De derde stap. 1. Een ieder is gemachtigd zonder toestemming van de schrijver, de inhoud van dit boek te copieren en te verspreiden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De derde stap. 1. Een ieder is gemachtigd zonder toestemming van de schrijver, de inhoud van dit boek te copieren en te verspreiden."

Transcriptie

1 De derde stap. 1 Een ieder is gemachtigd zonder toestemming van de schrijver, de inhoud van dit boek te copieren en te verspreiden.

2 De derde stap. 2 De schrijver. Ik ben geboren in een uniek tijdsgewricht, De tweede wereld oorlog was net beëindigd. Mijn pubertijd begon, toen de Hippies het straatbeeld begonnen te bepalen met hun fleurige kleding en met bloemen in hun haren de boodschap van vrede en vrijheid begonnen uit te dragen. De media stonden bol van de verhalen over processen tegen oorlogsmisdadigers. Een grotere tegenstelling kan je je bijna niet voorstellen. In die tijd begon mijn fascinatie voor de onderlinge menslelijke verhoudingen. Mijn eigen aanvaringen met de samenleving gaven mij de unieke kans deze in bijna al zijn facetten te leren kennen. Dit riep bij mij de volgende vragen op. Kunnen mensen vrij leven, zonder anderen en zichzelf te beschadigen? Wat heeft de individuele mens nodig aan kennis, ervaring en vaardigheden, zodat hij vrij kan leven? Ik deel met u mijn inzichten en heb enkele feiten en suggesties op een rij gezet, waarvan ik denk dat, de weg naar vrijheid, kan worden gevonden. Vrijheid is ons geboorterecht. Dankwoord, Onuitsprekelijk veel dank gaat uit naar alle dictators en andere spelers op het politieke en religieuze toneel die door alle eeuwen heen, met hun perverse misdaden hebben laten zien tot welke waanzin wij en zij in staat zijn. Zonder wie dit boek nooit had kunnen ontstaan. Niets is wat het lijkt op deze aardbol. Gerechtigheid is niet gebaseerd op fatsoen maar op: wraak, vergelding en leed toedienen. Beschermers blijken vijanden te zijn en liefde is meestal eigenliefde enz. in het universum is het even zo: wat een rechte lijn lijkt, is een ellipsvormige lijn die eindigt waar die begint. Als we ten volle willen leven zullen we dit moeten erkennen en leren omgaan met onze blindheid, die ons het zicht op de realiteit ontneemt. Waardoor alle politieke spelers ons geboorterecht kunnen misbruiken ten voordelen van henzelf en hun politieke en religieuze vrienden. We kunnen de in - of explosie van het universum niet tegenhouden. We kunnen de tijd die ons nog rest wel gebruiken om te gaan leven zoals het bedoeld is: leven in maximale vrijheid, vanuit respect voor al het andere om ons heen. Het boekje De derde stap, kan u helpen uw visie op de samenleving te rationaliseren, zodat u uw eigen positie beter kunt bepalen. Van daaruit kunt u kiezen, voor wat u wilt! Ik informeer u, ik leid u niet! U kunt deze informatie gebruiken als bewijs voor uw standpunten, samen met de bewijzen die u in elk geschiedenisboek kunt vinden. Het bewijs, dat te veel mensen verkeerde keuzes hebben gemaakt. Blijkt uit het feit dat; politici door de eeuwen heen wetten hebben kunnen maken en gehandhaafd die vrouwen discriminatie, slavernij, oorlog en kolonialiseren hebben gelegaliseerd? En nog steeds legaliseren of gedogen. Nu wij weten dat de politici u niet een bestaan kunnen garanderen, die bij uw persoonlijke ontwikkeling past, wordt het de hoogste tijd voor de derde stap, zodat u geweldloos tegenstand kunt bieden tegen de mensen die u uw vrijheid niet durven of willen geven. Veel lees plezier. C. J. Fuchs.

3 De derde stap. 3 Voorwoord. Utopie als reddingsboei! Wij hebben een idealistische positieve utopie nodig om tegen de menselijke neiging ( oorlog voorrang te geven boven vrede ), krachten vrij te maken die balans naar vrede kan doen doorslaan. Als het politieke tegenspel van burgers tegenover overheid niet in balans is, is de verdeling van welvaart niet in balans. Wij doen nog niet alles wat mogelijk is, om de balans van negatief, naar positief te doen omslaan. Door de verkeerde manier van handhaven zijn er nog steeds teveel negatieve prikkels in de samenleving en worden veel menselijke behoeften niet bevredigt. We moeten leren onze verschillen samen te laten werken, zodat zij toegevoegde waarde kunnen worden. Daar is de derde stap voor nodig. Service en hulp gericht denken en handelen, kan daarbij een grote rol spelen. Ons denken over ons geboorterecht, kan met de basisregels over rechten en plichten, de positieve doelen beter in zicht brengen. Wat eenmaal in zicht is, is haalbaar! Als we het positieve niet sterker maken dan het negatieve, verliezen we het van de perverse doemdenkers en zal de waanzin het winnen van de zin van het leven. We hebben een doel nodig dat de balans kan helpen doorslaan naar meer positieve- dan negatieve prikkels. De wetten en regels die door alleenheersers bedacht zijn en wereldwijd door de meeste ambtenaren nog steeds worden toegepast, gaan dat niet voor u doen! Doe zelf; de derde stap! Gebruik de basis regels, ga service gericht denken en handelen, en verdedig je geboorterecht. We have to do it in the name of love. Vrij denken, spreken en vrijheid van handelen. Ik ben er van overtuigd dat mensen niet alleen de vrijheid van denken en spreken mogen hebben, maar ook de vrijheid van handelen in en over eigen leven mogen hebben. Denken en spreken is theorie, daar hoort ook praktijk bij. Daarvoor is een heel andere visie nodig over mensenrechten, geboorterecht en de manier waarop we met elkaar regels en wetten handhaven. Naast strafgevend handhaven zal ook service en hulp gericht handhaven moeten worden ingevoerd. Denken vanuit een ander denk standpunt. Niet strijden tegen wat je haat, maar bevorderen wat je lief hebt. Dat dit niet gemakkelijk is, begrijp ik heel goed. Maar als de mensheid een toekomst wil hebben zullen we die derde stap moeten maken. Deze stap ligt in het logische vervolg van de stappen die we al hebben gemaakt; vrij denken en vrijheid van meningsuiting. Nu moeten we de laatste stap ook durven maken naar; vrij zelfstandig invulling geven aan je privé leven. Laten we er serieus over denken en spreken. Want, dat mogen we al! Je kunt jezelf wel onbekwaam verklaren en onder curatele willen stellen van leiders, maar laat de rest van de mensheid dat zelf bepalen. Alleen daarom al. Keer op keer bewijzen de politici (de vertegenwoordigers van uw geboorterecht) dat zij u geen, bij u passende toekomst kunnen bieden. Sterker nog, zij werpen regels en wetten op die uw ontplooiing en een bij u passend leven bemoeilijken en/of onmogelijk maken. De crises van de moderne en oude geschiedenis laten u zien dat zij niet kunnen waarmaken wat zij u beloven. Als er al veranderingen ten goede kwamen, kwam dat door harde en grote bedreigende protesten van burgers tegen de politici en hun handlangers. En dan vaak nog nadat er tijdens die protesten veel doden en gewonden waren gevallen.

4 De derde stap. 4 Bezint voor u begint! Negatieve gedachten, en/of direct handelen vanuit frustraties, leiden meestal tot meer frustrerende situaties. Emotionele gefrustreerde gevoelens zijn niet de juiste bron, waar uit goede oplossingen naar boven komen. U kunt uzelf beschermen door niet direct te handelen vanuit gedachten die uit frustratie en of uit sterke emoties in u opkomen. Ideeën die sterke negatieve lading hebben, kunt u beter op een later tijdstip nog eens overdenken. Wacht tot u rustig en kalm de oorzaak van uw frustratie kunt overdenken. Dan komt u op andere gedachten, die meestal beter zijn. Bescherm uzelf, neem de tijd! Wat mij heeft geholpen is een ander vertrekpunt voor mijn denken te nemen. Ik gebruik nu; bevorder wat je lief hebt. In plaats van bestrijden wat je haat. Geboorterecht. Volgens mij is geboorterecht je belangrijkste bezit. Geboren worden geeft recht op een bestaan in vrijheid! De samenleving waarin je wordt geboren, heeft de plicht je een bestaan te garanderen. De nieuw geborenen hebben de plicht zich te ontwikkelen tot volwaardig deelnemers, die een positieve bijdrage aan deze wereld kunnen geven. De grondwet en de universele rechten van de mens kunnen als basis dienen van een samenlevingscontract tussen de samenleving en de nieuwe mens. Dit samenlevingscontract vermeld; de plichten en rechten verenigt in regels en wetten, die je bestaan garanderen. De weg naar volwassenheid is het samenvloeien van rechten en plichten tot een tweeslachtigheid die je in staat stelt, met gevaren en zegeningen van de wereld om te kunnen gaan. Rechten en plichten zijn twee kanten van de zelfde munt. Geboren worden is; rechten krijgen en rechten afstaan! Jouw recht op een stuk land, waarop je voor jezelf voedsel kunt verbouwen, draag je over aan de samenleving. Jouw recht, zelfstandig water, olie, gas of andere grondstoffen uit de bodem te halen, die je voor je bestaan nodig hebt, draag je over aan de samenleving. Deze ruil maakt je economisch gelijkwaardig aan elk ander mens op deze planeet, die eerder dan jou geboren is! De samenleving, gaat met de aan haar toevertrouwde rechten, samen met burgers en bedrijven, water, gas, olie en andere bodemschatten winnen, plus de voedselproductie organiseren. Zij gebruikt haar rechten ook om met andere samenlevingen afspraken te maken over handel en reizen, enz.

5 De derde stap. 5 De samenleving, gebruikt de aan haar toevertrouwde rechten, om haar plichten tegenover nieuwgeborenen na te komen om voor hen een bestaan mogelijk te maken dat bij mensen past, zodat mensen tot volle bloei kunnen komen. De samenleving organiseert scholing, medische zorg enz. Als er voor een korte of langere periode geen werk is, heb je recht op een inkomen, op grond van de rechten die je bij je geboorte hebt overgedragen aan de samenleving. Dat inkomen is geen cadeautje, het is je geboorterecht, daar hoort een inkomen bij! De nieuwgeborenen gebruiken hun rechten om te leren omgaan met de plichten die horen bij een volwaardig en volwassen bestaan, zodat zij het spel kunnen meespelen, dat de verdeling van de bestaansmiddelen regelt. Elke grondwet en andere wetten en regels die niet in overeenstemming zijn met de Universele verklaring van de rechten van de mens, zijn ongeldig. Zulke wetten en regels lokken misdaden uit. Iedereen die wetten wil invoeren, toepassen en handhaven die de universele verklaring van de rechten van de mens schenden, zetten aan tot ongewenst gedrag en kan daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Bestuurders. In te veel samenlevingen is de grondwet en de daaruit gespruiten regels en wetten niet goed en zal opnieuw moeten worden bedacht en geschreven. Door de eeuwen heen heeft de heersende klasse, wetten gemaakt die nooit hadden mogen worden bedacht laat staan gemaakt, zoals de wet die de slavenhandel heeft toegelaten, de koloniale wetgeving, vrouwen discriminatie, kinderarbeid, enz. In onze geschiedenisboeken vindt u het bewijs dat bestuursambtenaren over de hele wereld misdaden tegen de mensheid hebben gelegaliseerd. De samenleving zijn wij. Burgers hebben niet genoeg tegenspel gegeven aan hun bestuurders, dit is een van de redenen dat er altijd wel ergens oorlog is op onze wereld. Uw geboorterecht verplicht u beter tegenspel te geven aan uw bestuurders zodat zij niet de fouten blijven maken die zij al eeuwen maken. Ten slotte zijn bestuurders ook gewone mensen die hulp en advies van anderen nodig hebben. Leer dus uw geboorterecht hanteren en verdedigen, bestuurders hebben recht op uw tegenspel. De toeschouwer die niets onderneemt om bestuurders van hun dwalingen te houden is net zo schuldig aan de misdaden tegen de mensheid als bestuurders! Om het verdelen van de levens- taken en behoeften goed te kunnen meespelen, is het nodig een basis te gebruiken van enkele simpele regels die uw rechten en plichten duidelijk benoemen. Deze basis staat in dit boek, kort en bondig samengevat, in enkele gemakkelijk te onthouden zinnen. Met deze basis in je gedachten, bent u instaat, uw rechten op een gezond bestaan veilig te stellen. En helpen u een juist evenwicht te vinden tussen rechten en plichten. In dit boek vertel ik meer over de voordelen van volwaardig en gelijkwaardig meedoen in de samenleving waar u deel van uit maakt. Door mensen beter te leren omgaan met me de tweeslachtigheid van rechten en plichten, vergroot je de betrokkenheid bij de verdeling van belangen tussen burgers en samenleving. Ondanks dat zullen er altijd mensen zijn die ongewenst en schadelijk gedrag vertonen, deze mensen zullen wij op basis van hun geboorterecht fatsoenlijk moeten behandelen. Wanneer opsluiten buiten de samenleving noodzakelijk is, zal dit moeten gebeuren op zo een dergelijke wijze dat de kans op herstel en terugkeer in de samenleving, de grootst mogelijke kans van slagen heeft.

6 De derde stap. 6 Waarom hebben wij regels en wetten? Regels en wetten hebben wij om bij conflicten oplossingen te kunnen bedenken en vinden waarmee wij respectvol en als vredelievende mensen tegenover elkaar kunnen blijven staan. Hoe wordt je vrij? De wereld met zijn gevaren en zegeningen leren kennen maakt je vrij. Wees niet bang voor de vrijheid. Als je hebt leren omgaan met de gevaren en zegeningen van de wereld, hoef je niet bang te zijn voor vrijheid. want je hebt er mee leren omgaan, zodat je ten volle kunt leven, liefhebben, zingen, dansen enz. Bron en basis denkgereedschap om uw gedachten te ordenen. Hier onder de basisregels die u kunnen helpen regels en wetten te veranderen, nieuwe wetten te maken, en deze zo toe te passen dat u als goede buren met en naast elkaar kunt leven. 1. Alle mensen hebben het recht alles te leren kennen wat er op de wereld is. 2. Met die kennis en vaardigheden kunnen mensen zelfstandig en onafhankelijk met gevaren leren omgaan, zodat mensen de zegeningen kunnen oogsten. 3. De zegeningen kunnen we delen met onze medemensen. 4. Wij hebben de plicht iedereen te helpen die de wereld wil leren kennen. 5. Als mensen fouten maken hebben ze misschien hulp nodig en geen straf. 6. Als mensen opzettelijk fouten maken, hebben ze zeker hulp nodig en zeker geen straf. Als we een passend antwoord willen vinden op de keuzes waarvoor mensen kunnen worden gesteld, heeft u een bron/basis nodig waarmee iedereen helder kan denken; die elk mens kan gebruiken, ongeacht afkomst, religie of politieke overtuiging. Een eenvoudig gedachtegoed met regels, rechten en plichten. Deze regels zijn, zoals boven vermeld. Voordat je met de nieuwe basisregels en het gedachtegoed de wereld gaat veranderen, raad ik u aan, uzelf beter te leren kennen. Leer omgaan met de gevaren en zegeningen die er op de wereld zijn. De ervaringen die u daarbij opdoet, helpen u de basis regels, de bron van uw gedachtegoed eigen te maken, te begrijpen en toe te passen. De kwaliteit van je denkenvermogen verbetert, als je zeker weet dat je met de juiste basisrechten en plichten werkt. Als je vindt dat je dat al doet en altijd al gedaan hebt, waarom is het dan wettelijk niet toegestaan; vrij en zelfstandig invulling te geven aan je eigen privé leven De kunst van het leven is; zo te leven dat je de derde stap kunt nemen! De derde stap moet leiden tot dat; je vrij en zelfstandig kunt handelen, je geboorterechten en plichten kunt opeisen en verdedigen, je de menselijkheid van anderen en jezelf kunt accepteren, je leert inzien dat je van onderlinge verschillen toegevoegde waarde hebben, je leert inzien dat achter problemen, kansen liggen, je leert inzien dat je met service en hulp, ook regels en wetten kunt handhaven, je geen grenzen moet stellen maar grenzen moet leren kennen, je kunt inzien dat je niet moet straffen maar moet helpen verantwoording te dragen.

7 De derde stap. 7 Onze persoonlijke voorkeur. U hoeft het niet me mij eens te zijn! Wat goed is voor mij, kan slecht zijn voor een ander. Goed en slecht is heel persoonlijk. Net zoals mooi, lelijk, lekker en vies. Met gevaar is het precies het zelfde. Waar sommige mensen aan dood gaan, is voor anderen genezend medicijn. We moeten voor onszelf kunnen uitzoeken wat goed, mooi, lelijk en gevaarlijk is enz. dat is wat De Derde Stap voorheeft met uw persoonlijke voorkeur en vrijheid. Regel je eigen leven. Laat je leven niet bepalen door anderen, die heel andere fascinaties hebben dan u. Anderen mogen u helpen uw eigen leven te leiden. Ze mogen het nooit bepalen! Dat is ten volle leven. Dat is zelfbeschikking. Respecteer je medemensen, door jezelf te respecteren. U hoeft het niet met mij eens te zijn, en toch kunnen we het leven van elkaar verrijken, door respect te hebben voor andere meningen en andere manieren van leven. Wees jezelf en laat anderen ook zichzelf zijn. Wij moeten geen grenzen voor anderen stellen maar de ander helpen zijn eigen grenzen leren kennen! Onderlinge verschillen, een gezamenlijk belang; bron van rijkdom en geluk. Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat wij mensen, niet de superieure wezens zijn waar de meeste van ons, zichzelf voor houden. Dat maakt de wereld tot een zeer gevaarlijke plaats om op te leven. Dat blijkt onder andere uit het feit dat in de verschillende samenlevingen anders wordt gedacht en geoordeeld over wat wenselijk en onwenselijk gedrag is. Gekleed gaan in een boerka wordt in sommige samenlevingen zeer gewaardeerd en als zeer beschaafd beschouwd, in andere samenlevingen is zo gekleed gaan een reden om je te discrimineren, beschimpen en van het openbare leven uit te sluiten, enz. Andersom is het voor vrouwen die een lange broek of mini rok dragen in gebieden waar de boerka het gewenste kledingstuk is, een reden uitgesloten en/of opgesloten te worden enz. En dan hebben we het alleen maar over verschillen in klederdracht. Het wordt tijd dat we leren inzien dat onderlinge verschillen toegevoegde waarde bezitten waarmee we de som van de enkele delen groter kunnen maken dan de enkele delen op zichzelf bezitten. Pas, als we geleerd hebben onze onderlinge verschillen te gebruiken als een zegen en we ze door samenwerking tot een toegevoegde waarde hebben gemaakt. Dan pas, kunnen wij ons ontwikkelen tot de superieure wezens die we kunnen zijn. Dit boek reikt u enkele regels aan die u helpen die superieure vrouw/man te worden die uzelf denkt te zijn. Met de op een hand te tellen regels wordt; overleven, vrij en ten volle leven! Waarom hierover een boek schrijven? Ten eerste; de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving verslechtert. Daarom is het nodig dat u weet wat er op de wereld gebeurt met water, lucht, planten en dieren. Uw welzijn is in groot gevaar, als u niet weet aan welke veranderingen uw leefomgeving blootstaat. Leer de wereld kennen zodat u mee kunt beslissen. Water en de lucht die u gebruikt komen niet uit Nederland. Het komt van alle delen van de wereld naar u toegestroomd. Uw levensbelang houdt niet op bij landsgrenzen. Daarom is het nodig dat u met nieuwe basis rechten en plichten gaat leren denken en handelen. Ten tweede; zodra u begint alles op de wereld te leren kennen en gebruiken, houdt u er dan rekening mee, dat u op belemmeringen kunt stuiten, waar u in uw stoutste dromen niet aan heeft kunnen denken.

8 De derde stap. 8 Zoals politieke, religieuze dogma s, onwetendheid, bekrompenheid, kadavermentaliteit, onbuigzaamheid enz. Alles wat u denkt te weten van en over het goede van gerechtigheid, straf en boete blijken in het licht van uw nieuw verworven wetenschap, mensontsierende perversiteiten. Wanneer u de bronregels van denken leert gebruiken die ik u voorstel, loopt u het risico overmand te worden door emoties. Wat u altijd voor goed en beschaafd hebt gehouden, kunt u nu gaan ervaren als dom, pervers en mensontsierend. Ten derde; Ik schrijf dit niet om koppen te laten rollen of mensen als criminelen af te schilderen. waarom dan wel?. Er is tamelijk veel te winnen aan voorspoed en menselijk geluk, door enkele regels tekst aan uw algemene basiskennis toe te voegen. Met de uitbreiding van uw werkgeheugen verwerft u nieuwe inzichten in de maatschappelijke problemen van deze tijd en worden uw mogelijkheden vergroot. U kunt succesvoller tegenspel geven in het politieke debat, waardoor u evenwichtigere verdeling van macht en welvaart kunt bevorderen. U ziet meer mogelijkheden waarmee ongewenst gedrag kan worden afgehandeld. U leert inzien dat oorzaken van problemen en conflicten toegevoegde waarde bezitten, waarvan we veel profijt kunnen hebben. De vraag, wat kunnen wij er van leren, leert u genuanceerder inzetten en gebruiken. U krijgt meer zelfkennis en inzicht in gedrag van anderen. De keur aan nieuwe indrukken en wetenschappen, vergroten de kansen op geluk. Het biedt u volop mogelijkheden u en gezin in alle opzichten een rijker leven te geven, op elk gebied. De overheid heeft niet alleen informatieplicht, daar horen ook bij; Opleiding, training en voorwaarden scheppen uw vrijheid ten volle te beleven. Elke religieuze en politieke stroming enz. die dit niet actief uitdragen en bevorderen, zijn fout! U kunt kiezen tussen de vreugde van vrijheid of het verdriet van, paternalistische onderdrukking. Aan u de keuze! Het aha erleben ligt in ieders bereik. We moeten nog veel leren. Dat blijkt onder andere uit wat we geloven. Neem nu het Bijbel verhaal over Jezus. Zijn vader maakte mensen. Zijn zoon Jezus moest voor de zonden van die mensen aan het kruis sterven. We kunnen het maar niet laten anderen voor fouten van anderen mensen leed toe te dienen en/of te vermoorden. Neem nu het huwelijk van Maxima en Wilhelm Alexander. We vonden het nodig de trouwdag van onze toekomstige koningin en koning te verpesten. Door de vader van Maxima niet toe te staan bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig te zijn. Haar vader wordt verdacht van misdaden tegen de mensheid in Argentinië. Om die verdachtmaking, vernederden wij zijn dochter en schoonzoon publiekelijk. Door de vader zijn aanwezigheid te weigeren bij het openbare gedeelte van het huwelijk. Omdat wij mensen zulke zinloze psychische wrede maatregelen verzinnen en toepassen, daarom schrijf ik dit boek. Je zelf en de wereld leren kennen, helpt je te zijn wie je werkelijk bent. Waardoor je de samenleving, je gezin en je werk beter van dienst kan zijn. De neiging of noodzaak tot wat wij crimineel gedrag noemen, zal afnemen. Ik ontken niet dat er heel wat misdaad is in de samenleving. Ons huidige gerechtigheidsdenken heeft daar geen passend antwoord op. Sterker nog, veel wat bedacht is met strafrechtelijk en gerechtigheidsdenken, lokt misdaden uit. Zelfkennis en wereldwijsheid, kunnen helpen ons gedrag ten goede te veranderen. De oplossingen die wij kunnen vinden met de nieuwe basisregels en inzichten, zullen voor slachtoffers, om- en bijstanders veel profijtelijker zijn, dan de bedenksels die uit het oude paternalistische strafrechtelijk denken en handelen voortvloeien.

9 De derde stap. 9 Het service- en hulpgericht denken helpt mensen verantwoording te nemen en dragen. Dat kan ook veel beter doordat mensen zichzelf beter kennen en hebben leren omgaan met wat gevaarlijk is in de wereld. We kunnen ons brein ontgiften. Mensen die in zaken geloven die hij/zij niet begrijpen, zijn makkelijk te misbruiken! Geloven verdooft. Wie gelooft legt zijn kritisch vermogen het zwijgen op en roept het slachtofferschap over zichzelf af! Mensen die niet kritisch zijn, beperken hun creatieve talenten, verarmen hun realiteitsbeeld, verkleinen hun wereld en hun toekomstmogelijkheden en lopen de kans niet tot volle bloei te komen. Geloof in jezelf! Leer eerst je zelf kennen en begrijpen. Met die kennis vergroot je de slagingskansen, van de doelen die je jezelf stelt. Kennen, weten, en kunnen; daar begint het leven mee. Liefde helpt je verder. De kennis opgeslagen in ons brein is doordrenkt met waanideeën; dat is het gif van oude ideologieën. Deze vinden hun oorsprong in religies en politieke overtuigingen die nog steeds mensen beïnvloeden met hun perverse, wrede mensontsierende dogma s en overtuigingen. De moraal van oude dictators, communisme, nazi s enz. en van religies met veelgoderij, mensenoffers, duiveluitdrijving en de moraal van de Rooms Katholieke inquisitie vervuilen nog steeds het denken van veel mensen. Veel van deze ideologieën bepalen nog steeds de keuzes die mensen maken. En zijn er de oorzaak van dat wij regels en wetten normaal vinden, die helemaal niet normaal zijn, en in werkelijkheid onze geestelijke en lichamelijke gezondheid schaden. Je kunt je brein reinigen. Je kunt die vervuilende kennis uit je denken halen en/of buiten spel zetten, door het te filteren met de basisregels uit dit boekje. Het is geen eenvoudig karwei, het is verhelderend en frustrerend tegelijk. Zoek hulp als de emoties u te heftig worden. Depressies, boosheid, woede zijn slechte raadgevers. Je hebt al een Woekerpolis, en een stapel boetes voor een paar luttele kilometer te hard rijden. En de nodige desillusies heb je ook al. Als je begint te beseffen dat strafrecht bedrog is. Als je ziet dat je als ambtenaar misbruikt wordt. Als je merkt dat je geloof hecht aan leugens en bedrog. Als je ziet dat je helemaal niet zo vrij bent als je wordt voorgehouden enz. dan kan je behoorlijk van streek raken! Er zijn veel ambtenaren die heel nuttig werk doen. Van de meeste ambtenaren is dat niet zo duidelijk. Vooral de handhavende, bewakende en controlerende ambtenaren zijn nogal eens misbruikt. Zo dachten de ambtenaren die onder Hitler hebben gewerkt, dat zij een zegen waren voor Duitsland. Wijsheid achteraf laat zien dat dit niet zo was. Nederland heeft in het verleden hun ambtenaren acties laten uitvoeren die niet veel beter waren, dan de Duitse ambtenaren die onder Hitler in concentratiekampen hebben gewerkt. De Nederlandse doofpotten staan bol van misdaden tegen de mensheid. Nederlandse politie ambtenaren hebben joodse kinderen en volwassenen op de trein gezet naar de Duitse vernietigingskampen. Nederlandse soldaten hebben voor en na de tweede W.O. in Indonesië moordpartijen gepleegd op de burgerbevolking enz. Het wordt tijd dat de doofpotten open gaan! Niet om de schuldige te vervolgen, maar om van te leren, dat wij in een wereld leven waar zulke misdaden, opeenvolgend worden gepleegd, ook daarvoor is het nodig de derde stap te zetten!

10 De derde stap. 10 Dat het zo n rotzooi is in het grootste gedeelte van de wereld, is omdat, we de derde stap niet durven te zetten. Alleen de theorie van vrij/denken en vrij/spreken over wat je fascineert, geeft geen voldoende leefervaring. Als je wel mag kijken en ruiken maar niet mag eten, word je op den duur gek. En dat is nou precies wat er af en toe gebeurt met mensen. De mensheid heeft al aan heelveel waanzinnige gedachtespinsels geleden, zoals; slavenhandel, godsdienstwaanzin, heksenjacht, genocide op indianen, joden en andere volkeren. Momenteel roeien we de walvissen uit, en jagen op vrijheidsstrijders en drugsgebruikers enz. Mensen zeggen zo gemakkelijk, ik heb niets te verbergen, van mij mogen ze alles weten! Deze mensen verdenk ik er van, geen kennis te hebben van de lessen uit het verleden. Mensen zijn vervolgd voor het hebben van sympathieën voor andere geloven, politieke overtuigingen en andere nationaliteiten. Nog niet zo lang geleden was het hebben van een baard genoeg om je als terrorist te behandelen. Regelmatig wordt de mensheid geteisterd door massale waanzin, waardoor een groot deel van de bevolking, opzoek gaat naar een excuus om mensen te vervolgen. Alle kennis over u wordt dan misbruikt, om u schuldig of niet te veroordelen met of zonder proces. Elk excuus wordt gebruikt. Iedereen die zegt, van mij mogen ze alles weten, ik heb niets te verbergen, is het ultieme, nieuwe slachtoffer voor de volgende vlaag van massale waanzin die af en toe de mensheid teistert. Wilt u geen slachtoffer worden, leer dan van de lessen uit het verleden. Bescherm uzelf, en uw kinderen! Tegenover een wereld van tegenstellingen, conflicten, terrorisme en oorlog, staat de jonge mens met al zijn onzekerheid, onwetendheid, talenten, gebreken, frustraties en angsten, waarmee jongeren hun weg moeten zien te vinden. Hoe eenvoudig of moeilijk zijn de rechten en plichten waarmee jonge mensen hun leven moeten opbouwen? Dit boek is een eerste hulp voor de rest van de stappen die zij in hun leven nog moet maken. Mijn ideeën over de wereld moeten niet jullie ideeën worden maar een inspirerende invalshoek waarmee je naar jezelf en de wereld kunt kijken. Hoe gek hebben ze u gemaakt? Straffen is geen intelligente oplossing, het is een emotionele reactie op afwijkend gedrag. Wij hebben geleerd dat straf gerechtigheid is. Straf bevredigt uw wraak en uw perverse onedele gevoelens. Gerechtigheid is heel wat anders. Gerechtigheid is fatsoen. Fatsoen is vrede sluiten, schade vergoeden, vergeving en als goede buren naast elkaar in vrede verder leven. Religie, betekent respect voor anderen en anders denkende, des spijts wat de dikke van Dale er over schrijft. En hoe misbruikt religie ook is, het moet respect zijn voor alles. Uiteindelijk leert u de schoonheid kennen, die met de nieuwe inzichten en mogelijkheden in uw geest opkomen. U gaat langzaam inzien, dat in het bos van de onzin, het geen zin heeft slechte blaadjes van de takken te plukken. Je moet het bos gezond maken, door de grond te verschonen en helder water aan de wortels te geven. U krijgt zelfvertrouwen, u gaat merken dat u geen geestelijke bijstand nodig hebt maar wel de mensen die de politieke kar trekken. Niet uw vrijheid van handelen moet beperkt worden, maar de vrijheid van politieke leiders moet aan banden worden gelegd, want zij beslissen over uw privé leven, u hebt geen zeggenschap over hun leven. U kunt er wel voor zorgen dat zij niet bang voor u hoeven te zijn.

11 De derde stap. 11 Na veel verbazing en verbijstering ziet u ook mogelijkheden om uw leven zonder revolutie, oorlog en andere idioot geweld te verbeteren. De Arabische lentes in Egypte, Libië, Syrië enz. laten u duidelijk zien dat je niet eerst bovenaan veranderingen moet aanbrengen maar onderaan. Dan vallen de slechte blaadjes er vanzelf af, zonder al de moeite om boven in de boom te klimmen. Onwetendheid is gemakkelijker te bestrijden dan misdaad. De bron van je denken zal moeten worden aangepast, met zelf- en wereld kennis, en de nieuwe basisregels en plichten, van daaruit maak je andere, betere keuzes. Keuzes die vrijheid en gelegenheden bieden aan mensen, hun eigen leven te vullen met wat hen interesseert, fascineert en hen gelukkig maakt. Veel regels en wetgeving bemoeien zich met uw privé leven. Het handhaven van die regels legt een enorme druk op het politie apparaat en slokt onnodig veel belastinggeld op. Ik ben er van overtuigd dat we veel betere resultaten en leven kunnen hebben als vanuit ons nieuwe basis denken, regels en wetten worden bedacht en gemaakt. De druk en de kosten op het ambtenaren en politieapparaat zal afnemen. De vrij gekomen mensen en middelen kunnen worden ingezet voor nieuwe infrastructuren die nodig zijn, waar mensen de gelegenheid wordt geboden, hun kennis over wat hen fascineert op het niveau te brengen, dat mensen zelfstandig kunnen omgaan met wat interesseert. Een land dat de scholing verslechtert, heeft geen toekomst, wat rest is een dodelijke aftocht. Goede en foute politici zijn gemakkelijk te herkennen. Goede politici bevorderen de zelfstandigheid van mensen. Foute leiders maken zichzelf onmisbaar en u afhankelijk van hun luimen en streken. Alle regels en wetten moeten u vrijheid en zelfstandigheid bevorderen en mogelijk maken. Elke meester die zijn studenten niet tot zelfstandig denken, spreken en handelen opleidt, is een profiteur. Scheidt het kaf van het koren, en begin uw brein te ontgiften! Korte analyse. De revoluties van de laatste 500 jaar hebben zonder twijfel veel ten goede veranderd. Het pure basis denken over rechten en plichten is nauwelijks veranderd, vernieuwd of toegepast waardoor de nieuwe leiders na verloop van tijd de zelfde fouten maakten als de vorige volksmenners; andere schijthuizen de zelfde stront. Deze zeer beknopte analyse is bedoeld het inzicht te vergroten in de gevolgen van de tegenstellingen die op ons levenspad zijn en worden gebracht door religies en politieke ideologieën. Het welzijn van de mensheid kan sterk worden verbeterd, door de tegenstellingen van politiek en religie achter ons te laten en van mijn basisregels en denken uit te gaan. Het universum weet, het gelooft niet! De wereld bestaat al uit veel tegenstellingen zoals leven en dood enz. (de religies verzinnen er nog heel veel bij) zoals hemel en hel enz. Het is dus beter om daarmee te leren omgaan. Alles in het universum verloopt in een ellips. Op welk punt je ook bent op die ellips, je bevindt je altijd tussen tegenstellingen.

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Het universum, de natuurwetten en uzelf 1

Het universum, de natuurwetten en uzelf 1 Het universum, de natuurwetten en uzelf 1 De geschiedenis van de mensheid voor zover ik die heb leren kennen, (van wiel tot ruimteschepen). Zegt mij, dat onze planeet de plaats is waar alles wat mogelijk

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Verkondiging Geef me meer geloof God. Het is één van de meest gevaarlijke vragen die je aan God kunt stellen. Ik kan je van te voren zeggen:

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Hoe mooi kan het zijn

Hoe mooi kan het zijn Hoe mooi kan het zijn Weet je hoe mooi het eigenlijk is om alles te kunnen doen, jezelf te zijn en dit ook te blijven. Je zegt gewoon wat je wel en niet leuk vindt, graag doet, zonder dit te overdrijven.

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Preek de Wet van Mozes

Preek de Wet van Mozes Lieve gemeente, Aan Rabbi Hillel werd eens gevraagd of hij de hele Thora kon opzeggen terwijl hij op 1 been stond. Hij nam de uitdaging aan, ging op 1 been staan en zei: Behandel de ander niet zoals je

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Preek Job 18 juni 2017

Preek Job 18 juni 2017 Lieve Gemeente, Waarschijnlijk is Job één van de figuren in de Bijbel waarmee we ons het beste kunnen identificeren. Allemaal kennen we Job en allemaal kunnen we ons af en toe als Job voelen. Want het

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Kunt u mij een (voor u) belangrijk verhaal over Jezus vertellen? Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Zijn twee belangrijkste geboden: Heb je God lief

Nadere informatie

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd.

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd. Bezinning Thema Andes, harmonie, schepping Aankleding Op de grond ligt een Wipalavlag of een mooie doek met erop een ondiepe schaal. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kommetje water, een brandend

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk.

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Uitleg schilderij met kruis en rozen. Waarom EEN WIT KRUIS, de kleur van reinheid? Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Door het

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN GEBED OM VERGEVING De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus van elke viering een belangrijke betekenis en functie. De afstand die in het dagelijkse leven tussen God en mens

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

Het hiernamaals, het leven na de dood

Het hiernamaals, het leven na de dood Het hiernamaals, het leven na de dood ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الا خرة لياة بعد املوت» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1

Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1 Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1 Beste mensen, De meimaand is een mooie maand. Mei betekent zon en voorjaar, het betekent weer buiten kunnen zitten. Maar de maand mei betekent ook denken

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING ONTMOETINGEN MET GOD Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING maart 2004 Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Wat is Reiki? De bijbel en Reiki zijn het er allebei over eens dat de mens bestaat uit een GEEST een ZIEL en een LICHAAM.

Wat is Reiki? De bijbel en Reiki zijn het er allebei over eens dat de mens bestaat uit een GEEST een ZIEL en een LICHAAM. Wat is Reiki? REIKI staat voor universele levensenergie. Deze leer is afkomstig uit het Japanse Boeddhisme. In het Japans betekent REI geest en KI energie ; het is dus de leer van de geestesenergie. Het

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Bijbelstudie 1 De barmhartige Samaritaan Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Vraag 1 a. Wat is een wetgeleerde? Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. b. Wat vraagt deze man? Meester,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn bekende en lastige woorden die we vandaag hebben gelezen. Keer de ander je linker wang toe als je wordt geslagen. Heb je vijanden lief. Als

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Gemeente van Christus,

Gemeente van Christus, Dan. 7,1-14; Mat.26,57-68 Witte donderdag 17 april 2014 Viering van het HA Ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Iedereen droomt elke nacht. Maar lang niet elke droom weet je nog als je wakker wordt. En

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12?

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Romeinen 7:7. Paulus stelt weer een vraag, die het voorafgaande mogelijk oproept bij mensen. Hij zei immers, dat de wet (vroeger) zondige hartstochten in ons opriep

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets is wat het lijkt Misschien kent u die zin. Het is het motto van het tv-programma Wie is de mol? Een programma waar één van de deelnemers een mol,

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie

Vertrouwen ontwikkelen is het eigen vermogen om alles wat er met jou gebeurt aan te kunnen.

Vertrouwen ontwikkelen is het eigen vermogen om alles wat er met jou gebeurt aan te kunnen. Niet durven toch doen Dr. Susan Jeffers ISBN 90 4390 096 6 I. Niveau s; 1. Doe angsten 1.1. Dingen die gebeuren, zaken die veranderen 1.2. Dingen die actie vereisen, beslissingen nemen 2. Gevoelsangsten

Nadere informatie

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus,

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: 28-34 ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. En dan volgen, met andere woorden dan wij meestal

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Jeremia 1: Vertel het door!

Jeremia 1: Vertel het door! Jeremia 1:4-19 - Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Volgeling van Jezus: preek 6. Intro We zijn begin april begonnen met het beeld van de Zoon PP1

Volgeling van Jezus: preek 6. Intro We zijn begin april begonnen met het beeld van de Zoon PP1 Volgeling van Jezus: preek 6 Intro We zijn begin april begonnen met het beeld van de Zoon PP1 Dit is een enorme uitnodiging: God wil, door de omstandigheden waarin je je bevindt, met je aan het werk gaan,

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie