Concept Raadsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Raadsvoorstel"

Transcriptie

1 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Voorgesteld besluit: De Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 vaststellen. Advies opiniërende bijeenkomst: Overwegingen en alternatieven: Inleiding De beheersverordening begraafplaats bevat verschillende regels die worden gehandteerd voor de instandhouding van en dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaats. De inwoners verwachten van de gemeente dat de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaats op een goede wijze is geregeld. De verantwoordelijkheid voor de begraafplaatsen kan worden vergeleken met de verantwoordelijkheid voor de zorg voor andere collectieve voorzieningen. De burgers hebben vaak een emotionele betrokkenheid met de begraafplaatsen en alles wat zich daarop afspeelt. Daarbij stelt de dienstverlening hen voor financiële lasten. Dit maakt het nodig om de rechten en verplichtingen duidelijk vast te leggen. In 2009 is de Wet op de lijkbezorging op een aantal punten gewijzigd. Het betreft hier onder andere de termijn waarbinnen de begraving of verbranding moet plaatsvinden, het onderscheid tussen algemene en particuliere graven en het doen van mededeling aan belanghebbenden over het verstrijken van de termijn van algemene graven. In de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat aan een scherpere omschrijving van de rechten en plichten van zowel de beheerder van de begraafplaats als van de belanghebbenden. In verband met de wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging die per 1 januari 2010 in werking is getreden, dient onze Verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen te worden aangepast. Bovendien is de huidige verordening gedateerd (1993 inclusief eerste wijziging in 2005). Gelet op de wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) eerder dit jaar een modelverordening verspreid. Hiervan is gebruik gemaakt. Daarnaast wordt voorgesteld van de gelegenheid gebruik maken een aantal zaken op basis van de modelverordening op te nemen of aan te passen in de nieuwe verordening, te weten: de mogelijkheid tot het uitgeven van een particuliere gedenkplaats. De regels voor een particuliere gedenkplaats zijn vergelijkbaar met de regels voor particuliere graven;

2 de mogelijkheid tot het uitgeven van een particulier urnengraf. De regels voor een particulier urnengraf zijn vergelijkbaar met de regels voor de particuliere urnennis (uitsluitend recht voor een termijn 20 jaar en verlengingsmogelijkheid van 10 jaar). Particuliere urnengraven zijn, gelet op de toekomstige capaciteit van de urnenmuur, een passend alternatief voor de urnennis en er blijkt vraag naar te zijn; de mogelijkheid tot het verstrooien van as op een (algemene) verstrooiingsplaats; particuliere graven (afhankelijk van de mogelijkheden) uit te geven voor het begraven van 1, 2 of 3 stoffelijke resten en hier afzonderlijke tarieven voor op te nemen in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Op een aantal velden is het niet mogelijk meer om meer dan 1 stoffelijk overschot te begraven. Op het nieuwste gedeelte, waar op dit moment particuliere graven worden uitgegeven, kan door de hoogte de mogelijkheid worden geboden in een graf 3 stoffelijke overschotten te begraven. Door het aanbieden van een uitsluitend recht met variatie in regelgeving wordt met het oog op rechtvaardigheid voorgesteld hier afzonderlijke tarieven voor te hanteren; voorgesteld wordt bij algemene kindergraven de termijn voor het mogen plaatsen van een gedenkteken vast te stellen op 40 zodat de gedenksteen gedurende deze termijn niet verwijderd zal worden. De termijn voor het mogen plaatsen van een gedenkteken op een kindergraf is op dit moment maximaal 20 jaar en kan tweemaal op schriftelijk verzoek van de houder van de vergunning voor de tijd van telkens 10 achtereenvolgende jaren worden verlengd. Deze wijziging is doorgevoerd in voorgesteld wordt bij algemene graven de termijn voor het mogen plaatsen van een gedenkteken vast te stellen op 20. Het ruimen van algemene graven kan plaats vinden na de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Op deze graven worden geen grafrechten uitgegeven. Vandaar dat na de termijn van 10 jaar die in de Wet op de Lijkbezorging is gesteld, deze graven kunnen worden geruimd. Echter kan het onderhoud van algemene graven op dit moment na afloop van de grafrusttermijn nog met een termijn van 10 jaar verlengd worden. Dit gebeurt in de meeste gevallen ook. De nadere uitvoeringsvoorschriften voor grafbedekking, en de uitvoeringsvoorschriften voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Deze uitvoeringsvoorschriften zijn voor de gemeente Sliedrecht nieuw. Na vaststelling van de Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 door de gemeenteraad zullen de uitvoeringsbesluiten aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling worden aangeboden Aanwijzen graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft De modelverordening biedt in hoofdstuk 8 ook de mogelijkheid tot het in stand houden van historische graven en opvallende grafbedekkingen. Na afweging van de voor- en nadelen en in overleg met de monumentencommissie wordt geadviseerd te werken op basis van criteria van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Op basis van deze criteria kunnen de graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft op een lijst worden vastgelegd. De inventarisatie en het opstellen van de lijst kan in samenwerking met de monumentencommissie en de historische vereniging uitgevoerd worden en in 2011 aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden. De lijst kan actueel blijven door de monumentencommissie de gelegenheid te bieden toevoegingen van graven die voldoen aan de gestelde criteria aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Tarieven - 2 -

3 Jaarlijks worden de tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 aangepast. Naast enkele kleine tekstuele aanpassingen zijn voor de nieuw geboden voorzieningen tarieven opgenomen. Voorgesteld wordt het onderhoud éénmalig en direct bij uitgifte te laten afkopen. Het éénmalig afkopen van het onderhoud heeft grote voordelen zoals administratieve lastenverlichting, zekerstelling van de inkomsten (zoeken naar nabestaanden wordt overbodig) en dat het voordeliger is voor de rechthebbende op of de gebruiker van een graf over de gehele termijn bekeken. Daarnaast wordt voorgesteld om bij de uitgifte van een urnennis, net als bij elke andere voorziening, onderhoudskosten in rekening brengen. Ook de urnenmuur vergt onderhoud waardoor het redelijk is hier ook een onderhoudstarief voor te heffen. Bovendien is het met het oog op de mogelijkheid tot het bieden van urnengraven (waarbij het eigenlijk vanzelfsprekend is dat er een onderhoudstarief wordt geheven) aan te bevelen de tarieven gelijk te stellen. Door gelijke tarieven zal de keuze voor een urnennis of urnengraf niet door tariefstelling bepaald worden. Voorgesteld wordt de tarieven alleen met een prijscompensatie van 1,5 procent, conform de kadernota 2010, te verhogen. De exploitatie van de begraafplaats is met de voorgestelde tarieven kostendekkend. De tarieven liggen over het algemeen per onderdeel lager dan de gemiddelde tarieven van de gemeenten in de regio. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders N.v.t. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Wet op de lijkbezorging Tijdspad, monitoring en evaluatie De verordeningen treden in werking op 1 januari Externe communicatie: Na vaststelling door de gemeenteraad van de Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 en het uitvoeringsbesluit voor de Grafbedekkingen en het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen, door het college van burgemeester en wethouders, zal tot publicatie worden overgegaan. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée - 3 -

4 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010; b e s l u i t : Overeenkomstig het bij dit raadsbesluit behorende raadsvoorstel Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 vast te stellen. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 22 november 2010/6 december De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

5 Versie geldig vanaf 1 januari 2011 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Sliedrecht 2011 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Sliedrecht HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats: de algemene begraafplaats te Sliedrecht; b. graf: een zandgraf of keldergraf; c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand; d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; f. particulier graf (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten familiegraf): een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen begraven en begraven houden van lijken; 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 3. het doen verstrooien van as. g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 2. het doen verstrooien van as.

6 i. particuliere urnennis (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten urnengraf): een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; j. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken; k. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; l. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats; m. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt; n. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; o. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; p. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier graf op Rooms-Katholieke gedeelte, particulier urnengraf, particuliere urnennis en particuliere gedenkplaats. 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: kindergraf, algemeen graf op Rooms-Katholieke gedeelte. HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS Artikel 3. Openstelling begraafplaats 1. De begraafplaats is voor eenieder dagelijks toegankelijk van 9.00 uur tot zonsondergang doch niet later dan uur. 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten. 3. Kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar hebben zonder geleide geen toegang tot de begraafplaats. 4. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as. Artikel 4. Ordemaatregelen 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen. 3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden: a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen; b. sneller dan 10 km per uur. 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid

7 Artikel 5. Plechtigheden 1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld. 2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. Artikel 6. Opgravingen en ruimen Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast. HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING Artikel 7. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf 1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan. 2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Artikel 8. Over te leggen stukken 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder. 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet. 3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende. 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren. 5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn. Artikel 9. Tijden van begraven en asbezorging 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 9.00 tot uur; op zaterdag van 9.00 tot uur; 2. Op hetzelfde tijdstip mag niet meer dan één begraving of bijzetting plaatsvinden; 3. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken

8 HOOFDSTUK 4. INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN Artikel 10. Indeling graven en asbezorging 1. Op de begraafplaats(en) kunnen worden uitgegeven: a. algemene graven; b. algemene graven op het Rooms-Katholieke gedeelte c. kindergraven d. particuliere graven; e. particuliere graven op het Rooms-Katholieke gedeelte; f. particuliere urnengraven; g. particuliere urnennissen; h. particuliere gedenkplaatsen; i. grafkelders. 2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging. Artikel 11. Aantal overledenen in graven In de algemene graven kunnen niet meer dan de stoffelijke resten van drie personen worden begraven. Artikel 12. Volgorde van uitgifte 1. De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven. 2. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is. Artikel 13. Termijnen particulier graf, particuliere gedenkplaats, particulier urnengraf en particuliere urnennis 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van dertig jaar recht op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats. De termijn begint te lopen op de datum waarop het graf is uitgegeven. 2. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar recht op een particulier urnengraf of een particuliere urnennis. De termijn begint te lopen op de datum waarop het urnengraf of de urnennis is uitgegeven. 3. Het in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende of gebruiker verlengd telkens met een termijn van tien jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. Artikel 14. Grafkelder Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden. Artikel 15. Onderhoudsrechten Bij het verlenen van een recht tot gebruik van een algemeen graf of een uitsluitend recht op een particulier graf is de verplichting tot het betalen van onderhoudsrechten verbonden

9 Artikel 16. Overschrijving van verleende rechten 1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan. 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen. 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd. Artikel 17. Afstand doen van graven Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende. HOOFDSTUK 5. GRAFBEDEKKINGEN Artikel 18. Vergunning grafbedekking 1. Het is verboden om zonder schriftelijke vergunning van het college een grafbedekking aanwezig te hebben. 2. De rechthebbende of gebruiker vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan. 3. Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen. 4. De vergunning kan in ieder geval worden geweigerd indien naar het oordeel van het college: a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid; b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is. Artikel 19. Onderhoud door de gemeente Het college voorziet in het één maal per jaar schoonmaken van het gedenkteken en in de zorg voor de winterharde beplantingen met uitzondering van hagen. Artikel 20. Schade en onderhoud grafbedekkingen 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker. 2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. 3. Indien de rechthebbende of de gebruiker naar het oordeel van het college nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is

10 4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht. 5. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar oplevert voor derden. 6. Schade aan grafbedekking als gevolg van brand, vorst, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van grafbedekking of andere gedenktekens of van heesters of andere beplanting, is voor rekening van de rechthebbende of de gebruiker. 7. Indien de toegebrachte schade, naar het oordeel van het college, het aanzien van de begraafplaats schaadt is de rechthebbende of de gebruiker verplicht deze te herstellen op eerste aanschrijving zulks. 8. Indien naar het oordeel van de beheerder een gevaarlijke situatie is ontstaan omtrent het inzakken of omvallen van de grafbedekking, kan het college direct maatregelen nemen. 9. Indien binnen drie maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de grafbedekking over te gaan. 10. De rechthebbende of de gebruiker moet gedogen, dat een gedenkteken tijdelijk wordt weggenomen of verplaatst, indien dit ter begraving van stoffelijke resten in de nabijheid van het graf, (groot) onderhoud of om andere redenen noodzakelijk is. Artikel 21. Niet-blijvende grafbeplanting Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, van de gebruiker indien deze daartoe tevoren een aanvraag heeft ingediend bij de beheerder. Artikel 22. Verwijdering grafbedekking 1. De vergunning, zoals bedoeld in artikel 18, wordt verleend; a. voor wat de particuliere graven betreft, voor de tijd gedurende welke het recht op het graf bestaat; b. voor wat de algemene graven betreft, niet zijnde kindergraven, voor de duur van twintig jaar; c. voor wat de algemene graven betreft, zijnde kindergraven, voor de duur van veertig jaar. 2. De grafbedekking kan na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn door het college worden verwijderd. 3. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de gebruiker bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of gebruiker niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats bekend. 4. Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald, vervalt deze in eigendom aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is

11 HOOFDSTUK 6. RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN EN URNENNISSEN Artikel 23. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as 1. Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of gebruiker bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of gebruiker niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. 2. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd. 3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats. 4. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders. 5. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De gebruiker van een particuliere urnennis of de rechthebbende op een particulier urnengraf kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien. HOOFDSTUK 7. GEDEELTE VOOR KERKGENOOTSCHAP Artikel 24. Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven 1. Het college kan na overleg met het bestuur van het kerkgenootschap ten aanzien van de openstelling van het gedeelte, de indeling van graven, de onderverdeling van graven in categorieën en de eisen voor de grafbedekking op het ter beschikking van het kerkgenootschap gestelde deel van de begraafplaats nadere regels stellen die afwijken van de regels krachtens de artikelen 3, eerste lid, 10, tweede lid, 14 en 18, derde lid, van deze verordening. 2. Het college stelt het bestuur van het kerkgenootschap schriftelijk ervan in kennis dat de grafbedekking van een of meer graven onderhoud en herstel behoeft, wanneer het kerkgenootschap schriftelijk om een dergelijke kennisgeving heeft verzocht. HOOFDSTUK 8. IN STAND HOUDEN HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING Artikel 25. Lijst 1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. 2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven. 3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan

12 HOOFDSTUK 9. SLOTBEPALINGEN Artikel 26. Intrekking oude regeling De Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005, wordt ingetrokken. Artikel 27. Overgangsbepaling 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de (oude) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de (oude) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast. Artikel 28. Strafbepaling 1. Hij die handelt in strijd met de artikelen 3 tot en met 5 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. 2. Overtreding van artikel 3 tot en met 5 van de verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Artikel 29. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari Artikel 30. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Sliedrecht Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 22 november 2010/6 december De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C.Boevée - 8 -

13 Versie geldig vanaf 1 januari 2011 Verordening begrafenisrechten 2011 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats: de algemene begraafplaats te Sliedrecht; b. graf: een zandgraf of keldergraf; c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand; d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; f. particulier graf (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten familiegraf): een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen begraven en begraven houden van lijken; 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 3. het doen verstrooien van as. g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 2. het doen verstrooien van as.

14 i. particuliere urnennis (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten urnengraf): een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; j. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken; k. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; l. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats; m. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; n. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; o. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Artikel 2 Belastbaar feit Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Artikel 3 Belastingplicht De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend. Artikel 5 Belastingjaar 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 2. Met betrekking tot de rechten genoemd onder I, lid 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. Artikel 6 Wijze van heffing De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld 1. De onderhoudsrechten, als genoemd onder I van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak. 2. De overige rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen

15 Artikel 8 Termijn van betaling 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. Artikel 9 Kwijtschelding Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van begrafenisrechten. Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De 'Verordening begrafenisrechten 2010' van 7 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening begrafenisrechten Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 22 november 2010/6 december De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C.Boevée - 3 -

16 Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2011 De in artikel 4 genoemde rechten bedragen: A. Algemeen graf begraven 1. Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot in een algemeen graf bedraagt 644,00 onderhoud 2. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen graf met of zonder grafbedekking, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 administratieve kosten/ vergunningen 3. Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken 80,00 B. Kindergraf (algemeen graf) begraven 1. Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar in een kindergraf bedraagt 322,00 2. Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van 0 jaar in een kindergraf bedraagt 161,00 onderhoud 3. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen kindergraf, wordt over de uitgiftetermijn van 40 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 administratieve kosten/ vergunningen 3. Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken 80,00 C. Particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats verkrijgen van rechten 1. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of particuliere gedenkplaats op het oudste deel en nieuwste deel (zie plattegrond) voor een periode van 30 jaar waarin bij nieuwe uitgifte niet meer dan de stoffelijke resten van één persoon kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van 1.398,00 2. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of particuliere gedenkplaats voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan de stoffelijke resten van twee personen kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van 1.598,00 Het begraven van stoffelijke resten van twee personen op het oudste deel en nieuwste deel (zie plattegrond) is bij nieuwe uitgifte niet mogelijk. 3. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of particuliere gedenkplaats op het nieuwste gedeelte (zie plattegrond) voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan de stoffelijke resten van drie personen kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van 1.798,00 Het begraven van stoffelijke resten van drie personen op het oudste deel en niet opgehoogde nieuwste deel is niet mogelijk. 4. Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf, bovenop de onder lid 1 tot en met 3 genoemde rechten 1.598,00 5. Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1, 2 en 3 met 10 jaar wordt een recht geheven van 533,00-4 -

17 begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd 12 jaar en ouder 6. Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 644,00 begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar 7. Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 322,00 begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd van 0 jaar 8. Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 161,00 plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn 9. Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt 399,00 onderhoud 10. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de uitgiftetermijn van 30 jaar een éénmalig recht geheven van 1.555, Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 5) een éénmalig recht geheven van 691,00 administratieve kosten/ vergunningen 14. Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken 260, Voor het verwijderen en het herplaatsen van een gedenkteken indien een begraving plaatsvindt in een graf waarop reeds een gedenkteken is aangebracht 80, Voor een vergunning tot het plaatsen van een grafkelder 260, Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht 25,00 D. Particuliere urnennis (enkel of dubbel in de urnenmuur) verkrijgen van rechten 1. Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van 533,00 2. Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1 met 10 jaar wordt een recht geheven van 266,00 plaatsen en bijzetten 3. Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particuliere urnennis bedraagt 399,00 onderhoud 4. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnennis, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 5. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder D, lid 2) een éénmalig recht geheven van 448,00 administratieve kosten 6. Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht 25,00-5 -

18 E. Particulier urnengraf verkrijgen van rechten 1. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particuliere urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van 533,00 2. Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder E, lid 1 met 10 jaar wordt een recht geheven van 266,00 plaatsen en bijzetten 3. Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particuliere urnengraf bedraagt 399,00 onderhoud 4. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnengraf, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van 895,00 5. Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particuliere urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder E, lid 2) een éénmalig recht geheven van 448,00 administratieve kosten 6. Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht 25,00 F. Verstrooiingsplaats verstrooiien 1. Het recht voor het verstrooien van as op een algemene verstrooiingsplaats op de begraafplaats bedraagt 80,00 naamplaatje op algemeen gedenkteken 2. Recht plaatsing naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld (20 jaar) en beschikbaar stellen naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld, inclusief de eerste 40 lettertekens 220,00 G. Opgraven en ruimen 1. Het recht voor het opgraven, ruimen, plaatsen van stoffelijke overschotten in dezelfde grafruimte (schudden) of verwijderen van een stoffelijk overschot, anders dan na beëindiging van de uitgiftetermijn, bedraagt 644,00 2. Het recht voor het opgraven, ruimen of verwijderen van een asbus of urn, anders dan na beëindiging van de uitgiftetermijn, bedraagt 399,00 3. In de rechten zoals bedoeld onder G, lid 1 en 2 is het eventueel herbegraven of plaatsen in een andere grafruimte of in een particuliere urnennis niet inbegrepen. 4. Voor herbegraven of opnieuw bijzetten of plaatsen in dezelfde grafruimte of in een urnennis worden niet opnieuw rechten geheven. H. Overige 1. Het recht bij een begraving of bijzetting voor het overschrijden van de tijdsduur van 1 uur, voor elk half uur overschrijding of gedeelte daarvan een recht van 105,00 2. Het recht voor het op verzoek van de rechthebbende of gebruiker begraven of bijzetten buiten de genoemde tijden in de beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011, artikel 9, lid 1 genoemde tijden bedraagt 322,00-6 -

19 I. Onderhoudsrecht en afkoop van vóór 1 januari 2011 uitgegeven graven 1. Particulier graf (voorheen familiegraf), per kalenderjaar 86,00 2. Algemeen graf, per kalenderjaar 56,00 3. Deze rechten kunnen als volgt worden afgekocht door betaling ineens: - voor 1 jaar, 1 maal het jaarlijks recht; - voor 2 jaar, 2 maal het jaarlijks recht; - voor 3 jaar, 3 maal het jaarlijks recht; - voor 4 jaar, 4 maal het jaarlijks recht; - voor 5 jaar, 5 maal het jaarlijks recht; - voor 6 jaar, 6 maal het jaarlijks recht; - voor 7 jaar, 7 maal het jaarlijks recht; - voor 8 jaar, 7 maal het jaarlijks recht; - voor 9 jaar, 8 maal het jaarlijks recht; - voor 10 jaar, 8 maal het jaarlijks recht; - voor 11 jaar, 9 maal het jaarlijks recht; - voor 12 jaar, 10 maal het jaarlijks recht; - voor 13 jaar, 11 maal het jaarlijks recht; - voor 14 jaar, 11 maal het jaarlijks recht; - voor 15 jaar, 12 maal het jaarlijks recht; - voor 16 jaar, 12 maal het jaarlijks recht; - voor 17 jaar, 13 maal het jaarlijks recht; - voor 18 jaar, 13 maal het jaarlijks recht; - voor 19 jaar, 14 maal het jaarlijks recht; - voor 20 jaar, 14 maal het jaarlijks recht; - voor 21 jaar, 15 maal het jaarlijks recht; - voor 22 jaar, 15 maal het jaarlijks recht; - voor 23 jaar, 15 maal het jaarlijks recht; - voor 24 jaar, 16 maal het jaarlijks recht; - voor 25 jaar, 16 maal het jaarlijks recht; - voor 26 jaar, 16 maal het jaarlijks recht; - voor 27 jaar, 17 maal het jaarlijks recht; - voor 28 jaar, 17 maal het jaarlijks recht; - voor 29 jaar, 17 maal het jaarlijks recht, met dien verstande, dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven. Behoort bij raadsbesluit van 22 november 2010/6 december De griffier, A. Overbeek - 7 -

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Verordening begrafenisrechten 2014

Verordening begrafenisrechten 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening begrafenisrechten 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) 495927 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 De raad van de gemeente Lemsterland, gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van het college van Elburg. 20 september 2011, nr. 5 inzake regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen; Beheersverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; Nr. : De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011 / GEMEENTE VA LKEN SWA A R. D De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 juli 2010; gelezen het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 29 juni 2010; registratienummer

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college van 13 februari 2014, nummer14.002678; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van 7 april 2015, nr. X; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen - begraafplaats

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER De raad van de gemeente Ten Boer, gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, nr. 008, inzake Wijziging regelgeving Begraafpark; gelet op

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 47 Datum: 23-11-2016 nr. 2016-16 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 27 oktober 2016; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van b. en w. van 2 oktober 2017; gelet op de bespreking van de raadscommissie van 25 oktober 2017;

gelezen het voorstel van het college van b. en w. van 2 oktober 2017; gelet op de bespreking van de raadscommissie van 25 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bronckhorst Nr. 195709 8 november 2017 Verordening begraafrechten Bronckhorst 2018 Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 00285/5-1.6 De raad

Nadere informatie

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016)

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016) Verordening begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; De raad van de gemeente Stein, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015 Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 14RMD0057 Inzake Begroting 2015 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de Haarlemmermeer 2014

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de Haarlemmermeer 2014 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de Haarlemmermeer 2014 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016)

Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ; gemeente Hardinxveld-Giessendam VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 INCLUSIEF TARIEVENTABEL, VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT OP 17 DECEMBER 2015 INGAANDE 1 JANUARI 2016 05233849 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR381213_1 16 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente

Nadere informatie

b e s l u i t : VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS 2015

b e s l u i t : VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS 2015 Raadsbesluit Nr. 14042064 De raad van de gemeente Ermelo; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014, nummer 14053006; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015, nummer ;

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 124913 22 december 2015 Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2016 De raad van de gemeente Zwijndrecht; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gennep. Nr. 125771 23 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep De raad van de gemeente Gennep; gelezen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf Artikel 3. Openstelling

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017 Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 16RAAD0028 Inzake Begroting 2017 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nummer: 299-4 Portefeuillehouder: Onderwerp: P. Kools Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; gelet

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 (versie geldig vanaf 1-1-2016) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2016; No 161206F De raad van de gemeente het Bildt; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2016; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Wassenaar. Nr. 81427 24 december 2014 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015 De gemeenteraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 13 oktober 2015, No. B

gelezen het voorstel van het college van 13 oktober 2015, No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 13 oktober 2015, No. B15.001488 gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; gezien het advies

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging; De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

Nr.: 11.1 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Nr.: 11.1 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 Nr.: 11.1 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 176026 14 december 2016 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk II. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Hoofdstuk II. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats CVDR Officiële uitgave van Bergen op Zoom. Nr. CVDR35330_1 9 mei 2017 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats De raad van de gemeente Bergen op Zoom, gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB ; B16-026410 Bijlage D De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB16-0074; gelet op artikel 229, eerste lid,

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet:

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet: De raad van de gemeente Velsen, Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet: Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 1146166 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: 1128486 De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 gemeente Waterland

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 gemeente Waterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 183391 27 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 gemeente Waterland De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; eente Raadsbesluit Ag. nr.: 7.1d Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-9-13; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november nr. ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013.

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D2EE007* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. gelet op artikel 229, eerste lid,

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE ne Nr. 88f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015, nr. 88; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013;

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; De raad van de gemeente Dantumadiel gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging, het Besluit op de lijkbezorging

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ; raadsbesluit 2016, nr. XII-13 sub b De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr. 119635; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015 nummer 55

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015 nummer 55 4 Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015 nummer 55 gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november nr. 0912 8 RV; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2011 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de hoogte van de lijkbezorgingsrechten

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; Gemeenteblad nr. 331, 24 november 2016 Nr. 91d DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ; raadsbesluit 2016, nr. XII-13 sub b De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr. 119635; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 november 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 november 2015, nummer ; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 10 november 2015, nummer 259598; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011

VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011 CVDR Officiële uitgave van Barendrecht. Nr. CVDR213681_1 27 december 2017 VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011 De raad van de gemeente Barendrecht; overwegende, dat het gewenst is om regels

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16RB000Ũ88 Nr. 15f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester

Nadere informatie

{pl. b. particulier graf: - een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot;

{pl. b. particulier graf: - een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot; ÞnLr!f:tr :VEn {pl ^ ^ ^r-- Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel. Nummer: 6c. De raad van de gemeente Boxmeer; gelezen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Molenwaard. Nr. 184625 27 december 2016 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard De raad van de

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min iiiiin in min BM1401971 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winterswijk. Nr. 181961 27 december 2016 Verordening Grafrechten 2017 2016, nr. XII-2 sub b De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017.

Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017. Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017. Nr. 263530 / 263717 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof Iz-nummer: 2005-21888 Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof de Raad der gemeente G O U D A ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel 35 van de Wet op

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie