Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.."

Transcriptie

1 . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1

2 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Doel en voorwerp van de Resultaatovereenkomst Artikel 3 Algemene voorwaarden Artikel 4 Duur van de Resultaatovereenkomst Artikel 5 Beëindiging van de Resultaatovereenkomst Artikel 6 Toetreding nieuwe Aanbieders HOOFDSTUK 2 WET EN REGELGEVING Artikel 7 Wet- en regelgeving HOOFDSTUK 3 INHOUD EN UITVOERING MAATWERK BEGELEIDING Artikel 8 Leefgebieden; doelen; aan te bieden soorten activiteiten Artikel 9 Keuzevrijheid cliënt Artikel 10 Opdracht levering Maatwerk Begeleiding aan Cliënten Artikel 11 Uitvoering opdracht Artikel 12 Relatie Aanbieder-Cliënt; vervanging zorgondersteuning en tussentijdse beëindiging Individuele opdracht Artikel 13 Begeleidingsplan Artikel 14 Informatievoorziening tussen Partijen over Individuele opdrachten; Wijzigingen HOOFDSTUK 4 OVERIGE EISEN AAN AANBIEDER Artikel 15 Personeel en protocollen Artikel 16 Social Return on Investment Artikel 17 Informatievoorziening aan de Gemeente Artikel 18 Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Artikel 19 Monitoring Artikel 20 Overleg Artikel 21 Calamiteiten en geweld Artikel 22 Gegevensuitwisseling (iwmo) Artikel 23 (Materiële) controle HOOFDSTUK 5 VERGOEDING, FACTURATIE, BETALING Artikel 24 Vergoeding; Side letter Artikel 25 Facturatie Artikel 26 Aanleveren CAK-gegevens HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 27 Wijziging van de Resultaatovereenkomst Artikel 28 Onderaanneming Artikel 29 Combinatievorming Artikel 30 Overdracht van rechten en fusie Artikel 31 Aansprakelijkheid en vrijwaring Artikel 32 Geheimhouding Artikel 33 Slotbepalingen Ondertekening 2

3 Partijen: 1. Gemeente XXX, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan.krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester (naam) handelend ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. (datum), hierna te noemen: de Gemeente En Aanbieders genoemd in bijlage 1; De Overeenkomst noemt de Gemeente en Aanbieders gezamenlijk Partijen en separaat van elkaar een Partij. De Overeenkomst noemt Aanbieders ook separaat van elkaar Aanbieder. Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: A. De Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik hebben met Aanbieders een Netwerkovereenkomst gesloten voor Uitvoering en innovatie Wmo. Deze Netwerkovereenkomst treedt in werking per 1 januari B. De Netwerkovereenkomst ziet toe op de uitvoering van voorzieningen als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) door de Gemeenten en Aanbieders tezamen, binnen het daarvoor beschikbare budget. C. Onderdeel van de Netwerkovereenkomst is het in de Gemeenten in samenspraak met Aanbieders komen tot een nieuwe invulling (transformatie) van de onderdelen die uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld worden (transitie) naar de Wmo De onderdelen die overgeheveld worden uit de AWBZ zijn: - begeleiding individueel; - begeleiding groep (en indien noodzakelijk ook vervoer); en - kortdurend verblijf (respijtzorg). Deze onderdelen van de AWBZ worden onderdeel van de in de Wmo 2015 bedoelde maatwerkvoorziening begeleiding. Deze maatwerkvoorziening heeft participatie en zelfredzaamheid als doel en richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: Ouderen met somatische en/of psychogeriatrische problematiek; Volwassenen met psychiatrische problematiek; Volwassenen met een verstandelijke beperking; Volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte; Multiprobleem gezinnen; Voor zover noodzakelijk maakt vervoer ook onderdeel uit van de aan te bieden groepsbegeleiding aan Cliënten. D Deze nieuwe invulling van diensten moet voldoen aan de door Gemeenten en Aanbieders onderschreven visie: - waarbij participatie en zelfredzaamheid het doel zijn; - eigen kracht van Cliënten en hun omgeving het vertrekpunt zijn; - mogelijkheden van Cliënten centraal staan; - Gemeenten en Aanbieders vraaggericht en resultaatgericht werken in plaats van claim- en aanbodgericht; - Gemeenten en Aanbieders oog hebben voor de totale context en niet alleen voor individuen daarbinnen; en - Gemeenten en Aanbieders streven naar ontschotting en vermindering van administratieve lasten. 3

4 E. Gemeenten en Aanbieders realiseren zich dat het realiseren van deze visie een groot beroep doet op het aanpassingsvermogen en de eigen verantwoordelijkheid van Cliënten, het verandervermogen van Aanbieders en hun medewerkers en de faciliterende rol van de Gemeenten en met zich meebrengt dat Partijen met respect voor hun wederzijdse belangen en rollen een intensief ontwikkelproces ingaan. F. Gemeenten wensen voorts de onder D genoemde visie met betrekking tot Maatwerk Begeleiding te realiseren, afgestemd op het door het Rijk jaarlijks ter beschikking gestelde budget. Partijen zullen vooral kijken naar te realiseren besparingen door middel van het verminderen van bureaucratie, het verlagen van administratieve lasten en een innovatieve prijsopbouw en bekostigingsmodel. G. De Maatwerk Begeleiding bevordert, behoudt of compenseert de zelfredzaamheid en participatie van een Cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. De Maatwerk Begeleiding wordt ingezet als een Cliënt over onvoldoende eigen kracht bezit, het sociale netwerk onvoldoende in staat is te helpen en geen geschikte algemene voorziening aanwezig is. H. Elke Gemeente sluit afzonderlijk een Resultaatovereenkomst Maatwerk Begeleiding met de Aanbieders die in haar gemeente deze maatwerkvoorziening gaan leveren. Deze Resultaatovereenkomst betreft de levering van Maatwerk Begeleiding in de Gemeente XXX. I. Enkel Aanbieders die i) deelnemen aan de Netwerkovereenkomst, ii) voldoen aan de eisen in deze Resultaatovereenkomst en iii) deze door ondertekening ook volledig onderschrijven, mogen deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst. De in de Resultaatovereenkomst omschreven diensten mogen echter enkel door de Aanbieder worden gestart, nadat de betreffende Aanbieder met de Gemeente een Sideletter heeft gesloten. De Side letter wordt telkens voor een jaar afgesloten, tenzij Partijen schriftelijk een afwijkende periode overeenkomen. Partijen verklaren als volgt overeen te zijn gekomen: HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begrippen Aanbieder: Algemene voorziening: Aspirant-aanbieder Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van de Netwerkovereenkomst, deze Resultaatovereenkomst en de Sideletter jegens de Gemeente gehouden is de Maatwerkvoorziening begeleiding te leveren. Een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is en dat is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie of opvang (artikel lid 1 Wmo 2015). een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geschikt en in staat is Maatwerk Begeleiding te leveren en partij wil worden bij deze Resultaatovereenkomst. Begeleidingsplan: het plan als bedoeld in artikel 13. Beschikking: Een beschikking als bedoeld in artikel Wmo 2015, afgegeven door de Gemeente aan een persoon, waarmee die persoonmaatwerk Begeleiding verstrekt krijgt. 4

5 CAK: Calamiteit: Cliënt: Collectieve voorziening: Crisissituatie: Gemeenten: Individuele opdracht: Maatwerk Begeleiding: Netwerkovereenkomst: Participatie: Regievoering: Respijtzorg: Resultaat: Resultaatovereenkomst: Side letter: Sociaal Netwerk: Spoed: Toegang: Verordening Wmo 2015: Centraal Administratiekantoor. niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. Personen die op grond van een Beschikking recht hebben op Maatwerk Begeleiding. een collectief georganiseerde Maatwerkvoorziening een situatie die volgens de Aanbieder een onmiddellijke en tijdelijke ondersteuning vereist in het hier en nu. de gemeenten die de Netwerkovereenkomst Uitvoering en innovatie Wmo 2015 hebben gesloten. de in artikel 10.1 bedoelde opdracht om aan een Cliënt Maatwerk Begeleiding te leveren. op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een Cliënt afgestemd geheel van activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de Cliënt opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven (artikel lid 1 Wmo 2015). de Netwerkovereenkomst Uitvoering en innovatie Wmo 2015 zoals deze tussen Gemeenten en Aanbieders per 1 januari 2015 in werking is getreden, met inbegrip van in werking getreden wijzigingen. deelnemen aan het maatschappelijke verkeer (artikel lid 1 Wmo 2015). vorm van sturing die professional(-s) en Cliënt actief samenbrengt en betrekt bij het definiëren van de ondersteuning/begeleidingsbehoefte en de afstemming daarvan. de tijdelijke overname van zorg binnen of buiten de thuissituatie- waardoor mantelzorgers even ontlast worden. een door Gemeente op het niveau van Cliënt benoemde doelstelling als bedoeld in artikel 8.2. De onderhavige overeenkomst zoals deze tussen Gemeente en Aanbieders is gesloten, met inbegrip van in werking getreden wijzigingen. brief (behorend bij de Resultaatovereenkomst) waarin specifieke zaken zijn vastgelegd, één en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 24. personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie Cliënt een sociale relatie onderhoudt (artikel lid 1 Wmo 2015) de situatie waarbij de Gemeente voor een Cliënt aangeeft dat conform artikel 11.1, laatste zin, dient te worden gehandeld. de weg die Cliënt bewandelt om een Algemene voorziening of Maatwerkvoorziening geleverd te krijgen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 zoals deze luidt op 1 januari 2015, waarbij eventuele wijzigingen hiervoor in de plaats komen. 5

6 Wmo 2015: Zelfredzaamheid: Zorgperiode: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zoals deze luidt op 1 januari 2015, waarbij eventuele wetswijzigingen hiervoor in de plaats komen. in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (artikel lid 1 Wmo 2015) periode van vier weken, gelijk oplopend met de periodes zoals gehanteerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK) dat de eigen bijdrage regelingen uitvoert. Artikel 2: Doel en voorwerp van de Resultaatovereenkomst 2.1 Deze Resultaatovereenkomst heeft als doel het in samenwerking tussen Partijen uitvoeren van voldoende, kwalitatief goede, doelmatige en doeltreffende Maatwerk Begeleiding binnen de Gemeente. 2.2 Deze Resultaatovereenkomst bevat de tussen Partijen gemaakte afspraken over het uitvoeren, monitoren en vergoeden van Maatwerk Begeleiding aan Cliënten. Artikel 3: Algemene voorwaarden 3.1 Op deze Resultaatovereenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Gorinchem van toepassing. De algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 2 bijgevoegd bij deze Resultaatovereenkomst. 3.2 Op deze Resultaatovereenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Aanbieder niet van toepassing. 3.3 In het geval van tegenstrijdigheden geldt de navolgende rangorde in documenten: 1. de Individuele opdracht; 2. de Side letter; 3. deze Resultaatovereenkomst; 4. de Netwerkovereenkomst; 5. de algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Gorinchem. Bij tegenstrijdigheden gaat het laagst genummerde document voor. Artikel 4: Duur van de Resultaatovereenkomst 4.1 De Resultaatovereenkomst treedt in werking op de eerste dag van de eerste Zorgperiode van Deze Resultaatovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar en eindigt derhalve van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is, op 31 december De Gemeente kan de duur van deze Resultaatovereenkomst maximaal 4 maal met een jaar verlengen. Een eventueel besluit tot verlenging wordt Aanbieders een half jaar voor het eindigen van de Resultaatovereenkomst schriftelijk medegedeeld. Artikel 5: Beëindiging van de Resultaatovereenkomst 5.1 Iedere Partij heeft het recht om haar deelname aan deze Resultaatovereenkomst tussentijds per aangetekende brief en onder opgaaf van redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 kalendermaanden, rekenend vanaf datum verzenden aangetekende brief, tegen het einde van een kalendermaand, zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn. De Resultaatovereenkomst wordt 6

7 voortgezet door de overige Partijen, tenzij de Gemeente de opzeggende Partij is, in welk geval de Resultaatovereenkomst voor alle Partijen eindigt. 5.2 De Gemeente heeft het recht deze Resultaatovereenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk per aangetekende brief, zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn, te ontbinden met een Aanbieder, indien er sprake is van een substantiële tekortkoming door de betreffende Aanbieder en/of de door deze Aanbieder ingeschakelde derde(n) jegens de Gemeente in de nakoming van één of meerdere voorwaarden uit deze Resultaatovereenkomst en/of Side letter(s) en/of Individuele opdrachten, nadat de Gemeente de Aanbieder schriftelijk in gebreke heeft gesteld om de tekortkomingen binnen een redelijke termijn van maximaal 30 dagen te herstellen, doch herstel door de Aanbieder binnen die termijn uit is gebleven. Onder een substantiële tekortkoming wordt in ieder geval verstaan: a. dat na het sluiten van deze Resultaatovereenkomst alsnog blijkt dat deze in strijd met het mededingingsrecht tot stand is gekomen; b. fraude van Aanbieder; en/of c. een tekortkoming die het gevolg is van opzet/grove schuld van Aanbieder; en/of d. gebrek aan personeel (ook ten gevolge van verzuim); en/of e. niet-nakoming van één of meer van de artikelen artikel 7.1 aanhef en sub a, 10.1, 11.1, 13.1, 14, 17, 18 en 19, 21, en 23 van deze Resultaatovereenkomst. 5.3 Artikel 5.2 laat onverlet: a. het recht van de Gemeente om met de betreffende Aanbieder verbeterafspraken te maken, indien de tekortkoming in de nakoming naar de mening van Gemeente (nog) niet tot ontbinding dient te leiden; en b. het recht van de Gemeente op terugvordering van ten onrechte gedane betalingen; en c. de mogelijkheden tot ontbinding van deze Resultaatovereenkomst en het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet. 5.4 De Gemeente heeft het recht deze Resultaatovereenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief op te zeggen jegens Aanbieder, derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn en bovendien zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn bij/indien: a. de Netwerkovereenkomst met Aanbieder om welke reden dan ook eindigt; en/of b. op het moment dat uiterlijk op 31 december van enig jaar geen overeenstemming kan worden bereikt met Aanbieder over de Side letter voor het volgende jaar; en/of c. faillissement van Aanbieder; en/of d. een al dan niet voorlopige surséance van betaling van Aanbieder; en/of e. een besluit tot, gehele of gedeeltelijke, liquidatie van Aanbieder; en/of f. er executoriaal beslag wordt gelegd bij Aanbieder, dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven of binnen deze termijn door Aanbieder een voorlopige voorziening tot opheffing is aangevraagd en deze aanvraag is afgewezen; en/of g. Aanbieder zonder schriftelijke goedkeuring van de Gemeente wordt overgenomen door een derde, dan wel fuseert of splitst, overdracht van aandelen plaatsvindt of op enige andere wijze de zeggenschap over de onderneming van Aanbieder aanmerkelijk wijzigt; en/of h. de onderneming van de Aanbieder geheel of ten dele beëindigd wordt; en/of i. Aanbieder 6 aaneengesloten maanden geen Maatwerk Begeleiding heeft verleend aan Cliënten; en/of 7

8 j. Aanbieder in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan 30 kalenderdagen. 5.5 Indien de Resultaatsovereenkomst en/of Side letter om welke reden dan ook wordt beëindigd of eindigt, dan eindigt op die datum eveneens de Individuele opdracht tot zorgverlening aan Cliënt, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. De Aanbieder werkt mee aan een zorgvuldige overdracht van Cliënten aan een andere Aanbieder naar keuze van Cliënt en doet dit in overleg met en na akkoord van de Gemeente. 5.6 Indien de Resultaatovereenkomst en/of Side letter met of door een Aanbieder om welke reden dan ook wordt beëindigd of eindigt, dan dient Aanbieder te voldoen aan de betreffende regelingen in het arbeidsrecht en/of de van toepassing zijnde CAO en treden Aanbieder en Gemeente direct in overleg. Dit overleg is gericht op het bepalen van een goede wijze waarop de gewenste overdracht van personeel aan één of meer resterende Aanbieders kan plaatsvinden. Doel hiervan is het zoveel als mogelijk in stand houden van de relatie Cliënt en begeleider. De Aanbieder geeft voor dit overleg de Gemeente inzicht in de aard en omvang van de verplichtingen met betrekking tot personeel en dienstverlening aan Cliënten. Aanbieder treedt in nauwe afstemming met de Gemeente in overleg met één of meer resterende Aanbieders en/of Aspirant- Aanbieders over de overname van personeel. Aanbieder verplicht zich binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid tot volledige medewerking bij voornoemde overname. Indien naar het oordeel van de Gemeente het overleg onvoldoende voortgang maakt, dan is de Aanbieder op aanwijzen van de Gemeente verplicht meer resterende Aanbieders bij dit overleg te betrekken danwel op eigen kosten - een onafhankelijke mediator in te schakelen. 5.7 Indien de Resultaatovereenkomst met een Aanbieder op grond van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Aanbieder ontbonden wordt, dan kan de betreffende Aanbieder gedurende 1 jaar na datum ontbinding niet opnieuw deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst. Indien de Resultaatovereenkomst wordt ontbonden vanwege fraude, opzet of grove nalatigheid, bedraagt de in de vorige volzin bedoelde termijn een door de Gemeente te bepalen termijn van maximaal 5 jaar. 5.8 Bepalingen van deze Resultaatovereenkomst die materieel van betekenis blijven nadat de Resultaatovereenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die bepalingen naleving verlangen. Artikel 6: Toetreding nieuwe Aanbieders 6.1 Gedurende de looptijd van deze Resultaatovereenkomst kunnen Aspirant-Aanbieders zich aanmelden bij de Gemeente. Zij kunnen alleen deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst als zij gelijktijdig deelnemen aan de Netwerkovereenkomst. Als de Gemeente besluit tot toelating sluit zij namens alle Partijen deze Resultaatovereenkomst inclusief tussen Partijen overeengekomen wijzigingen. 6.2 Partijen worden middels het digitaal platform op de hoogte gesteld van toetreding van een nieuwe Aanbieder. HOOFDSTUK 2: WET EN REGELGEVING Artikel 7: Wet- en regelgeving 7.1 Aanbieder voldoet bij het uitvoeren van de Maatwerk Begeleiding aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot: a. regels gesteld bij of krachtens de Wmo 2015 en bij of krachtens de Verordening Wmo 2015; 8

9 b. de Wet BIG; c. de WGBO; d. de Wet bescherming persoonsgegevens; 7.2 Aanbieder garandeert dat hij Maatwerk Begeleiding zal uitvoeren in overeenstemming met de gebruikelijke zorgvuldigheids/kwaliteitsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de zorg- en welzijnssector. HOOFDSTUK 3: INHOUD EN UITVOERING MAATWERK BEGELEIDING Artikel 8: Leefgebieden; doelen; aan te bieden soorten activiteiten. 8.1 Maatwerk Begeleiding is gericht op het zo zelfredzaam mogelijk kunnen (blijven) meedoen van Cliënten, op het moment dat dit (even) niet (geheel) zelfstandig lukt en/of het sociaal netwerk en/of algemene voorzieningen dit niet (volledig) kunnen bereiken. Daarnaast zorgt het Maatwerk ervoor dat Cliënten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen (blijven) wonen. Maatwerk Begeleiding kan plaatsvinden op één of meer van de volgende leefgebieden: a. Financiën b. Dagbesteding c. Huisvesting d. Huiselijke relaties e. Geestelijke gezondheid f. Lichamelijke gezondheid g. Verslaving h. Activiteiten dagelijks leven i. Sociaal netwerk j. Maatschappelijke participatie k. Justitie 8.2 De Gemeente geeft in de Individuele opdracht aan welke concrete doelen per toepasselijk leefgebied bereikt dienen te worden en welke van de volgende soorten activiteiten door Aanbieder aangeboden kunnen en mogen worden, gericht op de omschreven doelen: 1. Het helpen aanbrengen van en/of oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie zoals: a. Initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken en de daarbij behorende besluiten nemen en de gevolgen daarvan wegen; b. Regelen van randvoorwaarden ten behoeve van wonen, werk, inkomen en het voorbereiden van een gesprek met betrokken instanties; c. Initiëren of compenseren van het op- en bijstellen van een dag- en/of weekplanning, dagelijkse routine; d. Zich aan regels en afspraken houden. 2. Het (ondersteunen bij het) oefenen van vaardigheden of handelingen, zodat de Cliënt (zo goed mogelijk en zoveel mogelijk) op eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving, op het gebied van: a. Eenvoudige of complexe taken en activiteiten; b. Praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen; c. Het beheren van (huishoud)geld en het uitvoeren van de administratie; d. Gebruik van openbaar vervoer; e. Contact en communicatie in persoonsgebonden sociale omgeving. 9

10 3. Het begeleiden van Cliënt en mantelzorger(s) hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de Cliënt en met de eventuele veranderde situatie en/of relatie als gevolg van de aandoening, stoornis of beperking zodat het gezin op eigen kracht verder kan en extra zorg wordt voorkomen; 4. Het overnemen van toezicht en het aansturen van gedrag ten gevolge van een aandoening, stoornis of beperking, thuis of elders; 5. Het overnemen van toezicht gericht op het bieden van fysieke zorg zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar of complicaties bij een ziekte of medicijngebruik zodat extra zorg wordt voorkomen; 6. Het begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de aandoening, stoornis of beperking; 7. Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid. 8.3 Maatwerk Begeleiding kan ook bestaan uit kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger. 8.4 Aanbieder biedt Cliënt, indien dit noodzakelijk is en door de Gemeente in de Individuele opdracht is aangegeven, bij groepsbegeleiding ook vervoer aan. Het tarief voor vervoer wordt vastgelegd in de Side letter. Artikel 9: Keuzevrijheid Cliënt 9.1 De Cliënt heeft de vrijheid om een Aanbieder te kiezen die de door hem benodigde Maatwerk Begeleiding biedt. De keuze van de Client is voor de Gemeente de basis van de verstrekking van de Individuele opdracht. Aanbieder heeft nimmer enig aanspraak op de Gemeente uit hoofde van het al dan niet verstrekken van een Individuele opdracht. 9.2 De Gemeente biedt op haar website een overzicht van Aanbieders waaruit Cliënt kan kiezen voor de Maatwerk Begeleiding. Artikel 10: Opdracht levering Maatwerk Begeleiding aan Cliënten 10.1 Aanbieder is verplicht (acceptatieplicht) jegens de Gemeente om Maatwerk Begeleiding te leveren aan een Cliënt, indien Aanbieder een Individuele opdracht van de Gemeente heeft ontvangen om de betreffende Cliënt Maatwerkbegeleiding te leveren, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Resultaatovereenkomst Aanbieders kunnen niet eerder een Individuele opdracht ontvangen van de Gemeente dan dat door Aanbieders met de betreffende Gemeente een Side letter is overeengekomen Aanbieders kunnen geen rechten ontlenen aan deze Resultaatovereenkomst (waaronder het recht op vergoeding) als zij diensten aanbieden aan Cliënten, waarbij niet voldaan is aan artikel Het voorgaande geldt ook indien de Individuele opdracht (tussentijds) wordt beëindigd c.q. is geëindigd Aanbieder kan Maatwerk Begeleiding aan een Cliënt uitsluitend weigeren indien: a) er gewichtige redenen bestaan, verband houdende met omstandigheden die de persoon van de Cliënt en/of gezin betreffen en op grond waarvan de Maatwerk Begeleiding in redelijkheid niet van de Aanbieder kan worden verlangd. Aanbieder kan de Maatwerk Begeleiding alleen weigeren na voorafgaand overleg met de Gemeente. b) er naar het oordeel van Aanbieder sprake is van een onjuiste keuze voor Aanbieder en de Gemeente hiermee instemt. 10

11 Artikel 11 Uitvoering opdracht 11.1 De uitvoering van de Individuele opdracht start niet eerder dan dat Aanbieder de Individuele opdracht heeft ontvangen. Aanbieder start binnen 5 werkdagen na de Individuele opdracht met de Maatwerk Begeleiding, Binnen maximaal 6 weken, na datum Individuele opdracht, heeft Aanbieder het Begeleidingsplan opgesteld. Indien de Gemeente dit aangeeft in de Individuele opdracht, dient bij spoedzorg binnen 2 werkdagen na de Individuele opdracht te worden gestart met de Maatwerk Begeleiding In geval van crisissituaties is Aanbieder bevoegd en verplicht direct datgene te doen wat van een professioneel zorgverlener wordt verwacht, één en ander voorzover dit doelmatig en proportioneel is. Aanbieder meldt de crisissituatie schriftelijk de eerstvolgende werkdag bij de Gemeente, bij gebreke waarvan de geleverde zorg niet wordt vergoed Aanbieder levert bij aanvang van de Maatwerk Begeleiding aan de Cliënt of diens gezin in ieder geval de volgende informatie in begrijpelijk Nederlands; a. de wijze van uitvoering van de activiteiten; b. specificaties en deskundigheden; c. het afzeggen van de begeleider door Cliënt; d. het bepaalde in artikel 12 en het bepaalde in artikel 5.5; e. klachtenregeling; f. rechten en inspraakmogelijkheden; g. een algemeen telefoonnummer bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur en een adres Aanbieder voert de Maatwerk Begeleiding uit conform de Individuele opdracht, het Begeleidingsplan en het bepaalde in deze Resultaatovereenkomst Aanbieder legt alle relevante, specifieke afspraken en informatie met betrekking tot de aan Cliënt te leveren Maatwerk Begeleiding vast in het in artikel 12 bedoelde Begeleidingsplan, conform een in overleg met de Gemeente vast te stellen systematiek en format Met het Begeleidingsplan geeft Aanbieder uitvoering aan zijn verplichting kwalitatief verantwoorde, doeltreffende en doelmatige Maatwerk Begeleiding te verlenen. De Aanbieder draagt er zorg voor dat (waar mogelijk en altijd in overleg met de Cliënt) overbodige, onnodige of ondoelmatige Maatwerk Begeleiding wordt afgebouwd en dat de Cliënt optimaal wordt ondersteund bij het realiseren van zelfregie/eigen handelen. Aanbieder stemt de Maatwerk Begeleiding af op andere vormen van zorg of hulp die de Cliënt ontvangt Aanbieder treedt tijdig in overleg met de Cliënt (en/of diens directe leefomgeving) over eventuele voortzetting van de Maatwerkvoorziening bij het aflopen van de Beschikking. De Cliënt (en/of diens directe leefomgeving) blijft zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe Beschikking bij de Gemeente De Individuele opdracht eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 van deze Resultaatovereenkomst en de mogelijkheden tot opzegging van de Individuele opdracht in artikel 12 - van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist: a. bij het bereiken van de in de Individuele opdracht bepaalde einddatum; of b. bij opname van Cliënt in een zorginstelling; of c. bij overlijden van Cliënt; of d. indien de Beschikking tussentijds wijzigt waardoor Cliënt geen aanspraak meer heeft op Maatwerk Begeleiding. 11

12 Artikel 12: Relatie Aanbieder-Cliënt; vervanging zorgondersteuning en tussentijdse beëindiging Individuele opdracht 12.1 Aanbieder garandeert de continuïteit van de levering van de Maatwerk Begeleiding Aanbieder zorgt binnen uiterlijk 5 werkdagen voor adequate vervanging in geval van ziekte en vakantie van de vaste begeleider. Indien Cliënt geen vervanging wenst geldt deze bepaling niet In uitzondering op artikel 12.2 dient Aanbieder in het geval de Cliënt en/of leefeenheid niet-uitstelbare Maatwerk Begeleiding behoeft, te allen tijde adequate en deskundige vervanging in te zetten Aanbieder biedt Cliënt de mogelijkheid om bij ontevredenheid (schriftelijke klacht) binnen een termijn van 4 weken een andere begeleider van dezelfde Aanbieder toegewezen te krijgen. Deze mogelijkheid kan Aanbieder een Cliënt alleen onthouden als de redenen voor de Cliënt om te vragen om een andere begeleider onredelijk worden geacht of dit gelet op de problematiek van Cliënt en in overleg met het sociaal team door Aanbieder onwenselijk wordt geacht. Komen Aanbieder en Cliënt binnen 4 weken niet tot overeenstemming dan bemiddelt de Gemeente of het sociaal team Indien Aanbieder tegen problemen aanloopt in de relatie met de Cliënt bij uitvoering van de Individuele opdracht, dan kan na toestemming van de Gemeente de Individuele opdracht worden opgezegd. Artikel 12.4, laatste volzin, is van overeenkomstige toepassing. Aanbieder draagt zorg voor de voortzetting of overdracht van de reeds aangevangen Maatwerk Begeleiding totdat er een definitieve oplossing gevonden is, tenzij dit in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd Cliënten hebben de mogelijkheid om van Aanbieder te wisselen, door de wens hiertoe kenbaar te maken aan de Gemeente. De Gemeente is in dat geval gerechtigd, na beoordeling van haar kant, de Individuele opdracht aan Aanbieder per aangetekende brief op te zeggen, zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken ingaande op de eerste dag van de volgende zorgperiode. Artikel 13: Begeleidingsplan 13.1 Het Begeleidingsplan komt tot stand in overleg tussen Aanbieder en Cliënt en indien gewenst met een familielid, naaste of een door de Cliënt gekozen onafhankelijk adviseur of consulent. Het Begeleidingsplan gaat uit van de eigen kracht van de Cliënt en inzet van het sociaal netwerk van Cliënt. Bij verschil in inzicht kan, indien gewenst, door de meest gerede Partij een beroep gedaan worden op de Gemeente om partijen op één lijn te krijgen Het Begeleidingsplan bevat onder andere en waar mogelijk afspraken over: a. het moment (tijdstip en dag) en de frequentie waarop de Maatwerk Begeleiding geleverd worden; b. de vorm, de omvang en de inhoud van de Maatwerk Begeleiding die de Aanbieder biedt; c. de plaats waar de Maatwerk Begeleiding geleverd wordt; d. de functie van de medewerker die de Maatwerk begeleiding levert; e. het al dan niet leveren van vervanging bij ziekte en vakantie van de begeleider conform artikel 12.2; f. afspraken over afbouw van overdracht en nazorg van de Maatwerk begeleiding Het Begeleidingsplan wordt, indien daarvoor aanleiding is, tussentijds aangepast. Het Begeleidingsplan wordt minimaal één keer per jaar, of zoveel eerder als nodig is, met 12

13 de Cliënt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Artikel 13.4 is van overeenkomstige toepassing op een eventuele bijstelling Het Begeleidingsplan dient te worden ondertekend door zowel de Aanbieder als de Cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Als de Aanbieder aantoont zich herhaaldelijk te hebben ingespannen voor ondertekening, maar de Cliënt en/of diens vertegenwoordiger blijft weigeren zonder opgave van reden, dan maakt de Aanbieder hiervan aantekening in het Begeleidingsplan Indien Aanbieder en Cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen over het Begeleidingsplan, meldt Aanbieder dit terstond schriftelijk en met redenen omkleed aan de Gemeente. Door of namens de Gemeente vindt overleg plaats met Aanbieder en Cliënt Voor zover niet strijdig met het bepaalde in deze Resultaatovereenkomst (inclusief algemene inkoopvoorwaarden), geldt dat Aanbieder de Maatwerk Begeleiding levert conform de meeste recente Algemene voorwaarden voor Zorg met c.q. zonder verblijf, zoals afgesproken tussen ActiZ, BTN, NPCF, LOC en Consumentenbond. Artikel 14: Informatievoorziening tussen Partijen over Individuele opdrachten; wijzigingen 14.1 Partijen houden elkaar over en weer op de hoogte van relevante feiten, inzichten en omstandigheden met betrekking tot de door Cliënt benodigde Maatwerk Begeleiding Indien tijdens de uitvoering van Maatwerk Begeleiding zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de zorgbehoefte van de Cliënt, bijvoorbeeld dat meer of minder zorg benodigd is, dan meldt Aanbieder dit zo spoedig mogelijk bij de Gemeente en treden Partijen in overleg over de dan ontstane situatie. Aan de hand van de uitkomsten van dit overleg kan bijvoorbeeld de Individuele opdracht en/of het Begeleidingsplan worden gewijzigd. Indien hiervoor een wijziging van de Beschikking nodig is, dan is Cliënt verantwoordelijk voor het aanvragen hiervan. HOOFDSTUK 4: OVERIGE EISEN AAN AANBIEDER Artikel 15: Personeel en protocollen 15.1 Aanbieder hanteert bij het uitvoeren van Maatwerk Begeleiding de CAO VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg of Welzijn, afhankelijk van welke CAO van toepassing is. Zij zet personeel in dat beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competenties en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de functieprofielen in de genoemde CAO s en/of wettelijke eisen en/of door de branche vastgestelde basisprofielen. Deze eis geldt zowel voor medewerkers in vaste dienst als voor ingehuurd personeel als voor ZZP ers Zowel vaste, tijdelijke als ingehuurde medewerkers moeten zich aan de Cliënt als medewerker van Aanbieder kunnen legitimeren Aanbieder is toegerust voor het continu en kwalitatief leveren van verantwoorde Maatwerk Begeleiding. Het staat Aanbieder vrij hiervoor protocollen te hanteren voor zover deze inhoudelijk geen afbreuk doen aan deze Resultaatovereenkomst. Wettelijk voorgeschreven protocollen moeten altijd worden nageleefd door Aanbieder. Artikel 16: Social Return on Investment 16.1 Aanbieder verricht jaarlijks een prestatie in de vorm van extra, bij voorkeur innovatieve, activiteiten in het sociale domein ten behoeve van bijvoorbeeld cliënten, 13

14 Sociaal Netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, vrijwillige (belangen)organisaties in het sociale domein en/of medewerkers van de Gemeente Vanaf 2016 dient deze prestatie een waarde te vertegenwoordigen van 3% van de geprognosticeerde opdrachtwaarde voor het betreffende jaar De prestatie wordt vastgesteld in overleg met de Gemeente en vastgelegd in de Side letter. Artikel 17: Informatievoorziening aan de Gemeente 17.1 De Gemeente heeft het recht om van Aanbieder informatie op te vragen die zij nodig heeft: a. voor het uitoefenen van haar taken in het kader van de Wmo 2015; en/of b. voor inzicht in de nakoming van de in deze Resultaatovereenkomst aangegane verplichtingen; en/of c. voor inzicht in en verantwoording van een rechtmatige uitvoering van de Wmo De Gemeente zal van dit recht terughoudend gebruikmaken Aanbieder verstrekt de Gemeente actief alle informatie die relevant is voor de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de levering van de Maatwerk Begeleiding, één en ander met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Aanbieder is verplicht om bij risicovolle omstandigheden die de continuïteit van de levering van Maatwerk Begeleiding op enigerlei wijze (kunnen) bedreigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend op financieel en zorginhoudelijk gebied, de Gemeente terstond van die omstandigheden schriftelijk in kennis te stellen. Hierbij geeft Aanbieder de Gemeente inzicht in alle relevante stukken die betrekking hebben op de problematiek. De Gemeente heeft het recht om, bij gerede twijfel, een extern (accountants)onderzoek in te stellen. De continuïteit van de levering van Maatwerk Begeleiding wordt in ieder geval beschouwd als risicovol indien: a. er sprake is van (het ontstaan van) negatieve reserves; en/of b. er gedurende de laatste 3 jaar sprake is (geweest) van materiële negatieve exploitatieresultaten; en/of c. er sprake is van (het ontstaan van) liquiditeitsproblemen Aanbieder verschaft de Gemeente desgevraagd alle inlichtingen die zij redelijkerwijs behoeft voor een inzicht in de nakoming van de in deze Resultaatovereenkomst aangegane verplichtingen. De Gemeente verschaft geen bedrijfsvertrouwelijke informatie over andere Aanbieders behoudens indien zij wettelijk tot openbaarmaking gehouden is Aanbieder verschaft op verzoek van de Gemeente nader inzicht in de financiële vermogenspositie (inclusief solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit) en bedrijfsvoering van de eigen onderneming, de in groepsverband verbonden ondernemingen en de door de Aanbieder gecontracteerde onderaannemer(s). De Gemeente bewaakt de vertrouwelijkheid van eventuele bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige gegevens die aan haar verstrekt worden Indien gewenst kan de Gemeente na consultatie van Aanbieder- ter uitvoering van de in artikel 17.1 en 17.2 bedoelde verplichtingen een protocol opstellen dat dan als bijlage bij deze Resultaatovereenkomst wordt gevoegd. Artikel 18: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg 14

15 18.1 Aanbieder stelt de Gemeente in kennis van ieder rapport dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor betreffende Aanbieder is uitgebracht Aanbieder stelt niet openbare rapporten ter inzage beschikbaar aan de Gemeente. Openbare rapporten stelt Aanbieder op haar website ter beschikking aan een ieder. Artikel 19: Monitoring 19.1 Aanbieder laat tweejaarlijks, voor het eerst in 2017, door een externe onafhankelijke partij een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren en stelt de uitkomsten hiervan uiterlijk 31 juli van dat jaar, inclusief de hieruit voortvloeiende verbeterplannen beschikbaar aan de Gemeente en maakt deze openbaar. Het onderzoek vindt plaats vindt plaats onder tenminste een representatieve afspiegeling van de populatie wonende in de Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik. Indien de Gemeente hiertoe aanleiding heeft kan zij Aanbieder opdragen een cliënttevredenheidsonderzoek te houden onder tenminste een representatieve afspiegeling van de populatie wonende in de Gemeente Aanbieder levert elk jaar tweemaal een totaalrapportage van ontvangen klachten over de dienstverlening naar aard en oorzaak, voor het eerst in januari 2016, inclusief een overzicht van afwikkeling en op basis van klachten getroffen maatregelen Aanbieder levert ieder jaar vóór 1 juni een specifiek voor de Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Artikel 20: Overleg 20.1 Gemeente en Aanbieder overleggen éénmaal per jaar, of zoveel vaker als zij noodzakelijk achten, over de voortgang van de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst Gemeente en Aanbieder maken nadere werkafspraken over de wijze waarop monitoring van de voortgang van Individuele opdrachten plaats vindt. Artikel 21: Calamiteiten en geweld 21.1 Aanbieder is verplicht onverwijld melding te doen bij een toezichthoudende ambtenaar door de Gemeente aangewezen, van: a. iedere calamiteit die bij de levering van Maatwerk Begeleiding heeft plaatsgevonden; b. geweld bij de levering van Maatwerk Begeleiding Aanbieder voldoet na melding aan het bepaalde in artikel 3.4 lid 2 en 3 Wmo Artikel 22: Gegevensuitwisseling (iwmo) Artikel 23: (Materiële) controle 23.1 Indien de Gemeente hiertoe aanleiding ziet kan zij, met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit, een (materiële) controle doen plaatsvinden gericht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo Aanbieder is gehouden optimale medewerking te verlenen aan een (materiële) controle. De Gemeente is gehouden de Aanbieder tijdig te informeren over de 15

16 procedure, inhoud en omvang van de controle. De Gemeente neemt bij de controle het bepaalde in de Wmo 2015 en de Verordening Wmo 2015 als uitgangspunt. Bij de controle wordt op verzoek van de Gemeente onder meer inzage gegeven in Begeleidingsplannen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de controle en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving in dezen. Aanbieder zal de daartoe door de Gemeente aangewezen personen bij de uitoefening van zijn (hun) taak behulpzaam zijn, zoals dat redelijkerwijs van Aanbieder mag worden verlangd Ten onrechte gedane betalingen leiden tot terugvordering van hetgeen onterecht voldaan is vermeerderd met wettelijke rente voor handelstransacties en te maken kosten, al dan niet door verrekeningen met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties. HOOFDSTUK 5 VERGOEDING, FACTURATIE, BETALING Artikel 24: Vergoeding; Side letter 24.1 De tarieven voor de uitvoering van Maatwerk Begeleiding worden vastgelegd in de tussen Gemeente en Aanbieder overeen te komen Side letter. Hierin zijn alle onkosten en eventuele schade(s) begrepen. Het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek art. 7:406 is niet van toepassing op deze Resultaatovereenkomst en evenmin op hieruit voortvloeiende Individuele opdrachten De Gemeente is slechts gehouden tot vergoeding van daadwerkelijk geleverde Maatwerk Begeleiding, welke qua omvang de Individuele opdracht niet overschrijdt Aanbieder mag een Cliënt tijdelijk meer Maatwerk Begeleiding leveren dan geïndiceerd per week, mits de totale geleverde Maatwerk Begeleiding voor de desbetreffende activiteit het in de Individuele opdracht genoemde totaal aantal uren per jaar of, indien dit korter is, per de periode dat de Individuele opdracht daadwerkelijk goldt, niet overschrijdt Een Side letter wordt overeen gekomen voor de periode van één kalenderjaar, tenzij Gemeente en Aanbieder schriftelijk anders overeen komen. Een Side letter bevat in ieder geval de afspraken als bedoeld in dit artikel en de artikelen 8.4 en 16. Artikel 25: Facturatie 25.1 Aanbieder factureert maximaal 4 weken na afloop van elke zorgperiode, door middel van een digitaal en op één tabblad in Excel format aan te leveren pro forma (verzamel)factuur De in het vorige lid bedoelde verzamelfactuur is opgebouwd conform het door de Gemeente na consultatie van Aanbieder- op te stellen format dat als Bijlage 3 bij deze Resultaatovereenkomst wordt gevoegd Aanbieder mailt een pro forma verzamelfactuur naar het nader met Gemeente af te stemmen factuuradres (mailadres). De pro forma factuur wordt binnen 7 werkdagen door de Gemeente op cliënt- en regelniveau gecontroleerd. Eventuele zaken die niet juist zijn worden op cliënt- of regelniveau digitaal doorgegeven aan Aanbieder, zodat één en ander kan worden gecorrigeerd. Vervolgens wordt de definitieve verzamelfactuur door Aanbieder naar de Gemeente g d De totaalfactuur wordt per mail of per post (naar de keuze van de Gemeente) naar de Gemeente verstuurd. Op de factuur wordt de dienstverlening met het daarbij behorende bedrag en het totaalbedrag van de factuur vermeld De definitief/goedgekeurde factuur zal binnen 30 kalenderdagen na ontvangst worden betaald. 16

17 25.6 Aanbieder mag correcties en/of verrekeningen alleen in de volgende periode of gelijktijdig met de laatste periode van het kalenderjaar bij de Gemeente in rekening brengen Bij herhaalde afwijkende correcties en/of verrekening kan door de Gemeente per factuurregel bij Aanbieder een bedrag van 25,00 voor administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze administratiekosten worden direct in mindering gebracht op de factuur of op de volgende factuur. Dit laatste is het geval als de administratiekosten hoger zijn dan de te betalen factuur Gemeente is gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien Aanbieder tekort schiet in het nakomen één of meer uit deze Resultaatovereenkomst en/of Individuele opdracht(en) voortvloeiende verplichtingen Indien Gemeente toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichting tot betaling, is hij eerst na schriftelijke ingebrekestelling, inhoudende een redelijke termijn van tenminste 14 kalenderdagen om alsnog na te komen, in verzuim, en is hij eerst daarna de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag over de tijd dat het verzuim vervolgens voortduurt. Overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn vormt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Artikel 26: Aanleveren CAK-gegevens 26.1 Aanbieder levert uiterlijk binnen 4 weken na afloop van zorgperiode, de door het CAK vereiste gegevens van de Cliënten aan bij het CAK (conform CAK format en interface). Indien Aanbieder niet aan deze verplichting heeft voldaan, kan de Gemeente besluiten de geleverde zorg waarover geen eigen bijdrage is opgelegd niet te vergoeden. De Gemeente heeft dan het recht om het ten onrechte in rekening gebrachte bedrag terug te vorderen Als Aanbieder de noodzakelijke gegevens niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn heeft aangeleverd, kan de Gemeente de termijn van het betalen van de facturen verlengen dan wel opschorten totdat Aanbieder de vereiste gegevens heeft aangeleverd Voor elke Cliënt gerelateerde opgave op regelniveau waaraan het CAK geen goedkeuring verleent en de Gemeente daarvoor kosten in rekening brengt, is Aanbieder aan de Gemeente de werkelijke kosten verschuldigd en kan de Gemeente bij herhaalde niet-goedkeuring door het CAK een bedrag van 25,00 administratiekosten per regel in rekening brengen bij Aanbieder. HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 27: Wijziging van de Resultaatovereenkomst 27.1 De Gemeente kan, uit eigen beweging, op verzoek van één of meer Aanbieders of naar aanleiding van een besluit(voorstel) van het Innovatienetwerk als bedoeld in de Netwerkbijeenkomst, in overleg treden met Aanbieders over wijziging van deze Resultaatovereenkomst Het daartoe bevoegde orgaan van de Gemeente besluit binnen 6 weken na het in lid 1 bedoelde overleg over het al dan niet wijzigen van deze Resultaatovereenkomst en brengt dit besluit zo spoedig mogelijk ter kennis van de Aanbieders Als de Gemeente besluit tot wijziging van deze Resultaatovereenkomst, dan besluiten de daartoe bevoegde organen van Aanbieders binnen 4 weken na kennisgeving dit besluit omtrent het al dan niet aanvaarden van de gewijzigde Resultaatovereenkomst en brengen hun besluit zo spoedig mogelijk ter kennis van de Gemeente. 17

18 27.4 Indien één of meer Aanbieders de gewijzigde Resultaatovereenkomst niet aanvaarden, dan leidt dit tot een eenzijdige aanpassing - conform het besluit van de Gemeente - van deze Resultaatovereenkomst (waaraan die Aanbieder(s) dus gebonden is/zijn), waarna de betreffende Aanbieder(s) kan/kunnen besluiten de Resultaatovereenkomst op te zeggen conform artikel 5.1. Voor Aanbieders die de gewijzigde Resultaatovereenkomst wel aanvaarden, leidt dit tot een aanpassing van de Resultaatovereenkomst in onderling overleg Na de in lid 3 bedoelde termijn kan de Gemeente overgaan tot ondertekening en toezending aan Aanbieders van de gewijzigde Resultaatsovereenkomst, waarmee deze in werking treedt. Artikel 28: Onderaanneming 28.1 Verleende Maatwerk Begeleiding in onderaanneming komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de Gemeente, tenzij Gemeente en Aanbieder hierover schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Gemeente zal haar toestemming niet onthouden als de onderaannemer voldoet aan artikel 5 van de Netwerkovereenkomst en als geen sprake is van de in artikel 5.7 van deze Resultaatovereenkomst bedoelde periode De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico van Aanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van Aanbieder uit deze Resultaatovereenkomst. Aanbieder is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aspecten van de door de onderaannemer geleverde Maatwerk Begeleiding. Daaronder valt in ieder geval levering van kwalitatief verantwoorde Maatwerk Begeleiding, op een rechtmatige en doelmatige wijze Aanbieder garandeert dat de levering van Maatwerk Begeleiding door de onderaannemer(s) aan dezelfde eisen voldoet, als die aan de levering van Maatwerk Begeleiding door Aanbieder zelf zijn gesteld Aanbieder staat er voor in dat de onderaannemer desgevraagd aan de Gemeente alle inlichtingen verschaft die de Aanbieder zelf ook dient te verstrekken Aanbieder is verantwoordelijk voor het declareren van de door onderaannemer(s) geleverde Maatwerk Begeleiding aan de Gemeente en verantwoording aan het CAK De constructie waarbij een Aanbieder gebruik maakt van zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) merkt de Gemeente aan als een constructie van onderaanneming. De Aanbieder dient op verzoek van de Gemeente in dat geval te kunnen aantonen dat: a. Cliënten in geen geval kunnen worden aangemerkt als werkgever; en b. de ZZP er beschikt over een geldige Verklaring Arbeidrelatie (VAR); en c. de ZZP er voldoet voorzover dat zonder gezag mogelijk is- aan dezelfde eisen die in deze Resultaatovereenkomst gesteld worden aan personeel of medewerkers van Aanbieder. Artikel 29: Combinatievorming 29.1 Indien Aanbieders deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst als combinatie, dan dienen zij een zogenaamde penvoerder te hebben die door de andere leden van de combinatie onherroepelijk en onvoorwaardelijk is gemachtigd hen te vertegenwoordigen Een combinatie moet na het ondertekenen van de Resultaatovereenkomst hoofdelijke aansprakelijkheid garanderen, bijvoorbeeld door de oprichting van een Vennootschap onder Firma Elk der combinanten dient te voldoen aan artikel 5 van de Netwerkovereenkomst. 18

19 Artikel 30: Overdracht van rechten en fusie 30.1 Aanbieder mag de rechten en verplichtingen uit deze Resultaatovereenkomst geheel noch gedeeltelijk aan één of meerdere derden overdragen of door één of meerdere derden laten overnemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. De Gemeente kan aan goedkeuring als bedoeld in de eerste volzin voorwaarden verbinden. De Gemeente kan haar goedkeuring in ieder geval weigeren als artikel 5.7 van toepassing is op de derde(n) Aanbieder is verplicht de Gemeente tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot vervreemding of overdracht van de onderneming van de Aanbieder, ongeacht de vorm waarin die vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke wijze de zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert Aanbieder de Gemeente over de eventuele meerwaarde van een wijziging als bedoeld in de eerste volzin voor Cliënten, alsmede over het (mogelijke) effect van de wijziging op de verhoudingen op de regionale of lokale markt van de Maatwerk Begeleiding die door Aanbieder wordt geleverd. Artikel 31: Aansprakelijkheid en vrijwaring 31.1 Aanbieder is aansprakelijk voor schade door Gemeente en/of Cliënt(en) geleden, indien de schade wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten bij de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst, een Side letter en/of een Individuele opdracht, onrechtmatig handelen dan wel opzet of grove schuld zijdens Aanbieder, haar personeel of andere personen die door Aanbieder bij de uitvoering zijn ingezet, waaronder doch niet beperkt tot het vergoeden van eventuele herstelkosten aan Gemeente en/of Cliënt(en) dan wel het zorgdragen voor een volledig herstel in overleg met Gemeente en/of Cliënt(en) Aanbieder zal de Gemeente en/of haar personeel vrijwaren van en schadeloos stellen voor vorderingen (inclusief rente en kosten) die derden instellen tegen de Gemeente en/of haar personeel in verband met het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen op grond van deze Resultaatovereenkomst, een Side letter en/of een Individuele opdracht, onrechtmatig handelen dan wel opzet of grove schuld zijdens Aanbieder, haar personeel of andere personen die door Aanbieder bij de uitvoering zijn ingezet. Aanbieder dient zich voor bedoelde aansprakelijkheid voldoende te verzekeren. Onderdeel van de schadeloosstelling van de Gemeente vormen tevens redelijke kosten van rechtsbijstand die de Gemeente in deze moet maken Indien zich gedurende de looptijd van deze Resultaatovereenkomst een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet die is gerelateerd aan de verplichting van de Gemeente tot vergoeding van de geleverde Maatwerk Begeleiding, geldt dat de aansprakelijkheid van de Gemeente voor gevolgschade is uitgesloten Gemeente is niet aansprakelijk voor tekortschieten in de nakoming van deze Resultaatovereenkomst, als dit tekortschieten voortvloeit uit een handelen of nalaten waartoe zij op grond van het publiekrecht gehouden is. In het bijzonder kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor handelen of nalaten, dat voortvloeit uit aanwijzingen en dergelijke van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties. Ook is er geen sprake van een tekortschieten indien Gemeente uit hoofde van een redelijke uitoefening van de publieke taak tegemoet dient te komen aan bezwaren van derden. Artikel 32: Geheimhouding 32.1 Aanbieder zal alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van de Cliënt in acht nemen. Bovendien verbindt 19

20 hij zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Aanbieder of personen waarvan hij zich bij de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst bedient, kennis neemt respectievelijk nemen bij werkzaamheden ten behoeve van Gemeente en/of Cliënt Aanbieder is gehouden alle van Gemeente afkomstige informatie en bedrijfsgegevens en de in het kader van de uitvoering van door Gemeente verstrekte Individuele opdrachten te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie, geheim te houden. Het is Aanbieder verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden De ten aanzien van Aanbieder geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer voor Gemeente Het is Aanbieder bekend dat Gemeente gebonden is aan de Wet openbaarheid van bestuur. Nakoming van één of meer van deze verplichtingen houdt in geen geval schending van geheimhouding of vertrouwelijkheid in en geeft evenmin enige grond tot schadevergoeding. Artikel 33: Slotbepalingen 33.1 De bijlagen maken onderdeel uit van deze Resultaatovereenkomst. Bijlage 1 Overzicht Aanbieders (meest actuele overzicht staat op de website). Bijlage 2 Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Gorinchem. Bijlage 3 Format verzamelfactuur. Bij tegenstrijdigheden gaat de inhoud van de Resultaatovereenkomst voor op de bijlagen Waar in deze Resultaatovereenkomst wordt verwezen naar beleid(sstukken) en wettelijke regels, zal, indien deze gedurende de looptijd van deze Resultaatovereenkomst wijzigen, moeten worden uitgegaan van de meest recent vastgestelde beleidsstukken/wettelijke regels. OP DEZE WIJZE kwamen de Partijen tot de Resultaatovereenkomst, getekend op [datum]. Gemeente PM PM Burgemeester 20

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding

Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Gemeente Dalfsen Versie: 1.1 Datum: oktober 2015 Deze Deelovereenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Begeleiding (de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Deze Resultaatovereenkomst voor het uitvoeren van de Toegang (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015.

Deze Resultaatovereenkomst voor het uitvoeren van de Toegang (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. Datum: 14 april 2014 Versie 005 Robbe THG Deze Resultaatovereenkomst voor het uitvoeren van de Toegang (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. en - Gemeente Breda (de Gemeente), publiekrechtelijke

Nadere informatie

Resultaatsovereenkomst Begeleidingsdiensten. tussen. Gemeente Breda, Dienstverleners genoemd op bijlage 1

Resultaatsovereenkomst Begeleidingsdiensten. tussen. Gemeente Breda, Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Datum: 12 december 2013 Versie 003 Robbe Resultaatsovereenkomst Begeleidingsdiensten tussen Gemeente Breda, en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Resultaatsovereenkomst voor Begeleidingsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Deelovereenkomst. Maatwerkvoorziening begeleiding. Bizob-2014-MH-BU-005 <2 juni 2014>

Deelovereenkomst. Maatwerkvoorziening begeleiding. Bizob-2014-MH-BU-005 <2 juni 2014> Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening begeleiding Bizob-2014-MH-BU-005 pagina 1 van 10 Overeenkomst inzake maatwerkvoorziening begeleiding De ondergetekenden: 1. , gevestigd te ,

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WMO

Algemene Voorwaarden WMO Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning van Actiz mei 2016 Centraal Bureau Zorgcoördinator Postbus 534 7000 AM Doetinchem Ir. Visstraat 9 7001 CR

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt:

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: Datum: Versie 002 Robbe THG Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangsrecht voor overgangscliënten (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. De Gemeenten in

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt:

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: Datum: Versie 003 Robbe THG Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangsrecht voor overgangscliënten (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. De Gemeenten in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

innovatie express de kracht van verbinden ALGEMENE VOORWAARDEN

innovatie express de kracht van verbinden ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Definities: - gebruiker: gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Innovatie Express B.V. gevestigd; de Maten 2, 1261 SB Blaricum / K.v.K- nummer: 54927390. - opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Overeenkomst. Contractering overgangsrecht. AWBZ naar Wmo 2015

Overeenkomst. Contractering overgangsrecht. AWBZ naar Wmo 2015 Overeenkomst Contractering overgangsrecht AWBZ naar Wmo 2015 tussen gemeente Borger-Odoorn en Inhoudsopgave BEGRIPSBEPALINGEN INHOUDELIJKE BEPALINGEN Ondersteuningsaanbod 3 Vergoeding en facturering 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Deze Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding voor overgangscliënten (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015.

Deze Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding voor overgangscliënten (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. Datum: 20140604 Versie 001 Robbe THG Deze Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding voor overgangscliënten (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. en - Gemeente Albrandswaard,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG MUZIEK ORGANISATIE NOORD Dit zijn de Algemene Voorwaarden Zorg van. Versie: 09-12-2014. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde. Artikel

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie