Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Dioxinen in veevoer Nr Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal (PvdA), Ter Veer (D66), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra (PvdA), Poppe (SP), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Duivesteijn (PvdA), Stellingwerf (RPF), M. B. Vos (GroenLinks), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), O. P. G. Vos (VVD), Passtoors (VVD), Eisses-Timmerman (CDA), Th. A. M. Meijer (CDA), Hermann (GroenLinks), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Atsma (CDA), Oplaat (VVD), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Herrebrugh (PvdA). Plv. leden: Van Vliet (D66), Van Zuijlen (PvdA), Ravestein (D66), Zijlstra (PvdA), Albayrak (PvdA), Kant (SP), Mosterd (CDA), Bos (PvdA), Van Middelkoop (GPV), Van der Steenhoven (GroenLinks), Scheltema-de Nie (D66), Verbugt (VVD), Te Veldhuis (VVD), Cornielje (VVD), Buijs (CDA), Rietkerk (CDA), Karimi (Groen- Links), Kamp (VVD), Reitsma (CDA), Van Wijmen (CDA), Patijn (VVD), Dijksma (PvdA), Belinfante (PvdA), Voorhoeve (VVD), De Boer (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Bijleveld- Schouten (CDA), Middel (PvdA), Essers (VVD), voorzitter, Dankers (CDA), Oudkerk (PvdA), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD), Rouvoet (RPF), De Vries (VVD), Van Vliet (D66), Van Blerck-Woerdman (VVD), Passtoors (VVD), Eisses-Timmerman (CDA), Gortzak (PvdA), Hermann (GroenLinks), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Van Gent (GroenLinks), Arib (PvdA), Spoelman (PvdA), Kant (SP), E. Meijer (VVD), Van der Hoek (PvdA). Plv. leden: Van t Riet (D66), Rehwinkel (PvdA), Eurlings (CDA), Apostolou (PvdA), Örgü (VVD), Van de Camp (CDA), Noorman-den Uyl (PvdA), Ravestein (D66), Weekers (VVD), Schutte (GPV), Cherribi (VVD), Schimmel (D66), Terpstra (VVD), Udo (VVD), Visser-van Doorn (CDA), Belinfante (PvdA), Harrewijn (Groen- Links), Ross-van Dorp (CDA), Th. A. M. Meijer (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Duijkers (PvdA), Smits (PvdA), Marijnissen (SP), O. P. G. Vos (VVD), Hamer (PvdA). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 juli 1999 De vaste commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1 en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 hebben op 30 juni 1999 overleg gevoerd met staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Borst-Eilers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brieven d.d. 11, 15, 17, 18 en 29 juni 1999 inzake Dioxine (26 577, nr. 11 t/m 15). Van het overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer Waalkens (PvdA) was blij dat de Kamer zeer regelmatig wordt geïnformeerd over de stand van zaken als het gaat om de dioxine. Hij vroeg of acties zijn ondernomen om een aantal maatregelen aan te passen en hoe het debat met de productschappen en de maatschappelijke organisaties, zoals Consumentenbond, vorm heeft gekregen. Is het mogelijk om de PCB-opsporingsmogelijkheid te benutten om aan te kondigen dat dioxine is gevonden in bepaalde producten? Wordt dat Europees geaccepteerd? Alle zuivelproducten vallen onder het Europese besluit; dus ook de magere zuivelproducten. Is dat wel terecht? Het vetpercentage in die producten is namelijk lager dan 2. Doet dat wel recht aan de problemen en risico s die met deze producten worden gelopen? De heer Atsma (CDA) vroeg wat is gedaan met de moties inzake de dioxine die enige tijd geleden in de Kamer zijn aangenomen. Hij vond het belangrijk dat de bron van het kwaad voor een belangrijk deel is getraceerd. De vraag is nu echter wie waarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Er is sprake van een grote schade in de pluimveesector, de zuivelsector en aanverwante sectoren. De staatssecretaris heeft eerder al gezegd dat in principe de veroorzaker van het kwaad daarop zou moeten worden aangesproken. Daar was hij het wel mee eens, maar hij was bang dat hier het gezegde opgaat: van een kale kip kun je niets plukken. Daar komt bij dat de overheid ook inschattingsfouten heeft gemaakt. Kan de overheid dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor delen van de schade? Met een grote meerderheid van stemmen is destijds een motie aangenomen, waarin wordt gepleit voor een Europees bureau voor voedsel, dat KST40493 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1999 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 1

2 waakt over de voedselkwaliteit en voedselveiligheid. In de Europese Commissie is daar niet echt enthousiast op gereageerd. De heer Atsma vond dat onbegrijpelijk. Hij ging ervan uit dat de staatssecretaris pogingen in het werk zal stellen om alsnog te komen tot een uniforme Europese aanpak. Over de communicatie binnen het departement is destijds ook een motie aangenomen. Wat wordt met die motie gedaan? Dit ook in het licht van de recente uitspraken van de nieuwe minister van LNV, die op zijn minst liet doorschemeren dat er niet veel zal veranderen. De heer Atsma wilde ten slotte wijzen op de motie over de grote risico s voor de voedselveiligheid en de plaats daarin van de vetsmelterijen. In die motie die overigens onvoldoende steun kreeg in de Kamer werd aangedrongen op scherpe maatregelen. De Europese Commissie heeft kennelijk ook een vernietigend oordeel over de gang van zaken binnen een aantal Nederlandse vetsmelterijen. Hij was benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris op dit oordeel. Hij vond dat, als het gaat om de voedselveiligheid, er geen enkel risico mag worden genomen. De heer Ter Veer (D66) merkte op dat hetgeen staat in de alinea die handelt over de vetopwerkers van de brief van 29 juni, conform is hetgeen hij zich daarbij voorstelt. Nu moet echter het ijzer worden gesmeed als het heet is en een aantal andere punten rondom de voerelementen die in het mengvoer worden gestopt, worden aangepakt. Zo was hij van mening dat er geen kadavers meer in diervoer moeten worden gestopt. Er zijn veel enkelvoudige voedermiddelen die nog beoordeeld moeten worden. Het productschap van diervoerders heeft een slechte staat van dienst. Er moet nu niet willoos en werkloos worden toegekeken. Bovendien is het weer in zwang geraakt om swill uit vliegtuigen, boten en van buitenlandse herkomst te gaan vervoederen. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, niet alleen voor het productschap diervoerders, maar ook voor de staatssecretaris. De heer Ter Veer was het eens met de stelling op pagina 3 van de brief van 29 juni dat de betrokken partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het verhaal van de schade. Het is catastrofaal en enorm in omvang en het heeft grote politieke consequenties gehad in België, maar de materiële schade behoort te worden verhaald daar waar ze is veroorzaakt en dat is in die productieketen. De heer Poppe (SP) merkte op dat het productschap voor veevoeders met LNV heeft besloten om een aantal risicovolle afvalstromen te verbieden, zoals frituurvetten en vetten uit tankwagens en vetputten. Verder heeft de minister van VROM besloten om de sector door te lichten. Wordt dat bedoeld met het lopend onderzoek van de AID en de inspectie milieuhygiëne, waarin de brief van 29 juni over wordt gesproken? Of laat de minister van VROM een apart onderzoek doen door de handhavers in deze afvalverwerkende sector? In de brief van 29 juni schrijven de bewindslieden dat er geen norm was voor dioxine, maar dat nu 6 picogram wordt aangehouden. Op welk moment zal worden gecontroleerd of er dioxine of andere gevaarlijke stoffen in de grondstoffen zitten? Gebeurt dat op het moment dat die grondstoffen in een van die bedrijven binnenkomt of als het van zo n bedrijf naar de mengvoederindustrie gaat? De grondstoffen worden in het buitenland opgehaald in tankwagens, waar eerst chemicaliën in hebben gezeten en die tussendoor niet worden gewassen. In 1997 had de heer Poppe daar vragen over gesteld. De staatssecretaris schrijft in haar brief dat het AID daar geen onderzoek naar heeft gedaan, omdat het niet hard genoeg was. Hij had echter de bedrijven genoemd waar dat gebeurt. Hij vond dit dan ook geen bevredigend antwoord. Wat gaat er nu gebeuren om te voorkomen dat die tankwagens weer met chemicaliën heen en met vetten terug rijden? Hoe gaat dat gecontroleerd worden? Op het moment Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 2

3 dat zij aanleveren bij de verwerker? Dat zou goed zijn. Anders wordt het opgebulkt en gemengd en dan komt men altijd onder die 6 picogram uit. Worden er maatregelen genomen zodat partijen die binnenkomen niet gemengd kunnen worden met andere partijen om daarmee onder een bepaalde norm te blijven of aan een bepaalde kwaliteit te gaan voldoen? Wie gaat dat controleren? De handhavers van milieuvergunningen of de KDD, RVV en AID? Hebben die genoeg deskundigheid in huis? Wordt er een team van mensen op gezet die in staat is om steekproefsgewijs te controleren of de spullen die binnenkomen zuiver zijn? De heer Van der Vlies (SGP) vond het tekenend dat er geen normstelling is als het gaat om dioxine in veevoeder. Er is nu een voorlopige norm geïntroduceerd, 6 picogram. Een definitieve norm moet echter nog worden bepaald en internationaal geaccordeerd. Als die norm er is, moet die gecontroleerd en gehandhaafd worden. Daar heeft het kennelijk aan ontbroken. Dat heeft te maken met de internationale vertakking van de toelevering van de veevoederbedrijven. Daarover wordt in de brief van 29 juni ook gesproken als het gaat om de bron van de dioxineverontreining. Wanneer kan die normstelling tegemoet worden gezien? De afkondiging van 10 juni kon na onderzoek door de RVV en AID op 12 juni worden ingetrokken. Wat zat daar achter bij België? Als het om een systeemfout gaat, moet die worden opgespoord en uitgebannen. In Duitsland is een verontreinigde soepkip aangetroffen, die in Nederland is geslacht. Hoever moet worden gegaan om het levende materiaal in de productiegang van het productiebedrijf naar de consument te kunnen traceren? Heeft de staatssecretaris daar een visie over? Hoe wordt daar in de Europese Commissie over gedacht? Zitten er lacunes in het registratiesysteem? Hoe gaat dat internationaal worden opgelost? Over de early-warningproblematiek, het effectief en snel oppikken van signalen die de veiligheid van de voedselketen raken, wordt een extern advies gevraagd. Dat kan nuttig zijn, maar de heer Van der Vlies vreesde dat dat allemaal wel veel tijd gaat kosten. Die tijd wilde hij het apparaat en de bewindslieden liever niet gunnen. De schade is aanzienlijk. De heer van der Vlies was ook van mening dat de overheid niet kan zeggen: zeg maar hoeveel het was, dan zullen wij het geld gireren. Zo werkt dat niet. Maar zal de schade überhaupt te verhalen zijn en op een werkbare termijn? Hij vroeg of er een voorziening kan worden getroffen die helpt om de moeilijkheden die er kunnen zijn te overbruggen, zonder daarbij verplichtingen of aansprakelijkheden over te nemen. De heer Oplaat (VVD) was tevreden dat de Kamer uitgebreid op de hoogte wordt gehouden door het kabinet. In de brief van 17 juni wordt gesproken over het laag risico materiaal en de verwerking van Belgisch slachtafval van niet besmette bedrijven in de Nederlandse destructoren. Waarom heet het «laag risico materiaal», als in de brief wordt gegarandeerd dat dat niet verontreinigd is? Is er contact geweest met het bedrijfsleven over deze maatregel? Kunnen de bewindslieden garanderen dat als gevolg van de samenwerking met de Belgische autoriteiten in elk geval geen besmet materiaal in de Nederlandse voedselketen terechtkomt? De heer Oplaat vroeg hoe het staat met de schadeclaims en of de regering van plan is om bepaalde sectoren die door de dioxinecrisis in problemen zijn gekomen, te gaan ondersteunen. Wat gaan andere Europese lidstaten doen? Wat zijn de gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van Nederland? Wie kan voor alle ellende aansprakelijk worden gesteld? Het moge duidelijk zijn dat de vetsmelters aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verder is de Belgische regering nalatig geweest en is de Nederlandse regering ook niet ongeschonden uit de strijd gekomen. In de brief van 29 juni maken de bewindslieden zich dan ook wat al te gemak- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 3

4 kelijk af van het vraagstuk van de aansprakelijkheid. In die brief wordt de verantwoordelijkheid expliciet gelegd bij de Belgische vetsmelters. Kan de staatssecretaris de garantie geven dat bij eventuele schadeclaims de Nederlandse overheid, juridisch gezien, vrijuit gaat? Hoe zit het met het exportbeleid? De heer Stellingwerf (RPF) was blij met het goede informatieniveau. De Nederlandse sector heeft klappen gekregen door de dioxinecrisis. Buiten de eigen schuld om werd men geconfronteerd met de consequenties. Natuurlijk kan dan worden gezegd dat het bedrijfsleven dat de problemen heeft veroorzaakt, zal moeten dokken. Hij was het daar in beginsel wel mee eens, maar van een kale kip is het moeilijk veren plukken. De individuele pluimveehouder komt daar ook niet veel verder mee. Dat geldt ook voor de sector in Nederland. Is er een vergelijking denkbaar met de situatie rond de varkenspest? Ook de varkenshouders werden geconfronteerd met grote schadeposten. Toen is ervoor gekozen om miljarden aan schadeloosstelling uit te keren. De Europese Commissie heeft gemeld dat de lidstaten compensatie mogen verstrekken aan de boeren. Is binnen de EU besproken of het mogelijk is daar een gemeenschappelijke lijn in te trekken? Is bekend hoe groot de schade voor de Nederlandse sector is? Wordt op het niveau van de Europese Unie nagedacht over de vraag in hoeverre het ethisch verantwoord is om omwille van een prijsopdrijvend effect, dieren af te maken? Dat is even aan de orde geweest, maar was gelukkig snel weer van de baan. Het antwoord van de regering De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelde mee dat in de onderscheiden departementen instructies zijn gegeven op het punt van snelle communicatie binnen de departementen en de horizontale communicatie tussen beide departementen. Heden is aan het bureau Beerenschot gevraagd om op korte termijn over een aantal punten advies uit te brengen. Daarbij ging het met name om de vraag hoe de veiligheid in de hele voedselketen optimaal kan worden gewaarborgd. Daarbij staan drie opdrachten centraal. 1. Analyseer de interne organisatie en communicatie en formuleer zo nodig voorstellen om die te optimaliseren. Daaronder is dan ook begrepen het voornemen van de staatssecretaris om bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een coördinatiepunt in te stellen. 2. Bekijk wat kan worden gedaan in het belang van een eenduidige communicatiestructuur in de richting van de Nederlandse bevolking en de pers en in hoeverre kan worden samengewerkt met consumentenorganisaties en andere relevante instellingen. 3. Doe concrete suggesties voor de organisatie en communicatie rond de risico s van voedselveiligheid in internationaal verband, waarbij de geldende Europese afspraken uitgangspunt moeten zijn. Hoe kan Nederland daar effectiever mee omgaan? Bij dat alles staat de vraag centraal hoe het voorzorgsprincipe snel, zorgvuldig en doeltreffend in praktijk kan worden gebracht. Er moet geen onnodige paniek worden gezaaid, maar er moet wel open worden gecommuniceerd. De minister had regelmatig contact met de Consumentenbond; steeds als er weer een nieuwe melding kwam, die haar noopte tot aanvullende maatregelen. De Consumentenbond was blij dat zij werden geïnformeerd, maar had geen behoefte om zich te committeren. Daarover moet met consumentenorganisaties worden gesproken, want het zou goed zijn als men het samen eens zou zijn over de vraag of de bevolking moet worden gewaarschuwd en hoe dat moet gebeuren. Op 16 juni heeft het Europees wetenschappelijk comité geadviseerd om Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 4

5 normen voor de PCB s vast te stellen en die voor de controle te gebruiken. In melkproducten mag minder dan 100 nanogram PCB s per gram vet zitten. In pluimveeproducten mag er minder dan 200 nanogram per gram vet zitten. Op 25 juni heeft de directeur-generaal van het desbetreffende directoraat-generaal bevestigd dat de Europese Commissie dit advies heeft overgenomen. Dit is nu de erkende norm. Alle laboratoria die een «sterlab-erkenning» hebben voor de PCB-bepalingsmethoden kunnen voor de controle van die norm ingezet worden. Daardoor kunnen meer testen worden gedaan en is sneller bekend wat er met de producten aan de hand is. Volgens de Europese beschikking moeten magere producten ook onder de maatregel vallen, aangezien men het vetpercentage niet verwaarloosbaar vindt en vet het risicomateriaal is als het gaat om dioxine. Dus ook producten die zo n 1,5% vet bevatten moeten volgens deze norm worden beoordeeld. De heer Ter Veer zei dat kadavers eigenlijk niet meer in veevoer moeten worden verwerkt. De minister begreep dat emotioneel goed. Veel Nederlanders zullen dat intuïtief ook zo aanvoelen. Kadavers van herkauwers, runderen, schapen en geiten, mogen nu al niet worden verwerkt, dit in verband met BSE-risico. Pluimvee, paarden en varkens worden gedestrueerd volgens Europese normen. Het eindproduct voldoet aan microbiologische parameters en mag volgens Europese normen vervoederd worden voor niet-herkauwers. De destructiebedrijven in Nederland hebben als bijproduct diervoeder, waaronder voeder voor huisdieren. Als er een verbod komt op het verwerken van kadavers in diervoer, zal dat hoge kosten opleveren voor de boeren, aangezien het destructiebedrijf dan geen inkomsten meer heeft uit deze diervoederproductie. Aan de vraag wat er allemaal wel en niet in veevoer mag, zit een rationele en emotionele kant. Er moet een goed evenwicht tussen die twee kanten worden gevonden. De minister zegde toe de Kamer over dit punt nog een notitie toe te sturen. Er is nu een dioxinenorm van 6 picogram. De minister was er voor dat te controleren als de grondstoffen worden geleverd. De onrust is groot geweest. Die onrust kan geringer zijn als men elkaar in Europa eerder waarschuwt en wel op een moment dat de producten nog bij de consumenten kunnen worden weggehouden; dus voordat ze op de schappen liggen. Toen de minister op 10 juni het bericht kreeg uit België dat verdacht veevoer was geleverd aan vier Nederlandse melkveebedrijven, had zij, gezien het voorzorgprincipe, de melkfabriek aan wie die bedrijven geleverd hebben, gevraagd even pas op de plaats te maken. Zij was zeer verbaasd op 12 juni een officiële mededeling uit België te krijgen dat alles wat twee dagen eerder was gezegd, werd geannuleerd. Dat was niet fraai. De minister vond het vervelend dat er in zo n laat stadium nog een besmette soepkip, die in Nederland was geslacht, in Duitsland boven water is gekomen. Als het bekend was geworden op het moment dat de kippen bij de Nederlandse slachterijen werden afgeleverd, hadden ze allemaal nog terug kunnen worden gehaald. Nu is het wel geprobeerd, maar niet meer gelukt en is er toch nog een in Duitsland boven water gekomen. Zij vond echter dat als er iets gebeurt, de hele keten moet worden nagelopen en er maatregelen moeten worden genomen. Laag risicomateriaal is dierlijk afval van dieren die goedgekeurd zijn voor consumptie, zoals poten. Dat materiaal vormt een laag risico voor de gezondheid van mens en dier. De Belgische regering heeft verzocht een deel van de destructie van dit materiaal over te nemen, zodat zij hun capaciteit konden gebruiken voor hun dioxinerisicomateriaal. De minister heeft daarin toegestemd, aangezien België ook heeft geholpen toen Nederland tijdens de varkenspest een tekort aan destructiecapaciteit had. Het materiaal moest wel een officieel Belgisch certificaat hebben, waaruit bleek dat het echt niet met dioxine was besmet en dat de Belgische Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 5

6 overheid daarvoor instond. Bovendien nam de Inspectie waren en veterinaire zaken monsters. Zo is geprobeerd het aan alle kanten dicht te schroeien. De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij deelde mee dat onmiddellijk na de melding van de Belgische autoriteiten langs diverse sporen is gewerkt. Een spoor was de voerleveranties aan Nederlandse pluimveebedrijven en een ander dat van de voerleveranties aan Nederlandse varkensbedrijven. Er zijn verschillende monsters genomen en geanalyseerd. Alle uitslagen waren negatief. Van de bedrijven die het verdachte veevoer hebben gebruikt zijn de broedeieren bemonsterd, evenals de varkens die het voer hebben gekregen en het vlees van kippen afkomstig van deze bedrijven. Ook daarvan waren alle uitslagen negatief. Vervolgens zijn de vetstromen van de vetopwerkers, waaronder stromen uit de risicoperiode, onderzocht. Ook die uitslagen waren negatief. De uitslagen van de monsters van de grondstoffen die door Rendac zijn gebruikt, waren ook negatief. Een aantal monsters zitten nu in de heranalyse. Zij trok de conclusie dat er geen dioxineverontreiniging van veevoer, geleverd aan pluimvee- en varkensbedrijven in Nederland heeft gespeeld, dat er geen dioxineverontreiniging in Nederlandse pluimvee- en varkensproducten in de desbetreffende ketens is aangetroffen en dat er geen dioxineverontreiniging in Nederlandse vetleveranties is aangetroffen en er tot nu toe er zijn nog een aantal monsters in heranalyse geen dioxineverontreiniging in Rendacpluimveedestructiemateriaal is aangetroffen. De monsters zijn overigens niet alleen aangeleverd door de bedrijven zelf, maar er zijn ook monsters getrokken door RVV en AID. Er wordt met de productschappen gesproken over de concrete acties naar aanleiding van deze affaire. Dat gebeurt in goede harmonie. Men is het er nog niet over eens hoe het er precies uit zou moeten zien, maar iedereen is ervan overtuigd dat er maatregelen moeten worden genomen. Dat is al een grote stap voorwaarts. De staatssecretaris was van mening dat de dioxineproblematiek duidelijk is terug te voeren op incorrect handelen van individuele en private marktdeelnemers. Door bestaande handelsstromen en verwevenheid in de sector, zijn ook besmette en verdachte partijen diervoer Nederland binnengekomen. De inschattingsfout van de overheid had met name te maken met de manier van informeren van de consument en de Kamer. Er zijn op het moment dat de zaken bekend werden op 10 en 12 mei bepaalde acties in gang gezet. Door zeer adequaat te reageren op berichtgeving uit België op 10 juni heeft het bedrijfsleven meer schade geleden, dan wanneer die actie niet was ondernomen. België heeft het bericht later weer ingetrokken, maar het bedrijfsleven heeft wel enorme schade opgelopen. Er is dus zeer adequaat gehandeld, maar helaas op verkeerde informatie. Daarom moet de schadeclaim liggen bij degene die de schade heeft veroorzaakt. Zij zag geen reden om een andere gedachtelijn te volgen. De Europese Commissie heeft niet verboden om staatssteun te geven. Dat betekent echter niet dat er een Europese ruif is, waar Nederland ook geld uit zou kunnen halen. De staatssecretaris meende dat er geen sprake moet zijn van staatssteun, aangezien het gaat om incorrect handelen van individuele en private marktdeelnemers, waar dan ook ter wereld. De analogie met de schadevergoeding bij varkenspest is een verkeerde. Bij de varkenspest zijn er bestrijdingsmaatregelen genomen, waarbij schadeloosstellingen een rol speelde. Daarnaast werden dieren overgenomen uit welzijnsoogpunt. Er was op dat moment geen sprake van een vergoeding voor bedrijfsschade, omdat de overheid aansprakelijk zou zijn. Als het gaat om de communicatie op de departementen is een extern adviesbureau, bureau Berenschot, ingehuurd. De opdracht is inmiddels verleend. Het zal een stevig onderzoek zijn, waarin de komende paar Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 6

7 maanden hopelijk goede aanbevelingen uit voortkomen, waar het ministerie daadwerkelijk verder mee kan. In de Landbouwraad hebben de landbouwministers unaniem tegen de Commissie gezegd dat er gewerkt moet worden aan een Europees bureau voor de voedselveiligheid. De Commissie heeft een halfjaar de tijd gekregen om met concrete voorstellen te komen. De staatssecretaris was een nota over diervoer aan het voorbereiden, evenals een kaderwet diervoer, aangezien bepaalde zaken geregeld moeten worden die nu niet geregeld zijn. Zij had al een aantal regelingen laten versnellen en verscherpen. Zij was echter van mening dat het punt van kadavers in diervoer eerst uitgebreid besproken moet worden. Dat punt zal in de nota diervoer aandacht krijgen. In de nota zal verder de vraag aan de orde komen welke grondstoffen in diervoer horen en welke niet en welke kosten men bereid is daarvoor te betalen. Over de swillproblematiek had zij al uitgebreide brieven geschreven en gezegd dat een aantal zaken nader onderzocht worden. Het is onmiskenbaar waar dat de schijnwerpers op dit moment door die dioxineaffaire gericht zijn op de grondstof vet in diervoer. Met name vetten afkomstig van de vetopwerkers hebben de aandacht gekregen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de oorzaak van de affaire bij de Nederlandse vetopwerkers ligt. Wel zijn de risico s van de werkwijze heel indringend aan het licht gekomen. Met name de onduidelijkheid over de aard en herkomst van grondstoffen is zorgelijk, evenals het feit dat stromen niet voldoende traceerbaar zijn. Er moet meer handhaving en controle komen. Dat is een van de duidelijkste lessen. Op dit moment loopt er een onderzoek van de AID, RVV en de inspectie milieuhygiëne. Mede op basis daarvan zullen nadere maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld voor het voorkomen van verontreiniging met bijvoorbeeld minerale vetten, en zullen de eisen van kwaliteit van vet en het productieproces worden verscherpt. De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ter Veer De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Essers De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Van Overbeeke Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 7

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 241 Enquête vliegramp Bijlmermeer Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 577 Dioxinen in veevoer Nr. 16 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal (PvdA), Ter Veer (D66), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 142 1 26 357 Wijziging van de Destructiewet in verband met de kosten van onschadelijkmaking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 981 Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter, Rosenmöller

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-15 Consumentenraad Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 128 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 23 235 Thuiszorg Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 991 Voedselveiligheid Nr. 112 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 november 2004 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 668 Gekke-koeienziekte (BSE) Nr. 88 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 februari 2003 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 833 Beroepspensioenregelingen Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2001 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 315 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang Nr. 3 HERDRUK 3 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD), voorzitter, Terpstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire

Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire Chronologie belangrijkste feiten MPA-affaire 20 mei!" Vruchtbaarheidsproblemen geconstateerd bij varkens op 3 boerderijen in Noord-Brabant. 26 mei!" Sectie verricht op vier varkens door de faculteit Diergeneeskunde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 23 530 Verdragen in voorbereiding Nr. 39 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 1999 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 469 Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 41 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), Schutte (GPV), Te Veldhuis (VVD), ondervoorzitter, De Cloe (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-26 Gelijke Kansen Raad 21 501-18 Sociale Raad Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 1999 De algemene commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 570 (R 1672) Voorstel van rijkswet van het lid Van Oven tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 484 Toepassing huishoudwater Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 476 Inzet Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Blaauw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie N VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 maart

Nadere informatie

Zie mijn brief van 7 mei 2008 (28 286, nr. 215).

Zie mijn brief van 7 mei 2008 (28 286, nr. 215). Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 15 mei 2008 2070820240 VD.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 312 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 874 Ongeval Transavia-toestel Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen ECLI:NL:CBB:2016:406 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 22-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer 16/717 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 225 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2000 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 136 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 284 Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering van een verbod op xenotransplantatie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 57 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel

Nadere informatie

De staatssecretaris van Economische Zaken T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus EK DEN HAAG. Geachte xxx,

De staatssecretaris van Economische Zaken T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus EK DEN HAAG. Geachte xxx, De staatssecretaris van Economische Zaken T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Postadres Postbus 93122 2509 AC Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 151 2594 AG Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 991 Voedselveiligheid 26 446 Landbouw, Natuurbeheer en Visserij-Beleidsprogramma 1999 2002 Nr. 46 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 938 Leeftijdsgrenzen in de wet- en regelgeving Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 december 1998 De vaste commissies voor Binnenlandse

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangen van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 431 Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 januari 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie