grote impact hebben op het maatschappelijk leven. Doelstellingen in de periode : Adequate aanpak en hulpverlening bij crises en grootschalige ongelukken. Maatregelen: Bij de maatregelen bij dit speerpunt is het van belang dat bij de organisatie rond crisisbeheersing ook de organisatie van de brandweer behoort. De kwaliteit van de crisisbeheersing wordt hiermede vergroot. Voorbereiding van grote evenementen e.d. onder gemeentelijke regie. Actualisering en uitvoerbaar maken van alle crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsplannen. De gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) laten oefenen in crisisbestrijding (GHOR). Hulpdiensten voldoende equiperen (AED s, etc.). Rol gemeente: Regie, coördinatie, plannen op orde brengen en oefenen. V V D B r u n s s u m 12 van 53

13 Partners: De operationele diensten (politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening) verzorgen en coördineren bij crises en ordeverstoring de hulpverlening ter plaatse. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding, geoefendheid en professionaliteit. Speerpunt 1.g.: Aanpak overlast en criminaliteit in urgentiegebieden Waarom? Omdat: De gebiedsgerichte aanpak voor de burger een zeer herkenbare aanpak is in de dagelijkse leefomgeving. De overlast en criminaliteit in een aantal gebieden in de gemeente bovengemiddeld voorkomen. Onveiligheidsgevoelens in een aantal wijken bovengemiddeld voorkomen. Doelstellingen in de periode : Voorkómen van openbare orde verstoringen bij risicovolle gebeurtenissen en evenementen. Adequate aanpak en hulpverlening bij crises en grootschalige ongelukken. Maatregelen: Aanbieden van extra aanbodgerichte activiteiten voor jongeren en kinderen. Extra aanpak jongeren met politie en justitiecontacten. Extra toezicht. Extra aanpak verloedering. (denk aan het onmiddellijk herstellen van schade of verwijderen van graffiti). Extra communicatie.(naar de burger) middels intensieve voorlichting via de gemeentesite en weekpublicaties in locale media. Samenwerking aangaan met misdaad anoniem om zo meer de burger te stimuleren om melding te maken van strafbare feiten. Bij de aanvraag voor een vergunning voor evenementen moet door de aanvragende organisatie tegelijk een veiligheidsplan worden ingediend. Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. V V D B r u n s s u m 13 van 53

14 Partners: De Wijkteams spelen een belangrijke rol in deze aanpak, evenals politie en Openbaar Ministerie; gemeentelijke afdelingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en organisaties die evenementen organiseren en de inwoners van de gemeente. V V D B r u n s s u m 14 van 53

15 Peiler 2. Het invoeren van cameratoezicht. Waarom? Omdat: Cameratoezicht heeft de afgelopen jaren zijn intrede gedaan op de Nederlandse straten en pleinen. De invoering van cameratoezicht in het centrum en bedrijventreinen van Brunssum heeft voor de VVD een zeer hoge prioriteit. Landelijk is gebleken dat na de invoering van cameratoezicht een grote daling plaats vindt in het aantal klachten over onveiligheid. In Heerlen bijv. heeft cameratoezicht geleid tot een daling van het aantal klachten over drank- en drugsoverlast van 1151 in de eerste helft van 2003 naar 483 in de eerste zes maanden van Bovendien konden dankzij het ultramoderne camerasysteem bijna tweemaal zoveel drugsmisdrijven worden opgehelderd (131 in 2004 tegen 73 in 2003) en kwamen bij het meldpunt Drugs- en Tippeloverlast nog 'slechts' 619 geregistreerde klachten binnen, tegen 1476 in dezelfde periode van De VVD wil zoveel mogelijk blauw op straat en als dat niet lukt is het goed om deze manier van digitaal surveilleren in te zetten. Doelstelling in de periode : Onderzoek doen naar de bekende hot spots. Het invoeren van cameratoezicht op plaatsen waaruit blijkt dat er een grote overlast heerst op het gebied van drank- en drugs, jongeren en vandalisme. Maatregelen: Maak een analyse van de probleemgebieden en zorg dat op adequate wijze hier cameratoezicht wordt ingevoerd. Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Afdeling Openbare Orde en veiligheid, politie, ondernemers en inwoners van de gemeente. V V D B r u n s s u m 15 van 53

16 Peiler 3. Het invoeren van preventief fouilleren. Waarom? Omdat: Het tegengaan van illegaal (vuur)wapenbezit; het opsporen van (vuur)wapens; het voorkomen van verstoringen van de openbare orde en het in positieve zin beïnvloeden van onveiligheidsgevoelens. Het komt erop neer dat het voorkomen van verstoringen van de openbare orde een soort overkoepelende doelstelling is: het vloeit mede voort uit het controleren op wapenbezit en wapenvangst. Ook onderstrepen dergelijke acties, zo is de bedoeling, dat de politie controleert en dat er derhalve een gerede controlekans is op locaties met een concentratie van wapenincidenten. Het idee is dat hier een preventief effect van uitgaat. Doelstelling in de periode : Het is steeds een doel op zich om zorgvuldig gestalte te geven aan preventief fouilleren. Een eis van de VVD is dat preventief fouilleren respectvol wordt uitgevoerd. De overige eisen hebben verder onder meer betrekking op raadsbetrokkenheid bij het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden, op de verantwoording aan de raad omtrent preventief fouilleren en op de informatieverstrekking aan gecontroleerde personen. Zorgvuldig fouilleren is een stellige VVD voorwaarde. Het gaat hierbij in het bijzonder om een gepaste bejegening van personen die worden gecontroleerd en om een algehele stijl en presentatie van de politie die eraan bijdragen dat er geen spanningen of irritaties ontstaan tussen politie en bepaalde groepen of groeperingen. We formuleren het negatief, omdat het nadrukkelijk niet alleen gaat om publiek draagvlak bij een meerderheid van de Brunssumse bevolking, maar ook om tenminste acceptatie van bezoekers en van personen die worden gecontroleerd. Voor de VVD is het verder van groot belang dat het middel preventief fouilleren door de raad wordt vastgesteld waardoor dit middel op het gewenste tijdstip gebruikt kan worden. Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Gemeentelijke afdelingen, Korpsbeheerder en Officier van Justitie. V V D B r u n s s u m 16 van 53

17 Peiler 4. Het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden/Bedrijventerreinen. a. Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W) Waarom? Omdat: Voor het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid is één ding van bijzonder belang: samenwerking. Dat is dan ook het hoofdbestanddeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Winkelgebieden (KVO-W). Samenwerking lost problemen gemakkelijker op. Het KVO-W is een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het geeft aan hoe de partners hun lokale projecten zelf kunnen invullen. Hiermee werken ze gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand: voorkomen is immers beter dan genezen, en een veiliger winkelgebied trekt meer klandizie! KVO-W staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden. Het KVO-W kent 3 sterren: - ster 1: veiligheid in het openbare gedeelte van het winkelgebied - ster 2: veiligheid in de aansluiting van het winkelgebied op zijn omgeving - ster 3: veiligheid in de individuele winkels Doelstelling in de periode : De doelstelling van de VVD is om het winkelgebied als geheel veilig te maken. Hiertoe dient een activiteitenplan te worden opgezet waarin de problemen die er met de veiligheid zijn, en hoe deze problemen worden aangepakt zijn opgenomen. De uitkomst van een te houden 0-meting vormt hiervoor een belangrijke input. In het activiteitenplan is een aantal vaste onderdelen opgenomen: Samenvatting uitkomst nulmeting / veiligheidsanalyse Vaststellen beeld huidige situatie Structuur van de samenwerking (opbouw samenwerkingsverband, bijvoorbeeld stuurgroep en werkgroep) Ontwikkelen strategie en visie (korte termijn, middellange termijn, lange termijn) Vaststellen beeld gewenste situatie Concrete maatregelen en doelstellingen V V D B r u n s s u m 17 van 53

18 Besluitvorming tot activiteitenplan Evaluatiemomenten en -criteria Maatregelen: Eén van de pluspunten van het KVO-W is de cyclische aanpak van de problematiek. De cyclus bestaat uit de volgende stappen: een plan maken plan uitvoeren effecten vaststellen plan bijstellen (de Deming-circle: plan-do-check-act). Rol gemeente: Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Gemeente, politie, brandweer en ondernemers. b. Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen (KVO-B) Voor de VVD is zorg voor veiligheid op het bedrijventerrein een gedeelde verantwoordelijkheid, die zich van abstract landelijk niveau doorstrekt naar de individuele ondernemer op het bedrijventerrein. Belangrijk winstpunt in de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, brandweer en politie is, dat zij samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. De partners kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. En die samenwerking hoeft niet beperkt te blijven tot veiligheid en beveiliging alleen! Waarom? Omdat: Voor het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid is één ding van bijzonder belang: samenwerking. Dat is dan ook het hoofdbestanddeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking lost problemen gemakkelijker op. Het KVO-B biedt de structuur voor maatwerk: het beschrijft hoe je kunt samenwerken. Het resultaat van de samenwerking is echter iets wat de partners zelf met elkaar overeen moeten komen. Het KVO-B is een hulpstructuur voor lokale ondernemersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het geeft aan hoe de partners hun lokale projecten zelf kunnen V V D B r u n s s u m 18 van 53

19 invullen. Hiermee werken ze gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand: voorkomen is immers beter dan genezen! KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Het KVO-B wordt toegekend als voor de veiligheid op een bedrijventerrein: - structurele samenwerking is georganiseerd tussen ondernemers en lokale overheid (gemeente, politie en brandweer); - de veiligheidsproblematiek op het bedrijventerrein in kaart is gebracht en geanalyseerd; - een activiteitenplan is gemaakt waarin doelstellingen, verbeteracties en maatregelen zijn opgenomen; - periodiek evaluatie plaats vindt of de doelstellingen worden gehaald en de afspraken over acties en maatregelen worden nagekomen. Doelstelling in de periode : De doelstelling van de VVD is om de bedrijventerreinen als geheel veilig te maken. Hiertoe dient een activiteitenplan te worden opgezet waarin de problemen die er met de veiligheid zijn, en hoe deze problemen worden aangepakt zijn opgenomen. De uitkomst van een te houden 0-meting vormt hiervoor een belangrijke input. In het activiteitenplan is een aantal vaste onderdelen opgenomen: Samenvatting uitkomst nulmeting veiligheidsanalyse; Vaststellen beeld huidige situatie; Structuur van de samenwerking (opbouw samenwerkingsverband, bijvoorbeeld stuurgroep en werkgroep); Ontwikkelen strategie en visie (korte termijn, middellange termijn, lange termijn); Vaststellen beeld gewenste situatie; Concrete maatregelen en doelstellingen; Besluitvorming tot activiteitenplan; Evaluatiemomenten en criteria. Maatregelen: Eén van de pluspunten van het KVO-B is de cyclische aanpak van de problematiek. De cyclus bestaat uit de volgende stappen: plan maken plan uitvoeren effecten vaststellen plan bijstellen (de Deming-circle: plan-do-check-act). V V D B r u n s s u m 19 van 53

20 Rol gemeente: VVD BRUNSSUM februari 2008 Regisseur, coördinator en opdrachtgever. Partners: Gemeente, politie, brandweer en ondernemers. V V D B r u n s s u m 20 van 53

21 B. Aanbevelingen m.b.t. sturing, organisatie en communicatie. Werken aan verbetering van de veiligheid in de gemeente vraagt volgens de VVD om inspanning van een groot aantal organisaties. Het gaat om de politie, justitieorganisaties, maatschappelijke instellingen (zorg, welzijn, onderwijs) en diensten en afdelingen van de gemeente. De inspanning moet, om effectief te zijn op elkaar afgestemd te zijn. Voor een goede samenwerking en afstemming binnen de gemeente is het volgens de VVD nodig dat de bijdragen van de verschillende diensten en afdelingen duidelijk in kaart worden gebracht. De stelling van de VVD is dat meten = weten. M.a.w. het was zeer lastig om referenties te krijgen over de situatie in Brunssum. Op het gebied van huiselijk geweld, kosten van vandalisme en tal van andere gebieden is niet integraal zichtbaar wat de effecten zijn. De VVD roept het college op om dit zichtbaar te maken en te blijven volgen. Dit meerjarig veiligheidsinitiatiefvoorstel van de VVD gaat over het hoe van het veiligheidsbeleid: welke projecten, maatregelen en acties worden uitgevoerd? Wanneer gebeurt dit, door wie, onder wiens verantwoordelijkheid en wat gaat het kosten? Vervolgens moet de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit veiligheidsprogramma goed worden geregeld, in lijn met de plannen voor programmasturing binnen de gemeente. Voor de afstemming tussen gemeente en partners zijn werkafspraken nodig. Over een groot aantal veiligheidsthema s bestaan afspraken, veelal vastgelegd in een convenant. Daarnaast is het zaak te blijven investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van functionele en persoonlijke relaties tussen de partners in veiligheid. De besturing van de samenwerking tussen gemeente en veiligheidspartners op hoofdlijnen is en blijft de verantwoordelijkheid van het college. Voor de VVD is communicatie het middel om de Brunssumse bewoners en bedrijven duidelijk te maken wat de gemeente en de partners in de veiligheidsketen doen en presteren op veiligheidsgebied. Communicatie zal helpen om het toenemende gevoel van onveiligheid, dat haaks staat op de feitelijke daling van de criminaliteit, te keren. In de communicatie zal ook aan de orde komen wat burgers zelf kunnen of - in de ogen van de overheid - móeten doen voor verbetering van de veiligheid. V V D B r u n s s u m 21 van 53

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen

Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid 2015 Gemeente Heerlen Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen Heerlen, december 2014 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen 1 Voorwoord Voor u ligt het 3 de Uitwerkingsplan Integrale Veiligheid en wel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig www.utrecht.nl/veilig Voorwoord Burgemeester Jan van Zanen over Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018 Burgemeester Jan van Zanen 2 Inleiding High Impact Crimes Samenvatting Samenvatting De zorg voor

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

VEILIGHEID in ontwikkeling

VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling In ontwikkeling VEILIGHEID Een hernieuwd overzicht voor gemeenten en hun veiligheidspartners van (nieuw en lopend) rijksbeleid, instrumenten en wettelijke

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011

EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 November 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Digitaal verkrijgbaar bij: Gemeente

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016

Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016 Integraal veiligheidsbeleid Krimpen aan den IJssel 2013-2016 0.1 Inleiding Veiligheid is een dominant thema in onze samenleving en zal dat blijven omdat het ons allemaal raakt. Het is van het grootste

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie