Hekelstraat TG 's-gravendeel Tel: KVK:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hekelstraat 90 3295 TG 's-gravendeel Tel: 06-40389950 www.stateofdreaming.nl info@stateofdreaming.nl KVK: 54450659"

Transcriptie

1 Hekelstraat TG 's-gravendeel Tel: KVK:

2 Algemene Voorwaarden State of Dreaming Films Oktober Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en State of Dreaming Films gesloten overeenkomsten. 1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig op moment van verzending. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 1.3 Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar zodanig handelt dat de gerechtvaardigde verwachting bij State of Dreaming Films wordt gewekt dat er een overeenkomst is gesloten, waardoor Sate of Dreaming Films een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden State of Dreaming Films eerst pas nadat deze schriftelijk door State of Dreaming Films zijn bevestigd. 1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze State of Dreaming Films wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij State of Dreaming Films, onder vermelding van de namen van anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 2 De uitvoering van de overeenkomst 2.1 State of Dreaming Films zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal State of Dreaming Films de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door State of Dreaming Films mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 2.3 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van State of Dreaming Films. 2.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn na afronding van de opdracht, schriftelijk aan State of Dreaming Films te worden meegedeeld. 2.5 De opdrachtgever verleent State of Dreaming Films volle productie en creatieve licentie om de uiteindelijke film op basis van hun stijl te maken, zonder de optie voor een re-editing verzoek van de opdrachtgever, tenzij er duidelijke fouten bij het afspelen van de DVD zijn of grammaticale fouten. 2.6 Gevraagde bewerkingen door de opdrachtgever aan de uiteindelijke film zijn onderworpen aan goedkeuring door State of Dreaming Films en een vergoeding. 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 3.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan State of Dreaming Films. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend State of Dreaming Films daartoe bevoegd. 3.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is State of Dreaming Films te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de State of Dreaming Films openbaar te maken of te verveelvoudigen. 3.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door State of Dreaming Films tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van State of Dreaming Films, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 3.4 Ongeoorloofde reproductie van State of Dreaming Films producten zijn een schending van de nederlandse wetten op het auteursrecht en zijn ten strengste verboden. 5 Gebruik en licentie 5.1 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van State of Dreaming Films niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet

3 overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft State of Dreaming Films recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van State of Dreaming Films een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 5.2 State of Dreaming Films heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 6 Honorarium en bijkomende kosten 6.1 Indien State of Dreaming Films door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door State of Dreaming Films gehanteerde honorarium. 7 Betaling 7.1 De reservering van de overeengekomen datum voor het opnemen van materiaal (lees de film) wordt bekrachtigd middels betaling van een voorschot door of namens opdrachtgever aan State of Dreaming Films. Dit voorschot zal worden verrekend met de uiteindelijke totale prijs. Dit voorschot zal 250,- bedragen zijn, tenzij anders is overeengekomen. Dit berdrag is niet te restitueren. 7.2 Het verschuldigde restant, dat wil zeggen na aftrek van het onder 7.1 beschreven voorschot, van de totaal overeengekomen prijs dient uiterlijk 1 dag voor de overeengekomen datum voor het opnemen van materiaal (lees de film) in het bezit van State of Dreaming Films te zijn, tenzij anders overeengekomen. 7.3 Indien de hiervoor genoemde betaling (7.2) niet tijdig is voldaan dan is de opdrachtgever in verzuim en behoud State of Dreaming Films zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten en de overeenkomst te ontbinden. De reeds gemaakte kosten in het kader van voorbereiding en eventuele kosten van door State of Dreaming Films onder eigen naam aangegane verbintenissen met derden ter vervulling van de opdracht, evenals een schadevergoeding voor de gederfde inkomsten zoals door State of Dreaming Films in dat geval naar redelijkheid wordt vastgesteld, blijven door de opdrachtgever verschuldigd aan State of Dreaming Films en bedragen ten hoogste de totaal overeengekomen prijs. 7.4 Indien er sprake is van een situatie zoals beschreven onder 7.3 dan zal State of Dreaming Films de opdrachtgever onverwijld schriftelijk informeren hierover. De opdrachtgever dienen de onder 7.3 bedoelde vergoeding te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke informatiebron zoals door State of Dreaming Films is verzonden. Indien binnen deze gestelde termijn het verschuldigde bedrag niet is ontvangen door State of Dreaming Films dan is de opdrachtgever in gebreke en is hij rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente, te vermeerderen met alle kosten die State of Dreaming Films genoodzaakt is te maken om het verschuldigde bedrag in te vorderen. 7.5 De opdrachtgever verricht de aan State of Dreaming Films verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan State of Dreaming Films heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt (annuleert), dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 8.2 Indien de overeenkomst door State of Dreaming Films wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan State of Dreaming Films redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel (8.1 en 8.2) zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door State of Dreaming Films op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, een redelijk deel van de totaal overeengekomen prijs maar niet meer dan de totaal overeengekomen prijs die de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

4 8.4 Zowel State of Dreaming Films als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft State of Dreaming Films het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn. 8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door State of Dreaming Films zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat State of Dreaming Films ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die State of Dreaming Films vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 9 Garanties en vrijwaringen 9.1 State of Dreaming Films garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 9.2 De opdrachtgever heeft toestemming van State of Dreaming Films om alle gekochte producten te dupliceren. 9.3 De opdrachtgever vrijwaart State of Dreaming Films of door State of Dreaming Films bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 9.4 De opdrachtgever vrijwaart State of Dreaming Films voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 9.5 State of Dreaming Films archiveerd het (film) materiaal gemaakt tijdens datum waarop het (film) materiaal is opgenomen voor een periode van 12 maanden na de trouwdatum. 9.6 Na afronding zal State of Dreaming Films het (film) materiaal masteren naar een digitale HD-videobestand (in High Definition) voor archivering en voor het opnieuw formatteren naar toekomstige media in de komende jaren. 10 Aansprakelijkheid 10.1 State of Dreaming Films is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt Als State of Dreaming Films niet in staat is om de diensten overeengekomen om welke reden dan ook uit te voeren, anders dan onverziene omstandigheden (dwz slechte weersomstandigheden, onvoorziene noodsituaties), dan betalen State of Dreaming Films het totale bedrag van de investering terug State of Dreaming Films is aansprakelijk voor het archiveren van films gemaakt tijdens het evenement voor een periode van 12 maanden na de trouwdatum State of Dreaming Films is niet aansprakelijk voor een annulering van het evenement door opdrachtgever of derden als gevolg van bepaalde weersomstandigheden, waardoor State of Dreaming Films niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, voor emotionele schade in het geval dat zij niet in staat zijn om de overeengekomen diensten uit te voeren State of Dreaming Films is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare,directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van State of Dreaming Films aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

5 c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden Aansprakelijkheid van State of Dreaming Films voor alle overige dan voorgenoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten State of Dreaming Films is aansprakelijk voor het archiveren van films gemaakt tijdens het evenement voor een periode van 12 maanden na de datum van het evenement. State of Dreaming Films is niet aansprakelijk voor gearchiveerde films die verloren gaan als gevolg van oorlogshandelingen, terrorisme, brand of natuurrampen Als de DVD eenmaal is afgeleverd, is State of Dreaming Films niet aansprakelijk voor vernietiging of beschadiging van dvd s die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een back-up van elke vorm van film die ze ontvangen te maken Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van State of Dreaming Films of de bedrijfsleiding van State of Dreaming Films -ondergeschikten. Derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van State of Dreaming Films voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag. De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele extra compensatie of verlichting buiten de betaalde diensten Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid De streefdatum voor de voltooiing en de levering van de uiteindelijke film product is 6 maanden na de datum waarop het (film) materiaal is opgenomen, (indien een volledig ingevulde vragenlijst en alle muziek keuzes zijn gegeven aan SODF) wij streven ernaar om het DVD product goed te voltooien voor dit termijn, maar zijn niet aanspraakelijk voor deze streefdatum. 11 Overige bepalingen 11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met State of Dreaming Films gesloten overeenkomst aan derden over te dragen Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen Elke partij erkent dat hij of zij voldoende gelegenheid heeft gehad om deze overeenkomst te lezen, bestuderen en te overleggen met advocaten als hij of zij dat zo heeft gewenst Op de overeenkomst tussen State of Dreaming Films en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen State of Dreaming Films en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar State of Dreaming Films is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van State of Dreaming Films Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt verklaart, dat dan de overige bepalingen uit de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Algemene Voorwaarden Gijs van Dommelen 3D Visualisatie en Animatie, augustus 2010. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant

Algemene Voorwaarden Gijs van Dommelen 3D Visualisatie en Animatie, augustus 2010. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant Algemene Voorwaarden Gijs van Dommelen 3D Visualisatie en Animatie, augustus 2010. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

werkzaamheden. de overeenkomst

werkzaamheden. de overeenkomst 1 Algemene Voorwaarden Vrouwsel Grafische Vormgeving 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Dezee algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever,

Nadere informatie

Carré 56 5017 JE Tilburg +31(0)6 178 388 60 +31(0)6 144 304 53 info@fiss-wise.com www.fiss-wise.com bank: 57 03 60 870 bic/swift: ABNANL2R btw:

Carré 56 5017 JE Tilburg +31(0)6 178 388 60 +31(0)6 144 304 53 info@fiss-wise.com www.fiss-wise.com bank: 57 03 60 870 bic/swift: ABNANL2R btw: uitdagend eenvoudig Algemene voorwaarden 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging. 3. Overmacht. 2. De uitvoering van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging. 3. Overmacht. 2. De uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN noodzakelijk zal Fiss-wise de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING 1.1 uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Noah Design Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.2 Meerdere grafisch ontwerpbureaus 1.3 Offerte 1.4 Bevestiging

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526

Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526 Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. "Accent Interactive": de VOF Accent Interactive, gevestigd te Nieuwkoop,

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 34293750. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 070MEDIA V.O.F. Renbaanstraat 24 2586 GB DEN HAAG KvK 60213167 BTW NL853811623B01 IBAN NL51 INGB 0006 4070 19 http://070media.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit. Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling PowerPHP Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100

Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100 Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100 #AF1F25 #E22126 Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met V.O.F. LAB1100 sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie