'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e"

Transcriptie

1

2 i i COLOFON Deze beantwoording van cle inspraakreacties van de tracé-uitwerking Betuweroute is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van cle Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer P nhoud en produktie N S Ra i in f ra be h ee r P r oi ect b L re a Bet L we ro L t e Advies G ro nt m ij-de Weger Vormgeving Kris Kras Design bv, Utrecht Den Haag, maart 996 'Y '-

3 BEANTWOORDNG NSPRAAKREACTES OP TRACÉ-UTWERKNG BETUWEROUTE DEEL A... Ministerie van Verkeer en Waterstaat nformatie en Documentatie PostSu% EX Den Haag Tel / Fax

4 NHOUDSOPGAVE AA AB AB. AB.2 AB.3 AB.4 AB.5 AC AC. AC.2 AC.3 AC.4 AC.5 NLEDNG nformatie en inspraakronde Voorontwerp-Tracébesluit Betuweroute Achtergrond besluitvorming Ontvangen reacties van particulieren 2 Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute 4 Totaal aantal bedenkingen en verdeling naar thema Gevolgde werkwijze 5 5 Opzet van de rapportage 5 ALGEMENE BEDENKNGEN 9 PROCEDURE EN VOORBEREDNG BESLUTVORMNG 3 Algemene procedurele aspecten 3 Juridische aspecten 46 Maatschappelijke en bestuurlijke aspecten 50 MER en Aanvulling op het MER 54 Andere onderzoeksrapporten 83 RANDVOORWAARDEN PKB BETUWEROUTE 87 Noodzaak Betuweroute en verhouding kosten en baten 88 Globale tracékeuze in PKB Alternatieven voor nieuwe goederenspoorlijn 9 Uitvoeringswijze en alternatieven 33 Aansluiting andere infrastructuur 40 AD AD. AD.2 AD.3 AD.4 AD.5 AD.6 AD.7 AD.8 AD.9 UTGANGSPUNTEN VOOR TRACÉBESLUT Leefmilieu en algemene aspecten tracékeuze Bouwwijze Barrièrewerking Geluidhinder Hogere grenswaarden geluid Landschap en ecologie Grondverwerving en schadevergoedingen Onteigening, onttrekking aan bestemming en herbouw Overige aspecten AE AE. AE.2 AE.3 JURDSCHE VORMGEVNG VOORONTWERP-TRACÉBESLUT 23 Juridische vormgeving algemeen 23 Kaarten 23 Be pal i nge n 233

5 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding NLEDNG. nformatie en inspraakronde Voorontwerp-Tracéb sluit Betuweroute n het kader van een informatie- en inspraakronde, heeft in de periode vanaf juni tot en met 3 juli 994 het Voorontwerp-Tracébesluit (VTB) Betuweroute voor een ieder ter visie gelegen. Gelijktijdig lagen rapporten ter visie, die ten behoeve van dit VTB werden opgesteld, namelijk de Aanvulling op het Milieu-effectrapport (MER) en de akoestische rapporten per gemeente. De tervisielegging vond onder meer plaats op de betrokken gemeentehuizen en centrale bibliotheken langs het Betuweroute-tracé en werd tevoren bekend gemaakt in diverse bladen, waaronder enkele landelijke en regionale dagbladen. n de publikatie werd vermeld dat inspraakreacties konden worden ingezonden naar het Centraal nspraakpunt Betuweroute (Kneuterdijk, Den Haag). Ook werd gewezen op de mogelijkheid om reacties mondeling in te brengen tijdens een openbare hoorzitting. De publikatie bevatte een korte kenschets van de inhoud van het VTB, de Aanvulling op het MER en de akoestische rapporten. Eveneens werd de besluitvormingsprocedure uiteen gezet, in relatie tot de eerder tot stand gekomen Planologische Kernbeslissing (PKB) Betuweroute. n de publikatie werd voorts attent gemaakt op de in diverse gemeenten georganiseerde informatiemarkten. Deze publikatie is opgenomen als bijlage in het rapport met bijlagen. Voor u ligt het algemene deel van het rapport Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute. Dit rapport bevat een overzicht van de schriftelijke en mondelinge inspraakreacties van particulieren, die tijdens de informatie- en inspraakronde zijn ontvangen en die betrekking hebben op algemene onderwerpen. n verband met het grote aantal binnengekomen reacties (zie ook paragraaf 3 van dit hoofdstuk), zijn de reacties eerst samengevat en gerubriceerd en vervolgens beantwoord..2 Achtergrond besluitvorming Volgens de Tracéwet dient het Tracébesluit (met een nadere uitwerking van de globale tracékeuze in de PKB) te worden vastgesteld overeen-. komstig het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Mede omdat een Ontwerp-Tracébesluit in de praktijk alleen in bijzondere gevallen kan worden gewijzigd, is een tussenstap ingelast in de vorm van een Voorontwerp. Daarmee is een ieder de mogelijkheid geboden om reacties te geven die tot inhoudelijke wijzigingen kunnen leiden. Om deze extra tussenstap, die niet voorzien is in de Tracéwet, zorgvuldig te organiseren, is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de voorbereiding van het Ontwerp-Tracébesluit. - -

6 Beentwoordhg inspreekreecties Betuweroute nleiding n het regeerakkoord van augustus 994 heeft het nieuwe kabinet onder meer afgesproken dat "zal worden nagegaan of er financierbare alternatieven voor de Betuweroute zijn. Van zelfstandig belang daarbij is het perspectief voor (de haven van) Rotterdam. Binnen een half jaar zal het kabinet aan het parlement duidelijkheid geven over de vraag of er aanvaardbare betere alternatieven zijn en, indien er geen alternatief is dat de voorkeur verdient, of een eventuele andere wijze van uitvoering langs het voorgenomen tracé wenselijk is; daarbij wordt gelet op enerzijds geluidhinder en landschappelijke inpasbaarheid en anderzijds de verhouding tussen kosten en baten." n verband met dit nader onderzoek besloten de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de procedure voor de tracé-uitwerking van de Betuweroute op te schorten. n brieven van 8 september 994 hebben de ministers de betrokken bestuursorganen en de insprekers hiervan in kennis gesteld. n de brieven (zie bijlagen 2 en 3) is tevens het verschijnen van het nspraakrapport tracé-uitwerking Betuweroute (met daarin een samenvatting van de inspraakreacties, zonder de antwoorden) aangekondigd en te kennen gegeven dat het rapport één van de elementen zal zijn in de voorbereiding van de verdere besluitvorming. Dit inspraakrapport is verschenen in oktober 994. (De samenvatting van de inspraakreacties inclusief de beantwoording is te vinden in voorliggend rapport en bijbehorende overige delen.) Ten behoeve van de aangekondigde heroverweging is de Commissie Betuweroute ingesteld, onder voorzitterschap van de heer L.M.L.H.A. Hermans. Deze commissie stelde vast dat er sprake was van een 'verantwoord en evenwichtig ontwerp' en dat geen structurele, verdergaande veranderingen nodig waren. Het kabinet heeft vervolgens, na overleg met het gebundelde Bestuurlijke Overleg van Zuid-Holland en Gelderland, een lijst met grotere en minder grote aanpassingen van het ontwerp-tracé opgesteld (2 april 995). Dit standpunt is voorgelegd aan de beide Kamers van het parlement en daarbij is nog een aantal moties aangenomen (29 juni 995). Deze besluitvormingsprocedure heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen ten opzichte van het VTB. De inspraakreacties hebben hierbij een rol van betekenis gespeeld. n paragraaf 8 van ieder gemeente-hoofdstuk van het OT6 is aangegeven welke veranderingen ten opzichte van het VTB zijn opgetreden en op welke plaatsen dit tot wijzigingen in de tekst heeft geleid..3 Ontvangen reacties van particulieren n totaal zijn bij het Centraal nspraakpunt Betuweroute 5.40 schriftelijke reacties van particulieren binnengekomen, die op 8 juli 994 werden aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Door het -2-

7 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding Centraal nspraakpunt is de ontvangst van de reacties aan de briefschrijvers schriftelijk bevestigd. De inspraakbrieven zijn in afschrift aangeboden aan onder meer de betrokken provincies en gemeenten, met het verzoek deze ter visie te leggen. Naast de inspraakbrieven zijn ook mondelinge reacties ontvangen. Naar aanleiding van de binnengekomen aanmeldingen werden door het Centraal nspraakpunt zes openbare hoorzittingen belegd, waar in totaal 85 insprekers het woord hebben gevoerd. Daarnaast vonden elf besloten zittingen plaats waar steeds één inspreker werd gehoord. De verslagen van de zittingen zijn aan de betrokkenen toegezonden en daarnaast -net als de schriftelijke reacties- op 8 juli aangeboden aan de ministers. Schriftelijke en mondelinge samen, gaat het in totaal om circa reacties van particulieren, waarin ongeveer bezwaren ( bedenkingen genoemd) naar voren zijn gebracht. Figuur geeft een overzicht van de herkomst en aantal van de reacties naar gemeente. Van de ongeveer brieven bestond meer dan de helft uit gelijkluidende reacties, dat wil zeggen identieke brieven die door meerdere insprekers tegelijk zijn ingestuurd, en waaraan in een aantal gevallen nog persoonlijke opmerkingen waren toegevoegd. Het ging in het bijzonder om vier brieven uit Kesteren, Dodewaard, Echteld en Valburg, die in totaal door ruim personen werden ondertekend. Figuur Verdeling inspraakreacties naar herkomst B : Rotterdam-Papendrecht Rotterdam: Barendrecht: Heerjansdam: Zwijndrecht: Hendrik-ldo-Am bacht: Alblasserdam: Graafstroom: Papendrecht: B2: Sliedrecht-Gorinchem Sliedrecht: Hardinxveld-Giessendam : Giessenlanden: Gorinchem: 83: Linge waal- Tiel lingewaal: Geldermalsen: Neerijnen: Buren: Tiel: B4: Echteld-Elst Echteld: Lienden: Kesteren: Dodewaard: 42 reacties 49 reacties 4 reacties 23 reacties 6 reacties 5 reacties 7 reacties 0 reacties 3 reacties 9 reacties 63 reacties 54 reacties 9 reacties 36 reacties 4 reacties 7 reacties 75 reacties 984 reacties, inclusief 834 gelijkluidende brieven 4 reacties 55 reacties, inclusief 435 gelijkluidende brieven.o0 reacties, inclusief 950 gelijkluidende brieven -3-

8 Beantwoording inspraekreecties Betuweroute Val burg: Elst: B5: Bemmei-Zevenaar Bemmel: Rijnwaarden: Duiven: Zevenaar: Duitsland: Overige: 308 reacties, inclusief,42 gelijkluidende brieven 90 reacties 49 reacties reactie 32 reacties 70 reacties 34 reacties 98 reacties nleiding n het kader van de EU-regelgeving is aan burgers in Duitsland eveneens de mogelijkheid geboden te reageren op het Voorontwerp-Tracébesluit en het milieu-effectrapport. De beide stukken werden ter visie gelegd in een aantal Duitse gemeenten (zie bijlage 4). n totaal zijn 34 reacties uit Duitsland ontvangen. Alle brieven hebben een nummer gekregen op volgorde van binnenkomst. nspraakreacties die op hoorzittingen naar voren zijn gebracht, hebben aansluitend een eigen nummer gekregen..4 Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute Dit rapport beoogt een goed inzicht te bieden in de reacties op het ter visie gelegde Voorontwerp-Tracébesluit Betuweroute en hoe daar mee om is gegaan (verantwoording). Het rapport laat onder meer zien tegen welke onderdelen van de tracé-uitwerking de meeste bedenkingen zijn geuit en welke aanbevelingen door de insprekers zijn aangedragen tot wijziging van de plannen. Daarnaast worden de reacties weergegeven op de Aanvulling op het MER en op de zogenoemde ontwerp-verzoeken voor hogere grenswaarden geluid. Van iedere reactie is zorgvuldig kennisgenomen. De opmerkingen ('bedenkingen' genoemd) uit de brieven en hoorzitting-verslagen zijn in beknopte vorm weergegeven in dit rapport. Omdat de naar voren gebrachte bedenkingen elkaar voor een groot deel overlappen zijn deze samengevat en gerubriceerd. Het aantal inhoudelijk verschillende bedenkingen is daarbij sterk teruggebracht. n totaal zijn ruim verschillende bedenkingen onderscheiden. Dit, toch nog omvangrijke, aantal hangt samen met de geografische component van de Betuweroute. De problematiek dan wel de aanpak daarvan is in de ene gemeente niet dezelfde als in de andere gemeente. De bedenkingen zijn beantwoord naar de huidige inzichten, kennis en stand van zaken, zoals die in het OTB (dat gelijktijdig met dit rapport ter visie ligt) zijn weergegeven. -4-

9 Beantwoording inspreekreacties Betuweroute nleiding.5 Totaal aantal bedenkingen en verdeling naar thema Zoals gezegd zijn in totaal in alle schriftelijke en mondelinge inspraakreacties circa inhoudelijk verschillende bedenkingen gesignaleerd. Bij elkaar werden die ruim maal naar voren gebracht. Één bedenking werd dus gemiddeld door meer dan 20 personen naar voren gebracht. Per bedenking verschilt deze 'score' overigens sterk. Sommige bedenkingen (vooral van algemene procedurele aard) werden meer dan.000 maal genoemd, andere bedenkingen (vooral meer locatiespecifieke) werden slechts één keer te berde gebracht. Uiteraard is het gemiddeld aantal keren dat een bedenking voorkomt sterk bei'nvloed door de ruim standaard br ieven. Het grootste aantal bedenkingen richt zich tegen de gevreesde geluidhinder en tegen de gevolgde procedure..6 Gevolgde werkwijze Bij de lezing en rubricering van de inspraakreacties is het uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk recht te doen aan de kennelijke bedoeling van de insprekers. Waar -zoals in een aantal brieven het geval was- geen eigen bedenkingen werden aangevoerd doch adhesie werd betuigd met andere brieven, zijn deze brieven gelezen alsof daarin dezelfde bedenkingen waren opgenomen als in de brief waaraan adhesie werd betuigd. Evenzo zijn bijlagen waarnaar in de brieven werd verwezen gerubriceerd alsof de bijlagen deel uitmaakten van de brief zelf. Op bedenkingen waarin wordt opgeroepen tot sabotage of andere onrechtmatige handelingen is geen acht geslagen. Anonieme brieven zijn terzijde gelegd; brieven met een onleesbare handtekening zijn opgenomen onder nummer. n het geval brieven alleen een naam bevatten is getracht het adres te achterhalen. n de brieven gestelde vragen van puur feitelijke aard (bij voorbeeld om toezending van een brochure, kaart of ander document) zijn niet in dit inspraakrapport opgenomen. Ten tijde van het verschijnen van het inspraakrapport (oktober 994) was aan die verzoeken om informatie vanuit het ministerie van V&W voldaan. De ('kritische') vragen die naar hun aard als een bedenking moeten worden beschouwd, zijn uiteraard wel opgenomen. Nogmaals wordt opgemerkt dat de antwoorden zijn gegeven op basis van de huidige stand van zaken, zoals in het OTB is weergegeven..7 Opzet van de rapportage Voor de rubricering van de bedenkingen is zoveel mogelijk aangesloten bij -5-

10 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding de opzet van het Voorontwerp-Tracébesluit. Het volledige rapport Verslag inspraak op de tracé-uitwerking Betuweroute bestaat uit de volgende zeven delen: Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute algemeen (deel A) Samenvatting van de algemene bedenkingen van particulieren uit de inspraak over de tracé-uitwerking Betuweroute, en de reacties daarop van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B: Rotterdam-Papendrecht Samenvatting van de particuliere bedenkingen uit de inspraak en van de opmerkingen van de bestuursorganen zoals gemeenten en provincies over tracédeel B (Rotterdam-Papendrecht) van de tracé-uitwerking Betuweroute, en de reacties daarop van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B2: Sliedrecht-Gorinchem dem als B. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B3: Lingewaal-Tiel dem als B. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel 64: Echteld-Elst dem als B. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B5: Bemmel-Zevenaar dem als B. n dit rapport zijn inbegrepen inspraakreacties uit Duitsland. Rapport met bijlagen (welke bijlagen het betreft, is beschreven in dit hoofdstuk). Voor de duidelijkheid nog het volgende. De reacties van particulieren zijn gesplitst in algemene reacties, te vinden in het algemene deel, en reacties betrekking hebbend op een specifieke gemeente, te vinden in de verschillende tracédelen. De reacties van bestuursorganen zijn in hun geheel terug te vinden in de verschillende tracédelen. Hier heeft dus geen splitsing plaatsgevonden in algemene en locatiespecifieke bedenkingen. Binnen het Algemeen Deel, dat vooral niet-locatiegebonden bedenkingen bevat, is een nadere indeling gemaakt naar hoofdrubrieken van bedenkingen omtrent de gevolgde procedure (hoofdrubriek AB), namelijk de randvoorwaarden uit de vastgestelde planologische kernbeslissing Betuweroute (AC), de gekozen uitgangspunten in het Voorontwerp-Tracébesluit (AD) en de juridische vormgeving van dat voorontwerp (AE). Binnen de hoofdrubrieken is een nadere indeling in rubrieken en subrubrieken gemaakt. Bedenkingen van algemene aard die niet in deze hoofdrubrieken konden worden ondergebracht, zijn opgenomen in een aparte hoofdru- -6-

11 c a C f i Beantwoording inspraakreacties Betuweroute briek (AA). inleiding Binnen de hoofdrubriek Randvoorwaarden PKB (AC) zijn onder meer de volgende rubrieken van bedenkingen onderscheiden: de noodzaak van de Betuweroute, alternatieven (zoals vervoer per schip) en andere uitvoeringswijzen (zoals een ondergrondse aanleg). n de hoofdrubriek Uitgangspunten VTB (AD) zijn de bedenkingen nader onderscheiden in onder meer de rubrieken Barrièrewerking, Geluidhinder en Landschap & Ecologie. Het Milieu-Effectrapport (MER) dat eerder werd opgesteld voor de PKB is aangevuld ten behoeve van de besluitvorming omtrent de uitwerking van het tracé. Binnen de hoofdrubriek met betrekking tot de gevolgde procedure (AB) zijn de bedenkingen ten aanzien van deze Aanvulling op het MER ondergebracht in een afzonderlijke rubriek. Voor onderwerpen als geluid en schade is in het Algemeen deel een uitgebreide toelichting te vinden die van dienst kan zijn bij het lezen van de beantwoording van de bedenkingen in de gemeentelijke hoofdstukken. Door de ingebrachte bedenkingen zoveel mogelijk weer te geven per gemeente is in beeld gebracht op welke plaats de plannen uit het VTB naar het gevoel van de insprekers aanpassing behoeven. Terwille van een inzicht in het totaal van de bedenkingen naar thema, is bij een aantal rubrieken in het Algemeen Deel aangegeven hoeveel maal in alle gemeenten samen bedenkingen van dezelfde aard naar voren zijn gebracht. Zo is in het Algemeen Deel bij de rubriek met bedenkingen omtrent een mogelijke barrièrewerking van de Betuweroute, tevens aangegeven hoe vaak op gemeentelijk niveau bedenkingen van deze aard naar voren zijn gebracht. Binnen de rapporten over de tracédelen is steeds -overeenkomstig de opzet van het OTB- een indeling gemaakt in bedenkingen op het regionale niveau van het tracédeel en bedenkingen per gemeente. De bedenkingen van particulieren uit een specifieke gemeente en van de gemeentelijke overheid zijn in aparte hoofdstukken na elkaar weergegeven. Per gemeente zijn de bedenkingen opnieuw zoveel mogelijk gerubriceerd overeenkomstig de opzet van de hoofdstukken per gemeente in het OTB. Bijlage 5 geeft een overzichtslijst van de categorieën bedenkingen, die in de verschillende deelrapporten zijn aangehouden. De bedenkingen zijn cursief weergegeven. Direct onder elke bedenking is het antwoord weergegeven. De beantwoording is geschied op basis van de huidige stand van zaken, zoals die is weergegeven in het Ontwerp-Tracébesluit Betuweroute (OTB). n bijlage 6 is de tabel van inspraakreacties en naar voren gebrachte bedenkingen te vinden. Hierin staat een tabel van alle inspraakreacties per gemeente, met de vermelding van de bedenkingen die per reactie zijn aangevoerd. Op de uitklapbare handleiding achterin het bijlagenrapport is -7-

12 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding aangegeven hoe iedere inspreker de eigen brief en de beantwoording da a rva n kan terug vi nde n. Bijlage 7 geeft de lijst met ondertekenaars van de gelijkluidende brieven uit Kesteren, Dodewaard, Echteld, Valburg en Bemmel. -8-

13 Beentwoordhg inspreekreecties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen AA ALGEMENE BEDENKNGEN AA.ll AA. la Algemene bedenkingen tegen de aanleg van de Betuweroute De Betuweroute moet niet worden aangelegd. Te hopen is dat de spoorlijn er nooit komt. (74x Om de economische ontwikkeling van Nederland te stimuleren en haar distributiefunctie veilig te stellen is het van belang de Betuweroute aan te leggen. Hiermee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan het Europese netwerk van goederenverkeer per spoor. Zorgvuldig onderzoek (waaronder het rapport van de Commissie Betuweroute) en belangenafweging zijn vooraf gegaan aan de komst van de Betuweroute. De Betuweroute is ook van belang voor het milieu omdat de aanleg de enige manier is om gegeven de onvermijdelijke groei van het goederenvervoer, een verschuiving van weg naar spoor mogelijk te maken. AA. lb Bezwaar wordt aangetekend tegen de aanleg van de spoorlijn onder de aankondiging van een nadere motivering. 3x n het vervolg van de besluitvormingsprocedure kan men bezwaar dan wel beroep aantekenen tegen het Ontwerp-Tracébesluit, het Tracébesluit, de bestemmingsplannen en de vergunningen, maar niet meer tegen de aanleg zelf en het globale tracé (bandbreedte). Daarvoor was het mogelijk tegen de PKB beroep aan te tekenen met ingang van 27 mei 995 tot en met 7 juli 995. AA. C Vanwege religieuze motieven moet worden afgezien van aanleg van de Betuweroute. Zie Exodus 20, 4e gebod, Genesis 2 vers 5. Deze passages vragen om respect voor de natuur en de schoonheid van het landschap en voorts om eerbiediging van de zondagsrust. 2x Bij het voornemen de Betuweroute aan te leggen is zoveel mogelijk rekening gehouden met natuur en landschap, onder andere door een zo strak mogelijke bundeling met de A5. De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap. Daartoe worden in het Ontwerp-Tracébesluit maatregelen opgenomen. De Betuweroute vormt geen specifieke bedreiging voor de zondagsrust. De spoorweg is gehouden aan de aangescherpte normering van het Besluit geluidhinder spoorwegen. Een beperkte vorm van geluidhinder wordt in de wetgeving geaccepteerd. AA. ld Bezwaar tegen aanleg van Betuweroute waarbij de inhoud van eerdere bezwaarschriften wordt onderschreven en ten volle wordt gehandhaafd. Tevens worden bezwaren van gemeenten en provincies onderschreven. 4x n alle besluitvormingsprocedures voor de Betuweroute wordt zoveel -9-

14 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen mogelijk rekening gehouden met de ingediende bezwaren, ook van gemeenten en provincies. ndien men vindt dat dit onvoldoende is gebeurd, kan men beroep aantekenen tegen het Tracébesluit, waarna de rechter zal oordelen of de gevolgde procedure voldoende zorgvuldig is geweest. Voor bezwaar tegen de aanleg zelf en het globale tracé is reeds beroep mogelijk geweest in het kader van de PKB zelf. AA.2 AA. 2a Opmerkingen vóór de aanleg van de Betuweroute De spoedige aanleg van de Betuweroute is van groot belang voor Nederland. (4x De spoedige aanleg van de Betuweroute is inderdaad van groot belang voor Nederland. Economie en milieu zijn daarmee gediend. Ook wordt de internationale concurrentiepositie van Nederland als distributieland veiliggesteld. Ten behoeve van een vlotte realisatie is de Tracéwetprocedure ingesteld, waardoor de besluitvorming zorgvuldig en snel kan verlopen en doublures in de procedures worden tegengegaan. Ook in de financieringsplannen wordt een snelle realisatie nagestreefd. AA. 2b Om temidden van de internationale concurrentie de distributie functie van ons land veilig te stellen, moet de Betuweroute snel worden aangelegd. (5x De Betuweroute zal bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland als distributieland en de economische positie van het Rotterdamse havengebied als mainport van Europa. Een spoedige aanleg wordt daarom nagestreefd. Zoals bij het antwoord op bedenking AA.2a is aangegeven, worden zowel bij de besluitvormingsprocedures, als bij de financiering inspanningen gedaan om de Betuweroute snel en zorgvuldig te realiseren. AA. 2c Vanwege economische belangen moet de Betuweroute er komen, mits de nodige maatregelen worden genomen ten aanzien van het milieu en hinder0 verlas t. (6x Het kabinet onderschrijft de (economische) noodzaak van de Betuweroute. n het Tracébesluit wordt niet alleen het tracé van de spoorlijn opgenomen, maar ook maatregelen die gericht zijn op een goede inpassing van de spoorlijn in de omgeving. Het zijn maatregelen van infrastructurele, landschappelijke, sociale, akoestische en ecologische aard. AA. 2d De Betuweroute is economisch noodzakelljï. Milieu-effecten zullen meevallen omdat de natuur zich snel herstelt. (3x De Betuweroute is van grote economische betekenis. De aanleg van de Betuweroute wordt daarnaast sterk ingegeven door milieu-overwegingen. - 0-

15 Beentwoordhg lnspraakreacties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen Groei van het goederenvervoer in de komende jaren is een gegeven. De aanleg van de Betuweroute zal een verschuiving bewerkstelligen van het goederenvervoer van weg naar spoor. Op deze wijze kan de toename van de groei van het wegvervoer worden afgeremd. Het kabinet vindt het zogenoemde flankerende beleid, dat in een plan van aanpak wordt neergelegd, en een vermindering van het goederenvervoer beoogt, van groot belang. De milieu-effecten van de Betuweroute zijn onderzocht. Het gaat om aspecten als geluid, trillingen, veiligheid, woon- en leefmilieu, natuur en landschap, bodem enzovoort. Wat betreft de natuur kent de Betuweroute een ecologische component, bestaande uit onder meer bermen en bermsloten en de restruimten tussen de Betuweroute en bij voorbeeld de A5. Daarnaast worden ecologische structuren en patronen in het huidige landschap op strategische plekken versterkt, zodat de herkenbaarheid en het (ecologisch) functioneren van het landschap ook in de toekomst blijven bestaan. Dit neemt niet weg dat op bepaalde plaatsen natuur op meer directe wijze wordt aangetast door verlies van bepaalde waardevolle gebieden, doorsnijding et cetera. Compenserende maatregelen zullen deze effecten verzachten. AA. 2e Geluidoverlast is niet onoverkomelijk. Het is een kwestie van wennen en hoeft dus geen bezwaar te vormen voor de Betuweroute. Een belangrijk milieu-effect van de Betuweroute is geluidhinder. n het Besluit geluidhinder spoorwegen zijn wettelijke normen vastgesteld. Voor de Betuweroute is de voorkeursgrenswaarde voor geluidbelasting van woningen aangescherpt van 60 db(a) tot 57 db(a). Daarmee wordt vooruit gelopen op de normering die vanaf 2000 voor spoorweglawaai zal gelden. Geluidhinder moet tot een acceptabel niveau gereduceerd worden. Dit heeft ertoe geleid dat in totaal meer dan 50 km geluidscherm wordt geplaatst en dat op meerdere plaatsen het tracé overkapt, verdiept of in een tunnel wordt aangelegd. Hoewel mogelijk na verloop van tijd enige gewenning zal optreden zijn de initiatiefnemers gehouden de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. AA. 2f Ondergrondse aanleg verdient de voorkeur; indien dit niet mogelgk is moet de Betuweroute toch (bovengronds) aangelegd worden vanwege de werkgelegenheid die de aanleg ervan zal opleveren. Natuurlijk zijn bij een ondergrondse Betuweroute de effecten ais geluidhinder en landschappelijke aantasting minimaal. Echter, de spoorlijn geheel ondergronds aanleggen is een te kostbare oplossing. Ondertunneling vindt alleen plaats als een bovengrondse ligging tot een onaanvaardbare situatie leidt. De baten moeten daarbij opwegen tegen de kosten. Ondertunneling vindt plaats bij de kruisingen met de Noord, De Giessen en het Pannerdensch Kanaal. Bovengrondse aanleg krijgt daarom op de overige onderdelen prioriteit. - -

16 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen - 2-

17 i m i n m Beantwoording hspraakreaoties Betuweroute AB AB. AB.ll AB. la AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming PROCEDURE EN VOORBEREDNG BESLUTVORMNG n veel inspraakreacties zijn bedenkingen naar voren gebracht met betrekking tot de gevolgde procedure en het verrichte onderzoek. De grafiek hieronder geeft een overzicht van de verdeling van deze bedenkingen naar de verschillende aspecten hierbij. Bedenkingen hebben vooral betrekking op de zorgvuldigheid van de procedure en op het verrichte onderzoek. Van de bedenkingen die vaker dan eens werden aangevoerd is tussen haakjes het aantal maal vermeld dat ze voorkwamen in de inspraakreacties, inclusief de in de inleiding genoemde vier standaardbrieven. Met het oog op de onderlinge vergelijkbaarheid van de aantallen bedenkingen zijn de 'scores' uit die vier standaardbrieven niet meegerekend in de grafiek hieronder. ALGEMENE PROCEDURELE ASPECTEN nspraak en democratie en spoorlijn voor het goederenvervoer is in deze tijú onverantwoord en getuigt van minachting voor de burger. - 3-

18 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming De geprognosticeerde economische groei leidt in combinatie met mondialisering onvermijdelijk tot sterke groei van het internationale vervoer. De dominante positie van het internationale vrachtverkeer over de weg zal worden afgeremd. Het goederenvervoer zal daarom voor een deel via het spoor worden geleid. Deze oplossing leidt tot een reductie van de belasting van het milieu door het wegvervoer. De bijdrage die de Betuweroute levert aan de economische ontwikkeling van dit deel van Europa komt ten goede aan de welvaart van onze bevolking. AB. lb Het is ondemocratisch dat beslist is dat de Betuweroute er moet komen, gezien het feit dat zeer vele mensen daar tegen zgn. (9x Bij grote projecten zoals de Betuweroute spelen veel belangen en lukt het nooit iedereen tevreden te stellen. Er blijven altijd wel tegenstanders, maar dat doet niet af aan het democratisch gehalte van de besluiten. De besluitvormingsprocedures rond het project Betuweroute (waaronder de PKB en de Tracéwetprocedure) zijn omkleed met waarborgen ten aanzien van inspraak en rechtsbescherming. Daarnaast heeft het parlement een nadrukkelijke rol in de besluitvorming. De uitwerking van het tracé is in nauw overleg met gemeenten, provincies en waterschappen tot stand gekomen. AB. C Het zou eerliiker zgn de bevolking via een referendum over aanleg van de Betuweroute te laten beslissen. (4x Voor nationale vraagstukken kent Nederland het zogenoemde referendum om de bevolking direct mee te laten beslissen nog niet. Het is de volksvertegenwoordiging die in onze parlementaire democratie een doorslaggevende stem heeft. Wel heeft het kabinet, overeenkomstig het regeerakkoord, voornemens bekend gemaakt (najaar, 995) om het referendum voor een aantal onderwerpen in het politiek bestel te introduceren. AB. d Het is onaanvaardbaar, dat men zich bij bet besluit tot aanleg van de Betuweroute volgens PKB-4 verschuilt achter het feit dat Nederland een parlementaire democratie is. Nederland is een parlementaire democratie. De spelregels van dit land bieden mogelijkheden voor integrale besluitvorming en belangenafweging, zodanig dat ook grootschalige projecten van algemeen belang kunnen worden gerealiseerd met het in acht nemen van alle betrokken belangen. AB. e inspraak is niet meer dan een schijnmanoeuvre waarmee een democratisch alibi wordt verworven. (7x n het verloop van de besluitvorming wordt zorgvuldig rekening gehouden met de verschillende belangen die in de inspraak aan de orde worden gesteld. De wijze waarop de inspraak een rol heeft gespeeld bij het project Betuweroute, kan men onder andere aflezen aan de wijzigingen die het Ont- - 4-

19 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming werp-tracébesluit laat zien ten opzichte van het Voorontwerp, in relatie tot dit inspraakrapport. Als gevolg van de inspraak is het tracé van de Betuweroute op verschillende punten aangepast en zijn er flinke extra investeringen gedaan. AB. f De besluitvorming rond de Betuweroute dient te worden aangepast aan de nationale en Europese wet- en regelgeving. Zo niet, dan is er echte reden tot zorg in 'democratisch Nederland. f2x) De besluitvorming rond de Betuweroute is in overeenstemming met de nationale en Europese wet- en regelgeving. Om de besluitvorming rond de Betuweroute (en andere rijksinfrastructurele projecten) te verbeteren is de nationale wet- en regelgeving aangepast door invoering van de Tracéwet. AB. lg Bij de inspraak blijft echte rechtsbescherming (via een rechter) achterwege. De inspraakprocedure is te licht en heeft te weinig democratisch gehalte ten opzichte van de gevolgen. Rechtsbescherming door inschakeling van de rechter is onder meer mogelijk (geweest) door beroep in te stellen tegen de Planologische Kernbeslissing of het Tracébesluit. De in het kader van het Voorontwerp-Tracébesluit ingevoegde (extra) inspraakronde (die niet in de Tracéwet is voorzien) diende om een ieder de gelegenheid te geven zich goed op het voorgenomen tracé te oriënteren en daar ook op te reageren. Deze extra inspraakronde laat inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden in de vervolgprocedures (Ontwerp- Tracébesluit, Tracébesluit, bestemmings- en streekplannen en vergunningen) onverlet. Daarbij dient wel te worden bedacht dat een beroep tegen het Tracébesluit geen betrekking kan hebben op in de PKB geregelde onderwerpen. Evenzo kan het beroep tegen een streek- of bestemmingsplanaanpassing zich niet richten tegen in het Tracébesluit geregelde onderwerpen. Hetzelfde geldt voor beroepen tegen de te verlenen vergunningen. AB. lh Met de belangen van vele direct en indirect bij de Betuweroute betrokken mensen wordt gesold. Via informatie en inspraak in het besluitvormingsproces wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen. Ook wordt frequent gesproken met de provinciale en gemeentelijke overheden. n antwoord op bedenking AB. l e is al aangegeven dat inspraak en overleg wel degelijk van invloed zijn op de planvorming, zoals ook blijkt uit dit inspraakrapport en de wijzigingen in het Ontwerp-Tracébesluit. AB. li Voorgesteld wordt een onafhankelijk wetenschappelijk, technisch en juridisch adviesbureau aan te stellen dat zich ten dienste stelt van mogelijke gedupeerden van de Betuweroute. Dit herstelt de rechtsongelijkheid tussen de initia tie fnemers en burgers en versnelt de besluitvorming. - 5-

20 Been twoording inspraakreacties Be tuweroute AB.2 AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming De nieuwe goederenspoorlijn heeft een aantal negatieve effecten op de mens en zijn omgeving. Echter, aanleg en beheer van de spoorlijn vinden zodanig plaats dat de negatieve effecten op een aanvaardbaar minimum worden gesteld. Gedupeerden kunnen zich via de regeling inzake de schadevergoedingen zoals die in het OTB is opgenomen laten bijstaan door deskundigen. Zorgvuldigheid procedure AB. 2a De Betuweroute is niet te verenigingen met de voor dit gebied geldende 'blauwe koers' van de VNEX. De nieuwe goederenspoorlijn loopt door gebieden waarvoor in de VNEX bruine (mozaïek van landbouw en andere functies), blauwe (verbrede plattelandsontwikkeling) en groene (natuur richtinggevend) koersen gelden. De gele koers (geconcentreerde landbouw richtinggevend) is niet aanwezig. Het gaat hierbij om een ruimtelijke structuur waarbinnen functies en combinaties van functies optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Binnen de groene koers is één functie 'richtinggevend'; dat houdt in dat in dit geval de natuur bepalend is voor de ontplooiingsmogelijkheden van andere functies. n gebieden waar gekozen wordt voor de blauwe koers vindt een sterke ruimtelijke en in delen ook economische samenvoeging van verschillende functies plaats, waarbij de specifieke, regionale eigenschappen richtinggevend zijn. Tegen de achtergrond van deze koersbepalingen voor het landelijk gebied is het mogelijk om de Betuweroute in te passen in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende gebieden waar de spoorlijn doorheen loopt. Daar komt bij dat de VNEX duidelijk aandacht heeft voor het bevorderen van de concurrentiepositie van Nederland, onder andere door het versterken van de mainport Rotterdamse haven. Daarbij horen ook investeringen in achterlandverbindingen via het spoor. Door middel van strakkere bundeling met de A 5 en inpassingsmaatregelen is ervoor gezorgd dat de aan de betrokken gebieden toebedachte ontwikkelingsrichting zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. AB. 26 Ten onrechte is het NMP+ als uitgangspunt genomen, in plaats van NMP-2. Bij het opstellen van de PKB Betuweroute was het Nationaal Milieubeleidsplan (Plus) richtinggevend en was het NMP-2 nog niet verschenen. Binnen de bandbreedte en de voorwaarden van de PKB worden in het (Ontwerp-)Tracébesluit keuzen gemaakt. Vervolgens moeten vergunningen voor de realisering van de Betuweroute worden aangevraagd. Bij de verlening van milieuvergunningen zullen gemeenten en provincies overeenkomstig de dan geldende milieunormen te werk gaan. Overigens zijn de uitgangspunten van NMP en NMP-2 dienaangaande vergelijkbaar. AB. 2c De overheid dringt in het NMP+ aan op bestrijding aan de bron en preventie bj de aanleg van nieuwe infrastructuur. Bij de Betuweroute wor- - 6-

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 077 Vierde partiële herziening van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer Nr. 5 DEEL 3: KABINETSSTANDPUNT Antwerpen Bergen op Zoom Tekst

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z.

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z. Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1,, z. Startnotitie ten behoeve van een mer voor de uitvoering van : de passage van het

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 828 Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Dit wetsvoorstel bevat technische

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

Toelichting Procedure hogere grenswaarde

Toelichting Procedure hogere grenswaarde Toelichting Procedure hogere grenswaarde Regionale Milieudienst West-Brabant 1 maart 2007 1 1 Inleiding...3 2 De procedure hogere grenswaarde...4 2.1 Toelichting op de bevoegdheid...4 2.2 Procedureschema...4

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 7 06/788

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 7 06/788 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0141 A 7 06/788 låçéêïéêéw= Planschadeverzoek van mevrouw A. Pennings, Laan van het Kwekebos 322 te Emmen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

N35 Nijverdal Wierden. Van verkenning naar planuitwerking

N35 Nijverdal Wierden. Van verkenning naar planuitwerking N35 Nijverdal Wierden Van verkenning naar planuitwerking Wat u in deze brochure leest De publicatie van het voornemen om een milieueffectrapport (MER) voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden op te stellen

Nadere informatie

Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost

Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost 1 Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost Inhoudsopgave 1. Inleiding en juridische procedure... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Procedure...4 2. Inspraakreacties en commentaar... 4 2.1 Waterschap Hunze

Nadere informatie

WERKBOEK CTB1120 INLEIDING CIVIELE TECHNIEK

WERKBOEK CTB1120 INLEIDING CIVIELE TECHNIEK WERKBOEK CTB1120 INLEIDING CIVIELE TECHNIEK Het onderstaande geeft een beeld van de inhoud van het werkboek dat gemaakt moet worden ten behoeve van het vak CTB1120 Inleiding Civiele Techniek. Dit is geen

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008BEM30-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 september 2008 Nummer PS : PS2008BEM30 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2008INT229327 Portefeuillehouder : Dekker

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Conform artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Definitief Gemeente Naarden Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 10 oktober 2013 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Bijlage bij nr. 2006-151 BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Onderwerp Bezwaarschrift van Van Riet en Associees,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Gemeente Rotterdam Besluit Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Kenmerk: 21259445 1. Aanleiding Voor het bestemmingsplan Zuidwijk dienen te worden vastgesteld in verband met 543 geprojecteerde woningen.

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen? Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission Nederlands Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen? Meer informatie vindt u op www.brms.nrw.de/go/dnl-infoheft,

Nadere informatie

Tracébesluit doortrekken A15

Tracébesluit doortrekken A15 Tracébesluit doortrekken A15 Groessen 28 februari 2012 Doortrekken A15 Proces tracébesluit = oude tracewet, dus voor 1-1-2012 Hoe verloopt de procedure vanaf nu, inclusief de bijbehorende tijdslijnen?

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu vereisten In gevallen dat een be sluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst kent de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht.

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht. CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR367404_1 14 maart 2017 Coördinatieverordening gemeente Maastricht Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: d. e. f. g.

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/112134 Onderwerp Vaststelling Beheersverordening Inverdan Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit De beheersverordening Inverdan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Hoofdweg te Nieuwerkerk aan den IJssel Adressen : Hoofdweg Noord 15 en Hoofdweg Zuid 22a Ons kenmerk

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2005 / rapportnummer 1460-76 Toetsingadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Advies op grond van artikel

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 juli 2008 / rapportnummer 1444-70 1. OORDEEL OVER HET MER Zodiac Zoos heeft het voornemen het huidige dierenpark De Wissel binnen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 451 Panama Papers Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman,

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman, Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman Postbus 94370 1090 GT AMSTERDAM Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : WABO-2012-0023 2012006989 Behandeld door : R.P. Perquin E-mail

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Formulier hogere grenswaarden (# )

Formulier hogere grenswaarden (# ) Formulier hogere grenswaarden (#5171718) 1. Naam van het plan Omgevingsvergunning Larixstraat 50 2. Omschrijving van het plan Transformatie van een voormalige school naar 18 appartementen. Het pand ligt

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie