Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr 90 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 28 februari 1985 De vaste commissie voor Milieubeheer' heeft op 22 november 1984 een mondeling overleg gevoerd met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over diens notitie «Evaluatie en financiering van de Interimwet bodemsanering», aangeboden aan de Kamer bij brief van 29 januari 1984(18100, hoofdstuk XI, nr. 160). Dit overleg was voorbereid door schriftelijke vragen van de kant van de commissie en de beantwoording daarvan door de minister. Dit schriftelijk overleg is gepubliceerd als kamerstuk , hoofdstuk XI, nr. 76. De commissie heeft de eer over het gevoerde mondeling overleg als volgt verslag uit te brengen. ' Samenstelling: Leden: De Beer (VVD), voorzitter. De Boois (PvdA), ondervoorzitter, Konings (PvdA), Braams (VVD), Eversdijk (CDA), Dijkman (de groep Scholten/Dijkman), Lansink (CDA), Zijlstra (PvdA), Veldhoen (PvdA), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Van Noord (CDA), Blauw (VVD), Lankhorst (PPR), De Waart (PvdA), De Visser (PvdA), Te Veldhuis (VVD), Willems (PSP), Oomen-Ruijten (CDA), Schartman (CDA), Tommei (D'66), Ernsting (CPN). Plv.leden: Van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), Moor (PvdA), Rienks (PvdA), Weisglas (VVD), vacature (CDA), Laning-Boersema (CDA), Alders (PvdA), Salomons (PvdA), Jorritsma-Lebbink (VVD), Borgman (CDA), Van Rey (VVD), Ubels-Veen (EVP), Toussaint (PvdA), Niessen (PvdA), Tripels (VVD), Van der Vlies (SGP), De Boer (CDA), Beinema (CDA), Mik (D'66). De heer Lansink (C.D.A.) zei groot belang te hechten aan een tijdige evaluatie van de Interimwet bodemsanering, ook al is deze pas in de loop van 1983 in werking getreden, alsmede een discussie over de financiering ervan. Hij noemde daarvoor de volgende redenen: het interim-karakter van de wet en de beperkte loopduur, tegenover de nu al noodzakelijke fasering van de bodemsamenering; de op grond van de ontwikkelingen tussen 1981 en 1983 gesignaleerde knelpunten en problemen, zowel bestuurlijk-juridisch als financieel-administratief; de achterblijvende ontwikkeling van de saneringstechnieken en van de tijdelijke opbergplaatsen; de te grote financiële druk op de lagere overheden, in het bijzonder de gemeenten, die vrijwel steeds ook de immateriële lasten te dragen hebben en de soms moeizame interpretatie van de wet, ook door de na de behandeling van de wet opgekomen discussie over de zogenaamde vrije woonkeuze. Deze spreker zei waardering te hebben voor de notitie van de minister vanwege de heldere en bondige uiteenzetting van de «tussentijdse» beleidsvoornemens, ook al zijn de aanbevelingen van Twijnstra Gudde NV niet steeds onverkort overgekomen. De notitie vermeldt dat de begeleidingscommissie, waarin ook vertegenwoordigers van het Interprovinciaal overleg voor Milieubeheer (IPO-M) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zitting hadden, unaniem instemde met de door de onderzoekers gevolgde werkwijze. Voorts maakt de notitie er melding van dat IPO-M en de VNG zich tijdens een op 28 februari 1984 gehouden overleg in grote lijnen achter de aanbevelingen van het rapport konden stellen. Vervolgens heeft de VNG echter in haar brief aan de commissie dd. 9 oktober 1984 slechts een ten dele positief commentaar gegeven. De knelpunten van kritiek zijn: de nog steeds ontoereikende financiële regeling Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 1

2 (te hoge en zware last); de nog steeds niet gerealiseerde afschaffing van het drempelbedrag; de onduidelijkheid over het beleid inzake de artikel 12-gemeenten en het verhaal van kosten en de opbrengsten uit civiele procedures. Er zijn voorts nog andere commentaren van gemeenten en geluiden vanuit provincies vernomen over de ontoereikende financiering ten behoeve van bewonersgroepen. Spreker nodigde de minister uit in te gaan op deze nadere commentaren, en daarbij ook de vraag naar de zelfstandige positie van de grote gemeenten te betrekken. De woordvoerder zei gevoelig te zijn voor de kritiek dat in de evaluatie relatief weinig aandacht besteed is aan een van de belangrijkste knelpunten, i.c. de psychosociale problematiek en daarmee samenhangend het behoud van leefbaarheid en de veel bepleite en hier en daar ook al gewaarborgde keuzeverijheid. De beperking tot het bestuurlijk-juridische en financieel-administratieve kader miskent eigenlijk de intentie van de wet, die niet voor niets een interim-karakter heeft. Door de noodgedwongen fasering wordt het probleem van psychosociale druk en twijfelachtige leefbaarheid alleen maar vergroot. Spreker vroeg de minister om een nadere stellingname terzake, eventueel in een afzonderlijke notitie, waarin tevens de vraag naar een eventuele wetswijziging op het punt van de schadevergoedingen aan de orde kan komen. Dit lid zei begrip te hebben voor het in de notitie gemaakte onderscheid tussen op korte termijn te realiseren wijzigingen in de uitvoering van de Interimwet, en aanbevelingen tot wetswijziging op langere termijn. Niettemin plaatste hij vraaktekens bij het voornemen deze tweede categorie van aanbevelingen rond gesignaleerde knelpunten te verschuiven naar de opstelling van de saneringsregeling in de Wet bodembescherming. Hij wees daarbij op de nu helaas noodzakelijke fasering van de bodemsanering, de eventuele rechtsongelijkheid van regelingen nu en te zijner tijd en de moeizame belangenafweging, wanneer geen duidelijk wettelijk kader voorhanden is. De heer Lansink zei te kunnen instemmen met de opvatting van de minister dat het criterium «ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu» uitgangspunt bij de belangenafweging moet blijven. Daarbij zijn, in samenhang te beoordelen, aan de orde de actuele en toekomstige functie van het gebied; de vaststelling van de aard en mate van verontreiniging; de keuze van de saneringsmethodiek en een beoordeling van de kosten; een herbevestiging dan wel heroverweging van de functie; de beoordeling van de consequenties van het besluitvormingsproces op vragen rond psychosociale druk en leefbaarheid en het inhoud geven aan de keuzevrijheid. Spreker verwees hierbij naar de hoofdlijnen van de beschouwing van de CDA-fractie bij de plenaire behandeling van het hoofdstuk Milieubeheer van de Rijksbegroting Deze spreker merkte vervolgens op dat een herziening van de financiële regeling van de Interimwet inderdaad geboden was, hoewel de aangeduide «terughoudende opstelling» van gemeenten een twijfelachtig argument is. Ondanks zijn waardering voor de wijzigingen - de verlaging van het drempelbedrag tot f 5 per inwoner, de verlaging van de norm voor dreigende artikel 12-gemeenten van f30 naar f 20, en de voorgenomen budgetfinanciering - had hij terzake toch nog enkele vragen. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat afschaffing of verdere verlaging conform de aanbevelingen van Twijnstra Gudde van het drempelbedrag slechts een relatief beperkt beslag op de beschikbare middelen zal leggen: f82 min. respectievelijk f 53 min. over de periode 1985 t/m In relatie hiermee kan men zich ook afvragen of de 10%-bijdrage op dat niveau gehandhaafd dient te blijven. Is bij voorbeeld een differentiatie daarin, afhankelijk van de omvang van de gemeente, mogelijk? Is voorts meer zekerheid te geven inzake de overdracht van de inkomsten als gevolg van civiele procedures aan de betreffende gemeenten, althans voor een belangrijk deel? De paragraaf over de voor een bijdrage of schadevergoeding in aanmerking komende kosten achtte deze spreker teleurstellend, temeer waar het verhaal van kosten op de veroorzaker van de bodemverontreiniging voorals- Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 2

3 nog een wassen neus blijft. Hij zei wel begrip te hebben voor de mogelijke consequenties van een verruiming van de regeling naar andere beleidsterreinen, maar vroeg toch aandacht voor het heel specifieke van bodemverontreiniging: het door anderen op een vuilnishoop gebracht te zijn. Deze woordvoerder zei te kunnen instemmen met de voorgestelde beleidsmaatregelen inzake de verdeling van taken en bevoegdheden, in het bijzonder de budgetfinanciering. Hij had daarover echter wel een aantal vragen. Is de voor provincies binnen het aangewezen budget overblijvende ruimte wel voldoende als ook de personeelskosten, die nu anders gefinancierd worden, en verschillende schadevergoedingselementen onder het budget vallen. Is het voorts wel verstandig de grenswaarde vast te stellen op f 10 min. per geval van bodemverontreiniging? Het zou wel eens kunnen zijn dat de budgetfinanciering de provincies dwingt tot een verdere fasering van de sanering. Tevens wees dit lid op de extra kosten voor gemeenten en provincies en op het feit dat de provincies op eerdere programma's al hebben moeten beknotten. Overigens kan men zich de vraag stellen of aan de provincies, net zoals aan de gemeenten, zij het op een ander niveau, niet ook een stuk eigen financiële verantwoordelijkheid zou kunnen worden gegeven. Deze spreker ging vervolgens nader in op de structurele financiering van de bodemsanering en de beoordeling van de meerjarencijfers over de jaren 1985 t/m De conclusie die hij aan een door hem hierover gemaakte cijferopstelling 2 verbond was dat de verhoging voor de voor bodemsanering tot en met 1988 uitgetrokken gelden niet f236 min. bedraagt, maar f 168,9- f218,9 min. De cijfers geven, zo zei hij, nog steeds geen eenduidig beeld, maar dat kan een gevolg zijn van de tussentijdse bijstellingen. Zeker is in elkgeval, gelet op het omvangrijke saneringsprogramma, dat een structurele financiering geboden is en dat aan een zekere temporisering niet of nauwelijks te ontkomen is. De vraag is, of de Regering uitzicht kan bieden op een structurele financiering en welke middelen haar daartoe ten dienste staan. Spreker wilde in dit verband aandacht voor een eerder vanuit zijn fractie gedane suggestie, nl. de vorming van een fonds, waarin het bedrijfsleven op vrijwillige basis bedragen stort; een vreemde gedachte wellicht, zo zei hij, maar niettemin een uiting van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een voor de gehele samenleving immens vraagstuk. Ten slotte vroeg deze woordvoerder aandacht voor de positie van gemeenten die geconfronteerd worden met bodemverontreinigingsgevallen die een gevolg zijn van een zekere onachtzaamheid van een andere overheid. Die situatie doet zich bij voorbeeld voor in Papendrecht, waar de zeggenschap over een terrein buiten de dijk bij Rijkswaterstaat ligt. De gemeente begon een sluitingsprocedure tegen de eigenaar, maar kon zulks niet doorzetten op last van Rijkswaterstaat, die storting met AVR-slakken op dat terrein gedoogde. De door Rijkswaterstaat genomen monsters zijn nog steeds niet geautoriseerd. Een juridische procedure volgens artikel 21 vergt tijd, maar roept wel de vraag op naar de consequenties van de medeverantwoordelijkheid en van de te volgen procedure. De heer Veldhoen (P.v.d.A.) zei dat een evaluatie van de Interimwet hard nodig was, niet alleen vanwege de financiële verschuiving van rijksuitgaven naar gemeenten, maar ook vanwege de grote praktische problemen bij de interpretatie en uitvoering van de wet. Spreker stelde dat de wet «een zinkend schip» is geworden. De ontevredenheid over de gang van zaken bij de bodemsanering is groot. Een summiere aanduiding daarvan: de wet maakt geen onderscheid tussen de sanering van bewoonde en onbewoonde gifbelten, er is een groot verschil tussen de gemeenten bij de uitvoering van de wet, er is een veel groter aantal saneringsgevallen dan aanvankelijk werd voorzien, de gewekte verwachtingen over beschikbare Rijksmiddelen worden niet gehonoreerd en de kosten voor de lagere overheden vallen 2 Zie bijlage bij dit verslag. tegen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 3

4 Bij de uitvoering van de sanering, zo vervolgde deze spreker, lijkt niet het schoonmaken van de grond voorop te staan maar het minimaliseren van de kosten en het vermijden van precedenten. De bewoners zijn daarvan de dupe, hele wijken verpauperen en gemeenten, provincies en Rijk vliegen elkaar in de haren. De praktijk is dat alle bewoonde gifbelten probleemgebieden zijn, dat alle gemeente- en provinciale besturen die ermee te maken hebben in een kwaad daglicht staan en dat gemeenten die er echt iets aan willen doen tegen een muur van bureaucratie oplopen. De echte sanering komt niet op gang en dus lijkt de bodemsanering een gebed zonder einde te worden wellicht tot na het jaar Het is daarom goed dat Twijnstra Gudde het onbehagen heeft onderzocht en met een aantal voorstellen tot verbetering komt, voor een goed deel overigens overeenkomend met aanbevelingen en suggesties die in het verleden onder andere door de PvdA-fractie zijn aangedragen. De voorstellen van Twijnstra Gudde deelt de regering evenwel simpelweg door twee waardoor toch weer halfwasoplossingen uit de bus komen. Vervolgens ging deze woordvoerder in op de financiering van de bodemsanering. De provinciale programma's overtreffen voor 1984 de toegezegde bedragen met de f 143 min. De minister zegt in antwoord 88 dat de «korting» op de provinciale programma's noodzakelijk was in verband met de maximaal beschikbare verplichtingenruimte, zijnde f 250 min. Het betreft hier dus een zuiver budgettaire kwestie, niet veroorzaakt door vertraging in de uitvoering of het zogenaamde majoreren door provincies. De minister stelt thans voor de gehele saneringsperiode uit te rekken tot Het resultaat van deze truc, aldus spreker, is dat de sanering langer duurt, maar voorlopig minder kost. De aanwezige ruimte wordt evenwel thans niet geheel benut. Ingevolge het regeeraccoord zou f200 min. op jaarbasis beschikbaar komen voor de sanering. Er is echter slechts f 138 min. opgenomen in de Rijksbegroting. Spreker verwees verder naar de antwoorden op de vragen 109 en 113 t/m 115. Uit antwoord 92 blijkt voorts, vervolgde dit lid, dat in 1984 slechts een intering op de overloop heeft plaatsgevonden van f3 min. Verder is opvallend dat van de Rijksbijdrage voor 1984 van f 153 min. slechts f80 min. ten laste van 1984 komt. Spreker concludeerde op grond van alle beschikbare cijfers dat er geen piek in de uitgaven voor bodemsanering te verwachten valt in de periode , maar in de periode daarna. Hij wees er daarbij op dat in de periode tot en met 1987 een bedrag van f1582 min. aan rijksuitgaven geraamd is, terwijl voor die periode f683 min. beschikbaar is. (blz. 12 en 13 van de notitie en de antwoorden 106 t/m 108). Meer dan de helft van de uitgaven zal dus gedaan worden in de periode na Naar de mening van deze woordvoerder is het totale budget dat beschikbaar is voor de bodemsanering volstrekt onvoldoende om echt de gifbelten op te ruimen. Verwijzend naar de behandeling van het hoofdstuk Milieubeheer van de Rijksbegroting 1985 constateerde hij dan ook dat een verhoging van het totale budget voor bodemsanering geboden is. Deelt de minister deze conclusie? Liggen er overigens nog andere dan financiële overwegingen ten grondslag aan de voorgestelde temporisering van de bodemsanering? De heer Veldhoen zei vervolgens in principe voorstander te zijn van een systeem van budgetfinanciering. Hij zei echter te vrezen dat het voorgestelde systeem, gezien de geschetste budgettaire problematiek, in de praktijk niet meer dan een wassen neus zal blijken te zijn. Hij was voorts niet overtuigd van de juistheid van het grensbedrag van f 10 min. waarboven het geval van bodemverontreiniging als een omvangrijk project wordt aangemerkt dat buiten de budgetfinanciering valt. Het evaluatie-onderzoek bevatte de aanbeveling dit grensbedrag vast te stellen of f 1,25 min. Dat is aan de lage kant, maar redelijker dan de door de minister voorgestelde f 10 min. Rekening houdend met het aantal gevallen van bodemverontreiniging en een redelijke kostenverdeling stelde spreker voor het grensbedrag vast te stellen op f3 min. Wil de minister dit in overweging nemen? Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 4

5 Dit lid bepleitte tevens speciale aandacht voor de bewoonde belten. Ook de minister zal toch, zo zei hij, na de tot nu toe opgedane zure ervaringen, overtuigd moeten zijn geraakt van de wenselijkheid een onderscheid aan te brengen tussen bewoonde en onbewoonde belten. Vervolgens informeerde deze spreker of nu ook de zogenaamde oriënterende onderzoeken (zie antwoord 48/49) en de bijdrage in de personele kosten (antwoord 53) zullen worden ondergebracht in de budgetfinanciering. Mocht dat inderdaad het geval zijn dan is op voorhand al duidelijk dat volstrekt onvoldoende echte beleidsruimte wordt gecreëerd. Zoals door de P.v.d.A.-fractie reeds eerder bepleit, beveelt nu ook het evaluatierapport aan het drempelbedrag geheel af te schaffen. De minister neemt die aanbeveling niet over en komt evenmin met het minder vergaande voorstel van het evaluatierapport: f3 per inwoner met een maximum van f Neen, de minister deelt de huidige bedragen door twee en komt op f 5 per inwoner met een maximum van f Spreker bepleitte nogmaals afschaffing van het drempelbedrag. Vervolgens wierp hij de vraag op of het niet veel beter zou zijn voor een gemeente een maximum bedrag per jaar vast te stellen. Allerlei knelpunten leiden er toe dat de sanering niet of niet op tijd wordt uitgevoerd. Financiële angst is ook een slechte, maar begrijpelijke raadgever. Dat kan leiden tot temporisering door gemeenten, en gewiekste rekensommetjes bijvoorbeeld om er vijf jaar over te doen. Dat is een slechte zaak omdat het toch de bedoeling is dat de gevallen van bodemverontreiniging zo snel mogelijk gesaneerd worden. Spreker pleitte daarom voor een meer openhartig meldings-, onderzoeks- en saneringssysteem. Snelheid kan bereikt worden door het te belonen, niet door het te frustreren, zoals nu gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door gemeenten in een saneringsperiode niet meer dan x gulden per inwoner uit eigen middelen te betalen. Wat vindt de minister van deze suggestie? Deze woordvoerder bepleitte volgens een betere regeling voor de financiering van zogenaamde niet-subsidiabele kosten via de Interimwet. De minister is op dit punt, zo zei hij, gruwelijk bang voor koud water en precedenten. Nu hangt het van de financiële positie van de gemeente af wat er mogelijk is voor psycho-sociale begeleiding en voor randbewoners. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar en leidt tot absurde situaties bij de sanering van bewoonde gifbelten. Heeft de temporisering van de bodemsaneringsoperatie, vroeg dit lid verder, geen nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van nieuwe saneringstechnieken? De kans dat nieuwe ondernemers activiteiten op dit vlak gaan ontplooien is toch zeker nu kleiner geworden? Tenslotte vroeg de heer Veldhoen de aandacht van de minister voor het probleem van de opslag van afgegraven verontreinigde grond. De praktijk in onder andere Dordrecht is nu dat verontreinigde grond gestort wordt op een schoon terrein, in het geval-dordrecht de Crabbepolder. Op deze wijze ontstaan er twee gifbelten: de Merwedepolder en de Crabbepolder. Geen van beide wordt weer schoon. Wat is de visie van de minister terzake? De heer Tommei (D'66) zei allereerst waardering te hebben voor de duidelijke en systematische notitie. In twee opzichten is de notitie echter helaas onvolledig. In de eerste plaats is een aantal knelpunten die wel bestaan niet in beschouwing genomen. In de tweede plaats zijn enkele knelpunten wel onderzocht, maar is geen adequate oplossing daarvoor aangedragen. De notitie zwijgt, evenals trouwens het evaluatie-onderzoek, over de zgn. psycho-sociale problematiek. Toch wordt steeds duidelijker hoe belangrijk deze problematiek is. Dat ligt ook voor de hand nu het vertrouwen in de overheid bij vele bij gevallen van bodemverontreiniging betrokkenen is verdwenen. Aanleiding tot dit gebrek aan vertrouwen is dat hoe langer hoe meer de indruk ontstaat dat eerder financiële overwegingen dan overwegingen van milieuhygiëne en volksgezondheid bepalend zijn voor de besluitvorming ten aanzien van de bodemsanering. Het is van het grootste Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 5

6 belang dat bewonersparticipatie wordt bevorderd en dat de juridische positie van bewoners wordt versterkt o.a. door het verstrekken van voldoende financiën en het vastlegen van een recht op contra-expertise in de Leidraad bodemsanering. De noodzaak daartoe is alleen maar toegenomen nu het beleid steeds meer leidt tot het inpakken van verontreiniging in plaats van het verwijderen daarvan. Evenmin spreekt de notitie, zo vervolgde deze spreker, over de parlementaire controle op de uitvoering van de bodemsanering. Op dit moment is het meestal zo dat de Kamer naar aanleiding van klachten van bewoners de minister om inlichtingen vraagt danwei overleg met hem voert. Een systematische rapportage over besluiten ten aanzien van de omvangrijke projecten is echter dringend gewenst. De Kamer kan dan beter haar controlerende taak uitoefenen. Dat is, zeker gelet ook op de budgettaire consequenties van de gemaakte afwegingen en genomen besluiten, van groot belang. Is de minister bereid de Kamer periodiek en systematisch te informeren over het verloop van de bodemsanering, met name ook voor wat betreft de omvangrijke projecten. Deze woordvoerder zei het eens te zijn met de voorstellen van de minister inzake verlaging van het drempelbedrag en het beleid ten aanzien van (dreigende) artikel 12-gemeenten. Hij kon zich ook verenigen met de overstap naar een systeem van budgetfinanciering, al zal daarover nog nader overleg met de provincies dienen plaats te hebben. Kritiek had deze spreker op het standpunt van de minister ten aanzien van de z.g. overige kosten. De kostenvergoeding voor gedwongen verhuizing is onvoldoende. De minister is ten onrechte bevreesd voor precedenten. Spreker wees erop dat zich bij bodemverontreiniging een wezenlijk andere situatie voordoet dan bij voorbeeld bij onteigening in geval van de aanleg van waterstaatkundige werken. De praktijk is immers dat men in die situatie steeds eerst poogt tot een minnelijke schikking te komen. Betrokkenen prefereren ook meestal een minnelijke schikking omdat die gunstiger is dan onteigening. Alleen in het uiterste geval wordt tot onteigening overgegaan. Het is, gezien deze praktijk, onjuist de schadevergoeding bij bodemverontreiniging te baseren op de regeling in geval van onteigening. Wil de minister opnieuw in overweging nemen de schadevergoedingsregeling ingevolge de Interimwet te herzien? Met het voorgaande hangt de kwestie van de z.g. vrije woonkeuze nauw samen. Een betere regeling op dat punt is eveneens dringend gewenst. Tevens dient de schade die z.g. randbewoners lijden te worden gerekend tot de kosten van sanering. Deze woordvoerder zij ernstige bedenkingen te hebben tegen de schets van de minister over de omvang van de problematiek en de voor sanering noodzakelijke financiën. De minister raamt de totale rijkskosten van de bodemsaneringsoperatie op globaal f 2 mld. Het tekort aan financieringsmiddelen op de rijksbegroting zou nog circa f 1,3 mld. bedragen. Spreker merkte op dat het benodigde bedrag in belangrijke mate afhankelijk is van de wijze van sanering. Als sanering betekent het schoonmaken van de grond in plaats van het inpakken van de verontreiniging is naar zijn oordeel een aanmerkelijk hoger bedrag nodig. Een eerder door hem gedane schatting dat de gehele sanering een bedrag van f7 mld. zou vergen, achtte hij nog steeds juist. Het lijkt erop, zo vervolgde deze spreker zijn betoog, dat de minister in zijn benadering uitgaat van het bedrag van f2 mld. en de uitvoering van de saneringsoperatie daaraan aanpast. Dat gebeurt zowel door te kiezen voor een minder kostbare wijze van saneren (isoleren in plaats van schoonmaken) als door het schrappen van bepaalde projecten, bijvoorbeeld het terrein van de VAM in Drenthe. In paragraaf 3.3 van de notitie is sprake van vrijwillige sanering onder toezicht van het provinciaal bestuur. Spreker memoreerde dat bij een geval van vrijwillige sanering in de provincie Drenthe door het provinciaal bestuur geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard. De sanering geschiedt zonder provinciaal toezicht. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 6

7 De heer Tommei besloot zijn beschouwing met de opmerking dat de conclusie van de minister dat er sprake is van «een goed van de grond komende bodemsaneringsoperatie, die met een aantal knelpunten gepaard is gegaan» ( 1 van de notitie) onjuist is. Hij stelde daar als zijn conclusie tegenover dat de bodemsaneringsoperatie vrijwel failliet is, zowel beleidsmatig als financieel: de operatie duurt veel langer dan aanvankelijk was voorzien, steeds meer wordt de keuze gemaakt de verontreinigde grond in te pakken in plaats van echt schoon te maken en de betrokkenen zijn na afloop niet tevreden. De heer Ernsting (C.P.N.) sloot zich aan bij de door vorige sprekers geuite twijfel aangaande de toereikendheid van de voor de bodemsaneringsoperatie uitgetrokken financiële middelen. Eveneens kon hij zich vinden in de pleidooien voor afschaffing van het drempelbedrag. Deze spreker zei begrepen te hebben dat alleen de materiële schade van derden die een direct gevolg is van de maatregelen gericht op het opheffen of tegengaan van de bodemverontreiniging voor vergoeding in aanmerking komt. Voor wat betreft de overige kosten staat slechts de mogelijkheid open van een verhaalsactie tegen de veroorzaker van de bodemverontreiniging. Nu is ook de landsadvocaat doende met pogingen kosten te verhalen op een aantal veroorzakers van bodemverontreiniging. Betreffen die verhaalsacties uitsluitend de directe kosten van de maatregelen in het kader van de bodemsanering of wordt daarbij eveneens gepoogd andere schade die een gevolg is van de bodemverontreiniging op de veroorzakers te verhalen? Als wordt overgegaan tot het voorgestelde systeem van budgetfinanciering zal dat tot gevolg hebben dat de informatie van de provincie aan het Rijk zal verminderen. De informatievoorziening ten behoeve van de omvangrijke projecten (meer dan f 10 min.) blijft dezelfde. Dit betekent dat uitsluitend een kwantitatief kostencriterium bepalend is voor de informatie die het Rijk ontvangt. Spreker merkte hierbij op dat toch ook bij minder omvangrijke projecten relevant is te weten om welke verontreiniging het gaat en hoe deze wordt aangepakt. Is dat Rijk daarin niet geïnteresseerd? De minister zegt in zijn notitie ( 3.3.) dat in de Leidraad bodemsanering een procedure zal worden aangegeven dat saneringen op vrijwillige basis zullen worden gestimuleerd. Hoe denkt de minister zulks te doen, vroeg deze spreker. En wat wordt precies bedoeld met de zinsnede dat daarbij tevens zal worden ingegaan op de mogelijkheid in bepaalde gevallen een schadevergoeding van overheidswege te verkrijgen? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Aan het slot van 2.4. van de notitie gebruikt de minister de nogal terughoudende formulering dat het «voor de hand ligt op projectniveau waarborgen te scheppen voor de inspraak». Spreker zei de overtuiging te zijn toegedaan dat bewoners moeten kunnen beschikken over krachtige instrumenten om tegenwicht te kunnen bieden tegen de opvattingen van de overheid. Het is een gegeven dat heel makkelijk een verschil van opvatting kan ontstaan over de analyse van de verontreiniging en de voorstellen tot sanering daarvan. Er dienen derhalve hechte waarborgen te zijn voor een goede inspraak, inclusief de mogelijkheid van contra-expertise. De heer Van der Vlies (S.G.P.) zei niet gerust te zijn over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie, waaraan ook zijn fractie hoge prioriteit toekent. Erzijn minder middelen dan eigenlijkopgrond van het milieubelang noodzakelijk is. Uiteraard dwingt juist deze krapte tot een optimale aanwending van de middelen. Deze woordvoerder zei het in algemene zin eens te zijn met de voorgestelde budgetfinanciering en de daarbij passende verdeling van taken en bevoegdheden over de onderscheiden overheden. Een zwak punt daarbij blijft echter de positie van de gemeenten. Als meest direct belanghebbende overheid moet de gemeente gevallen van bodemverontreiniging aanmelden, Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 7

8 wetend dat dat aanzienlijke kosten met zich kan brengen. De minister stelt nu voor het drempelbedrag met terugwerkende kracht te halveren tot f 5 per inwoner met een maximum van f Op zichzelf is dat een verbetering, maar het blijft zo dat dit drempelbedrag per geval van bodemverontreiniging dientte worden betaald. Zou het geen overweging verdienen dit drempelbedrag hooguit éénmaal per jaar door de gemeenten te laten betalen? Op die manier blijft de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten - bij de totstandkoming van de Interimwet een belangrijke overweging om een drempelbedrag in rekening te brengen - bestaan, zonder dat daarvan een negatief effect uitgaat op de bereidheid van gemeentebesturen gevallen van bodemverontreiniging aan te melden. Wil de minister deze suggestie nogmaals in overweging nemen? Vervolgens vroeg deze spreker aandacht voor de bijzondere positie van gemeenten die zich in het verleden, vaak met alle mogelijke juridische middelen en tot het einde toe, verzet hebben tegen bepaalde activiteiten en nu opgezadeld worden met gevallen van bodemverontreiniging ten gevolge van deze activiteiten. Is het niet onbillijk die gemeenten, in de vorm van een drempelbedrag, de rekening te presenteren voor activiteiten waar ze zich juist tot het uiterste geval tegen verzet hebben? De minister wijst een uitzonderingspositie voor deze gemeenten van de hand omdat bij de totstandkoming van de Interimwet ten principale anders is besloten. Spreker vond dit geen sterk argument omdat de evaluatie nu juist bedoeld was om de bepalingen van de Interimwet op hun werking in de praktijk te toetsen; op andere punten wordt dan nu ook wel een verandering voorgesteld. De minister voert voorts aan dat geen duidelijk criterium aanwezig is om «schuldige» en «onschuldige» gemeenten te onderscheiden. Spreker vroeg zich echter af of een tot het einde toe volgehouden juridisch verzet niet als criterium kan dienen. Is de minister bereid ook op dit punt zijn eerder ingenomen standpunt nog eens te heroverwegen? Voor wat betreft de gemeenten die dreigen in een artikel 12-situatie (Financiële Verhoudingswet 1960) te geraken wordt de norm van f30 verlaagd tot f20 per inwoner. Daarbij blijft echter de periode van vijf jaar ongewijzigd. In de praktijk blijkt echter dat zich gevallen van bodemverontreiniging voordoen waarin de sanering zich niet binnen die periode van vijf aaneengesloten jaren voltrekt. Is de minister bereid te overwegen het vereiste van aaneengeslotenheid te verzachten of de periode van vijf jaar te bekorten? Deze woordvoerder sloot zich kortheidshalve aan bij door vorige sprekers gestelde vragen over kosten van derden en het verhalen van kosten op de veroorzakers. Ook sloot hij zich aan bij door vorige sprekers gemaakte opmerkingen over de gewenste versterking van de juridische positie van bewoners en andere betrokkenen. Vervolgens constateerde deze woordvoerder dat thans een aantal opslagfaciliteiten voor verontreinigde grond zijn tot stand gekomen maar dat deze niet evenwichtig over het land zijn gespreid. Dat betekent dan voor sommige regio's een relatief zware belasting. Kan de minister nog nadere informatie verschaffen over de totstandkoming van opslagfaciliteiten in de onderscheiden provincies. De notitie van de minister bevat, zo sloot de heer Van der Vlies zijn beschouwing af, een duidelijke uiteenzetting over verhouding tussen de Interimwet bodemsanering en de Wet bodembescherming. Hij vroeg zich echter af of er geen discrepanties ontstaan in de procedure ten aanzien van de Wet bodembescherming en die ten aanzien van de Meststoffenwet. De heer Lankhorst (P.P.R.) zei de in de notitie voorgestelde wijzigingen te beschouwen als verbeteringen ten opzichte van de huidige regeling. Als zodanig kon hij er dan ook mee instemmen. Wel plaatste hij daarbij nog de volgende kanttekeningen. De overgang naar een stelsel van budgetfinanciering voor de niet-omvangrijke projecten is op zich een goede zaak, zo zei hij, maar het is wel weer een voorbeeld van decentralisatie van taken en bevoegdheden waarbij het nog maar de vraag is of de lagere overheden voldoende middelen ter beschikking krijgen om deze taken naar behoren uit te voeren. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 90 8

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) Voorzitter (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft Van : Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft : leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies inzake Wetsvoorstel Wet werk

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet DE EERSTE OVERHEID VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet Den Haag, juni 2007 0947.1018_Binnenwerk_WT.indd 1 18-05-07 15:20:39 Inhoud VOORWOORD 1. DE GEMEENTE EERST 2. RUIMTE OM TE DOEN: VERSTERKING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie