Raads inforrnatiebrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads inforrnatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3333. OOI Inboeknummer ogbstozogo Dossiernummer zo oktober zoog Raads inforrnatiebrief Betreft resultaten GGD-onderzoek naar ervaren (gezondheids) klachten heiwerkzaamheden Stadionkwartier. Inleiding Er is vijf maanden geheid in het Stadionkwartier. Het geluid en de trillingen die dit tot gevolg had, heeft bij omwonenden tot ernstige hinder geleid. Naast de maatregelen die tijdens het heien zijn genomen (denk aan vervangende huisvesting en uitkeren van nadeelcompensatie) heeft de gemeente de GGD opdracht gegeven te onderzoeken hoe de klachten na de afronding van het heien zijn verlopen en of eventuele vervolgacties nodig zijn. Het onderzoek is in juni en de eerste week van juli 2009 uitgevoerd. Onlangs heeft de gemeente het onderzoeksrapport ontvangen. In de bijlage is het rapport opgenomen. In deze raadsinformatiebrief worden de conclusies en aanbevelingen en het besluit van ons college weergegeven. Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 kennis te nemen van het GGD onderzoek naar ervaren (gezondheids)klachten door heiwerkzaamheden in het Philipsdorp en omgeving (gehouden onder 150 bewoners) ; 2 in te stemmen met de aanbevelingen: zorg voor goede nazorg voor de bewoners in het gebied: informeer de bewoners van Philipsdorp en omgeving over de uitkomsten van het onderzoek in een wijkinfo waarin tevens wordt aangegeven met wie de bewoners contact kunnen opnemen in geval van vragen; informeer ook huisartsen en eventueel andere instellingen die betrokken zijn bij de nazorg over het onderzoek in een brief van de GGD; het is raadzaam om een gedeelte van de mensen die eerder door de GGD zijn bezocht, maar waarvan de GGD het idee heeft dat een afrondend gesprek wenselijk is, te benaderen door de verpleegkundigen van de GGD. Indien nog verdere nazorg gewenst is, dient deze overgedragen te worden aan de reguliere zorg (huisarts, behandelend arts, etc.);

2 Raadsnummer 09. R3333. OOI alert blijven op de mogelijke overlast en (extra) gevoeligheid van de bewoners en tijdig communiceren over de momenten waarop er weer hogere geluids- en/of trillingsniveaus waarneembaar zijn. Met de wijkvertegenwoordiging bespreken op welke wijze dit kan gebeuren; aandacht houden voor de gezondheidssituatie bijv. via een bestaande gemeentelijke monitor of een GGD monitor (vervolg-meting). Argumenten 1.1 Onderzoeksmethode en resultaten zij n helder. Het onderzoek is uitgevoerd onder 150 willekeurig geselecteerde bewoners van Philipsdorp en omgeving. De adressen lagen verspreid over drie zones in het gebied. Zone I lag het dichtst bij de bouwplaats. Het geluidniveau (65 db(a)) en de trillingen zijn hier het hoogst. In zone II was het geluidniveau db(a) en in zone III minder dan 60 db(a). De 150 bewoners hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen, toen de heiwerkzaamheden nog bezig waren. Daarna zijn ze driemaal gebeld om te zien hoe de overlast verliep (eenmaal tijdens de heiwerkzaamheden en tweemaal na afronding van de heiwerkzaamheden. Uit dit onderzoek blijkt het volgende: Overlast tijdens het heien: het percentage ernstig gehinderden door geluid en trillingen van de heiwerkzaamheden ligt met gemiddeld 73 /o relatief hoog; 68a/o van de deelnemers ervaart gezondheidsklachten door de heiwerkzaamheden; ongeveer 70a/a van de deelnemers is bezorgd dat het geluid en de trillingen tot gezondheidsklachten leiden; in zone I worden de meeste hinder en klachten ervaren. Opvallend is dat mensen uit zone III veelal meer klachten ervaren dan mensen uit zone II; de deelnemers zijn tijdens de heiwerkzaamheden minder positief over hun geestelijke gezondheid dan gemiddeld in Nederland; 88a/o van de deelnemers heeft actie ondernomen om de overlast te verminderen (zoals het sluiten van ramen of contact opnemen met de gemeente); ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat de gemeente er niet alles aan heeft gedaan om de overlast te beperken en dat zij niet heeft laten merken begaan te zijn met de bewoners van het gebied. Overlast na het heien Er is een duidelijke afname te zien van de ervaren overlast: de hinder door geluid en trillingen neemt aanzienlijk af (score van ca. 8 naar ca. 1 op een 10-puntsschaal); de ervaren gezondheidsklachten nemen ook af. Toch heeft ongeveer drie weken na afronding van de heiwerkzaamheden nog 22a/a van de deelnemers

3 Raadsnummer 09. R3333. OOI lichamelijke klachten door het heien. Vooral deelnemers uit zone I ervaren nog klachten; het percentage deelnemers dat na het stoppen van de heiwerkzaamheden bezorgd is over gezondheidsklachten door het heien veranderd niet. 2.1 De bewoners geven aan dar nog niet alle klachten zijn verdwenen, daarom voorgestelde nazorg uitvoeren. Gelukkig is de hinder na de heiwerkzaamheden aanzienlijk afgenomen. Toch heeft, zoals gezegd, nog ongeveer drie weken na afronding van de heiwerkzaamheden 22a/o van de deelnemers lichamelijke klachten door het heien. Om die reden is alertheid geboden en wordt aanbevolen te volgende stappen te zetten. Zorg voor goede nazorg voor de bewoners in het gebied: informeer de bewoners van Philipsdorp en omgeving over de uitkomsten van het onderzoek in een wijkinfo waarin tevens wordt aangegeven met wie de bewoners contact kunnen opnemen in geval van vragen; informeer ook huisartsen en eventueel andere instellingen die betrokken zijn bij de nazorg over het onderzoek in een brief van de GGD; het is raadzaam om een gedeelte van de mensen die door de GGD zijn bezocht, maar waarvan de GGD het idee heeft dat een afrondend gesprek wenselijk is, te benaderen door de verpleegkundigen van de GGD. Indien nog verdere nazorg gewenst is, dient deze overgedragen te worden aan de reguliere zorg (huisarts, behandelend arts, etc.); alert blijven op de mogelijke overlast en (extra) gevoeligheid van de bewoners en tijdig communiceren over de momenten waarop er weer hogere geluidsen/of trillingsniveaus waarneembaar zijn. Met de wijkvertegenwoordiging bespreken op welke wijze dit kan gebeuren; aandacht houden voor de gezondheidssituatie bijv. via een bestaande gemeentelijke monitor of een GGD monitor Ter inzage gelegde stukken GGD onderzoek naar ervaren (gezondheids)klachten in het Philipsdorp en omgeving door heiwerkzaamheden. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris

4 PC Raadsnummer 09. R3333. OOI

5 Bureau Gezondheid, Milieu 8 Veiligheid GGD en Brabant I Zeeland Onderzoek naar ervaren (gerondheids) klachten door heiwerkzaamheden Philipsdorp en omgeving Eindhoven Natascha van Riet, mllieugezondheidkundige Ellis Franssen, Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Tilburg, september 2009

6 Co1efon Oit rapport is opgesteld in opdracht van de gemeente Eindhoven. Onderzoek naar ervaren (gezondheids)idachten door helwerkzaamheden ÃćâĆňâĂİ Phlllpsdorp en omgeving, Eindhoven NF van Riet; EAM Franssen ÃćâĆňâĂİ Tilburg: Bureau Gezondheid, Milieu 5 Veiligheid GGO en Brabant/Zeeland In samenwerking met: R van Poll ÃćâĆňâĂİ Bilthoven : RIVM Trefw: geluid, triilingen, hinder, beleving, ervaren gezondheid, gezondheidsklachten, heien, bouwactiviteiten Br 6009 Bumeu GMV, Tilburg. Auleurereetu veerbeheur6rn, Brenusrmek0ng verp0ehc Bureeu GMV, Peelbue 81 66, 6208 DO Den Beeeh ; ,

7 Bureau Gezondheid, Milieu 8 Veiligheid GGD en Brabant I Zeeland Samenvatting Onderzoek naar ervaren (yezondheida)klachten door heiwerkzaarnheden philipadorp en omgeving, Eindhoven Vijf maanden lang ls er geheld in het Stadionkwartier. Het geluid en de trillingen die dit tot gevolg had, heeft bij ongeveer driekwart van de bewoners van de wgk phlllpsdorp en omgeving tot ernstige hinder geleid. Bij ongeveer tweederde van de bewoners leidde dit tot gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en spierpijn. Nadat het helen gestopt was namen de hinder en de gezondheidsklachten af. Drie weken na afloop van het heien werd nog nauwelijks ernstige hinder ervaren. Wel had nog 2244 van de deelnemers aan het onderzoek gezondheldsklachtan door het heien. Bureau Gezondheid, Milieu B Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland adviseert de gemeente Eindhoven om te zorgen voor een goede nazorg voor de bewoners. De helwerkzaamheden in het Stadionkwartier zijn begin juni afgerond. De bouwwerkzaamheden zugen echter nog enige tijd duren. Bureau GMV adviseert da gemeente om alert te zijn op de mogelijke overlast en de (extra) gevoeligheid van de bewoners voor het geluid en de trillingen door deze werkzaamheden. Goede en tijdige communicatie blijft belangrijk. Aanieiding Van begin januari tot begin juni is er geheid in het Stadionkwartier. Ondanks plaatsing van zeecontainers tegen het geluid leidden de heiwerkzaakheden bij omwonenden In de wijk Philipsdorp en omgeving tot hinder en onrust. Er werden ook gezondheidsklachten ais concentratieproblemen en hoofdpijn gemeld bij de gemeente en GGD. De gemeente wilde weten hoe de klachten verlopen na afronding van de helwerkzaamheden. Bureau Gezondheid, Milieu 5 Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland heeft daarom ean onderzoek uitgevoerd. Naast dit onderzoek zijn bewoners die zich bij de gemeente hadden gemeld met gezondheidsklachten ais gevolg van de heiwerkzaamheden individueel bezocht door verpleegkundigen van de GGD Brabant-Zuidoost. Het onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd onder 150 willekeurig geselecteerde bewoners van de wijk Philipsdorp en omgeving. De adressen lagen verspreid over 3 zones in het gebied. Zone J lag het dichtst bij de bouwplaats. Het geluidniveau (>65 db(a)) en de trillingen zijn hier het hoogst. In zone 11 was het geluidsniveau db(a) en in zone Hl minder dan 60 db(a). De 150 bewoners hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen, toen de heiwerkzaamheden nog bezig waren. Daarna zijn ze 3x gebeld om zien hoe de overlast verliep; lx nog tijdens de heiwerkzaamheden en 2x na afronding van de heiwerkzaamheden. Er is onder andere gevraagd naar de hinder en gezondheidsklachten die mensen ervoeren. Hinder en en ervaren gezondheid tijdens het heien De heiwerkzaamheden hebben ean duidelijke invloed op de hinderbeleving en ervaren gezondheid van de bewoners van Phillpsdorp en omgeving gehad. Het percentage ernstig gehinderden door geluid en trillingen van de heiwerkzaamheden ligt met gemiddeld 73% relatief hoog. 68% van de deeinemers ervaart gezondheidsklachten door de heiwerkzaamheden.

8 Ongeveer 70% van de deelnemers is bezorgd dat het geluid en de trillingen tot gezondheidsklachten leiden. In zone I worden de meeste hinder en klachten ervaren. Opvaliend is dat mensen uit zone 111 veelal meer hinder en klachten ervaren dan mensen uit zone II. De deelnemers zijn tijdens de heiwerkzaamheden minder positief over hun geestelijke gezondheid dan gemiddeld in Nederland. 88%%uo van de deelnemers heeft actie ondernomen om de overlast te verminderen. Zoals het sluiten van ramen of contact opnemen met de gemeente. Ongeveer de helft van de deelnemers vindt, dat de gemeente er niet alles aan heeft gedaan om de overlast te beperken en dat zij niet heeft laat merken begaan te zijn met de bewoners van het gebied. Hinder en ervaren gezondheid na het heien Na afronding van de heiwerkzaamheden is een duidelijke afname te zien In de ervaren overlast: De hinder door geluid en trillingen neemt aanzienlijk af (score van ca. 8 naar ca. 1 op een 10- puntsschaal). De ervaren gezondheidsklachten nemen ook af. Toch heeft ongeveer 3 weken na afronding van de heiwerkzaarnheden nog 22% van de deelnemers lichamelijke klachten door het heien. Vooral deelnemers uit zone I ervaren nog klachten. Het percentage deelnemers dat na het stoppen van de heiwerkzaamheden bezorgd is over gezondheidsklachten door het heien veranderd niet. Ale< blijven Zorg voor goede nazorg voor de bewoners in het gebied: o Informeer de bewoners van Philipsdorp en omgeving over de uitkomsten van het onderzoek in een wijkinfo. Geef aan met wie de bewoners contact kunnen opnemen in geval van vragen o Informeer ook huisartsen en eventueel andere instellingen die betrokken (kunnen) zijn bij de nazorg over het onderzoek in een brief van de GGD. o De individuele begeleiding van de bewoners die zich met gezondheidsklachten hadden gemeid door verpleegkundigen van de GGD is in de meeste gevallen naar tevredenheid afgerond. Bij een klein aantal mensen is dit in mindere mate het geval. Het is raadzaam om deze mensen nogmaals te laten benaderen door de verpleegkundigen van de GGD voor een afrondend gesprek, Indien nog verdere nazorg gewenst is, dient deze overgedragen te worden aan de reguliere zorg (huisarts, behandelend arts, enz.) De heiwerkzaamheden zijn begin juni afgerond. De bouwwerkzaamheden zijn daarentegen nog in volle gang. Wij raden aan om alert te zijn op de mogelijke overlast en (extra) gevoeligheid van de bewoners voor geluid en trillingen veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden. Goede en tijdige communicatie naar de bewoners blijft belangrijk. Bespreek met de wijkverenigingen op welke wijze dit het beste kan gebeuren. Houd aandacht voor de gezondheldssituatie, die door het merendeel van de bewoners negatief werd ervaren. Dit kan bijv. via een periodieke gemeentelijke dan wel GGD-rnonltor.

9 3. Reeultaten e ee e eeee eeeeee e tte ee tttttttttt tttte t {\} {\} ete tettt ettt eettt e ette tte10 Inhoudsopgave Samenvatting.. 1. Inleidingete.te... e 1.1 Aanleiding. 1.2 Doelstelling 1.3 Opbouw rapport 2. Methode. etee eeeee e e eeeee6 2.1 Doelgroep. 2.2 Werkwijze Schriftelijk vragenlijstonderzoek Telefonisch vragenlijst Dataverwerking en - analyse Respons Resultaten vragenlijst Kenmerken van de onderzoekspopulatie Geluid- en trillingshinder Bezorgdheid Ervaren gezondheid en gezondheidsklachten Ondernomen actie en vertrouwen in overheid Overige opmerkingen Discussie Vragenlijstonderzoek Zone-indeling Hinder en aspecifieke gezondheidsklachten Overige onderzoeken en activiteiten Conclusies en aanbevelingen. eet 25 Referenties...eetttetee...ee.etteteetttttete...e..eeetete eeee.eee...e ll Bijlagen , 26 Bijlage 1 Schriftelijke vragenlijst en begeleidende brief. 27 Bijiage 2 Telefonische vragenlijsten Bijlage 3. Responspercenta ges 39 Bijlage 4. Resultaten hinder en gezondheidsklachten.

10 i. Xnleiding In de wijk Phllipsdorp en omgeving te Eindhoven, het gebied naast het PSV-stadion (Stadionkwartier), is in januari 2009 gestart met bouwwerkzaarnheden. Voor een stevige constructie van een parkeergarage zijn hiervoor heipalen (22 meter) gebruikt. Ondanks plaatsing van zeecontainers tegen het geluid leidden de heiwerkzaamheden bij omwonenden tot hinder en onrust. Er werden ook gezondheidsklachten als concentratieprobiemen en hoofdpijn gemeld bij de gemeente en GGD door de bouwwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden hebben ca. 5 maanden geduurd. De gemeente Eindhoven heeft op basis van gesprekken die de GGD tijdens het heien met omwonenden heeft gevoerd, rnaatwerk geboden om de hinder te verminderen, zoals vervangende huisvesting. De gemeente wil echter ook weten hoe de klachten verlopen, na afronding van de heiwerkzaamheden. Bureau Gezondheid, Milieu 5 Veiligheid heeft daarvoor een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Hierna wordt kort ingegaan op de gezondheidseffecten van geluid en trillingen, gevolgd door de doelstelling en opbouw van het rapport. %.2 Achter ron inf uid rihin Ge/uld Geluid Ren al bij lage geiuidniveaus (42 db Lden) leiden tot ernstige hinder en slaapverstoring (Gezondheidsraad, I994). Bij langdurige hogere geluidsniveaus (vanaf ca. 70 db Lden) kan geluid ook tot gezondheidseffecten, als verhoogde bloeddruk leiden. Niet alleen de akoestische factoren, zoals het geluidsniveau en de frequentie, bepalen de ernst van de hinder, ook niet-akoestische factoren spelen een zelfs even belangrijke rol. Een voorbeeld hiervan is de houding ten opzichte van de bron (Woudenberg et al, 2001). Een positieve houding vermindert de hinder, een negatieve houding daarentegen versterkt de hinder. Andere niet-akoestische factoren die een belangrijke rol kunnen spelen zijn angst, beheersbaarheid, voorspelbaarheid, vrijwilligheid, de overtuiging dat anderen de geluidbelasting kunnen beinvloeden en geluidgevoeligheid. Tr/Ilingen Blootsteging aan trillingen kan verschiliende effecten veroorzaken op de gezondheid van de mens. Indien een trilling zeer sterk is of zeer onaangenaam wordt bevonden (onafhankelijk van de sterkte) kan dit tot directe gezondheidseffecten leiden (Gezondheldsraad, j.994). Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beãńindigd. Voorbeelden hiervan zijn: hinder, vermoeidheid, vermindering van comfort en psychologische effecten, bijvoorbeeld angst voor de gevolgen, zoals schade aan de woning of huisraad. Langdurige of herhaalde blootstelling aan trillingen kan ook aanleiding geven tot (subjectieve) gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen en depressieve klachten. Deze worden waarschijnlijk indirect veroorzaakt door een complex van stressveroorzakende mechanismen. Vaak gaat blootstelling aan trillingen samen met een geluidsbeiasting. Uit onderzoek blijkt, dat ervaren trillingshinder wordt befnvloed door ervaren geluidshinder en omgekeerd.

11 Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd; Inzicht in het verloop van de ervaren (gezondheids)klachten van bewoners in Philipsdorp e.o. tijdens en na afronding van heiwerkzaamheden bouw r In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de methode van het onderzoek. De resultaten worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt de discussie plaats. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies die naar aanleiding van de resultaten getrokken kunnen worden, beschreven.

12 ( 4 Pr %IC>UWpUr 4 rfllllllgqdoatcrfl 2. Methode In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet. Achtereenvolgens worden de doelgroep en werkwijze beschreven. De doelgroep bestaat uit bewoners van ca. 600 woningen in de wijk Philipsdorp en omgeving te Eindhoven. Deze woningen liggen verspreid In een gebied dat is ingedeeld in 3 zones, op basis van metingen van het geluid en de trillingen van de heiwerkzaamheden. De zones liggen op verschillende afstand tot de bouwplaats (zie figuur 1). Zone I is de zone die zich het dichtst bij de bouwphats bevindt en waar het geluidsniveau >65 db(a) bedraagt. Tevens behoren alle woningen die binnen de trillingscontour liggen tot deze zone. In totaal liggen 161 woningen binnen deze contour. In zone II bedraagt het geluidsniveau db(a); hier liggen 278 woningen. In zone III is het geluidniveau <60 db(a) en betreft het 212 woningen. De bepaling van de zones is gebaseerd op geluid- en trllgngsberekeningen van maart Rguvr I. Onderzoeksgebfed Estaden Legenda Aeluidanlveau Vrl4. Bo - 6S Clb(A) 60 d8(a) De adressen en een deel van de telefoonnummers zijn per zone aangeleverd door de gemeente. Per zone is een aselecte steekproef getrokken van 50 adressen (steekproef van ca. 25% van het aantal adressen in het gebied), waarbij alleen adressen zijn meegenomen waarvan een telefoonnummer bekend was. Aangezien de gemeente niet over alle telefoonnummers beschikte (vooral niet van zone III), zijn de overige telefoonnummers via de telefoongids opgezocht

13 Voor de adressen in zone III werd maar van 42 adressen van de 50 op deze manier een telefoonnummer verkregen. Daarom is voor deze zone de steekproef uitgebreid met 20 adressen. Deze 28 adressen hebben een antwoordkaart ontvangen met het verzoek daarop hun contactgegevens te vermelden en deze terug te sturen. In totaal bedroeg de steekproef daarmee 170 adressen, Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Om het verloop van klachten en hinder te kunnen vaststellen is op meerdere momenten in de tijd een vragenlijst afgenomen, Er heeft geen nulmeting plaatsgevonden (meting v66r de heiwerkzaarnheden begonnen). De eerste meting (tijdens de heiwerkzaarnheden) is zowel schriftelijk (Vl) uitgevoerd als telefonisch (Tl). De schriftelijke vragenlijst was uitgebreider. In deze schrirelljke vragenlijst is bijvoorbeeld ook gevraagd naar algemene kenmerken van de respondenten, zoals leeftijd en geslacht. In beide vragenlijsten is gevraagd naar de hinder en klachten, maar in de schriftelijke vragenlijst werd gevraagd naar de ervaring over de afgelopen 3 maanden. In de telefonische vragenlijst werd naar de afgelopen paar dagen gevraagd. Ha de heiwerkzaamheden is bij dezelfde mensen nog I a 2 maal een telefonische vragenlijst afgenomen / Schr/fteliJk vragenffjstonderzoek Begin mei, toen de heiwerkzaamheden nog bezig waren, is naar de bewoners op de adressen van de steekproef een schriftelijke vragenlijst gestuurd (zie bijlage I). De heiwerkzaarnheden waren toen ca. 4 maanden bezig. In deze vragenlijst zijn de volgende onderwerpen gemeten: Geluidhinder Hinder door trillingen Coping: wat doen mensen om met overlast om te gaan Ervaren gezondheidsklachten (iichamelijk + mentaal) Bezorgdheid Houding ten aanzien van veroorzaker / vertrouwen in overheid De vragen over hinder zijn afgeleid van vragen uit de landegjke inventarisatie verstoringen (RIVivi, 2004). Dit onderzoek wordt 1x per 5 jaar uitgevoerd. De vraag over ervaren lichamelijke gezondheidsklachten is afgeleid van een gestandaardiseerde vragenlijst, waarmee onder andere functionele lichamelijke klachten (somatisatie) bepaald kunnen worden (Terluin, 2002). Ook is op een gestandaardiseerde manier gevraagd naar de ervaren mentale (geestelijke) gezondheid (Aaronson et al., I998). De overige vragen zijn zoveel mogelijk afgeleid van reeds bestaande (gestandaardiseerde) vragen. Tot slot zijn algemene vragen gesteld over leeftijd, geslacht, hoe iang men in de woning en de buurt woont en of het een koop- of huurwoning betreft. De vragenlijst diende ingevuld te worden door een bewoner van het adres die i8 jaar of ouder is. Bij de schriftelijke vragenlijst was een antwoordenvelop gevoegd, waarmee de vragenlijst teruggestuurd kon worden.

14 2,2.2 Telefonisch vragenlijst afkort heien Er is maximaal 3x een telefonische vragenlijst afgenomen bij bewoners die ook de schriftelijke vragenlijst hebben ontvangen. De eerste vragenlijst (T1) vond plaats in de periode, dat er geheid werd (11 mei t/m 3 juni) en viel daarmee grotendeels gelijk met de schriftelijke vragenlijst. In deze vragenlijst zijn de volgende onderwerpen gemeten (zie bijlage 2) : Geluidhinder Hinder door trillingen Ervaren gezondheidsklachten (Ilcharnegjk) Bezorgdheid Tevens is gevraagd of men de schriftelijke vragenlijst ging invullen of had ingevuld en wat de eventuele reden is dat deze niet werd teruggestuurd (non-respons). Tot slot Is gevraagd of ze wilden meewerken aan het vervolg van het onderzoek. Er is minimaal 3x geprobeerd een bewoner te bereiken op verschillende tijdstippen ( s morgens, s middags, s avonds). Een halve week na het stoppen van de heiwerkzaamheden is gestart met het afnemen van de tweede teiefonische vragenlijst (T2). De periode liep van 10 t/m 19 junk Dezelfde aspecten als bij de eerste telefonische vragenlijst zijn hierbij aan bod gekomen (zie bijlage 2). Mensen die hadden aangegeven niet meer mee te willen werken, zijn niet meer benaderd. De derde telefonische vragenlijst Is afgenomen ln de periode 24 juni t/m 2 juli (T3), oftewel ca. 3 weken na afronding van de heiwerkzaamheden. Bewoners die bij de tweede belronde aangaven nog gezondheldsklachten of hinder te ondervinden zijn hierbij benaderd. Indien respondenten geen Idachten en geen hinder meer aangaven, zijn de bewoners niet meer gebeld, maar zijn ze wel als niet gehinderd en zonder klachten opgenomen in de analyse van de resultaten van T3. Ook bewoners die tijdens de tweede belronde niet bereikt werden, zijn bij de derde belronde telefonisch benaderd, In figuur 2 staan de meetmomenten in een tljdsbalk weergegeven, %$4= $4-::::,-::-:-:-:,- 7 vj.k.t4 w-zsoe Figuur Z. Tijdsbalk vragen(ijstonderzoek

15 Detaverwerking en - analyse Bij de dataverwerking en ÃćâĆňâĂİ analyse ls gebruik gemaakt van het statistisch verwerkingsprogramma SPSS versie 15.0.i.

16 3. Resultaten 31 R i2ns Schriftelijke vragenlijst Er zijn 170 vragenlijsten verstuurd. Hiervan is deen als onbezorgbaar retour gekomen. Daarnaast bleek 1 adres, uit zone I, 2x geselecteerd te zijn (onder verschillende achternaam). Uiteindelijk zijn 113 vragengjsten ingevuld en teruggestuurd. Het responspercentage bedraagt hiermee 67%. Telefonische vragenlijsten Acht respondenten uit zone 111 hebben de antwoordkaart ingevuld met daarop hun contactgegevens. Van de 70 adressen uit zone IO waren daardoor, net als bij de andere twee zones, van 50 adressen de telefoonnummers bekend, Op T1 zijn dan ook 150 mensen gebeld. Op T2 waren dit er 139 en op T3 nog 80 mensen. 45 respondenten zijn op T3 niet meer gebeld, omdat ze geen hinder en klachten meer ervoeren. De overige 14 personen hebben aangegeven niet meer te willen meewerken. De telefonische respons nam af van Tl tot T3 van 74 ll naar 63% (zie fjguur 3). In zone 11 was de non-respons het grootst (zie figuur 1, bljiage 3). In figuur 3 staat de respons op de verschillende meetmomenten weergegeven. In bijlage 3 staat de respons en aantal respondenten per zone weergegeven. Respons g V1 Figuur 3. Responspercentages bj ide schrifteljike en telefonische onderzoeken Non-respons Tijdens de eerste belronde is ook gevraagd of men de schriftelijke vragenlijst heeft ingevuld of gaat invullen. 14 mensen gaven aan de lijst niet te gaan invullen. De redenen hiervoor wisselden: vanwege een taalprobleern, geen tijd of het heeft geen zin om mee te werken. Slechts door 2 respondenten werd aangegeven dat geen hinder de reden was dat ze de lijst niet gingen invullen. Tijdens T2 en T3 werd dit wel een aantal keer door respondenten genoemd, als reden dat ze niet meer mee wilden werken. Overigens zijn mensen die op T2 (n=45) geen hinder (antwoorct 0 op 10

17 een schaal van 0 tot 10) en geen klachten hadden, niet meer gebeld. Verder bestaat een groot gedeelte van de telefonische non-respondenten uit mensen die niet bereikbaar waren. Mogelijk dat zij minder hinder en klachten ervaren, omdat ze minder vaak thuis zijn. In totaal hebben van de ca. 600 adressen ln het gebied 113 bewoners van deze adressen aan het onderzoek meegewerkt (ca. 20%). 3.2 Resultaten vra enli st Kenmerken van de onderzoekspopuiatie De gemiddelde leeftijd van de respondenten Is 52 jaar. Het verschil per zone is minimaal (1 jaar). De jongste respondent is 22 jaar, de oudste 90 jaar. De leeftijdsverdeiing staat in figuur 4 weergegeven. Leeftljdscategorla Rguur 4. Leeitj idsverdeiing van de respondenten Van de respondenten ls gemiddeld 53% man en 47% vrouw. Dit wisselt per zone. In zone I (>65 db(a)) is 58% man, terwijl dit in zone II 48% is. Zone HI zit daar met 52% tussenin. iivoonsituatie De bewoners wonen gemiddeld genomen 18 jaar in de huidige buurt (range van 0 tot 80 jaar) en 16 jaar in de huidige woning (range van 0 tot 57 jaar). Het merendeel van de respondenten heeft een huurwoning, te weten 87%. In zone I ligt dit met 97% het hoogst, in zone II en 111 is dit respectievelijk 83% en 80%. 11

18 Gemiddeld waren de respondenten tijdens de heiwerkzaemheden ruim 2 dagen per week (standaarddeviatie= 2,0) van huis. Een derde van de bewoners was tijdens de heiwerkzaamheden geen enkele dag van huls. 15% van de respondenten was minstens 5 dagen per week van huis. In zone I ligt dit met 8% het laagst; in zone III is dit het hoogst met 22%. Figuur 5 geelt de verdeling over het gehele gebied, Dagen van huls zt Figuur 5. Aantal dagen per week dat respondenten van huls waren Geluld- en trillingshinder Bij alle vragenlijsten is gevraagd naar hinder door heimachines, zowel door geluid als door trillingen, In de schriftegjke vragenlijst (V1) is gevraagd naar de beleving over de afgelopen 3 maanden, in de telefonische vragenlijsten over de afgelopen paar dagen. 73% van de respondenten is ernstig gehinderd door het geluid en door tnllingen van de heimachines in de afgelopen drie maanden (op Vl). (Het percentage ernstig gehinderden is grofweg het aandeel mensen dat een score van 8 of meer op de hlndervragen heeft, zie vragenlijst bijlage 1). In zone I liggen deze percentages het hoogst met 82% ernstige geluldhlnder en 90% ernstige trillingshinder. Opvallend is dat het percentage ernstig gehinderden bij de telefonische vragenlijst (Tl), voorei in zone 111, flink lager is ten opzichte van de schriftelijke vragenlijst (Vl). Gemiddeld is nog 51% ernstig gehinderd door het geluid en 47% door de trillingen van de heiwerkzaamheden (zie bijlage 4). In figuur 6 staat de gemiddelde hinderscore (op een 10-puntsschaal) op de verschillende momenten weergegeven.

19 Hinder daor heien 6 Ib 5 E 3 < 2 V1 Rguur 6. Hinder door heiwerirzaamheden op veischiiiende momenten De hinder neemt, zoals te verwachten was, sterk af na het stoppen van het heien. Echter, er blijven mensen ook op T3 nog hinder rapporteren, zowel door geluid als door trillingen. Uitgedrukt In aantal ernstig gehinderden door de trillingen en het geluid van helwerkzaarnheden (score van grofweg 8 of meer) geidt dit op T3 nog voor 2 respondenten. De verschillen ln hinderbeleving op T2 en T3 tussen de zones is minimaal (zie bijlage 4). In de schriftelijke vragenlijst Is ook gevraagd naar geluid- en trillingshlnder door andere bronnen dan de heimachines. tn figuur 7 en 8 staan de resultaten in percentage ernstig gehinderden weergegeven. Wegverkeer, buren, treinen en brommers leiden bij een relatief kiein percentage van de bewoners tot ernstige hinder (max. 10%). Bouw- en sloopwerkzaamheden ten gevolge van de werkzaamheden rond het PSV-stadion zorgen bij meer mensen voor geluld- en tr1llingshinder; respectievelijk 23% en 18% ernstig gehinderden. 18

20 Percentage ernstig geluidgehinderden Figuur 7. percentage ernstig geluidgehinderden door verschillende bronnen (V2) Percentage ernstig trillingsgehinderden g wegverkeer treinen bouw/sloop heimachines Figuur 8. Percentage ernstig trllllngsgehinderden door verschil(ende bronnen (Vl) Bezorgdheid In de vragenlijsten zijn ledere keer 3 stellingen over bezorgdheid voorgelegd, waarbij gevraagd ls in hoeverre men het met de stellingen eens was. In tabel t staat het percentage mensen weergegeven dat het met de stelling eens was (helemaal of tamelijk). 14

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De Faro-ramp: overlevenden en nabestaanden aan het woord

De Faro-ramp: overlevenden en nabestaanden aan het woord De Faro-ramp: overlevenden en nabestaanden aan het woord Verslag tweede enquête Voorwoord De eerste resultaten van de tweede enquête zijn op een rijtje gezet. Er zal na deze uitwerking echter nog een slag

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen Marlies Visser Fatima El Fakiri GGD Amsterdam

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie