Bedrijfseconomie P1. Algemene economie P1. Model/Theorie poldermodel. Model/Theorie een balans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfseconomie P1. Algemene economie P1. Model/Theorie poldermodel. Model/Theorie een balans"

Transcriptie

1 Algemene economie P1 Model/Theorie poldermodel Auteur - Vakgebied arbeidsvoorwaarden en lonen Beschrijving bij het poldermodel gaan vakbonden, werkgevers en overheid om de tafel zitten om het te hebben over de arbeidsvoorwaarden en lonen. Ze overleggen om afspraken en andere financiële zaken te regelen(overlegeconomie). Relevantie/Te gebruiken voor het opstellen van arbeidsvoorwaarden en minimum en maximum loon. Bedrijfseconomie P1 Model/Theorie een balans Auteur - Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Dit geeft de bezittingen en schulden/eigen vermogen van de onderneming neer. Dit is altijd een moment opname. Relevantie/Te gebruiken voor het bekijken of een onderneming een goed vermogen heeft op korte en lange termijn. Model/Theorie Verlies- en winstrekening(resultatenrekening) Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie winsten en verliezen Beschrijving het is een overzicht van wat de kosten en daarnaast de opbrengsten van de onderneming zijn. De verlies- en winstrekening geld voor een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor Model/Theorie Liquiditeitsrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie ontvangsten en uitgaven Beschrijving Het is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de onderneming. De liquiditeitsrekening is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming. Een balans zegt minder over wat je daadwerkelijk ontvangen en uitgegeven hebt. Model/Theorie Grootboekrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie uitgaven en inkomsten Beschrijving het is een overzicht van uitgaven- en inkomstenposten. Een grootboekrekening is altijd gelijk Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de geldstromen die uitgaan en binnen komen in een bedrijf.

2 Model/Theorie kolommenbalans Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Een kolommenbalans is een groot overzicht waarbij meerdere balansen en rekeningen worden besproken. In dit grote overzicht is er altijd een debet en creditzijde. Het begint met een proefbalans daarna saldibalans, resultatenrekening en als laatste een balans. Relevantie/Te gebruiken voor Je kunt er heel makkelijke een balans en een verlies- en winstrekening mee opstellen. Communicatie p1 Model/Theorie corporate identity mix Auteur Birkigt & Stadler Vakgebied concerncommunicatie Beschrijving Er zijn 4 verschillende onderdelen van het figuur. Als eerste heb je de persoonlijkheid dit is eigenlijk het hard van de onderneming. Bij de communicatie zet je al de verbale communicatie van een organisatie neer. Het geeft uiteindelijk de persoonlijkheid inhoudelijk en emotionele lading weer. Als derde moet je kijken naar het gedrag van je onderneming. Het gedrag is hoe een organisatie zich gedraagt. De normen en waarde werken heel erg mee om gedrag te weergeven. Symboliek dit is de visuele identiteit van de onderneming. Al deze punten samen zijn het corporate imago. Relevantie/Te gebruiken voor: wanneer je de identiteit van de organisatie wil beschrijven. Model/Theorie basis communicatie Auteur - Vakgebied begripsbepaling communicatie Beschrijving een zender geeft een boodschap door. Dit kan via verschillende manieren. Deze boodschap komt aan bij de ontvanger. Tijdens dit proces kan er encoderen en decoderen plaats vinden. als de ontvanger reageert op de boodschap en de zender daar weer op reageert - Relevantie/Te gebruiken bij communiceren. Dit kan met vele verschillende soorten mensen Model/Theorie injectienaaldtheorie - Auteur- - Vakgebied geschiedenis massacommunicatie - Beschrijving het idee was dat de massa- het publiek een soort weerloze spons was waarin je een injectienaald kon steken. Op die manier zoog de spons alles op wat er maar in spoot. - Relevantie/Te gebruiken voor Model/Theorie one-step-flow theorie Auteur- Vakgebied geschiedenis massacommunicatie Beschrijving maar een stap: de zender stuurt iets naar de ontvanger, en de ontvanger neemt dit direct aan. Relevantie/Te gebruiken wanneer mensen meteen iets aannemen als iemand iets zegt. Model/Theorie two-step-flow theorie Auteur-

3 Vakgebied geschiedenis massacommunicatie Beschrijving Bij deze theorie kwam de nuance van een tussensop in de communicatie: opinieleider Relevantie/Te gebruiken voor wanneer een opinieleider zijn publiek wil beïnvloeden door zijn autoriteit op een bepaald gebied. Model/Theorie Stimulus- response theorie Auteur- Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving bij elke stimulus(prikkel) van de media kun je een bepaalde response(reactie) van je publiek verwachten. Relevantie/Te gebruiken voor wanneer je van het publiek elke keer een respons terug wil krijgen is deze theorie goed op te gebruiken Model/Theorie Agendasettingstheorie Auteur- Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving word de macht bij het medium gelegd: media bepalen zelf waar zij over schrijven en verhalen. Zij bepalen op deze manier de agenda. Niet zozeer wat het publiek denkt, maar waarover het publiek denkt. Relevantie/Te gebruiken wanneer je het over de gedachten van het publiek gaat hebben. Model/Theorie the medium is the message Auteur Marshall McLuhan Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving een one-liner van mediawetenschapper Marschall McLuhan. Met de uitspraak bedoelde hij niet zozeer de inhoud van wat via media verspreid wordt van belang is, als wel het medium zelf. In deze tijd werd er technologie uitgevonden. De nieuwe technologie wordt juist door de hele discussie in sneltreinvaart omarmd. Relevantie/Te gebruiken voor de nieuwe technologieën hoe ouders daar nu over denken. Model/Theorie Used-and-gratificatons theorie Auteur - Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving Het idee is dat het publiek media gebruikt (use) om in haar eigen behoeften te voorzien(gratify). Bij deze communicatietheorie is een ander beeld van ontvangers. Nu is er een actieve ontvanger die media voor zijn eigen behoeften gebruikt. Hij bestaat al heel lang maar word nog steeds veel gebruikt bijvoorbeeld bij Social Media. Relevantie/Te gebruiken voor social media en internet Model/Theorie Selectieve perceptie(selectieve waarneming) Auteur- Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving Dat de ontvangers waarnemen wat ze willen waarnemen, en zich kunnen afsluiten voor boodschappen die ze niet willen waarnemen.

4 Relevantie/Te gebruiken voor selectieve afsluiting Model/Theorie Globel village Auteur Marshall McLuhan Vakgebied plaats in de organisatie Beschrijving Hij bedoelde daarmee dat met de nieuwe communicatiemogelijkheden de hele wereld binnen je bereik lag. Zaken als merk, imago en concurrentievoordeel werden ineens belangrijk om je organisatiedoelen te blijven bereiken, waar dat vroeger niet speelde. Er kwam een behoefte aan expert op communicatiegebied. Relevantie/Te gebruiken wanneer je het expert op communicatiegebied behoefte wil verhogen. Model/Theorie communicatie stafafdeling Auteur- Vakgebied plaats in de organisatie Beschrijving we spreken van een stafafdeling Communicatie als zij rechtstreeks onder de directie valt. Haar rol is dan vooral adviserend. Relevantie/Te gebruiken voor - Om meerwaarde tussen alle communicatiemiddelen en activiteiten te creëren en een goed imago op te bouwen is het nodig dat alle communicatiefunctionaris goed zicht heeft op de hele organisatie - Voor de parapluvisie van de communicatieafdeling is direct contact met de directie en het managementteam nodig - Bij contacten met pers is het belangrijk dat de afdeling communicatie dicht bij de directie staat, zodat er geen twijfel over het directiestandpunt is - Een stafafdeling Communicatie kan de interne communicatie beter sturen en vormgeven Model/Theorie communicatie als lijnafdeling Auteur- Vakgebied plaats in de organisatie Beschrijving er word soms voor gekozen om communicatie bij een afdeling onder te brengen. Communicatie word hier gebruikt als instrument te ondersteuning van de dienst. Relevantie/Te gebruiken voor bij een organisatie Inleiding Management 1 Model/Theorie 7s model Auteur McKinsey Vakgebied visie als managementinstrument Beschrijving 1. Structuur: dit betreft de beschrijving van de organisatievorm, organisatieschema, arbeidsverdeling enzovoort. Volgens McKinsey kan de structuur van een organisatie heel goed op tijdelijke basis worden veranderd, bijvoorbeeld door het instellen van projectgroepen, zonder de basisstructuur van de organisatie te veranderen. 2. Systemen: dat wil zeggen de informatie- en communicatiestromen, zowel formeel als informeel, binnen de organisatie.

5 3. Stijl van management: dit betreft gedragspatronen die karakteristiek zijn voor topmanagers van de onderneming. De managementstijl heeft een grote invloed op de cultuur in de organisatie. 4. Staf: hiermee word bedoeld de aandacht voor de totale human resources binnen de organisatie 5. Sleutelwaardigheden: dit zijn de vaardigheden of activiteiten waarin de onderneming als geheel uitblinkt en waarin ze zich onderscheidt van de concurrentie 6. Strategie: dit is een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar doelstellingen te realiseren 7. Significante waarde: ofwel de visie Relevantie/Te gebruiken voor het motiveren van medewerkers, focussen van medewerkers op relevante activiteiten en scheppen van een kader aan de hand waarvan medewerkers kunnen afleiden op welke wijze activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel. Model/Theorie Scientific Management Auteur Frederick Taylor Vakgebied management Beschrijving hij bood een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden. Een bedrijfsleider moet zich niet opstellen als slavendrijver maar een bredere visie hebben op zijn taak in de organisatie die bestaat uit plannen, coördineren toezicht uitoefenen en het controleren van resultaten. Ze maken ook gebruik van het achtbazenstelsel. Dit betekent dat 8 bazen alles regelen en niet een baas dat doet. Relevantie/Te gebruiken voor het bedrijfsleden en dan speciaal voor bedrijfsleiders. Model/Theorie achtbazenstelsel general management Auteur Henry Fayol Vakgebied management Beschrijving hij meende dat algemene principes geformuleerd konden worden die overal gelden waar mensen samenwerken en dat deze principes als vak aangeleerd konden en ook moesten worden. Hij onderscheiden 6 onafhankelijke managementgebieden. Daarnaast is het ook onderverdeeld in besturing van functie van managers van 5 taken Relevantie/Te gebruiken voor structureringsprincipe. Model/Theorie theorie van de bureaucratie Auteur max weber Vakgebied management Beschrijving Alles is duidelijk, helder, regels, procedures, functiebeschrijvingen, Geen vriendjespolitiek meer vond max weber de ideale bureaucratie Relevantie/Te gebruiken voor wanneer je alles via de bureaucratie wilt doen. Model/Theorie human relations beweging Auteur elton mayo Vakgebied scientific management Beschrijving Hij bedacht dat werknemers die aandacht krijgen beter en sneller werk leveren

6 Relevantie/Te gebruiken voor bedrijven Model/Theorie organisatie structuur Auteur rensis likert Vakgebied management Beschrijving hij richtte zich met name op de organisatiestructuur en communicatie, en ontwikkelde de zogenoemde linking pin structuur, waarbij de organisatie bestaat uit elkaar overlappende groepen, waarbij de leider van de groep ook lid is van een hogere groep. Relevantie/Te gebruiken voor bedrijven Model/Theorie behoefte hiërarchie Auteur Frederick Herzberg Vakgebied management behoefte hiërarchie Beschrijving zijn theorie was geënt op de behoeftehiërarchie van de psycholoog Abraham Maslow. Deze onderscheidde vijf niveaus en behoeften, naar de bevrediging waarvan elk mens volgens hem streeft. Dit alles ter verklaring van het menselijk gedrag. Zodra een lager niveau is bevredigd is het streven gericht naar een hoger niveau in opklimmende volgorde Relevantie/Te gebruiken voor ontwikkeling van werknemers Model/Theorie systeembenadering Auteur kenneth boulding Vakgebied management systemen Beschrijving de systeembenadering stelt dat het management organisatie organisatieproblemen integraal dient aan te pakken. Dat wil zeggen dat men niet alleen moet kijken naar de belangen van een enkel organisatieonderdeel maar ook naar de invloed van genomen beslissingen op de totale organisatie. Relevantie/Te gebruiken voor het aanpakken van de integralen organisatie Model/Theorie omgevingsfactoren Auteur- Vakgebied management omgevingsfactoren Beschrijving gaat over 8 partijen. Afnemers, Leveranciers, concurrentie, vermogensverschaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, overheidsinstellingen en media. Daarnaast zijn er ook 6 omgevingsfactoren die invloed hebben op de partijen. De omgevingsfactoren, economische factoren, sociale factoren, technologische factoren, ecologische factoren en politieke factoren. Relevantie/Te gebruiken voor weergeven van de omringende partijen en omgevingsfactoren Model/Theorie ansoff Auteur ansoff Vakgebied product-marktmatrix Beschrijving wanneer bedrijven een nieuw product heeft/ of gaat maken vallen ze in een bepaalde categorie. Bij bestaande markt, bestaande product vallen ze onder marktpenetratie. Bij bestaande markt, nieuw product vallen onder productontwikkeling. Bij

7 nieuwe markt, bestaand product vallen onder marktontwikkeling. Bij nieuwe markt en nieuw product vallen onder diversificatie Relevantie/Te gebruiken voor nieuwe producten. Inleiding Recht P1 Model/Theorie inleiding recht Auteur: 1. J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, vijftiende druk. 2. Kluwer collegebundel Vakgebied: Als eerste is het belangrijk dat je met het wetenboek om kan gaan. Daarnaast moet je de verschillende rechtsgebieden kunnen beschrijven en daarbij aangeven welke rechtsbronnen het zijn. Wetten en wetsartikelen opzoeken is heel belangrijk. Je moet hierbij ook de goede citeren eruit kunnen halen. Alles moet je via stappen kunnen aflopen om op de goede manier een casus op te kunnen lezen. Beschrijving: bij dit vak ga je je verdiepen in het recht. Vaak bekijk je in een organisatie wat ze gedaan hebben. Het gaat op het begin heel erg om de basis kennis. Via de stappen en het leren omgaan met de wettenbundel kunnen we nu casussen oplossen. Relevantie/Te gebruiken voor het oplossen van casussen. Bedrijfseconomie P2 Model/Theorie Gouden balans regel Auteur Kamer van Koophandel HRM P2 Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Gouden balansregel= vaste activa/(eigen vermogen+ lang vreemd vermogen). Bij de gouden balans regel kun je goed zien of je met je eigen vermogen en lang vreemd vermogen je vaste activa kunt aflossen. Relevantie/Te gebruiken voor om te kijken of je schulden en eigen vermogen niet veel te laag is voor je bezittingen. Model/Theorie Fombrun Auteur: Fombrun Vakgebied: HRM het bedrijf Beschrijving: bij dit model wordt er weergegeven wat HRM eigenlijk inhoud. Daarnaast wordt er ook gekeken wat de missie en visie van een bedrijf is. Relevantie/Te gebruiken voor het maken van de personeelsplanning Model/theorie Instrumenten instroom, doorstroom en uitstroom Auteur- Vakgebied: De Instroom, doorstoom en uitstroom van personeel in een bedrijf. Beschrijving: bij de 3 fases zijn er verschillende kenmerken die in deze fase doorlopen worden. Bij niet iedereen worden alle kenmerken doorlopen maar wel alle fases. - Fase 1 instroom: Werven, selectie, introductie, aanstellen en bepalen arbeidsvoorwaarden.

8 - Fase 2 doorstroom: beoordeling, beloning, loopbaanplanning, begeleiding, opleiding en training. - Fase 3 uitstroom: (vervroegd) pensioen, aflopen tijdelijk contract, beëindigen uitzendovereenkomst, outplacement, ontslag en exitgesprekken Relevantie/Te gebruiken om te kijken waar je personeel zit zodat je er niet op een gegeven moment achter komt dat al je personeel in dezelfde tijd met pensioen gaat. Behoeftehiërarchie van Maslow Auteur: Maslow Vakgebied: Behoefte van de mens Beschrijving: De driehoek laat stapje voor stapje de behoeftes van de mens zien. Als je het ene hebt dan wil je iets anders om toch aan je behoeften te voldoen. Je kunt ook terugvallen in het schema. Relevantie/Te gebruiken om werknemers elke keer weer een nieuwe prikkel te krijgen. Marketing p2 Model/theorie abdell Auteur abdell Vakgebied marketing behoeftes Beschrijving het is een hulpmiddel voor het opstellen van een missie. Je hebt 3 verschillende dingen waar naar je moet kijken. Relevantie/Te gebruiken voor Klantenbehoeften (wat?), Klantengroepen (wie?), Technologieën (hoe?) Model/Theorie porter Auteur porter Vakgebied marketing Beschrijving bij de concurrentiestrategie kijk je als eerste naar een analyse van de concurrent. Je doet dit met het vijfkrachtenmodel van Porter. Je kunt met de 5 verschillende punten kijken of het slim is om de markt toe te treden. Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de concurrentie en hoeveel de afnemers en leveranciers te zeggen hebben. Of dat ze allemaal over kunnen gaan naar andere producten Model/Theorie BCG-groeimarkt Auteur- Vakgebied aandeelmatrix

9 Beschrijving op de horizontale as staat het relatief marktaandeel en op de verticale as de marktgroei. Je kunt hierbij kijken of producten nog aanslaan of nog aan gaan slaan. Verder kun je zien welke producten je beter uit het assortiment kunt halen. je hebt 4 verschillende typen waar je producten in kunnen vallen(stars, cash cows, question marks en dogs) Relevantie/Te gebruiken voor producten in een bedrijf inleiding management II P2 Model/Theorie 7s model Auteur McKinsey Vakgebied visie als managementinstrument Beschrijving 8. Structuur: dit betreft de beschrijving van de organisatievorm, organisatieschema, arbeidsverdeling enzovoort. Volgens McKinsey kan de structuur van een organisatie heel goed op tijdelijke basis worden veranderd, bijvoorbeeld door het instellen van projectgroepen, zonder de basisstructuur van de organisatie te veranderen. 9. Systemen: dat wil zeggen de informatie- en communicatiestromen, zowel formeel als informeel, binnen de organisatie. 10. Stijl van management: dit betreft gedragspatronen die karakteristiek zijn voor topmanagers van de onderneming. De managementstijl heeft een grote invloed op de cultuur in de organisatie. 11. Staf: hiermee word bedoeld de aandacht voor de totale human resources binnen de organisatie 12. Sleutelwaardigheden: dit zijn de vaardigheden of activiteiten waarin de onderneming als geheel uitblinkt en waarin ze zich onderscheidt van de concurrentie 13. Strategie: dit is een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar doelstellingen te realiseren 14. Significante waarde: ofwel de visie Relevantie/Te gebruiken voor het motiveren van medewerkers, focussen van medewerkers op relevante activiteiten en scheppen van een kader aan de hand waarvan medewerkers kunnen afleiden op welke wijze activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel. Model/Theorie organisatiestructuur Auteur- Vakgebied organisatiestructuur Beschrijving beschrijving van een organisatie aan de hand van kenmerken zoals de structuur, de taakverdeling, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, macht, gezag en besluitvorming Het begrip Organisatiestelsel kan betrekking hebben op: De naam die aan een organigram van een organisatie kan worden toegekend en het onderscheid tussen de begrippen. Er zijn vier verschillende organisatiestelsels: - Lijnorganisatie elke werknemer heeft maar een baas. Bevelvoering gebeurd verticaal - Lijnstoforganisatie Het zijn werknemers met specialistische kennis er kan aan het management gevraagd/ongevraagd advies of informatie worden gegeven. Lijnmedewerkers mogen nooit opdrachten geven.

10 - Lijn- en functionele staforganisatie de stafafdeling heeft ook iets te zeggen over de laag onder hun. - Matrixorganisatie Er word gewerkt doormiddel van projecten. Werknemers van hoogopgeleide specialisten van verschillende afdelingen werken dan samen. Relevantie/Te gebruiken voor het beschrijven van kenmerken van een organisatie. Model/Theorie Handy Auteur Handy Vakgebied culturen in een organisatie Beschrijving je hebt 4 verschillende culturen - Rollencultuur: je hebt dan een kleine machtsspreiding, lage samenwerkingsgraad. Er zijn dan veel regels en procedures. Het is een bureaucratische organisatie. - Machtscultuur: je hebt dan een kleine machtsspreiding, hoge samenwerkingsgraad. Alles draait hierbij om een topfiguur er zijn weinig regels en procedures. - Taakcultuur: je hebt dan een grote machtsspreiding, hoge samenwerkingsgraad. Alles draait om een taakgericht en professionele houding. - Personencultuur: je hebt dan een grote machtsspreiding, lage samenwerkingsgraad. Alles draait om het individu, zelfs de manager is gelijk. - Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van culturen in een bedrijf. Model/Theorie MVO Auteur- Vakgebied MVO Beschrijving people, profit planet. het geeft een structurele invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid op een wijze die zelfs verdergaat dan de wet verplicht. Relevantie/Te gebruiken voor ondernemers die met het milieu bezig zijn. Model/Theorie beleidscycles Auteur deming Vakgebied beleidscycles Beschrijving dit is de Plan do check act. Deze punten worden altijd smart geformuleerd. Relevantie/Te gebruiken voor de continue procesverbetering en kwalitatieve verbetering van processen. PDCA bij Avans PDCA bij AMB PDCA bij opleidingen AMB Meerjarenbeleidsplan Bestuurlijke agenda Businessplan AMB Opleidingsjaarplan Verbeterplan thema Plan Plan Plan Act Do Act Do Act Do Check Check Check Jaarverslag Rapportages aan RvT Managementrapportages Opleidingsrapportage Themaverantwoording Overeenkomsten- & Rechtspersonenrecht p2 Model/Theorie indeling burgerlijk recht Auteur- Vakgebied burgerlijk recht

11 Beschrijving bergelijk recht is onderverdeeld in twee groepen persoonsrecht en vermogensrecht. Je kunt hierbij goed zien welke artikelen je bij welke groep moet hebben Relevantie/Te gebruiken voor bij burgerlijk recht Model/Theorie rechtsfeiten Auteur- Vakgebied rechtshandelingen Beschrijving het gaat hierbij erom welke stappen je moet ondernemen in welke situatie. Je kijkt eerst of het menselijke feiten zijn of blote feiten. Bij menselijke feiten ga je verder kijken of eraan voldaan word en waar je dan moet gaan zoeken. Relevantie/Te gebruiken voor rechtshandelingen Model/Theorie tekortkoming bij de nakoming Auteur- Vakgebied tekortkoming Beschrijving bij tekortkoming kan het overmacht zijn of een wanprestatie. Bij een wanprestatie zijn er verschillende voorwaardes waar het aan kan voldoen. Hierbij kun je bekijken hoe erg de schuldenaar aansprakelijk is Relevantie/Te gebruiken voor bij tekortkoming Model/Theorie wanprestatie Auteur- Vakgebied recht bij wanprestatie Beschrijving wanneer er wanprestatie heeft plaats gevonden. Je kunt hierbij kijken of nakoming nog mogelijk is of helemaal niet meer. Bij nakoming nog mogelijk heb je kans op schadevergoeding en daarnaast ook nog nakoming. Bij de nakoming niet meer mogelijk is heb je recht op schadevergoeding Relevantie/Te gebruiken voor bij wanprestatie Algemene economie P3 Model/Theorie poldermodel Auteur - Vakgebied volksverzekeringen en werknemersverzekeringen Beschrijving werknemersverzekeringen, dit zijn verzekeringen voor werknemers en gelijkgestelden. De werknemersverzekeringen zijn wanneer de werknemer onvrijwillig werkloos raken of arbeidsongeschikt worden. Deze verzekering zorgt er dan voor dat de werknemer toch geld binnen krijgt. volksverzekeringen, dit is een publiekrechtelijke verzekering voor alle mensen die in Nederland wonen. Relevantie/Te gebruiken voor de zekerheid wanneer je geen baan meer hebt of als je te oud word om te werken. Model/Theorie nationale economische herstel van de depressie Auteur Amerikaanse miniserie van handel Vakgebied bruto binnenlands product

12 Beschrijving het bruto binnenlands product geeft weer hoeveel de geldwaarde in een land is van goederen en diensten in een bepaalde periode. Doordat er veel ongelijkheid in landen is is het een slechte maatstaf. Relevantie/Te gebruiken voor het berekenen van de totale geldwaarde in een land en zo kun je goed de welvaart vaststellen. Bedrijfseconomie P3 Model/Theorie resultatenrekening via klassieke methode Auteur - Vakgebied bedrijfseconomie bedrijfsresultaat. Beschrijving het is een klassieke methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Om te beginnen neem je het omzet van de onderneming. Relevantie/Te gebruiken voor het berekenen van het bedrijfsresultaat van een onderneming. Model/Theorie Resultatenrekening geanalyseerde methode Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie bedrijfsresultaat. Beschrijving Een nieuwere methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Je begint ook hier met de omzet. Wanneer je de klassieke methode hebt uitgevoerd en daarna de geanalyseerde methode gaat uitvoeren. Kun je op het einde beide antwoorden bekijken deze moeten beide op hetzelfde antwoord uitkomen. Relevantie/Te gebruiken voor de berekening van het bedrijfsresultaat. Belastingrecht p3 Model/theorie Loonbelasting Auteur: - Vakgebied: Belastingrecht Beschrijving: Loonbelasting word als voorheffing op de inkomstenbelasting van je loon afgehaald. Zo hoeven werknemers niet in een keer heel veel belasting te betalen. Belangrijkste belastingplichtige voor de Loonbelasting is de werknemer. Relevantie/Te gebruiken voor: Je kunt deze wet gebruiken om te kijken of er loonbelasting afgestaan moet worden. Model/theorie Inkomstenbelasting Auteur:- Vakgebied: Belastingrecht Beschrijving: inkomsten belasting is voor de werknemers een directe belasting. De inkomstenbelasting wordt ge heffen op alle inkomsten van iemand. Er zijn 3 boxen waar je in kan vallen. Box 1 werk en woning, box 2 aanmerkelijk belang en box 3 sparen en beleggen. Het verschild ook per box wat je aan belasting moet betalen. Relevantie/Te gebruiken voor: je kunt zien hoeveel inkomstenbelasting iemand moet afstaan. Het kan ook dat een werknemer niks extra s meer moet betalen. Model/theorie Vennootschapsbelasting Auteur: -

13 Vakgebied: Belastingrecht Beschrijving: Wanneer een bedrijf een vennootschap is moet het vennootschapsbelasting betalen. Over de eerste euro wordt 20% belasting geheven. Boven de euro wordt er 25% belasting geheven. Dit gaat over de verdiensten van de vennootschap Relevantie/Te gebruiken voor: De berekening van de vennootschapsbelasting Hrm P3 Model/theorie instroom in perspectief Auteur: - Vakgebied personeelsmanagement Beschrijving het geeft de personeelsplanning van een bedrijf neer. Je moet vroeg kijken of je werknemers nodig hebt. Daarnaast moet je iedereen beoordelen zodat iedereen zich verder kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat je werknemers zoek die bij jou onderneming passen. de instroom moet goed verlopen zodat de werknemers ook goed in het bedrijf kunnen functioneren Relevantie/Te gebruiken voor personeelsplanning Model/theorie arbeidscommunicatie Auteur: - Vakgebied communicatie in een bedrijf Beschrijving Drie doelstellingen van arbeidsmarktcommunicatie: Employer Branding, Directe werving en Relatiemanagement. Deze punten hebben allemaal communicatie met elkaar in beide richtingen. Het is belangrijk dat in een onderneming de communicatie goed verloopt. Relevantie/Te gebruiken voor het over laten lopen van een goede arbeidscommunicatie Model/theorie arbeidscommunicatieplan Auteur: - Vakgebied stappen plan voor communicatie Beschrijving om een goed beleid te kunnen voeren is het belangrijk om via de 9 stappen aan de gang te gaan. Zo weet je alles en kun je vanuit daar ermee aan de slag. 1. Probleemstelling: opdracht - centrale vraag 2. Doelstellingen (smart) 3. Doelgroep 4. Boodschap (wat willen we overbrengen?) 5. Strategie (hoe gaan we dat aanpakken?) 6. Werving- en selectiemiddelen/ Media 7. Organisatie en planning (draaiboek werving én selectie) 8. Budget 9. Evaluatie Relevantie/Te gebruiken voor een probleem in een organisatie Management (groeistrategieën) P3 Model/Theorie het keuning model Auteur: Keuning Vakgebied: groeifases in een bedrijf

14 Beschrijving: Het model van Keuning bestaan uit 7 groeistadia en 4 groeifase deze fasen hebben 6 kenmerken per fase. Per stadia waar een bedrijf in zit is er een ander probleem wat het bedrijf moet overwinnen. Er word op vele verschillende invalshoeken naar dit model gekeken dit komt doordat er ook verschillende groeifase en fases zijn. Relevantie/Te gebruiken voor Je kunt hierbij goed zien waar je bedrijf invalt en waar je mee aan de slag moet. Model/Theorie Scott Auteur: Scott Vakgebied: De groei die een bedrijf door kan maken. Beschrijving: Bij dit model zijn er 3 fasen waar een bedrijf in terecht kan komen. De fases hebben elk hun eigen kenmerken - fase 1: Het is nog een kleine organisatie. De eigenaar doet veel in de organisatie nog zelf. Bij verdere groei zou de baas zijn personeel gaan uitbreiden. kenmerken van dit model zijn structuur, beheersystemen, personeelsbeoordeling en strategiebepaling. - Fase 2: In fase 2 is er al afdelingsgewijzen opbouw in de organisatie. Het personeel is heel gespecialiseerd wat in deze fase word aangetrokken. Dit is nu mogelijk doordat de organisatie groter wordt. Kenmerken van dit model zijn structuur, beheersystemen, personeelsbeoordeling, strategiebepaling en research. - Fase 3: dit is de multidivisionele organisatie. De groei die er nog ontstaat is vooral doormiddel van diversificatie. Het management wordt opgedeeld in verschillende vakken. Kenmerken zijn: Structuur, personeelsbeoordeling, beheersysteem en strategiebepaling. Relevantie/Te gebruiken voor: Voor het weergeven van de groei van een bedrijf Model/Theorie Greiner Auteur: Greiner Vakgebied: De groei in een bedrijf en de managementstijl die hierbij past. Beschrijving: Greiner is op het begin uitgegaan van 5 fase. Keunig heeft hier later nog 3 fases aan toegevoegd. Bij elke fase is er een evolutie gebeurd. Door deze evolutie zijn ze hier gekomen. Deze worden alle gekenmerkt door een managementstijl. Aan het einde van een fases word een bedrijf geconfronteerd met een crises(revolutie). Ze moeten problemen in kleine stappen veranderen. De managementstijl moet elke keer veranderen om een crises te boven te komen. Relevantie/Te gebruiken voor: Om te zien waar je zit met je groei en wat je nog te wachten komt. Model/Theorie

15 Auteur: Lewin Vakgebied: De veranderingen die een bedrijf mee maakt. Beschrijving: Er zijn drie fasen wat een bedrijf moet doen als ze een verandering willen doorzetten. - fase 1 Unfreezing. In deze fases word al rustig aan de werknemer verteld wat het plan is. De werknemer moet de tijd hebben om de verandering te gaan accepteren dus dit kan niet nog even snel. - Fase 2 Moving: De medewerkers hebben het door laten dringen dat er iets gaat veranderen en hebben dit daarna geaccepteerd. in deze fase gaat de verandering echt plaats vinden. - Fase 3Freezing: Om niet in het oude patroon terug te vallen moet de verandering goed worden vastgelegd. Relevantie/Te gebruiken voor je personeel mee te krijgen bij een verandering Model/Theorie Ezerman Auteur: Ezerman Vakgebied: Acceptatie fases bij veranderingen Beschrijving: bij een verandering komt er altijd opstand volgens Ezerman. Je hebt 7 veranderingsstrategieën ontwijken, faciliteren, informeren, educatieve strategieën, onderhandelen, overtuigen en macht-, dwang- en pressiestrategie. Deze kunnen de medewerkers doorlopen. Relevantie/Te gebruiken voor het meewerken van de medewerkers tijdens een verandering Bedrijfseconomie P4 Model/Theorie een balans Auteur - Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Dit geeft de bezittingen en schulden/eigen vermogen van de onderneming neer. Dit is altijd een moment opname. Relevantie/Te gebruiken voor het bekijken of een onderneming een goed vermogen heeft op korte en lange termijn. Model/Theorie Verlies- en winstrekening(resultatenrekening) Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie winsten en verliezen Beschrijving het is een overzicht van wat de kosten en daarnaast de opbrengsten van de onderneming zijn. De verlies- en winstrekening geld voor een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor Model/Theorie Liquiditeitsrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie ontvangsten en uitgaven

16 Beschrijving Het is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de onderneming. De liquiditeitsrekening is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming. Een balans zegt minder over wat je daadwerkelijk ontvangen en uitgegeven hebt. Model/Theorie Grootboekrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie uitgaven en inkomsten Beschrijving het is een overzicht van uitgaven- en inkomstenposten. Een grootboekrekening is altijd gelijk Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de geldstromen die uitgaan en binnen komen in een bedrijf. Model/Theorie kolommenbalans Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Een kolommenbalans is een groot overzicht waarbij meerdere balansen en rekeningen worden besproken. In dit grote overzicht is er altijd een debet en creditzijde. Het begint met een proefbalans daarna saldibalans, resultatenrekening en als laatste een balans. Relevantie/Te gebruiken voor Je kunt er heel makkelijke een balans en een verlies- en winstrekening mee opstellen. Innovatie theorie P4 Model/Theorie: canvas Auteur: Business Model Generatie Alexander Osterwalder & Yves Pigneur Kluwer, Vakgebied: Innovatie business model. Je kunt dit model op veel verschillende manieren invullen. Beschrijving: Het canvas model dit is een business model. Je kunt dit invullen voor een bedrijf of een innovatie in een bedrijf. Als bedrijf moet je rekening houden met trends en dingen die spelen in de omgeving. Niet alle trends hebben invloed op elk bedrijf maar er moet wel gekeken worden of dat echt niet zo is. Dit zijn de 9 bouwstenen van het canvas model. Rechts heb je de klantkant. 1. Customer segments 2. Customer relationships 3. Value proposition 4. Channels. Links is de interne organisatie. 5. Key activities 6. Key

17 resources 7. Key partners. Daaronder vind je de kostenkant en de inkomstenkant. 8. Cost structure 9. Revenue streams Relevantie/Te gebruiken voor: Je kunt er goed je bedrijf mee weergeven. Bij een innovatie kun je ook goed bekijken wat er in je bedrijf gaat veranderen. Model/Theorie BCG-groeimarkt Auteur- Vakgebied aandeelmatrix Beschrijving op de horizontale as staat het relatief marktaandeel en op de verticale as de marktgroei. Je kunt hierbij kijken of producten nog aanslaan of nog aan gaan slaan. Verder kun je zien welke producten je beter uit het assortiment kunt halen. Je hebt 4 verschillende typen waar je producten in kunnen vallen(stars, cash cows, question marks en dogs) Relevantie/Te gebruiken voor producten in een bedrijf Model/Theorie General electric-model Auteur- Vakgebied portfolioanalyse Beschrijving GE geeft een als eerste de aantrekkelijkheid van de bedrijfstakken neer en als tweede de competentie van de bedrijfseenheid. Relevantie/Te gebruiken voor het kijken hoe je bedrijf in de markt ligt. Model/Theorie ansoff Auteur ansoff Vakgebied product-marktmatrix Beschrijving wanneer bedrijven een nieuw product heeft/ of gaat maken vallen ze in een bepaalde categorie. Bij bestaande markt, bestaande product vallen ze onder marktpenetratie. Bij bestaande markt, nieuw product vallen onder productontwikkeling. Bij nieuwe markt, bestaand product vallen onder marktontwikkeling. Bij nieuwe markt en nieuw product vallen onder diversificatie Relevantie/Te gebruiken voor nieuwe producten. Innovatie praktijk P4 Model/Theorie: canvas Auteur: Business Model Generatie Alexander Osterwalder & Yves Pigneur Kluwer, Vakgebied: Innovatie business model. Je kunt dit model op veel verschillende manieren invullen. Beschrijving: Het canvas model dit is een business model. Je kunt dit invullen voor een bedrijf of een innovatie in een bedrijf. Als bedrijf moet je rekening houden

18 met trends en dingen die spelen in de omgeving. Niet alle trends hebben invloed op elk bedrijf maar er moet wel gekeken worden of dat echt niet zo is. Dit zijn de 9 bouwstenen van het canvas model. Rechts heb je de klantkant. 1. Customer segments 2. Customer relationships 3. Value proposition 4. Channels. Links is de interne organisatie. 5. Key activities 6. Key resources 7. Key partners. Daaronder vind je de kostenkant en de inkomstenkant. 8. Cost structure 9. Revenue streams Relevantie/Te gebruiken voor: Je kunt er goed je bedrijf mee weergeven. Bij een innovatie kun je ook goed bekijken wat er in je bedrijf gaat veranderen. Intellectueel eigendomsrecht P4 Model/Theorie intellectueel eigendomsrecht Auteur Vakgebied eigendomsrecht Beschrijving het recht van de mens op producten van zijn denkarbeid, geestelijke eigendom en bij een monopolie. Als je een product wil gebruiken en je hebt geen eigen recht kun je tegen een vergoeding er toch gebruik van maken. Er zijn 5 soorten rechten portretrecht, auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnaam. Relevantie/Te gebruiken voor rechten van een acteur. Model/Theorie portretrecht Auteur Vakgebied portretrecht Beschrijving je wordt beschermd tegen misbruik van je portret en van anderen. Relevantie/Te gebruiken voor wanneer je onvrijwillig in beeld om foto s of andere geportretteerde stukken. Model/Theorie auteurswet Auteur- Vakgebied acteurswet Beschrijving de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst te beschermen en om dit te openbaren ent te verveelvoudigen. Vereisten hierbij 1. Aantonen dat je de maker bent 2. Zekere mate van originaliteit 3. Geconcretiseerd in product/werk Relevantie/te gebruiken voor: Het beschermd de auteur tegen vervalsing van producten. Model/Theorie octrooirecht Auteur- Vakgebied octrooirecht Beschrijving octrooirecht is een eigendomsrecht voor de uitvinder. Relevantie/Te gebruiken als jij de uitvinder bent van een uitvinding. Model/Theorie merkenrecht Auteur- Vakgebied merkenrecht

19 Beschrijving een merk van een onderneming is een teken van handelswaren/ diensten. Er zijn verschillende merken woordmerken, beeldmerken, vormmerken, kleurmerken, slagzinnen. Functies van het merk zijn herkomst-, garantie- en reclamefuncties. Daarnaast heb je ook nog 3 manieren waarop merken op elkaar kunnen lijken visueel, auditief, begripsmatig. Relevantie/te gebruiken voor wanneer er inbreuk gedaan op een merk dat al bestaat. Model/Theorie handelsnaam Auteur- Vakgebied handelsnaam bij recht Beschrijving er zijn misleidende handelsnaam. Het kan misleiden omtrent eigendom, rechtsvorm, overige misleidingen daarnaast kunnen er ook conflicterende handelsnamen, botsing met de handelsnaam en rechtshandhaving zijn. Relevantie/Te gebruiken voor problemen bij handelsnamen.

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

ANTWOORDEN MANAGEMENT

ANTWOORDEN MANAGEMENT ANTWOORDEN MANAGEMENT 1 Organisatie en omgeving... 1 2 Bestuurs- en besluitvormingsprocessen... 3 3 Het strategisch management... 5 4 Tactisch management (1): Planning... 7 5 Tactisch management (2): Organiseren...

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Organisatieverslag Liberta

Organisatieverslag Liberta 1 2 Inhoudsopgave Pagina Pagina 1. Inleiding 4 2. Geschiedenis van Liberta 5 3. Huidige situatie van Liberta 6 3.1 Identiteit van de organisatie 7 3.1.1. Persoonlijkheid 7 3.1.2. Gedrag 7 3.1.3. Communicatie

Nadere informatie

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller 27-9-2013 PROJECT VOOSH Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller Inhoud Opdracht 1 checklist...3 Opdracht 2: Concurrenten...3 Opdracht 3: Onderzoek via internet...4

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

1 Het Integraal Organisatieen Veranderingsmodel (het IOV-model)

1 Het Integraal Organisatieen Veranderingsmodel (het IOV-model) Noordhoff Uitgevers bv Het Integraal Organisatieen Veranderingsmodel (het IOV-model) 0. De elementen van het IOV-model.2 De fit van de bestaansvoorwaarden.3 Niveaus van verandering.4 Het verandervermogen.5

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie