De derde stap. 1. Een ieder is gemachtigd zonder toestemming van de schrijver, de inhoud van dit boek te copieren en te verspreiden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De derde stap. 1. Een ieder is gemachtigd zonder toestemming van de schrijver, de inhoud van dit boek te copieren en te verspreiden."

Transcriptie

1 De derde stap. 1 Een ieder is gemachtigd zonder toestemming van de schrijver, de inhoud van dit boek te copieren en te verspreiden.

2 De derde stap. 2 De schrijver. Ik ben geboren in een uniek tijdsgewricht, De tweede wereld oorlog was net beëindigd. Mijn pubertijd begon, toen de Hippies het straatbeeld begonnen te bepalen met hun fleurige kleding en met bloemen in hun haren de boodschap van vrede en vrijheid begonnen uit te dragen. De media stonden bol van de verhalen over processen tegen oorlogsmisdadigers. Een grotere tegenstelling kan je je bijna niet voorstellen. In die tijd begon mijn fascinatie voor de onderlinge menslelijke verhoudingen. Mijn eigen aanvaringen met de samenleving gaven mij de unieke kans deze in bijna al zijn facetten te leren kennen. Dit riep bij mij de volgende vragen op. Kunnen mensen vrij leven, zonder anderen en zichzelf te beschadigen? Wat heeft de individuele mens nodig aan kennis, ervaring en vaardigheden, zodat hij vrij kan leven? Ik deel met u mijn inzichten en heb enkele feiten en suggesties op een rij gezet, waarvan ik denk dat, de weg naar vrijheid, kan worden gevonden. Vrijheid is ons geboorterecht. Dankwoord, Onuitsprekelijk veel dank gaat uit naar alle dictators en andere spelers op het politieke en religieuze toneel die door alle eeuwen heen, met hun perverse misdaden hebben laten zien tot welke waanzin wij en zij in staat zijn. Zonder wie dit boek nooit had kunnen ontstaan. Niets is wat het lijkt op deze aardbol. Gerechtigheid is niet gebaseerd op fatsoen maar op: wraak, vergelding en leed toedienen. Beschermers blijken vijanden te zijn en liefde is meestal eigenliefde enz. in het universum is het even zo: wat een rechte lijn lijkt, is een ellipsvormige lijn die eindigt waar die begint. Als we ten volle willen leven zullen we dit moeten erkennen en leren omgaan met onze blindheid, die ons het zicht op de realiteit ontneemt. Waardoor alle politieke spelers ons geboorterecht kunnen misbruiken ten voordelen van henzelf en hun politieke en religieuze vrienden. We kunnen de in - of explosie van het universum niet tegenhouden. We kunnen de tijd die ons nog rest wel gebruiken om te gaan leven zoals het bedoeld is: leven in maximale vrijheid, vanuit respect voor al het andere om ons heen. Het boekje De derde stap, kan u helpen uw visie op de samenleving te rationaliseren, zodat u uw eigen positie beter kunt bepalen. Van daaruit kunt u kiezen, voor wat u wilt! Ik informeer u, ik leid u niet! U kunt deze informatie gebruiken als bewijs voor uw standpunten, samen met de bewijzen die u in elk geschiedenisboek kunt vinden. Het bewijs, dat te veel mensen verkeerde keuzes hebben gemaakt. Blijkt uit het feit dat; politici door de eeuwen heen wetten hebben kunnen maken en gehandhaafd die vrouwen discriminatie, slavernij, oorlog en kolonialiseren hebben gelegaliseerd? En nog steeds legaliseren of gedogen. Nu wij weten dat de politici u niet een bestaan kunnen garanderen, die bij uw persoonlijke ontwikkeling past, wordt het de hoogste tijd voor de derde stap, zodat u geweldloos tegenstand kunt bieden tegen de mensen die u uw vrijheid niet durven of willen geven. Veel lees plezier. C. J. Fuchs.

3 De derde stap. 3 Voorwoord. Utopie als reddingsboei! Wij hebben een idealistische positieve utopie nodig om tegen de menselijke neiging ( oorlog voorrang te geven boven vrede ), krachten vrij te maken die balans naar vrede kan doen doorslaan. Als het politieke tegenspel van burgers tegenover overheid niet in balans is, is de verdeling van welvaart niet in balans. Wij doen nog niet alles wat mogelijk is, om de balans van negatief, naar positief te doen omslaan. Door de verkeerde manier van handhaven zijn er nog steeds teveel negatieve prikkels in de samenleving en worden veel menselijke behoeften niet bevredigt. We moeten leren onze verschillen samen te laten werken, zodat zij toegevoegde waarde kunnen worden. Daar is de derde stap voor nodig. Service en hulp gericht denken en handelen, kan daarbij een grote rol spelen. Ons denken over ons geboorterecht, kan met de basisregels over rechten en plichten, de positieve doelen beter in zicht brengen. Wat eenmaal in zicht is, is haalbaar! Als we het positieve niet sterker maken dan het negatieve, verliezen we het van de perverse doemdenkers en zal de waanzin het winnen van de zin van het leven. We hebben een doel nodig dat de balans kan helpen doorslaan naar meer positieve- dan negatieve prikkels. De wetten en regels die door alleenheersers bedacht zijn en wereldwijd door de meeste ambtenaren nog steeds worden toegepast, gaan dat niet voor u doen! Doe zelf; de derde stap! Gebruik de basis regels, ga service gericht denken en handelen, en verdedig je geboorterecht. We have to do it in the name of love. Vrij denken, spreken en vrijheid van handelen. Ik ben er van overtuigd dat mensen niet alleen de vrijheid van denken en spreken mogen hebben, maar ook de vrijheid van handelen in en over eigen leven mogen hebben. Denken en spreken is theorie, daar hoort ook praktijk bij. Daarvoor is een heel andere visie nodig over mensenrechten, geboorterecht en de manier waarop we met elkaar regels en wetten handhaven. Naast strafgevend handhaven zal ook service en hulp gericht handhaven moeten worden ingevoerd. Denken vanuit een ander denk standpunt. Niet strijden tegen wat je haat, maar bevorderen wat je lief hebt. Dat dit niet gemakkelijk is, begrijp ik heel goed. Maar als de mensheid een toekomst wil hebben zullen we die derde stap moeten maken. Deze stap ligt in het logische vervolg van de stappen die we al hebben gemaakt; vrij denken en vrijheid van meningsuiting. Nu moeten we de laatste stap ook durven maken naar; vrij zelfstandig invulling geven aan je privé leven. Laten we er serieus over denken en spreken. Want, dat mogen we al! Je kunt jezelf wel onbekwaam verklaren en onder curatele willen stellen van leiders, maar laat de rest van de mensheid dat zelf bepalen. Alleen daarom al. Keer op keer bewijzen de politici (de vertegenwoordigers van uw geboorterecht) dat zij u geen, bij u passende toekomst kunnen bieden. Sterker nog, zij werpen regels en wetten op die uw ontplooiing en een bij u passend leven bemoeilijken en/of onmogelijk maken. De crises van de moderne en oude geschiedenis laten u zien dat zij niet kunnen waarmaken wat zij u beloven. Als er al veranderingen ten goede kwamen, kwam dat door harde en grote bedreigende protesten van burgers tegen de politici en hun handlangers. En dan vaak nog nadat er tijdens die protesten veel doden en gewonden waren gevallen.

4 De derde stap. 4 Bezint voor u begint! Negatieve gedachten, en/of direct handelen vanuit frustraties, leiden meestal tot meer frustrerende situaties. Emotionele gefrustreerde gevoelens zijn niet de juiste bron, waar uit goede oplossingen naar boven komen. U kunt uzelf beschermen door niet direct te handelen vanuit gedachten die uit frustratie en of uit sterke emoties in u opkomen. Ideeën die sterke negatieve lading hebben, kunt u beter op een later tijdstip nog eens overdenken. Wacht tot u rustig en kalm de oorzaak van uw frustratie kunt overdenken. Dan komt u op andere gedachten, die meestal beter zijn. Bescherm uzelf, neem de tijd! Wat mij heeft geholpen is een ander vertrekpunt voor mijn denken te nemen. Ik gebruik nu; bevorder wat je lief hebt. In plaats van bestrijden wat je haat. Geboorterecht. Volgens mij is geboorterecht je belangrijkste bezit. Geboren worden geeft recht op een bestaan in vrijheid! De samenleving waarin je wordt geboren, heeft de plicht je een bestaan te garanderen. De nieuw geborenen hebben de plicht zich te ontwikkelen tot volwaardig deelnemers, die een positieve bijdrage aan deze wereld kunnen geven. De grondwet en de universele rechten van de mens kunnen als basis dienen van een samenlevingscontract tussen de samenleving en de nieuwe mens. Dit samenlevingscontract vermeld; de plichten en rechten verenigt in regels en wetten, die je bestaan garanderen. De weg naar volwassenheid is het samenvloeien van rechten en plichten tot een tweeslachtigheid die je in staat stelt, met gevaren en zegeningen van de wereld om te kunnen gaan. Rechten en plichten zijn twee kanten van de zelfde munt. Geboren worden is; rechten krijgen en rechten afstaan! Jouw recht op een stuk land, waarop je voor jezelf voedsel kunt verbouwen, draag je over aan de samenleving. Jouw recht, zelfstandig water, olie, gas of andere grondstoffen uit de bodem te halen, die je voor je bestaan nodig hebt, draag je over aan de samenleving. Deze ruil maakt je economisch gelijkwaardig aan elk ander mens op deze planeet, die eerder dan jou geboren is! De samenleving, gaat met de aan haar toevertrouwde rechten, samen met burgers en bedrijven, water, gas, olie en andere bodemschatten winnen, plus de voedselproductie organiseren. Zij gebruikt haar rechten ook om met andere samenlevingen afspraken te maken over handel en reizen, enz.

5 De derde stap. 5 De samenleving, gebruikt de aan haar toevertrouwde rechten, om haar plichten tegenover nieuwgeborenen na te komen om voor hen een bestaan mogelijk te maken dat bij mensen past, zodat mensen tot volle bloei kunnen komen. De samenleving organiseert scholing, medische zorg enz. Als er voor een korte of langere periode geen werk is, heb je recht op een inkomen, op grond van de rechten die je bij je geboorte hebt overgedragen aan de samenleving. Dat inkomen is geen cadeautje, het is je geboorterecht, daar hoort een inkomen bij! De nieuwgeborenen gebruiken hun rechten om te leren omgaan met de plichten die horen bij een volwaardig en volwassen bestaan, zodat zij het spel kunnen meespelen, dat de verdeling van de bestaansmiddelen regelt. Elke grondwet en andere wetten en regels die niet in overeenstemming zijn met de Universele verklaring van de rechten van de mens, zijn ongeldig. Zulke wetten en regels lokken misdaden uit. Iedereen die wetten wil invoeren, toepassen en handhaven die de universele verklaring van de rechten van de mens schenden, zetten aan tot ongewenst gedrag en kan daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Bestuurders. In te veel samenlevingen is de grondwet en de daaruit gespruiten regels en wetten niet goed en zal opnieuw moeten worden bedacht en geschreven. Door de eeuwen heen heeft de heersende klasse, wetten gemaakt die nooit hadden mogen worden bedacht laat staan gemaakt, zoals de wet die de slavenhandel heeft toegelaten, de koloniale wetgeving, vrouwen discriminatie, kinderarbeid, enz. In onze geschiedenisboeken vindt u het bewijs dat bestuursambtenaren over de hele wereld misdaden tegen de mensheid hebben gelegaliseerd. De samenleving zijn wij. Burgers hebben niet genoeg tegenspel gegeven aan hun bestuurders, dit is een van de redenen dat er altijd wel ergens oorlog is op onze wereld. Uw geboorterecht verplicht u beter tegenspel te geven aan uw bestuurders zodat zij niet de fouten blijven maken die zij al eeuwen maken. Ten slotte zijn bestuurders ook gewone mensen die hulp en advies van anderen nodig hebben. Leer dus uw geboorterecht hanteren en verdedigen, bestuurders hebben recht op uw tegenspel. De toeschouwer die niets onderneemt om bestuurders van hun dwalingen te houden is net zo schuldig aan de misdaden tegen de mensheid als bestuurders! Om het verdelen van de levens- taken en behoeften goed te kunnen meespelen, is het nodig een basis te gebruiken van enkele simpele regels die uw rechten en plichten duidelijk benoemen. Deze basis staat in dit boek, kort en bondig samengevat, in enkele gemakkelijk te onthouden zinnen. Met deze basis in je gedachten, bent u instaat, uw rechten op een gezond bestaan veilig te stellen. En helpen u een juist evenwicht te vinden tussen rechten en plichten. In dit boek vertel ik meer over de voordelen van volwaardig en gelijkwaardig meedoen in de samenleving waar u deel van uit maakt. Door mensen beter te leren omgaan met me de tweeslachtigheid van rechten en plichten, vergroot je de betrokkenheid bij de verdeling van belangen tussen burgers en samenleving. Ondanks dat zullen er altijd mensen zijn die ongewenst en schadelijk gedrag vertonen, deze mensen zullen wij op basis van hun geboorterecht fatsoenlijk moeten behandelen. Wanneer opsluiten buiten de samenleving noodzakelijk is, zal dit moeten gebeuren op zo een dergelijke wijze dat de kans op herstel en terugkeer in de samenleving, de grootst mogelijke kans van slagen heeft.

6 De derde stap. 6 Waarom hebben wij regels en wetten? Regels en wetten hebben wij om bij conflicten oplossingen te kunnen bedenken en vinden waarmee wij respectvol en als vredelievende mensen tegenover elkaar kunnen blijven staan. Hoe wordt je vrij? De wereld met zijn gevaren en zegeningen leren kennen maakt je vrij. Wees niet bang voor de vrijheid. Als je hebt leren omgaan met de gevaren en zegeningen van de wereld, hoef je niet bang te zijn voor vrijheid. want je hebt er mee leren omgaan, zodat je ten volle kunt leven, liefhebben, zingen, dansen enz. Bron en basis denkgereedschap om uw gedachten te ordenen. Hier onder de basisregels die u kunnen helpen regels en wetten te veranderen, nieuwe wetten te maken, en deze zo toe te passen dat u als goede buren met en naast elkaar kunt leven. 1. Alle mensen hebben het recht alles te leren kennen wat er op de wereld is. 2. Met die kennis en vaardigheden kunnen mensen zelfstandig en onafhankelijk met gevaren leren omgaan, zodat mensen de zegeningen kunnen oogsten. 3. De zegeningen kunnen we delen met onze medemensen. 4. Wij hebben de plicht iedereen te helpen die de wereld wil leren kennen. 5. Als mensen fouten maken hebben ze misschien hulp nodig en geen straf. 6. Als mensen opzettelijk fouten maken, hebben ze zeker hulp nodig en zeker geen straf. Als we een passend antwoord willen vinden op de keuzes waarvoor mensen kunnen worden gesteld, heeft u een bron/basis nodig waarmee iedereen helder kan denken; die elk mens kan gebruiken, ongeacht afkomst, religie of politieke overtuiging. Een eenvoudig gedachtegoed met regels, rechten en plichten. Deze regels zijn, zoals boven vermeld. Voordat je met de nieuwe basisregels en het gedachtegoed de wereld gaat veranderen, raad ik u aan, uzelf beter te leren kennen. Leer omgaan met de gevaren en zegeningen die er op de wereld zijn. De ervaringen die u daarbij opdoet, helpen u de basis regels, de bron van uw gedachtegoed eigen te maken, te begrijpen en toe te passen. De kwaliteit van je denkenvermogen verbetert, als je zeker weet dat je met de juiste basisrechten en plichten werkt. Als je vindt dat je dat al doet en altijd al gedaan hebt, waarom is het dan wettelijk niet toegestaan; vrij en zelfstandig invulling te geven aan je eigen privé leven De kunst van het leven is; zo te leven dat je de derde stap kunt nemen! De derde stap moet leiden tot dat; je vrij en zelfstandig kunt handelen, je geboorterechten en plichten kunt opeisen en verdedigen, je de menselijkheid van anderen en jezelf kunt accepteren, je leert inzien dat je van onderlinge verschillen toegevoegde waarde hebben, je leert inzien dat achter problemen, kansen liggen, je leert inzien dat je met service en hulp, ook regels en wetten kunt handhaven, je geen grenzen moet stellen maar grenzen moet leren kennen, je kunt inzien dat je niet moet straffen maar moet helpen verantwoording te dragen.

7 De derde stap. 7 Onze persoonlijke voorkeur. U hoeft het niet me mij eens te zijn! Wat goed is voor mij, kan slecht zijn voor een ander. Goed en slecht is heel persoonlijk. Net zoals mooi, lelijk, lekker en vies. Met gevaar is het precies het zelfde. Waar sommige mensen aan dood gaan, is voor anderen genezend medicijn. We moeten voor onszelf kunnen uitzoeken wat goed, mooi, lelijk en gevaarlijk is enz. dat is wat De Derde Stap voorheeft met uw persoonlijke voorkeur en vrijheid. Regel je eigen leven. Laat je leven niet bepalen door anderen, die heel andere fascinaties hebben dan u. Anderen mogen u helpen uw eigen leven te leiden. Ze mogen het nooit bepalen! Dat is ten volle leven. Dat is zelfbeschikking. Respecteer je medemensen, door jezelf te respecteren. U hoeft het niet met mij eens te zijn, en toch kunnen we het leven van elkaar verrijken, door respect te hebben voor andere meningen en andere manieren van leven. Wees jezelf en laat anderen ook zichzelf zijn. Wij moeten geen grenzen voor anderen stellen maar de ander helpen zijn eigen grenzen leren kennen! Onderlinge verschillen, een gezamenlijk belang; bron van rijkdom en geluk. Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat wij mensen, niet de superieure wezens zijn waar de meeste van ons, zichzelf voor houden. Dat maakt de wereld tot een zeer gevaarlijke plaats om op te leven. Dat blijkt onder andere uit het feit dat in de verschillende samenlevingen anders wordt gedacht en geoordeeld over wat wenselijk en onwenselijk gedrag is. Gekleed gaan in een boerka wordt in sommige samenlevingen zeer gewaardeerd en als zeer beschaafd beschouwd, in andere samenlevingen is zo gekleed gaan een reden om je te discrimineren, beschimpen en van het openbare leven uit te sluiten, enz. Andersom is het voor vrouwen die een lange broek of mini rok dragen in gebieden waar de boerka het gewenste kledingstuk is, een reden uitgesloten en/of opgesloten te worden enz. En dan hebben we het alleen maar over verschillen in klederdracht. Het wordt tijd dat we leren inzien dat onderlinge verschillen toegevoegde waarde bezitten waarmee we de som van de enkele delen groter kunnen maken dan de enkele delen op zichzelf bezitten. Pas, als we geleerd hebben onze onderlinge verschillen te gebruiken als een zegen en we ze door samenwerking tot een toegevoegde waarde hebben gemaakt. Dan pas, kunnen wij ons ontwikkelen tot de superieure wezens die we kunnen zijn. Dit boek reikt u enkele regels aan die u helpen die superieure vrouw/man te worden die uzelf denkt te zijn. Met de op een hand te tellen regels wordt; overleven, vrij en ten volle leven! Waarom hierover een boek schrijven? Ten eerste; de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving verslechtert. Daarom is het nodig dat u weet wat er op de wereld gebeurt met water, lucht, planten en dieren. Uw welzijn is in groot gevaar, als u niet weet aan welke veranderingen uw leefomgeving blootstaat. Leer de wereld kennen zodat u mee kunt beslissen. Water en de lucht die u gebruikt komen niet uit Nederland. Het komt van alle delen van de wereld naar u toegestroomd. Uw levensbelang houdt niet op bij landsgrenzen. Daarom is het nodig dat u met nieuwe basis rechten en plichten gaat leren denken en handelen. Ten tweede; zodra u begint alles op de wereld te leren kennen en gebruiken, houdt u er dan rekening mee, dat u op belemmeringen kunt stuiten, waar u in uw stoutste dromen niet aan heeft kunnen denken.

8 De derde stap. 8 Zoals politieke, religieuze dogma s, onwetendheid, bekrompenheid, kadavermentaliteit, onbuigzaamheid enz. Alles wat u denkt te weten van en over het goede van gerechtigheid, straf en boete blijken in het licht van uw nieuw verworven wetenschap, mensontsierende perversiteiten. Wanneer u de bronregels van denken leert gebruiken die ik u voorstel, loopt u het risico overmand te worden door emoties. Wat u altijd voor goed en beschaafd hebt gehouden, kunt u nu gaan ervaren als dom, pervers en mensontsierend. Ten derde; Ik schrijf dit niet om koppen te laten rollen of mensen als criminelen af te schilderen. waarom dan wel?. Er is tamelijk veel te winnen aan voorspoed en menselijk geluk, door enkele regels tekst aan uw algemene basiskennis toe te voegen. Met de uitbreiding van uw werkgeheugen verwerft u nieuwe inzichten in de maatschappelijke problemen van deze tijd en worden uw mogelijkheden vergroot. U kunt succesvoller tegenspel geven in het politieke debat, waardoor u evenwichtigere verdeling van macht en welvaart kunt bevorderen. U ziet meer mogelijkheden waarmee ongewenst gedrag kan worden afgehandeld. U leert inzien dat oorzaken van problemen en conflicten toegevoegde waarde bezitten, waarvan we veel profijt kunnen hebben. De vraag, wat kunnen wij er van leren, leert u genuanceerder inzetten en gebruiken. U krijgt meer zelfkennis en inzicht in gedrag van anderen. De keur aan nieuwe indrukken en wetenschappen, vergroten de kansen op geluk. Het biedt u volop mogelijkheden u en gezin in alle opzichten een rijker leven te geven, op elk gebied. De overheid heeft niet alleen informatieplicht, daar horen ook bij; Opleiding, training en voorwaarden scheppen uw vrijheid ten volle te beleven. Elke religieuze en politieke stroming enz. die dit niet actief uitdragen en bevorderen, zijn fout! U kunt kiezen tussen de vreugde van vrijheid of het verdriet van, paternalistische onderdrukking. Aan u de keuze! Het aha erleben ligt in ieders bereik. We moeten nog veel leren. Dat blijkt onder andere uit wat we geloven. Neem nu het Bijbel verhaal over Jezus. Zijn vader maakte mensen. Zijn zoon Jezus moest voor de zonden van die mensen aan het kruis sterven. We kunnen het maar niet laten anderen voor fouten van anderen mensen leed toe te dienen en/of te vermoorden. Neem nu het huwelijk van Maxima en Wilhelm Alexander. We vonden het nodig de trouwdag van onze toekomstige koningin en koning te verpesten. Door de vader van Maxima niet toe te staan bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig te zijn. Haar vader wordt verdacht van misdaden tegen de mensheid in Argentinië. Om die verdachtmaking, vernederden wij zijn dochter en schoonzoon publiekelijk. Door de vader zijn aanwezigheid te weigeren bij het openbare gedeelte van het huwelijk. Omdat wij mensen zulke zinloze psychische wrede maatregelen verzinnen en toepassen, daarom schrijf ik dit boek. Je zelf en de wereld leren kennen, helpt je te zijn wie je werkelijk bent. Waardoor je de samenleving, je gezin en je werk beter van dienst kan zijn. De neiging of noodzaak tot wat wij crimineel gedrag noemen, zal afnemen. Ik ontken niet dat er heel wat misdaad is in de samenleving. Ons huidige gerechtigheidsdenken heeft daar geen passend antwoord op. Sterker nog, veel wat bedacht is met strafrechtelijk en gerechtigheidsdenken, lokt misdaden uit. Zelfkennis en wereldwijsheid, kunnen helpen ons gedrag ten goede te veranderen. De oplossingen die wij kunnen vinden met de nieuwe basisregels en inzichten, zullen voor slachtoffers, om- en bijstanders veel profijtelijker zijn, dan de bedenksels die uit het oude paternalistische strafrechtelijk denken en handelen voortvloeien.

9 De derde stap. 9 Het service- en hulpgericht denken helpt mensen verantwoording te nemen en dragen. Dat kan ook veel beter doordat mensen zichzelf beter kennen en hebben leren omgaan met wat gevaarlijk is in de wereld. We kunnen ons brein ontgiften. Mensen die in zaken geloven die hij/zij niet begrijpen, zijn makkelijk te misbruiken! Geloven verdooft. Wie gelooft legt zijn kritisch vermogen het zwijgen op en roept het slachtofferschap over zichzelf af! Mensen die niet kritisch zijn, beperken hun creatieve talenten, verarmen hun realiteitsbeeld, verkleinen hun wereld en hun toekomstmogelijkheden en lopen de kans niet tot volle bloei te komen. Geloof in jezelf! Leer eerst je zelf kennen en begrijpen. Met die kennis vergroot je de slagingskansen, van de doelen die je jezelf stelt. Kennen, weten, en kunnen; daar begint het leven mee. Liefde helpt je verder. De kennis opgeslagen in ons brein is doordrenkt met waanideeën; dat is het gif van oude ideologieën. Deze vinden hun oorsprong in religies en politieke overtuigingen die nog steeds mensen beïnvloeden met hun perverse, wrede mensontsierende dogma s en overtuigingen. De moraal van oude dictators, communisme, nazi s enz. en van religies met veelgoderij, mensenoffers, duiveluitdrijving en de moraal van de Rooms Katholieke inquisitie vervuilen nog steeds het denken van veel mensen. Veel van deze ideologieën bepalen nog steeds de keuzes die mensen maken. En zijn er de oorzaak van dat wij regels en wetten normaal vinden, die helemaal niet normaal zijn, en in werkelijkheid onze geestelijke en lichamelijke gezondheid schaden. Je kunt je brein reinigen. Je kunt die vervuilende kennis uit je denken halen en/of buiten spel zetten, door het te filteren met de basisregels uit dit boekje. Het is geen eenvoudig karwei, het is verhelderend en frustrerend tegelijk. Zoek hulp als de emoties u te heftig worden. Depressies, boosheid, woede zijn slechte raadgevers. Je hebt al een Woekerpolis, en een stapel boetes voor een paar luttele kilometer te hard rijden. En de nodige desillusies heb je ook al. Als je begint te beseffen dat strafrecht bedrog is. Als je ziet dat je als ambtenaar misbruikt wordt. Als je merkt dat je geloof hecht aan leugens en bedrog. Als je ziet dat je helemaal niet zo vrij bent als je wordt voorgehouden enz. dan kan je behoorlijk van streek raken! Er zijn veel ambtenaren die heel nuttig werk doen. Van de meeste ambtenaren is dat niet zo duidelijk. Vooral de handhavende, bewakende en controlerende ambtenaren zijn nogal eens misbruikt. Zo dachten de ambtenaren die onder Hitler hebben gewerkt, dat zij een zegen waren voor Duitsland. Wijsheid achteraf laat zien dat dit niet zo was. Nederland heeft in het verleden hun ambtenaren acties laten uitvoeren die niet veel beter waren, dan de Duitse ambtenaren die onder Hitler in concentratiekampen hebben gewerkt. De Nederlandse doofpotten staan bol van misdaden tegen de mensheid. Nederlandse politie ambtenaren hebben joodse kinderen en volwassenen op de trein gezet naar de Duitse vernietigingskampen. Nederlandse soldaten hebben voor en na de tweede W.O. in Indonesië moordpartijen gepleegd op de burgerbevolking enz. Het wordt tijd dat de doofpotten open gaan! Niet om de schuldige te vervolgen, maar om van te leren, dat wij in een wereld leven waar zulke misdaden, opeenvolgend worden gepleegd, ook daarvoor is het nodig de derde stap te zetten!

10 De derde stap. 10 Dat het zo n rotzooi is in het grootste gedeelte van de wereld, is omdat, we de derde stap niet durven te zetten. Alleen de theorie van vrij/denken en vrij/spreken over wat je fascineert, geeft geen voldoende leefervaring. Als je wel mag kijken en ruiken maar niet mag eten, word je op den duur gek. En dat is nou precies wat er af en toe gebeurt met mensen. De mensheid heeft al aan heelveel waanzinnige gedachtespinsels geleden, zoals; slavenhandel, godsdienstwaanzin, heksenjacht, genocide op indianen, joden en andere volkeren. Momenteel roeien we de walvissen uit, en jagen op vrijheidsstrijders en drugsgebruikers enz. Mensen zeggen zo gemakkelijk, ik heb niets te verbergen, van mij mogen ze alles weten! Deze mensen verdenk ik er van, geen kennis te hebben van de lessen uit het verleden. Mensen zijn vervolgd voor het hebben van sympathieën voor andere geloven, politieke overtuigingen en andere nationaliteiten. Nog niet zo lang geleden was het hebben van een baard genoeg om je als terrorist te behandelen. Regelmatig wordt de mensheid geteisterd door massale waanzin, waardoor een groot deel van de bevolking, opzoek gaat naar een excuus om mensen te vervolgen. Alle kennis over u wordt dan misbruikt, om u schuldig of niet te veroordelen met of zonder proces. Elk excuus wordt gebruikt. Iedereen die zegt, van mij mogen ze alles weten, ik heb niets te verbergen, is het ultieme, nieuwe slachtoffer voor de volgende vlaag van massale waanzin die af en toe de mensheid teistert. Wilt u geen slachtoffer worden, leer dan van de lessen uit het verleden. Bescherm uzelf, en uw kinderen! Tegenover een wereld van tegenstellingen, conflicten, terrorisme en oorlog, staat de jonge mens met al zijn onzekerheid, onwetendheid, talenten, gebreken, frustraties en angsten, waarmee jongeren hun weg moeten zien te vinden. Hoe eenvoudig of moeilijk zijn de rechten en plichten waarmee jonge mensen hun leven moeten opbouwen? Dit boek is een eerste hulp voor de rest van de stappen die zij in hun leven nog moet maken. Mijn ideeën over de wereld moeten niet jullie ideeën worden maar een inspirerende invalshoek waarmee je naar jezelf en de wereld kunt kijken. Hoe gek hebben ze u gemaakt? Straffen is geen intelligente oplossing, het is een emotionele reactie op afwijkend gedrag. Wij hebben geleerd dat straf gerechtigheid is. Straf bevredigt uw wraak en uw perverse onedele gevoelens. Gerechtigheid is heel wat anders. Gerechtigheid is fatsoen. Fatsoen is vrede sluiten, schade vergoeden, vergeving en als goede buren naast elkaar in vrede verder leven. Religie, betekent respect voor anderen en anders denkende, des spijts wat de dikke van Dale er over schrijft. En hoe misbruikt religie ook is, het moet respect zijn voor alles. Uiteindelijk leert u de schoonheid kennen, die met de nieuwe inzichten en mogelijkheden in uw geest opkomen. U gaat langzaam inzien, dat in het bos van de onzin, het geen zin heeft slechte blaadjes van de takken te plukken. Je moet het bos gezond maken, door de grond te verschonen en helder water aan de wortels te geven. U krijgt zelfvertrouwen, u gaat merken dat u geen geestelijke bijstand nodig hebt maar wel de mensen die de politieke kar trekken. Niet uw vrijheid van handelen moet beperkt worden, maar de vrijheid van politieke leiders moet aan banden worden gelegd, want zij beslissen over uw privé leven, u hebt geen zeggenschap over hun leven. U kunt er wel voor zorgen dat zij niet bang voor u hoeven te zijn.

11 De derde stap. 11 Na veel verbazing en verbijstering ziet u ook mogelijkheden om uw leven zonder revolutie, oorlog en andere idioot geweld te verbeteren. De Arabische lentes in Egypte, Libië, Syrië enz. laten u duidelijk zien dat je niet eerst bovenaan veranderingen moet aanbrengen maar onderaan. Dan vallen de slechte blaadjes er vanzelf af, zonder al de moeite om boven in de boom te klimmen. Onwetendheid is gemakkelijker te bestrijden dan misdaad. De bron van je denken zal moeten worden aangepast, met zelf- en wereld kennis, en de nieuwe basisregels en plichten, van daaruit maak je andere, betere keuzes. Keuzes die vrijheid en gelegenheden bieden aan mensen, hun eigen leven te vullen met wat hen interesseert, fascineert en hen gelukkig maakt. Veel regels en wetgeving bemoeien zich met uw privé leven. Het handhaven van die regels legt een enorme druk op het politie apparaat en slokt onnodig veel belastinggeld op. Ik ben er van overtuigd dat we veel betere resultaten en leven kunnen hebben als vanuit ons nieuwe basis denken, regels en wetten worden bedacht en gemaakt. De druk en de kosten op het ambtenaren en politieapparaat zal afnemen. De vrij gekomen mensen en middelen kunnen worden ingezet voor nieuwe infrastructuren die nodig zijn, waar mensen de gelegenheid wordt geboden, hun kennis over wat hen fascineert op het niveau te brengen, dat mensen zelfstandig kunnen omgaan met wat interesseert. Een land dat de scholing verslechtert, heeft geen toekomst, wat rest is een dodelijke aftocht. Goede en foute politici zijn gemakkelijk te herkennen. Goede politici bevorderen de zelfstandigheid van mensen. Foute leiders maken zichzelf onmisbaar en u afhankelijk van hun luimen en streken. Alle regels en wetten moeten u vrijheid en zelfstandigheid bevorderen en mogelijk maken. Elke meester die zijn studenten niet tot zelfstandig denken, spreken en handelen opleidt, is een profiteur. Scheidt het kaf van het koren, en begin uw brein te ontgiften! Korte analyse. De revoluties van de laatste 500 jaar hebben zonder twijfel veel ten goede veranderd. Het pure basis denken over rechten en plichten is nauwelijks veranderd, vernieuwd of toegepast waardoor de nieuwe leiders na verloop van tijd de zelfde fouten maakten als de vorige volksmenners; andere schijthuizen de zelfde stront. Deze zeer beknopte analyse is bedoeld het inzicht te vergroten in de gevolgen van de tegenstellingen die op ons levenspad zijn en worden gebracht door religies en politieke ideologieën. Het welzijn van de mensheid kan sterk worden verbeterd, door de tegenstellingen van politiek en religie achter ons te laten en van mijn basisregels en denken uit te gaan. Het universum weet, het gelooft niet! De wereld bestaat al uit veel tegenstellingen zoals leven en dood enz. (de religies verzinnen er nog heel veel bij) zoals hemel en hel enz. Het is dus beter om daarmee te leren omgaan. Alles in het universum verloopt in een ellips. Op welk punt je ook bent op die ellips, je bevindt je altijd tussen tegenstellingen.

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Opstartboek Zelfvertrouwen

Opstartboek Zelfvertrouwen Opstartboek Zelfvertrouwen Rob Vellekoop Opstartboek Zelfvertrouwen - Versie dec09 - Blad 1 van 32 OPSTARTBOEK ZELFVERTROUWEN 1. Introductie 1.1 Zelfvertrouwen 1.2 Zelfrespect 1.3 Eigenwaarde som van zelfrespect

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF Larken Rose Oorspronkelijke titel: The Most Dangerous Superstition Auteur: Larken Rose, 2011 Nederlandse vertaling: Joris Meedendorp, 2014 ISBN: 978-94-91164-72-9 Druk:

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

NMI registermediator. Trainer geweldloze communicatie. Gecertificeerd V-Cirkel Coach. Aangesloten en erkend door:

NMI registermediator. Trainer geweldloze communicatie. Gecertificeerd V-Cirkel Coach. Aangesloten en erkend door: NMI registermediator Trainer geweldloze communicatie & Gecertificeerd V-Cirkel Coach Aangesloten en erkend door: 2 0 1 1 M i c h a e l S c h u l z e w w w. a d a c t a - m e d i a t i o n. n l Pagina {2

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie