Raads inforrnatiebrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads inforrnatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3333. OOI Inboeknummer ogbstozogo Dossiernummer zo oktober zoog Raads inforrnatiebrief Betreft resultaten GGD-onderzoek naar ervaren (gezondheids) klachten heiwerkzaamheden Stadionkwartier. Inleiding Er is vijf maanden geheid in het Stadionkwartier. Het geluid en de trillingen die dit tot gevolg had, heeft bij omwonenden tot ernstige hinder geleid. Naast de maatregelen die tijdens het heien zijn genomen (denk aan vervangende huisvesting en uitkeren van nadeelcompensatie) heeft de gemeente de GGD opdracht gegeven te onderzoeken hoe de klachten na de afronding van het heien zijn verlopen en of eventuele vervolgacties nodig zijn. Het onderzoek is in juni en de eerste week van juli 2009 uitgevoerd. Onlangs heeft de gemeente het onderzoeksrapport ontvangen. In de bijlage is het rapport opgenomen. In deze raadsinformatiebrief worden de conclusies en aanbevelingen en het besluit van ons college weergegeven. Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 kennis te nemen van het GGD onderzoek naar ervaren (gezondheids)klachten door heiwerkzaamheden in het Philipsdorp en omgeving (gehouden onder 150 bewoners) ; 2 in te stemmen met de aanbevelingen: zorg voor goede nazorg voor de bewoners in het gebied: informeer de bewoners van Philipsdorp en omgeving over de uitkomsten van het onderzoek in een wijkinfo waarin tevens wordt aangegeven met wie de bewoners contact kunnen opnemen in geval van vragen; informeer ook huisartsen en eventueel andere instellingen die betrokken zijn bij de nazorg over het onderzoek in een brief van de GGD; het is raadzaam om een gedeelte van de mensen die eerder door de GGD zijn bezocht, maar waarvan de GGD het idee heeft dat een afrondend gesprek wenselijk is, te benaderen door de verpleegkundigen van de GGD. Indien nog verdere nazorg gewenst is, dient deze overgedragen te worden aan de reguliere zorg (huisarts, behandelend arts, etc.);

2 Raadsnummer 09. R3333. OOI alert blijven op de mogelijke overlast en (extra) gevoeligheid van de bewoners en tijdig communiceren over de momenten waarop er weer hogere geluids- en/of trillingsniveaus waarneembaar zijn. Met de wijkvertegenwoordiging bespreken op welke wijze dit kan gebeuren; aandacht houden voor de gezondheidssituatie bijv. via een bestaande gemeentelijke monitor of een GGD monitor (vervolg-meting). Argumenten 1.1 Onderzoeksmethode en resultaten zij n helder. Het onderzoek is uitgevoerd onder 150 willekeurig geselecteerde bewoners van Philipsdorp en omgeving. De adressen lagen verspreid over drie zones in het gebied. Zone I lag het dichtst bij de bouwplaats. Het geluidniveau (65 db(a)) en de trillingen zijn hier het hoogst. In zone II was het geluidniveau db(a) en in zone III minder dan 60 db(a). De 150 bewoners hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen, toen de heiwerkzaamheden nog bezig waren. Daarna zijn ze driemaal gebeld om te zien hoe de overlast verliep (eenmaal tijdens de heiwerkzaamheden en tweemaal na afronding van de heiwerkzaamheden. Uit dit onderzoek blijkt het volgende: Overlast tijdens het heien: het percentage ernstig gehinderden door geluid en trillingen van de heiwerkzaamheden ligt met gemiddeld 73 /o relatief hoog; 68a/o van de deelnemers ervaart gezondheidsklachten door de heiwerkzaamheden; ongeveer 70a/a van de deelnemers is bezorgd dat het geluid en de trillingen tot gezondheidsklachten leiden; in zone I worden de meeste hinder en klachten ervaren. Opvallend is dat mensen uit zone III veelal meer klachten ervaren dan mensen uit zone II; de deelnemers zijn tijdens de heiwerkzaamheden minder positief over hun geestelijke gezondheid dan gemiddeld in Nederland; 88a/o van de deelnemers heeft actie ondernomen om de overlast te verminderen (zoals het sluiten van ramen of contact opnemen met de gemeente); ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat de gemeente er niet alles aan heeft gedaan om de overlast te beperken en dat zij niet heeft laten merken begaan te zijn met de bewoners van het gebied. Overlast na het heien Er is een duidelijke afname te zien van de ervaren overlast: de hinder door geluid en trillingen neemt aanzienlijk af (score van ca. 8 naar ca. 1 op een 10-puntsschaal); de ervaren gezondheidsklachten nemen ook af. Toch heeft ongeveer drie weken na afronding van de heiwerkzaamheden nog 22a/a van de deelnemers

3 Raadsnummer 09. R3333. OOI lichamelijke klachten door het heien. Vooral deelnemers uit zone I ervaren nog klachten; het percentage deelnemers dat na het stoppen van de heiwerkzaamheden bezorgd is over gezondheidsklachten door het heien veranderd niet. 2.1 De bewoners geven aan dar nog niet alle klachten zijn verdwenen, daarom voorgestelde nazorg uitvoeren. Gelukkig is de hinder na de heiwerkzaamheden aanzienlijk afgenomen. Toch heeft, zoals gezegd, nog ongeveer drie weken na afronding van de heiwerkzaamheden 22a/o van de deelnemers lichamelijke klachten door het heien. Om die reden is alertheid geboden en wordt aanbevolen te volgende stappen te zetten. Zorg voor goede nazorg voor de bewoners in het gebied: informeer de bewoners van Philipsdorp en omgeving over de uitkomsten van het onderzoek in een wijkinfo waarin tevens wordt aangegeven met wie de bewoners contact kunnen opnemen in geval van vragen; informeer ook huisartsen en eventueel andere instellingen die betrokken zijn bij de nazorg over het onderzoek in een brief van de GGD; het is raadzaam om een gedeelte van de mensen die door de GGD zijn bezocht, maar waarvan de GGD het idee heeft dat een afrondend gesprek wenselijk is, te benaderen door de verpleegkundigen van de GGD. Indien nog verdere nazorg gewenst is, dient deze overgedragen te worden aan de reguliere zorg (huisarts, behandelend arts, etc.); alert blijven op de mogelijke overlast en (extra) gevoeligheid van de bewoners en tijdig communiceren over de momenten waarop er weer hogere geluidsen/of trillingsniveaus waarneembaar zijn. Met de wijkvertegenwoordiging bespreken op welke wijze dit kan gebeuren; aandacht houden voor de gezondheidssituatie bijv. via een bestaande gemeentelijke monitor of een GGD monitor Ter inzage gelegde stukken GGD onderzoek naar ervaren (gezondheids)klachten in het Philipsdorp en omgeving door heiwerkzaamheden. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris

4 PC Raadsnummer 09. R3333. OOI

5 Bureau Gezondheid, Milieu 8 Veiligheid GGD en Brabant I Zeeland Onderzoek naar ervaren (gerondheids) klachten door heiwerkzaamheden Philipsdorp en omgeving Eindhoven Natascha van Riet, mllieugezondheidkundige Ellis Franssen, Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Tilburg, september 2009

6 Co1efon Oit rapport is opgesteld in opdracht van de gemeente Eindhoven. Onderzoek naar ervaren (gezondheids)idachten door helwerkzaamheden ÃćâĆňâĂİ Phlllpsdorp en omgeving, Eindhoven NF van Riet; EAM Franssen ÃćâĆňâĂİ Tilburg: Bureau Gezondheid, Milieu 5 Veiligheid GGO en Brabant/Zeeland In samenwerking met: R van Poll ÃćâĆňâĂİ Bilthoven : RIVM Trefw: geluid, triilingen, hinder, beleving, ervaren gezondheid, gezondheidsklachten, heien, bouwactiviteiten Br 6009 Bumeu GMV, Tilburg. Auleurereetu veerbeheur6rn, Brenusrmek0ng verp0ehc Bureeu GMV, Peelbue 81 66, 6208 DO Den Beeeh ; ,

7 Bureau Gezondheid, Milieu 8 Veiligheid GGD en Brabant I Zeeland Samenvatting Onderzoek naar ervaren (yezondheida)klachten door heiwerkzaarnheden philipadorp en omgeving, Eindhoven Vijf maanden lang ls er geheld in het Stadionkwartier. Het geluid en de trillingen die dit tot gevolg had, heeft bij ongeveer driekwart van de bewoners van de wgk phlllpsdorp en omgeving tot ernstige hinder geleid. Bij ongeveer tweederde van de bewoners leidde dit tot gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en spierpijn. Nadat het helen gestopt was namen de hinder en de gezondheidsklachten af. Drie weken na afloop van het heien werd nog nauwelijks ernstige hinder ervaren. Wel had nog 2244 van de deelnemers aan het onderzoek gezondheldsklachtan door het heien. Bureau Gezondheid, Milieu B Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland adviseert de gemeente Eindhoven om te zorgen voor een goede nazorg voor de bewoners. De helwerkzaamheden in het Stadionkwartier zijn begin juni afgerond. De bouwwerkzaamheden zugen echter nog enige tijd duren. Bureau GMV adviseert da gemeente om alert te zijn op de mogelijke overlast en de (extra) gevoeligheid van de bewoners voor het geluid en de trillingen door deze werkzaamheden. Goede en tijdige communicatie blijft belangrijk. Aanieiding Van begin januari tot begin juni is er geheid in het Stadionkwartier. Ondanks plaatsing van zeecontainers tegen het geluid leidden de heiwerkzaakheden bij omwonenden In de wijk Philipsdorp en omgeving tot hinder en onrust. Er werden ook gezondheidsklachten ais concentratieproblemen en hoofdpijn gemeld bij de gemeente en GGD. De gemeente wilde weten hoe de klachten verlopen na afronding van de helwerkzaamheden. Bureau Gezondheid, Milieu 5 Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland heeft daarom ean onderzoek uitgevoerd. Naast dit onderzoek zijn bewoners die zich bij de gemeente hadden gemeld met gezondheidsklachten ais gevolg van de heiwerkzaamheden individueel bezocht door verpleegkundigen van de GGD Brabant-Zuidoost. Het onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd onder 150 willekeurig geselecteerde bewoners van de wijk Philipsdorp en omgeving. De adressen lagen verspreid over 3 zones in het gebied. Zone J lag het dichtst bij de bouwplaats. Het geluidniveau (>65 db(a)) en de trillingen zijn hier het hoogst. In zone 11 was het geluidsniveau db(a) en in zone Hl minder dan 60 db(a). De 150 bewoners hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen, toen de heiwerkzaamheden nog bezig waren. Daarna zijn ze 3x gebeld om zien hoe de overlast verliep; lx nog tijdens de heiwerkzaamheden en 2x na afronding van de heiwerkzaamheden. Er is onder andere gevraagd naar de hinder en gezondheidsklachten die mensen ervoeren. Hinder en en ervaren gezondheid tijdens het heien De heiwerkzaamheden hebben ean duidelijke invloed op de hinderbeleving en ervaren gezondheid van de bewoners van Phillpsdorp en omgeving gehad. Het percentage ernstig gehinderden door geluid en trillingen van de heiwerkzaamheden ligt met gemiddeld 73% relatief hoog. 68% van de deeinemers ervaart gezondheidsklachten door de heiwerkzaamheden.

8 Ongeveer 70% van de deelnemers is bezorgd dat het geluid en de trillingen tot gezondheidsklachten leiden. In zone I worden de meeste hinder en klachten ervaren. Opvaliend is dat mensen uit zone 111 veelal meer hinder en klachten ervaren dan mensen uit zone II. De deelnemers zijn tijdens de heiwerkzaamheden minder positief over hun geestelijke gezondheid dan gemiddeld in Nederland. 88%%uo van de deelnemers heeft actie ondernomen om de overlast te verminderen. Zoals het sluiten van ramen of contact opnemen met de gemeente. Ongeveer de helft van de deelnemers vindt, dat de gemeente er niet alles aan heeft gedaan om de overlast te beperken en dat zij niet heeft laat merken begaan te zijn met de bewoners van het gebied. Hinder en ervaren gezondheid na het heien Na afronding van de heiwerkzaamheden is een duidelijke afname te zien In de ervaren overlast: De hinder door geluid en trillingen neemt aanzienlijk af (score van ca. 8 naar ca. 1 op een 10- puntsschaal). De ervaren gezondheidsklachten nemen ook af. Toch heeft ongeveer 3 weken na afronding van de heiwerkzaarnheden nog 22% van de deelnemers lichamelijke klachten door het heien. Vooral deelnemers uit zone I ervaren nog klachten. Het percentage deelnemers dat na het stoppen van de heiwerkzaamheden bezorgd is over gezondheidsklachten door het heien veranderd niet. Ale< blijven Zorg voor goede nazorg voor de bewoners in het gebied: o Informeer de bewoners van Philipsdorp en omgeving over de uitkomsten van het onderzoek in een wijkinfo. Geef aan met wie de bewoners contact kunnen opnemen in geval van vragen o Informeer ook huisartsen en eventueel andere instellingen die betrokken (kunnen) zijn bij de nazorg over het onderzoek in een brief van de GGD. o De individuele begeleiding van de bewoners die zich met gezondheidsklachten hadden gemeid door verpleegkundigen van de GGD is in de meeste gevallen naar tevredenheid afgerond. Bij een klein aantal mensen is dit in mindere mate het geval. Het is raadzaam om deze mensen nogmaals te laten benaderen door de verpleegkundigen van de GGD voor een afrondend gesprek, Indien nog verdere nazorg gewenst is, dient deze overgedragen te worden aan de reguliere zorg (huisarts, behandelend arts, enz.) De heiwerkzaamheden zijn begin juni afgerond. De bouwwerkzaamheden zijn daarentegen nog in volle gang. Wij raden aan om alert te zijn op de mogelijke overlast en (extra) gevoeligheid van de bewoners voor geluid en trillingen veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden. Goede en tijdige communicatie naar de bewoners blijft belangrijk. Bespreek met de wijkverenigingen op welke wijze dit het beste kan gebeuren. Houd aandacht voor de gezondheldssituatie, die door het merendeel van de bewoners negatief werd ervaren. Dit kan bijv. via een periodieke gemeentelijke dan wel GGD-rnonltor.

9 3. Reeultaten e ee e eeee eeeeee e tte ee tttttttttt tttte t {\} {\} ete tettt ettt eettt e ette tte10 Inhoudsopgave Samenvatting.. 1. Inleidingete.te... e 1.1 Aanleiding. 1.2 Doelstelling 1.3 Opbouw rapport 2. Methode. etee eeeee e e eeeee6 2.1 Doelgroep. 2.2 Werkwijze Schriftelijk vragenlijstonderzoek Telefonisch vragenlijst Dataverwerking en - analyse Respons Resultaten vragenlijst Kenmerken van de onderzoekspopulatie Geluid- en trillingshinder Bezorgdheid Ervaren gezondheid en gezondheidsklachten Ondernomen actie en vertrouwen in overheid Overige opmerkingen Discussie Vragenlijstonderzoek Zone-indeling Hinder en aspecifieke gezondheidsklachten Overige onderzoeken en activiteiten Conclusies en aanbevelingen. eet 25 Referenties...eetttetee...ee.etteteetttttete...e..eeetete eeee.eee...e ll Bijlagen , 26 Bijlage 1 Schriftelijke vragenlijst en begeleidende brief. 27 Bijiage 2 Telefonische vragenlijsten Bijlage 3. Responspercenta ges 39 Bijlage 4. Resultaten hinder en gezondheidsklachten.

10 i. Xnleiding In de wijk Phllipsdorp en omgeving te Eindhoven, het gebied naast het PSV-stadion (Stadionkwartier), is in januari 2009 gestart met bouwwerkzaarnheden. Voor een stevige constructie van een parkeergarage zijn hiervoor heipalen (22 meter) gebruikt. Ondanks plaatsing van zeecontainers tegen het geluid leidden de heiwerkzaamheden bij omwonenden tot hinder en onrust. Er werden ook gezondheidsklachten als concentratieprobiemen en hoofdpijn gemeld bij de gemeente en GGD door de bouwwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden hebben ca. 5 maanden geduurd. De gemeente Eindhoven heeft op basis van gesprekken die de GGD tijdens het heien met omwonenden heeft gevoerd, rnaatwerk geboden om de hinder te verminderen, zoals vervangende huisvesting. De gemeente wil echter ook weten hoe de klachten verlopen, na afronding van de heiwerkzaamheden. Bureau Gezondheid, Milieu 5 Veiligheid heeft daarvoor een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Hierna wordt kort ingegaan op de gezondheidseffecten van geluid en trillingen, gevolgd door de doelstelling en opbouw van het rapport. %.2 Achter ron inf uid rihin Ge/uld Geluid Ren al bij lage geiuidniveaus (42 db Lden) leiden tot ernstige hinder en slaapverstoring (Gezondheidsraad, I994). Bij langdurige hogere geluidsniveaus (vanaf ca. 70 db Lden) kan geluid ook tot gezondheidseffecten, als verhoogde bloeddruk leiden. Niet alleen de akoestische factoren, zoals het geluidsniveau en de frequentie, bepalen de ernst van de hinder, ook niet-akoestische factoren spelen een zelfs even belangrijke rol. Een voorbeeld hiervan is de houding ten opzichte van de bron (Woudenberg et al, 2001). Een positieve houding vermindert de hinder, een negatieve houding daarentegen versterkt de hinder. Andere niet-akoestische factoren die een belangrijke rol kunnen spelen zijn angst, beheersbaarheid, voorspelbaarheid, vrijwilligheid, de overtuiging dat anderen de geluidbelasting kunnen beinvloeden en geluidgevoeligheid. Tr/Ilingen Blootsteging aan trillingen kan verschiliende effecten veroorzaken op de gezondheid van de mens. Indien een trilling zeer sterk is of zeer onaangenaam wordt bevonden (onafhankelijk van de sterkte) kan dit tot directe gezondheidseffecten leiden (Gezondheldsraad, j.994). Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beãńindigd. Voorbeelden hiervan zijn: hinder, vermoeidheid, vermindering van comfort en psychologische effecten, bijvoorbeeld angst voor de gevolgen, zoals schade aan de woning of huisraad. Langdurige of herhaalde blootstelling aan trillingen kan ook aanleiding geven tot (subjectieve) gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen en depressieve klachten. Deze worden waarschijnlijk indirect veroorzaakt door een complex van stressveroorzakende mechanismen. Vaak gaat blootstelling aan trillingen samen met een geluidsbeiasting. Uit onderzoek blijkt, dat ervaren trillingshinder wordt befnvloed door ervaren geluidshinder en omgekeerd.

11 Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd; Inzicht in het verloop van de ervaren (gezondheids)klachten van bewoners in Philipsdorp e.o. tijdens en na afronding van heiwerkzaamheden bouw r In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de methode van het onderzoek. De resultaten worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt de discussie plaats. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies die naar aanleiding van de resultaten getrokken kunnen worden, beschreven.

12 ( 4 Pr %IC>UWpUr 4 rfllllllgqdoatcrfl 2. Methode In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet. Achtereenvolgens worden de doelgroep en werkwijze beschreven. De doelgroep bestaat uit bewoners van ca. 600 woningen in de wijk Philipsdorp en omgeving te Eindhoven. Deze woningen liggen verspreid In een gebied dat is ingedeeld in 3 zones, op basis van metingen van het geluid en de trillingen van de heiwerkzaamheden. De zones liggen op verschillende afstand tot de bouwplaats (zie figuur 1). Zone I is de zone die zich het dichtst bij de bouwphats bevindt en waar het geluidsniveau >65 db(a) bedraagt. Tevens behoren alle woningen die binnen de trillingscontour liggen tot deze zone. In totaal liggen 161 woningen binnen deze contour. In zone II bedraagt het geluidsniveau db(a); hier liggen 278 woningen. In zone III is het geluidniveau <60 db(a) en betreft het 212 woningen. De bepaling van de zones is gebaseerd op geluid- en trllgngsberekeningen van maart Rguvr I. Onderzoeksgebfed Estaden Legenda Aeluidanlveau Vrl4. Bo - 6S Clb(A) 60 d8(a) De adressen en een deel van de telefoonnummers zijn per zone aangeleverd door de gemeente. Per zone is een aselecte steekproef getrokken van 50 adressen (steekproef van ca. 25% van het aantal adressen in het gebied), waarbij alleen adressen zijn meegenomen waarvan een telefoonnummer bekend was. Aangezien de gemeente niet over alle telefoonnummers beschikte (vooral niet van zone III), zijn de overige telefoonnummers via de telefoongids opgezocht

13 Voor de adressen in zone III werd maar van 42 adressen van de 50 op deze manier een telefoonnummer verkregen. Daarom is voor deze zone de steekproef uitgebreid met 20 adressen. Deze 28 adressen hebben een antwoordkaart ontvangen met het verzoek daarop hun contactgegevens te vermelden en deze terug te sturen. In totaal bedroeg de steekproef daarmee 170 adressen, Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Om het verloop van klachten en hinder te kunnen vaststellen is op meerdere momenten in de tijd een vragenlijst afgenomen, Er heeft geen nulmeting plaatsgevonden (meting v66r de heiwerkzaarnheden begonnen). De eerste meting (tijdens de heiwerkzaarnheden) is zowel schriftelijk (Vl) uitgevoerd als telefonisch (Tl). De schriftelijke vragenlijst was uitgebreider. In deze schrirelljke vragenlijst is bijvoorbeeld ook gevraagd naar algemene kenmerken van de respondenten, zoals leeftijd en geslacht. In beide vragenlijsten is gevraagd naar de hinder en klachten, maar in de schriftelijke vragenlijst werd gevraagd naar de ervaring over de afgelopen 3 maanden. In de telefonische vragenlijst werd naar de afgelopen paar dagen gevraagd. Ha de heiwerkzaamheden is bij dezelfde mensen nog I a 2 maal een telefonische vragenlijst afgenomen / Schr/fteliJk vragenffjstonderzoek Begin mei, toen de heiwerkzaamheden nog bezig waren, is naar de bewoners op de adressen van de steekproef een schriftelijke vragenlijst gestuurd (zie bijlage I). De heiwerkzaarnheden waren toen ca. 4 maanden bezig. In deze vragenlijst zijn de volgende onderwerpen gemeten: Geluidhinder Hinder door trillingen Coping: wat doen mensen om met overlast om te gaan Ervaren gezondheidsklachten (iichamelijk + mentaal) Bezorgdheid Houding ten aanzien van veroorzaker / vertrouwen in overheid De vragen over hinder zijn afgeleid van vragen uit de landegjke inventarisatie verstoringen (RIVivi, 2004). Dit onderzoek wordt 1x per 5 jaar uitgevoerd. De vraag over ervaren lichamelijke gezondheidsklachten is afgeleid van een gestandaardiseerde vragenlijst, waarmee onder andere functionele lichamelijke klachten (somatisatie) bepaald kunnen worden (Terluin, 2002). Ook is op een gestandaardiseerde manier gevraagd naar de ervaren mentale (geestelijke) gezondheid (Aaronson et al., I998). De overige vragen zijn zoveel mogelijk afgeleid van reeds bestaande (gestandaardiseerde) vragen. Tot slot zijn algemene vragen gesteld over leeftijd, geslacht, hoe iang men in de woning en de buurt woont en of het een koop- of huurwoning betreft. De vragenlijst diende ingevuld te worden door een bewoner van het adres die i8 jaar of ouder is. Bij de schriftelijke vragenlijst was een antwoordenvelop gevoegd, waarmee de vragenlijst teruggestuurd kon worden.

14 2,2.2 Telefonisch vragenlijst afkort heien Er is maximaal 3x een telefonische vragenlijst afgenomen bij bewoners die ook de schriftelijke vragenlijst hebben ontvangen. De eerste vragenlijst (T1) vond plaats in de periode, dat er geheid werd (11 mei t/m 3 juni) en viel daarmee grotendeels gelijk met de schriftelijke vragenlijst. In deze vragenlijst zijn de volgende onderwerpen gemeten (zie bijlage 2) : Geluidhinder Hinder door trillingen Ervaren gezondheidsklachten (Ilcharnegjk) Bezorgdheid Tevens is gevraagd of men de schriftelijke vragenlijst ging invullen of had ingevuld en wat de eventuele reden is dat deze niet werd teruggestuurd (non-respons). Tot slot Is gevraagd of ze wilden meewerken aan het vervolg van het onderzoek. Er is minimaal 3x geprobeerd een bewoner te bereiken op verschillende tijdstippen ( s morgens, s middags, s avonds). Een halve week na het stoppen van de heiwerkzaamheden is gestart met het afnemen van de tweede teiefonische vragenlijst (T2). De periode liep van 10 t/m 19 junk Dezelfde aspecten als bij de eerste telefonische vragenlijst zijn hierbij aan bod gekomen (zie bijlage 2). Mensen die hadden aangegeven niet meer mee te willen werken, zijn niet meer benaderd. De derde telefonische vragenlijst Is afgenomen ln de periode 24 juni t/m 2 juli (T3), oftewel ca. 3 weken na afronding van de heiwerkzaamheden. Bewoners die bij de tweede belronde aangaven nog gezondheldsklachten of hinder te ondervinden zijn hierbij benaderd. Indien respondenten geen Idachten en geen hinder meer aangaven, zijn de bewoners niet meer gebeld, maar zijn ze wel als niet gehinderd en zonder klachten opgenomen in de analyse van de resultaten van T3. Ook bewoners die tijdens de tweede belronde niet bereikt werden, zijn bij de derde belronde telefonisch benaderd, In figuur 2 staan de meetmomenten in een tljdsbalk weergegeven, %$4= $4-::::,-::-:-:-:,- 7 vj.k.t4 w-zsoe Figuur Z. Tijdsbalk vragen(ijstonderzoek

15 Detaverwerking en - analyse Bij de dataverwerking en ÃćâĆňâĂİ analyse ls gebruik gemaakt van het statistisch verwerkingsprogramma SPSS versie 15.0.i.

16 3. Resultaten 31 R i2ns Schriftelijke vragenlijst Er zijn 170 vragenlijsten verstuurd. Hiervan is deen als onbezorgbaar retour gekomen. Daarnaast bleek 1 adres, uit zone I, 2x geselecteerd te zijn (onder verschillende achternaam). Uiteindelijk zijn 113 vragengjsten ingevuld en teruggestuurd. Het responspercentage bedraagt hiermee 67%. Telefonische vragenlijsten Acht respondenten uit zone 111 hebben de antwoordkaart ingevuld met daarop hun contactgegevens. Van de 70 adressen uit zone IO waren daardoor, net als bij de andere twee zones, van 50 adressen de telefoonnummers bekend, Op T1 zijn dan ook 150 mensen gebeld. Op T2 waren dit er 139 en op T3 nog 80 mensen. 45 respondenten zijn op T3 niet meer gebeld, omdat ze geen hinder en klachten meer ervoeren. De overige 14 personen hebben aangegeven niet meer te willen meewerken. De telefonische respons nam af van Tl tot T3 van 74 ll naar 63% (zie fjguur 3). In zone 11 was de non-respons het grootst (zie figuur 1, bljiage 3). In figuur 3 staat de respons op de verschillende meetmomenten weergegeven. In bijlage 3 staat de respons en aantal respondenten per zone weergegeven. Respons g V1 Figuur 3. Responspercentages bj ide schrifteljike en telefonische onderzoeken Non-respons Tijdens de eerste belronde is ook gevraagd of men de schriftelijke vragenlijst heeft ingevuld of gaat invullen. 14 mensen gaven aan de lijst niet te gaan invullen. De redenen hiervoor wisselden: vanwege een taalprobleern, geen tijd of het heeft geen zin om mee te werken. Slechts door 2 respondenten werd aangegeven dat geen hinder de reden was dat ze de lijst niet gingen invullen. Tijdens T2 en T3 werd dit wel een aantal keer door respondenten genoemd, als reden dat ze niet meer mee wilden werken. Overigens zijn mensen die op T2 (n=45) geen hinder (antwoorct 0 op 10

17 een schaal van 0 tot 10) en geen klachten hadden, niet meer gebeld. Verder bestaat een groot gedeelte van de telefonische non-respondenten uit mensen die niet bereikbaar waren. Mogelijk dat zij minder hinder en klachten ervaren, omdat ze minder vaak thuis zijn. In totaal hebben van de ca. 600 adressen ln het gebied 113 bewoners van deze adressen aan het onderzoek meegewerkt (ca. 20%). 3.2 Resultaten vra enli st Kenmerken van de onderzoekspopuiatie De gemiddelde leeftijd van de respondenten Is 52 jaar. Het verschil per zone is minimaal (1 jaar). De jongste respondent is 22 jaar, de oudste 90 jaar. De leeftijdsverdeiing staat in figuur 4 weergegeven. Leeftljdscategorla Rguur 4. Leeitj idsverdeiing van de respondenten Van de respondenten ls gemiddeld 53% man en 47% vrouw. Dit wisselt per zone. In zone I (>65 db(a)) is 58% man, terwijl dit in zone II 48% is. Zone HI zit daar met 52% tussenin. iivoonsituatie De bewoners wonen gemiddeld genomen 18 jaar in de huidige buurt (range van 0 tot 80 jaar) en 16 jaar in de huidige woning (range van 0 tot 57 jaar). Het merendeel van de respondenten heeft een huurwoning, te weten 87%. In zone I ligt dit met 97% het hoogst, in zone II en 111 is dit respectievelijk 83% en 80%. 11

18 Gemiddeld waren de respondenten tijdens de heiwerkzaemheden ruim 2 dagen per week (standaarddeviatie= 2,0) van huis. Een derde van de bewoners was tijdens de heiwerkzaamheden geen enkele dag van huls. 15% van de respondenten was minstens 5 dagen per week van huis. In zone I ligt dit met 8% het laagst; in zone III is dit het hoogst met 22%. Figuur 5 geelt de verdeling over het gehele gebied, Dagen van huls zt Figuur 5. Aantal dagen per week dat respondenten van huls waren Geluld- en trillingshinder Bij alle vragenlijsten is gevraagd naar hinder door heimachines, zowel door geluid als door trillingen, In de schriftegjke vragenlijst (V1) is gevraagd naar de beleving over de afgelopen 3 maanden, in de telefonische vragenlijsten over de afgelopen paar dagen. 73% van de respondenten is ernstig gehinderd door het geluid en door tnllingen van de heimachines in de afgelopen drie maanden (op Vl). (Het percentage ernstig gehinderden is grofweg het aandeel mensen dat een score van 8 of meer op de hlndervragen heeft, zie vragenlijst bijlage 1). In zone I liggen deze percentages het hoogst met 82% ernstige geluldhlnder en 90% ernstige trillingshinder. Opvallend is dat het percentage ernstig gehinderden bij de telefonische vragenlijst (Tl), voorei in zone 111, flink lager is ten opzichte van de schriftelijke vragenlijst (Vl). Gemiddeld is nog 51% ernstig gehinderd door het geluid en 47% door de trillingen van de heiwerkzaamheden (zie bijlage 4). In figuur 6 staat de gemiddelde hinderscore (op een 10-puntsschaal) op de verschillende momenten weergegeven.

19 Hinder daor heien 6 Ib 5 E 3 < 2 V1 Rguur 6. Hinder door heiwerirzaamheden op veischiiiende momenten De hinder neemt, zoals te verwachten was, sterk af na het stoppen van het heien. Echter, er blijven mensen ook op T3 nog hinder rapporteren, zowel door geluid als door trillingen. Uitgedrukt In aantal ernstig gehinderden door de trillingen en het geluid van helwerkzaarnheden (score van grofweg 8 of meer) geidt dit op T3 nog voor 2 respondenten. De verschillen ln hinderbeleving op T2 en T3 tussen de zones is minimaal (zie bijlage 4). In de schriftelijke vragenlijst Is ook gevraagd naar geluid- en trillingshlnder door andere bronnen dan de heimachines. tn figuur 7 en 8 staan de resultaten in percentage ernstig gehinderden weergegeven. Wegverkeer, buren, treinen en brommers leiden bij een relatief kiein percentage van de bewoners tot ernstige hinder (max. 10%). Bouw- en sloopwerkzaamheden ten gevolge van de werkzaamheden rond het PSV-stadion zorgen bij meer mensen voor geluld- en tr1llingshinder; respectievelijk 23% en 18% ernstig gehinderden. 18

20 Percentage ernstig geluidgehinderden Figuur 7. percentage ernstig geluidgehinderden door verschillende bronnen (V2) Percentage ernstig trillingsgehinderden g wegverkeer treinen bouw/sloop heimachines Figuur 8. Percentage ernstig trllllngsgehinderden door verschil(ende bronnen (Vl) Bezorgdheid In de vragenlijsten zijn ledere keer 3 stellingen over bezorgdheid voorgelegd, waarbij gevraagd ls in hoeverre men het met de stellingen eens was. In tabel t staat het percentage mensen weergegeven dat het met de stelling eens was (helemaal of tamelijk). 14

Onderzoek naar ervaren (gezondheids)klachten door heiwerkzaamheden. Philipsdorp en omgeving Eindhoven

Onderzoek naar ervaren (gezondheids)klachten door heiwerkzaamheden. Philipsdorp en omgeving Eindhoven Onderzoek naar ervaren (gezondheids)klachten door heiwerkzaamheden Philipsdorp en omgeving Eindhoven Natascha van Riet, milieugezondheidkundige Ellis Franssen, milieugezondheidkundige Bureau Gezondheid,

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3049.00I Inboeknummer ogbstoobgz Dossiernummer 9I5.304 Z april zoog Raads inforrnatiebrief Betreft stand van zaken Stadionkwartier. Inleiding De actuele stand van zaken

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor luchthaven Twente

Gezondheidsmonitor luchthaven Twente Gezondheidsmonitor luchthaven Twente 14 en 16 januari 2014 Jaap de Wolf Op verzoek van ADT heeft GGD Twente samen met het RIVM een offerte opgesteld voor het uitvoeren van een gezondheidsmonitor burgerluchthaven

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Briefrapport /2008 R. van Poll O. Breugelmans L. Dreijerink. Samenvatting Belevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen

Briefrapport /2008 R. van Poll O. Breugelmans L. Dreijerink. Samenvatting Belevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen Briefrapport 630310002/2008 R. van Poll O. Breugelmans L. Dreijerink Samenvatting Belevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen RIVM Briefrapport 630310002/2008 Samenvatting Belevingsonderzoek Vliegbasis

Nadere informatie

BELEVINGSONDERZOEK VLIEGVELD EINDHOVEN: 2 e METING 2014 met vergelijkende analyse 1 e meting 2012 Concept versie GGD

BELEVINGSONDERZOEK VLIEGVELD EINDHOVEN: 2 e METING 2014 met vergelijkende analyse 1 e meting 2012 Concept versie GGD BELEVINGSONDERZOEK VLIEGVELD EINDHOVEN: 2 e METING 2014 met vergelijkende analyse 1 e meting 2012 Concept versie GGD 27-5-15 Dit onderzoek is een vervolg op het belevingsonderzoek van begin 2012 (dat ging

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

VOORNAAMSTE RESULTATEN Inleiding 2

VOORNAAMSTE RESULTATEN Inleiding 2 RESULTATEN PEILING OMGEVINGSLAWAAI ENSCHEDEPANEL 2017 Van 4 tot en met 18 april is een peiling onder het EnschedePanel gehouden. Van de 3.631 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.539 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Beleving leefomgeving

Beleving leefomgeving Beleving leefomgeving rondom vliegveld Eindhoven Tilburg, november 2012 Mevrouw MC van Ballegooij-Gevers, milieugezondheidkundige @ Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Colofon

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

(Na)zorg bewust meten

(Na)zorg bewust meten 26 Het volgen van uitbehandelde patiënten levert waardevolle inzichten op (Na)zorg bewust meten Tekst: Simone Fens, Ellis van Duist, Marjon Woudstra Qualizorg en MTCZorg zijn twee jaar geleden een initiatief

Nadere informatie

Beleving leefomgeving

Beleving leefomgeving Beleving leefomgeving rondom vliegveld Eindhoven Tweede meting 2014 Tilburg, juni 2015 Drs MC van Ballegooij-Gevers, milieugezondheidkundige Drs AM van Gestel, epidemioloog @ Bureau Gezondheid, Milieu

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Geluidhinder. Oscar Breugelmans

Geluidhinder. Oscar Breugelmans Geluidhinder Oscar Breugelmans Inhoud 1. Geluidhinder in Nederland 2. Wat is geluidhinder 3. Vaststellen van geluidhinder 4. Nieuwe WHO review geluidhinder Geluidhinder in Nederland Hinderinventarisatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting

Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting Benadering van deelnemers Deelnemers aan de cohortstudie werden bij het tweede interview benaderd volgens een zogenaamd benaderingsprotocol,

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Risicocommunicatie. Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008

Risicocommunicatie. Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008 Risicocommunicatie Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008 Presentatie Beleving risico s in relatie tot (praktijk) Wat is een risico?

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Geluidshinder in Amsterdam

Geluidshinder in Amsterdam Geluidshinder in Amsterdam enquête onder de bevolking Project 5086 In opdracht van Dienst Milieu en Bouwtoezicht drs Josca Boers dr Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven:

i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven: Gevolgen voor de bedrijven Hieronder zijn de bevindingen van de resultaten weergegeven ten aanzien van de gevolgen voor de bedrijven. 1. De totale geuremissie in de gemeente Cuijk bedraagt: a. in de referentiesituatie

Nadere informatie

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011 Feitenkaart Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 010-011 In september 007 is de uitvoering van het Rotterdamse leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht gestart. Het doel van het programma

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer

Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer SAMENVATTING VAN HET RAPPORT 2011 Google - Kaartgegevens 2011 Google Rotterdam, 12 mei 2011 Dr. Anouk Speets

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

ANTICONCEPTIEKEUZE Achtergronden en uitkomsten van anticonceptiegebruik

ANTICONCEPTIEKEUZE Achtergronden en uitkomsten van anticonceptiegebruik ANTICONCEPTIEKEUZE Achtergronden en uitkomsten van anticonceptiegebruik Charles Picavet, Linda van der Leest en Cecile Wijsen Rutgers Nisso Groep, mei 2008 Achtergrond Hoewel er veel verschillende anticonceptiemethoden

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Achtergrond In september 2014 is GGD Noord- en Oost-Gelderland gestart met de implementatie van de landelijke JGZrichtlijn Overgewicht. Het NCJ

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING Deel 1: politie Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Belevingsonderzoek luchtkwaliteit. geluidsbelasting gemeente Woensdrecht

Belevingsonderzoek luchtkwaliteit. geluidsbelasting gemeente Woensdrecht Belevingsonderzoek luchtkwaliteit en geluidsbelasting gemeente Woensdrecht Regionale Milieudienst West-Brabant September 2009 2 Inhoudsopgave SAMENVATTING...5 1 INLEIDING...11 1.1 Aanleiding...11 1.2 Doel

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Factsheet. Wonen aan de A50 en A73 in Beuningen. Gelderland-Zuid. Gezondheidsonderzoek onder inwoners

Factsheet. Wonen aan de A50 en A73 in Beuningen. Gelderland-Zuid. Gezondheidsonderzoek onder inwoners Gelderland-Zuid Factsheet Wonen aan de A en A73 in Beuningen Gezondheidsonderzoek onder inwoners Wegverkeer en gezondheid Wegverkeer is een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging en geluidshinder.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

2012, peiling 3b september 2012

2012, peiling 3b september 2012 resultaten 2012, peiling 3b september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

De effecten van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer op de

De effecten van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer op de Samenvatting De effecten van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer op de gezondheidsbeleving van bewoners en hulpverleners In de jaren die volgden op de vliegramp Bijlmermeer op 4 oktober 1992, ontstond

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 179 In dit proefschrift werden de resultaten beschreven van studies die zijn verricht bij volwassen vrouwen met symptomen van bekkenbodem dysfunctie. Deze symptomen komen frequent voor en kunnen de kwaliteit

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK VRIJWILLIGERSWERK EN CIVIL SOCIETY. Onderzoeksverantwoording

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK VRIJWILLIGERSWERK EN CIVIL SOCIETY. Onderzoeksverantwoording VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK VRIJWILLIGERSWERK EN CIVIL SOCIETY Onderzoeksverantwoording Dongen, januari 2003 Ond.nr.: 6168.kvdr/mv Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie