Veilig op school, Uw en onze zorg!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig op school, Uw en onze zorg!"

Transcriptie

1 Veilig op school, Uw en onze zorg! Veiligheidsprotocol Agressie, geweld Vernieling Wapenbezit Diefstal Vuurwerk (Seksuele) Intimidatie Alcohol en drugs

2 Inhoud 1 INLEIDING UITGANGSPUNTEN VOOR EEN VEILIGE SCHOOL WAT VERSTAAN WE ONDER EEN VEILIGE SCHOOL? PREVENTIE WAT TE DOEN BIJ OVERTREDINGEN COMMUNICATIE EVALUATIE STAPPENPLAN VOOR DE SCHOOL TE SANCTIONEREN GEDRAGINGEN FYSIEKE AGRESSIE VERBALE AGRESSIE VERNIELING WAPENBEZIT DIEFSTAL VUURWERKBEZIT SEKSUELE INTIMIDATIE ROKEN ALCOHOL CANNABIS OVERIGE DRUGS GOKKEN SCHOOLVERZUIM BIJLAGE PROCEDURE SCHORSING EN VERWIJDERING LEERLINGEN DE WETTELIJKE KADERS PROCEDURE PARCIVAL COLLEGE : SCHORSING VAN EEN LEERLING PROCEDURE PARCIVAL COLLEGE : VERWIJDERING VAN EEN LEERLING BIJLAGE. GEDRAGSCODES EN REGELS GEDRAGSCODE VOORKOMEN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG GEDRAGSCODE VOORKOMEN PESTEN GEDRAGSCODE VOORKOMEN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE INGEVAL VAN (VERBAAL EN FYSIEK) GEWELD EN/OF DREIGEN MET FYSIEK GEWELD BIJLAGE PROCEDURE OVERPLAATSING VAN LEERLINGEN BIJLAGE AGRESSIE, NAZORG EN VOORBEELDREGLEMENT NAZORG BIJLAGE PROTOCOL AIDS/HIV-VIRUS BIJLAGE FORMULIER VEILIGHEIDSBELEVING BIJLAGE FORMULIER EVALUATIE VOORVAL /42

3 1 Inleiding. Een veilig klimaat op school zou iets vanzelfsprekends moeten zijn. Maar helaas blijkt uit incidenten die in het verleden op scholen hebben plaatsgevonden, en nog steeds plaatsvinden, dat veiligheid op school soms ver te zoeken is. Daarom heeft de directie van het Parcival College besloten om een protocol veilig op school vast te stellen. Immers: voorkomen is altijd beter dan genezen. Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren, dan is het handig om een plan van aanpak te hebben. Met dit protocol geeft de directie aan hoe zij wil dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van een protocol van een andere school. Hoe werkt het protocol? In het protocol komen de volgende gedragingen aan de orde: 1. Fysieke agressie en intimidatie 2. Verbale agressie en intimidatie. 3. Vernieling. 4. Wapenbezit. 5. Diefstal. 6. Vuurwerkbezit. 7. Seksuele intimidatie. 8. Roken 9. Alcohol 10. Cannabis 11. Overige drugs 12. Gokken 13. Schoolverzuim. In de toelichting op het protocol wordt de algemene handelwijze van de school beschreven bij grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen. Het gaat hierbij in eerste instantie om het gedrag van leerlingen, maar in voorkomende gevallen gelden de regels ook voor overtredingen van ouders/verzorgers en personeel. Om houvast te bieden bij het realiseren van een veilig schoolklimaat zijn in het protocol zowel uitgangspunten als een algemeen stappenplan opgenomen. Leidraad bij de opbouw van het stappenplan vormt de ernst van een overtreding of de frequentie ervan. In het stappenplan wordt: van elk onderwerp een algemene en een juridische definitie gegeven een toelichting gegeven richtlijnen gegeven voor maatregelen door school en politie een verwijzing gedaan naar relevante bijlagen. In deze bijlagen zijn voor een aantal van de bovengenoemde onderwerpen voorbeelden opgenomen van gedragsregels. De directie kan besluiten hiervan al dan niet gebruik te maken. Juni 2010 Ad Slob, rector Parcival College 2/42

4 2 Uitgangspunten voor een veilige school 2.1 Wat verstaan we onder een veilige school? De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Dat betekent concreet: Voor leerlingen: Niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn De lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers Duidelijke afspraken over dit alles Voor ouders/verzorgers: Erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen graag naar school gaan Weten dat er geen bedreigingen voorkomen Een open oor vinden voor problemen Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt Duidelijke afspraken over dit alles Voor personeel en andere medewerkers: Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega s etc. Weten dat problemen worden aangepakt Ergens terecht kunnen met signalen Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten Duidelijke afspraken over dit alles Voor de omgeving/ de buurt: Geen overlast van leerlingen die rond de school hangen Geen vandalisme, vervuiling of diefstal Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag Een aanspreekpunt voor suggesties en eventuele klachten Signalen worden opgepakt en problemen aangepakt 2.2 Preventie Waarden en normen Bij het realiseren van een veilige school komt preventie van ongewenst gedrag op de eerste plaats. Daarbij gelden de volgende waarden en normen: Respect voor elkaar Respect voor de omgeving Respect voor jezelf In de schoolregels zijn deze uitgangspunten terug te vinden. Schoolregels Het instellen van duidelijke schoolregels heeft een preventief effect. Daarbij geldt: 3/42

5 Iedereen die regelmatig contact heeft met de school kent de schoolregels en houdt zich eraan. Schoolregels gelden vanaf dag één; de docenten bespreken de regels aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en komen er regelmatig op terug. De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de regels (schoolgids). De leerlingen kunnen altijd terecht bij de mentor of docent. De school zorgt voor voldoende toezicht. 2.3 Wat te doen bij overtredingen Het protocol Veilig op school, uw en onze zorg! vormt een leidraad voor het handelen rondom veiligheid en dient als handboek bij calamiteiten. Bovendien heeft elke school een klachtenprocedure. Protocol Veilig op school, uw en onze zorg! 1. Het thema veilig op school staat regelmatig op de agenda van de teams; het protocol en de inhoud ervan zijn in grote lijnen bekend bij het personeel en alle andere medewerkers van de school en vormen de basis voor hun handelwijze. 2. De medezeggenschapsraad, de ouderraad en de ouders worden ingelicht over doelstelling en handelen met betrekking tot de veilige school. 3. In de schoolgids wordt aandacht besteed aan de veilige school. Klachtenprocedure 1. Bij overtredingen wordt de klachtenprocedure van de school gehanteerd. 2. De school beschikt over een vertrouwenspersoon en/of contactpersoon, die bij iedereen in de school bekend is en waar leerlingen én personeel terecht kunnen met klachten, onder andere op het gebied van seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon beoordeelt de situatie en licht zonodig ouders/verzorgers, politie en/of directeur in. 2.4 Communicatie Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van het veiligheidsbeleid, begrijpt wat de uitgangspunten zijn en weet hoe te handelen, is een goede communicatie cruciaal. Daarom wordt het protocol Veilig op school, uw en onze zorg! uitgebreid besproken: In de teams In de lessen door de docenten In de medezeggenschapsraad en/of ouderforum en leerlingenraad Bij contacten met externe organisaties Tijdens ouderavonden en thema-avonden over de veilige school Tijdens buurtbijeenkomsten Op één lijn komen. Het is belangrijk om ten aanzien van normen (hoe zijn onze manieren?) en waarden (respectvol met elkaar omgaan) op één lijn te komen. In de teamvergaderingen wordt daarom regelmatig aandacht besteed aan vragen als: Wat is grensoverschrijdend gedrag? Wat accepteren we wel en wat niet? Hoe interpreteren we afspraken en hoe zorgen we er voor dat we ons aan afspraken (blijven) houden? Hoe beoordelen we bepaalde situaties? Scholing. Ook scholing is van groot belang. Alle docenten/medewerkers worden in de gelegenheid gesteld een training Voorkomen van en omgaan met agressie te volgen. 4/42

6 2.5 Evaluatie a. Subjectieve evaluatie Periodiek worden door de directie vragenlijsten 1 afgenomen over de veiligheidsbeleving van personeel en ouders/verzorgers en wordt het effect van het beleid gemeten en zo nodig bijgesteld. De nulmeting vindt plaats in december b. Objectieve evaluatie Docenten en directies registreren alle voorvallen op een daarvoor bestemd formulier 2. De formulieren worden verzameld in de map Veilige school die bij de directie ligt. Jaarlijks wordt aan het eind van het schooljaar het effect van het beleid gemeten en zo nodig bijgesteld. 1 Zie bijlage formulier Veiligheidsbeleving 2 Zie bijlage formulier Evaluatie voorval 5/42

7 3 Stappenplan voor de school Wanneer er een incident wordt gesignaleerd, maakt de school allereerst een inschatting van de situatie, daarna worden er stappen ondernomen. Relevante vragen voor inschatting van de situatie: Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? Is dit gedrag bij deze persoon vaker voorgekomen? Wat is de ernst van het grensoverschrijdende gedrag? Handelen we de situatie zelfstandig af? Is het raadzaam de politie om advies te vragen? Dient de politie in kennis te worden gesteld? In het protocol Veilig op school, uw en onze zorg! kan de school nagaan of het gedrag gemeld moet worden bij de politie, anders gezegd: of er sprake is van wetovertredend gedrag. Verder te nemen stappen: Preventief: 1. gesprek tussen leerling en docent/directie 2. gesprek met leerling en ouders/verzorgers 3. vervolggesprek school, leerling en ouders/verzorgers Sanctionerend 4. bedenktijd 5. schorsing 3 en verwijdering 6. politieoptreden Zowel voor de preventieve als de sanctionerende ronde geldt dat, indien het om gedragingen gaat die ook volgens de wet om een reactie van politie/justitie vragen, de politie in kennis wordt gesteld. Toelichting stappenplan Afhankelijk van de situatie wordt bepaald welke stap gezet wordt. Een situatie kan namelijk dermate ernstig zijn dat de directie direct overgaat tot de sanctionerende ronde. PREVENTIEVE RONDE. 1. Gesprek leerling -docent/directie In de preventieve ronde wordt getracht de leerling door middel van gesprekken te bewegen om zijn/haar gedrag te verbeteren. Daarbij wordt aandacht geschonken aan eventuele individuele problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenste gedrag. Zo nodig worden de leerling en/of zijn ouder(s) verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Eventueel wordt de politie op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. Indien uit het protocol blijkt dat het om gedrag gaat waarbij de wet wordt overtreden, wordt de politie altijd in kennis gesteld. 2. Gesprek met leerling en ouders/verzorgers 3 Zie bijlage Procedure schorsing en verwijdering 6/42

8 Bij herhaling van het gedrag vindt een gesprek plaats tussen school, leerling en ouders/verzorgers. Vanaf dit moment worden aantekeningen gemaakt in het dossier van de betreffende leerling. 3. Vervolggesprek school met leerling en ouders/verzorgers Dit gesprek wordt gevoerd door de directie, eventueel in aanwezigheid van andere betrokkenen. Afhankelijk van de problematiek wordt de politie op de hoogte gesteld. SANCTIONERENDE RONDE In deze ronde zet de school een sanctie tegenover het ongewenste/verboden gedrag van de leerling. Ook wordt aandacht besteed aan eventuele individuele problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenst gedrag. Zo nodig wordt de leerling verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Eventueel wordt de politie op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. Indien uit het protocol blijkt dat het om gedrag gaat dat ook volgens de wet gesanctioneerd dient te worden, wordt de politie in kennis gesteld. 4. Bedenktijd In deze fase kan de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de lessen worden ontzegd (separeren uit de groep) 4. De leerling blijft echter wel op school en werkt individueel aan schoolwerk. Gedurende deze tijd beraadt de school zich op eventuele volgende stappen. De ouders/verzorgers worden terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld van deze maatregel (melding in leerling-dossier). 5. Procedure schorsing en verwijdering 5 Soms is het nodig om tot de uiterste sanctie van schorsing of verwijdering van de leerling over te gaan. Schorsing en verwijdering zijn ingrijpende maatregelen. Met name verwijdering kan verstrekkende gevolgen voor de leerling hebben. Hij of zij verlaat een vertrouwde omgeving, er is sprake van een breuk in het ontwikkelingsproces en er bestaat een risico van terugslag in de verdere ontwikkeling. Dit geldt zeker bij verwijdering wegens wangedrag. Het is daarom van groot belang dat voorafgaand aan het besluit tot het inzetten van de procedure tot schorsing en verwijdering, een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen het belang van de school bij verwijdering van de leerling en het belang van de leerling om op de school te blijven. Voor de school kan bijvoorbeeld van belang zijn dat zonder verwijdering van de betreffende leerling de rust en de veiligheid voor andere leerlingen op school niet langer gegarandeerd kunnen worden. Het verwijderen van leerlingen is gewaarborgd met wettelijke procedures (art. 27 Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en art. 14 en 15 inrichtingsbesluit WVO). Op het besluit tot verwijdering is ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het is van groot belang dat de directie c.q. het schoolbestuur deze procedures correct uitvoert. Daarom is bij dit protocol een bijlage gevoegd met de te volgen procedures. 6. Politieoptreden Indien er sprake is van een verboden gedraging waarbij tevens de wet wordt overtreden, zal in principe de politie worden ingeschakeld. Het inschakelen van de politie gebeurt door 4 Dit is géén schorsing. 5 Bron: factsheet Onderwijsconsulenten, januari /42

9 de directie (of namens de directie), en niet eerder dan nadat de ouders/verzorgers van de leerling zijn geïnformeerd. Wanneer er sprake is van een slachtoffer, worden ook de ouders/verzorgers van het slachtoffer op de hoogte gesteld. Indien het gedrag of de omstandigheden vereisen dat direct politieoptreden noodzakelijk is, worden de ouders/verzorgers ten spoedigste achteraf op de hoogte gebracht. 6 6 Leerlingen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. 8/42

10 4 Te sanctioneren gedragingen 4.1 Fysieke agressie Algemene definitie. Onder fysieke agressie wordt verstaan het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een ander. Juridische definitie. Eenvoudige mishandeling (art. 300 WvS 7 ) Het zonder redelijk doel of overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, opzettelijk pijn of letsel veroorzaken (onder opzet valt ook het mogelijkheidsbewustzijn ). Onder pijn wordt mede verstaan een min of meer hevig onaangename lichamelijke gewaarwording (bijv. overgieten met ijskoud water) Aan mishandeling wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid gelijkgesteld (bijv. opzettelijk bedorven etenswaren verstrekken). Zware mishandeling (art. 302 WvS). Idem, met voorbedachten rade (art. 303 WvS) Het opzettelijk (mogelijkheidsbewustzijn), al dan niet met voorbedachten rade, toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De opzet is gericht op het toebrengen van zwaar letsel (bijv. botbreuken). Vechterij (art. 306 WvS) Het opzettelijk deelnemen aan een aanval (initiatief gaat uit van partij) of vechterij (initiatief gaat uit van beide of nog meer partijen) waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld. Openlijke geweldpleging (art. 141 WvS) Openlijk en met verenigde krachten geweld plegen tegen personen of goederen. Er moeten minimaal twee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. Bovendien moet het geweld openlijk, onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een plaats waar publiek aanwezig is dan wel doorgaans aanwezig is. Toelichting. Wanneer in geval van eenvoudige mishandeling het uitgeoefende geweld niet bestaat uit een meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis, (bijv. een klap met vlakke hand op de rug) verdient het de voorkeur dat de school zelf op dit gedrag reageert. Is er sprake van meer dan geringe lichamelijk kracht van enige betekenis (bijv. compleet in elkaar trappen van het slachtoffer), letsel, structureel agressief gedrag door een dader, of als er sprake is van groepsoptreden, dan zal ook de politie moeten worden gewaarschuwd. Fysieke agressie Bedenk dat fysiek geweld vaak dient om een ander naar zijn hand te zetten (te onderwerpen) en daarmee zijn eigen positie te versterken binnen een groep. Het kan een inleiding zijn voor intimidatie (zie verbale agressie). Afgezien van fysieke gevolgen (pijn/letsel) en aantasting van persoonlijke 7 Wetboek van Strafrecht 9/42

11 vrijheid komt een slachtoffer vrijwel zeker onder zware psychische druk te staan. Deze vorm van agressie kan dan ook NOOIT getolereerd worden. Slachtoffers van geweld zijn, onder andere uit angst voor represailles of isolement, vaak bang om melding te doen van dit geweld. Toch is voor een strafrechtelijke aanpak meestal een aangifte nodig. Een duidelijke stellingname van de school is hier essentieel. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de directie. Deze zal een duidelijk en krachtig signaal af moeten geven in de richting van de dader (repressief) en de omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is zeer wenselijk, evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. Laat in elk geval ook duidelijk zijn dat geweld tegen docenten op geen enkele wijze getolereerd wordt. Maatregelen school Inschatting van de situatie en beslissen of men wel of niet de politie inschakelt. Indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: Toepassen sanctiestructuur Indien er sprake is van een in de toelichting genoemde ernstige situatie: Informeren ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. Met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt voldaan, wordt de politie in kennis gesteld. Alle relevante informatie i.v.m. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven. Het slachtoffer wordt ondersteund bij het doen van aangifte. Maatregelen politie. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Informeren ouders/verzorgers dader en slachtoffer. Het schoolbestuur zal in geval van proces-verbaal verplicht een melding bij de vertrouwensinspecteur doen. RELEVANTE BIJLAGEN Stappenplan Gedragscode ingeval van (verbaal en fysiek) geweld Procedure schorsing en verwijdering Agressie, nazorg en voorbeeld-reglement nazorg 4.2 Verbale agressie Algemene definitie Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal, schriftelijk of via SMS of , bedreigen, intimideren, beledigen of uitschelden van een persoon. Juridische definitie Bedreiging met:: (art. 285 WvS) Openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen Enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht Verkrachting Feitelijke aanranding van de eerbaarheid Enig misdrijf tegen het leven gericht Gijzeling Zware mishandeling 10/42

12 Brandstichting Intimidatie (art. 284 WvS) Een ander door geweld of enig andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechterlijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. Een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. Smaad door: (art. 261 WvS) Opzettelijk iemands eer of goede naam aan te randen, tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven (ook schriftelijk smaadschrift indien verspreid of openlijk tentoongesteld). Eenvoudige bedreiging (art. 266 WvS) Elke opzettelijke belediging die niet in het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling, bij geschrift of afbeelding aangedaan, hetzij in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding aangedaan. Toelichting. Als verbaal geweld niet gepaard gaat met enige feitelijkheid (dus zonder middel dat de bedreiging/intimidatie kracht bij zet) en geen structureel karakter heeft, verdient het de voorkeur dat de school de gedraging zelf bestraft conform de ontwikkelde sanctiestructuur. Let op: verbale agressie is heel moeilijk aanwijsbaar. Daarom is het sterk aan te raden dat de school dit probleem zelf aanpakt. De wijkagent kan voor advies worden benaderd. Bedreiging en intimidatie dienen, net als fysiek geweld, vaak om een ander naar zijn hand te zetten of zijn wil op te leggen en daarmee zijn eigen positie te versterken binnen een groep. En ook hier geldt dat naast de aantasting van de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer er vrijwel zeker ook sprake is van zware psychische druk. Deze vorm van agressie mag dus NOOIT getolereerd worden. Verbale agressie. Slachtoffers van verbaal geweld zijn, vanuit dezelfde overwegingen als genoemd bij fysiek geweld, vaak bang om melding te doen van dit geweld. Toch is het voor een strafrechtelijke aanpak in veel gevallen een aangifte nodig. Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk, evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. Een duidelijke stellingname van de school is hier eveneens essentieel. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de directie. Maatregelen school Inschatten van de situatie en beslissen of men wel of niet de politie inschakelt. Indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: Toepassen sanctiestructuur Eventueel de politie op de hoogte stellen of om advies vragen. Indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: Informeren ouders/verzorgers van verdachte en slachtoffer Met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt voldaan, wordt de politie in kennis gesteld. 11/42

13 Alle relevante informatie i.v.m. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven. Het slachtoffer wordt ondersteund bij het doen van aangifte. Maatregelen politie. Proces-verbaal opmaken tegen de verdachte. Informeren ouders/verzorgers slachtoffer. Informeren ouders/verzorgers verdachte. RELEVANTE BIJLAGEN Stappenplan Gedragscode ingeval van (verbaal of fysiek) geweld Procedure schorsing en verwijdering Agressie, nazorg en voorbeeld-reglement nazorg 4.3 Vernieling Algemene definitie Vernieling, vandalisme Juridische definitie Vernieling (art. 250 WvS) het opzettelijk en wederrechterlijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. De dader moet dus de opzet (mogelijkheidsbewustzijn) hebben om genoemde vernieling te plegen en daarbij moet hij dat wederrechterlijk, dus zonder toestemming/instemming van de eigenaar, doen. Graffiti valt onder de werking van deze definitie. Immers: het herstellen van de schade brengt zodanige inspanning en kosten met zich mee dat van vernieling kan worden gesproken. Openlijke geweldpleging (art. 141 WvS) het openlijk en met verenigde krachten geweld plegen tegen personen en goederen. Er moeten minimaal twee daders zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. Bovendien moet het geweld openlijk, onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een plaats waar publiek aanwezig is, dan wel doorgaans aanwezig is. Toelichting. Vernieling is een uiting van gebrek aan respect voor andermans eigendommen. Vernieling kan zich richten op een specifiek slachtoffer dan wel op een toevallig (anoniem) slachtoffer. Zeker als vernieling zich richt op en specifiek (bewust gekozen) slachtoffer moet aandacht worden besteed aan de achtergronden van de vernieling; dit om herhaling of verergering van maatregelen tegen het slachtoffer te voorkomen. Ingeval van eenvoudige vernieling, waarbij schadevergoeding of schadeherstel kan worden bereikt, verdient het de voorkeur dat de school de gedragingen zelf sanctioneert conform de ontwikkelde sanctiestructuur. Indien het gaat om een ernstige vernieling en indien er sprake is van herhaling of groepsdelict, of als schadevergoeding/ schadeherstel niet kan worden bereikt, zal ook de politie in kennis worden gesteld. Vernieling Maatregelen school Inschatten van de situatie en bepalen of de politie wel of niet wordt ingeschakeld (zie toelichting). 12/42

14 Indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: Toepassen sanctiestructuur Bemiddeling in schadevergoeding of herstellen van de schade door de dader. Eventueel wijkagent op de hoogte stellen of om advies vragen. Indien er sprake is van: Een vernieling met meer dan geringe schade Vernieling door een groep leerlingen Getoonde onwilligheid met betrekking tot schadeherstel/ schadevergoeding: Informeren ouders/verzorgers van dader en slachtoffer, De politie in kennis stellen, met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt voldaan, Bemiddeling in schadevergoeding door ouders/verzorgers dader. Alle relevante informatie i.v.m. feiten en personen aan de politie doorgeven. Het slachtoffer, indien nodig, ondersteunen bij het doen van aangifte. Maatregelen Politie. Proces verbaal opmaken Indien aan de criteria is voldaan: doorverwijzen naar bureau HALT. Informeren van ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. Bemiddeling in schadevergoeding tussen (ouders/verzorgers) dader en slachtoffer. RELEVANTE BIJLAGEN Stappenplan Procedure schorsing en verwijdering. 4.4 Wapenbezit Algemene definitie Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als wapen worden aangewend en waarvan het voorhanden hebben in verband met het volgen van onderwijs niet noodzakelijk is. Juridische definitie De bij wet verboden wapens en de gedragingen die met deze wapens verboden zijn, zijn gedefinieerd in de Wet Wapens en Munitie. Hier is geen korte juridische definitie voor te geven. Toelichting. Veel wapens vallen niet onder de werking van de Wet Wapens en Munitie omdat ze qua afmeting of model net even anders zijn. Toch zijn veel van deze wapens daardoor niet minder gevaarlijk. Immers, een stiletto waarvan het lemmet breder is dan 14 millimeter is net zo gevaarlijk als een (wettelijk verboden) stiletto met een lemmet dat minder dan 14 millimeter breed is. In het kader van het volgen van onderwijs is het bezit/voorhanden hebben van dergelijke wapens en voorwerpen niet alleen onnodig, maar ook gevaarlijk en bedreigend voor het klimaat binnen een school, en dus verboden. Dit geldt voor alle voorwerpen die het karakter van een wapen dragen (stiletto s, vlindermessen, valmessen e.d.) en ook voor voorwerpen die als wapen worden gehanteerd (wanneer bijvoorbeeld een schroevendraaier wordt gebruikt om mee te dreigen). 13/42

15 Wanneer de school weet, dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon een dergelijk wapen bezit, of ziet dat een voorwerp als wapen wordt gehanteerd binnen het schoolgebouw of schoolterrein, zal de bezitter van het voorwerp worden bewogen het af te geven. Vervolgens worden de wapens ter vernietiging aan de politie overgedragen. De school geeft hiervoor GEEN schadevergoeding en is NIET aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. De school hanteert deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw en schoolterrein. Indien het om wapens en gedragingen gaat die vallen onder de werking van de Wet Wapens en Munitie is politioneel optreden vereist. De politie wordt dan in kennis gesteld. Deze kan uitsluitsel geven of het gaat om een wettelijk verboden wapen. Maatregelen school Wapenbezit Inschatten van de situatie en bepalen of men wel of niet politie inschakelt (zie toelichting). Indien er sprake is van een situatie die de school afhandelt: Toepassen sanctiestructuur Ingeleverde wapens en voorwerpen afgeven aan de politie. Eventueel wijkagent op de hoogte stellen en/of advies vragen. Indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: Indien van toepassing: informeren ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. Met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt voldaan: de politie in kennis stellen. Alle relevante informatie i.v.m. feiten en personen aan de politie doorgeven. Maatregelen politie Proces-verbaal opmaken Indien van toepassing: informeren ouders/verzorgers verdachte. RELEVANTE BIJLAGEN Stappenplan Procedure schorsing en verwijdering. 4.5 Diefstal Algemene definitie Stelen, roven. Juridische definitie Eenvoudige diefstal (art. 310 WvS) Enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, wegnemen met het oogmerk het wederrechterlijk toe te eigenen. Het doel van het wegnemen moet de toe-eigening zijn; om er als heer en meester over te gaan beschikken. Als het goed wordt gestolen met de bedoeling om het te verkopen blijft het diefstal. Er wordt dan immers gehandeld alsof er als heer en meester over wordt beschikt. Gekwalificeerde diefstal (art. 311 WvS) idem 310 WvS, bij gelegenheid van brand, ontploffing idem 310 WvS, gepleegd door twee of meer verenigde personen, 14/42

16 idem 310 WvS, indien de dader zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum. Diefstal met geweld (art. 312 WvS) idem 310/311 WvS, indien voorafgegaan, vergezeld van of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad de vlucht mogelijk te maken van zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren. Afpersing (art. 317 WvS) Met het doel zichzelf of een ander te bevoordelen, iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingen tot het afgeven van enig goed dat geheel of ten dele aan diegene of een derde toebehoort. Afdreiging (art. 318 WvS) Idem 317 WvS, met dien verstande dat het dreigmiddel geen geweld is maar smaad, smaadschrift of openbaring van geheim. Toelichting. Ingeval van een incidentele kleine diefstal waarbij geen kwalificaties als bedoeld in 311/312/317/318 WvS voorkomen, en waarbij schadevergoeding of teruggave van het gestolen goed kan worden bereikt, verdient het de voorkeur dat de school de gedragingen zelf sanctioneert. Als het gaat om herhaling of om een goed met meer dan geringe waarde of wanneer wordt voldaan aan een van de kwalificaties, genoemd in de artikelen 311/312/317/318 WvS, of als schadevergoeding of teruggave niet mogelijk is, zal de school naast de te nemen schoolmaatregelen ook de politie in kennis stellen. Maatregelen school. Diefstal Inschatten van de situatie en bepalen of men wel of niet de politie inschakelt (zie toelichting). Indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: Toepassen sanctiestructuur Bemiddeling in teruggave of schadevergoeding gestolen goed Indien sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: Informeren ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. Met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt voldaan, de politie in kennis stellen. Alle relevante informatie i.v.m. feiten en personen aan de politie doorgeven. Het slachtoffer, indien nodig, ondersteunen bij het doen van aangifte. Maatregelen Politie: Proces-verbaal opmaken Waar mogelijk en indien aan de criteria wordt voldaan de verdachte naar bureau HALT verwijzen. Bemiddeling in teruggave of schadevergoeding van het gestolen goed. Informeren ouders/verzorgers dader en slachtoffer. 15/42

17 RELEVANTE BIJLAGEN Stappenplan Procedure schorsing en verwijdering 4.6 Vuurwerkbezit Algemene definitie Het voorhanden hebben van vuurwerk. Juridische definitie Het voorhanden hebben van vuurwerk buiten de daartoe aangewezen periode, alsook het voorhanden hebben van of handelen in verboden vuurwerk, ongeacht de periode. Toelichting. Vuurwerk hoeft op zich niet gevaarlijk te zijn, mits het gaat om goedgekeurd vuurwerk en als het op de voorgeschreven wijze wordt afgestoken. Bij het afsteken van vuurwerk in en nabij mensenmenigten (zoals op een vol schoolplein) is echter reëel gevaar voor (ernstig) letsel aanwezig, zeker als het afsteken ervan een spel wordt. Ontploffend vuurwerk veroorzaakt doorgaans onrust onder de mensen, wat tot irritatie of agressie kan leiden. Daarnaast veroorzaakt ontploffend vuurwerk in de regel een zodanige geluidsoverlast dat, als dit plaatsvindt in de nabijheid van een school, het geven en volgen van onderwijs ernstig belemmerd wordt. De school verbiedt het dan ook om vuurwerk binnen de schoolgebouwen of op het terrein van de school te brengen. Wanneer de school weet, dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon vuurwerk binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht, of voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt verzocht dit vuurwerk in te leveren. Indien aan dit verzoek niet wordt voldaan, volgt verwijdering van het terrein. De school geeft hiervoor GEEN schadevergoeding en is NIET aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. De school hanteert deze regel en maatregel als voorwaarde voor toelating tot het schoolgebouw of het schoolterrein. Om rechtmatigheid van handelen te verkrijgen, wordt dit in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Wanneer het gaat om verboden vuurwerk of om meer dan een zeer geringe hoeveelheid vuurwerk zal de school ook altijd de politie in kennis stellen. Deze kan om advies worden gevraagd of het gaat om een wetsovertreding en of aangifte wenselijk is. Maatregelen school. Vuurwerkbezit Inschatten van de situatie en bepalen of men wel of niet politie inschakelt (zie toelichting). Indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: Toepassen sanctiestructuur. Ingeleverd vuurwerk afgeven aan de politie. Eventueel politie op de hoogte stellen en/of om advies vragen. Indien er sprake is van: Verboden vuurwerk (strijkers e.d.) Bezit buiten de toegestane periode van een meer dan geringe hoeveelheid vuurwerk. Afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode: 16/42

18 Informeren ouders/verzorgers van dader en slachtoffer. Met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt voldaan, de politie in kennis stellen. Alle relevante informatie i.v.m. feiten en personen aan de politie doorgeven. Maatregelen Politie: Proces-verbaal opmaken. Indien aan de criteria wordt voldaan: naar bureau HALT verwijzen. Informeren ouders/verzorgers verdachte. RELEVANTE BIJLAGEN. Stappenplan. Procedure schorsing en verwijdering. 4.7 Seksuele intimidatie Algemene definitie. Ongewenste seksuele getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag dat door degene die hiermee geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren. Dit gedrag vindt plaats binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Toelichting. Scholen zijn verplicht een veilig leer- en werkklimaat te creëren voor hun leerlingen en personeelsleden. Seksuele intimidatie is dus uit den boze. Seksuele intimidatie komt op alle schooltypen voor. Het heeft te maken met machtsverschillen tussen leraren en leerlingen, tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Seksuele intimidatie kan zich bij verschillende partijen in de schoolsituatie voordoen: - leerling leerling - personeel leerling - leerling personeel - personeel personeel. Seksuele intimidatie kan een heel scala van fysieke handelingen omvatten zoals: knuffelen, zoenen, op schoot nemen, handtastelijkheden, weg versperren, tegen iemand aan gaan staan, moedwillig botsen. Maat het kan ook verbaal geuit worden, bijvoorbeeld door aanspreekvorm, seksueel getinte opmerkingen, dubbelzinnigheden, seksueel getinte grappen, schuine moppen, stoere verhalen rond seksuele prestaties, opmerkingen over uiterlijk en kleding, vragen naar seksuele ervaringen, uitnodigingen met bijbedoelingen, afspraakjes willen maken, uitnodiging tot seksueel contact, bedreigingen. Tevens kan de intimidatie in de vorm van non-verbaal gedrag geuit worden zoals: staren, gluren, lonken, knipogen, in kleding gluren, seksueel getinte cadeautjes geven. Het ondergaan van seksuele intimidatie heeft vaak nadelige gevolgen voor betrokkene. Voor leerlingen/personeel kan het een aanleiding zijn van school te gaan; ook schoolverzuim en slechte leerprestaties kunnen het gevolg zijn. Verder kunnen de slachtoffers later psychische of emotionele schade ondervinden. Alleen degene die last heeft van seksuele intimidatie kan een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon en klachtencommissie. Maatregelen school: Seksuele intimidatie 17/42

19 elke school heeft een klachtenprocedure en past deze procedure toe. Er is een contactpersoon op de school/locatie. Hij/zij is eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten. De aanwezigheid van een contactpersoon is bekengemaakt bij schoolpersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers. Indien er sprake is van seksuele intimidatie bij leerlingen worden, na overleg met de vertrouwenspersoon, altijd de ouders/verzorgers van het slachtoffer, en indien de dader een leerling is, ook diens ouders./verzorgers op de hoogte gesteld. Door de school wordt aan het schoolpersoneel, de leerlingen en de ouders/verzorgers informatie verschaft over hoe op school wordt omgegaan met seksuele intimidatie, en over de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Tevens zet de school zich in om preventieve activiteiten en maatregelen uit te voeren. De vertrouwensinspecteur wordt bij ernstige gevallen van seksuele intimidatie geïnformeerd en zonodig om advies gevraagd. Bij ontucht doet het schoolbestuur altijd aangifte. Ontucht is een misdrijf. Maatregelen Politie: Indien door het slachtoffer officieel een klacht wordt ingediend bij de politie kan de justitiële procedure in gang worden gezet. Deze procedure loopt via de politie, Openbaar Ministerie en de rechtbank. Bij ontucht met een aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige is geen klacht van het slachtoffer nodig. De school is in dit geval verplicht aangifte te doen. RELEVANTE BIJLAGEN Gedragscode seksueel gedrag Klachtenregeling schoolbestuur 8. Procedure schorsing en verwijdering. De leerlingen zijn bereid en in staat de risico s van roken, alcohol en blowen, in te schatten en zich verantwoordelijk te gedragen met het oog op hun eigen gezondheid en die van anderen. 4.8 Roken 1. In school wordt niet gerookt. Roken is alleen toegestaan buiten de gebouwen. 2. Tijdens vergaderingen, werkbijeenkomsten en andere overlegsituaties wordt niet gerookt. 3. Verder geldt het volgende: de aanwezigen bepalen vooraf of er gedurende de bijeenkomst een rookpauze zal worden gehouden. 4. Voor iedereen geldt onder alle omstandigheden de regel, dat hij of zij ophoudt met roken zodra anderen daarvan hinder ondervinden. 5. Tijdens personeelsfeesten die een gezelligheidskarakter dragen, klassenavonden en andere (leerling) activiteiten voor de 9de of hogere klassen die buiten de lesuren worden gehouden geldt de volgende regel: er mag, op een daarvoor aangewezen plaats en gedurende een daartoe aangewezen periode alleen worden gerookt als dat van tevoren is afgesproken. Daarbij is punt 3 van toepassing. 6. In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de directie. 4.9 Alcohol 1. Op school is het tijdens lesdagen en op tijden waarop werk ten behoeve van het onderwijs 9 8 Niet opgenomen in dit protocol, wel op de scholen beschikbaar 9 Dus ook tijdens excursies, werkweken en dergelijke. 18/42

20 wordt verricht, niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. 2. Wanneer iemand onder invloed van alcohol verkeert, kan hij niet goed werken of leren. Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 16 jaar. Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten van de eerste drie leerjaren worden daarom geen alcoholhoudende dranken geschonken.. 3. Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten van klas 10 en hoger kunnen op verzoek van leerlingen en/of ouders en/of docenten in beperkte mate al dan niet met een tijdsbeperking, zwak alcoholhoudende dranken worden geschonken. Wanneer alcohol wordt geschonken, maken de organisatoren afspraken over toezicht en vervoer naar huis. 4. Als het personeel constateert dat een leerling regels overtreedt of als een leerling wangedrag vertoont of teveel heeft gedronken leidt dat tot verwijdering van het feest, klassenavond, werkweek, bijeenkomst. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Mocht een leerling niet zelf meer thuis kunnen komen dan zal, indien de ouder de leerling niet kan komen ophalen, op kosten van de ouders een taxi worden besteld. Ook het veroorzaken van schade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling, respectievelijk de ouders 5. Het is verboden om op school, klassenavonden, feesten, werkweken en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomst alcoholhoudende drank bij zich te dragen. 6. Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen, kan alcohol worden geschonken. Hierbij zal matigheid worden betracht. 7. In alle gevallen buiten de hierboven genoemde (jubilea, afscheidsbijeenkomsten, diplomauitreikingen, congressen en dergelijke) beslist de schoolleiding na overleg met de organisatoren over het schenken van alcohol. De organisatoren zorgen altijd voor een aantrekkelijk aanbod van alcoholvrije dranken. Wanneer iemand de alcoholregels overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt een schorsing. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van de activiteit of van de eerstvolgende activiteit. Verdere bepalingen m.b.t. het opleggen van een straf staan nader beschreven in het leerlingenstatuut (swp 1910, artikel 29 tim 31) 4.10 Cannabis Met cannabis wordt bedoeld: marihuana, weed, hasj en alle andere producten waarin cannabis is verwerkt. 1. Het is volgens de wet verboden hasj of marihuana in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Op school is het bezit van cannabisproducten verboden. 2. Op school is men niet onder invloed van cannabis. Wanneer iemand cannabis heeft gebruikt, kan hij niet goed leren of werken. 3. Op klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere feestelijke bijeenkomsten verkeert men niet onder invloed van cannabis. Wanneer iemand de regels over cannabis overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt een schorsing. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van die activiteit of van de eerstvolgende activiteit. Wanneer er sprake is van handel (dealen) in cannabisproducten, schakelt de schoolleiding de politie in. Verdere bepalingen m.b.t. het opleggen van een straf staan nader beschreven in het leerlingenstatuut (swp 1910, artikel 29 t/m 31) 19/42

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Markland College Gemeente Moerdijk

Schoolveiligheidsplan Markland College Gemeente Moerdijk Schoolveiligheidsplan Markland College Gemeente Moerdijk G. Steenbakkers (centrale directie Markland College) A. Tromp (locatiedirecteur Pagnevaart Markland College) M. Hoebink (locatiedirecteur brugklas

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid

Convenant Schoolveiligheid Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Een veilige

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan ST GREGORIUS COLLEGE 2011 2012 M:\SWP2 VANAF 1700\3619 SGC_Schoolveiligheidsplan_2011_v4.docx 1 Schoolveiligheidsplan Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Coördinatie en veiligheid 1.1 De

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie