Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1550-1600 van 6686)"

Transcriptie

1 - 3 Sep :02:12 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Organisatie van een peer review meeting in het kader van het Sirius project m.b.t. kinderen van migranten. Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Risbo. UA levert aan Risbo de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Effectstudie van het project Mobilus. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Onderwerp van het onderzoek is een evaluatie van de effectiviteit van van het educatieve programma Mobibus. Specifieke aandacht gaat naar de impact die het programma heeft op de kennis, attitudes en vaardigheden van de deelnemers inzake verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. EduBROn Peter Van Petegem Jelle Boeve-de Pauw Eva Delvaux Nieuwe methoden in computationele financiën (STRIKE). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Toegepaste wiskunde en numerieke analyse Karel In't Hout Onderzoek in het domein van de ontwikkelingssamenwerking. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Ontwikkeling: processen, actoren en beleid Filip Reyntjens Mediawijs onderwijs met Media Didactica. Lerarenopleidingen activeren mediagebruik en kritische reflectie op de media. Abstract: Het doel van het project is een raamwerk ontwikkelen voor mediawijsheid in de lerarenopleiding (Media Didactica), waarin leerlijnen voor mediawijsheid in de lerarenopleiding worden uitgetekend. Aan de hand van dit raamwerk kunnen lerarenopleiders hun deskundigheid op het vlak van mediawijsheid ontwikkelen en evalueren. Twee inhoudelijke pijlers schragen de leerlijnen: (1) het gebruik van media als leermiddel in en buiten de school en (2) kritische reflectie over de impact van media op het leer- en ontwikkelingsproces in klas, school en samenleving. Het raamwerk is een concrete uitwerking van mediawijsheid zoals dat aan bod komt in het ontwikkelingsprofiel van de lerarenopleider. De leerlijnen worden vakonafhankelijk uitgetekend. Ze zijn bedoeld voor alle lerarenopleiders en bij uitbreiding ook voor de studenten in de lerarenopleiding en voor leraren. Michel Walrave Boris Mets Wil Meeus Leesonderwijs en E-hype. Abstract: Dit project wil succesvolle leesbevorderende media en bij behorende strategieën inventariseren, ontsluiten voor en vertalen naar de opleidingspraktijk van de lerarenopleiding. Het wil de competenties van lerarenopleiders vergroten door hen hiermee te laten werken om zo de leesattitude van studenten in de lerarenopleding aan te scherpen, zodat die op hun beurt ook zullen experimenteren met nieuwe tools. Mathea Simons Hoe komen we tot een beter huwelijk tussen de toename van werkgelegenheid en armoedebestrijding. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB)

2 Ive Marx Innovatie- en Excellentie monitor voor Basisonderwijs (IEMBO). Abstract: Dit project heeft volgende opdracht: de verschillende onderwijsinnovaties in het Vlaams proefproject "Innoveren en Excelleren in Onderwijs" als proces te monitoren en hun impact en effectiviteit op het maximaliseren van de leerprestatie, de leerwinst en het welbevinden van leerlingen te analyseren. EduBROn Jan Vanhoof Begeleiding tweede en derde fase bestuurskrachtmeting plattelandsgemeenten. Abstract: De hoofddoelstelling van dit project is het toepassen van een verfijnde methodiek van bestuurskrachtmeting op twee groepen van een 15- tal plattelandsgemeenten. De meting dient te gebeuren aan de hand van een indicatorenset, om zo te komen tot een eerste, ruwe bestuurskrachtschets, maar blijft daartoe niet beperkt. Doel is om deze gegevens ook als vertrekpunt te nemen voor een visitatie met het oog op wederzijds leren en het zoeken naar oplossingen voor vastgestelde knelpunten inzake bestuurskracht die zich typisch of versterkt manifesteren bij plattelandsgemeenten. Management & Bestuur (M&B) Lieven Janssens Wouter Van Dooren De marktplaats van ideeën: minder eigenaars, minder ideeën? Een interdisciplinair onderzoek naar impact van mediaeigendomsconcentratie op diversiteit aan media-inhoud, -productie en outlets in longitudinaal en internationaal vergelijkend perspectief. Abstract: Het project combineert inzichten van communicatie-, politieke en economische wetenschappen voor een analyse van de kenmerken van de huidige mediaconcentratie (en mediaconglomeraten) en de impact hiervan op inhoudsdiversiteit in historisch en internationaal vergelijkend perspectief, om zo te antwoorden op de vraag of media eigendomsconcentratie de diversiteit aan issues, actoren, standpunten en discoursen in de media beperkt. Media, beleid en cultuur (MPC) Peter Van Aelst Hildegarde Van den Bulck Jan Bouckaert Pieter Maeseele Vroeger nadenken... over later. De houding en verwachtingen van mensen van buitenlandse afkomst, personen met een handicap en mensen in armoede tegenover het plannen van hun oude dag. Abstract: Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen op de mate waarin en de wijze waarop zowel de ouderen zelf als zijn omgeving nadenken over die oude dag en hier zich al dan niet op voorbereiden. Dit onderzoek richt specifiek op drie kwetsbare populaties onder ouderen: mensen van buitenlandse afkomst, personen met een handicap en mensen in armoede. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Van Would be naar Be it. Onderzoek naar alternatieve en nieuwe stagevormen in de lerarenopleiding. Abstract: In dit project gaan we op zoek naar alternatieve en/of nieuwe stagevormen. Hiertoe wordt in een eerste projectfase enerzijds nagegaan welke stageconcepten reeds gehanteerd worden door de partnerinstellingen, anderzijds een inventaris opgemaakt van andere mogelijke invullingen. De tweede projectfase bestaat uit de concretisering van de geselecteerde stageconcepten. In de derde projectfase worden pilootprojecten opgezet bij minimum twee partnerinstellingen waarbij de stageconcepten worden uitgetest. Johan Deprez Annie Pinxten Mathea Simons Actieonderzoek jarige nieuwkomers uit derdelanden. Abstract: Dit project beoogt zowel een exploratie- als een actieonderzoek op te zetten om na te gaan welke rol diverse actoren en sectoren kunnen vervullen in het aanbieden van een succesvol onderwijs- en opleidingstraject op maat aan 16- tot 18-jarige nieuwkomers, met een sterke aandacht voor onderwijs op maat en een betere integratie van informeel en formeel leren. Dit onderzoek beoogt ook de noodzakelijke randvoorwaarden en structuren te identificeren die een goed samenspel tussen de verschillende actoren mogelijk maken. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Binnenklasdifferentiatie. Abstract: Het project "Binnenklasdifferentiatie" (promotor: T. Smits) is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject waarbij de deelnemende lerarenopleidingen in samenwerking met scholen experimenteren met krachtige leeromgevingen en nieuwe organisatievormen die interne

3 differentiatie mogelijk maken, waarbij we vertrekken vanuit de beginsituatie van de lerende. Tom Smits Vakdidactische leergemeenschappen. Abstract: Het project beoogt de implementatie van een concept dat gericht is op de ontwikkeling en/of optimalisatie van vakdidactische competenties van aspirant-leraren en leraren uit het werkveld. Het opzet is de lancering van 'vakdidactische leergemeenschappen' (VLG, 'centers of competence') als een vorm van professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2011). Op langere termijn kunnen deze VLG vanuit de focus op het eigen vakgebied informatie leveren uit recent vakdidactisch onderzoek, best practices, ondersteuning, training,... Paul Janssenswillen Wouter Schelfhout Op weg met zij-instromers. Abstract: Dit project beoogt onderzoek, ontwikkeling en evaluatie van alternatieve leertrajecten voor zij-instromers voor de professionele bacheloropleidingen kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs binnen de Antwerpse context. De focus ligt op doelgroepen die binnen het huidige aanbod van Antwerpse lerarenopleidingen nog niet aan bod komen. Wil Meeus Robert Hartsuiker Wouter Duyck Marc Brysbaert Vakgroep Onderwijskunde Martin Valcke leiderschap in de concensusdemocratie: naar een presidentialisereing van het burgemeesterschap? Abstract: In dit onderzoek willen we nagaan of de presidentialisering van politiek leiderschap een verklaring kan beiden voor de prominentie van het burgemeesterschap in België ondanks het voortbestaan van het parlementaire systeem en de consensusdemocratie op lokaal vlak. Het gaat dan om een toename van de machtsbronnen en de autonomie van leiders binnen het executief en hun partij en een electoraal proces waarin leiders in toenemende mate centraal staan. Het project heeft een longitudinale en cross-sectionele agenda met aandacht voor de contingentiefactoren van presidentialisering. het gebruik gemengde methoden met een nadruk op kwantitatieve gegevens. Vakgroep Politieke wetenschappen

4 Kristof Steyvers tewerkstelling van ouderen en jongeren: een beleidsevaluatie Abstract: de thesis evalueert Italiaanse en Belgische beleidsmaatregelen die de integratie van ouderen en jongeren op de arbaidsmarkt bevonderen. in dit deel bestuderen we voor oudere werknemers de impact van verminderingen in sociale bijdragen en van tijdskrediet op de overgan van en naar werk. hiervoor maken we gebruik van de volgende methoden: verschil-in-verschillen, regressiediscontinuïteit en matching op basis van "propensity scores" Vakgroep Sociale economie Bart Cockx Digitale Games en Gender. een studie naar het gamegebruik van vrouwen als samenspel tussen object, tekst en context Abstract: Het doel van dit doctoraatsproject is om de betekenissen te bestuderen die vrouwelijke spelers toekennen aan games en om na te gaan hoe ze zich identificeren als gamer. We doen hiervoor beroep p het concept "triple articulation" dat ervan uitgaat dat mediatechnologieën betekenisvol zijn door de mediatekst die ze uitdragen, de context waarin ze zich voordoen en de fysieke vorm die ze aannemen. Vakgroep Communicatiewetenschappen Jan Van Looy lle, niet-emotionele trekken in de adolescentie: Assessment en biologische markers Abstract: In DSM-5 worden kille, niet-emotionele (CU) trekken voorgesteld als specifier van de gedragsstoornis, terwijl deze trekken ook vervat zijn in het As-II treksysteem. Huidig project onderzoekt hoe CU trekken geassocieerd zijn met As-II trekken in een eerste onderzoekslijn, terwijl een tweede onderzoekslijn naar de biologische basis bekijkt of CU en brede DSM-5 trekken gelijkaardige hormonale reactiviteit vertonen op stressors. Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie Barbara De Clercq IRCP-SVA onderzoeksconsortium Abstract: De combinatie van kwantitatief en kwalitatief toenemen van beleidsgericht en fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de organisatorische grenzen van het onderzoek binnen het consortium in zijn huidige vorm bereikt zijn. De facto is er onvoldoende ruimte en coördinatie om een volgende stap te kunnen zetten in de wetenschappelijke ontwikkeling van het consortium: het grondig voorbereiden en zelf leiden van grotere projecten (zoals bv. de Europese kaderprogramma's, GOA's). Daarnaast laat de huidige situatie evenmin toe om grote databases en longitudinale studies te conceptualiseren en op te starten (via kanalen als HERCULES), hoewel de inhoudelijke meerwaarde hiervan zeer groot zou zijn en belangrijke en essentiële stap voor de verdere doorgroei van het consortium. Vakgroep Strafrecht en criminologie Tom Vander Beken Consortium Klinische Psychologie Abstract: Binnen vakgebied van de klinische psychologie is er nood aan afstemming van de praktijk en het beleid op onderzoek en van het onderzoek op de praktijk en het beleid. Dit consortium stelt een gezamenlijke valorisatievisie en strategie voor om dit mogelijk te maken. Ann Buysse Onderzoeksconsortium?Global Studies? in het kader van het aanstellen van een onderzoekscoördinator Abstract: Dit multidisciplinair onderzoeksconsortium wil vanuit concrete, lokale ruimtes te bestuderen hoe globale processen van sociale, economische, politieke en culturele veranderingen onze wereld in het verleden en het heden hebben gestructureerd en de globalisering haar huidige vorm geven. Een onderzoekscoördinator creëert synergieën tussen tussen de verschillende promotoren en daaraan verbonden wetenschappelijke expertise en zoekt actief naar financiering van wetenschappelijk onderzoek. Vakgroep Studie van de derde wereld Koen Vlassenroot Business Model Innovatie en All Inclusive Growth Abstract: Een groot deel van productiviteit bij organisaties in de publieke en de private sector wordt niet gedreven door technologische innovatie, maar eerder gerealiseerd door de reorganisatie van processen van waardecreatie. Dit laatste noemen we Business Model Innovatie. De focus van het consortium is daarom het onderzoeken van de verschillende vormen, antecedenten en gevolgen van business model innovatie en de manier waarop business model innovatie bijdraagt tot groei. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Functionele kenmerken van veranderingen in preferenties als gevolg van de zelf-referentie taak

5 Abstract: In de zelf-referentie taak reageren proefpersonen op eenzelfde manier op een neutrale prikkel en prikkels gerelateerd aan het concept "zelf" (vb. het woord "ik"). Als gevolg daarvan wordt de neutrale prikkel positiever. Wij onderzoek de voorwaarden waaronder dit effect optreedt en gaan na of die verschillen van de voorwaarden waaronder andere veranderingen in preferenties optreden. Jan De Houwer Analyse en evaluatie van fusies en overnames (F&O) van ondernemingen in financiële moeilijkheden Abstract: Niettegenstaande er uitgebreide literatuur bestaat die verschillende aspecten van F&O behandelt, is onderzoek naar F&O van ondernemingen in financiële moeilijkheden uitermate beperkt. Dit onderzoeksvoorstel draagt bij tot de academische literatuur door de impact te onderzoeken van dergelijke overnames op het risicoprofiel van de overnemer. Daarnaast beoordelen we F&O als herstelstrategie voor ondernemingen in operationele moeilijkheden. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Wouter De Maeseneire Risicoprofielen kwantificeren en integreren in Belissingsondersteunende modellen. Abstract: Het onderzoek heeft als doel om de risico-attitude van ondernemers of beslissingsmakers met keuze-experimenten te kwantificeren. Het risicoprofiel wordt vervolgens gevalideerd risicoprofiel kan tenslotte een beslissingsondersteunend model gemaakt worden waarbij het advies endogeen rekening houdt met risico en onzekerheid en waarbij het persoonlijk profiel van de beslissingsmaker gereflecteerd wordt. Vakgroep Landbouweconomie Jeroen Buysse Een Europees privaatrecht voor beleggingsdiensten? onrechtstreekse harmonisatie van het privaatrecht door het toezichtrecht versus de Draft common frame of reference. Abstract: Het onderzoek identificeert en beoordeeld de Coördinerende en conflicterende wisselwerking tussen enderzijds de Europese harmonisatie van het toezichtrechttelijke statuut van financiële dienstverleners en anderzijds de diverse facetten en elementen van de op zich niet geharmoniseerde rechtsverhouding tussen deze instelling en hun cliënten, met bijzondere aandacht voor de invloed die de draft common frame of reference heeft op het financieel privaatrecht. Vakgroep Burgerlijk Recht Marc Kruithof Omgaan met overlast: regulering, vertegenwoordiging en legitirme bestraffing. Abstract: Het project zal de legitimiteit van regelgeving in het geval van overlast onderzoeken. Op basis van de criminaliseringstheorie, vergelijkende jurisprudentie en hedendaagse criminologische theoreën en aan de hand van empirisch onderzoek (analyse van media representaties) zal het fenomeen worden geanalyseerd vanuit een zowel nationaal als internationaal of comparatief perspectief. De consequenties voor het toekomstig beleid zullen eveneens worden toegelicht. Vakgroep Strafrecht en criminologie Nina Persak De rol van liquiditeit voor kleine en middelgrote ondernemingen: lessen uit de financiële crisis. Abstract: In dit project onderzoeken we, ten eerste, de kosten en baten van het aanhouden van liquide middelen in kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs). Ten tweede, bestuderen we de impact van liquidide middelen op de investering binnen KMOs voor, gedurende en na de financiële crisis. Hiervoor zullen we gebruik maken van een longitudinale databanken die KMOs omvat uit verschillende landen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering TOM VANACKER Extra-compensatoire schadevergoeding in het inernationaal privaatrecht-het Europese antwoord op de Amerikaanse 'punitive damages'. Abstract: Het voorgestelde onderzoek beantwoordt de vraag of Europa zich kant tegen (1) de toepassing door Europese rechtbanken van het Amerikaanse recht inzake 'punitive damages' en (2) de erkenning en tenuitvoerlegging van Amerikaanse uitspraken die 'punitive damages' toekennen. Het voorwerp van onderzoek is het EU recht, alsook het recht van Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Engeland. Vakgroep Burgerlijk Recht Maud Piers Billijkheid in de eerstelinsgezondheidszorg in Europa Abstract: Het doel van deze studie is 1) het ontwikkelen van een theoretisch framework dat het concept "equity" in de setting van eerstelijnsgezondheidszorg in Europa weergeeft

6 2) het opstellen van indicatoren om equity te meten 3) het in kaart brengen van de equity dimensie in eerstelijnsgezondheidszorgsystemen in Europa 4) het bestuderen van de relatie tussen equity en de andere dimensies van kwaliteit van zorg (kosteneffectiviteit,...) Vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg Sara Willems Agenda setting in de genetwerkte publieke sfeer. De rol van sociale media in het publieke debat in verkiezingsperiodes Abstract: Dit project onderzoekt de impact van sociale media op het publieke debat tijdens verkiezingsperiodes door na te gaan (1) hoe politici sociale media gebruiken tijdens de verkiezingscampagne; (2) hoe sociale media de communicatiestromen en (machts)relaties tussen politici, journalisten en burgers veranderen en (3) in welke mate de sociale media de agenda van de traditionele nieuwsmedia beïnvloeden, en vice versa. Vakgroep Communicatiewetenschappen Pieter Verdegem Modulaire bouwstenen voor de verduurzaming van de horizontale stad: een co-evolutionaire analyse van de verspreide stedelijke ontwikkeling in Vlaanderen. Abstract: Dit onderzoek richt zich op het ontstaan van modulaire ordening binnen de co-evolutionaire ontwikkeling van verspreide verstedelijking over een lange periode. Aan de hand van case-gericht onderzoek naar verspreide verstedelijking in Vlaanderen wordt nagegaan hoe modulaire ordening bepalend is voor de padafhankelijke ontwikkelingslogica en voor de mogelijkheden tot padcreatie die kunnen bijdragen tot een verduurzaming van dergelijke verspreid verstedelijkte gebieden. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Michiel Dehaene De veranderende geografie van het wereldstedennetwerk in de context van de financiële crisis Abstract: Dit onderzoeksproject gaat na hoe de geografie van het wereldstedennetwerk beïnvloed wordt door de mondiale financiële crisis. Het analytisch raamwerk voor deze studie zijn de longitudinale datasets van de GaWC-onderzoeksgroep, waarin een netwerkbeschrijving wordt gepresenteerd van de verstedelijkte wereledeconomie op basis van de lokatiestrategieën van mondiale dienstenfirma?s. Vakgroep Geografie Ben Derudder De interactie tussen voedingsprijzen en de macro-economie: gevolgen voor het monetair beleid Abstract: In dit project analyseren we de interactie tussen voedingsprijzen en de macro-economie. Meer bepaald: hoe is de transmissie naar output en prijzen, zijn er verschillen tussen landen, en zijn de effecten veranderd over de tijd Vakgroep Financiële economie Gert Peersman Longitudinaal onderzoek naar de effecten van het remodeleren van winkels op klanten en werknemers Abstract: Het veranderen van de fysische omgeving van winkels heeft impact op zowel klanten als werknemers. Ahv kwantitatieve en kwalitatieve data willen we de impact van een remodeling op zowel klanten als werknemers longitudinaal in kaart brengen: zowel na als tijdens de remodeling. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Larivière De invloed van controle op emoties Abstract: Voorgaand onderzoek bestudeerde de invloed van subjectieve controle op emoties. Sommige studies toonden een invloed op de intensiteit van emoties, sommige op de valentie van emoties, en sommige dat controle de specifieke emotie bepaalt (woede vs. angst). Wij onderzoeken de idee dat deze verschillende effecten te wijten zijn aan de manipulatie van verschillende types van controle. Jan De Houwer Seriële positie in het werkgeheugen als determinant van spatiaal-numerieke interacties Abstract: De cognitieve verwerking van getallen en van ruimtelijke informatie zijn sterk aan mekaar gelinkt. Traditionele verklaringen schrijven de link toe aan de langetermijn geheugen representatie van getalgrootte die de vorm aanneemt van een mentale getallenlijn. Echter, recent onderzoek van onze groep suggereert dat de link meer te maken heeft met de manier waarop informatie als een opeenvolgende reeks wordt opgeslagen in het werkgeheugen. Dit zal onderzocht worden in dementerende en neglect patiënten.dit heeft ook implicaties voor begrijpen en behandeling van ontwikkelingsdyscalculie en rekenproblemen.

7 Wim Fias De rol van de prefrontale cortex in het verwerven van geïnstrueerde angst Abstract: Het doel van het project is om de hersencircuits te onderzoeken die betrokken zijn bij de aquisitie van angst. Marcel Brass Antecedenten en gevolgen van het helpgedrag van partners in de context van pijn: Een motivationele benadering Abstract: Momenteel wordt erkend dat pijn niet alleen een private ervaring is, maar plaatsvindt in een sociale context. In het bijzonder hebben partners een belangrijke rol. Dit project onderzoekt de effecten van helpende gedragingen/motieven bij partners op uitkomsten bij partner/patiënt. Voorts gaan we na welke processen deze effecten verklaren. Tenslotte worden antecedenten van motieven tot helpen bij partners onderzocht. Liesbet Goubert De rol van visuele informatie in de gedragscontrole en gedragsopvoeding van jonge fietsers LEVENSLIJN Abstract: De rol van het visueel gedrag op een veilige verkeersdeelname per fiets wordt onderzocht bij volwassenen en kinderen. In een eerste fase wordt het visueel gedrag gekoppeld aan het motorische aspect van fietsen. In een tweede fase wordt nagegaan of het kijkgedrag ook van invloed is op het vroegtijdig herkennen en inschatten van gevaarlijke verkeerssituaties. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Matthieu Lenoir Bioactiviteit van histidine-bevattende dipeptiden: van voedingsbehoeften naar functioneel vlees Abstract: Verscheidene bioactieve componenten in voeding van plantaardige en dierlijke oorsprong hebben fysiologische en gezondheidsbevorderende functies. The focus van het huidige project is gerelateerd aan histidine-bevattende dipeptiden (HCD), waaronder carnosine en de gemethyleerde analogen ervan. Het concept van het project houdt in dat de inname van HCD de oxidatieve en glycatiestress kan onderdrukken en in rekening moet worden gebracht bij voedingsrichtlijnen. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Wim Derave Moreel relativisme meten: Individuele cognitieve en gedragsmatige reacties tegenover morele diversiteit Abstract: In dit project willen we de filosofie, psychologie en gedragsmatige correlaten van moreel relativisme te onderzoeken. In grote lijnen, moreel relativisme is de theorie dat de conflicterende morele uitspraken of moreel relevante handelingen kan zijn even aanvaardbaar. Op dit moment echter, verschillende opvattingen van moreel relativisme overhand, en het is onduidelijk hoe morele relativisten verschillen van morele nonrelativists in hun cognitieve, affectieve, en gedragsmatige reacties op morele uitspraken en daden. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Patrick Van Kenhove Jan Verplaetse De ontdekking van de mensenrechten in het Belgisch recht: rechtspraak tegen België in de eerste decennia van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Abstract: Het project zal onderzoeken hoe, gedurende de eerste decennia van de werking van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (jaren?60,?70 en?80), dit Hof en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zich geleidelijk een plaats verworven in het Belgische juridische landschap en hun gezag deden erkennen. Vakgroep Publiek recht Dirk Heirbaut Eva Brems Toolkit Breed Evalueren (TBE) Abstract: De Toolkit Breed Evalueren (TBE) van de competenties Nederlands stelt leerkrachten in staat om de schooltaalcompetenties van leerlingen breed in kaart te brengen doorheen het secundair onderwijs. De TBE is online toegankelijk en bespreekt enerzijds bestaande evaluatieinstrumenten aan de hand van enkele parameters en voorziet anderzijds scholen van implementatiestrategieën om breed evalueren te verankeren in hun taalbeleid. Vakgroep Latijn en Grieks Piet Van Avermaet

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (250-300 van 814)

Onderzoeksprojecten (250-300 van 814) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 04:49:20 Onderzoeksprojecten (250-300 van 814) Zoekfilter: Classificaties: Sociologie Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:11 Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735) MMA-project 3M Belgium Abstract: Studie van de introductie van een nieuw product. Vakgroep Marketing Patrick Van

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 01:30:54 Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Abstract: OCAPI - Ontsluiting

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Conceptnota Mediawijsheid

Conceptnota Mediawijsheid Conceptnota Mediawijsheid Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: een gezamenlijk mediawijsheidsbeleid... 4 1.Beleidscontext... 6 1.1 Europese beleidsinitiatieven... 6 1.2 Federale beleidsinitiatieven... 7

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen 2. Position paper praktijkgericht onderzoek Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen Sinds het decreet op de hogescholen van

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Kennis- en innovatieagenda CLICK//CI NeXt Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Ontwerp voor een kennis- en innovatieagenda in het kader van het innovatiecontract creatieve industrie 2012

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie