Op weg naar de Academische Opleidingsschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar de Academische Opleidingsschool"

Transcriptie

1 1 Op weg naar de Academische Opleidingsschool Een matrix als hulpmiddel Mei 2015 Pauline Schröderde Boer

2 2 Inleiding De CHE werkt samen met academische opleidingsscholen. In deze samenwerking doen PABO studenten van het derde en vierde jaar samen met masterleerkrachten van de basisschool en docentonderzoekers van de CHE, onderzoek op de basisschool. Het doel van dit onderzoek is om binnen de eigen school het onderwijs verder te ontwikkelen en zo mogelijk een (bescheiden) bijdrage te leveren aan beter onderwijs in Nederland. Daarnaast werkt de CHE samen met zogenaamde volgscholen; scholen die zich op termijn willen ontwikkelen tot academische opleidingsschool. De Academische Opleidingsschool In de literatuur en documentatie zijn verschillende definities van de academische opleidingsschool beschreven. De visie vanuit de CHE is ontwikkelings en onderzoeksgericht. De definitie vanuit het ministerie van OCW (2005) 10 sluit hierbij aan: Scholen die het opleiden in de school verbinden met schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek binnen de school. Op dergelijke scholen versterken onderwijspraktijk, de opleiding van leraren op de werkplek en het wetenschappelijk onderzoek elkaar. Leraren ontwikkelen zo tevens een onderzoekende rol om hun lespraktijk te versterken. In nauwe samenwerking met hogescholen en universiteiten wordt een academische school vormgegeven waar leren, opleiden, reflectie op beroep, ontwikkelingsgericht onderzoek, kenniscirculatie en innovatie hand in hand gaan. Handleiding matrix Op weg naar de academische opleidingsschool De academische opleidingsschool is nog volop in ontwikkeling. De CHE wil hier met deze matrix een bijdrage aan leveren. De matrix is ontwikkeld voor alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in de academische opleidingsschool. Bij de ontwikkeling van het instrument heeft de vervlechting van opleiding, onderzoek en schoolontwikkeling centraal gestaan. Voor dit instrument is vanuit de literatuur en documentatie een matrix ontwikkeld bestaande uit zes pijlers waarop de academische basisschool rust: professionele cultuur, samenwerking, leerlinggerichtheid, onderzoek, leiderschap en structuur. Deze pijlers zijn uitgewerkt in drie niveaus: basis, opbouwend en gevorderd niveau. Per pijler en per niveau zijn een aantal genummerde kenmerken weergegeven. Om van basisniveau naar gevorderd niveau te gaan moet een kenmerk eerst volgens de omschrijving in het basisniveau aanwezig zijn. Daarna moet het kenmerk ontwikkeld worden naar de omschrijving in het opbouwend niveau en vervolgens naar het gevorderd niveau. Door op de driehoekjes tussen de niveaus te klikken komt u in het werkdocument van de betreffende pijler. Hier vindt u een korte omschrijving van de pijler en tevens een aantal voorbeelden, zowel vanuit de theorie als de praktijk, van stappen en/of acties die genomen kunnen worden om te komen tot het naastliggende, hogere niveau. Gebruik de matrix als bron van informatie, als hulmiddel om uw school te positioneren in de ontwikkeling naar academische opleidingsschool, maar vooral ook om de dialoog met elkaar aan te gaan.

3 3 Van Volgschool naar AOS Basis Opbouwend Gevorderd (AOS) Professionele Leergemeenschap Profess. cultuur Samenwerking Leerlinggericht 1.Eenduidige visie onderwijsconcept, doorgevoerd in de praktijk. 2.Gedeelde Intentie om AOS te worden 3.Tl 1 volgen scholing passend bij onderwijs visie school. 4.Tl delen kennis met elkaar. 5.Alle tl voelen zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen lespraktijk. 1.Bij alle tl bereidheid tot open communicatie. 2.Kwaliteiten/expertise van alle tl zijn bekend. 3.Hulp wordt gevraagd en aangeboden. 4.Tl werken samen in oplossen van problemen. 5.Samenwerking met CHE 1.Erkende ongelijkheid. 2.Er wordt gewerkt met niveaugroepen 3.Er worden kindgesprekken gevoerd. 4.Onderzoekende houding bij kinderen stimuleren. 1.Eenduidige visie ontwikkeling onderwijsconcept ook in de praktijk. 2.Eendudidige visie ontwikkeling naar AOS. 3.Scholing tl in samenspraak met elkaar. 4.Alle tl dragen bij aan kennisontwikkeling in klas en school. 5.Alle tl voelen zich verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling. 1.Open communicatie in het team. 2.Capaciteit van tl ingezet. 3.Hulp vragen en aanbieden van en aan alle tl. 4.Tl en studenten werken en leren samen in oplossen van problemen. 5.Samenwerking met CHE en collegaschool. 1.Op de verschillen wordt aangesloten. 2.Er wordt gewerkt met eigen leerlijnen 3.De kinderen worden betrokken bij hun leerproces. 4.Kinderen betrekken bij onderzoek. 1.Eenduidige visie blijvende ontwikkeling onderwijsconcept. 2. Eenduidige visie blijvende ontwikkeling AOS 3.Samenhang in opleiding tl met als doel schoolontwikkeling. 4.Bijdrage aan kennisontwikkeling in brede zin. 5.Collectieve verantwoordelijkheid school ontwikkeling o.b.v. wetenschappelijke inzichten / onderzoek. 1.Open en constructieve communicatie in het team. 2.Tl verantwoordelijk voor eigen expertise domein. 3.Teambrede onderlinge ondersteuning. 4.Tl en studenten experimenteren samen voor verbeteren onderwijspraktijk. 5.Structureel samenwerkingsverband met CHE, en collega AOSscholen. 1.Tl hebben hoge verwachting van ieder kind. 2.Instructie is voor ieder kind op maat. 3.De kinderen zijn (mede)regisseur van hun leerproces en leerinhoud. 4.Samenwerken met kinderen bij onderzoek. Onderzoek 1.2 Tl onderzoeksvaardig (Master) 2.Alle tl voeren lln data systematisch in en data analyse vindt plaats. 3.Masterlkr en student formuleren onderzoeksvraag. 4.Resultaten in team besproken. 5.Onderzoek binnen thema. 1.Alle tl kritisch op handelen in de klas. 2.Data analyse en interpretatie vindt plaats 3.Tl formuleren samen onderzoeksvraag. 4.Resultaten in plan verwerkt. 5.Meerjarig onderzoeksprogramma. 1.Alle tl onderzoekende attitude en basisvaardig voor onderzoek 2.Alle tl kunnen lln data analyseren en interpreteren. 3.Alle tl betrokken bij voortgang onderzoek. 4.Resultaten leiden tot aanpassing praktijk 5.Onderzoek is een constant cyclisch proces. Leiderschap 1.Ontwikkelen van visie samen met team en ouders. 2.Visie in ieder geval: doorgroeien naar AOS. 3.Stimuleert en ondersteunt ontwikkeling tl. 4.Betrekt tl in beslissingen. 5.Motiveert opleiden en onderzoek doen, heeft voorbeeldrol. 1.Uitdragen en bewaken van visie; in/met team en naar buiten toe. 2.Visie: onderzoek in school. 3.Stimuleert en ondersteunt ontwikkeling team. 4.Lkr krijgen verantwoordelijkheden 5.Interpreteert en analyseert lln data op schoolniveau. 1.Uitdragen en blijvend ontwikkelen van visie; in/met team en naar buiten toe. 2.Visie: continue onderzoek ter verbetering onderwijspraktijk. 3.Team blijvend motiveren en ondersteunen voor PLG en onderzoek. 4.Gespreid leiderschap. 5.Doet zelf praktijkonderzoek voor verbeteren leiderschapspraktijk Structuur 1.Min.1 masterleerkracht coördinator onderzoek. 2.Masterleerkracht brengt onderzoek onder de aandacht. 3.Structurele facilitering opleiding en kennisdelen. 4.Ontwikkelen teamplan / opleidingsplan. 1.Masterleerkracht begeleidt studenten bij onderzoek. 2.Tijdens teamoverleg staat onderzoek op de agenda. 3.Structurele facilitatie kennisdelen en onderzoek. 4.Praktijkonderzoek is onderdeel van het opleidingsplan / teamplan. 1.Onderzoeksteams van onderzoekers, (master) lkr en studenten. 2.Team:onderzoekopbrengsten en nieuw onderzoekvoorstel delen. 3.Facilitatie voor bewaken kwaliteit, uitvoer en opbrengst onderzoek. 4.Praktijkonderzoek is onderdeel van personeelsbeleid (competenties). 1 Tl=Teamleden

4 4 Professionele Leergemeenschap In de PLG van een AOS gaat het om de samenhang van onderzoeken, leren en ontwikkelen gericht op het begrijpen en optimaliseren van het leren van kinderen (Zie Figuur 1) 8. Begrijpen en optimaliseren van het leren van kinderen ontwikkelen Figuur 1. Kern van een PLG 8. Een PLG is een complex, dynamisch en meerdimensionaal proces. De professionals ontdekken al onderzoekend en lerend nieuwe betekenissen en werken samen aan een ingewikkeld en continu veranderen ontwikkelproces 8. Het samenwerken is het proces, het uiteindelijke doel van de PLG is het verbeteren van de resultaten van de leerlingen 12. Professionele cultuur De academische opleidingsschool heeft een leercultuur; een krachtige leeromgeving voor aankomende en zittende leraren waarin alle teamleden kennis en ervaringen willen delen. Een cultuur van bezinning en reflectie. Het opleiden van aanstaande collega s wordt teambreed gedragen en serieus genomen. De visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de school is eenduidig en komt in alle handelingen van alle teamleden terug 13. Van basisniveau naar opbouwend niveau Met het hele team de hei op en gezamenlijk de visie op de ontwikkeling van de school vorm geven (eventueel onder leiding van een extern deskundige). De visie uitgangspunt maken voor opleiding en onderzoek. Een gewoonte maken van het delen van good practices in hele team door een vaste plek te creëren: bv een whiteboard in teamkamer, een icttoepassing en / of een moment voor presentatie. Vanaf begin ontwikkelproces in gehele communicatie consequent gebruik maken van de gewenste terminologie. Van opbouwend niveau naar gevorderd niveau Leerkrachten volgen (afgestemd) een master opleiding, zodat de onderzoekende / wetenschappelijk houding ontwikkeld wordt. Op het moment dat er geen student is om onderzoek te doen, wordt het onderzoek door de teamleden vormgegeven.

5 5 Samenwerking In een PLG voelen mensen zich betrokken bij elkaar en voelen zich door elkaar gesteund. Alle teamleden willen kennis met elkaar delen en zijn bereid tot open communicatie gericht op verbetering van het onderwijs. Formeel maar ook informeel. Het is van belang dat de samenwerking binnen de PLG van binnenuit komt; een PLG is niet op te leggen. Door de PLG te erkennen, te herkennen en te waarderen raken teamleden gemotiveerd deel te nemen en actief bij te dragen aan de PLG en daarmee aan de schoolontwikkeling. Hoe hoger het commitment vanuit het MT / schoolleider voor de PLG hoe hoger het commitment vanuit de PLG voor de school 3. Als een school uit meerdere locaties en teams bestaat moeten de medewerkers gestimuleerd worden om met elkaar een PLG te vormen. Hiervoor is ruimte en tijd nodig, maar ook faciliteiten (bv een goede communicatietool en een kennisdatabank). Samenwerking vindt niet alleen in het team plaats, maar is ook in de klas (met en tussen de leerlingen) aanwezig. Verder wordt ook structureel met ouders, de onderwijsinspectie, collegascholen, de CHE en studenten samengewerkt. Van basisniveau naar opbouwend niveau: Leerkrachten in wisselende combinaties samen laten werken aan opdrachten / taken. Voer gesprekken met individuele teamleden over hun (on)mogelijkheden als lid van de PLG. Van opbouwend niveau naar gevorderd niveau: Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor zelf gekozen expertisedomein. De leerkracht is van dit domein vraagbaak en koppelt gevraagd en ongevraagd opgedane kennis en ervaringen terug aan het hele team. Leerkrachten kunnen op studiedagen de trainer zijn op hun expertisegebied (Dit kan ook schooloverstijgend).

6 6 Leerlinggerichtheid De school valt op door de wijze waarop de instructie op maat gegeven wordt en de mate waarop kinderen op hun eigen niveau kunnen werken op basis van een doorgaande onderwijskundige lijn 9. De individuele leerlijn komt tot stand op basis van zowel leeropbrengsten als gegevens uit bijvoorbeeld observaties van en gesprekken met de leerling 8. Door de leerling te betrekken bij onderzoekjes en ook zelf uit te laten voeren maakt de leerling zich een onderzoekende houding eigen. Van basisniveau naar opbouwend niveau: Uitkomsten van het kindgesprek gebruiken bij vormgeven van leerproces van individuele leerling. Kinderen uitdagen door het stellen van open en kritische vragen. Van opbouwend niveau naar gevorderd niveau: Maak als team een keuze in een model of theorie om het individuele leerproces van leerlingen verder vorm te geven, bijvoorbeeld.. Het kind is leidend; op basis van verzamelde data komen tot een handelingsplan. De verzamelde data, kwalitatief en kwantitatief, worden in de vorm van feedback met het kind besproken.

7 7 Onderzoek De academische opleidingsschool is door het doen van onderzoek in staat zelf kennis te produceren ten diensten van de eigen schoolontwikkeling en innovatie. De basis is het verzamelen van data. De aandacht voor opbrengstgericht werken en verantwoorden vraagt eigenlijk van iedere school en iedere leerkracht datagericht werken 13. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle leerkrachten niet alleen de data systematisch invoeren maar deze ook begrijpen, kunnen analyseren en interpreteren. Tegelijkertijd ontwikkelt het praktijkonderzoek van een individuele activiteit (leraar in opleiding) naar een collectieve activiteit; hoe meer collega s (en andere belanghebbenden zoals leidinggevenden) mee (kunnen) denken over de vraagstelling van het onderzoek, de wijze van data verzamelen, de betekenis van de data en de conclusies voor het onderwijs, des te vruchtbaarder is het praktijkonderzoek 13. Door te participeren in onderzoek versterkt de onderzoekende houding bij de leerkrachten; leerkrachten moeten actief op zoek gaan naar ontbrekende kennis om de onderwijsontwikkeling vorm te kunnen geven 8. Dit vraagt om een onderzoekende houding 5 : nieuwsgierigheid en willen weten: vragen stellen een open onbevooroordeelde houding: geen vooronderstellingen / oordeel kunnen uitstellen. kritisch zijn: is dit wel zo? / zaken in twijfel trekken. willen begrijpen: tot inzicht willen komen / zaken doorgronden. bereidheid tot perspectiefwisseling: diverse opvattingen en standpunten beschouwen. distantie nemen tot routines: vraagtekens bij het vanzelfsprekende. gerichtheid op bronnen: willen voortbouwen op eerder opvattingen en ideeën. gerichtheid op zeker weten: goede bronnen willen gebruiken / nauwkeurig willen zijn. willen delen met anderen: onderdeel willen zijn van leergemeenschappen. Van basisniveau naar opbouwend niveau: Het is van belang dat iedere leerkracht zelf data van de leerlingen in het leerlingvolgsysteem invoert en samen met een (extern) deskundige de data analyseert en interpreteert, zodat de leerkracht inzicht krijgt in de data. Om datawijs te worden kan externe ondersteuning ingezet worden. Versterken onderzoekende houding 5 : inzetten van reflectie, coaching en intervisie. leren vragen te stellen ipv handelen en beslissen: met elkaar inoefenen tijdens studiedag waar vaardige collega s trainer kunnen zijn. Van opbouwend niveau naar gevorderd niveau: Versterken onderzoekende houding 5 : leren om relevante gegevens bij de vraag te zoeken betekenis geven aan de gegevens en zo tot inzicht komen; gegevens analyseren en conclusie trekken. De kritische, reflectieve houding in het team bevorderen, zodat een ieder continue na gaat denken over de achterliggende doelen van het handelen in de onderwijspraktijk. Gebruik maken van een gezamenlijk onderzoeksmodel kan hierbij een goede structuur bieden; hierdoor worden alle stappen van de onderzoekscyclus systematisch doorlopen. Een voorbeeld van een onderzoekscyclus: Oriënteren Richten Plannen Verzamelen Analyseren en Concluderen Rapporteren en Presenteren Oriënteren 11.

8 8 Leiderschap Een academische opleidingsschool heeft een leider die innovatief is, voorop loopt, en zorgt dat op de school iets te halen valt voor andere scholen 9,10. De schoolleider geeft leiding aan een onderzoekende professionele leergemeenschap. Het is dan ook een voorwaarde dat de schoolleider begrijpt wat een professionele leergemeenschap is en wat een onderzoekende cultuur inhoud. De taak van de leider is om de persoonlijke visies van de teamleden te laten delen en in samenspraak met ouders te komen tot een collectieve visie. De gedeelde visie moet vervolgens in het hoofd en het hart van alle medewerkers gaan zitten 6. De leider heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de visie. Door leiderschap te spreiden in de organisatie wordt een groter beroep gedaan op de capaciteiten van leerkrachten en krijgen leerkrachten meer verantwoordelijkheden Hierdoor zal het commitment voor de verandering en schoolontwikkeling toenemen 8. Daarnaast lijkt gespreid leiderschap een voorwaarde te zijn voor het kunnen uitoefenen van onderzoeksmatig leiderschap. Een onderzoeksmatige leider heeft een onderzoekende houding, beheerst onderzoeksvaardigheden, en kan een onderzoekende cultuur creëren 4. De schoolleider heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het onderzoek in de school. De schoolleider gebruikt data voor de schoolontwikkeling, stimuleert het gezamenlijke gebruik van interne en externe data en doet onderzoek naar de eigen praktijk, en leert zo hoe de leiderschapspraktijk te verbeteren ten gunste van de schoolontwikkeling 8. Een belangrijke taak van de leider is om onderzoek te faciliteren en leerkrachten te motiveren voor het doen van onderzoek. Van basisniveau naar opbouwend niveau: In het team wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld, eventueel onder leiding van een extern deskundige. Intervisie en functionerings / ontwikkelgesprekken zijn middelen om leerkrachten te ondersteunen en te motiveren in het ontwikkelen van de onderzoekende houding. Zet leerkrachten in hun kracht door een beroep te doen op de expertise en capaciteiten van de individuele leerkracht. Betrek het bestuur bij het ontwikkelproces. Van opbouwend niveau naar gevorderd niveau: Voor het doen van praktijk onderzoek of intervisie naar de eigen leiderschapspraktijk kan samenwerking met collega schoolleiders gezocht worden. Vergaderingen worden voorbereid en geleid door de teamleden, per toerbeurt.

9 9 Structuur Op een academische opleidingsschool is het onderzoek ingebed in de dagelijkse praktijk. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het onderzoek structureel onderdeel is van de organisatie binnen de school. Probleemsignalering, onderzoeksplan, onderzoek, resultaten en aanpassingen worden in teamvergaderingen structureel besproken. De coördinator(en) is (zijn) hierbij de spin in het web. Samen met het onderzoeksteam bewaken zij de kwaliteit van het onderzoek; het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk 2. Om het onderzoek ook voor de lange termijn te waarborgen binnen de school, dient het onderdeel te zijn van het (meerjaren) opleidingsplan of beleidsplan. Van basisniveau naar opbouwend niveau: Vormen van een onderzoeksteam: masterleerkracht(en) leerkracht(en), studenten. Onderzoek op de agenda van de teamvergadering, en ook bespreken aan de hand van de onderzoekscyclus. Vormen van studieteams op basis van interesse; kennisontwikkeling binnen kaders schoolontwikkeling. Opzetten van professionele vergaderstructuur. Van opbouwend niveau naar gevorderd niveau: Onderzoeksteam maakt een jaarplanning, komt structureel samen en koppelt stand van zaken terug aan het hele team. (Meerjarig) Onderzoeksplan met het hele team opstellen en / of bespreken. Onderzoek terug laten komen in strategisch beleidsplan van de school én de schoolorganisatie.

10 10 Referenties 1 Agentschap.nl. (2011, mei). Adviesverankering academische opleidingsscholen. 2 Auditverslag Academische Opleidingsschool. (2013). Katholieke PABO Zwolle. Betrokken van: %20De%20Vlieger%20definitieve%20versie% pdf 3 Corso, M., Giacobbe, A., & Martini, A. (2009). Designing and managing business communities of practice. Journal of Knowledge Management, 13(3), doi: / Fullan, M. (Ed.). (2009). The Challenge of Change; Start School Improvement Now! California: Corwin. 5 Harinck, F., & Bruggink, M. (2012). De onderzoekende houding van leraren. Wat wordt daaronder verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), Huffman, J.B. (2003). The role of shared values and vision in creating professional learning communities. NSSAP Bulletin, 87(637), Kroll, L. R. (2005). Making inquiry a habit of mind: Learning to use inquiry to understand and improve practice. Studying Teacher Education 1(2), Krüger, M., (Ed.). (2014). Leidinggeven aan onderzoekende scholen. Bussum: Coutinho. 9 Kenmerken van een academische opleidingsschool. Interne publicatie CHE. 10 Van den Eijnden, M., & Bruining, T. (2009). De A van Academisch en de O van Opleidingsschool: Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool. KPC groep. Betrokken van: dec_ 09_MvdE_TB_.pdf 11 Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2014). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. 12 Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional Learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education 24, Zwart, R., Van Veen, K., & Meirink, J. (2012). Onderzoek in de school ter discussie: Doelen, criteria en dilemma s. Expertisecentrum Leren van Docenten. Betrokken van

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Functioneren als een professionele leergemeenschap Fase 1 (condities) Alle betrokkenen in de OLS zijn bereid

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Evidence-based werken in het onderwijs

Evidence-based werken in het onderwijs Evidence-based werken in het onderwijs Het belang van een onderzoekende houding Gastcollege Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Integraal jeugdbeleid 12 november 2008 Meta Krüger Opbouw college Evidence-based:

Nadere informatie

TRIPLE-LOOP LEARNING: HBO, OPLEIDER EN STUDENT IN ONTWIKKELING INNOVATIE VAN HET ONDERZOEKSCURRICULUM IN DE LERARENOPLEIDINGEN

TRIPLE-LOOP LEARNING: HBO, OPLEIDER EN STUDENT IN ONTWIKKELING INNOVATIE VAN HET ONDERZOEKSCURRICULUM IN DE LERARENOPLEIDINGEN TRIPLE-LOOP LEARNING: HBO, OPLEIDER EN STUDENT IN ONTWIKKELING INNOVATIE VAN HET ONDERZOEKSCURRICULUM IN DE LERARENOPLEIDINGEN Dr. Mascha Enthoven, Prof. dr. Ron Oostdam, dr. Bert van Veldhuizen, Kenniscentrum

Nadere informatie

Opleiden in de school Catent/KPZ

Opleiden in de school Catent/KPZ Opleiden in de school Catent/KPZ Startbijeenkomst Steunpunt (Academische) Opleidingsscholen PO-VO 10 juni 2014 Samen sparren, samen bedenken, samen doen 1 Agenda 1. Toelichting op Opleiden in de School:

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is Waar ik steeds tegen aanloop is Wat ik eens zou willen uitproberen is.. Ik weet niet wat ik aan moet met.

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Onderzoekende houding Samenwerking Academische Opleidingsschool De Sprankel en Viaa Kenniskring Vormend onderwijs. Werkplaats Onderzoekende houding

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is Waar ik steeds tegen aanloop is Wat ik eens zou willen uitproberen is.. Ik weet niet wat ik aan moet met.

Nadere informatie

Werken met data in de onderzoekende school

Werken met data in de onderzoekende school Werken met in de onderzoekende school SOK-congres Affligem, 6 juni 2014 Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Waarom onderzoeksmatig werken? Onderzoekende scholen: perspectieven op werken met

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Welkom! Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Kees Verbeek; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn Hans de Braal; Gomarus

Nadere informatie

Leiderschap. in een onderzoekende school

Leiderschap. in een onderzoekende school Leiderschap in een onderzoekende school Workshop Deel 1 Uw kijk op de onderzoekende school Deel 2 Onze kijk op de onderzoekende school: ons onderzoek en onze bevindingen Deel 3 Reflectie Uw kijk op de

Nadere informatie

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * -Wat is het MEESTERSCHAP Van LEIDERSCHAP? Wat dragen wij als schoolleider bij aan de kwaliteiten / opbrengsten van de

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Vier kwaliteitsaspecten staan centraal in Kennis- en kwaliteitsontwikkeling 1. Strategisch kwaliteitsmanagement (Kwaliteitszorg, dat zijn wij) 2. Professionele

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Kenniskring leiderschap in onderwijs Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Onderzoek doen Wie aanwezig? Wat wilt u weten? Beeld / gedachte / ervaring Praktijkonderzoek in de school = Onderzoek dat wordt

Nadere informatie

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein) Maarten Bauer (Voorzitter CvB mijnplein)

Nadere informatie

Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice

Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalisering: het stimuleren van een onderzoekende houding bij honoursdocenten

Nadere informatie

Onderzoeksmatig werken doe je samen

Onderzoeksmatig werken doe je samen VO - Praktijkgericht onderzoek naar het onderzoeksmatig handelen van docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs Onderzoeksmatig werken doe je samen Wanneer je als schoolleiding wilt bevorderen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk 36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk DE MASTERLERAAR ALS BRUGGENBOUWER Marco Snoek en Gonny Farley-Reijnen DE LERAAR ALS SLEUTEL Lerarenbeurs, Masterambitie OCW, Initiatieven

Nadere informatie

OVER LEIDERS, PROFESSIONALS EN GRENZEN

OVER LEIDERS, PROFESSIONALS EN GRENZEN OVER LEIDERS, PROFESSIONALS EN GRENZEN ECBO, 27 November 2014 Marco Snoek INHOUD Beelden over leiderschap Flipping the system Leiderschap en professionele ruimte Theory of improvement Transfer of learning

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Leraarschap en leiderschap Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Inhoud De opkomst van de leraar Beelden over leiderschap Shit & assholes Leiderschapskwaliteiten Structuur

Nadere informatie

Het belang van gespreid leiderschap voor innovatief gedrag Een casus van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO): Hoe pak je dit aan?

Het belang van gespreid leiderschap voor innovatief gedrag Een casus van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO): Hoe pak je dit aan? Het belang van gespreid leiderschap voor innovatief gedrag Een casus van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO): Hoe pak je dit aan? Dr. Arnoud Evers Overzicht presentatie Wetenschap en praktijk

Nadere informatie

Professionele Lerende Gemeenschap

Professionele Lerende Gemeenschap Daadkrachtig leiding geven aan een professionele leergemeenschap Succescriteria Professionele Lerende Gemeenschap Data & Actie onderzoek Collectieve Reflectieve praktijk Collectieve focus op het leren

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Waarom heeft een school een leider nodig?

Waarom heeft een school een leider nodig? Waarom heeft een school een leider nodig? Symposium masterproof 2 februari 2012 Meta Krüger Wat een rare vraag!! maar ook wel leuk.. Aan het eind van de Master Educational Leadership van Penta Nova.. Waarom

Nadere informatie

Onderzoek, een kansrijk verhaal voor nieuwe ontdekkingen. Marjolein Dobber Marjolein ten Cate

Onderzoek, een kansrijk verhaal voor nieuwe ontdekkingen. Marjolein Dobber Marjolein ten Cate Onderzoek, een kansrijk verhaal voor nieuwe ontdekkingen Marjolein Dobber Marjolein ten Cate Opzet presentatie - Onderzoek over onderzoekend leren van docenten - Voorbeeld van een onderzoek door Marjolein

Nadere informatie

Hoe kan ik de kwaliteit van leerkrachten verbeteren?

Hoe kan ik de kwaliteit van leerkrachten verbeteren? Hoe kan ik de kwaliteit van leerkrachten verbeteren? Bewijs leveren Succescriteria Professionele Lerende Gemeenschap Data & Actie onderzoek Collectieve Reflectieve praktijk Collectieve focus op het leren

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Schoolontwikkeling door onderzoek: een samenspel van dialoog en feedback

Schoolontwikkeling door onderzoek: een samenspel van dialoog en feedback Schoolontwikkeling door onderzoek: een samenspel van dialoog en feedback Anje Ros en Linda van den Bergh Aanleiding en context Binnen Academische OpleidingsScholen (AOS) wordt praktijkgericht onderzoek

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

VERDIEPING KWALITEITSREEKS OPLEIDINGSSCHOLEN ONDERZOEK EN DE OPLEIDINGSSCHOOL. Jeroen Onstenk en Anje Ros. Steunpunt Opleidingsscholen

VERDIEPING KWALITEITSREEKS OPLEIDINGSSCHOLEN ONDERZOEK EN DE OPLEIDINGSSCHOOL. Jeroen Onstenk en Anje Ros. Steunpunt Opleidingsscholen VERDIEPING KWALITEITSREEKS OPLEIDINGSSCHOLEN ONDERZOEK EN DE OPLEIDINGSSCHOOL Jeroen Onstenk en Anje Ros Steunpunt Opleidingsscholen Verdieping Onderzoek en de opleidingsschool pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Pijnpunten PBS Programma Welkom en voorstellen Pijnpunten SWPBS - Pijnpunten kort toelichten - World café: pijnpunten verkennen - Plenair inventariseren Wettelijk kader SWPBS Pedagogische kwaliteit van

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Thomas Friedman (2005) The world is flat Onderwijs is zeer traag

Nadere informatie

Van wiel naar vliegwiel! Over het delen van kennis in en tussen scholen

Van wiel naar vliegwiel! Over het delen van kennis in en tussen scholen Van wiel naar vliegwiel! Over het delen van kennis in en tussen scholen Hoe sturen op kennisdeling opdat niet elke school Uw expeditieleiders: Wim Folker SKPCPO Delta Herman Nijhuis & Wilma Weekenstroo

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

SCAN ONDERZOEKSCULTUUR IN DE SCHOOL

SCAN ONDERZOEKSCULTUUR IN DE SCHOOL OPLEIDINGSSCHOLEN KWALITEITSREEKS OPLEIDINGSSCHOLEN SCAN ONDERZOEKSCULTUUR IN DE SCHOOL Anje Ros en Linda Keuvelaar - van den Bergh Steunpunt Opleidingsscholen Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen Scan Onderzoekscultuur

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit proefschrift onderzocht manieren om community ontwikkeling in opleidingsscholen te stimuleren. De vier studies leverden inzichten op in de manier waarop docentenin-opleiding (dio s) samenwerken

Nadere informatie

Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013).

Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013). Werkblad Profesionele leergemeenschap CNV Schoolleiders Opdracht 1 Checklist Visibele learning Hattie 2013 Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013). Wat is

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen

Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen P.Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl 28-4-2015 1 Wat is professioneel, leren gemeenschap Leren Loeiende koeien? 28-4-2015 4 Opdracht Stel je bent zelf boer en wil graag

Nadere informatie

Onderzoekend werken van lerarenopleiders. Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017

Onderzoekend werken van lerarenopleiders. Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017 Onderzoekend werken van lerarenopleiders Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017 Lectoraat Leiderschap in het onderwijs Kenniskring docentonderzoekers uit hogescholen en onderzoekende

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Studiedag Expertisenetwerk School of Education Brugge 21 oktober2010 Johan van Braak Johan.vanBraak@UGent.be Conclusies 1. Er is een kloof tussen onderwijsonderzoek

Nadere informatie

De schoolleider van de toekomst: onderzoeksmatig leiderschap

De schoolleider van de toekomst: onderzoeksmatig leiderschap De schoolleider van de toekomst: onderzoeksmatig leiderschap Congres VO-Raad: kiezen voor klasse Nieuwegein,14 maart 2013 Meta Krüger Lector Leiderschap in het Onderwijs Op zoek naar nieuw leiderschap:

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Samen leren in een professionele leergemeenschap

Samen leren in een professionele leergemeenschap Samen leren in een professionele leergemeenschap De Onderwijsinspectie heeft in de Staat van de leraar 2013-2014 (Inspectie van het Onderwijs, 2015) de visie op de kwaliteit van het onderwijs beschreven.

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Professionele Leergemeenschap Schitteren in Samenhang. vrijdag 3 oktober 2014

Professionele Leergemeenschap Schitteren in Samenhang. vrijdag 3 oktober 2014 Professionele Leergemeenschap Schitteren in Samenhang vrijdag 3 oktober 2014 Workshop programma 1. Kader 2. Theorie Professionele Leer Gemeenschap. 3. Voorwaarden Professionele Leer Gemeenschap. 4. De

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering in de Nederlandse context?

Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering in de Nederlandse context? Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering in de Nederlandse context? NRO-project 405-15-726 Siebrich de Vries, Gerrit Roorda, Klaas van Veen Maart 2017 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

GIDS ZIJN IN EEN MEETCULTUUR

GIDS ZIJN IN EEN MEETCULTUUR 80 GIDS ZIJN IN EEN MEETCULTUUR Bram de Muynck 81 Hoe staat het met de CITO-isering van het onderwijs en hoe kun je hier vanuit christelijk perspectief tegen aan kijken? 82 Discussies over het onderwijs

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Zes tips voor betere feedback. Dr. Linda Keuvelaar van den Bergh Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO)

Zes tips voor betere feedback. Dr. Linda Keuvelaar van den Bergh Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) Zes tips voor betere feedback Dr. Linda Keuvelaar van den Bergh Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) Doelen Jullie hebben kennis over: Kenmerken van goede feedback De situatie m.b.t. feedback

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO.

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science,

Nadere informatie

Samen bouwen aan schoolontwikkeling

Samen bouwen aan schoolontwikkeling H og er o n d e r w ij s School ont wi kk ing el S c h o ol k Wer der e n An j e p a r ti pl a at so nd e r w ij s o n d e e rzo k Samen bouwen aan schoolontwikkeling Een werkmodel voor onderzoekssamenwerking

Nadere informatie

12. Kennisbenutting door onderzoek

12. Kennisbenutting door onderzoek 12. Kennisbenutting door onderzoek Kennisbenutting door onderzoek: Hoe zorg ik dat mijn onderzoek wordt gebruikt? Anje Ros Lector Leren en Innoveren, Fontys Wie ben ik Lector FHKE Leren & Innoveren AOS

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Helmond, 4april 2017 Yvette Thielen Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Begeleiding Monique van der Heijden Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Meld je dan aan voor het docentonderzoek van de AOS MB!

Meld je dan aan voor het docentonderzoek van de AOS MB! Docentonderzoek binnen de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant 2017-2018 Heb je een vraag bij je eigen onderwijspraktijk? Wil je innoveren op basis van literatuur en onderzoeksgegevens? Wil je jezelf

Nadere informatie

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013 Overzicht Onderzoekstaal Dorian de Haan Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs Studiedag Domein Onderwijs, leren en levensbeschouwing 12 april 2012 Taal: Taalbeleid Inholland Onderzoek: Onderzoek Domein

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN 12 april 2017. BEDOELING. Toerusten om zelfstandig een PLG te leiden. Inspireren om een start te maken met een PLG binnen het team. BRONNEN PROGRAMMA Welkom Ophalen van

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten Programma Huiswerk Evalueren van lesdoelen Presenteren van good practices Borgen in team of school - Highlights

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

perspectief voor professionele ontwikkeling

perspectief voor professionele ontwikkeling Actie-onderzoek als perspectief voor professionele ontwikkeling Workshop ALTHUS-Seminar 6 maart 2012 Geert Kelchtermans (KU Leuven) 1. What s in a name? 1. Term: veelgebruikt; uitgehold? In literatuur:

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie