'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e"

Transcriptie

1

2 i i COLOFON Deze beantwoording van cle inspraakreacties van de tracé-uitwerking Betuweroute is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van cle Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer P nhoud en produktie N S Ra i in f ra be h ee r P r oi ect b L re a Bet L we ro L t e Advies G ro nt m ij-de Weger Vormgeving Kris Kras Design bv, Utrecht Den Haag, maart 996 'Y '-

3 BEANTWOORDNG NSPRAAKREACTES OP TRACÉ-UTWERKNG BETUWEROUTE DEEL A... Ministerie van Verkeer en Waterstaat nformatie en Documentatie PostSu% EX Den Haag Tel / Fax

4 NHOUDSOPGAVE AA AB AB. AB.2 AB.3 AB.4 AB.5 AC AC. AC.2 AC.3 AC.4 AC.5 NLEDNG nformatie en inspraakronde Voorontwerp-Tracébesluit Betuweroute Achtergrond besluitvorming Ontvangen reacties van particulieren 2 Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute 4 Totaal aantal bedenkingen en verdeling naar thema Gevolgde werkwijze 5 5 Opzet van de rapportage 5 ALGEMENE BEDENKNGEN 9 PROCEDURE EN VOORBEREDNG BESLUTVORMNG 3 Algemene procedurele aspecten 3 Juridische aspecten 46 Maatschappelijke en bestuurlijke aspecten 50 MER en Aanvulling op het MER 54 Andere onderzoeksrapporten 83 RANDVOORWAARDEN PKB BETUWEROUTE 87 Noodzaak Betuweroute en verhouding kosten en baten 88 Globale tracékeuze in PKB Alternatieven voor nieuwe goederenspoorlijn 9 Uitvoeringswijze en alternatieven 33 Aansluiting andere infrastructuur 40 AD AD. AD.2 AD.3 AD.4 AD.5 AD.6 AD.7 AD.8 AD.9 UTGANGSPUNTEN VOOR TRACÉBESLUT Leefmilieu en algemene aspecten tracékeuze Bouwwijze Barrièrewerking Geluidhinder Hogere grenswaarden geluid Landschap en ecologie Grondverwerving en schadevergoedingen Onteigening, onttrekking aan bestemming en herbouw Overige aspecten AE AE. AE.2 AE.3 JURDSCHE VORMGEVNG VOORONTWERP-TRACÉBESLUT 23 Juridische vormgeving algemeen 23 Kaarten 23 Be pal i nge n 233

5 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding NLEDNG. nformatie en inspraakronde Voorontwerp-Tracéb sluit Betuweroute n het kader van een informatie- en inspraakronde, heeft in de periode vanaf juni tot en met 3 juli 994 het Voorontwerp-Tracébesluit (VTB) Betuweroute voor een ieder ter visie gelegen. Gelijktijdig lagen rapporten ter visie, die ten behoeve van dit VTB werden opgesteld, namelijk de Aanvulling op het Milieu-effectrapport (MER) en de akoestische rapporten per gemeente. De tervisielegging vond onder meer plaats op de betrokken gemeentehuizen en centrale bibliotheken langs het Betuweroute-tracé en werd tevoren bekend gemaakt in diverse bladen, waaronder enkele landelijke en regionale dagbladen. n de publikatie werd vermeld dat inspraakreacties konden worden ingezonden naar het Centraal nspraakpunt Betuweroute (Kneuterdijk, Den Haag). Ook werd gewezen op de mogelijkheid om reacties mondeling in te brengen tijdens een openbare hoorzitting. De publikatie bevatte een korte kenschets van de inhoud van het VTB, de Aanvulling op het MER en de akoestische rapporten. Eveneens werd de besluitvormingsprocedure uiteen gezet, in relatie tot de eerder tot stand gekomen Planologische Kernbeslissing (PKB) Betuweroute. n de publikatie werd voorts attent gemaakt op de in diverse gemeenten georganiseerde informatiemarkten. Deze publikatie is opgenomen als bijlage in het rapport met bijlagen. Voor u ligt het algemene deel van het rapport Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute. Dit rapport bevat een overzicht van de schriftelijke en mondelinge inspraakreacties van particulieren, die tijdens de informatie- en inspraakronde zijn ontvangen en die betrekking hebben op algemene onderwerpen. n verband met het grote aantal binnengekomen reacties (zie ook paragraaf 3 van dit hoofdstuk), zijn de reacties eerst samengevat en gerubriceerd en vervolgens beantwoord..2 Achtergrond besluitvorming Volgens de Tracéwet dient het Tracébesluit (met een nadere uitwerking van de globale tracékeuze in de PKB) te worden vastgesteld overeen-. komstig het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Mede omdat een Ontwerp-Tracébesluit in de praktijk alleen in bijzondere gevallen kan worden gewijzigd, is een tussenstap ingelast in de vorm van een Voorontwerp. Daarmee is een ieder de mogelijkheid geboden om reacties te geven die tot inhoudelijke wijzigingen kunnen leiden. Om deze extra tussenstap, die niet voorzien is in de Tracéwet, zorgvuldig te organiseren, is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de voorbereiding van het Ontwerp-Tracébesluit. - -

6 Beentwoordhg inspreekreecties Betuweroute nleiding n het regeerakkoord van augustus 994 heeft het nieuwe kabinet onder meer afgesproken dat "zal worden nagegaan of er financierbare alternatieven voor de Betuweroute zijn. Van zelfstandig belang daarbij is het perspectief voor (de haven van) Rotterdam. Binnen een half jaar zal het kabinet aan het parlement duidelijkheid geven over de vraag of er aanvaardbare betere alternatieven zijn en, indien er geen alternatief is dat de voorkeur verdient, of een eventuele andere wijze van uitvoering langs het voorgenomen tracé wenselijk is; daarbij wordt gelet op enerzijds geluidhinder en landschappelijke inpasbaarheid en anderzijds de verhouding tussen kosten en baten." n verband met dit nader onderzoek besloten de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de procedure voor de tracé-uitwerking van de Betuweroute op te schorten. n brieven van 8 september 994 hebben de ministers de betrokken bestuursorganen en de insprekers hiervan in kennis gesteld. n de brieven (zie bijlagen 2 en 3) is tevens het verschijnen van het nspraakrapport tracé-uitwerking Betuweroute (met daarin een samenvatting van de inspraakreacties, zonder de antwoorden) aangekondigd en te kennen gegeven dat het rapport één van de elementen zal zijn in de voorbereiding van de verdere besluitvorming. Dit inspraakrapport is verschenen in oktober 994. (De samenvatting van de inspraakreacties inclusief de beantwoording is te vinden in voorliggend rapport en bijbehorende overige delen.) Ten behoeve van de aangekondigde heroverweging is de Commissie Betuweroute ingesteld, onder voorzitterschap van de heer L.M.L.H.A. Hermans. Deze commissie stelde vast dat er sprake was van een 'verantwoord en evenwichtig ontwerp' en dat geen structurele, verdergaande veranderingen nodig waren. Het kabinet heeft vervolgens, na overleg met het gebundelde Bestuurlijke Overleg van Zuid-Holland en Gelderland, een lijst met grotere en minder grote aanpassingen van het ontwerp-tracé opgesteld (2 april 995). Dit standpunt is voorgelegd aan de beide Kamers van het parlement en daarbij is nog een aantal moties aangenomen (29 juni 995). Deze besluitvormingsprocedure heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen ten opzichte van het VTB. De inspraakreacties hebben hierbij een rol van betekenis gespeeld. n paragraaf 8 van ieder gemeente-hoofdstuk van het OT6 is aangegeven welke veranderingen ten opzichte van het VTB zijn opgetreden en op welke plaatsen dit tot wijzigingen in de tekst heeft geleid..3 Ontvangen reacties van particulieren n totaal zijn bij het Centraal nspraakpunt Betuweroute 5.40 schriftelijke reacties van particulieren binnengekomen, die op 8 juli 994 werden aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Door het -2-

7 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding Centraal nspraakpunt is de ontvangst van de reacties aan de briefschrijvers schriftelijk bevestigd. De inspraakbrieven zijn in afschrift aangeboden aan onder meer de betrokken provincies en gemeenten, met het verzoek deze ter visie te leggen. Naast de inspraakbrieven zijn ook mondelinge reacties ontvangen. Naar aanleiding van de binnengekomen aanmeldingen werden door het Centraal nspraakpunt zes openbare hoorzittingen belegd, waar in totaal 85 insprekers het woord hebben gevoerd. Daarnaast vonden elf besloten zittingen plaats waar steeds één inspreker werd gehoord. De verslagen van de zittingen zijn aan de betrokkenen toegezonden en daarnaast -net als de schriftelijke reacties- op 8 juli aangeboden aan de ministers. Schriftelijke en mondelinge samen, gaat het in totaal om circa reacties van particulieren, waarin ongeveer bezwaren ( bedenkingen genoemd) naar voren zijn gebracht. Figuur geeft een overzicht van de herkomst en aantal van de reacties naar gemeente. Van de ongeveer brieven bestond meer dan de helft uit gelijkluidende reacties, dat wil zeggen identieke brieven die door meerdere insprekers tegelijk zijn ingestuurd, en waaraan in een aantal gevallen nog persoonlijke opmerkingen waren toegevoegd. Het ging in het bijzonder om vier brieven uit Kesteren, Dodewaard, Echteld en Valburg, die in totaal door ruim personen werden ondertekend. Figuur Verdeling inspraakreacties naar herkomst B : Rotterdam-Papendrecht Rotterdam: Barendrecht: Heerjansdam: Zwijndrecht: Hendrik-ldo-Am bacht: Alblasserdam: Graafstroom: Papendrecht: B2: Sliedrecht-Gorinchem Sliedrecht: Hardinxveld-Giessendam : Giessenlanden: Gorinchem: 83: Linge waal- Tiel lingewaal: Geldermalsen: Neerijnen: Buren: Tiel: B4: Echteld-Elst Echteld: Lienden: Kesteren: Dodewaard: 42 reacties 49 reacties 4 reacties 23 reacties 6 reacties 5 reacties 7 reacties 0 reacties 3 reacties 9 reacties 63 reacties 54 reacties 9 reacties 36 reacties 4 reacties 7 reacties 75 reacties 984 reacties, inclusief 834 gelijkluidende brieven 4 reacties 55 reacties, inclusief 435 gelijkluidende brieven.o0 reacties, inclusief 950 gelijkluidende brieven -3-

8 Beantwoording inspraekreecties Betuweroute Val burg: Elst: B5: Bemmei-Zevenaar Bemmel: Rijnwaarden: Duiven: Zevenaar: Duitsland: Overige: 308 reacties, inclusief,42 gelijkluidende brieven 90 reacties 49 reacties reactie 32 reacties 70 reacties 34 reacties 98 reacties nleiding n het kader van de EU-regelgeving is aan burgers in Duitsland eveneens de mogelijkheid geboden te reageren op het Voorontwerp-Tracébesluit en het milieu-effectrapport. De beide stukken werden ter visie gelegd in een aantal Duitse gemeenten (zie bijlage 4). n totaal zijn 34 reacties uit Duitsland ontvangen. Alle brieven hebben een nummer gekregen op volgorde van binnenkomst. nspraakreacties die op hoorzittingen naar voren zijn gebracht, hebben aansluitend een eigen nummer gekregen..4 Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute Dit rapport beoogt een goed inzicht te bieden in de reacties op het ter visie gelegde Voorontwerp-Tracébesluit Betuweroute en hoe daar mee om is gegaan (verantwoording). Het rapport laat onder meer zien tegen welke onderdelen van de tracé-uitwerking de meeste bedenkingen zijn geuit en welke aanbevelingen door de insprekers zijn aangedragen tot wijziging van de plannen. Daarnaast worden de reacties weergegeven op de Aanvulling op het MER en op de zogenoemde ontwerp-verzoeken voor hogere grenswaarden geluid. Van iedere reactie is zorgvuldig kennisgenomen. De opmerkingen ('bedenkingen' genoemd) uit de brieven en hoorzitting-verslagen zijn in beknopte vorm weergegeven in dit rapport. Omdat de naar voren gebrachte bedenkingen elkaar voor een groot deel overlappen zijn deze samengevat en gerubriceerd. Het aantal inhoudelijk verschillende bedenkingen is daarbij sterk teruggebracht. n totaal zijn ruim verschillende bedenkingen onderscheiden. Dit, toch nog omvangrijke, aantal hangt samen met de geografische component van de Betuweroute. De problematiek dan wel de aanpak daarvan is in de ene gemeente niet dezelfde als in de andere gemeente. De bedenkingen zijn beantwoord naar de huidige inzichten, kennis en stand van zaken, zoals die in het OTB (dat gelijktijdig met dit rapport ter visie ligt) zijn weergegeven. -4-

9 Beantwoording inspreekreacties Betuweroute nleiding.5 Totaal aantal bedenkingen en verdeling naar thema Zoals gezegd zijn in totaal in alle schriftelijke en mondelinge inspraakreacties circa inhoudelijk verschillende bedenkingen gesignaleerd. Bij elkaar werden die ruim maal naar voren gebracht. Één bedenking werd dus gemiddeld door meer dan 20 personen naar voren gebracht. Per bedenking verschilt deze 'score' overigens sterk. Sommige bedenkingen (vooral van algemene procedurele aard) werden meer dan.000 maal genoemd, andere bedenkingen (vooral meer locatiespecifieke) werden slechts één keer te berde gebracht. Uiteraard is het gemiddeld aantal keren dat een bedenking voorkomt sterk bei'nvloed door de ruim standaard br ieven. Het grootste aantal bedenkingen richt zich tegen de gevreesde geluidhinder en tegen de gevolgde procedure..6 Gevolgde werkwijze Bij de lezing en rubricering van de inspraakreacties is het uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk recht te doen aan de kennelijke bedoeling van de insprekers. Waar -zoals in een aantal brieven het geval was- geen eigen bedenkingen werden aangevoerd doch adhesie werd betuigd met andere brieven, zijn deze brieven gelezen alsof daarin dezelfde bedenkingen waren opgenomen als in de brief waaraan adhesie werd betuigd. Evenzo zijn bijlagen waarnaar in de brieven werd verwezen gerubriceerd alsof de bijlagen deel uitmaakten van de brief zelf. Op bedenkingen waarin wordt opgeroepen tot sabotage of andere onrechtmatige handelingen is geen acht geslagen. Anonieme brieven zijn terzijde gelegd; brieven met een onleesbare handtekening zijn opgenomen onder nummer. n het geval brieven alleen een naam bevatten is getracht het adres te achterhalen. n de brieven gestelde vragen van puur feitelijke aard (bij voorbeeld om toezending van een brochure, kaart of ander document) zijn niet in dit inspraakrapport opgenomen. Ten tijde van het verschijnen van het inspraakrapport (oktober 994) was aan die verzoeken om informatie vanuit het ministerie van V&W voldaan. De ('kritische') vragen die naar hun aard als een bedenking moeten worden beschouwd, zijn uiteraard wel opgenomen. Nogmaals wordt opgemerkt dat de antwoorden zijn gegeven op basis van de huidige stand van zaken, zoals in het OTB is weergegeven..7 Opzet van de rapportage Voor de rubricering van de bedenkingen is zoveel mogelijk aangesloten bij -5-

10 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding de opzet van het Voorontwerp-Tracébesluit. Het volledige rapport Verslag inspraak op de tracé-uitwerking Betuweroute bestaat uit de volgende zeven delen: Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute algemeen (deel A) Samenvatting van de algemene bedenkingen van particulieren uit de inspraak over de tracé-uitwerking Betuweroute, en de reacties daarop van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B: Rotterdam-Papendrecht Samenvatting van de particuliere bedenkingen uit de inspraak en van de opmerkingen van de bestuursorganen zoals gemeenten en provincies over tracédeel B (Rotterdam-Papendrecht) van de tracé-uitwerking Betuweroute, en de reacties daarop van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B2: Sliedrecht-Gorinchem dem als B. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B3: Lingewaal-Tiel dem als B. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel 64: Echteld-Elst dem als B. Beantwoording inspraakreacties op de tracé-uitwerking Betuweroute deel B5: Bemmel-Zevenaar dem als B. n dit rapport zijn inbegrepen inspraakreacties uit Duitsland. Rapport met bijlagen (welke bijlagen het betreft, is beschreven in dit hoofdstuk). Voor de duidelijkheid nog het volgende. De reacties van particulieren zijn gesplitst in algemene reacties, te vinden in het algemene deel, en reacties betrekking hebbend op een specifieke gemeente, te vinden in de verschillende tracédelen. De reacties van bestuursorganen zijn in hun geheel terug te vinden in de verschillende tracédelen. Hier heeft dus geen splitsing plaatsgevonden in algemene en locatiespecifieke bedenkingen. Binnen het Algemeen Deel, dat vooral niet-locatiegebonden bedenkingen bevat, is een nadere indeling gemaakt naar hoofdrubrieken van bedenkingen omtrent de gevolgde procedure (hoofdrubriek AB), namelijk de randvoorwaarden uit de vastgestelde planologische kernbeslissing Betuweroute (AC), de gekozen uitgangspunten in het Voorontwerp-Tracébesluit (AD) en de juridische vormgeving van dat voorontwerp (AE). Binnen de hoofdrubrieken is een nadere indeling in rubrieken en subrubrieken gemaakt. Bedenkingen van algemene aard die niet in deze hoofdrubrieken konden worden ondergebracht, zijn opgenomen in een aparte hoofdru- -6-

11 c a C f i Beantwoording inspraakreacties Betuweroute briek (AA). inleiding Binnen de hoofdrubriek Randvoorwaarden PKB (AC) zijn onder meer de volgende rubrieken van bedenkingen onderscheiden: de noodzaak van de Betuweroute, alternatieven (zoals vervoer per schip) en andere uitvoeringswijzen (zoals een ondergrondse aanleg). n de hoofdrubriek Uitgangspunten VTB (AD) zijn de bedenkingen nader onderscheiden in onder meer de rubrieken Barrièrewerking, Geluidhinder en Landschap & Ecologie. Het Milieu-Effectrapport (MER) dat eerder werd opgesteld voor de PKB is aangevuld ten behoeve van de besluitvorming omtrent de uitwerking van het tracé. Binnen de hoofdrubriek met betrekking tot de gevolgde procedure (AB) zijn de bedenkingen ten aanzien van deze Aanvulling op het MER ondergebracht in een afzonderlijke rubriek. Voor onderwerpen als geluid en schade is in het Algemeen deel een uitgebreide toelichting te vinden die van dienst kan zijn bij het lezen van de beantwoording van de bedenkingen in de gemeentelijke hoofdstukken. Door de ingebrachte bedenkingen zoveel mogelijk weer te geven per gemeente is in beeld gebracht op welke plaats de plannen uit het VTB naar het gevoel van de insprekers aanpassing behoeven. Terwille van een inzicht in het totaal van de bedenkingen naar thema, is bij een aantal rubrieken in het Algemeen Deel aangegeven hoeveel maal in alle gemeenten samen bedenkingen van dezelfde aard naar voren zijn gebracht. Zo is in het Algemeen Deel bij de rubriek met bedenkingen omtrent een mogelijke barrièrewerking van de Betuweroute, tevens aangegeven hoe vaak op gemeentelijk niveau bedenkingen van deze aard naar voren zijn gebracht. Binnen de rapporten over de tracédelen is steeds -overeenkomstig de opzet van het OTB- een indeling gemaakt in bedenkingen op het regionale niveau van het tracédeel en bedenkingen per gemeente. De bedenkingen van particulieren uit een specifieke gemeente en van de gemeentelijke overheid zijn in aparte hoofdstukken na elkaar weergegeven. Per gemeente zijn de bedenkingen opnieuw zoveel mogelijk gerubriceerd overeenkomstig de opzet van de hoofdstukken per gemeente in het OTB. Bijlage 5 geeft een overzichtslijst van de categorieën bedenkingen, die in de verschillende deelrapporten zijn aangehouden. De bedenkingen zijn cursief weergegeven. Direct onder elke bedenking is het antwoord weergegeven. De beantwoording is geschied op basis van de huidige stand van zaken, zoals die is weergegeven in het Ontwerp-Tracébesluit Betuweroute (OTB). n bijlage 6 is de tabel van inspraakreacties en naar voren gebrachte bedenkingen te vinden. Hierin staat een tabel van alle inspraakreacties per gemeente, met de vermelding van de bedenkingen die per reactie zijn aangevoerd. Op de uitklapbare handleiding achterin het bijlagenrapport is -7-

12 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute nleiding aangegeven hoe iedere inspreker de eigen brief en de beantwoording da a rva n kan terug vi nde n. Bijlage 7 geeft de lijst met ondertekenaars van de gelijkluidende brieven uit Kesteren, Dodewaard, Echteld, Valburg en Bemmel. -8-

13 Beentwoordhg inspreekreecties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen AA ALGEMENE BEDENKNGEN AA.ll AA. la Algemene bedenkingen tegen de aanleg van de Betuweroute De Betuweroute moet niet worden aangelegd. Te hopen is dat de spoorlijn er nooit komt. (74x Om de economische ontwikkeling van Nederland te stimuleren en haar distributiefunctie veilig te stellen is het van belang de Betuweroute aan te leggen. Hiermee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan het Europese netwerk van goederenverkeer per spoor. Zorgvuldig onderzoek (waaronder het rapport van de Commissie Betuweroute) en belangenafweging zijn vooraf gegaan aan de komst van de Betuweroute. De Betuweroute is ook van belang voor het milieu omdat de aanleg de enige manier is om gegeven de onvermijdelijke groei van het goederenvervoer, een verschuiving van weg naar spoor mogelijk te maken. AA. lb Bezwaar wordt aangetekend tegen de aanleg van de spoorlijn onder de aankondiging van een nadere motivering. 3x n het vervolg van de besluitvormingsprocedure kan men bezwaar dan wel beroep aantekenen tegen het Ontwerp-Tracébesluit, het Tracébesluit, de bestemmingsplannen en de vergunningen, maar niet meer tegen de aanleg zelf en het globale tracé (bandbreedte). Daarvoor was het mogelijk tegen de PKB beroep aan te tekenen met ingang van 27 mei 995 tot en met 7 juli 995. AA. C Vanwege religieuze motieven moet worden afgezien van aanleg van de Betuweroute. Zie Exodus 20, 4e gebod, Genesis 2 vers 5. Deze passages vragen om respect voor de natuur en de schoonheid van het landschap en voorts om eerbiediging van de zondagsrust. 2x Bij het voornemen de Betuweroute aan te leggen is zoveel mogelijk rekening gehouden met natuur en landschap, onder andere door een zo strak mogelijke bundeling met de A5. De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap. Daartoe worden in het Ontwerp-Tracébesluit maatregelen opgenomen. De Betuweroute vormt geen specifieke bedreiging voor de zondagsrust. De spoorweg is gehouden aan de aangescherpte normering van het Besluit geluidhinder spoorwegen. Een beperkte vorm van geluidhinder wordt in de wetgeving geaccepteerd. AA. ld Bezwaar tegen aanleg van Betuweroute waarbij de inhoud van eerdere bezwaarschriften wordt onderschreven en ten volle wordt gehandhaafd. Tevens worden bezwaren van gemeenten en provincies onderschreven. 4x n alle besluitvormingsprocedures voor de Betuweroute wordt zoveel -9-

14 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen mogelijk rekening gehouden met de ingediende bezwaren, ook van gemeenten en provincies. ndien men vindt dat dit onvoldoende is gebeurd, kan men beroep aantekenen tegen het Tracébesluit, waarna de rechter zal oordelen of de gevolgde procedure voldoende zorgvuldig is geweest. Voor bezwaar tegen de aanleg zelf en het globale tracé is reeds beroep mogelijk geweest in het kader van de PKB zelf. AA.2 AA. 2a Opmerkingen vóór de aanleg van de Betuweroute De spoedige aanleg van de Betuweroute is van groot belang voor Nederland. (4x De spoedige aanleg van de Betuweroute is inderdaad van groot belang voor Nederland. Economie en milieu zijn daarmee gediend. Ook wordt de internationale concurrentiepositie van Nederland als distributieland veiliggesteld. Ten behoeve van een vlotte realisatie is de Tracéwetprocedure ingesteld, waardoor de besluitvorming zorgvuldig en snel kan verlopen en doublures in de procedures worden tegengegaan. Ook in de financieringsplannen wordt een snelle realisatie nagestreefd. AA. 2b Om temidden van de internationale concurrentie de distributie functie van ons land veilig te stellen, moet de Betuweroute snel worden aangelegd. (5x De Betuweroute zal bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland als distributieland en de economische positie van het Rotterdamse havengebied als mainport van Europa. Een spoedige aanleg wordt daarom nagestreefd. Zoals bij het antwoord op bedenking AA.2a is aangegeven, worden zowel bij de besluitvormingsprocedures, als bij de financiering inspanningen gedaan om de Betuweroute snel en zorgvuldig te realiseren. AA. 2c Vanwege economische belangen moet de Betuweroute er komen, mits de nodige maatregelen worden genomen ten aanzien van het milieu en hinder0 verlas t. (6x Het kabinet onderschrijft de (economische) noodzaak van de Betuweroute. n het Tracébesluit wordt niet alleen het tracé van de spoorlijn opgenomen, maar ook maatregelen die gericht zijn op een goede inpassing van de spoorlijn in de omgeving. Het zijn maatregelen van infrastructurele, landschappelijke, sociale, akoestische en ecologische aard. AA. 2d De Betuweroute is economisch noodzakelljï. Milieu-effecten zullen meevallen omdat de natuur zich snel herstelt. (3x De Betuweroute is van grote economische betekenis. De aanleg van de Betuweroute wordt daarnaast sterk ingegeven door milieu-overwegingen. - 0-

15 Beentwoordhg lnspraakreacties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen Groei van het goederenvervoer in de komende jaren is een gegeven. De aanleg van de Betuweroute zal een verschuiving bewerkstelligen van het goederenvervoer van weg naar spoor. Op deze wijze kan de toename van de groei van het wegvervoer worden afgeremd. Het kabinet vindt het zogenoemde flankerende beleid, dat in een plan van aanpak wordt neergelegd, en een vermindering van het goederenvervoer beoogt, van groot belang. De milieu-effecten van de Betuweroute zijn onderzocht. Het gaat om aspecten als geluid, trillingen, veiligheid, woon- en leefmilieu, natuur en landschap, bodem enzovoort. Wat betreft de natuur kent de Betuweroute een ecologische component, bestaande uit onder meer bermen en bermsloten en de restruimten tussen de Betuweroute en bij voorbeeld de A5. Daarnaast worden ecologische structuren en patronen in het huidige landschap op strategische plekken versterkt, zodat de herkenbaarheid en het (ecologisch) functioneren van het landschap ook in de toekomst blijven bestaan. Dit neemt niet weg dat op bepaalde plaatsen natuur op meer directe wijze wordt aangetast door verlies van bepaalde waardevolle gebieden, doorsnijding et cetera. Compenserende maatregelen zullen deze effecten verzachten. AA. 2e Geluidoverlast is niet onoverkomelijk. Het is een kwestie van wennen en hoeft dus geen bezwaar te vormen voor de Betuweroute. Een belangrijk milieu-effect van de Betuweroute is geluidhinder. n het Besluit geluidhinder spoorwegen zijn wettelijke normen vastgesteld. Voor de Betuweroute is de voorkeursgrenswaarde voor geluidbelasting van woningen aangescherpt van 60 db(a) tot 57 db(a). Daarmee wordt vooruit gelopen op de normering die vanaf 2000 voor spoorweglawaai zal gelden. Geluidhinder moet tot een acceptabel niveau gereduceerd worden. Dit heeft ertoe geleid dat in totaal meer dan 50 km geluidscherm wordt geplaatst en dat op meerdere plaatsen het tracé overkapt, verdiept of in een tunnel wordt aangelegd. Hoewel mogelijk na verloop van tijd enige gewenning zal optreden zijn de initiatiefnemers gehouden de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. AA. 2f Ondergrondse aanleg verdient de voorkeur; indien dit niet mogelgk is moet de Betuweroute toch (bovengronds) aangelegd worden vanwege de werkgelegenheid die de aanleg ervan zal opleveren. Natuurlijk zijn bij een ondergrondse Betuweroute de effecten ais geluidhinder en landschappelijke aantasting minimaal. Echter, de spoorlijn geheel ondergronds aanleggen is een te kostbare oplossing. Ondertunneling vindt alleen plaats als een bovengrondse ligging tot een onaanvaardbare situatie leidt. De baten moeten daarbij opwegen tegen de kosten. Ondertunneling vindt plaats bij de kruisingen met de Noord, De Giessen en het Pannerdensch Kanaal. Bovengrondse aanleg krijgt daarom op de overige onderdelen prioriteit. - -

16 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AA - Algemene bedenkingen - 2-

17 i m i n m Beantwoording hspraakreaoties Betuweroute AB AB. AB.ll AB. la AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming PROCEDURE EN VOORBEREDNG BESLUTVORMNG n veel inspraakreacties zijn bedenkingen naar voren gebracht met betrekking tot de gevolgde procedure en het verrichte onderzoek. De grafiek hieronder geeft een overzicht van de verdeling van deze bedenkingen naar de verschillende aspecten hierbij. Bedenkingen hebben vooral betrekking op de zorgvuldigheid van de procedure en op het verrichte onderzoek. Van de bedenkingen die vaker dan eens werden aangevoerd is tussen haakjes het aantal maal vermeld dat ze voorkwamen in de inspraakreacties, inclusief de in de inleiding genoemde vier standaardbrieven. Met het oog op de onderlinge vergelijkbaarheid van de aantallen bedenkingen zijn de 'scores' uit die vier standaardbrieven niet meegerekend in de grafiek hieronder. ALGEMENE PROCEDURELE ASPECTEN nspraak en democratie en spoorlijn voor het goederenvervoer is in deze tijú onverantwoord en getuigt van minachting voor de burger. - 3-

18 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming De geprognosticeerde economische groei leidt in combinatie met mondialisering onvermijdelijk tot sterke groei van het internationale vervoer. De dominante positie van het internationale vrachtverkeer over de weg zal worden afgeremd. Het goederenvervoer zal daarom voor een deel via het spoor worden geleid. Deze oplossing leidt tot een reductie van de belasting van het milieu door het wegvervoer. De bijdrage die de Betuweroute levert aan de economische ontwikkeling van dit deel van Europa komt ten goede aan de welvaart van onze bevolking. AB. lb Het is ondemocratisch dat beslist is dat de Betuweroute er moet komen, gezien het feit dat zeer vele mensen daar tegen zgn. (9x Bij grote projecten zoals de Betuweroute spelen veel belangen en lukt het nooit iedereen tevreden te stellen. Er blijven altijd wel tegenstanders, maar dat doet niet af aan het democratisch gehalte van de besluiten. De besluitvormingsprocedures rond het project Betuweroute (waaronder de PKB en de Tracéwetprocedure) zijn omkleed met waarborgen ten aanzien van inspraak en rechtsbescherming. Daarnaast heeft het parlement een nadrukkelijke rol in de besluitvorming. De uitwerking van het tracé is in nauw overleg met gemeenten, provincies en waterschappen tot stand gekomen. AB. C Het zou eerliiker zgn de bevolking via een referendum over aanleg van de Betuweroute te laten beslissen. (4x Voor nationale vraagstukken kent Nederland het zogenoemde referendum om de bevolking direct mee te laten beslissen nog niet. Het is de volksvertegenwoordiging die in onze parlementaire democratie een doorslaggevende stem heeft. Wel heeft het kabinet, overeenkomstig het regeerakkoord, voornemens bekend gemaakt (najaar, 995) om het referendum voor een aantal onderwerpen in het politiek bestel te introduceren. AB. d Het is onaanvaardbaar, dat men zich bij bet besluit tot aanleg van de Betuweroute volgens PKB-4 verschuilt achter het feit dat Nederland een parlementaire democratie is. Nederland is een parlementaire democratie. De spelregels van dit land bieden mogelijkheden voor integrale besluitvorming en belangenafweging, zodanig dat ook grootschalige projecten van algemeen belang kunnen worden gerealiseerd met het in acht nemen van alle betrokken belangen. AB. e inspraak is niet meer dan een schijnmanoeuvre waarmee een democratisch alibi wordt verworven. (7x n het verloop van de besluitvorming wordt zorgvuldig rekening gehouden met de verschillende belangen die in de inspraak aan de orde worden gesteld. De wijze waarop de inspraak een rol heeft gespeeld bij het project Betuweroute, kan men onder andere aflezen aan de wijzigingen die het Ont- - 4-

19 Beantwoording inspraakreacties Betuweroute AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming werp-tracébesluit laat zien ten opzichte van het Voorontwerp, in relatie tot dit inspraakrapport. Als gevolg van de inspraak is het tracé van de Betuweroute op verschillende punten aangepast en zijn er flinke extra investeringen gedaan. AB. f De besluitvorming rond de Betuweroute dient te worden aangepast aan de nationale en Europese wet- en regelgeving. Zo niet, dan is er echte reden tot zorg in 'democratisch Nederland. f2x) De besluitvorming rond de Betuweroute is in overeenstemming met de nationale en Europese wet- en regelgeving. Om de besluitvorming rond de Betuweroute (en andere rijksinfrastructurele projecten) te verbeteren is de nationale wet- en regelgeving aangepast door invoering van de Tracéwet. AB. lg Bij de inspraak blijft echte rechtsbescherming (via een rechter) achterwege. De inspraakprocedure is te licht en heeft te weinig democratisch gehalte ten opzichte van de gevolgen. Rechtsbescherming door inschakeling van de rechter is onder meer mogelijk (geweest) door beroep in te stellen tegen de Planologische Kernbeslissing of het Tracébesluit. De in het kader van het Voorontwerp-Tracébesluit ingevoegde (extra) inspraakronde (die niet in de Tracéwet is voorzien) diende om een ieder de gelegenheid te geven zich goed op het voorgenomen tracé te oriënteren en daar ook op te reageren. Deze extra inspraakronde laat inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden in de vervolgprocedures (Ontwerp- Tracébesluit, Tracébesluit, bestemmings- en streekplannen en vergunningen) onverlet. Daarbij dient wel te worden bedacht dat een beroep tegen het Tracébesluit geen betrekking kan hebben op in de PKB geregelde onderwerpen. Evenzo kan het beroep tegen een streek- of bestemmingsplanaanpassing zich niet richten tegen in het Tracébesluit geregelde onderwerpen. Hetzelfde geldt voor beroepen tegen de te verlenen vergunningen. AB. lh Met de belangen van vele direct en indirect bij de Betuweroute betrokken mensen wordt gesold. Via informatie en inspraak in het besluitvormingsproces wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen. Ook wordt frequent gesproken met de provinciale en gemeentelijke overheden. n antwoord op bedenking AB. l e is al aangegeven dat inspraak en overleg wel degelijk van invloed zijn op de planvorming, zoals ook blijkt uit dit inspraakrapport en de wijzigingen in het Ontwerp-Tracébesluit. AB. li Voorgesteld wordt een onafhankelijk wetenschappelijk, technisch en juridisch adviesbureau aan te stellen dat zich ten dienste stelt van mogelijke gedupeerden van de Betuweroute. Dit herstelt de rechtsongelijkheid tussen de initia tie fnemers en burgers en versnelt de besluitvorming. - 5-

20 Been twoording inspraakreacties Be tuweroute AB.2 AB - Procedure en voorbereiding besluitvorming De nieuwe goederenspoorlijn heeft een aantal negatieve effecten op de mens en zijn omgeving. Echter, aanleg en beheer van de spoorlijn vinden zodanig plaats dat de negatieve effecten op een aanvaardbaar minimum worden gesteld. Gedupeerden kunnen zich via de regeling inzake de schadevergoedingen zoals die in het OTB is opgenomen laten bijstaan door deskundigen. Zorgvuldigheid procedure AB. 2a De Betuweroute is niet te verenigingen met de voor dit gebied geldende 'blauwe koers' van de VNEX. De nieuwe goederenspoorlijn loopt door gebieden waarvoor in de VNEX bruine (mozaïek van landbouw en andere functies), blauwe (verbrede plattelandsontwikkeling) en groene (natuur richtinggevend) koersen gelden. De gele koers (geconcentreerde landbouw richtinggevend) is niet aanwezig. Het gaat hierbij om een ruimtelijke structuur waarbinnen functies en combinaties van functies optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Binnen de groene koers is één functie 'richtinggevend'; dat houdt in dat in dit geval de natuur bepalend is voor de ontplooiingsmogelijkheden van andere functies. n gebieden waar gekozen wordt voor de blauwe koers vindt een sterke ruimtelijke en in delen ook economische samenvoeging van verschillende functies plaats, waarbij de specifieke, regionale eigenschappen richtinggevend zijn. Tegen de achtergrond van deze koersbepalingen voor het landelijk gebied is het mogelijk om de Betuweroute in te passen in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende gebieden waar de spoorlijn doorheen loopt. Daar komt bij dat de VNEX duidelijk aandacht heeft voor het bevorderen van de concurrentiepositie van Nederland, onder andere door het versterken van de mainport Rotterdamse haven. Daarbij horen ook investeringen in achterlandverbindingen via het spoor. Door middel van strakkere bundeling met de A 5 en inpassingsmaatregelen is ervoor gezorgd dat de aan de betrokken gebieden toebedachte ontwikkelingsrichting zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. AB. 26 Ten onrechte is het NMP+ als uitgangspunt genomen, in plaats van NMP-2. Bij het opstellen van de PKB Betuweroute was het Nationaal Milieubeleidsplan (Plus) richtinggevend en was het NMP-2 nog niet verschenen. Binnen de bandbreedte en de voorwaarden van de PKB worden in het (Ontwerp-)Tracébesluit keuzen gemaakt. Vervolgens moeten vergunningen voor de realisering van de Betuweroute worden aangevraagd. Bij de verlening van milieuvergunningen zullen gemeenten en provincies overeenkomstig de dan geldende milieunormen te werk gaan. Overigens zijn de uitgangspunten van NMP en NMP-2 dienaangaande vergelijkbaar. AB. 2c De overheid dringt in het NMP+ aan op bestrijding aan de bron en preventie bj de aanleg van nieuwe infrastructuur. Bij de Betuweroute wor- - 6-

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Een stappenplan op basis van theorie en praktijk .............................................................................................

Nadere informatie

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld.

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld. De wijkvereniging van de Stevenshof Leiden, 24 februari 2015 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: Beroepsschrift Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Planologische kernbeslissing deel 2. Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Planologische kernbeslissing deel 2. Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Planologische kernbeslissing deel 2 Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing s-gravenhage, 20 februari 2009. Voorwoord Deel 1 (het ontwerp) van

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere

Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere Resultaten Trajectnota /MER eerste fase en politieke besluiten Meer mobiliteit, ingepast in een verbeterde leefomgeving Tijdsbalk Beleidsstukken / rapportages

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

23 «JM» Milieueffectrapportage

23 «JM» Milieueffectrapportage 23 «JM» Milieueffectrapportage de ontsluitingsweg zelf een bestaande weg is die door het voornemen niet wordt gewijzigd, hoeft de weg zelf niet tot de activiteit te worden berekend. Het is evenmin opzienbarend

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 283 Onderzoek naar infrastructuurprojecten Nr. 9 HET PROJECT ZUIDERZEELIJN: TOETSING MET TERUGWER- KENDE KRACHT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie