Gelijkheid en non-discriminatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelijkheid en non-discriminatie"

Transcriptie

1 ISSN Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Grondrechten en antidiscriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie

2

3 Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Werkgelegenheid sociale zaken Grondrechten en antidiscriminatie Europese Commissie Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen Eenheid D.3 Manuscript voltooid in april

4 De inhoud van deze publicatie stemt niet noodzakelijk overeen met de mening of het standpunt van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen van de Europese Commissie. Indien u geïnteresseerd bent in toezending van de elektronische informatiebrief ESmail van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen van de Europese Commissie, stuurt u dan een aan de informatiebrief verschijnt regelmatig in het Duits, Engels en Frans. Productie van dit verslag Applica sprl Grafisch design Boom Boom sprl Foto s Pagina s 5, 7, 9, 10, 12, 18, 21, 22: Media Consulta Pagina s 25, 27, 29, 33, 34: Carl Cordonnier, Dailylife Pagina 36: Europese Commissie Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Een nieuw gratis nummer: Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, ISBN Europese Gemeenschappen, Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER

5 Inhoudsopgave Inleiding > 5 Deel I > Vooruitgang bij het implementeren van de richtlijn inzake rassengelijkheid en van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep 7 Europese wetgeving en Europese acties 7 Wijzigingen in de nationale wetgeving 13 Individuele rechten beschermen en afdwingen 17 Deel II > De toestand van de Roma in de EU verbeteren 25 De aard en de omvang van de uitdaging 25 Gezamenlijke inspanning om de toestand van de Roma te verbeteren 26 3 Het communautair actieprogramma Klemtoon op de Roma 31 Jaarrapport Gelijkheid en non-discriminatie

6

7 Inleiding > In het afgelopen jaar werd verdere vooruitgang geboekt in de strijd tegen discriminatie en bij het afdwingen van het recht op gelijke behandeling voor al wie in de Europese Unie leeft. Veel lidstaten hebben nu stappen ondernomen om hun wetten in overeenstemming te brengen met de twee Europese richtlijnen die in 2000 werden goedgekeurd de richtlijn inzake rassengelijkheid (2000/43/EG), die discriminatie op grond van ras of etnische afstamming in de meeste domeinen van het dagelijkse leven verbiedt, en de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (2000/78/EG), die discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid verbiedt in de domeinen arbeid, beroep en opleiding. Dit geldt ook voor de tien landen die in mei 2004 tot de Unie zijn toegetreden. Het Europese actieprogramma ter bestrijding van discriminatie is die inspanningen blijven ondersteunen, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat men zich bewust zou zijn van de rechten en plichten die de nieuwe wetten inhouden, en om de strijd met discriminerende attitudes en discriminerend gedrag aan te gaan. Ondanks die vooruitgang is discriminatie nog steeds een feit en moet nog meer worden ondernomen om te garanderen dat het wettelijke kader adequaat wordt geïmplementeerd en uitgevoerd. Zo is de Commissie aan het controleren of de nieuwe wetten die de lidstaten hebben ingevoerd, stroken met de richtlijnen en is zij, waar dit niet het geval blijkt, aangepaste acties aan het ondernemen. Zij is ook bij de lidstaten gedetailleerde informatie aan het vergaren over de manier waarop deze de richtlijnen in de periode van vijf jaar sinds hun goedkeuring hebben toegepast. In 2006 zal hierover verslag worden uitgebracht aan het Europees Parlement en aan de Raad. Met de publicatie van het groenboek over Gelijkheid en non-discriminatie in een uitgebreide Europese Unie bracht de Commissie in mei 2004 een consultatieproces over de prioriteiten in het toekomstige beleid op gang. Midden zal er een mededeling worden goedgekeurd die uit het groenboek voortvloeit en die voorstellen voor acties formuleert, o.a. het organiseren van een Europees Jaar van gelijke kansen in Het grote belang dat de Commissie aan het beleid in dit domein hecht, wordt weerspiegeld door het feit dat in 2004 een nieuwe groep van commissarissen voor grondrechten, voor de bestrijding van discriminatie en voor gelijke kansen werd opgericht, die door de voorzitter van de Commissie wordt geleid. Die groep heeft tot doel om de politieke agenda vooruit te stuwen en de coherentie tussen de verschillende initiatieven in dit domein te garanderen. Een andere fundamentele evolutie is het plan om een nieuw bureau voor de grondrechten op te richten. 5 SAMENVATTING VAN HET VERSLAG Dit verslag biedt u een samenvatting van de ontwikkelingen die zich in het afgelopen jaar in de lidstaten en op Europees vlak hebben voorgedaan in de strijd tegen discriminatie. Het is in twee delen opgesplitst. Het eerste deel behandelt de vereisten die in de richtlijn inzake rassengelijkheid en de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep zijn vastgelegd, en de acties die door de Commissie zijn ondernomen om te garanderen dat de lidstaten die richtlijnen naleven. Vervolgens wordt ingegaan op de nieuwe wetten en op andere maatregelen die de lidstaten hebben genomen om die eisen na te leven. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt ook getoond hoe de wetten in de praktijk worden omgezet. Het tweede deel van het verslag onderzoekt de toestand van de Roma in de EU, die samen de grootste etnische minderheid in de EU-25 vormen. Het verslag bestudeert ook enkele van de acties die de EU onderneemt om iets te doen aan de wijdverspreide uitsluiting en discriminatie waarmee de Roma-gemeenschappen overal in Europa te maken krijgen. Jaarrapport Gelijkheid en non-discriminatie

8 6 De consultatie over de toekomst van het antidiscriminatiebeleid in de EU De publicatie van het groenboek over Gelijkheid en non-discriminatie in een uitgebreide Europese Unie ( 1 ) bracht in 2004 een consultatieproces op gang over maatregelen die in de toekomst genomen zouden moeten worden om de bescherming tegen discriminatie uit te breiden en te versterken. Naar aanleiding van de vragenlijst kwamen er antwoorden en 150 schriftelijke bijdragen binnen uit alle lidstaten van de EU, uit Roemenië en Turkije. Die werden ingediend door nationale, regionale en lokale overheden, instanties die bevoegd zijn voor gelijke behandeling, NGO s, sociale partners, experts en individuele burgers. De voornaamste resultaten zijn in november 2004 in Nederland voorgesteld op een conferentie met de titel Equality in a future Europe. Het gaat onder andere om volgende resultaten. Na de uitbreiding moet de EU haar inspanningen in de strijd tegen discriminatie uitbreiden (aldus 88 % van de ondervraagden). De EU moet specifieke acties ondernemen voor de situatie van Roma in alle lidstaten. De EU moet zowel in de oude als in de nieuwe lidstaten harder ten strijde trekken tegen het benadelen en discrimineren op grond van seksuele geaardheid. Er zijn bijkomende inspanningen nodig zodat de richtlijnen nationaal worden nageleefd. De belangrijkste obstakels bij de daadwerkelijke implementatie van de richtlijnen zijn het blijven voortbestaan van discriminerende attitudes en gedragingen (68 %), onvolledige wetgeving (59 %) en het gebrek aan informatie en bewustzijn over rechten en plichten (48 %). Bij de NGO s en bij andere actoren is er veel vraag naar het optrekken van de bescherming op alle gronden naar het niveau dat in de richtlijn inzake rassengelijkheid is voorzien, maar enkele nationale overheden beschouwen dit nog als voorbarig. Als meest efficiënte middelen om de problemen aan te pakken die de richtlijnen niet afdekken, worden bovendien wetgeving (34 %), bewustmaking (32 %) en positieve actie (23 %) genoemd. Men vindt dat beschouwingen over non-discriminatie en gelijke behandeling de overheersende stroming moeten vormen in een reeks domeinen van het Europese beleid. Volgens 82 % van de ondervraagden moeten er meer inspanningen geleverd worden in de strijd tegen discriminatie op basis van de verschillende gronden, met inbegrip van het geslacht. 93 % van de ondervraagden beschouwt het vergaren van gegevens als een belangrijke stap bij het uitwerken van een efficiënt beleid voor gelijke kansen en tegen discriminatie, maar daarnaast beklemtoonde men ook de noodzaak om de persoonlijke levenssfeer te beschermen. De overgrote meerderheid van de schriftelijke antwoorden wijst op de toegevoegde waarde die de EU-financiering bij beleidsacties en wetgeving tegen discriminatie biedt. De steun gaat bij voorkeur naar informatie en bewustmaking (60 %) en analyse en monitoring (54 %). Men stelt dat elke instantie die bij de strijd tegen discriminatie betrokken is, een belangrijke rol heeft, in het bijzonder de instanties die met slachtoffers van represailles werken, en dat vooral de participatie van de nationale overheden zou moeten toenemen. ( 1 ) Inleiding

9 Deel I > Vooruitgang bij het implementeren van de richtlijn inzake rassengelijkheid en van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep In het afgelopen jaar is in een aantal lidstaten van de Europese Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verder implementeren van de Europese richtlijn inzake rassengelijkheid (Richtlijn 2000/43/EG) en de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (Richtlijn 2000/78/EG). De tien nieuwe lidstaten moesten die richtlijnen tegen 1 mei 2004, de datum van hun toetreding tot de EU, volledig in nationaal recht hebben omgezet en als gevolg hiervan werden er in de maanden die aan de uitbreiding van de Unie voorafgingen, talloze nieuwe wetten goedgekeurd. Tegelijkertijd werden in vele van de 15 andere lidstaten, waar de deadlines voor de omzetting in het nationale recht al waren verstreken, namelijk 19 juli 2003 voor de richtlijn inzake rassengelijkheid en 2 december 2003 voor de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep, stappen ondernomen met het oog op de volledige omzetting van de richtlijnen in nationaal recht. In een aantal gevallen hebben die wetten betrekking op discriminatie op basis van leeftijd en handicap, waarbij de lidstaten voor die aspecten ten opzichte van de deadline voor de andere gronden drie jaar uitstel konden vragen voor het naleven van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep. Denemarken koos voor één jaar uitstel met het oog op de implementatie van het aspect handicap uit de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep. De regelgeving van het Verenigd Koninkrijk inzake handicap is in oktober 2004 van kracht geworden en vanaf september 2006 gelden nieuwe regels inzake beroepsopleiding. Denemarken opteerde daarnaast ook voor één jaar uitstel voor het aspect leeftijd en keurde in december 2004 een wet goed over beide aspecten, leeftijd en handicap. Een periode van drie jaar uitstel wordt door België, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk gehanteerd voor het aspect leeftijd en door Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (in dit laatste alleen qua beroepsopleidingen) voor het aspect handicap. Die landen moeten aan de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen over de vooruitgang die zij met het oog op de implementatie boeken. 7 EUROPESE WETGEVING EN EUROPESE ACTIES Overzicht over de richtlijnen inzake rassengelijkheid en inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep Wat is het doel van de Europese richtlijnen ter bestrijding van discriminatie? Beide richtlijnen werden in 2000 goedgekeurd om gemeenschappelijke minimale normen vast te leggen voor de wetgeving die de Europese lidstaten hanteren in de strijd tegen discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Ze hebben tot doel om een algemeen wettelijk kader tot stand te brengen waarin die vormen van discriminatie bestreden kunnen worden, en zo het beginsel van gelijke behandeling te doen toepassen. Die richtlijnen beletten de lidstaten niet om een betere bescherming tegen discriminatie te bieden dan datgene wat de richtlijnen opleggen. Bij het omzetten van Jaarrapport Gelijkheid en non-discriminatie

10 de richtlijnen in hun nationale recht hebben de lidstaten echter niet het recht om het niveau van bescherming te laten dalen onder het niveau dat voordien bestond. 8 Wie wordt door de Europese wetgeving beschermd? De twee richtlijnen beschermen iedereen op Europees grondgebied tegen discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. Dit omvat ook personen die geen burger van een Europese lidstaat zijn, maar die zich in de EU bevinden. De bescherming geldt ook voor iedere burger die gediscrimineerd wordt omdat de persoon die discrimineert, denkt of vermoedt dat hij tot een bepaald ras behoort, een bepaalde godsdienst heeft, enzovoort, ook al is die mening of dat vermoeden niet correct. Dit geldt op dezelfde wijze ook voor alle personen die gediscrimineerd worden omdat ze in verband gebracht worden met een persoon van een bepaald ras, met een bepaalde godsdienst, met een bepaalde seksuele geaardheid, enzovoort. Waartegen beschermt de wetgeving? De richtlijnen beschermen iedereen tegen de volgende vormen van discriminatie. Directe discriminatie: hiervan is sprake wanneer iemand op één van de gronden die in de richtlijnen vervat zitten, ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld. Indirecte discriminatie: hiervan is sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald ras of van een bepaalde etnische afstamming, met een bepaalde godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid in vergelijking met andere personen al dan niet opzettelijk benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Intimidatie: hierbij is sprake van ongewenst gedrag dat met een van de in de richtlijnen vervatte gronden verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Opdracht tot het discrimineren van personen als iemand opdracht krijgt om te discrimineren, staat dit gelijk met discriminatie. Bovendien schenden werkgevers en andere personen waarop de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep van toepassing is zoals verstrekkers van opleidingen ook het beginsel van gelijke behandeling indien ze verzuimen om aan personen met een handicap redelijke accommodatie ter beschikking te stellen. Dit houdt in dat zij adequate maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap toegang krijgen tot arbeid, kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en hierin vooruitgang kunnen boeken of een opleiding kunnen volgen. De werkgevers zijn echter niet verplicht om maatregelen te nemen die een onevenredige belasting zouden inhouden. Of van een dergelijke onevenredige belasting sprake is, moet in elk geval afzonderlijk overwogen worden, waarbij met alle omstandigheden rekening moet worden gehouden. Uiteindelijk zijn het de rechtbanken die hierover beslissen. De belasting zal niet als onevenredig worden beschouwd als de lidstaat maatregelen heeft genomen die de belasting voor de werkgevers wegneemt, bij voorbeeld door hiervoor financiële middelen toe te kennen. Tot slot moeten werknemers die over discriminatie geklaagd hebben of terzake een rechtszaak aanhangig hebben gemaakt, krachtens de richtlijnen beschermd worden tegen ontslag of tegen elke andere ongunstige behandeling door de werkgever die een reactie is op de klacht. In dat geval is sprake van represailles en die zijn strafbaar. Ook individuen zijn krachtens de richtlijn inzake rassengelijkheid buiten de werksfeer beschermd tegen represailles. Waar en in welke omstandigheden verbieden de richtlijnen discriminatie? Discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid wordt verboden met betrekking tot de toegang tot arbeid, tot een zelfstandige activiteit of een beroep, met inbegrip van selectiecriteria en aanwerving, toegang tot alle types beroepsopleiding en beroepskeuzebegeleiding, met inbegrip van praktische werkervaring; arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslagen en verloning; en lidmaatschap van of betrokkenheid bij vakbonden en andere werknemersorganisaties, verenigingen van de werkgevers en professionele instanties. Discriminatie op grond van ras of etnische afstamming is ook verboden met betrekking tot sociale bescherming, met inbegrip van sociale zekerheid en sociale voordelen uit de gezondheidszorg (zoals gratis voorschriften en reisfaciliteiten), opvoeding en toegang tot en levering van goederen en diensten die beschikbaar zijn voor het grote publiek, met inbegrip van huisvesting. Deel I > Vooruitgang bij het implementeren van de richtlijn inzake rassengelijkheid en van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep

11 Hoe kan het recht op gelijke behandeling krachtens de richtlijnen afgedwongen worden? Iedere burger die van mening is dat hij is gediscrimineerd, moet toegang hebben tot gerechtelijke of administratieve procedures waarmee hij zijn rechten kan afdwingen. De rechtbank of een andere bevoegde instantie moet de zaak onderzoeken (afhankelijk van de nationale beperkingen in de tijd) en adequate sancties opleggen indien er daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van discriminatie. In enkele landen bestaan er speciale procedures die specifiek zijn uitgewerkt om beslissingen te nemen over geschillen omtrent discriminatie, en in meerdere landen bestaan er ook verzoeningsprocedures voor het oplossen van geschillen. Zelfs indien een lidstaat de richtlijnen niet correct heeft geïmplementeerd, kunnen de burgers toch de bescherming van die bepalingen genieten (zie hieronder Individuele rechten beschermen en afdwingen ). Als een slachtoffer zijn zaak bij een rechtbank of een andere instantie aanhangig maakt, heeft dat slachtoffer het recht om ondersteund te worden door organisaties die een rechtmatig belang hebben bij het naleven van het beginsel van gelijke behandeling, bijvoorbeeld vakbonden of NGO s die zich met discriminatie bezighouden. Over het algemeen gaan de slachtoffers met een dergelijke ondersteuning akkoord. Omdat een geval van discriminatie van nature moeilijk te bewijzen is, stellen de richtlijnen dat het bewijsniveau dat het vermoedelijke slachtoffer moet aandragen, bij een rechtszaak over discriminatie minder groot is dan dat wat normaal gezien vereist zou zijn. Als de eiser feiten heeft aangedragen op basis waarvan kan worden vermoed dat er sprake is van discriminatie, gaat de bewijslast over op de gedaagde, die dan de vermoedelijke discriminatie met bewijzen zal moeten weerleggen. Die regel is van toepassing bij burgerlijke en administratieve rechtbanken en dito procedures, maar niet bij strafrechtelijke procedures, waar de traditionele hogere normen inzake bewijs van toepassing blijven, en bij onderzoeksprocedures. Schendingen van de wetten ter bestrijding van discriminatie moeten met doeltreffende, adequate en ontradende sancties aangepakt worden, waarbij ook de uitbetaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer mogelijk is. Volgens het Europese Hof van Justitie moeten de lidstaten in de rechtspraak over discriminatie op grond van geslacht sancties voorzien die een reële en daadwerkelijke bescherming bieden voor de rechten van het individu in de Europese Unie en die een daadwerkelijk en afschrikkend effect hebben op de werkgevers. Bovendien mogen de lidstaten geen maximumbedrag bepalen voor de schadevergoeding die aan slachtoffers van discriminatie kan worden uitbetaald (zie de zaken Von Colson, 14/83 en Marshall II, C-271/91 op Bestaan er uitzonderingen op het beginsel van gelijke behandeling? De richtlijnen staan enkele uitzonderingen op het beginsel van non-discriminatie toe. Ten eerste: ze staan positieve actie (of positieve discriminatie) toe, zodat bepaalde groepen gunstiger kunnen worden behandeld dan andere. Dit laatste is bedoeld ter voorkoming of ter compensatie van nadelen die met één van de genoemde gronden van discriminatie samenhangen. Ten tweede: ze staan verschillende behandelingen toe wanneer het werk door zijn aard werkelijk vereist dat het uitgevoerd wordt door een persoon van een bepaalde etnische afstamming, met een bepaalde godsdienst of leeftijd, Of er daadwerkelijk van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste sprake is, wordt zeer strikt beoordeeld. Bovendien kunnen organisaties van wie het ethos op een godsdienst of overtuiging gebaseerd is (bij voorbeeld kerken) in landen waar de nationale wetgeving of praktijken van voor de richtlijnen dateren, eisen dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden door een persoon met die godsdienst of overtuiging. Hierbij is geen sprake van discriminatie voorzover de aard van de activiteiten of de context waarin die activiteiten uitgevoerd worden, de godsdienst of overtuiging van die persoon tot een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste maken. 9 Jaarrapport Gelijkheid en non-discriminatie

12 10 Er bestaan bijzondere uitzonderingen op het verbod op discriminatie op grond van leeftijd. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om bij wet te bepalen dat een verschillende behandeling op grond van leeftijd in sommige omstandigheden geen discriminatie op grond van leeftijd vormt voorzover de verschillende behandeling objectief en redelijkerwijs gerechtvaardigd is door een legitieme doelstelling zoals met betrekking tot werkgelegenheidsbeleid en de arbeidsmarkt of doelstellingen voor beroepsopleidingen en voorzover de middelen om die doelstelling te bereiken, adequaat en noodzakelijk zijn. De richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep geeft voorbeelden van dingen die onder bepaalde omstandigheden kunnen neerkomen op gewettigde verschillen in de behandeling. Hierbij gaat het ook om bijzondere voorwaarden voor de toegang tot arbeid en beroepsopleidingen, om arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van regelingen voor ontslag en verloning, voor jongeren, voor oudere werknemers of verzorgers. Die voorwaarden kunnen worden toegestaan als het de bedoeling is om de integratie van die mensen in het beroepsleven te bevorderen of hun bescherming te garanderen. Men kan ook minimale voorwaarden qua leeftijd, beroepservaring of anciënniteit opleggen voor de toegang tot werkgelegenheid of voor het ontvangen van bepaalde voordelen die aan de werkgelegenheid zijn gekoppeld. Men kan een maximumleeftijd voor aanwervingen bepalen voorzover die gebaseerd is op de opleiding die voor de baan vereist is, of op de noodzaak om voor de pensionering nog tijdens een redelijke periode te kunnen werken. Als de lidstaten ervoor kiezen om dergelijke uitzonderingen in te voeren, moet dit in de nationale wetgeving zijn opgenomen, waarbij gegarandeerd moet zijn dat de uitzonderingen een legitiem doel nastreven en dat ze adequaat en noodzakelijk zijn. Dit laatste houdt in dat het in elk geval onmogelijk moet zijn om die doelstelling met andere niet-discriminerende middelen te bereiken. De richtlijn biedt aan de lidstaten tevens de mogelijkheid om binnen een stelsel van sociale zekerheid een leeftijd te bepalen waarop burgers tot het pensioen- en invaliditeitsstelsel kunnen toetreden. Binnen een dergelijk stelsel kunnen verschillende leeftijdsgrenzen gehanteerd worden voor verschillende categorieën werknemers en bij statistische berekeningen mag het criterium leeftijd gebruikt worden als het niet in discriminatie op grond van geslacht uitmondt. In diezelfde zin zijn de twee richtlijnen ook niet van toepassing op burgers van derde landen en op statelozen die het grondgebied van een lidstaat wensen te betreden of die er zich wensen te vestigen, en voor de behandeling die uit hun wettelijke status voortvloeit. Merk echter op dat de Europese richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (G2003/109/EG), aan deze onderdanen eenzelfde behandeling garandeert als aan de burgers van de EU-lidstaten. De burgers van de EU zijn krachtens artikel 12 van het Europese Verdrag tegen discriminatie beschermd op grond van hun nationaliteit van een EU-lidstaat. Daarnaast geldt de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (qua discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid) niet voor: maatregelen die de nationale wetgever neemt en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn met het oog op de openbare veiligheid, op het behoud van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid en de rechten en vrijheden van anderen; betalingen die uitgevoerd worden door staatsinstellingen of gelijkaardige instanties, met inbegrip van de instellingen voor sociale zekerheid en sociale bescherming. Tot slot hebben de lidstaten het recht om hun strijdkrachten te ontheffen van de bepalingen uit de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep die betrekking hebben op leeftijd en op handicap. Deel I > Vooruitgang bij het implementeren van de richtlijn inzake rassengelijkheid en van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep

13 Waartoe verplichten de richtlijnen de lidstaten nog? De lidstaten moeten één of meerdere instanties oprichten die gelijke behandeling bevorderen, ongeacht het ras of de etnische afstamming. Ze moeten ervoor zorgen dat die instanties op zijn minst in staat zijn om onafhankelijk assistentie te verlenen aan personen die het slachtoffer van discriminatie zijn geworden. Hiertoe kunnen ze bij gevallen van discriminatie klacht indienen, onafhankelijk onderzoek verrichten en onafhankelijke verslagen en aanbevelingen publiceren over elk onderwerp dat met discriminatie te maken heeft. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van informatie over de wetgeving over gelijke behandeling in hun land. Dit heeft zowel betrekking op nieuwe wetten die de richtlijnen in nationaal recht omzetten, als op oude wetten die al van kracht zijn. Ze moeten ook de discussie tussen werkgevers en werknemersorganisaties over gelijke behandeling bevorderen en de dialoog aanzwengelen met NGO s die belangstelling hebben voor de strijd tegen discriminatie. De lidstaten zijn verplicht om alle discriminerende wetten en regelingen af te schaffen en ze moeten ervoor zorgen dat alle discriminerende bepalingen uit overeenkomsten, collectieve overeenkomsten of interne regels van organisaties onwerkzaam zijn. De lidstaten moeten aan de Europese Commissie verslag uitbrengen, enerzijds uiterlijk op 19 juli over de toepassing van de richtlijn inzake rassengelijkheid en anderzijds uiterlijk op 2 december over de toepassing van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep. Nadien moeten zij om de vijf jaar een dergelijk verslag uitbrengen. De Commissie zal die informatie vervolgens gebruiken om voor het Europees Parlement en voor de Raad van de Europese Unie verslagen over de toepassing van de richtlijn uit te werken. Wat kan de Europese Commissie doen als de lidstaat de richtlijnen niet correct uitvoert? Krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap kan de Europese Commissie een procedure opstarten tegen lidstaten die de bepalingen uit de richtlijnen niet naleven (artikel 226). Dergelijke procedure kan worden opgestart als de lidstaat de omzetting in het nationale recht niet meldt, als hij zich niet houdt aan de bepalingen uit de richtlijn of als de omzetting in nationaal recht onvolledig of niet correct is gebeurd. De procedure begint met een formeel schrijven dat de Commissie aan de lidstaat richt en waarin zij uiteenzet waarom de lidstaat volgens haar zijn verplichtingen niet is nagekomen. De lidstaat heeft twee maand tijd om hierop te antwoorden. Als de zaak hiermee niet opgelost is, brengt de Commissie een met redenen omkleed advies uit waarop de lidstaat opnieuw binnen de twee maand moet reageren. Indien de lidstaat niet antwoordt of indien de Commissie het antwoord onbevredigend acht, kan zij de lidstaat naar het Europese Hof van Justitie doorverwijzen. Indien het Hof van mening is dat de lidstaat zijn verplichtingen niet is nagekomen, moet de staat de maatregelen nemen die nodig zijn om zich naar het arrest van het Hof te schikken. Indien de Commissie nadien van mening is dat de maatregelen van de lidstaat onvoldoende zijn, krijgt de staat de gelegenheid om opmerkingen in te dienen. Dan volgt een met redenen omkleed advies dat gedetailleerd ingaat op de punten die de lidstaat niet naleefde (artikel 228 van het Europese Verdrag). Vervolgens krijgt de lidstaat een beperkte periode om die punten aan te passen. Als de lidstaat dit niet doet, kan de Commissie de zaak opnieuw voor het Europese Hof van Justitie brengen en het bedrag vermelden dat de lidstaat volgens haar moet betalen. Als het Hof van mening is dat de lidstaat zich niet naar zijn arrest heeft geschikt, kan het hiervoor een forfaitaire som of een dwangsom opleggen. Actie van de Commissie tegen vijf lidstaten In juli 2004 daagde de Commissie vijf lidstaten (Oostenrijk, Finland, Duitsland, Griekenland en Luxemburg) voor het Europese Hof van Justitie omdat ze de omzetting van de richtlijn inzake rassengelijkheid in nationaal recht niet hadden gemeld. In de eerste stappen van de procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht werd geen oplossing bereikt. In december 2004 daagde de Commissie die vijf lidstaten voor het Europese Hof van Justitie omdat ze de omzetting van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep in nationaal recht niet hadden gemeld. Ook nu had de voorafgaande communicatie tussen de Commissie en deze lidstaten nog geen oplossing gebracht, terwijl dit wel lukte bij België, Denemarken, Ierland, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk, tegen wie aanvankelijk ook een procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht aanhangig was gemaakt. 11 Jaarrapport Gelijkheid en non-discriminatie

14 12 In Griekenland en Duitsland zijn de wetsontwerpen pas eind 2004 aan het Parlement voorgelegd. In Griekenland is de wetgeving ondertussen goedgekeurd en de rechtszaken tegen die lidstaat zijn stopgezet. In Luxemburg zijn de twee wetsontwerpen die eind 2003 aan het Parlement zijn voorgelegd, nog steeds niet goedgekeurd. In Oostenrijk hebben nog niet alle deelstaten de richtlijnen in nationaal recht omgezet en in Finland moeten de richtlijnen nog ingevoerd worden op de Åland-eilanden. De procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht houdt rekening met het feit dat Duitsland aan de Commissie heeft meegedeeld dat het bij de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om drie jaar uitstel te krijgen voor het aspect discriminatie op grond van leeftijd. Geen enkele van de vier andere lidstaten heeft zijn deadline zo formeel verlengd. Op 24 februari zijn Finland en Luxemburg door het Europese Hof van Justitie veroordeeld omdat ze geen wetgeving goedkeurden die de omzetting van de richtlijn inzake rassengelijkheid in nationaal recht mogelijk moet maken (zie de rechtszaken C-327/04 en C-320/04). Tegen eind 2004 hadden alle nieuwe lidstaten behalve de Tsjechische Republiek officieel aan de Commissie meegedeeld dat ze beide richtlijnen in hun nationale recht hadden omgezet. Op dit ogenblik is de Commissie hun mededelingen aan het onderzoeken, omdat ze zich ervan bewust is dat de omzetting in sommige landen ernstige lacunes vertoont. De Tsjechische Republiek heeft een formele waarschuwing over het niet-meedelen van beide richtlijnen ontvangen. Voor de nieuwe lidstaten zijn de procedures later op gang gebracht dan voor de oude lidstaten omdat de deadline voor de omzetting in nationaal recht later viel, namelijk op 1 mei Bovendien vaardigt de Commissie die procedures wegens schending van het Gemeenschapsrecht in pakketten uit en niet tegen individuele lidstaten. Dit houdt in dat de Commissie wacht tot ze de vereiste informatie heeft om tegelijkertijd procedures tegen meerdere lidstaten te kunnen opstarten. Het intensieve voorbereidende werk is begonnen voor de formele stappen in de procedures wegens schending van het Gemeenschapsrecht door niet-naleving van de richtlijnen. Dit omvat een gedetailleerd onderzoek naar de nationale wetten die de richtlijnen moeten invoeren, om zo de lacunes of leemten in de omzetting te ontdekken. De formele stappen voor het pakket voor schending van het Gemeenschapsrecht door schending van de richtlijn inzake rassengelijkheid zullen waarschijnlijk in tegen meerdere oude lidstaten gelanceerd worden. Later volgen dan waarschijnlijk procedures voor schending van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep tegen een aantal oude lidstaten en voor schending van beide richtlijnen tegen enkele nieuwe lidstaten. Bij het bestuderen van de nationale wetgeving verliest de Commissie de aard van de Europese richtlijnen niet uit het oog, namelijk het feit dat deze aan de lidstaten de vrijheid geven om de meest geschikte vorm van implementatie van de bepalingen te kiezen. Niettemin moet de Commissie de garantie hebben dat de wetgeving werkelijk de resultaten bereikt die de richtlijnen beogen. De Commissie wordt bij deze controle op de conformiteit bijgestaan door het Europese netwerk van onafhankelijke wettelijke experts in het domein van de nondiscriminatie, dat verslagen over de ontwikkelingen in de verschillende lidstaten publiceert. Deel I > Vooruitgang bij het implementeren van de richtlijn inzake rassengelijkheid en van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep

15 De Europese richtlijn inzake rassengelijkheid, die door Hongarije is geïmplementeerd in de vorm van de wet op gelijke behandeling en ter bevordering van gelijke kansen is een baanbrekend instrument om minderheden bij wet tegen discriminatie te beschermen. We hebben rekening gehouden met alle wettelijke vereisten uit de richtlijn die van essentieel belang zijn voor al wie in de toekomst met discriminatie van welke aard ook geconfronteerd kan worden. We hebben dit jaar tevens een Dienst voor gelijke behandeling opgericht die gevallen van discriminatie moet onderzoeken en juridische procedures tegen de daders moet opstarten. We zijn uiterst gretig om te zien hoe dit zal worden gebruikt om de wettelijke bescherming van de Roma te verbeteren, want de meeste zaken die aan de voor gelijke behandeling bevoegde dienst werden voorgelegd, hadden betrekking op discriminatie van Roma in de domeinen werkgelegenheid en onderwijs. Ik hoop van ganser harte dat de maatschappelijke organisaties in naam van de slachtoffers van discriminatie processen zullen aanspannen om aan de nieuwe wetgeving op die manier een maximale impact te geven. We zijn ons echter ervan bewust dat de toestand van de Roma niet alleen kan worden opgelost via juridische stappen, dat die aan andere maatregelen moeten worden gekoppeld. De Hongaarse regering is een coördinerende rol aan het spelen in het Roma Decade, een initiatief van de Wereldbank en van het Open Society Institute, dat in februari werd gelanceerd door Hongarije en zeven andere Europese landen. Met dit initiatief zijn we hopelijk in staat om een maximale hoeveelheid hulpmiddelen van allerlei aard te vinden om zo de economische en sociale toestand van de Roma overal in Europa te verbeteren. KINGA GÖNCZ, MINISTER VAN JEUGD, GEZIN, SOCIALE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN, HONGARIJE 13 WIJZIGINGEN IN DE NATIONALE WETGEVING Hoewel de deadlines voor de omzetting in nationaal recht verstreken zijn, worden er in een aantal lidstaten nog steeds wetten gewijzigd en goedgekeurd om beide richtlijnen tegen discriminatie om te zetten. In Slowakije werd de wet tegen discriminatie in mei 2004 goedgekeurd. In Ierland werd de wet van 2004 over gelijke behandeling in juli 2004 van kracht; ze amendeert de wet van 1998 over gelijke behandeling in arbeid en beroep en de wet van 2000 over gelijkheid van status. In Malta werd in november 2004 een wet goedgekeurd om de lacunes op te vullen die in het domein van de werkgelegenheid waren ontstaan na het goedkeuren van de wet van 2002 inzake werkgelegenheid en industriële relaties. In december 2004 werd in Denemarken een nieuwe wet goedgekeurd met het oog op de omzetting in nationaal recht van de bepalingen uit de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep die op leeftijd en handicap betrekking hebben. In Frankrijk werd een wet goedgekeurd om een Hoge Autoriteit tegen discriminatie en voor gelijke behandeling op te richten, die de richtlijn inzake rassengelijkheid in nationaal recht moet omzetten. In Hongarije werd een regeringsbesluit inzake de Autoriteit voor gelijke behandeling goedgekeurd. In België zijn in mei 2004 nieuwe wetten goedgekeurd door het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. In Oostenrijk werd de wetgeving in 2004 goedgekeurd in de deelstaten Stiermarken, Wenen, Neder-Oostenrijk en Karinthië, terwijl de deelstaten Vorarlberg en Opper- Oostenrijk wetsontwerpen indienden. In Griekenland werd in januari een wet gepubliceerd die alle gronden van discriminatie uit beide richtlijnen omvat, en in diezelfde maand werd in Zweden een wet tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid van kracht in het domein van de sociale zekerheid. In Polen zal de wet op nationale en etnische minderheden en regionale talen in mei van kracht worden. Jaarrapport Gelijkheid en non-discriminatie

16 OVERZICHTSTABEL: STAND VAN ZAKEN VAN IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJNEN (TOESTAND OP 1 APRIL ) Nota: Deze tabel geeft een samenvatting van de wetgeving die in verband met de richtlijnen is goedgekeurd. Ze is niet bedoeld om te evalueren of de nationale wetgeving volledig met de richtlijnen strookt en of die wetten in de respectieve lidstaten integraal worden nageleefd. Aangezien de nationale wetgeving in dit domein erg snel evolueert, zal het niet lang duren voor er aan de hier beschreven toestand al weer nieuwe wetgeving kan worden toegevoegd. België Tsjechische Republiek Denemarken Duitsland Estland Griekenland Spanje Frankrijk Ierland Italië Cyprus Federaal niveau: wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; wet van 20 januari 2003 tot versterking van de wetgeving tegen racisme en tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. Regionaal niveau: decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; decreet van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 over de implementatie van het beginsel van gelijke behandeling; decreet van het Waals Gewest van 27 mei 2004 over de gelijke behandeling bij arbeid en bij beroepsopleidingen; decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 17 mei 2004 over de waarborg voor gelijke behandeling op de arbeidsmarkt; ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengde beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Wet nr. 65/1964 Coll. Arbeidswetboek dat in 2004 voor het laatst werd geamendeerd; wet nr. 361/2003 Coll. over de dienstrelaties van leden van de strijdkrachten; wet nr. 221/1999 Coll. over de dienstrelaties van leden van de strijdkrachten, zoals geamendeerd in 2002; wet nr. 218/2002 Coll. over de officiële dienst in de staatsadministratie en over de verloning van ambtenaren en andere bedienden; wet op het onderwijs nr. 561/2004 Coll. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Wet nr. 960 (2004) over artikel 266 b) van het Strafwetboek, wet nr. 626 (1987) inzake verbod op discriminatie op basis van ras, enzovoort; wet nr. 459 (1996) gewijzigd door wet nr. 253 (2004) en wet nr (2004) inzake verbod op discriminatie in arbeid en beroep, enzovoort; wet nr. 374 (2003) inzake verbod op ongelijke behandeling op grond van ras of etnische afstamming; wet nr van 22 december (2004) inzake verbod op directe en indirecte discriminatie op grond van leeftijd en handicap; wet nr. 411 (2002) inzake het Instituut voor internationale studies en mensenrechten. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden. Wet op de industriële relaties, die in 2001 is gewijzigd; federale wet op de werknemersvertegenwoordiging, die in 2001 is gewijzigd; wet op de gelijke behandeling van personen met een handicap. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Wet inzake wijzigingen aan de wet inzake de wettelijke kanselier en bijbehorende wetten; wet van de Republiek Estland inzake arbeidsovereenkomsten, zoals gewijzigd op ; Strafwetboek. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Griekse wet inzake toepassing van het beginsel van gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming, godsdienst of andere overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (gepubliceerd op 27 januari ). Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen. Wet nr. 62/2003 van 30 december inzake fiscale, administratieve en sociale maatregelen; decreet nr. 5/2000 van 4 augustus, wet inzake inbreuken tegen de sociale orde en de bijbehorende sancties, gewijzigd op 1 april; wet nr. 51/2003 van 2 december inzake gelijke kansen, non-discriminatie en universele toegang voor personen met een handicap. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen. Decreet nr. 1865/2004 ter oprichting van de Nationale Raad voor personen met een handicap. Perswet 1881 (laatst gewijzigd op 2 februari 2002); wet nr ter bestrijding van discriminatie; wet nr inzake sociale modernisering; wet van 21 december 2004 ter oprichting van een gespecialiseerde dienst (HALDE); wet van 20 december 2004 inzake sociale cohesie. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Wet van 2004 inzake gelijke behandeling, die een wijziging van de wet van 1998 inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep en van de wet van 2000 inzake gelijke status inhoudt; wet van inzake pensioenen; wet van 2003 inzake alcoholintoxicatie. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Wetgevend decreet nr. 215 van 9 juli 2003 dat Richtlijn 2000/43/EG in nationaal recht omzet en dat later gewijzigd werd door het wetgevend decreet nr. 256 van 2 augustus 2004; decreet van 11 december 2003 over interne structuren en bevoegdheden van de speciale dienst. Omvat discriminatie op grond van ras en etnische afstamming. Wetgevend decreet nr. 216 van 9 juli 2003 dat Richtlijn 2000/78/EG in nationaal recht omzet en dat later gewijzigd werd door het wetgevend decreet nr. 256 van 2 augustus Omvat alle gronden uit de Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep. Wet nr. 59(I)/2004 inzake gelijke behandeling (ras of etnische afstamming). Wet nr. 57(I)/2004 inzake personen met een handicap (amendement). Wet nr. 58(I)/2004 inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep. Omvat ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, leeftijd en seksuele geaardheid. Wet nr. 36 (I)/2004 inzake de administratieve commissaris (amendement). Wet nr. 42 (1)/2004 inzake de strijd tegen racisme en andere vormen van discriminatie (commissaris). Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en nog bijkomende gronden.

17 Letland Arbeidswetgeving: goedgekeurd in 2001 en gewijzigd op 7 mei Omvat een niet exhaustieve lijst met gronden, maar verwijst niet uitdrukkelijk naar seksuele geaardheid. Litouwen Wet inzake gelijke kansen, van kracht geworden op 1 januari ; Strafwetboek zoals gewijzigd op 31 mei Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen. Luxemburg Sinds de goedkeuring van de richtlijnen is er geen wetgeving goedgekeurd of gewijzigd. Hongarije Wet CXXV uit 2003 inzake gelijke behandeling en inzake bevordering van gelijke kansen; decreet nr. 362/2004 van de regering inzake de dienst voor gelijke behandeling en de gedetailleerde regels voor die procedure. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Malta Wet van 2002 inzake werkgelegenheid en industriële relaties en wettelijke kennisgeving nr. 461 uit 2004 (gelijke behandeling in regelingen over werkgelegenheid); wet uit 2000 voor gelijke kansen (personen met een handicap). Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen. Nederland Algemene wet gelijke behandeling uit 1994, zoals gewijzigd door de wet van 2004 over implementatie in Europa; wet van 17 december 2003 inzake discriminatie op grond van leeftijd; wet van 3 april 2003 over gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Oostenrijk Federaal niveau: federale wet inzake gelijke behandeling (goedgekeurd in 1993, gewijzigd in 2004), wet inzake gelijke behandeling, wet inzake de Commissie voor gelijke behandeling en de Dienst voor gelijke behandeling (al die wetten zijn op 1 juli 2004 van kracht geworden). Provinciaal niveau: wet van de deelstaat Stiermarken inzake gelijke behandeling; dienstorder van de deelstaat Wenen; wet van de deelstaat Wenen inzake verbod op discriminatie, wet van de deelstaat Neder-Oostenrijk inzake gelijke behandeling; wet van de deelstaat Karinthië tegen discriminatie. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en het geslacht. Tot nog toe staat het aspect handicap alleen in de wetgeving van de deelstaten vermeld. Polen Arbeidswetboek (laatste wijziging op 14 november 2003); wet van 20 april 2004 ter bevordering van de werkgelegenheid en de instellingen van de arbeidsmarkt; verordening van de Ministerraad van 25 juni 2002 over de gevolmachtigde van de regering inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Wet op de nationale en etnische minderheden en op regionale talen (goedgekeurd op 6 januari, van kracht sinds 1 mei ). Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Portugal Wet nr. 18/2004 inzake discriminatie op grond van ras of etnische afstamming; decreetwet nr. 251/2002; wet nr. 38/2004 inzake maatregelen voor de herintegratie en voor de participatie van personen met een handicap; wet nr. 16/2001 inzake godsdienstvrijheid. Arbeidswetboek wet nr. 99/2003, wet nr. 35/2004 ter regeling van het Arbeidswetboek. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Slovenië Wet uit 2004 ter implementatie van het beginsel van gelijke behandeling; wet uit 2004 inzake herintegratie van personen met een handicap in het arbeidsproces; wet van 2003 inzake relaties in arbeid en beroep. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Slowakije Wet nr. 365/2004 Coll. inzake gelijke behandeling in bepaalde domeinen en bescherming tegen discriminatie. Die wet vormt een amendement en aanvulling op bepaalde andere wetten (antidiscriminatiewet); wet nr. 308/1993 Coll. inzake oprichting van het Slowaakse Nationale Centrum voor mensenrechten; voor het laatst gewijzigd in 2004 Coll.; Arbeidswetboek nr. 311/2001 Coll., voor het laatst gewijzigd door wet nr. 365/2004. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen Finland Non-discriminatiewet nr. 21/2004; Strafwetboek zoals gewijzigd door de wet nr. 302/2004; wet inzake arbeidsovereenkomsten, zoals gewijzigd door de wet nr. 23/2004. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Zweden Wet inzake verbod op discriminatie op grond van etnische afstamming (1999:130), voor het laatst gewijzigd door wet 2003:308; wet inzake het verbod op discriminatie van personen met een handicap in arbeid en beroep (1999:132), gewijzigd door de wet nr. 2003:309; wet inzake het verbod op discriminatie in arbeid en beroep op grond van seksuele geaardheid (1999:133), gewijzigd door de wet nr. 2003:310; wet inzake gelijke behandeling van studenten aan universiteiten (2001:1286), gewijzigd door de wet nr. 2003:311; wet inzake het verbod op discriminatie (2003:307), gewijzigd door de wet nr. 2004:1089. In januari is de wetgeving tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid in het domein van de sociale zekerheid van kracht geworden. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen behalve leeftijd. Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië: wet van 1976 inzake relaties op grond van ras, voor het laatst gewijzigd door de bepaling inzake relaties op grond van ras uit Noord-Ierland: Noord-Iers besluit inzake discriminatie op grond van ras uit, voor het laatst gewijzigd door het reglement uit 2003 inzake discriminatie op grond van ras. Omvat discriminatie op grond van ras en nationale herkomst. Groot-Brittannië: wet van 1995 inzake discriminatie op grond van handicap, voor het laatst gewijzigd door het besluit uit 2003 over discriminatie op grond van handicap; besluit uit 2003 over gelijke kansen in arbeid en beroep (godsdienst en overtuiging); besluit uit 2003 over gelijke kansen in arbeid en beroep (seksuele geaardheid). Noord-Ierland: Noord-Iers besluit uit 1998 over faire aanwerving en behandeling, voor het laatst gewijzigd door het besluit uit 2003 over faire aanwerving en behandeling; Noord-Iers besluit uit 2003 over gelijke behandeling in arbeid en beroep (seksuele geaardheid); Noord-Iers besluit uit 2004 (amendement) bij de wet uit 1995 inzake discriminatie op grond van handicap. Omvat godsdienst of overtuiging, handicap, seksuele geaardheid en in Noord-Ierland de politieke overtuiging.

18 OVERZICHTSTABEL: STAND VAN ZAKEN VAN IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJNEN (TOESTAND OP 1 APRIL ) Bulgarije De wet uit 2003 ter bescherming tegen discriminatie is van kracht sinds januari Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Roemenië De in augustus 2000 goedgekeurde verordening ter voorkoming en bestraffing van alle vormen van discriminatie. wet nr. 48 van 16 januari 2002 dat deze verordening met een klein aantal amendementen goedkeurt. Omvat alle gronden uit de twee richtlijnen en ook bijkomende gronden, met inbegrip van het geslacht. Noorwegen De wetgeving die de regels uit de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en in beroep (2000/78/EG) in het nationale recht moet omzetten, is op 1 mei 2004 van kracht geworden. 16 In volgende landen wordt de wetgeving door het Parlement behandeld: Tsjechische Republiek (wet ter bestrijding van discriminatie die beide richtlijnen in nationaal recht omzet), Frankrijk (hervorming van de wet uit 1975 inzake handicap), Duitsland (voor beide richtlijnen en voor de G2002/73/EG inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen), Luxemburg (wet nr ter omzetting van de richtlijn inzake rassengelijkheid in nationaal recht en wet nr ter omzetting van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep in nationaal recht) en Oostenrijk (wetsontwerp inzake aanpassing van de wet inzake gelijke behandeling van personen met een handicap). In Letland heeft het Parlement in april 2004 een uitvoerige wet ter bestrijding van discriminatie in eerste lezing behandeld, maar deze wet lijkt door de nieuwe regering opzij te zijn geschoven. De nieuwe regering wil de richtlijnen blijkbaar in nationaal recht omzetten door amendementen aan verschillende bestaande wetten. In Spanje heeft de regering in december 2004 een wet goedgekeurd over clausules in collectieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op het beëindigen van arbeidsovereenkomsten van werknemers die de pensioenleeftijd bereiken. Op dit ogenblik ligt die tekst in het Parlement. In Cyprus bekijkt het Parlement op dit ogenblik een wet die de wettelijke maximumleeftijd van zestig jaar voor leden van de Commissie voor openbaar onderwijs wil afschaffen. Die Commissie is bevoegd voor het aanwerven van leerkrachten voor openbare scholen en voor arbeidsgerelateerde aspecten van het schoolwezen. In het Verenigd Koninkrijk is een wet inzake discriminatie op grond van handicap aan haar weg door het Parlement bezig. Daarnaast heeft de regering in maart een nieuwe wet inzake gelijke behandeling gepubliceerd die enerzijds de oprichting van een Commissie voor gelijke behandeling en mensenrechten voorstelt, en die anderzijds de bescherming tegen discriminatie op gronden van godsdienst en overtuiging wil uitbreiden naar de levering van goederen, diensten en faciliteiten aan het publiek, het verstrekken en beheren van woningen en het uitvoeren van openbare functies. In Noord-Ierland heeft een openbare consultatie plaatsgevonden over de opties voor een nieuwe wet inzake gelijke behandeling, die de bestaande wetgeving ter bestrijding van discriminatie, voorzover dit haalbaar is, wil harmoniseren en die de huidige bepalingen, voorzover dit adequaat is, wil aanpassen. Bovendien zal in de herfst van een consultatie plaatsvinden over het ontwerp voor de regelingen inzake handicap in het onderwijs. Het is de bedoeling dat die regeling tegen september 2006 van kracht kan worden. Ondertussen werd in Noorwegen een voorstel ingediend voor een wet die discriminatie op grond van etnische afstamming, godsdienst, enzovoort moet afschaffen. Een ander wetsvoorstel betreft de wet over een ombudsman voor gelijke kansen en ter bestrijding van discriminatie (op de vijf gronden uit de richtlijnen) en de Beroepsraad gelijke kansen en bestrijding van discriminatie. Estland moet de wetgeving voor het omzetten in nationaal recht van de aspecten van de richtlijn inzake rassengelijkheid die niets met werkgelegenheid te maken hebben, nog invoeren en in Spanje is het wachten op een koninklijk besluit over de vorm en de functies van de Raad ter bevordering van de gelijke behandeling van alle burgers zonder discriminatie op gronden van ras of etnische afstamming, want pas dan kan die gespecialiseerde instantie beginnen functioneren. Deel I > Vooruitgang bij het implementeren van de richtlijn inzake rassengelijkheid en van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep

19 INDIVIDUELE RECHTEN BESCHERMEN EN AFDWINGEN De rechten van het individu die door de richtlijn inzake rassengelijkheid en de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep gewaarborgd worden, moeten door acties op nationaal vlak worden afgedwongen. In de meeste lidstaten van de EU zijn het de burgerlijke rechtbanken, de arbeidsrechtbanken en in sommige vallen de strafrechtbanken die voor dergelijke zaken bevoegd zijn. In enkele landen bestaan er alternatieven, onder andere administratieve procedures voor diensten die voor gelijke kansen bevoegd zijn. Ook verzoeningsprocedures zijn wijdverspreid als middel om geschillen over discriminatie op te lossen. Over het algemeen kunnen slachtoffers schadeloosstelling vorderen door voor de rechtbanken in hun land de nationale antidiscriminatiewetgeving in te roepen. De richtlijnen beschermen het individu evenwel ook als die richtlijnen niet correct of niet volledig in nationaal recht zijn omgezet (zie kader). Rechten van individuele burgers indien de richtlijnen niet volledig zijn omgezet Als de vermeende discriminatie gepleegd is door de staat of door een openbare instantie, kunnen de voorwaarden uit de richtlijnen ter bestrijding van discriminatie, die duidelijk, nauwkeurig en niet aan voorwaarden gebonden zijn, rechtstreeks ingeroepen worden voor de rechtbanken van het land in kwestie. Die bepalingen hebben een zogenaamde verticale rechtstreekse werking. Dit houdt in dat burgers die van mening zijn dat zij door een openbare instantie zijn gediscrimineerd, zich, als een lidstaat de richtlijnen niet tijdig of niet correct in nationaal recht heeft omgezet, niettemin op de bepalingen uit de richtlijnen kunnen beroepen. Als de vermeende discriminatie gepleegd is door een ander individu of door een privé-entiteit, moeten de nationale rechtbanken aan de richtlijnen een onrechtstreekse werking geven en al het mogelijke doen om de nationale wetgeving zodanig te interpreteren dat zij strookt met het Gemeenschapsrecht. Dit houdt in dat ze de nationale wetgeving zo sterk mogelijk in de licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn moeten interpreteren teneinde zo het resultaat te bereiken dat door de richtlijn is vooropgesteld. Hierbij is het irrelevant of de nationale wetgeving voor of na de richtlijn werd goedgekeurd (zaak C-106/89 Marleasing [1990] Jurispr. 4135). Een derde beginsel uit het Gemeenschapsrecht helpt om te garanderen dat de lidstaten de twee richtlijnen correct implementeren, namelijk het beginsel van de aansprakelijkheid van de staat zaken C-6 en 9/90 Francovich, de gevoegde zaken C-46/93 Brasserie du Pêcheur en C-48/93 Factortame). Indien er bij het bereiken van de deadline voor de omzetting in nationaal recht geen nationale wetgeving is die de richtlijn omzet of indien de nationale wetgeving in strijd is met het Gemeenschapsrecht, moet de lidstaat de schade vergoeden die uit de verzuimde implementatie van de richtlijn voortvloeit. De staat is aansprakelijk indien volgende voorwaarden zijn vervuld: 1) de bepaling uit het Gemeenschapsrecht moet tot doel hebben om aan de individuele burger rechten te verlenen, 2) de schending moet voldoende ernstig zijn, en 3) er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de nalatigheid van de staat en de schade die betrokkene heeft geleden. Aan de nationale rechtbanken kan worden gevraagd om te beslissen of de lidstaat de richtlijnen inzake gelijke behandeling foutief heeft geïmplementeerd. Als de rechtbank die mening toegedaan is en als die voorwaarden zijn vervuld, kan de eiser recht hebben op een financiële vergoeding. 17 De nationale rechtbanken kunnen hun vragen over de interpretatie van bijzondere vereisten uit de richtlijnen ook doorverwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dat die vraag vervolgens zal onderzoeken en een uitspraak zal doen. Jaarrapport Gelijkheid en non-discriminatie

20 18 De rol van het Europese Hof van Justitie Indien een nationale rechtbank niet zeker is of de implementatie van de richtlijnen inzake gelijke behandeling correct is verlopen dan wel hoe een speciale term uit de richtlijnen moet worden geïnterpreteerd, dan zou ze bij het Europese Hof van Justitie een prejudicieel verzoek over de interpretatie van de richtlijnen kunnen en moeten indienen zodat deze een arrest kan vellen over de te behandelen zaak (artikel 234 van het Europese Verdrag). Rechtbanken die in laatste instantie optreden, d.w.z. rechtbanken tegen wier arresten geen beroep meer mogelijk is) zijn verplicht om dergelijke vragen naar het Hof van Justitie door te verwijzen. In zijn antwoord zal het Hof van Justitie de relevante bepaling uit de richtlijnen bekijken en een interpretatie formuleren waarbij rekening is gehouden met de omstandigheden van de nationale rechtszaak. Tevens wordt rekening gehouden met alle opmerkingen die de regeringen van de lidstaat of de Commissie hebben geformuleerd. Die uitspraken van het Hof van Justitie zijn uiterst belangrijk voor de correcte en eenvormige toepassing van de bepalingen uit de richtlijnen. Zo zijn prejudiciële verzoeken bijvoorbeeld van vitaal belang geweest bij de interpretatie van de Europese richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. NGO s, vakbonden en andere belanghebbende organisaties in lidstaten kunnen verduidelijking over de bepalingen uit de richtlijnen vragen en de wetgeving in hun land op de proef stellen door strategisch belangrijke rechtszaken aanhangig te maken die de nationale rechtbanken ertoe dwingen om een prejudicieel verzoek bij het Europese Hof van Justitie in te dienen. Twee Duitse rechtbanken hebben bij het Europese Hof van Justitie verzoeken ingediend over de vraag of een bepaling uit de nationale wetgeving waardoor met medewerkers van 52 jaar en ouder arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur afgesloten mogen worden, in overeenstemming is met de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (zaken C-144/04 Mangold, PB C 146/01 van en C-261/04 Schmidt, PB C 228/41 van , hoewel de laatste zaak sindsdien werd ingetrokken (het Publicatieblad van de EU is te vinden op Ook een Hongaarse rechtbank heeft een vraag gesteld aan het Hof van Justitie, namelijk of een bepaling uit het Hongaarse strafwetboek die van het in het openbaar gebruiken of tonen van een uit een vijfpuntige rode ster bestaand embleem een overtreding maakt, verenigbaar is met het in het Gemeenschapsrecht opgenomen beginsel van non-discriminatie (zaak C-328/04 Vajnai Attila, PB C 262/15 van ). Het is de vraag of de richtlijn inzake rassengelijkheid aan de burgers de mogelijkheid biedt om hun politieke overtuiging met een symbool tot uiting te brengen. Ook een Spaanse rechtbank diende bij het HvJ EG een prejudicieel verzoek in, namelijk over de interpretatie van het begrip handicap met het oog op de bescherming die de Richtlijn 2000/78/EG biedt (zaak C-13/05; Chacón Navas, PB C 69/8 van 19.3.). Dit soort doorverwijzingen kan veel tijd in beslag nemen, vooral wanneer de vraag afkomstig is van een rechtbank die in laatste instantie beslist. We mogen aannemen dat het aantal vragen van nationale rechtbanken over de twee richtlijnen en, in voorkomend geval, het aantal arresten van het Europese Hof van Justitie gestadig zal toenemen. In de lidstaten zullen er ondertussen steeds meer vonnissen en arresten over beide richtlijnen opduiken (zie kaders voor enkele voorbeelden). Deel I > Vooruitgang bij het implementeren van de richtlijn inzake rassengelijkheid en Introduction van de richtlijn inzake The anti-discrimination gelijke behandeling in framework arbeid en beroep

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken

Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken Ann WITTERS/Inger V ERHELST Advocaten Claeys & Engels Antwerpen I. Inleiding Diverse Europese richtlijnen vormen de basis inzake gelijke behandeling van personen

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

Handboek over het Europese non-discriminatierecht

Handboek over het Europese non-discriminatierecht handboek Handboek over het Europese non-discriminatierecht Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2010. Raad van Europa, 2010. Het manuscript is in juli 2010 afgerond. Verveelvoudiging met bronvermelding

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009

Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009 Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009 Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009 Hoofdredactie: Prof. dr. C.J. Forder Redactie: Mr. M.F. Baltussen Mr. E. Cremers-Hartman Mr. M. Davidović

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

ISSN 1831-2950. Arbeidsverhoudingen. in Europa 2012. Samenvatting. Sociaal Europa

ISSN 1831-2950. Arbeidsverhoudingen. in Europa 2012. Samenvatting. Sociaal Europa ISSN 1831-2950 Arbeidsverhoudingen in Europa 2012 Samenvatting Sociaal Europa Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk worden gesteld voor

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer inhoud VOORWOORD 7 DEEL 1: Wat is discriminatie? 8 1. Wanneer spreken we over discriminatie? 9 1.1. Wat is het verschil tussen stereotypen,

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Het is niet zwart-wit

Het is niet zwart-wit Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Martijn Schouw Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Onderzoek naar

Nadere informatie

Brochure over mensenrechten & milieu

Brochure over mensenrechten & milieu Brochure over mensenrechten & milieu Beginselen uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Brochure over mensenrechten & milieu Beginselen

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Beperkingen, recht en gelijkheid

Beperkingen, recht en gelijkheid Beperkingen, recht en gelijkheid Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008 Marian van der Klein Katinka Lünnemann Dick Oudenampsen Met medewerking van:

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie