Concept Raadsvoorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Raadsvoorstel"

Transcriptie

1 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Voorgesteld besluit: De Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 vaststellen. Advies opiniërende bijeenkomst: Overwegingen en alternatieven: Inleiding De beheersverordening begraafplaats bevat verschillende regels die worden gehandteerd voor de instandhouding van en dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaats. De inwoners verwachten van de gemeente dat de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaats op een goede wijze is geregeld. De verantwoordelijkheid voor de begraafplaatsen kan worden vergeleken met de verantwoordelijkheid voor de zorg voor andere collectieve voorzieningen. De burgers hebben vaak een emotionele betrokkenheid met de begraafplaatsen en alles wat zich daarop afspeelt. Daarbij stelt de dienstverlening hen voor financiële lasten. Dit maakt het nodig om de rechten en verplichtingen duidelijk vast te leggen. In 2009 is de Wet op de lijkbezorging op een aantal punten gewijzigd. Het betreft hier onder andere de termijn waarbinnen de begraving of verbranding moet plaatsvinden, het onderscheid tussen algemene en particuliere graven en het doen van mededeling aan belanghebbenden over het verstrijken van de termijn van algemene graven. In de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat aan een scherpere omschrijving van de rechten en plichten van zowel de beheerder van de begraafplaats als van de belanghebbenden. In verband met de wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging die per 1 januari 2010 in werking is getreden, dient onze Verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen te worden aangepast. Bovendien is de huidige verordening gedateerd (1993 inclusief eerste wijziging in 2005). Gelet op de wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) eerder dit jaar een modelverordening verspreid. Hiervan is gebruik gemaakt. Daarnaast wordt voorgesteld van de gelegenheid gebruik maken een aantal zaken op basis van de modelverordening op te nemen of aan te passen in de nieuwe verordening, te weten: de mogelijkheid tot het uitgeven van een particuliere gedenkplaats. De regels voor een particuliere gedenkplaats zijn vergelijkbaar met de regels voor particuliere graven;

2 de mogelijkheid tot het uitgeven van een particulier urnengraf. De regels voor een particulier urnengraf zijn vergelijkbaar met de regels voor de particuliere urnennis (uitsluitend recht voor een termijn 20 jaar en verlengingsmogelijkheid van 10 jaar). Particuliere urnengraven zijn, gelet op de toekomstige capaciteit van de urnenmuur, een passend alternatief voor de urnennis en er blijkt vraag naar te zijn; de mogelijkheid tot het verstrooien van as op een (algemene) verstrooiingsplaats; particuliere graven (afhankelijk van de mogelijkheden) uit te geven voor het begraven van 1, 2 of 3 stoffelijke resten en hier afzonderlijke tarieven voor op te nemen in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Op een aantal velden is het niet mogelijk meer om meer dan 1 stoffelijk overschot te begraven. Op het nieuwste gedeelte, waar op dit moment particuliere graven worden uitgegeven, kan door de hoogte de mogelijkheid worden geboden in een graf 3 stoffelijke overschotten te begraven. Door het aanbieden van een uitsluitend recht met variatie in regelgeving wordt met het oog op rechtvaardigheid voorgesteld hier afzonderlijke tarieven voor te hanteren; voorgesteld wordt bij algemene kindergraven de termijn voor het mogen plaatsen van een gedenkteken vast te stellen op 40 zodat de gedenksteen gedurende deze termijn niet verwijderd zal worden. De termijn voor het mogen plaatsen van een gedenkteken op een kindergraf is op dit moment maximaal 20 jaar en kan tweemaal op schriftelijk verzoek van de houder van de vergunning voor de tijd van telkens 10 achtereenvolgende jaren worden verlengd. Deze wijziging is doorgevoerd in voorgesteld wordt bij algemene graven de termijn voor het mogen plaatsen van een gedenkteken vast te stellen op 20. Het ruimen van algemene graven kan plaats vinden na de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Op deze graven worden geen grafrechten uitgegeven. Vandaar dat na de termijn van 10 jaar die in de Wet op de Lijkbezorging is gesteld, deze graven kunnen worden geruimd. Echter kan het onderhoud van algemene graven op dit moment na afloop van de grafrusttermijn nog met een termijn van 10 jaar verlengd worden. Dit gebeurt in de meeste gevallen ook. De nadere uitvoeringsvoorschriften voor grafbedekking, en de uitvoeringsvoorschriften voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Deze uitvoeringsvoorschriften zijn voor de gemeente Sliedrecht nieuw. Na vaststelling van de Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 door de gemeenteraad zullen de uitvoeringsbesluiten aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling worden aangeboden Aanwijzen graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft De modelverordening biedt in hoofdstuk 8 ook de mogelijkheid tot het in stand houden van historische graven en opvallende grafbedekkingen. Na afweging van de voor- en nadelen en in overleg met de monumentencommissie wordt geadviseerd te werken op basis van criteria van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Op basis van deze criteria kunnen de graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft op een lijst worden vastgelegd. De inventarisatie en het opstellen van de lijst kan in samenwerking met de monumentencommissie en de historische vereniging uitgevoerd worden en in 2011 aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden. De lijst kan actueel blijven door de monumentencommissie de gelegenheid te bieden toevoegingen van graven die voldoen aan de gestelde criteria aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Tarieven - 2 -

3 Jaarlijks worden de tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 aangepast. Naast enkele kleine tekstuele aanpassingen zijn voor de nieuw geboden voorzieningen tarieven opgenomen. Voorgesteld wordt het onderhoud éénmalig en direct bij uitgifte te laten afkopen. Het éénmalig afkopen van het onderhoud heeft grote voordelen zoals administratieve lastenverlichting, zekerstelling van de inkomsten (zoeken naar nabestaanden wordt overbodig) en dat het voordeliger is voor de rechthebbende op of de gebruiker van een graf over de gehele termijn bekeken. Daarnaast wordt voorgesteld om bij de uitgifte van een urnennis, net als bij elke andere voorziening, onderhoudskosten in rekening brengen. Ook de urnenmuur vergt onderhoud waardoor het redelijk is hier ook een onderhoudstarief voor te heffen. Bovendien is het met het oog op de mogelijkheid tot het bieden van urnengraven (waarbij het eigenlijk vanzelfsprekend is dat er een onderhoudstarief wordt geheven) aan te bevelen de tarieven gelijk te stellen. Door gelijke tarieven zal de keuze voor een urnennis of urnengraf niet door tariefstelling bepaald worden. Voorgesteld wordt de tarieven alleen met een prijscompensatie van 1,5 procent, conform de kadernota 2010, te verhogen. De exploitatie van de begraafplaats is met de voorgestelde tarieven kostendekkend. De tarieven liggen over het algemeen per onderdeel lager dan de gemiddelde tarieven van de gemeenten in de regio. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders N.v.t. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Wet op de lijkbezorging Tijdspad, monitoring en evaluatie De verordeningen treden in werking op 1 januari Externe communicatie: Na vaststelling door de gemeenteraad van de Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 en het uitvoeringsbesluit voor de Grafbedekkingen en het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen, door het college van burgemeester en wethouders, zal tot publicatie worden overgegaan. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée - 3 -

4 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010; b e s l u i t : Overeenkomstig het bij dit raadsbesluit behorende raadsvoorstel Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 vast te stellen. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 22 november 2010/6 december De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

5 Versie geldig vanaf 1 januari 2011 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Sliedrecht 2011 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Sliedrecht HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats: de algemene begraafplaats te Sliedrecht; b. graf: een zandgraf of keldergraf; c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand; d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; f. particulier graf (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten familiegraf): een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen begraven en begraven houden van lijken; 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 3. het doen verstrooien van as. g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 2. het doen verstrooien van as.

6 i. particuliere urnennis (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten urnengraf): een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; j. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken; k. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; l. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats; m. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt; n. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; o. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; p. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier graf op Rooms-Katholieke gedeelte, particulier urnengraf, particuliere urnennis en particuliere gedenkplaats. 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: kindergraf, algemeen graf op Rooms-Katholieke gedeelte. HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS Artikel 3. Openstelling begraafplaats 1. De begraafplaats is voor eenieder dagelijks toegankelijk van 9.00 uur tot zonsondergang doch niet later dan uur. 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten. 3. Kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar hebben zonder geleide geen toegang tot de begraafplaats. 4. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as. Artikel 4. Ordemaatregelen 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen. 3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden: a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen; b. sneller dan 10 km per uur. 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid

7 Artikel 5. Plechtigheden 1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld. 2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. Artikel 6. Opgravingen en ruimen Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast. HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING Artikel 7. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf 1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan. 2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Artikel 8. Over te leggen stukken 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder. 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet. 3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende. 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren. 5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn. Artikel 9. Tijden van begraven en asbezorging 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 9.00 tot uur; op zaterdag van 9.00 tot uur; 2. Op hetzelfde tijdstip mag niet meer dan één begraving of bijzetting plaatsvinden; 3. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken

8 HOOFDSTUK 4. INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN Artikel 10. Indeling graven en asbezorging 1. Op de begraafplaats(en) kunnen worden uitgegeven: a. algemene graven; b. algemene graven op het Rooms-Katholieke gedeelte c. kindergraven d. particuliere graven; e. particuliere graven op het Rooms-Katholieke gedeelte; f. particuliere urnengraven; g. particuliere urnennissen; h. particuliere gedenkplaatsen; i. grafkelders. 2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging. Artikel 11. Aantal overledenen in graven In de algemene graven kunnen niet meer dan de stoffelijke resten van drie personen worden begraven. Artikel 12. Volgorde van uitgifte 1. De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven. 2. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is. Artikel 13. Termijnen particulier graf, particuliere gedenkplaats, particulier urnengraf en particuliere urnennis 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van dertig jaar recht op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats. De termijn begint te lopen op de datum waarop het graf is uitgegeven. 2. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar recht op een particulier urnengraf of een particuliere urnennis. De termijn begint te lopen op de datum waarop het urnengraf of de urnennis is uitgegeven. 3. Het in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende of gebruiker verlengd telkens met een termijn van tien jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. Artikel 14. Grafkelder Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden. Artikel 15. Onderhoudsrechten Bij het verlenen van een recht tot gebruik van een algemeen graf of een uitsluitend recht op een particulier graf is de verplichting tot het betalen van onderhoudsrechten verbonden

9 Artikel 16. Overschrijving van verleende rechten 1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan. 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen. 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd. Artikel 17. Afstand doen van graven Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende. HOOFDSTUK 5. GRAFBEDEKKINGEN Artikel 18. Vergunning grafbedekking 1. Het is verboden om zonder schriftelijke vergunning van het college een grafbedekking aanwezig te hebben. 2. De rechthebbende of gebruiker vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan. 3. Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen. 4. De vergunning kan in ieder geval worden geweigerd indien naar het oordeel van het college: a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid; b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is. Artikel 19. Onderhoud door de gemeente Het college voorziet in het één maal per jaar schoonmaken van het gedenkteken en in de zorg voor de winterharde beplantingen met uitzondering van hagen. Artikel 20. Schade en onderhoud grafbedekkingen 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker. 2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. 3. Indien de rechthebbende of de gebruiker naar het oordeel van het college nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is

10 4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht. 5. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar oplevert voor derden. 6. Schade aan grafbedekking als gevolg van brand, vorst, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van grafbedekking of andere gedenktekens of van heesters of andere beplanting, is voor rekening van de rechthebbende of de gebruiker. 7. Indien de toegebrachte schade, naar het oordeel van het college, het aanzien van de begraafplaats schaadt is de rechthebbende of de gebruiker verplicht deze te herstellen op eerste aanschrijving zulks. 8. Indien naar het oordeel van de beheerder een gevaarlijke situatie is ontstaan omtrent het inzakken of omvallen van de grafbedekking, kan het college direct maatregelen nemen. 9. Indien binnen drie maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de grafbedekking over te gaan. 10. De rechthebbende of de gebruiker moet gedogen, dat een gedenkteken tijdelijk wordt weggenomen of verplaatst, indien dit ter begraving van stoffelijke resten in de nabijheid van het graf, (groot) onderhoud of om andere redenen noodzakelijk is. Artikel 21. Niet-blijvende grafbeplanting Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, van de gebruiker indien deze daartoe tevoren een aanvraag heeft ingediend bij de beheerder. Artikel 22. Verwijdering grafbedekking 1. De vergunning, zoals bedoeld in artikel 18, wordt verleend; a. voor wat de particuliere graven betreft, voor de tijd gedurende welke het recht op het graf bestaat; b. voor wat de algemene graven betreft, niet zijnde kindergraven, voor de duur van twintig jaar; c. voor wat de algemene graven betreft, zijnde kindergraven, voor de duur van veertig jaar. 2. De grafbedekking kan na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn door het college worden verwijderd. 3. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de gebruiker bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of gebruiker niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats bekend. 4. Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald, vervalt deze in eigendom aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is

11 HOOFDSTUK 6. RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN EN URNENNISSEN Artikel 23. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as 1. Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of gebruiker bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of gebruiker niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. 2. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd. 3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats. 4. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders. 5. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De gebruiker van een particuliere urnennis of de rechthebbende op een particulier urnengraf kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien. HOOFDSTUK 7. GEDEELTE VOOR KERKGENOOTSCHAP Artikel 24. Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven 1. Het college kan na overleg met het bestuur van het kerkgenootschap ten aanzien van de openstelling van het gedeelte, de indeling van graven, de onderverdeling van graven in categorieën en de eisen voor de grafbedekking op het ter beschikking van het kerkgenootschap gestelde deel van de begraafplaats nadere regels stellen die afwijken van de regels krachtens de artikelen 3, eerste lid, 10, tweede lid, 14 en 18, derde lid, van deze verordening. 2. Het college stelt het bestuur van het kerkgenootschap schriftelijk ervan in kennis dat de grafbedekking van een of meer graven onderhoud en herstel behoeft, wanneer het kerkgenootschap schriftelijk om een dergelijke kennisgeving heeft verzocht. HOOFDSTUK 8. IN STAND HOUDEN HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING Artikel 25. Lijst 1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. 2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven. 3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan

12 HOOFDSTUK 9. SLOTBEPALINGEN Artikel 26. Intrekking oude regeling De Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005, wordt ingetrokken. Artikel 27. Overgangsbepaling 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de (oude) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de (oude) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast. Artikel 28. Strafbepaling 1. Hij die handelt in strijd met de artikelen 3 tot en met 5 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. 2. Overtreding van artikel 3 tot en met 5 van de verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Artikel 29. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari Artikel 30. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Sliedrecht Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 22 november 2010/6 december De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C.Boevée - 8 -

13 Versie geldig vanaf 1 januari 2011 Verordening begrafenisrechten 2011 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats: de algemene begraafplaats te Sliedrecht; b. graf: een zandgraf of keldergraf; c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand; d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; f. particulier graf (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten familiegraf): een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen begraven en begraven houden van lijken; 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 3. het doen verstrooien van as. g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 2. het doen verstrooien van as.

14 i. particuliere urnennis (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten urnengraf): een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; j. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken; k. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; l. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats; m. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; n. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; o. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Artikel 2 Belastbaar feit Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Artikel 3 Belastingplicht De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend. Artikel 5 Belastingjaar 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 2. Met betrekking tot de rechten genoemd onder I, lid 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. Artikel 6 Wijze van heffing De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld 1. De onderhoudsrechten, als genoemd onder I van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak. 2. De overige rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen

15 Artikel 8 Termijn van betaling 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. Artikel 9 Kwijtschelding Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van begrafenisrechten. Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De 'Verordening begrafenisrechten 2010' van 7 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening begrafenisrechten Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 22 november 2010/6 december De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C.Boevée - 3 -

16 Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2011 De in artikel 4 genoemde rechten bedragen: A. Algemeen graf begraven 1. Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot in een algemeen graf bedraagt 644,00 onderhoud 2. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen graf met of zonder grafbedekking, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 administratieve kosten/ vergunningen 3. Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken 80,00 B. Kindergraf (algemeen graf) begraven 1. Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar in een kindergraf bedraagt 322,00 2. Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van 0 jaar in een kindergraf bedraagt 161,00 onderhoud 3. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen kindergraf, wordt over de uitgiftetermijn van 40 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 administratieve kosten/ vergunningen 3. Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken 80,00 C. Particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats verkrijgen van rechten 1. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of particuliere gedenkplaats op het oudste deel en nieuwste deel (zie plattegrond) voor een periode van 30 jaar waarin bij nieuwe uitgifte niet meer dan de stoffelijke resten van één persoon kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van 1.398,00 2. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of particuliere gedenkplaats voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan de stoffelijke resten van twee personen kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van 1.598,00 Het begraven van stoffelijke resten van twee personen op het oudste deel en nieuwste deel (zie plattegrond) is bij nieuwe uitgifte niet mogelijk. 3. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of particuliere gedenkplaats op het nieuwste gedeelte (zie plattegrond) voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan de stoffelijke resten van drie personen kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van 1.798,00 Het begraven van stoffelijke resten van drie personen op het oudste deel en niet opgehoogde nieuwste deel is niet mogelijk. 4. Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf, bovenop de onder lid 1 tot en met 3 genoemde rechten 1.598,00 5. Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1, 2 en 3 met 10 jaar wordt een recht geheven van 533,00-4 -

17 begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd 12 jaar en ouder 6. Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 644,00 begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar 7. Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 322,00 begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd van 0 jaar 8. Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 161,00 plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn 9. Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 399,00 onderhoud 10. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de uitgiftetermijn van 30 jaar een éénmalig recht geheven van 1.555, Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 5) een éénmalig recht geheven van 691,00 administratieve kosten/ vergunningen 14. Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken 260, Voor het verwijderen en het herplaatsen van een gedenkteken indien een begraving plaatsvindt in een graf waarop reeds een gedenkteken is aangebracht 80, Voor een vergunning tot het plaatsen van een grafkelder 260, Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht 25,00 D. Particuliere urnennis (enkel of dubbel in de urnenmuur) verkrijgen van rechten 1. Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van 533,00 2. Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1 met 10 jaar wordt een recht geheven van 266,00 plaatsen en bijzetten 3. Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particuliere urnennis bedraagt 399,00 onderhoud 4. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnennis, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 5. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder D, lid 2) een éénmalig recht geheven van 448,00 administratieve kosten 6. Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht 25,00-5 -

18 E. Particulier urnengraf verkrijgen van rechten 1. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particuliere urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van 533,00 2. Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder E, lid 1 met 10 jaar wordt een recht geheven van 266,00 plaatsen en bijzetten 3. Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particuliere urnengraf bedraagt 399,00 onderhoud 4. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnengraf, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 5. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder E, lid 2) een éénmalig recht geheven van 448,00 administratieve kosten 6. Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht 25,00 F. Verstrooiingsplaats verstrooiien 1. Het recht voor het verstrooien van as op een algemene verstrooiingsplaats op de begraafplaats bedraagt 80,00 naamplaatje op algemeen gedenkteken 2. Recht plaatsing naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld (20 jaar) en beschikbaar stellen naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld, inclusief de eerste 40 lettertekens 220,00 G. Opgraven en ruimen 1. Het recht voor het opgraven, ruimen, plaatsen van stoffelijke overschotten in dezelfde grafruimte (schudden) of verwijderen van een stoffelijk overschot, anders dan na beëindiging van de uitgiftetermijn, bedraagt 644,00 2. Het recht voor het opgraven, ruimen of verwijderen van een asbus of urn, anders dan na beëindiging van de uitgiftetermijn, bedraagt 399,00 3. In de rechten zoals bedoeld onder G, lid 1 en 2 is het eventueel herbegraven of plaatsen in een andere grafruimte of in een particuliere urnennis niet inbegrepen. 4. Voor herbegraven of opnieuw bijzetten of plaatsen in dezelfde grafruimte of in een urnennis worden niet opnieuw rechten geheven. H. Overige 1. Het recht bij een begraving of bijzetting voor het overschrijden van de tijdsduur van 1 uur, voor elk half uur overschrijding of gedeelte daarvan een recht van 105,00 2. Het recht voor het op verzoek van de rechthebbende of gebruiker begraven of bijzetten buiten de genoemde tijden in de beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011, artikel 9, lid 1 genoemde tijden bedraagt 322,00-6 -

19 I. Onderhoudsrecht en afkoop van vóór 1 januari 2011 uitgegeven graven 1. Particulier graf (voorheen familiegraf), per kalenderjaar 86,00 2. Algemeen graf, per kalenderjaar 56,00 3. Deze rechten kunnen als volgt worden afgekocht door betaling ineens: - voor 1 jaar, 1 maal het jaarlijks recht; - voor 2 jaar, 2 maal het jaarlijks recht; - voor 3 jaar, 3 maal het jaarlijks recht; - voor 4 jaar, 4 maal het jaarlijks recht; - voor 5 jaar, 5 maal het jaarlijks recht; - voor 6 jaar, 6 maal het jaarlijks recht; - voor 7 jaar, 7 maal het jaarlijks recht; - voor 8 jaar, 7 maal het jaarlijks recht; - voor 9 jaar, 8 maal het jaarlijks recht; - voor 10 jaar, 8 maal het jaarlijks recht; - voor 11 jaar, 9 maal het jaarlijks recht; - voor 12 jaar, 10 maal het jaarlijks recht; - voor 13 jaar, 11 maal het jaarlijks recht; - voor 14 jaar, 11 maal het jaarlijks recht; - voor 15 jaar, 12 maal het jaarlijks recht; - voor 16 jaar, 12 maal het jaarlijks recht; - voor 17 jaar, 13 maal het jaarlijks recht; - voor 18 jaar, 13 maal het jaarlijks recht; - voor 19 jaar, 14 maal het jaarlijks recht; - voor 20 jaar, 14 maal het jaarlijks recht; - voor 21 jaar, 15 maal het jaarlijks recht; - voor 22 jaar, 15 maal het jaarlijks recht; - voor 23 jaar, 15 maal het jaarlijks recht; - voor 24 jaar, 16 maal het jaarlijks recht; - voor 25 jaar, 16 maal het jaarlijks recht; - voor 26 jaar, 16 maal het jaarlijks recht; - voor 27 jaar, 17 maal het jaarlijks recht; - voor 28 jaar, 17 maal het jaarlijks recht; - voor 29 jaar, 17 maal het jaarlijks recht, met dien verstande, dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven. Behoort bij raadsbesluit van 22 november 2010/6 december De griffier, A. Overbeek - 7 -

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 De raad van de gemeente Lemsterland, gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nummer: 299-4 Portefeuillehouder: Onderwerp: P. Kools Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013;

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; De raad van de gemeente Dantumadiel gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging, het Besluit op de lijkbezorging

Nadere informatie

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Aalten 2014 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2014) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraafplaats(en):

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 122677 23 december 2015 Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015, nummer 2015/35,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015, nummer 2015/35, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ouder-Amstel. Nr. 115389 2 december 2015 Verordening Begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Ouder-Amstel, gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen; Gemeentestukken: 2011-132 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011; nr. 2011 132; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010.

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het voorstel van het college d.d. 27 oktober

Nadere informatie

REGLEMENT. voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1

REGLEMENT. voor de begraafplaats Oud-Kralingen Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam telefoon 010-2202700 fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het voorstel van het college d.d. 4 november 2014; (registratienummer raadsvoorstel 1245051; registratienummer raadsbesluit 1238643) ; gelet op de

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: Verordening Huurrechten, Begrafenisrechten en Onderhoudskosten Graven 2016

RAADSBESLUIT: Verordening Huurrechten, Begrafenisrechten en Onderhoudskosten Graven 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 123023 17 december 2015 RAADSBESLUIT: Verordening Huurrechten, Begrafenisrechten en Onderhoudskosten Graven 2016 Verordening Huurrechten, Begrafenisrechten

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur/beheerder:

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging,

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging, RAADSBESLUIT Datum en nummer 16 november 2010, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging,

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Hilversum RAADSBESLUIT

Hilversum RAADSBESLUIT Hilversum raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad,

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 11 november 2015 onderwerp: Verordening Huurrechten, Begrafenisrechten en Onderhoudskosten Graven 2016 bijlage: ontwerpbesluit met tarieventabel datum: gemeenteblad I nr.:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 September 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 September 2011; Raadsbesluit Nummer 11int00949 de raad van de gemeente Borne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 September 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE 2011 Hoofdstuk I Beheer. Algemene bepalingen ARTIKEL 1. 1. Het beheer van de begraafplaats van de Hervormde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur: degene

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

2.13 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014

2.13 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014 2.13 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN Tarieven grafrechten Het grafrecht geldt voor een periode van 20 of 40 jaren, telkens verlengbaar met 10 jaren. Het grafrecht wordt gekocht voor een enkel graf met de mogelijkheid van het naastgelegen

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE Stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee Voorstraat 74 2225 ES Katwijk ZH telefoon: 071

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE, BESLUIT. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE, BESLUIT. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016. Gemeenteblad nr. 291, 31 maart 2016 Nr 25a DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE, gezien het voorstel van het presidium d.d. 14 maart 2016 nr. 25; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; vast te stellen de:

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4 Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Inhoudsopgave Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1 2. De begraafplaats 2-4 3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014.

Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014. Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014. Tarieventabel 2014, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 1. Verlenen van rechten

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011, nr. 670283;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011, nr. 670283; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011, nr. 670283; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en de

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011 Jaar 2011 Afdeling De Nieuwe Ooster registratienummer 275061 Onderwerp Beheersverordening De Nieuwe Ooster Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe

Nadere informatie

REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen"

REGLEMENT voor de begraafplaats Oud-Kralingen REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement verstaat onder: HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Administrateur: degene die door het college van kerkrentmeesters

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting beheersverordening

Artikelsgewijze toelichting beheersverordening Artikelsgewijze toelichting beheersverordening Inleidend Recentelijk stelde de raad van de gemeente Vught het nieuwe begraafbeleid vast. Onderdeel van dit beleid is het waar noodzakelijk actualiseren van

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toellichting op de tarieven (lijkbezorgingsrechten) per 1 januari 2006 Hoofdstuk 1 NIEUWE EIGEN GRAVEN EN EIGEN URNENGRAF

Nadere informatie

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS DE BOSKAMP 2014 TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014 Graf: Uitgifte grafrechten voor 20 jaar 1.197,00 Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar 2.275,00 Totaal 4.264,00 Begrafenis van een overledene van

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 803),

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 803), GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 88527 24 september 2015 Vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam en intrekken van de beheersverordeningen

Nadere informatie

Reglement Begraafplaats Schifferheide

Reglement Begraafplaats Schifferheide Reglement Begraafplaats Schifferheide Inhoudsopgave reglement Begraafplaats Schifferheide Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats 4 3 Indeling 5 4 Graven 6 5 Voorschriften

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Enkel graf 1.1. Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Raadsbesluit nr. 10-60 Onderwerp: Beheersverordening Rustoord 2010 De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 10 augustus 2010, Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS TE BERLTSUM

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS TE BERLTSUM REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS TE BERLTSUM 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement verstaat onder: Administrateur: degene die door het

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013 UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013 Het college van Zaltbommel, gelet op artikel 10, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Zaltbommel 2013; besluit vast

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Beheersreglement begraafplaats Zegestede

Beheersreglement begraafplaats Zegestede Beheersreglement begraafplaats Zegestede Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier graf Hoofdstuk 2 Openstelling, orde

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen"

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats Oud Kralingen UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen" Openstelling begraafplaats voor bezoekers: De maanden januari, februari, maart, oktober, november en december van 09.00

Nadere informatie

Beheersverordening. In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels. om het hardst J. Eijkelboom

Beheersverordening. In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels. om het hardst J. Eijkelboom Beheersverordening In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels om het hardst J. Eijkelboom Beheersverordening Essenhof 1. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord behorend bij de Heffingsverordening begraafplaats Rustoord, betreffende begraven, asbestemmingen, onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten.

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Asbestemmingen Tarieven 2015

Asbestemmingen Tarieven 2015 Asbestemmingen Tarieven 2015 Heffingsverordening Essenhof 2015 De RAAd van de gemeente Dordrecht, gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 oktober 2014, gelet op artikelen

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

Sector : II Nr. : 11/64c.13.

Sector : II Nr. : 11/64c.13. Sector : II Nr. : 11/64c.13. De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2013, nummer 11/64c.13; gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN

BEGRAVEN EN BIJZETTEN BEGRAVEN EN BIJZETTEN in de gemeente Schouwen-Duiveland inclusief tarieventabel 2015 Inhoud Begrippenlijst 5 1. Inleiding 9 2. Keuze van een graf 11 3. Asbestemmingen 15 4. Grafmonumenten en beplanting

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie