Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim"

Transcriptie

1 kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door die emoties is het vaak niet meer helder waar het nu eigenlijk omgaat. Het is allereerst wel van belang dat die emoties duidelijk uitgesproken worden. Soms zitten die zo diep dat de ene partij er eigenlijk alleen nog maar op uit is om de ander aan te pakken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de daadwerkelijke belangen op tafel komen en dat daarover goed en zakelijk wordt gesproken. De mediator stimuleert hen daarbij om zelf met oplossingen te komen. Die oplossing wordt zeker niet opgelegd door de mediator. Het is aan de partijen zelf om tot een consensus te komen welke officieel wordt vastgelegd in een overeenkomst die bindend is. Schade Bij mediation staat kortom de toekomst voorop. Niet het heden. En zo gaat de mediator ook uit van de belangen van beide partijen en niet van hun standpunten. Bovendien gaat mediation efficiënt om met zaken als tijd en kosten. Of anders gezegd, geen enkel bedrijf heeft baat bij een rechtszaak als je er ook samen uit kunt komen. Het lijkt heel interessant als je als bedrijf een schadeclaim krijgt toegewezen door de rechter, maar daar wordt vaak niemand beter aan. Een verdere samenwerking met de andere partij, bijvoorbeeld een leverancier, is veel belangrijker maar kan door een schadeclaim worden verstoord of is vaak zelfs niet meer mogelijk. Je moet dan op zoek naar een andere leverancier. Die moet je eerst weer goed leren kennen, dat is allemaal erg lastig. Beter is het om te proberen om het probleem dus gewoon samen op te lossen. Certificaat Mediator is een zogenaamd vrij beroep. Iedereen mag een bordje met mediator op de voordeur hangen en zich als zodanig uitgeven. Om het kaf van het koren te scheiden heeft het NMI de titel NMI Mediator echter beschermd. In het register van het NMI staan enkel mediators die voldoen aan het kwaliteitslabel van het instituut. Er zijn in Nederland ruim elfhonderd gecertificeerde mediators. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Nederlands Mediation Instituut: Chronische schouder-, rug- of nekklachten of RSI leiden nog altijd tot een hoog en niet zelden langdurig ziekteverzuim onder werknemers. Een foute werkhouding, slechte werkplek of het consequent overbelasten van bepaalde spieren kunnen zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Het is dan ook van groot belang dat deze klachten worden verholpen of - beter nog - worden voorkomen. Daarvoor bestaan er diverse therapieën. Verderop in deze uitgave aandacht voor Mensendieck. Hier gaan wij nader in op de met Mensendieck vergelijkbare oefentherapie Cesar. Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim 12 13

2 Veel lichamelijke klachten worden veroorzaakt door een verkeerde houding of een verkeerde manier van bewegen. Het bestrijden van die klachten is feitelijk heel simpel: verbeter de houding en het bewegingspatroon. Dat is precies wat de oefentherapie Cesar doet. Dat betekent echter niet dat het verhelpen van die klachten ook echt zo eenvoudig is. Mensen zijn zo gewend geraakt aan hun houding en manier van bewegen, dat het vaak lastig blijkt om dat patroon te doorbreken. Bovendien kunnen allerlei omstandigheden, zoals werkdruk, stress, slecht meubilair of eenzijdig werk, een negatief effect op die houding en bewegingspatroon hebben. Zaak is dus om niet alleen te kijken naar het lichaam van de persoon in kwestie, maar ook naar zijn werkomgeving en zijn mentale gesteldheid. De oefentherapeut Cesar richt zich specifiek op de mens en zijn praktische omgeving, maar niet op diens psyche. Als lichamelijke klachten het gevolg zijn van psychische problemen, is het verstandig om eerst de geestelijke gezondheidszorg te raadplegen en vervolgens, als dat nog nodig mocht blijken, te gaan werken aan een goede houding. En dan is Cesar weer een uiterst nuttige therapie. Optimaal Oefentherapie Cesar is in de jaren dertig ontwikkeld door de destijds in Amsterdam wonende Marie Cesar. Aanvankelijk was zij leerling van Bess Mensendieck, de grondlegger van oefentherapie Mensendieck, maar Cesar vond deze therapie te statisch en heeft er daarom een eigen draai aangegeven. Meer over de overeenkomsten en verschillen tussen Mensendieck en Cesar in het artikel over Mensendieck elders in deze uitgave. Basisgedachte van beide therapieën is dat er voor ieder individu een optimaal houdings- en bewegingspatroon bestaat en dat iedereen dat ook aan kan leren. Goed bewegen betekent volgens Cesar dat spieren optimaal samenwerken en dat gewrichten op de juiste manier worden belast. Leef- en beroepsomstandigheden zijn daarbij een belangrijke factor. Veel mensen belasten hun lichaam op de één of andere manier verkeerd. Dat gebeurt meestal volledig onbewust en veelal in werksituaties. Een oefentherapeut Cesar leert mensen als het ware weer helemaal opnieuw bewegen. wordt gegeven na doorverwijzing van een (huis)arts. In samenspraak met die (huis)arts en de cliënt stelt de oefentherapeut een behandelplan op. Stapsgewijs en verdeeld over meerdere consulten wordt er vervolgens gewerkt aan een verbetering van de houding en het optimaliseren van de bewegingen. De oefentherapeut maakt daarbij gebruik van spiegels, zodat de cliënt zich beter bewust wordt van zijn houding en bewegingspatroon. De bedoeling is dat hij de oefeningen direct in de (werk)praktijk brengt en dat zodoende de klachten langzamerhand verdwijnen. Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. Dat betekent dat de therapie normaalgesproken alleen 14 15

3 Bedrijfstherapeut Met de invoering van de Arbowet en de Wet Poortwachter wordt de werkgever steeds meer verantwoordelijk gehouden voor het welzijn van zijn werknemers. Voor veel ondernemers is dan ook de speciale bedrijfsoefentherapeut Cesar een uitkomst. De bedrijfsoefentherapeut is een reguliere Cesartherapeut, die een aanvullende opleiding op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft gevolgd. Deze opleiding kan overigens gevolgd worden door zowel oefentherapeuten Cesar als Mensendieck. Er bestaan derhalve ook bedrijfsoefentherapeuten Mensendieck. De bedrijfsoefentherapeut richt zich specifiek op de werksituatie van de werknemer. Naast de reguliere bewegingstherapie voor de cliënt analyseert de bedrijfsoefentherapeut door middel van observaties, video-opnames, vragenlijsten en metingen ook diens werkplek en geeft advies over eventuele aanpassingen daarvan op ergonomisch gebied. Belangrijk daarbij is dat de betreffende werknemer goed gemotiveerd is om aan de therapie deel te nemen. Hij moet zich bewust worden van de bestaande situatie en de risicofactoren en hij moet inzien dat hij die factoren positief kan beïnvloeden. Een bedrijfsoefentherapeut kan bovendien een belangrijke rol vervullen bij de reïntegratie van een zieke werknemer en zorgen dat herhaling van de klachten wordt voorkomen. Ook kan een bedrijfsoefentherapeut vanuit preventief oogpunt uiteraard een analyse maken van houding en werkplek van gezonde werknemers. Kosten Oefentherapie Cesar zit niet meer in het basispakket van het ziekenfonds. Slechts voor chronische patiënten of verzekerden onder de achttien jaar wordt een behandelplan deels of geheel vergoed. Wel hebben veel verzekeringsmaatschappijen de therapie opgenomen in een aanvullende pakketten. Op de website van de beroepsorganisatie van Cesartherapeuten, is een overzicht te vinden van welke maatschappijen in welke mate de behandeling vergoeden. Bedrijven kunnen met een afzonderlijke bedrijfsoefentherapeut afspraken maken over de vergoeding. Trainingen door de bedrijfsoefentherapeut komen in aanmerking voor scholingsaftrek en beroepsgerichte subsidies. De oefentherapieën Cesar en Mensendieck worden niet zelden in één adem genoemd. Dat is niet vreemd, de therapieën lijken veel op elkaar. Marie Cesar heeft in de jaren dertig zelfs lange tijd bij Bess Mensendieck gestudeerd, alvorens ze haar eigen draai aan gaf aan de oefentherapie Mensendieck en de Cesar-therapie ontwikkelde. Het verschil tussen beide therapieën zit hem vooral in de visie. Doel is hetzelfde: het voorkomen of genezen van fysieke klachten door het aanleren van de juiste houding en manier van bewegen. Een beter houding met Mensendieck 16 17

4 Een werknemer met klachten aan zijn bewegingsapparaat kan zich in principe net zo goed laten behandelen door een Mensendieck-therapeut dan door een oefentherapeut Cesar. De keuze voor de één of voor de ander is heel persoonlijk. Maar als de cliënt goed gemotiveerd is en actief aan de therapie deelneemt, zal het resultaat van beide therapieën normaalgesproken niet van elkaar verschillen. De oefentherapie Mensendieck gaat ervan uit dat mensen niet gemaakt zijn om de hele dag op een stoel te zitten of achter een machine te staan en routinematig werk verrichten. Mensen moeten bewegen. Dat is goed voor ons lichamelijk gestel. Probleem is alleen dat wij dat met z n allen steeds minder en minder doen. Waar we tot voor kort voor een vraag aan een collega nog wel eens in de benen moesten komen, sturen we hem of haar nu gewoon een . En blijven we lekker op onze plek zitten. Het lichaamsdeel dat we bij wijze van spreken nog het meest gebruiken is de muis om de pc te bedienen. RSI is daarvan een inmiddels bekend gevolg. Maar ook pijn in nek-, schouders of rug, hoofdpijn of zelfs een hernia hebben vaak als oorzaak dat we teveel achter het bureau blijven zitten en daarbij onbewust een verkeerde houding aannemen. Bewust Net als de oefentherapie Cesar is ook Mensendieck er op gericht om die houding of het bewegingspatroon te verbeteren. De oefentherapeut Mensendieck kijkt echter op een wat andere manier naar zijn cliënten dan de Cesartherapeut. Bij Mensendieck gaat het erom dat de cliënt bewust wordt van zijn houding of bewegingspatroon middels oefeningen die hem begripsmatig worden uitgelegd en niet zozeer worden voorgedaan. Door zelf te doen, te zien, te leren en te voelen, merkt de cliënt zelf wat hij verkeerd doet en hoe het beter kan. Achterliggende gedachte is dat de therapeut z n cliënt dus niet zegt wat goed of fout is, maar hem het nadrukkelijk zelf laat ervaren dat een andere houding of manier van bewegen fysiek gezien gezonder is. Volgens de oefentherapie Mensendieck heeft het veel meer effect als mensen zelf ervaren dat het werkt, dan wanneer hen dat wordt voorgekauwd. Daardoor zijn ze tevens in staat zichzelf te corrigeren als het weer fout dreigt te gaan. Mensendieck gaat er bovendien vanuit dat het lichaam in z n geheel belangrijk is. Bij RSI-klachten wordt niet alleen naar de onderarm, maar naar de hele lichaamshouding en zelfs naar de manier van ademhalen van de cliënt gekeken. Preventief Een oefentherapeut Mensendieck kan dezelfde aanvullende opleiding tot bedrijfsoefentherapeut volgen als zijn Cesar-collega. De bedrijfsoefentherapeut kan worden ingehuurd om individuele werknemers van zijn klachten of te helpen, maar steeds vaker worden ze ook preventief ingezet door werkgevers. De oefentherapeut beoordeelt de manier van werken en de werkplekken van alle werknemers, ook van hen die geen klachten hebben. Ook kan de therapeut alle betrokkenen een interview afnemen. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyses en gesprekken, stelt de therapeut een gericht trainingsprogramma voor de betreffende werknemers op. Eventuele klachten kunnen zodoende verdwijnen, anderzijds worden die bij de gezonde werknemers voorkomen. Kosten Oefentherapie Mensendieck zit niet meer in het basispakket van het ziekenfonds. Voor deze therapie hanteren de zorgverzekeraars doorgaans dezelfde normen als voor de oefentherapie Cesar. Oftewel jongeren onder achttien en chronisch zieken krijgen de therapie geheel of deels vergoed. Anderen moeten zich bijverzekeren. Het feit dat de zorgverzekeraars voor de oefentherapieën Cesar en Mensendieck dezelfde regels hanteren zegt veel over de overeenkomsten tussen de twee therapieën, Cesar en Mensendieck benadrukken tegenwoordig ook liever hun gemeenschappelijke kenmerken dan hun verschillen. Op diverse vlakken wordt er door de beide disciplines al samengewerkt. De opleiding tot bedrijfsoefentherapeut is daar een goed voorbeeld van. Het verschil in benadering van de cliënt zal weliswaar blijven bestaan, maar ter voorkoming van allerhande vervelende klachten of, in het ergste geval, arbeidsongeschiktheid kunnen beide therapieën enorm nuttig zijn

5 Fysiotherapie op de werkvloer De afgelopen tijd is het belastingspatroon van de werknemer in Nederland drastisch veranderd. De druk is zowel psychisch als lichamelijk groter geworden en dat brengt uiteraard consequenties met zich mee voor de gezondheid van de werknemer. Logisch dan ook dat steeds meer bedrijven kiezen voor fysiotherapie op de werkvloer, een nieuw fenomeen om de klachten en fysieke ongemakken van de werknemers te bestrijden. De vernieuwende Fysarbo-behandeling richt zich echter niet slechts op het verhelpen van klachten maar ook op het voorkomen ervan. Buiten het feit dat de gezondheid van de werknemer uiterst belangrijk is, is het voor een bedrijf ook voordelig dat hun werknemers goed, preventief en snel geholpen wordt. Veel bedrijven doen er tegenwoordig al hun voordeel mee. Sporters die veel en intensief bewegen of mensen die een zwakker lichaam hebben zijn de bekendste klanten van de fysiotherapeut. Jaarlijks zijn dat er zo n 2,5 miljoen. Tegenwoordig is het in het bedrijfsleven ook heel normaal dat er een fysiotherapeut ingeschakeld wordt. Iemand die continu op een verkeerde manier tilt of op de verkeerde manier op z n stoel zit kan snel last krijgen van verschillende klachten, uiteenlopend van rugklachten tot aan het inmiddels beruchte RSI. Werknemers die hier last van krijgen zijn vaak langere tijd uitgeschakeld. Veel bedrijven realiseren zich dit en zien dan ook het belang in van de moderne bedrijfsfysiotherapeut die gespecialiseerd is in arbeids en bedrijfsfysiotherapie. Deze therapie gaat uit van een preventieve werking, want voorkomen is nog altijd beter dan blussen. Specialisatie Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG) is in samenwerking met Fysergo, een bedrijf dat zich bezighoudt met bedrijfsfysiotherapie, gestart met de opleiding Fysarbo, arbeidsgerelateerde fysiotherapie. De nieuwe lichting therapeuten die deze fysiotherapieopleiding voortbrengt, houden het midden tussen de reguliere fysiothera- Iemand die continu op een verkeerde manier tilt of op de verkeerde manier op z n stoel zit kan snel last krijgen van verschillende klachten, uiteenlopend van rugklachten tot aan het inmiddels beruchte RSI. peut, die vooral klachten behandelt, en de bedrijfstherapeut, die zich voornamelijk bezighoudt met het voorkomen van klachten. De arbeidsgerelateerde therapeut houdt zich met beiden bezig alsmede met reïntegratie. Met name in het MKB hebben veel bedrijven nog niet de weg gevonden naar de bedrijfsfysiotherapeut. Het KNGF wil deze bedrijven attent maken op het voorkomen van klachten bij werknemers en het effectief aanpakken van eventueel ontstane problemen. Want het ontbreken van de arbeidsgerelateerde therapeut in het MKB heeft vooral te maken met het feit dat diens bestaan niet zo bekend is. Iets wat een groot verlies kan zijn voor kleine bedrijven omdat behandelingen en het hebben van zieke werknemers veel geld kan kosten, meer dan het inhuren van een gespecialiseerde fysiotherapeut die verhelpt en voorkomt. Sneller en beter Fysarbo zorgt ervoor dat werknemers snel

6 ler aan het werk kunnen. Niet vanwege een extreem andere fysieke behandeling maar ook door overbodige tussenwegen weg te nemen en het proces sneller te laten verlopen. Normaal gesproken moeten patiënten eerst met hun klachten naar de huisarts, deze kan hen vervolgens doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Fysergo wil deze tussenhalte weghalen, zodat de intake bijvoorbeeld via de centrale organisatie Fysarbo gaat. Een landelijk netwerk van specialisten bekijkt vervolgens bij welke en wat voor therapeut een werknemer het beste terecht kan. Dit is vooral voordelig voor de kleinere bedrijven omdat het hen vaak aan de middelen en/of mogelijkheden ontbreekt zelf een therapeut in te huren of in dienst te nemen. Het versnellen van het proces heeft vele voordelen. Hoe eerder de behandeling, hoe sneller iemand weer met de eventuele reïntegratie kan beginnen en hoe sneller hij weer aan het werk kan. Wanneer iemand niet meteen op de juiste plek komt kunnen er weer weken, soms maanden overheen gaan voordat hij bij de juiste fysiotherapeut komt. Diegene loopt dus langer met de klachten rond waardoor het herstel ook meer tijd in beslag zal nemen. Om kosten en klachten te voorkomen is het van het grootste belang dat er zo snel en doelgericht mogelijk actie ondernomen wordt. Vergoeding Voorheen werden zowel fysiotherapie en behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed werden door de ziektekostenverzekeraar. Sinds 1 januari 2004 is fysiotherapie echter uit het ziekenfondspakket gehaald en moet men aanvullend verzekerd zijn om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Op de sites en kunt u meer informatie vinden. Succesvol afslanken Het is een bekend gegeven. Wie lekker in zijn vel zit die presteert ook beter op z n werk. Een reden waarom veel mensen een poging doen tot afvallen. Probleem is dat afvallen op zich nog niet zo moeilijk is. Daarna op streefgewicht blijven des te meer. Gelukkig zijn er in de loop van de jaren allerlei succesvolle programma s gekomen zoals Montignac, Atkins en Herbalife die het afvallen een stuk eenvoudiger heeft gemaakt. Ook een bewegingsprogramma als Slender You kunnen bijdragen tot het succes. En wie door de bomen het bos niet meer ziet kan altijd terecht bij een erkende diëtiste. Er zijn er zo n drieduizend en het merendeel heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

7 Gezond eten en voldoende bewegen. Dat is als het ware de basis voor een werknemer die wil afvallen. En gezond eten betekent met gezond verstand bewuste keuzes maken. We kennen allemaal de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Oftewel: eet gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente, fruit en brood en ga veilig met voedsel om. Toch is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen die willen afvallen gaan dan ook naar een diëtiste om hen te begeleiden daarin. Of ze volgen één van de vele afvalprogramma s die er zijn. Montignac is daarbij misschien nog wel een van de meest bekende. De Methode Montignac is een methode en geen dieet. We moeten volgens Montignac volop kunnen eten en genieten en elke maaltijd moet een sociaal gebeuren zijn. Montignac geeft voedingskundige richtlijnen op basis van acht methoden. Ten eerste heeft tellen van calorieën totaal geen nut. We worden volgens de methode niet dik omdat we teveel maar slecht eten. Ook het eten van voldoende eiwitten is belangrijk. Bij koolhydraten maakt Montignac een onderscheid tussen goede en slechte. Goede koolhydraten waar men van afvalt zijn onder meer fruit, volkorenproducten en bonen. Slechte zijn onder meer suiker, witbrood en aardappelen. Ook vezelrijke voeding, goede vetten en voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen behoren tot de aandachtspunten. Bij Montignac gaat het erom dat het eten van vetten en koolhydraten in de eerste fase van het dieet worden gescheiden. Aanbevolen wordt om zeker de helft van de 21 wekelijkse maaltijden te laten bestaan uit goede koolhydraten. Andere methoden Ook erg populair op dit moment is het afvallen met de Atkins Methode. Vele bekende Hollywood-sterren als Brad Pitt en Jennifer Aniston hebben zich bekeerd tot het Atkins dieet. Atkins is jarenlang zeer omstreden geweest omdat men dacht dat een koolhydraatarm dieet in combinatie met veel vetten en eiwitten ongezond zou zijn. Vele internationale onderzoeken hebben het tegendeel aangetoond. Met Atikins kan je gevarieerd eten en nadat je vier fasen hebt doorlopen kun je levenslang je ideaalgewicht behouden. En dan hebben we nog Herbalife. Herbalife is de oplossing voor mensen die snel en gezond willen afvallen. Met dit afslankprogramma krijgt u per dag slechts calorieën binnen, terwijl uw lichaam toch alle 52 noodzakelijke vitamines, mineralen en spoorelementen ontvangt. De meeste afvalprogramma s gaan voorbij aan het feit dat een mens maar een beperkt aantal calorieën per dag verbrand. Een vrouw tussen de en en een man tussen de en En dat terwijl goed uitgebalanceerde voeding dagelijks zo n calorieën telt. Voor de meeste vrouwen is het op die manier dan ook praktisch onmogelijk om het aantal calorieën te verminderen zonder dat dit leidt tot een tekort aan essentiële voedingsstoffen. In het volgende hoofdstuk gaan we uitgebreid in op Herbalife. Slender You Wie af wil vallen zal ook voldoende moeten bewegen. Slender You is wat dat betreft uitermate geschikt voor hen die een dieet gaan volgen en aan hun lichaamsverbetering willen werken. Slender You is een manier van bewegen waarbij gebruik wordt gemaakt van zes gemotoriseerde gymnastiektoestellen die elk gedurende tien minuten de spieren in een apart gedeelte van het lichaam stimuleren. Vandaag de dag zijn wij ons allemaal bewust dat een gezond leven en lichaam van groot belang is, echter in ons drukke leven valt het niet altijd mee om voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon in te passen. Bovendien wordt het streven naar een gezond lichaam voor sommigen van ons beperkt door medische klachten. In ongeveer een uurtje slenderen is elke spiergroep aan bod geweest en voelt u zich heerlijk ontspannen en fit. Slender You concentreert zich op versterking, versoepeling en verslanking van de spieren en beschikt over 48 houdingen op de zes toestellen, welke tevens mensen met medische klachten, als bijvoorbeeld reuma, artritis en spieraandoeningen de mogelijkheid biedt op verantwoorde en veilige wijze aan hun conditie te werken

8 Beter presteren met Herbalife! We weten allemaal dat gezond eten een belangrijke bijdrage levert aan een gezond leven. En ook dat we niet teveel maar gevarieerd moeten eten. Het is niet voor niets dat het Voedingscentrum elke dag twee ons groente en twee keer fruit voorschrijft. Toch zijn er maar weinig mensen die dagelijks goede en gezonde voeding binnenkrijgen. We nemen er vaak de tijd niet voor en ook door de huidige manier van koken gaan er veel vitamines verloren. Als aanvulling op ons dagelijkse eten is er voor de werknemer die goed wil presteren op z n werk Herbalife. Niet alleen gezond maar ook nog eens goed voor de lijn. De basis van een gezond leven begint met gezonde voeding. Daarbij is het belangrijk om niet teveel maar wel gevarieerd te eten. Op die manier krijgen we de noodzakelijke voedingstoffen binnen. In dat kader adviseert het Voedingscentrum met name veel vezelrijke producten te eten zoals groente, fruit, brood en aardappelen aangevuld met melk, kaas, vlees, vis of eieren en een kleine hoeveelheid halvarine of margarine. Ook voldoende water drinken is erg belangrijk. Tenminste twee liter per dag. Op die manier zorgt u voor een goede afvoer van de afvalstoffen en houdt u het vochtgehalte van uw lichaam op peil. Verder is het belangrijk om voldoende te bewegen. Het Voedingscentrum schrijft minstens dertig minuten per dag voor. Daarbij hoeft het niet per se te gaan om intensieve sportbeoefening: ook traplopen, tuinieren, stofzuigen, wandelen en fietsen zijn prima. Hoewel het bovenstaande ons allemaal bekend in de oren klinkt, zijn er maar weinig mensen die elke dag voldoende en gezonde voeding binnenkrijgen. We hebben vaak te weinig tijd om uitgebreid te winkelen, koken en eten. Met als gevolg dat we s ochtends het ontbijt overslaan en s avonds een kant-en-klaar maaltijd uit de vriezer halen of snel even de pizzakoerier bellen. Daarnaast is het zo dat door onze huidige manier van koken veel vitamines en andere belangrijke voedingsstoffen verloren gaan. Als aanvulling op het dagelijkse eten is er voor de gezonde werknemer die elke dag weer goed wil presteren op z n werk Herbalife. Eetpatroon Herbalife is niet alleen gezond maar is ook nog eens goed voor de lijn. Ook niet onbelangrijk! De natuurlijke producten van Herbalife worden al vijfentwintig 26 27

9 jaar in meer dan vijftig landen met succes toegepast en diverse vooraanstaande wetenschappers en voedingsdeskundigen vormen de Wetenschappelijke Adviesraad van dit merk. Wie met Herbalife begint doet er verstandig aan niet plotsklaps het huidige eetpatroon veranderen. Doe dit geleidelijk zodat uw lichaam zich goed kan aanpassen. Probeer verder wat minder maar vaker te eten. Op die manier voorkomt u te zware maaltijden. De vetten die u eet kunnen geheel worden omgezet in lichaamsvet. Het beheersen van verzadigde vetten is dan ook net zo belangrijk als het reduceren van de calorieën die u consumeert. Oftewel vervang vet door vetarm voedsel. Eet daarom elke dag tenminste vijf porties fruit en groenten. Op die manier krijgt u de nodige vitaminen, mineralen, sporenelementen en voedingsvezels binnen. Beperk verder voedsel waar u dol op bent en beheers de neiging tot snaaien en neem in plaats daarvan een gezonde snack. Basis De basis van Herbalife wordt gevormd door het ShapeWorks programma. Dit is een op soja-eiwitten gebaseerde maaltijdvervanger met daaraan toegevoegd de juiste vitamines, mineralen en kruiden. ShapeWorks is een op ieder afzonderlijk individu afgestemd programma dat de dagelijkse proteïneconsumptie in overeenstemming brengt met de behoefte van het eigen lichaam. Daardoor wordt het gewichtsbeheersing proces versterkt en hongergevoel teruggedrongen. Shape- Works bevat de volgende basisproducten. Formule 1 Voedingsshake, Formule 2 Multi-vitaminen complex, Formula 3 Proteïne Poeder. Formule 1 is een combinatie van proteïnes, koolhydraten, vitamines, mineralen en kruiden. Deze is zodanig ontwikkeld dat u zich voldaan, verzadigd en energiek voelt. Formule 1 bevat alle essentiële voedingsstoffen die een mens dagelijks nodig heeft en wordt geconsumeerd door middel van een voedzame en lekkere shake. Formule 1 is verkrijgbaar in vijf smaken: vanille, cappuccino, chocolade, aardbeien en tropische vruchten. Voor gewichtsverlies kunt u met deze shake twee maaltijden per dag vervangen en voor gewichtsbeheersing één maaltijd. Welke u vervangt, mag u zelf weten. De meeste mensen kiezen ervoor om de warme maaltijd te blijven gebruiken. Eet gevarieerd en normale porties. Vooral groentes en proteïnerijke voedingstoffen zijn daarbij belangrijk. Uw ShapeWorks Coach adviseert u verder over de hoeveelheid Formule 3 Proteïne Poeder die nodig is voor het individuele gewichtsbeheersing programma. Het multivitaminen, mineralen en kruiden supplement Formule 2 is uiteindelijk nodig ter aanvulling van het hele programma. Als u meer nodig heeft om uw honger te stillen dan kunt u als tussendoortje gerust fruit of rauwkost eten. Bij snoeptrek is een de chocolade proteïnereep een aanrader. Voor wie meer zin heeft in iets hartigs is er de geroosterde sojanoten reep. Verder drinkt u gedurende de dag twee liter water om de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren en voor een optimaal functioneren van het gehele lichaam. Naast het ShapeWorks programma biedt Herbalife nog een hele reeks andere supplementen zoals het op olievetten gebaseerde supplement Omega 3 om het hart in goede conditie te houden en aloë vera sap om de spijsvertering te helpen. Bij aankoop van de producten wordt u geadviseerd door een personal coach

10 Alternatieve geneeswijze zit al lang niet meer in het verdomhoekje. Sterker nog, we stappen steeds makkelijker naar bijvoorbeeld een klassieke homeopaat. Ook voetreflexmassage kan klachten als hoofdpijn, algehele vermoeidheid en slapeloosheid verhelpen. Bij de alternatieve geneeswijze staat een betere balans tussen lichaam en geest vaak centraal. Wat dat betreft kan Reiki eveneens uitkomst bieden. In opkomst is verder het Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP reikt gereedschappen aan die je steeds dichterbij jezelf brengen, bij wie je werkelijk bent. En dat betekent dat je er steeds meer van bewust wordt, dat je iedere keer weer kunt kiezen hoe je omgaat met situaties thuis en op het werk. Alternatieve geneeswijze Stel u heeft migraine, maagpijn of reumatische klachten. Of misschien heeft u wel nergens concreet pijn, maar voelt u zich niet optimaal: u bent voortdurend moe, nerveus, gejaagd of zelfs depressief. Een klassiek homeopaat kan in zo n geval uitkomst bieden. Het bijzondere van zijn aanpak is dat de klachten niet worden weggedrukt door middel van pijnbestrijders of kalmerende middelen. In de homeopathie gaat men er namelijk van uit dat iedere klacht een oorzaak heeft. Deze moet dan ook niet worden onderdrukt maar worden behandeld met een homeopathisch middel dat precies bij alle ziekteverschijnselen past en het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert en versterkt. De natuur doet de rest. Een bezoek bij een homeopathische arts of therapeut verloopt anders dan bij een huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Bij de behandeling van chronische klachten zal hij een middel zoeken dat zo goed mogelijk bij de patiënt past. En daarbij komt het zeer precies. De klassiek homeopaat zal daarom ook zoveel mogelijk van de patiënt willen weten. Niet alleen over de klachten zelf, maar ook over vroegere ziekten, eerdere behandelingen, hoe u zich voelt bij kou of warmte, wat u eet en drinkt, en of u een ochtend- of avondmens bent. Daarnaast zal hij vragen naar uw karaktereigenschappen. Of u snel geprikkeld en uit uw doen bent, of u verlegen en onzeker bent of juist heel zelfverzekerd. Hij stelt zulke vragen niet uit nieuwsgierigheid maar heeft deze bijzonderheden nodig om een geneesmiddel te vinden dat zo goed mogelijk bij u past. Denkt de klassiek homeopaat dat middel te hebben gevonden 30 31

11 dan zal hij dat in meer of minder verdunde vorm aan u voorschrijven om daarmee het zelfherstellende vermogen te activeren. Kort en bondig kan men zeggen dat de klassiek homeopaat de mens als geheel centraal stelt. Niet de ziekte maar de mens met zijn klachten wordt behandeld. Het aantal zorgverzekeraars en ziekenfondsen dat vergoedingen betaalt voor homeopathische behandelingen en medicijnen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De regelingen van de diverse verzekeraars zijn nogal verschillend. Een enkel maal is homeopathie al in het basispakket opgenomen, maar praktisch altijd gebeurt dat door middel van de zogenoemde aanvullende verzekering. Voor meer informatie daarover kunt u ook terecht op de website van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten: Ook vindt u hier het adres van de dichtstbijzijnde homeopaat bij u in de buurt. Voetreflexmassage We kennen allemaal de kreet dat lichaam en geest in balans moeten zijn. Is dat niet het geval dan kunnen er allerlei klachten en ziektes ontstaan. Voetreflexzonetherapie kan daarbij een uitkomst bieden. Door via een bepaalde techniek met duim en vingers druk uit te oefenen op de reflexzones en punten in de voet, zorgt de therapeut ervoor dat de harmonie in het lichaam weer wordt hersteld. Bovendien werkt een behandeling heel ontspannend. Veel klachten zoals hoofdpijn, algehele vermoeidheid, slapeloosheid en nek- en schouderklachten kunnen worden toegeschreven aan stress en spanning. En die kunnen dus op een heel eenvoudige manier door een massage verholpen worden. Naast ontspanning stimuleert voetreflextherapie de bloedcirculatie en versnelt het de afvoer van afvalstoffen. Het doel van voetreflextherapie is het bereiken van een natuurlijk evenwicht in het hele lichaam. Een therapeut gaat daarbij nooit op de stoel van de reguliere arts zitten. Hij kan het ziekteherstel echter wel versnellen en het is daardoor zeer geschikt als aanvulling op een reguliere behandeling. Voetreflexmassage helpt bij allerlei soorten klachten zoals astma en bronchitis, hoofdpijn, nek- en schouderklachten, menstruatiepijn, slaapproblemen en veel andere chronische klachten. Maar bovendien zorgt het voor de broodnodige ontspanning. Alleen daarom is een massage al de moeite waard! Op dit moment zijn er diverse zorgverzekeraars die een reflexzonebehandeling vergoeden. Voorwaarde is altijd wel dat deze therapeut is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Actuele informatie over vergoedingen kunt u vinden door de surfen naar Reiki Voor wie op zoek is naar een beter balans tussen lichaam en geest biedt Reiki een uitkomst. Het gaat hier om een Japanse helingswijze door middel van handoplegging en het sturen van energie. Deze energie helpt je te ontspannen en brengt de onderbewuste spanningen in je lichaam aan de oppervlakte. Reiki werkt heel simpel. Door de hand te leggen op een pijnlijke plek bij jezelf of bij een ander stuur je hier extra energie naar toe. Hierdoor kan de pijn worden verminderd of zelfs verdwijnen. Reiki zorgt ervoor dat de blokkades zich opheffen zodat de levensenergie weer gaat stromen en dat het lichaam zich kan herstellen. Het voordeel daarvan is ook dat je voortaan beter leert luisteren naar je lichaam en de signalen die worden afgegeven beter en eerder oppakt. Kortom, je leert beter omgaan met je emoties, zodat je deze niet meer zo makkelijk wegstopt. Reiki neemt de pijn weg en ondersteunt op krachtige maar natuurlijke wijze het proces van genezing en kan onder andere worden toegepast bij rugpijn, hoofdpijn, verstuikingen, verwondingen en ontstekingen maar evengoed bij chronische ziektes. Het mooie van Reiki is dat het zo simpel is dat iedereen het kan leren. Reiki kent drie graden: twee cursusgraden en een Mastergraad. Bij de eerstegraadcursus wordt je vier keer afgestemd op de Reiki-energie. Hierdoor verkrijg je het vermogen om Reiki te gebruiken voor 32 33

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Verademing Koen de Jong Bram Bakker Verademing Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Lichtpuntjes in de letselschade

Lichtpuntjes in de letselschade WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 25e jaargang nummer 3 december 2013 Lichtpuntjes in de letselschade Mark Reekers: Mijn persoonlijke motto is glunder! 2 Voorwoord Lichter Heb ik geluk bij mijn ongeluk?

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Richtlijn Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Juni 2014 1 2 Colofon Richtlijn Mensen met migraine aan het werk! versie voor niet-medici. Opgesteld op basis van de professionele

Nadere informatie

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren Inhoudsopgave Van de redactie Net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie