Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.."

Transcriptie

1 . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1

2 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Doel en voorwerp van de Resultaatovereenkomst Artikel 3 Algemene voorwaarden Artikel 4 Duur van de Resultaatovereenkomst Artikel 5 Beëindiging van de Resultaatovereenkomst Artikel 6 Toetreding nieuwe Aanbieders HOOFDSTUK 2 WET EN REGELGEVING Artikel 7 Wet- en regelgeving HOOFDSTUK 3 INHOUD EN UITVOERING MAATWERK BEGELEIDING Artikel 8 Leefgebieden; doelen; aan te bieden soorten activiteiten Artikel 9 Keuzevrijheid cliënt Artikel 10 Opdracht levering Maatwerk Begeleiding aan Cliënten Artikel 11 Uitvoering opdracht Artikel 12 Relatie Aanbieder-Cliënt; vervanging zorgondersteuning en tussentijdse beëindiging Individuele opdracht Artikel 13 Begeleidingsplan Artikel 14 Informatievoorziening tussen Partijen over Individuele opdrachten; Wijzigingen HOOFDSTUK 4 OVERIGE EISEN AAN AANBIEDER Artikel 15 Personeel en protocollen Artikel 16 Social Return on Investment Artikel 17 Informatievoorziening aan de Gemeente Artikel 18 Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Artikel 19 Monitoring Artikel 20 Overleg Artikel 21 Calamiteiten en geweld Artikel 22 Gegevensuitwisseling (iwmo) Artikel 23 (Materiële) controle HOOFDSTUK 5 VERGOEDING, FACTURATIE, BETALING Artikel 24 Vergoeding; Side letter Artikel 25 Facturatie Artikel 26 Aanleveren CAK-gegevens HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 27 Wijziging van de Resultaatovereenkomst Artikel 28 Onderaanneming Artikel 29 Combinatievorming Artikel 30 Overdracht van rechten en fusie Artikel 31 Aansprakelijkheid en vrijwaring Artikel 32 Geheimhouding Artikel 33 Slotbepalingen Ondertekening 2

3 Partijen: 1. Gemeente XXX, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan.krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester (naam) handelend ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. (datum), hierna te noemen: de Gemeente En Aanbieders genoemd in bijlage 1; De Overeenkomst noemt de Gemeente en Aanbieders gezamenlijk Partijen en separaat van elkaar een Partij. De Overeenkomst noemt Aanbieders ook separaat van elkaar Aanbieder. Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: A. De Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik hebben met Aanbieders een Netwerkovereenkomst gesloten voor Uitvoering en innovatie Wmo. Deze Netwerkovereenkomst treedt in werking per 1 januari B. De Netwerkovereenkomst ziet toe op de uitvoering van voorzieningen als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) door de Gemeenten en Aanbieders tezamen, binnen het daarvoor beschikbare budget. C. Onderdeel van de Netwerkovereenkomst is het in de Gemeenten in samenspraak met Aanbieders komen tot een nieuwe invulling (transformatie) van de onderdelen die uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld worden (transitie) naar de Wmo De onderdelen die overgeheveld worden uit de AWBZ zijn: - begeleiding individueel; - begeleiding groep (en indien noodzakelijk ook vervoer); en - kortdurend verblijf (respijtzorg). Deze onderdelen van de AWBZ worden onderdeel van de in de Wmo 2015 bedoelde maatwerkvoorziening begeleiding. Deze maatwerkvoorziening heeft participatie en zelfredzaamheid als doel en richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: Ouderen met somatische en/of psychogeriatrische problematiek; Volwassenen met psychiatrische problematiek; Volwassenen met een verstandelijke beperking; Volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte; Multiprobleem gezinnen; Voor zover noodzakelijk maakt vervoer ook onderdeel uit van de aan te bieden groepsbegeleiding aan Cliënten. D Deze nieuwe invulling van diensten moet voldoen aan de door Gemeenten en Aanbieders onderschreven visie: - waarbij participatie en zelfredzaamheid het doel zijn; - eigen kracht van Cliënten en hun omgeving het vertrekpunt zijn; - mogelijkheden van Cliënten centraal staan; - Gemeenten en Aanbieders vraaggericht en resultaatgericht werken in plaats van claim- en aanbodgericht; - Gemeenten en Aanbieders oog hebben voor de totale context en niet alleen voor individuen daarbinnen; en - Gemeenten en Aanbieders streven naar ontschotting en vermindering van administratieve lasten. 3

4 E. Gemeenten en Aanbieders realiseren zich dat het realiseren van deze visie een groot beroep doet op het aanpassingsvermogen en de eigen verantwoordelijkheid van Cliënten, het verandervermogen van Aanbieders en hun medewerkers en de faciliterende rol van de Gemeenten en met zich meebrengt dat Partijen met respect voor hun wederzijdse belangen en rollen een intensief ontwikkelproces ingaan. F. Gemeenten wensen voorts de onder D genoemde visie met betrekking tot Maatwerk Begeleiding te realiseren, afgestemd op het door het Rijk jaarlijks ter beschikking gestelde budget. Partijen zullen vooral kijken naar te realiseren besparingen door middel van het verminderen van bureaucratie, het verlagen van administratieve lasten en een innovatieve prijsopbouw en bekostigingsmodel. G. De Maatwerk Begeleiding bevordert, behoudt of compenseert de zelfredzaamheid en participatie van een Cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. De Maatwerk Begeleiding wordt ingezet als een Cliënt over onvoldoende eigen kracht bezit, het sociale netwerk onvoldoende in staat is te helpen en geen geschikte algemene voorziening aanwezig is. H. Elke Gemeente sluit afzonderlijk een Resultaatovereenkomst Maatwerk Begeleiding met de Aanbieders die in haar gemeente deze maatwerkvoorziening gaan leveren. Deze Resultaatovereenkomst betreft de levering van Maatwerk Begeleiding in de Gemeente XXX. I. Enkel Aanbieders die i) deelnemen aan de Netwerkovereenkomst, ii) voldoen aan de eisen in deze Resultaatovereenkomst en iii) deze door ondertekening ook volledig onderschrijven, mogen deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst. De in de Resultaatovereenkomst omschreven diensten mogen echter enkel door de Aanbieder worden gestart, nadat de betreffende Aanbieder met de Gemeente een Sideletter heeft gesloten. De Side letter wordt telkens voor een jaar afgesloten, tenzij Partijen schriftelijk een afwijkende periode overeenkomen. Partijen verklaren als volgt overeen te zijn gekomen: HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begrippen Aanbieder: Algemene voorziening: Aspirant-aanbieder Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van de Netwerkovereenkomst, deze Resultaatovereenkomst en de Sideletter jegens de Gemeente gehouden is de Maatwerkvoorziening begeleiding te leveren. Een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is en dat is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie of opvang (artikel lid 1 Wmo 2015). een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geschikt en in staat is Maatwerk Begeleiding te leveren en partij wil worden bij deze Resultaatovereenkomst. Begeleidingsplan: het plan als bedoeld in artikel 13. Beschikking: Een beschikking als bedoeld in artikel Wmo 2015, afgegeven door de Gemeente aan een persoon, waarmee die persoonmaatwerk Begeleiding verstrekt krijgt. 4

5 CAK: Calamiteit: Cliënt: Collectieve voorziening: Crisissituatie: Gemeenten: Individuele opdracht: Maatwerk Begeleiding: Netwerkovereenkomst: Participatie: Regievoering: Respijtzorg: Resultaat: Resultaatovereenkomst: Side letter: Sociaal Netwerk: Spoed: Toegang: Verordening Wmo 2015: Centraal Administratiekantoor. niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. Personen die op grond van een Beschikking recht hebben op Maatwerk Begeleiding. een collectief georganiseerde Maatwerkvoorziening een situatie die volgens de Aanbieder een onmiddellijke en tijdelijke ondersteuning vereist in het hier en nu. de gemeenten die de Netwerkovereenkomst Uitvoering en innovatie Wmo 2015 hebben gesloten. de in artikel 10.1 bedoelde opdracht om aan een Cliënt Maatwerk Begeleiding te leveren. op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een Cliënt afgestemd geheel van activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de Cliënt opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven (artikel lid 1 Wmo 2015). de Netwerkovereenkomst Uitvoering en innovatie Wmo 2015 zoals deze tussen Gemeenten en Aanbieders per 1 januari 2015 in werking is getreden, met inbegrip van in werking getreden wijzigingen. deelnemen aan het maatschappelijke verkeer (artikel lid 1 Wmo 2015). vorm van sturing die professional(-s) en Cliënt actief samenbrengt en betrekt bij het definiëren van de ondersteuning/begeleidingsbehoefte en de afstemming daarvan. de tijdelijke overname van zorg binnen of buiten de thuissituatie- waardoor mantelzorgers even ontlast worden. een door Gemeente op het niveau van Cliënt benoemde doelstelling als bedoeld in artikel 8.2. De onderhavige overeenkomst zoals deze tussen Gemeente en Aanbieders is gesloten, met inbegrip van in werking getreden wijzigingen. brief (behorend bij de Resultaatovereenkomst) waarin specifieke zaken zijn vastgelegd, één en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 24. personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie Cliënt een sociale relatie onderhoudt (artikel lid 1 Wmo 2015) de situatie waarbij de Gemeente voor een Cliënt aangeeft dat conform artikel 11.1, laatste zin, dient te worden gehandeld. de weg die Cliënt bewandelt om een Algemene voorziening of Maatwerkvoorziening geleverd te krijgen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 zoals deze luidt op 1 januari 2015, waarbij eventuele wijzigingen hiervoor in de plaats komen. 5

6 Wmo 2015: Zelfredzaamheid: Zorgperiode: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zoals deze luidt op 1 januari 2015, waarbij eventuele wetswijzigingen hiervoor in de plaats komen. in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (artikel lid 1 Wmo 2015) periode van vier weken, gelijk oplopend met de periodes zoals gehanteerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK) dat de eigen bijdrage regelingen uitvoert. Artikel 2: Doel en voorwerp van de Resultaatovereenkomst 2.1 Deze Resultaatovereenkomst heeft als doel het in samenwerking tussen Partijen uitvoeren van voldoende, kwalitatief goede, doelmatige en doeltreffende Maatwerk Begeleiding binnen de Gemeente. 2.2 Deze Resultaatovereenkomst bevat de tussen Partijen gemaakte afspraken over het uitvoeren, monitoren en vergoeden van Maatwerk Begeleiding aan Cliënten. Artikel 3: Algemene voorwaarden 3.1 Op deze Resultaatovereenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Gorinchem van toepassing. De algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 2 bijgevoegd bij deze Resultaatovereenkomst. 3.2 Op deze Resultaatovereenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Aanbieder niet van toepassing. 3.3 In het geval van tegenstrijdigheden geldt de navolgende rangorde in documenten: 1. de Individuele opdracht; 2. de Side letter; 3. deze Resultaatovereenkomst; 4. de Netwerkovereenkomst; 5. de algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Gorinchem. Bij tegenstrijdigheden gaat het laagst genummerde document voor. Artikel 4: Duur van de Resultaatovereenkomst 4.1 De Resultaatovereenkomst treedt in werking op de eerste dag van de eerste Zorgperiode van Deze Resultaatovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar en eindigt derhalve van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is, op 31 december De Gemeente kan de duur van deze Resultaatovereenkomst maximaal 4 maal met een jaar verlengen. Een eventueel besluit tot verlenging wordt Aanbieders een half jaar voor het eindigen van de Resultaatovereenkomst schriftelijk medegedeeld. Artikel 5: Beëindiging van de Resultaatovereenkomst 5.1 Iedere Partij heeft het recht om haar deelname aan deze Resultaatovereenkomst tussentijds per aangetekende brief en onder opgaaf van redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 kalendermaanden, rekenend vanaf datum verzenden aangetekende brief, tegen het einde van een kalendermaand, zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn. De Resultaatovereenkomst wordt 6

7 voortgezet door de overige Partijen, tenzij de Gemeente de opzeggende Partij is, in welk geval de Resultaatovereenkomst voor alle Partijen eindigt. 5.2 De Gemeente heeft het recht deze Resultaatovereenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk per aangetekende brief, zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn, te ontbinden met een Aanbieder, indien er sprake is van een substantiële tekortkoming door de betreffende Aanbieder en/of de door deze Aanbieder ingeschakelde derde(n) jegens de Gemeente in de nakoming van één of meerdere voorwaarden uit deze Resultaatovereenkomst en/of Side letter(s) en/of Individuele opdrachten, nadat de Gemeente de Aanbieder schriftelijk in gebreke heeft gesteld om de tekortkomingen binnen een redelijke termijn van maximaal 30 dagen te herstellen, doch herstel door de Aanbieder binnen die termijn uit is gebleven. Onder een substantiële tekortkoming wordt in ieder geval verstaan: a. dat na het sluiten van deze Resultaatovereenkomst alsnog blijkt dat deze in strijd met het mededingingsrecht tot stand is gekomen; b. fraude van Aanbieder; en/of c. een tekortkoming die het gevolg is van opzet/grove schuld van Aanbieder; en/of d. gebrek aan personeel (ook ten gevolge van verzuim); en/of e. niet-nakoming van één of meer van de artikelen artikel 7.1 aanhef en sub a, 10.1, 11.1, 13.1, 14, 17, 18 en 19, 21, en 23 van deze Resultaatovereenkomst. 5.3 Artikel 5.2 laat onverlet: a. het recht van de Gemeente om met de betreffende Aanbieder verbeterafspraken te maken, indien de tekortkoming in de nakoming naar de mening van Gemeente (nog) niet tot ontbinding dient te leiden; en b. het recht van de Gemeente op terugvordering van ten onrechte gedane betalingen; en c. de mogelijkheden tot ontbinding van deze Resultaatovereenkomst en het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet. 5.4 De Gemeente heeft het recht deze Resultaatovereenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief op te zeggen jegens Aanbieder, derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn en bovendien zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn bij/indien: a. de Netwerkovereenkomst met Aanbieder om welke reden dan ook eindigt; en/of b. op het moment dat uiterlijk op 31 december van enig jaar geen overeenstemming kan worden bereikt met Aanbieder over de Side letter voor het volgende jaar; en/of c. faillissement van Aanbieder; en/of d. een al dan niet voorlopige surséance van betaling van Aanbieder; en/of e. een besluit tot, gehele of gedeeltelijke, liquidatie van Aanbieder; en/of f. er executoriaal beslag wordt gelegd bij Aanbieder, dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven of binnen deze termijn door Aanbieder een voorlopige voorziening tot opheffing is aangevraagd en deze aanvraag is afgewezen; en/of g. Aanbieder zonder schriftelijke goedkeuring van de Gemeente wordt overgenomen door een derde, dan wel fuseert of splitst, overdracht van aandelen plaatsvindt of op enige andere wijze de zeggenschap over de onderneming van Aanbieder aanmerkelijk wijzigt; en/of h. de onderneming van de Aanbieder geheel of ten dele beëindigd wordt; en/of i. Aanbieder 6 aaneengesloten maanden geen Maatwerk Begeleiding heeft verleend aan Cliënten; en/of 7

8 j. Aanbieder in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan 30 kalenderdagen. 5.5 Indien de Resultaatsovereenkomst en/of Side letter om welke reden dan ook wordt beëindigd of eindigt, dan eindigt op die datum eveneens de Individuele opdracht tot zorgverlening aan Cliënt, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. De Aanbieder werkt mee aan een zorgvuldige overdracht van Cliënten aan een andere Aanbieder naar keuze van Cliënt en doet dit in overleg met en na akkoord van de Gemeente. 5.6 Indien de Resultaatovereenkomst en/of Side letter met of door een Aanbieder om welke reden dan ook wordt beëindigd of eindigt, dan dient Aanbieder te voldoen aan de betreffende regelingen in het arbeidsrecht en/of de van toepassing zijnde CAO en treden Aanbieder en Gemeente direct in overleg. Dit overleg is gericht op het bepalen van een goede wijze waarop de gewenste overdracht van personeel aan één of meer resterende Aanbieders kan plaatsvinden. Doel hiervan is het zoveel als mogelijk in stand houden van de relatie Cliënt en begeleider. De Aanbieder geeft voor dit overleg de Gemeente inzicht in de aard en omvang van de verplichtingen met betrekking tot personeel en dienstverlening aan Cliënten. Aanbieder treedt in nauwe afstemming met de Gemeente in overleg met één of meer resterende Aanbieders en/of Aspirant- Aanbieders over de overname van personeel. Aanbieder verplicht zich binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid tot volledige medewerking bij voornoemde overname. Indien naar het oordeel van de Gemeente het overleg onvoldoende voortgang maakt, dan is de Aanbieder op aanwijzen van de Gemeente verplicht meer resterende Aanbieders bij dit overleg te betrekken danwel op eigen kosten - een onafhankelijke mediator in te schakelen. 5.7 Indien de Resultaatovereenkomst met een Aanbieder op grond van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Aanbieder ontbonden wordt, dan kan de betreffende Aanbieder gedurende 1 jaar na datum ontbinding niet opnieuw deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst. Indien de Resultaatovereenkomst wordt ontbonden vanwege fraude, opzet of grove nalatigheid, bedraagt de in de vorige volzin bedoelde termijn een door de Gemeente te bepalen termijn van maximaal 5 jaar. 5.8 Bepalingen van deze Resultaatovereenkomst die materieel van betekenis blijven nadat de Resultaatovereenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die bepalingen naleving verlangen. Artikel 6: Toetreding nieuwe Aanbieders 6.1 Gedurende de looptijd van deze Resultaatovereenkomst kunnen Aspirant-Aanbieders zich aanmelden bij de Gemeente. Zij kunnen alleen deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst als zij gelijktijdig deelnemen aan de Netwerkovereenkomst. Als de Gemeente besluit tot toelating sluit zij namens alle Partijen deze Resultaatovereenkomst inclusief tussen Partijen overeengekomen wijzigingen. 6.2 Partijen worden middels het digitaal platform op de hoogte gesteld van toetreding van een nieuwe Aanbieder. HOOFDSTUK 2: WET EN REGELGEVING Artikel 7: Wet- en regelgeving 7.1 Aanbieder voldoet bij het uitvoeren van de Maatwerk Begeleiding aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot: a. regels gesteld bij of krachtens de Wmo 2015 en bij of krachtens de Verordening Wmo 2015; 8

9 b. de Wet BIG; c. de WGBO; d. de Wet bescherming persoonsgegevens; 7.2 Aanbieder garandeert dat hij Maatwerk Begeleiding zal uitvoeren in overeenstemming met de gebruikelijke zorgvuldigheids/kwaliteitsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de zorg- en welzijnssector. HOOFDSTUK 3: INHOUD EN UITVOERING MAATWERK BEGELEIDING Artikel 8: Leefgebieden; doelen; aan te bieden soorten activiteiten. 8.1 Maatwerk Begeleiding is gericht op het zo zelfredzaam mogelijk kunnen (blijven) meedoen van Cliënten, op het moment dat dit (even) niet (geheel) zelfstandig lukt en/of het sociaal netwerk en/of algemene voorzieningen dit niet (volledig) kunnen bereiken. Daarnaast zorgt het Maatwerk ervoor dat Cliënten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen (blijven) wonen. Maatwerk Begeleiding kan plaatsvinden op één of meer van de volgende leefgebieden: a. Financiën b. Dagbesteding c. Huisvesting d. Huiselijke relaties e. Geestelijke gezondheid f. Lichamelijke gezondheid g. Verslaving h. Activiteiten dagelijks leven i. Sociaal netwerk j. Maatschappelijke participatie k. Justitie 8.2 De Gemeente geeft in de Individuele opdracht aan welke concrete doelen per toepasselijk leefgebied bereikt dienen te worden en welke van de volgende soorten activiteiten door Aanbieder aangeboden kunnen en mogen worden, gericht op de omschreven doelen: 1. Het helpen aanbrengen van en/of oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie zoals: a. Initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken en de daarbij behorende besluiten nemen en de gevolgen daarvan wegen; b. Regelen van randvoorwaarden ten behoeve van wonen, werk, inkomen en het voorbereiden van een gesprek met betrokken instanties; c. Initiëren of compenseren van het op- en bijstellen van een dag- en/of weekplanning, dagelijkse routine; d. Zich aan regels en afspraken houden. 2. Het (ondersteunen bij het) oefenen van vaardigheden of handelingen, zodat de Cliënt (zo goed mogelijk en zoveel mogelijk) op eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving, op het gebied van: a. Eenvoudige of complexe taken en activiteiten; b. Praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen; c. Het beheren van (huishoud)geld en het uitvoeren van de administratie; d. Gebruik van openbaar vervoer; e. Contact en communicatie in persoonsgebonden sociale omgeving. 9

10 3. Het begeleiden van Cliënt en mantelzorger(s) hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de Cliënt en met de eventuele veranderde situatie en/of relatie als gevolg van de aandoening, stoornis of beperking zodat het gezin op eigen kracht verder kan en extra zorg wordt voorkomen; 4. Het overnemen van toezicht en het aansturen van gedrag ten gevolge van een aandoening, stoornis of beperking, thuis of elders; 5. Het overnemen van toezicht gericht op het bieden van fysieke zorg zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar of complicaties bij een ziekte of medicijngebruik zodat extra zorg wordt voorkomen; 6. Het begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de aandoening, stoornis of beperking; 7. Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid. 8.3 Maatwerk Begeleiding kan ook bestaan uit kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger. 8.4 Aanbieder biedt Cliënt, indien dit noodzakelijk is en door de Gemeente in de Individuele opdracht is aangegeven, bij groepsbegeleiding ook vervoer aan. Het tarief voor vervoer wordt vastgelegd in de Side letter. Artikel 9: Keuzevrijheid Cliënt 9.1 De Cliënt heeft de vrijheid om een Aanbieder te kiezen die de door hem benodigde Maatwerk Begeleiding biedt. De keuze van de Client is voor de Gemeente de basis van de verstrekking van de Individuele opdracht. Aanbieder heeft nimmer enig aanspraak op de Gemeente uit hoofde van het al dan niet verstrekken van een Individuele opdracht. 9.2 De Gemeente biedt op haar website een overzicht van Aanbieders waaruit Cliënt kan kiezen voor de Maatwerk Begeleiding. Artikel 10: Opdracht levering Maatwerk Begeleiding aan Cliënten 10.1 Aanbieder is verplicht (acceptatieplicht) jegens de Gemeente om Maatwerk Begeleiding te leveren aan een Cliënt, indien Aanbieder een Individuele opdracht van de Gemeente heeft ontvangen om de betreffende Cliënt Maatwerkbegeleiding te leveren, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Resultaatovereenkomst Aanbieders kunnen niet eerder een Individuele opdracht ontvangen van de Gemeente dan dat door Aanbieders met de betreffende Gemeente een Side letter is overeengekomen Aanbieders kunnen geen rechten ontlenen aan deze Resultaatovereenkomst (waaronder het recht op vergoeding) als zij diensten aanbieden aan Cliënten, waarbij niet voldaan is aan artikel Het voorgaande geldt ook indien de Individuele opdracht (tussentijds) wordt beëindigd c.q. is geëindigd Aanbieder kan Maatwerk Begeleiding aan een Cliënt uitsluitend weigeren indien: a) er gewichtige redenen bestaan, verband houdende met omstandigheden die de persoon van de Cliënt en/of gezin betreffen en op grond waarvan de Maatwerk Begeleiding in redelijkheid niet van de Aanbieder kan worden verlangd. Aanbieder kan de Maatwerk Begeleiding alleen weigeren na voorafgaand overleg met de Gemeente. b) er naar het oordeel van Aanbieder sprake is van een onjuiste keuze voor Aanbieder en de Gemeente hiermee instemt. 10

11 Artikel 11 Uitvoering opdracht 11.1 De uitvoering van de Individuele opdracht start niet eerder dan dat Aanbieder de Individuele opdracht heeft ontvangen. Aanbieder start binnen 5 werkdagen na de Individuele opdracht met de Maatwerk Begeleiding, Binnen maximaal 6 weken, na datum Individuele opdracht, heeft Aanbieder het Begeleidingsplan opgesteld. Indien de Gemeente dit aangeeft in de Individuele opdracht, dient bij spoedzorg binnen 2 werkdagen na de Individuele opdracht te worden gestart met de Maatwerk Begeleiding In geval van crisissituaties is Aanbieder bevoegd en verplicht direct datgene te doen wat van een professioneel zorgverlener wordt verwacht, één en ander voorzover dit doelmatig en proportioneel is. Aanbieder meldt de crisissituatie schriftelijk de eerstvolgende werkdag bij de Gemeente, bij gebreke waarvan de geleverde zorg niet wordt vergoed Aanbieder levert bij aanvang van de Maatwerk Begeleiding aan de Cliënt of diens gezin in ieder geval de volgende informatie in begrijpelijk Nederlands; a. de wijze van uitvoering van de activiteiten; b. specificaties en deskundigheden; c. het afzeggen van de begeleider door Cliënt; d. het bepaalde in artikel 12 en het bepaalde in artikel 5.5; e. klachtenregeling; f. rechten en inspraakmogelijkheden; g. een algemeen telefoonnummer bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur en een adres Aanbieder voert de Maatwerk Begeleiding uit conform de Individuele opdracht, het Begeleidingsplan en het bepaalde in deze Resultaatovereenkomst Aanbieder legt alle relevante, specifieke afspraken en informatie met betrekking tot de aan Cliënt te leveren Maatwerk Begeleiding vast in het in artikel 12 bedoelde Begeleidingsplan, conform een in overleg met de Gemeente vast te stellen systematiek en format Met het Begeleidingsplan geeft Aanbieder uitvoering aan zijn verplichting kwalitatief verantwoorde, doeltreffende en doelmatige Maatwerk Begeleiding te verlenen. De Aanbieder draagt er zorg voor dat (waar mogelijk en altijd in overleg met de Cliënt) overbodige, onnodige of ondoelmatige Maatwerk Begeleiding wordt afgebouwd en dat de Cliënt optimaal wordt ondersteund bij het realiseren van zelfregie/eigen handelen. Aanbieder stemt de Maatwerk Begeleiding af op andere vormen van zorg of hulp die de Cliënt ontvangt Aanbieder treedt tijdig in overleg met de Cliënt (en/of diens directe leefomgeving) over eventuele voortzetting van de Maatwerkvoorziening bij het aflopen van de Beschikking. De Cliënt (en/of diens directe leefomgeving) blijft zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe Beschikking bij de Gemeente De Individuele opdracht eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 van deze Resultaatovereenkomst en de mogelijkheden tot opzegging van de Individuele opdracht in artikel 12 - van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist: a. bij het bereiken van de in de Individuele opdracht bepaalde einddatum; of b. bij opname van Cliënt in een zorginstelling; of c. bij overlijden van Cliënt; of d. indien de Beschikking tussentijds wijzigt waardoor Cliënt geen aanspraak meer heeft op Maatwerk Begeleiding. 11

12 Artikel 12: Relatie Aanbieder-Cliënt; vervanging zorgondersteuning en tussentijdse beëindiging Individuele opdracht 12.1 Aanbieder garandeert de continuïteit van de levering van de Maatwerk Begeleiding Aanbieder zorgt binnen uiterlijk 5 werkdagen voor adequate vervanging in geval van ziekte en vakantie van de vaste begeleider. Indien Cliënt geen vervanging wenst geldt deze bepaling niet In uitzondering op artikel 12.2 dient Aanbieder in het geval de Cliënt en/of leefeenheid niet-uitstelbare Maatwerk Begeleiding behoeft, te allen tijde adequate en deskundige vervanging in te zetten Aanbieder biedt Cliënt de mogelijkheid om bij ontevredenheid (schriftelijke klacht) binnen een termijn van 4 weken een andere begeleider van dezelfde Aanbieder toegewezen te krijgen. Deze mogelijkheid kan Aanbieder een Cliënt alleen onthouden als de redenen voor de Cliënt om te vragen om een andere begeleider onredelijk worden geacht of dit gelet op de problematiek van Cliënt en in overleg met het sociaal team door Aanbieder onwenselijk wordt geacht. Komen Aanbieder en Cliënt binnen 4 weken niet tot overeenstemming dan bemiddelt de Gemeente of het sociaal team Indien Aanbieder tegen problemen aanloopt in de relatie met de Cliënt bij uitvoering van de Individuele opdracht, dan kan na toestemming van de Gemeente de Individuele opdracht worden opgezegd. Artikel 12.4, laatste volzin, is van overeenkomstige toepassing. Aanbieder draagt zorg voor de voortzetting of overdracht van de reeds aangevangen Maatwerk Begeleiding totdat er een definitieve oplossing gevonden is, tenzij dit in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd Cliënten hebben de mogelijkheid om van Aanbieder te wisselen, door de wens hiertoe kenbaar te maken aan de Gemeente. De Gemeente is in dat geval gerechtigd, na beoordeling van haar kant, de Individuele opdracht aan Aanbieder per aangetekende brief op te zeggen, zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken ingaande op de eerste dag van de volgende zorgperiode. Artikel 13: Begeleidingsplan 13.1 Het Begeleidingsplan komt tot stand in overleg tussen Aanbieder en Cliënt en indien gewenst met een familielid, naaste of een door de Cliënt gekozen onafhankelijk adviseur of consulent. Het Begeleidingsplan gaat uit van de eigen kracht van de Cliënt en inzet van het sociaal netwerk van Cliënt. Bij verschil in inzicht kan, indien gewenst, door de meest gerede Partij een beroep gedaan worden op de Gemeente om partijen op één lijn te krijgen Het Begeleidingsplan bevat onder andere en waar mogelijk afspraken over: a. het moment (tijdstip en dag) en de frequentie waarop de Maatwerk Begeleiding geleverd worden; b. de vorm, de omvang en de inhoud van de Maatwerk Begeleiding die de Aanbieder biedt; c. de plaats waar de Maatwerk Begeleiding geleverd wordt; d. de functie van de medewerker die de Maatwerk begeleiding levert; e. het al dan niet leveren van vervanging bij ziekte en vakantie van de begeleider conform artikel 12.2; f. afspraken over afbouw van overdracht en nazorg van de Maatwerk begeleiding Het Begeleidingsplan wordt, indien daarvoor aanleiding is, tussentijds aangepast. Het Begeleidingsplan wordt minimaal één keer per jaar, of zoveel eerder als nodig is, met 12

13 de Cliënt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Artikel 13.4 is van overeenkomstige toepassing op een eventuele bijstelling Het Begeleidingsplan dient te worden ondertekend door zowel de Aanbieder als de Cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Als de Aanbieder aantoont zich herhaaldelijk te hebben ingespannen voor ondertekening, maar de Cliënt en/of diens vertegenwoordiger blijft weigeren zonder opgave van reden, dan maakt de Aanbieder hiervan aantekening in het Begeleidingsplan Indien Aanbieder en Cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen over het Begeleidingsplan, meldt Aanbieder dit terstond schriftelijk en met redenen omkleed aan de Gemeente. Door of namens de Gemeente vindt overleg plaats met Aanbieder en Cliënt Voor zover niet strijdig met het bepaalde in deze Resultaatovereenkomst (inclusief algemene inkoopvoorwaarden), geldt dat Aanbieder de Maatwerk Begeleiding levert conform de meeste recente Algemene voorwaarden voor Zorg met c.q. zonder verblijf, zoals afgesproken tussen ActiZ, BTN, NPCF, LOC en Consumentenbond. Artikel 14: Informatievoorziening tussen Partijen over Individuele opdrachten; wijzigingen 14.1 Partijen houden elkaar over en weer op de hoogte van relevante feiten, inzichten en omstandigheden met betrekking tot de door Cliënt benodigde Maatwerk Begeleiding Indien tijdens de uitvoering van Maatwerk Begeleiding zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de zorgbehoefte van de Cliënt, bijvoorbeeld dat meer of minder zorg benodigd is, dan meldt Aanbieder dit zo spoedig mogelijk bij de Gemeente en treden Partijen in overleg over de dan ontstane situatie. Aan de hand van de uitkomsten van dit overleg kan bijvoorbeeld de Individuele opdracht en/of het Begeleidingsplan worden gewijzigd. Indien hiervoor een wijziging van de Beschikking nodig is, dan is Cliënt verantwoordelijk voor het aanvragen hiervan. HOOFDSTUK 4: OVERIGE EISEN AAN AANBIEDER Artikel 15: Personeel en protocollen 15.1 Aanbieder hanteert bij het uitvoeren van Maatwerk Begeleiding de CAO VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg of Welzijn, afhankelijk van welke CAO van toepassing is. Zij zet personeel in dat beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competenties en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de functieprofielen in de genoemde CAO s en/of wettelijke eisen en/of door de branche vastgestelde basisprofielen. Deze eis geldt zowel voor medewerkers in vaste dienst als voor ingehuurd personeel als voor ZZP ers Zowel vaste, tijdelijke als ingehuurde medewerkers moeten zich aan de Cliënt als medewerker van Aanbieder kunnen legitimeren Aanbieder is toegerust voor het continu en kwalitatief leveren van verantwoorde Maatwerk Begeleiding. Het staat Aanbieder vrij hiervoor protocollen te hanteren voor zover deze inhoudelijk geen afbreuk doen aan deze Resultaatovereenkomst. Wettelijk voorgeschreven protocollen moeten altijd worden nageleefd door Aanbieder. Artikel 16: Social Return on Investment 16.1 Aanbieder verricht jaarlijks een prestatie in de vorm van extra, bij voorkeur innovatieve, activiteiten in het sociale domein ten behoeve van bijvoorbeeld cliënten, 13

14 Sociaal Netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, vrijwillige (belangen)organisaties in het sociale domein en/of medewerkers van de Gemeente Vanaf 2016 dient deze prestatie een waarde te vertegenwoordigen van 3% van de geprognosticeerde opdrachtwaarde voor het betreffende jaar De prestatie wordt vastgesteld in overleg met de Gemeente en vastgelegd in de Side letter. Artikel 17: Informatievoorziening aan de Gemeente 17.1 De Gemeente heeft het recht om van Aanbieder informatie op te vragen die zij nodig heeft: a. voor het uitoefenen van haar taken in het kader van de Wmo 2015; en/of b. voor inzicht in de nakoming van de in deze Resultaatovereenkomst aangegane verplichtingen; en/of c. voor inzicht in en verantwoording van een rechtmatige uitvoering van de Wmo De Gemeente zal van dit recht terughoudend gebruikmaken Aanbieder verstrekt de Gemeente actief alle informatie die relevant is voor de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de levering van de Maatwerk Begeleiding, één en ander met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Aanbieder is verplicht om bij risicovolle omstandigheden die de continuïteit van de levering van Maatwerk Begeleiding op enigerlei wijze (kunnen) bedreigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend op financieel en zorginhoudelijk gebied, de Gemeente terstond van die omstandigheden schriftelijk in kennis te stellen. Hierbij geeft Aanbieder de Gemeente inzicht in alle relevante stukken die betrekking hebben op de problematiek. De Gemeente heeft het recht om, bij gerede twijfel, een extern (accountants)onderzoek in te stellen. De continuïteit van de levering van Maatwerk Begeleiding wordt in ieder geval beschouwd als risicovol indien: a. er sprake is van (het ontstaan van) negatieve reserves; en/of b. er gedurende de laatste 3 jaar sprake is (geweest) van materiële negatieve exploitatieresultaten; en/of c. er sprake is van (het ontstaan van) liquiditeitsproblemen Aanbieder verschaft de Gemeente desgevraagd alle inlichtingen die zij redelijkerwijs behoeft voor een inzicht in de nakoming van de in deze Resultaatovereenkomst aangegane verplichtingen. De Gemeente verschaft geen bedrijfsvertrouwelijke informatie over andere Aanbieders behoudens indien zij wettelijk tot openbaarmaking gehouden is Aanbieder verschaft op verzoek van de Gemeente nader inzicht in de financiële vermogenspositie (inclusief solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit) en bedrijfsvoering van de eigen onderneming, de in groepsverband verbonden ondernemingen en de door de Aanbieder gecontracteerde onderaannemer(s). De Gemeente bewaakt de vertrouwelijkheid van eventuele bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige gegevens die aan haar verstrekt worden Indien gewenst kan de Gemeente na consultatie van Aanbieder- ter uitvoering van de in artikel 17.1 en 17.2 bedoelde verplichtingen een protocol opstellen dat dan als bijlage bij deze Resultaatovereenkomst wordt gevoegd. Artikel 18: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg 14

15 18.1 Aanbieder stelt de Gemeente in kennis van ieder rapport dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor betreffende Aanbieder is uitgebracht Aanbieder stelt niet openbare rapporten ter inzage beschikbaar aan de Gemeente. Openbare rapporten stelt Aanbieder op haar website ter beschikking aan een ieder. Artikel 19: Monitoring 19.1 Aanbieder laat tweejaarlijks, voor het eerst in 2017, door een externe onafhankelijke partij een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren en stelt de uitkomsten hiervan uiterlijk 31 juli van dat jaar, inclusief de hieruit voortvloeiende verbeterplannen beschikbaar aan de Gemeente en maakt deze openbaar. Het onderzoek vindt plaats vindt plaats onder tenminste een representatieve afspiegeling van de populatie wonende in de Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik. Indien de Gemeente hiertoe aanleiding heeft kan zij Aanbieder opdragen een cliënttevredenheidsonderzoek te houden onder tenminste een representatieve afspiegeling van de populatie wonende in de Gemeente Aanbieder levert elk jaar tweemaal een totaalrapportage van ontvangen klachten over de dienstverlening naar aard en oorzaak, voor het eerst in januari 2016, inclusief een overzicht van afwikkeling en op basis van klachten getroffen maatregelen Aanbieder levert ieder jaar vóór 1 juni een specifiek voor de Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Artikel 20: Overleg 20.1 Gemeente en Aanbieder overleggen éénmaal per jaar, of zoveel vaker als zij noodzakelijk achten, over de voortgang van de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst Gemeente en Aanbieder maken nadere werkafspraken over de wijze waarop monitoring van de voortgang van Individuele opdrachten plaats vindt. Artikel 21: Calamiteiten en geweld 21.1 Aanbieder is verplicht onverwijld melding te doen bij een toezichthoudende ambtenaar door de Gemeente aangewezen, van: a. iedere calamiteit die bij de levering van Maatwerk Begeleiding heeft plaatsgevonden; b. geweld bij de levering van Maatwerk Begeleiding Aanbieder voldoet na melding aan het bepaalde in artikel 3.4 lid 2 en 3 Wmo Artikel 22: Gegevensuitwisseling (iwmo) Artikel 23: (Materiële) controle 23.1 Indien de Gemeente hiertoe aanleiding ziet kan zij, met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit, een (materiële) controle doen plaatsvinden gericht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo Aanbieder is gehouden optimale medewerking te verlenen aan een (materiële) controle. De Gemeente is gehouden de Aanbieder tijdig te informeren over de 15

16 procedure, inhoud en omvang van de controle. De Gemeente neemt bij de controle het bepaalde in de Wmo 2015 en de Verordening Wmo 2015 als uitgangspunt. Bij de controle wordt op verzoek van de Gemeente onder meer inzage gegeven in Begeleidingsplannen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de controle en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving in dezen. Aanbieder zal de daartoe door de Gemeente aangewezen personen bij de uitoefening van zijn (hun) taak behulpzaam zijn, zoals dat redelijkerwijs van Aanbieder mag worden verlangd Ten onrechte gedane betalingen leiden tot terugvordering van hetgeen onterecht voldaan is vermeerderd met wettelijke rente voor handelstransacties en te maken kosten, al dan niet door verrekeningen met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties. HOOFDSTUK 5 VERGOEDING, FACTURATIE, BETALING Artikel 24: Vergoeding; Side letter 24.1 De tarieven voor de uitvoering van Maatwerk Begeleiding worden vastgelegd in de tussen Gemeente en Aanbieder overeen te komen Side letter. Hierin zijn alle onkosten en eventuele schade(s) begrepen. Het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek art. 7:406 is niet van toepassing op deze Resultaatovereenkomst en evenmin op hieruit voortvloeiende Individuele opdrachten De Gemeente is slechts gehouden tot vergoeding van daadwerkelijk geleverde Maatwerk Begeleiding, welke qua omvang de Individuele opdracht niet overschrijdt Aanbieder mag een Cliënt tijdelijk meer Maatwerk Begeleiding leveren dan geïndiceerd per week, mits de totale geleverde Maatwerk Begeleiding voor de desbetreffende activiteit het in de Individuele opdracht genoemde totaal aantal uren per jaar of, indien dit korter is, per de periode dat de Individuele opdracht daadwerkelijk goldt, niet overschrijdt Een Side letter wordt overeen gekomen voor de periode van één kalenderjaar, tenzij Gemeente en Aanbieder schriftelijk anders overeen komen. Een Side letter bevat in ieder geval de afspraken als bedoeld in dit artikel en de artikelen 8.4 en 16. Artikel 25: Facturatie 25.1 Aanbieder factureert maximaal 4 weken na afloop van elke zorgperiode, door middel van een digitaal en op één tabblad in Excel format aan te leveren pro forma (verzamel)factuur De in het vorige lid bedoelde verzamelfactuur is opgebouwd conform het door de Gemeente na consultatie van Aanbieder- op te stellen format dat als Bijlage 3 bij deze Resultaatovereenkomst wordt gevoegd Aanbieder mailt een pro forma verzamelfactuur naar het nader met Gemeente af te stemmen factuuradres (mailadres). De pro forma factuur wordt binnen 7 werkdagen door de Gemeente op cliënt- en regelniveau gecontroleerd. Eventuele zaken die niet juist zijn worden op cliënt- of regelniveau digitaal doorgegeven aan Aanbieder, zodat één en ander kan worden gecorrigeerd. Vervolgens wordt de definitieve verzamelfactuur door Aanbieder naar de Gemeente g d De totaalfactuur wordt per mail of per post (naar de keuze van de Gemeente) naar de Gemeente verstuurd. Op de factuur wordt de dienstverlening met het daarbij behorende bedrag en het totaalbedrag van de factuur vermeld De definitief/goedgekeurde factuur zal binnen 30 kalenderdagen na ontvangst worden betaald. 16

17 25.6 Aanbieder mag correcties en/of verrekeningen alleen in de volgende periode of gelijktijdig met de laatste periode van het kalenderjaar bij de Gemeente in rekening brengen Bij herhaalde afwijkende correcties en/of verrekening kan door de Gemeente per factuurregel bij Aanbieder een bedrag van 25,00 voor administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze administratiekosten worden direct in mindering gebracht op de factuur of op de volgende factuur. Dit laatste is het geval als de administratiekosten hoger zijn dan de te betalen factuur Gemeente is gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien Aanbieder tekort schiet in het nakomen één of meer uit deze Resultaatovereenkomst en/of Individuele opdracht(en) voortvloeiende verplichtingen Indien Gemeente toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichting tot betaling, is hij eerst na schriftelijke ingebrekestelling, inhoudende een redelijke termijn van tenminste 14 kalenderdagen om alsnog na te komen, in verzuim, en is hij eerst daarna de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag over de tijd dat het verzuim vervolgens voortduurt. Overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn vormt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Artikel 26: Aanleveren CAK-gegevens 26.1 Aanbieder levert uiterlijk binnen 4 weken na afloop van zorgperiode, de door het CAK vereiste gegevens van de Cliënten aan bij het CAK (conform CAK format en interface). Indien Aanbieder niet aan deze verplichting heeft voldaan, kan de Gemeente besluiten de geleverde zorg waarover geen eigen bijdrage is opgelegd niet te vergoeden. De Gemeente heeft dan het recht om het ten onrechte in rekening gebrachte bedrag terug te vorderen Als Aanbieder de noodzakelijke gegevens niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn heeft aangeleverd, kan de Gemeente de termijn van het betalen van de facturen verlengen dan wel opschorten totdat Aanbieder de vereiste gegevens heeft aangeleverd Voor elke Cliënt gerelateerde opgave op regelniveau waaraan het CAK geen goedkeuring verleent en de Gemeente daarvoor kosten in rekening brengt, is Aanbieder aan de Gemeente de werkelijke kosten verschuldigd en kan de Gemeente bij herhaalde niet-goedkeuring door het CAK een bedrag van 25,00 administratiekosten per regel in rekening brengen bij Aanbieder. HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 27: Wijziging van de Resultaatovereenkomst 27.1 De Gemeente kan, uit eigen beweging, op verzoek van één of meer Aanbieders of naar aanleiding van een besluit(voorstel) van het Innovatienetwerk als bedoeld in de Netwerkbijeenkomst, in overleg treden met Aanbieders over wijziging van deze Resultaatovereenkomst Het daartoe bevoegde orgaan van de Gemeente besluit binnen 6 weken na het in lid 1 bedoelde overleg over het al dan niet wijzigen van deze Resultaatovereenkomst en brengt dit besluit zo spoedig mogelijk ter kennis van de Aanbieders Als de Gemeente besluit tot wijziging van deze Resultaatovereenkomst, dan besluiten de daartoe bevoegde organen van Aanbieders binnen 4 weken na kennisgeving dit besluit omtrent het al dan niet aanvaarden van de gewijzigde Resultaatovereenkomst en brengen hun besluit zo spoedig mogelijk ter kennis van de Gemeente. 17

18 27.4 Indien één of meer Aanbieders de gewijzigde Resultaatovereenkomst niet aanvaarden, dan leidt dit tot een eenzijdige aanpassing - conform het besluit van de Gemeente - van deze Resultaatovereenkomst (waaraan die Aanbieder(s) dus gebonden is/zijn), waarna de betreffende Aanbieder(s) kan/kunnen besluiten de Resultaatovereenkomst op te zeggen conform artikel 5.1. Voor Aanbieders die de gewijzigde Resultaatovereenkomst wel aanvaarden, leidt dit tot een aanpassing van de Resultaatovereenkomst in onderling overleg Na de in lid 3 bedoelde termijn kan de Gemeente overgaan tot ondertekening en toezending aan Aanbieders van de gewijzigde Resultaatsovereenkomst, waarmee deze in werking treedt. Artikel 28: Onderaanneming 28.1 Verleende Maatwerk Begeleiding in onderaanneming komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de Gemeente, tenzij Gemeente en Aanbieder hierover schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Gemeente zal haar toestemming niet onthouden als de onderaannemer voldoet aan artikel 5 van de Netwerkovereenkomst en als geen sprake is van de in artikel 5.7 van deze Resultaatovereenkomst bedoelde periode De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico van Aanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van Aanbieder uit deze Resultaatovereenkomst. Aanbieder is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aspecten van de door de onderaannemer geleverde Maatwerk Begeleiding. Daaronder valt in ieder geval levering van kwalitatief verantwoorde Maatwerk Begeleiding, op een rechtmatige en doelmatige wijze Aanbieder garandeert dat de levering van Maatwerk Begeleiding door de onderaannemer(s) aan dezelfde eisen voldoet, als die aan de levering van Maatwerk Begeleiding door Aanbieder zelf zijn gesteld Aanbieder staat er voor in dat de onderaannemer desgevraagd aan de Gemeente alle inlichtingen verschaft die de Aanbieder zelf ook dient te verstrekken Aanbieder is verantwoordelijk voor het declareren van de door onderaannemer(s) geleverde Maatwerk Begeleiding aan de Gemeente en verantwoording aan het CAK De constructie waarbij een Aanbieder gebruik maakt van zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) merkt de Gemeente aan als een constructie van onderaanneming. De Aanbieder dient op verzoek van de Gemeente in dat geval te kunnen aantonen dat: a. Cliënten in geen geval kunnen worden aangemerkt als werkgever; en b. de ZZP er beschikt over een geldige Verklaring Arbeidrelatie (VAR); en c. de ZZP er voldoet voorzover dat zonder gezag mogelijk is- aan dezelfde eisen die in deze Resultaatovereenkomst gesteld worden aan personeel of medewerkers van Aanbieder. Artikel 29: Combinatievorming 29.1 Indien Aanbieders deelnemen aan deze Resultaatovereenkomst als combinatie, dan dienen zij een zogenaamde penvoerder te hebben die door de andere leden van de combinatie onherroepelijk en onvoorwaardelijk is gemachtigd hen te vertegenwoordigen Een combinatie moet na het ondertekenen van de Resultaatovereenkomst hoofdelijke aansprakelijkheid garanderen, bijvoorbeeld door de oprichting van een Vennootschap onder Firma Elk der combinanten dient te voldoen aan artikel 5 van de Netwerkovereenkomst. 18

19 Artikel 30: Overdracht van rechten en fusie 30.1 Aanbieder mag de rechten en verplichtingen uit deze Resultaatovereenkomst geheel noch gedeeltelijk aan één of meerdere derden overdragen of door één of meerdere derden laten overnemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. De Gemeente kan aan goedkeuring als bedoeld in de eerste volzin voorwaarden verbinden. De Gemeente kan haar goedkeuring in ieder geval weigeren als artikel 5.7 van toepassing is op de derde(n) Aanbieder is verplicht de Gemeente tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot vervreemding of overdracht van de onderneming van de Aanbieder, ongeacht de vorm waarin die vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke wijze de zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert Aanbieder de Gemeente over de eventuele meerwaarde van een wijziging als bedoeld in de eerste volzin voor Cliënten, alsmede over het (mogelijke) effect van de wijziging op de verhoudingen op de regionale of lokale markt van de Maatwerk Begeleiding die door Aanbieder wordt geleverd. Artikel 31: Aansprakelijkheid en vrijwaring 31.1 Aanbieder is aansprakelijk voor schade door Gemeente en/of Cliënt(en) geleden, indien de schade wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten bij de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst, een Side letter en/of een Individuele opdracht, onrechtmatig handelen dan wel opzet of grove schuld zijdens Aanbieder, haar personeel of andere personen die door Aanbieder bij de uitvoering zijn ingezet, waaronder doch niet beperkt tot het vergoeden van eventuele herstelkosten aan Gemeente en/of Cliënt(en) dan wel het zorgdragen voor een volledig herstel in overleg met Gemeente en/of Cliënt(en) Aanbieder zal de Gemeente en/of haar personeel vrijwaren van en schadeloos stellen voor vorderingen (inclusief rente en kosten) die derden instellen tegen de Gemeente en/of haar personeel in verband met het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen op grond van deze Resultaatovereenkomst, een Side letter en/of een Individuele opdracht, onrechtmatig handelen dan wel opzet of grove schuld zijdens Aanbieder, haar personeel of andere personen die door Aanbieder bij de uitvoering zijn ingezet. Aanbieder dient zich voor bedoelde aansprakelijkheid voldoende te verzekeren. Onderdeel van de schadeloosstelling van de Gemeente vormen tevens redelijke kosten van rechtsbijstand die de Gemeente in deze moet maken Indien zich gedurende de looptijd van deze Resultaatovereenkomst een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet die is gerelateerd aan de verplichting van de Gemeente tot vergoeding van de geleverde Maatwerk Begeleiding, geldt dat de aansprakelijkheid van de Gemeente voor gevolgschade is uitgesloten Gemeente is niet aansprakelijk voor tekortschieten in de nakoming van deze Resultaatovereenkomst, als dit tekortschieten voortvloeit uit een handelen of nalaten waartoe zij op grond van het publiekrecht gehouden is. In het bijzonder kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor handelen of nalaten, dat voortvloeit uit aanwijzingen en dergelijke van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties. Ook is er geen sprake van een tekortschieten indien Gemeente uit hoofde van een redelijke uitoefening van de publieke taak tegemoet dient te komen aan bezwaren van derden. Artikel 32: Geheimhouding 32.1 Aanbieder zal alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van de Cliënt in acht nemen. Bovendien verbindt 19

20 hij zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Aanbieder of personen waarvan hij zich bij de uitvoering van deze Resultaatovereenkomst bedient, kennis neemt respectievelijk nemen bij werkzaamheden ten behoeve van Gemeente en/of Cliënt Aanbieder is gehouden alle van Gemeente afkomstige informatie en bedrijfsgegevens en de in het kader van de uitvoering van door Gemeente verstrekte Individuele opdrachten te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie, geheim te houden. Het is Aanbieder verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden De ten aanzien van Aanbieder geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer voor Gemeente Het is Aanbieder bekend dat Gemeente gebonden is aan de Wet openbaarheid van bestuur. Nakoming van één of meer van deze verplichtingen houdt in geen geval schending van geheimhouding of vertrouwelijkheid in en geeft evenmin enige grond tot schadevergoeding. Artikel 33: Slotbepalingen 33.1 De bijlagen maken onderdeel uit van deze Resultaatovereenkomst. Bijlage 1 Overzicht Aanbieders (meest actuele overzicht staat op de website). Bijlage 2 Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Gorinchem. Bijlage 3 Format verzamelfactuur. Bij tegenstrijdigheden gaat de inhoud van de Resultaatovereenkomst voor op de bijlagen Waar in deze Resultaatovereenkomst wordt verwezen naar beleid(sstukken) en wettelijke regels, zal, indien deze gedurende de looptijd van deze Resultaatovereenkomst wijzigen, moeten worden uitgegaan van de meest recent vastgestelde beleidsstukken/wettelijke regels. OP DEZE WIJZE kwamen de Partijen tot de Resultaatovereenkomst, getekend op [datum]. Gemeente PM PM Burgemeester 20

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Coöperatie UA Appelgaarde 101 3992 JD Houten 030-2687463 06-81275438 info@media-alliantie.nl Artikel 1 Definities In de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie