VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN"

Transcriptie

1 VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING 1 Algemeen...2 Artikel 1 begripsomschrijvingen...3 Artikel 2 uitbreiding begrippen eigen en algemeen graf...3 AFDELING 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats...3 Artikel 3 openstelling begraafplaatsen...3 Artikel 4 ordemaatregelen...3 Artikel 5 plechtigheden...3 Artikel 6 opgravingen en ruimen...3 AFDELING 3 Voorschriften voor lijkbezorging...4 Artikel 7 kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van graf...4 Artikel 8 over te leggen stukken...4 Artikel 9 materiaalgebruik...4 Artikel 10 tijden van begraving en asbezorging...5 AFDELING 4 Indeling en uitgifte der graven...5 Artikel 11 indeling graven en asbezorging...5 Artikel 12 aantal overledenen in algemene graven...5 Artikel 13 doelgroep uitgifte...5 Artikel 14 moment van uitgifte...5 Artikel 15 volgorde van uitgifte...5 Artikel 16 categorieën...6 Artikel 17 termijnen eigen graven...6 Artikel 18 grafkelder...6 Artikel 19 overschrijving van verleende rechten...6 Artikel 20 einde van de grafrechten...6 Artikel 21 afstand doen van graven...7 Artikel 22 sluiting van graven...7 AFDELING 5 Grafbedekkingen...7 Artikel 23 vergunning grafbedekking...7 Artikel 24 verantwoordelijkheid grafbedekking...8 Artikel 25 grafbeplanting...8 Artikel 26 verwijdering grafbedekking...8 AFDELING 6 Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen...9 Artikel 27 ruiming, bezorging van overblijfselen en as...9 AFDELING 7 Gedeelte voor kerkgenootschap...9 Artikel 28 afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven...9 AFDELING 8 In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking...9 Artikel 29 lijst...9 AFDELING 9 Inrichting register...10 Artikel 30 voorschriften...10 HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN OP EIGEN TERREIN...10 AFDELING 1 Algemeen...10 Artikel 31 begripsomschrijvingen...10 AFDELING 2 Eisen ten aanzien van de aanvrager...10 Artikel 32 over te leggen stukken...10 Artikel 33 eigendom en binding grond...10 Artikel 34 vergunningen...10 AFDELING 3 Eisen ten aanzien van de begraafplaats...10 Artikel 35 ligging, bestemming en gebruik...10 Artikel 36 inrichting begraafplaats...11 Artikel 37 eisen aan begraven...11 HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN...11 Artikel 38 hardheidsclausule...11 Artikel 39 overgangsbepaling...11 Artikel 40 strafbepaling...11 Artikel 41 inwerkingtreding...11 Artikel 42 citeertitel

3 Nr De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2007, nr gelezen en besluit; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor begraven op eigen terrein en om de mogelijkheid een graf te reserveren of uit te zoeken te verruimen; overwegende dat het gewenst is om de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Houten 2004 te actualiseren; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging (Wet van 7 maart 1991) en artikel 150 van de Gemeentewet; vast te stellen de verordening tot wijziging van de verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen (beheersverordening begraafplaatsen gemeente houten 2004) Het doorvoeren van deze wijzigingsverordening leidt tot de volgende geconsolideerde VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN HOOFDSTUK 1 AFDELING 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN Algemeen Artikel 1 begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen Prinses Ireneweg en Oud Wulven b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken; - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen. c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder met binding met de gemeente Houten gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken. d. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of aan rechtspersoon uitsluitend het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen. e. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder met binding met de gemeente Houten de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen. f. eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen. g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene. h. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid. i. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats. j. gedenkplaats: een plaats ingericht om de overledene te gedenken. k. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt; l. rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf. m. gebruiker: de persoon op wiens naam een algemeen graf staat. 2

4 Artikel 2 uitbreiding begrippen eigen en algemeen graf 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'eigen graf' mede verstaan: eigen urnengraf, eigen urnennis, en eigen gedenkplaats. 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: algemeen urnengraf. AFDELING 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats Artikel 3 openstelling begraafplaatsen 1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende de door burgemeester en wethouders bij nadere regels vast te stellen tijden. Zij maken deze tijden openbaar bekend. 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten. 3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as. Artikel 4 ordemaatregelen 1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van burgemeester en wethouders, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaats(en) te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven. 2. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden: a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen anders dan voor een begrafenis of voor het vervoeren van materialen; b. sneller dan 10 km per uur. 3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid en het tweede lid onder sub a. 4. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 5. Degenen die zich niet aan de in het vierde lid bedoelde aanwijzing houden, moeten zich op de eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen. Artikel 5 plechtigheden 1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats(en) moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden. 2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder. Artikel 6 opgravingen en ruimen Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast. 3

5 AFDELING 3 Voorschriften voor lijkbezorging Artikel 7 kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van graf 1. Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van dit artikel niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven, moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan. 2. Het lijk, dan wel het omhulsel en de asbus of urn, moeten zijn voorzien van een duurzaam identiteitskenmerk. De gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen met de administratie van de begraafplaats. 3. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om uur van de dag voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Artikel 8 over te leggen stukken 1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven of de bezorging van as is overgelegd aan de beheerder. 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overlegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet. 3. Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn tenminste gelijk is aan de wettelijk minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 16, lid De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren. 5. De beheerder onderzoekt de genoegzaamheid van de overgelegde stukken. Artikel 9 materiaalgebruik 1. Het is verboden om een lijk te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist. 2. Het is verboden om een lijk te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of het lijk behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften. 4. Bij het ter begraving aanbieden van een kist of ander lijkomhulsel dient ten minste 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van begraving een schriftelijke verklaring te worden overgelegd - volgens een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model - omtrent de aanwezigheid van de in voorgaande leden bedoelde materialen en voorwerpen. Indien van een lijkhoes gebruik wordt gemaakt, zal de aanbieder tevens moeten overleggen a) een afschrift van een rapport waaruit blijkt dat de gebruikte hoes voldoet aan de normen van het Lijkomhulselbesluit 1998 en b) een bewijs dat de betreffende hoes is aangekocht. 4

6 Artikel 10 tijden van begraving en asbezorging 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van tot uur; op zaterdag van tot uur. 3. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken. AFDELING 4 Indeling en uitgifte der graven Artikel 11 indeling graven en asbezorging 1. Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven: a. eigen graven en eigen urnengraven; b. eigen urnennissen; c. eigen gedenkplaatsen. 2. Burgemeester en wethouders bepalen bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de eigen graven. Zij bepalen tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de eigen graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging. Artikel 12 aantal overledenen in algemene graven 1. In de algemene graven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal lijken worden begraven. 2. In de algemene urnengraven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal asbussen met of zonder urn worden bijgezet. Artikel 13 doelgroep uitgifte 1. Op de algemene begraafplaatsen worden slechts graven uitgegeven aan personen met een binding met de gemeente Houten. 2. Binding met de gemeente Houten komt tot uitdrukking in het feit dat een persoon ingeschreven heeft gestaan c.q. staat in het bevolkingsregister van de gemeente Houten. 3. Na opening van begraafplaats Oud Wulven komen alleen personen die voor 1973 in het Houtense bevolkingsregister ingeschreven hebben gestaan in aanmerking voor grafuitgifte op begraafplaats Prinses Ireneweg. 4. De burgemeester is bevoegd een uitzondering te maken op lid 2 en 3 indien hiervoor gewichtige redenen bestaan. Artikel 14 moment van uitgifte 1. Op begraafplaats Prinses Ireneweg worden slechts graven uitgegeven voor directe begraving. Het bij leven reserveren van een graf is niet mogelijk. 2. Op begraafplaats Oud Wulven worden zowel graven uitgegeven voor directe begraving als voor reservering bij leven. Het reserveren van een graf is alleen mogelijk bij een eigen graf, niet bij een algemeen graf. Zodra een graf uitgegeven wordt, zijn grafrechten verschuldigd. Artikel 15 volgorde van uitgifte 1. Algemene graven worden slechts uitgegeven op volgorde van ligging 2. Op begraafplaats Prinses Ireneweg kan een eigen graf uitgezocht worden mits het graf aansluit op een reeds bestaand graf. Er is voor eigen graven geen sprake van een vastgelegde volgorde van uitgifte. In een voorkomend geval worden de nummers van de beschikbare graven afgegeven. 3. Op begraafplaats Oud Wulven kan een eigen urnengraf of -nis uitgezocht worden. Er is geen sprake van volgorde van uitgifte. 4. Op begraafplaats Oud Wulven kan bij de overige eigen graftypen een rij uitgezocht worden waarin het graf zal komen te liggen. Bij daadwerkelijke ingebruikname van het graf wordt het graf aansluitend op de reeds bestaande graven in desbetreffende rij toegewezen. 5

7 5. Een specifiek eigen graf, een eigen graf dat niet naast een ander in gebruik zijnd graf ligt, of meerder graven naast elkaar uitzoeken is slechts mogelijk als bij uitgifte een grafkelder wordt aangebracht. 6. Burgemeester en wethouders kunnen de uitgifte van een uitgezocht graf weigeren indien de uitgifte bezwaarlijk is om redenen die verband houden met het beheer van de begraafplaats. In ieder geval worden op een nog niet in gebruik genomen grafheuvel pas graven uitgegeven op een door burgemeester en wethouders nader te bepalen moment. Artikel 16 categorieën 1. Burgemeester en wethouders kunnen bij nader vast te stellen regels de algemene en eigen graven onderverdelen in categorieën. Zij bepalen voor de verschillende categorieën de situering en de oppervlakte. Artikel 17 termijnen eigen graven 1. Burgemeester en wethouders verlenen, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats(en) zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar het recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het eigen graf is uitgegeven. 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op verzoek van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaren, mits het verzoek vóór het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. 3. Het in dit artikel bedoelde recht kan niet langer gelden dan tot het tijdstip, waarop het terrein feitelijk aan zijn bestemming als begraafplaats zal zijn onttrokken. 4. Een recht als in dit artikel bedoeld, kan slechts aan één rechthebbende worden verleend ten behoeve van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 16, lid 2. Verlening van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan. Artikel 18 grafkelder Burgemeester en wethouders kunnen aan de rechthebbende op een eigen graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door hen te stellen voorwaarden. Artikel 19 overschrijving van verleende rechten 1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een door de rechthebbende of gebruiker en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht. 2. Na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker dient het grafrecht binnen 1 jaar op hun verzoek te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Indien de rechthebbende of gebruiker is overleden en in het graf dient te worden begraven of zijn asbus dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende of gebruiker ten name van een ander dan de vorengenoemde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan. 3. Indien de in het tweede lid bedoelde overschrijving niet binnen de termijn van 1 jaar is geschied, kan het college van burgemeester en wethouders het grafrecht vervallen verklaren. 4. Na het verstrijken van de in de vorige leden bedoelde termijn kan het grafrecht alsnog op naam van een nieuwe rechthebbende of gebruiker worden gesteld, tenzij het grafrecht betrekking heeft op een graf dat of urnenruimte die inmiddels is geruimd. Artikel 20 einde van de grafrechten 1. De grafrechten vervallen: a. door het verlopen van de termijn; b. indien de rechthebbende of gebruiker afstand doet van het recht; c. indien een van de begraafplaatsen wordt opgeheven. 6

8 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de grafrechten vervallen verklaren: a. indien de betaling van het gebruiksrecht ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht - ondanks een aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied; b. indien de rechthebbende of gebruiker - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van deze Verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt; c. indien de rechthebbende of de gebruiker van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar is overgeschreven. 3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht of eventuele andere kosten. 4. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of beplanting kan gedurende een maand vóór het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kunnen zij geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden. Artikel 21 afstand doen van graven Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het eigen graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende. Artikel 22 sluiting van graven 1. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen burgemeester en wethouders een graf gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten is, mag daarop geen andere grafbedekking worden geplaatst en mag daarin geen andere begraving plaats hebben, of asbus worden bijgezet, dan wel as worden verstrooid dan die van de stoffelijke overschotten van personen die de rechthebbende in zijn verzoek met name heeft genoemd. 2. Burgemeester en wethouders bepalen in overleg met de rechthebbende de periode waarvoor de in het eerste lid bedoelde sluiting zal geschieden. Zij stellen de bijzondere voorwaarden vast, waaraan moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard. AFDELING 5 Grafbedekkingen Artikel 23 vergunning grafbedekking 1. Voor het plaatsen van monumenten, afsluitplaten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens, alsmede het aanbrengen van heesters of andere beplantingen op graven door of namens een rechthebbende of gebruiker is een schriftelijk vergunning nodig het college van burgemeester en wethouders. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere regels vast inzake o.a. de duurzaamheid en de maximale afmetingen van gedenktekens en beplanting voor de verschillende soorten graven en maakt deze openbaar. 3. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren indien: a. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; b. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is; c. de grafbedekking of afsluitplaat afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; d. niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere regels. 4. Het (doen) plaatsen of aanbrengen van gedenktekens of van beplantingen op graven geschiedt door de rechthebbende of gebruiker. 5. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van gedenktekens of van beplantingen op graven komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker. 6. Rechthebbenden of gebruikers zijn verplicht de gedenktekens en grafbeplanting goed te onderhouden. Onder dit onderhoud wordt begrepen het rechtzetten, herstellen of vernieuwen, het verven van opschriften, en het bijkleuren of schilderen van stenen en hekwerken en ornamenten, alsmede het regelmatig snoeien van winterharde gewassen en het verwijderen van dode beplanting. 7. Op algemene graven kan slechts een grafbedekking worden aangebracht, indien het graf vol is. 7

9 8. Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of een ander breekbaar materiaal op een graf te leggen. 9. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd een grafbedekking voor haar rekening en risico tijdelijk weg te nemen, indien dit voor het beheer van de begraafplaats noodzakelijk is. Artikel 24 verantwoordelijkheid grafbedekking 1. De in artikel 19 bedoelde gedenktekens of beplantingen worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. Schade als gevolg van brand, vorst, storm, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting, en eventuele gevolgschade voor derden, is voor rekening van de rechthebbende of gebruiker. 2. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de - door welke omstandigheden ook - aan een gedenkteken of beplanting toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders het uiterlijk aanzien van de begraafplaatsen schaadt. 3. Indien door een ondeugdelijk geworden constructie een situatie is ontstaan die gevaar oplevert voor het omvallen of inzakken van een grafmonument, tombe of grafkelder, kan het college van burgemeester en wethouders direct maatregelen treffen. 4. Indien binnen twee maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het college van burgemeester en wethouders tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende of gebruiker over te gaan. Artikel 25 grafbeplanting Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende of gebruiker indien deze daartoe tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder. Artikel 26 verwijdering grafbedekking 1. De grafbedekking wordt na het verstrijken van de graftermijn door burgemeester en wethouders verwijderd. 2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking wordt gedurende tenminste één jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd op een op het te ruimen graf te plaatsen bordje door burgemeester en wethouders bekend gemaakt, tenzij het adres van de rechthebbende of gebruiker bij burgemeester en wethouders bekend is. In dat geval maken zij aan hem uiterlijk één jaar voor het genoemde tijdstip per brief van hun voornemen bekend. 3. Op grond van een daartoe door de rechthebbende of gebruiker bij burgemeester en wethouders ingediend schriftelijk verzoek, blijft de grafbedekking na verwijdering nog gedurende drie maanden ter beschikking van degene aan wie een vergunning als bedoeld in artikel 19 was verleend. Het schriftelijk verzoek kan worden ingediend gedurende de in het tweede lid genoemde termijn. 4. De grafbedekking vervalt aan de gemeente indien: - geen verzoek op grond van het derde lid is ingediend en de termijn waarbinnen dit verzoek had kunnen worden ingediend is verstreken; - de grafbedekking niet binnen drie maanden nadat deze van het graf is verwijderd, is afgehaald. 8

10 AFDELING 6 Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen Artikel 27 ruiming, bezorging van overblijfselen en as 1. Het voornemen van burgemeester en wethouders om een graf te ruimen wordt gedurende tenminste één jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden op een bij het te ruimen graf te plaatsen bordje ter kennis van de belanghebbende worden gebracht, tenzij het adres van de rechthebbende of gebruiker op het graf aan hen bekend is. In dat geval stellen zij hem uiterlijk één jaar voorafgaande aan het bedoelde tijdstip per brief van hun voornemen in kennis. 2. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemde, afgesloten gedeelten van de begraafplaats(en). 3. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn de beheerder schriftelijk verzoeken bij ruiming, de overblijfselen, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen de beheerder vragen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders. 4. De rechthebbende op een eigen graf, kan de beheerder schriftelijk verzoeken om de overblijfselen te doen verzamelen om deze weder in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een eigen urnengraf of urnennis kan de beheerder vragen om de urn ter beschikking te houden om elders bij te zetten of te doen verstrooien. AFDELING 7 Gedeelte voor kerkgenootschap Artikel 28 afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven 1. Burgemeester en wethouders kunnen na overleg met het bestuur van het kerkgenootschap ten aanzien van de openstelling van het gedeelte, de indeling van graven, de onderverdeling van graven in categorieën en de eisen voor grafbedekking op het ter beschikking van het kerkgenootschap gestelde deel van de begraafplaats nadere regels stellen die afwijken van de regels krachtens de artikel 3, eerste lid, 10, tweede lid, 13 en 19, tweede lid, van deze Verordening. 2. Het bestuur van het kerkgenootschap kan burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken hem er schriftelijk van in kennis te stellen dat er onderhoud of herstel door de rechthebbende of gebruiker nodig is van de grafbedekking op een of meer graven op het deel van de begraafplaats dat aan het kerkgenootschap ter beschikking is gesteld. 3. Op grond van het in het tweede lid genoemde verzoek stellen burgemeester en wethouders het bestuur van het kerkgenootschap schriftelijk in kennis dat de grafbedekking van een of meer graven onderhoud en herstel behoeft. De kennisgeving laat de bevoegdheid van burgemeester en wethouders onverlet om de rechthebbende of gebruiker op de graven ervan in kennis te stellen dat de grafbedekking moet worden onderhouden of hersteld. AFDELING 8 In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking Artikel 29 lijst 1. Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. 2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoeken burgemeester en wethouders of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven. 3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan. 9

11 AFDELING 9 Inrichting register Artikel 30 voorschriften 1. Burgemeester en wethouders stellen voorschriften vast voor het register van de begraven lijken en de bezorgde as. 2. Het register wordt bijgehouden door de beheerder. HOOFDSTUK 2 Afdeling 1 BEGRAVEN OP EIGEN TERREIN Algemeen Artikel 31 begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. Aanvrager: diegene die een begraafplaats op particulier terrein wil aanleggen b. Aanlegvergunning: aanlegvergunning zoals bedoeld in het bestemmingsplan c. Keurvergunning: keurvergunning zoals bedoeld in de keur van het hoogheemraadschap Afdeling 2 Eisen ten aanzien van de aanvrager Artikel 32 over te leggen stukken 1. Een aanvraag wordt ingevolge artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging ingediend bij het college. 2. De aanvrager legt een schriftelijk verzoek met beoogde locatie en onderbouwing over. 3. De aanvrager legt een haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de aanleg van een bijzondere begraafplaats over. Dit onderzoek geeft inzicht in de gemiddelde hoogste grondwaterstand, grondsoort en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Verder moet een archeologisch advies ingewonnen worden bij de gemeente. Artikel 33 eigendom en binding grond 1. De aanvrager dient eigenaar van de grond te zijn, waarbij de grond niet is belast met een zakelijk recht. 2. De aanvrager dient de wettelijke grafrust van 10 jaar na de laatste begraving te waarborgen. De aanvrager dient voor de toekomst te waarborgen dat de binding van de nabestaanden met de grond behouden blijft. Bij verkoop van het perceel dient een kettingbeding in de koopovereenkomst opgenomen te worden. 3. De aanvrager dient een aantoonbare historische emotionele binding met de grond te hebben blijkend uit het feit dat het perceel minimaal 50 jaar door leden van dezelfde familie bewoond wordt. Artikel 34 vergunningen 1. De aanvrager dient zorg te dragen voor de benodigde vergunningen zoals een aanlegvergunning, een bouwvergunning voor een grafkelder en een keurvergunning. 2. De kosten voor de benodigde vergunningen komen voor rekening van de aanvrager. Afdeling 3 Eisen ten aanzien van de begraafplaats Artikel 35 ligging, bestemming en gebruik 1. Het perceel mag niet liggen binnen de bebouwde kom, als bedoeld in art 20a van de Wegenverkeerswet Het perceel mag niet liggen in een natuurgebied of waterwingebied. 3. De begraafplaats ligt binnen of aansluitend aan het bouwvlak zoals vastgelegd in het geldende bestemmingsplan. 10

12 4. Er moet sprake zijn van bewoning op het perceel. 5. De aard, het feitelijk gebruik of de bestemming verzet zich niet tegen een aanwijzing als begraafplaats. 6. De begraafplaats ligt niet in een gebied waarvoor aannemelijk is dat er een wijziging van huidige bestemming of gebruik zal optreden, 7. Bij nieuwe ontwikkelingen en bij voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan wordt beoordeeld of de begraafplaats in gebruik kan worden genomen dan wel in stand kan blijven. Artikel 36 inrichting begraafplaats 1. De begraafplaats dient op minimaal 30 meter afstand te liggen tot de erfgrens met derden. 2. De oppervlakte van de begraafplaats mag maximaal 10 m2 bedragen. 3. De begraafplaats dient afgeschermd te worden met streekeigen beplanting. 4. De grafbedekking, zijnde geen bouwwerk, mag maximaal 1,5 meter hoog zijn. Artikel 37 eisen aan begraven 1. De begraafplaats moet voldoen aan de volgende uitvoeringsvoorschriften uit het Besluit op de lijkbezorging : het bijhouden van een register, de technische eis ten aanzien van de afstand van begraven tot het grondwater, de afstand tussen graven onderling en beperkingen in materiaalgebruik. 2. De gemeente dient toegang tot het perceel te krijgen om invulling te kunnen geven aan haar wettelijke toezichtstaak zoals bedoeld in artikel 160 Gemeentewet. HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN Artikel 38 hardheidsclausule Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de gemeenteraad (in geval van begraven op eigen terrein) kunnen een of meer bepalingen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing in een individueel geval leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 39 overgangsbepaling De rechten en verplichtingen met betrekking tot eigen graven die voortvloeien uit de ingevolge artikel 41 ingetrokken Verordening, worden geacht ingevolge deze verordening te zijn ontstaan. Artikel 40 strafbepaling Hij die handelt in strijd met de artikelen 3, derde lid, 4, eerste lid, tweede lid, vierde lid en vijfde lid, 6, 7, derde lid, of artikel 8, eerste en tweede lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. Artikel 41 inwerkingtreding De verordening tot wijziging van deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking ervan in het Houtens Nieuws. Artikel 42 citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening begraven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 27 november De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, 11

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college van 13 februari 2014, nummer14.002678; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; Nr. : De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Beheerverordening begraven

Beheerverordening begraven Beheerverordening begraven De raad van de gemeente Houten, gelezen het voorstel van het college van 7 februari, nr. BWV12.0039, inzake de beheerverordening begraven 2012; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 De raad van de gemeente Lemsterland, gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van het college van Elburg. 20 september 2011, nr. 5 inzake regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen; Beheersverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk II. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Hoofdstuk II. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats CVDR Officiële uitgave van Bergen op Zoom. Nr. CVDR35330_1 9 mei 2017 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats De raad van de gemeente Bergen op Zoom, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013;

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; De raad van de gemeente Dantumadiel gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging, het Besluit op de lijkbezorging

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van 7 april 2015, nr. X; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011 / GEMEENTE VA LKEN SWA A R. D De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 juli 2010; gelezen het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 29 juni 2010; registratienummer

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011

VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011 CVDR Officiële uitgave van Barendrecht. Nr. CVDR213681_1 27 december 2017 VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011 De raad van de gemeente Barendrecht; overwegende, dat het gewenst is om regels

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER De raad van de gemeente Ten Boer, gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, nr. 008, inzake Wijziging regelgeving Begraafpark; gelet op

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof Iz-nummer: 2005-21888 Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof de Raad der gemeente G O U D A ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel 35 van de Wet op

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nummer: 299-4 Portefeuillehouder: Onderwerp: P. Kools Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen - begraafplaats

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003;

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4 Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Inhoudsopgave Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1 2. De begraafplaats 2-4 3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; De raad van de gemeente Stein, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen; Gemeentestukken: 2011-132 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011; nr. 2011 132; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen

Nadere informatie

REGLEMENT. voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1

REGLEMENT. voor de begraafplaats Oud-Kralingen Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam telefoon 010-2202700 fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010.

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het voorstel van het college d.d. 27 oktober

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf Artikel 3. Openstelling

Nadere informatie

Memento Mori. Begrafenisreglement Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist. Inhoudsopgave. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Memento Mori. Begrafenisreglement Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist. Inhoudsopgave. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats Memento Mori Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats 5 Hoofdstuk 3 Voorschriften voor lijkbezorging 7 Hoofdstuk 4 De graven 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 1998 nr. 9

GEMEENTEBLAD 1998 nr. 9 GEMEENTEBLAD 1998 nr. 9 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 1993; bijl. nr. 3.15; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen

Nadere informatie

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN Tarieven grafrechten Het grafrecht geldt voor een periode van 20 of 40 jaren, telkens verlengbaar met 10 jaren. Het grafrecht wordt gekocht voor een enkel graf met de mogelijkheid van het naastgelegen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het voorstel van het college d.d. 4 november 2014; (registratienummer raadsvoorstel 1245051; registratienummer raadsbesluit 1238643) ; gelet op de

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 120388 Onderwerp: Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard. De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur/beheerder:

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT. Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M. GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren BB Goutum

PLAATSELIJK REGLEMENT. Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M. GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren BB Goutum PLAATSELIJK REGLEMENT Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren 23 9084 BB Goutum SWICHUM Kerkhof Nicolaaskerk Ayttadyk 3 9087 CD Swichum Protestantse gemeente

Nadere informatie

vast te stellen: de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007.

vast te stellen: de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007. De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2007; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen: de Beheersverordening

Nadere informatie

Heerjansdam / Kijfhoek

Heerjansdam / Kijfhoek Reglement van de Kerkelijke Begraafplaats Heerjansdam / Kijfhoek Adres: Kijfhoek 30 3335 LD Zwijndrecht College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek Postbus 92 2995 ZJ Heerjansdam

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012 BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012 De raad van de gemeente Lingewaal, gelezen het voorstel van het college van 12 juni 2012, inzake toekomstvisie begraafplaatsenbeleid en beheersverordening

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS RINSUMAGEAST

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS RINSUMAGEAST PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS TE RINSUMAGEAST Versie 2016-1 2 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur:

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN De raad van de gemeente Heusden, gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 november 2016; gelet op artikel 35 van de

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Brummen 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Brummen 2011 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Brummen 2011 Gemeente Brummen december 2010 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur: degene

Nadere informatie

VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK

VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Noordwijk 8 mei 2012, beheerverordening; gelet

Nadere informatie

REGLEMENT COLUMBARIUM

REGLEMENT COLUMBARIUM REGLEMENT op het beheer en het gebruik van het COLUMBARIUM van de parochie St. Martinus Stein R.K. Kerkbestuur van de parochie St. Martinus Stein REGLEMENT OP HET BEHEER EN HET GEBRUIK VAN: BIJZONDERE

Nadere informatie

Verordening op het gebruik en beheer van de begraafplaats te Aadorp

Verordening op het gebruik en beheer van de begraafplaats te Aadorp CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35970_1 3 juni 2016 Verordening op het gebruik en beheer van de begraafplaats te Aadorp Geldende tekst regelingnummer: 2220 Nr. 35 Raadsbesluit van 12 december

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Molenwaard. Nr. 184625 27 december 2016 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard De raad van de

Nadere informatie

Oktober Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot

Oktober Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot Oktober 2010 Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot College van Kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten,

Nadere informatie

Op het beheer en de instandhouding van de Begraafplaats te JUTRIJP en het kerkhof bij de PKN. Kerk te HOMMERTS

Op het beheer en de instandhouding van de Begraafplaats te JUTRIJP en het kerkhof bij de PKN. Kerk te HOMMERTS Regelement Reglement Op het beheer en de instandhouding van de Begraafplaats te JUTRIJP en het kerkhof bij de PKN. Kerk te HOMMERTS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2005, nr. B E S L U I T:

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2005, nr. B E S L U I T: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2005, nr. B E S L U I T: Vast te stellen de: Verordening op het beheer en het gebruik van

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

Verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats. Kerk" van de gemeente Heemskerk 2010

Verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats. Kerk van de gemeente Heemskerk 2010 Verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats "Nederlands Hervormde Kerk" van de gemeente Heemskerk 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot December 2014 College van Kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten,

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : Nr: 13-92a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-92; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; Raadsbesluit nr. 7-I Betreft: De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; overwegende dat het wenselijk is om de huidige regels voor het

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE Stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee Voorstraat 74 2225 ES Katwijk ZH telefoon: 071

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein 1 Burgemeester en wethouders van Stein; gelet op de Verordening op het beheer

Nadere informatie

Reglement beheer Hervormde Begraafplaats Oudewater

Reglement beheer Hervormde Begraafplaats Oudewater Reglement beheer Hervormde Begraafplaats Oudewater College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp Noorder Kerkstraat 16, 3421 AX Oudewater kerkrentmeesters@hervormdoudewater.nl geldig

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE 2011 Hoofdstuk I Beheer. Algemene bepalingen ARTIKEL 1. 1. Het beheer van de begraafplaats van de Hervormde

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE s-heerenberg-zeddam 2016 INLEIDING Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente s-heerenberg-zeddam beheert

Nadere informatie

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1.

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1. VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1 Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats

Nadere informatie

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016)

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016) Verordening begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen

Nadere informatie

Gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren 2014;

Gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren 2014; Nadere regels Begraafplaatsen 2014 Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren; Gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren 2014; Gelet op de bestaande inrichting

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie