COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager,"

Transcriptie

1 COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [N], hierna te noemen Verweerder. 1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE De Commissie van Toezicht FFP heeft kennis genomen van de klacht zoals vervat in brieven van Klager d.d. 17 april 2004 en 12 mei 2004, en van het verweerschrift van Mr [K] (juridisch adviseur) namens de heer [Y] d.d. 3 juni Beide partijen hebben bijlagen overgelegd. De Commissie heeft partijen gehoord in haar zitting van 17 augustus Op die zitting zijn voor haar verschenen: - Klager in persoon tezamen met zijn partner mevrouw [Z]; - Verweerder in persoon tezamen met zijn raadsman Mr [K]. Aan het slot van de zitting vroeg de Commissie nog een nadere inlichting aan de heer [Y]. In antwoord daarop heeft zijn raadsman een brief van 18 augustus 2004 met bijlagen 1

2 ingezonden. Klager heeft daarop gereageerd bij brief van 3 september jl. De Commissie heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden voor het in behandeling nemen van de klacht als omschreven in het Reglement Commissie van Toezicht, is voldaan. 2. INHOUD VAN DE KLACHT De klacht betreft de echtscheidingsbemiddeling door Verweerder. Klager verhaalt zeer uitgebreid wat er allemaal is voorgevallen tussen het eerste gesprek bij Verweerder op 5 februari 2003 en de definitieve echtscheiding en de vermogensrechtelijke afwikkeling. Zijn vrouw had al meteen een andere man en bleef in de echtelijke woning. Zij leverde hem tal van lelijke streken waaronder een veel te lage taxatie van het huis. Er waren problemen in Klagers omgang met de kinderen en Klagers financiële positie was zeer slecht. Klager heeft Verweerder ingeschakeld. Samen besloten ze de vrouw erbij te betrekken en Verweerder als mediator te laten optreden. Er werden door betrokkenen vele berekeningen gemaakt over partner- en kinderalimentatie, pensioenverdeling, wederzijdse draagkracht en behoeften, waarde van het huis, enz., enz. De tussenrapportage van Verweerder stond vol fouten respectievelijk liet vragen open. s van Klager werden door Verweerder vaak niet beantwoord. Op 26 juli 2003 had Klager een belangrijk gesprek op kantoor bij Verweerder waar Klagers vriendin bij was. Er stonden nog steeds fouten in het concept-convenant en Klager kreeg te horen dat diens (ex)vrouw slechts wilde betalen, in plaats van zoals in het laatste concept-convenant stond. Het 2

3 gesprek liep volledig uit de hand. Klager tekende uiteindelijk onder zware druk. Daarna kwamen er nog strubbelingen over rekeningen van Verweerder. Verweerder dreigde meteen met deurwaarder en loonbeslag. Verweerder staakte de dienstverlening voortijdig. Klager hoorde niets meer over de definitieve echtscheiding en hij moest zelf overal achteraan voor de financiële afwikkeling. Klager wil met zijn klacht voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden van de slechte dienstverlening van Verweerder. Klager vat zijn klachten als volgt samen: 1. niet nagekomen afspraken door Verweerder; 2. echtscheidingsconvenant opgesteld door Verweerder is niet gebaseerd op beloofde zorgvuldige objectieve afweging van wederzijdse belangen; 3. ondertekening van het convenant door Klager is onder sterk verhoogde emotionele druk door Verweerder tot stand gekomen; 4. uiting van onvrede over rol van Verweerder door Klager leidde tot intimidatie en dreiging en herroeping van gemaakte afspraken over verdere dienstverlening; 5. stoken in de relatie tussen Klager en zijn kinderen; 6. trainering van [bedrijf X] van de afwikkeling van de echtscheiding waardoor emotionele schade is toegenomen. Klager is ernstig teleurgesteld in de begeleiding van Verweerder tijdens het echtscheidingsproces, voornamelijk in de eindfase. Klager heeft de indruk dat Verweerder zijn eigen belangen heeft laten prevaleren boven die van zijn clientèle, en dat hij meer aandacht had voor belangen van de vrouw dan van de man. In Klagers brief van 12 mei 2004 stelt hij Verweerder aansprakelijk voor de door hem geleden schade van in totaal 3

4 51.685,85 euro. Dit bedrag wordt door Klager in de bijlage gespecificeerd. 3. INHOUD VAN HET VERWEER De stellingen van Mr [K] namens Verweerder zijn als volgt samen te vatten. Verweerder heeft gehandeld conform de gedragscode FFP en de klacht dient ongegrond te worden verklaard. Ad klacht 1. Afspraken zijn wel degelijk nagekomen. Ten aanzien van het tijdspad is duidelijk door Verweerder aangegeven dat de haalbaarheid afhankelijk is van de medewerking van diverse partijen waaronder Klager en ex-partner zelf. Het niet tijdig aanleveren van gegevens heeft geleid tot het verzetten van afspraken. Verweerder heeft ook duidelijk kenbaar gemaakt dat uit oogpunt van zorgvuldigheid niet overhaast te werk moet worden gegaan. Met betrekking tot taxatie van de woning en het tegen de afspraak in aanwezig zijn van de ex-partner van Klager, heeft Verweerder gepoogd in beider belang de situatie op te lossen. De ex-partner heeft zich niet met de taxatie bemoeid en Verweerder heeft erop toegezien dat de taxatie eerlijk verliep. Ad klacht 2. en 3. Verweerder stelt dat de uitgangspunten en berekeningen welke aan het echtscheidingsconvenant ten grondslag liggen en als zodanig deel uitmaken van de dienstverlening wel degelijk zorgvuldig, objectief en op basis van wederzijdse belangen tot stand zijn 4

5 gekomen. Op verzoek van cliënten is besloten afzonderlijk, in het bijzijn van de nieuwe partners, de gesprekken bij [bedrijf X] te voeren. De berekeningen zijn uitdrukkelijk met cliënten besproken en in een tussenrapportage en conceptconvenant ter beoordeling gepresenteerd. De situatie ontstond dat de expartner een standpunt innam waarbij Verweerder geen ruimte kreeg verder te onderhandelen. Verweerder heeft niets anders gedaan dan de ex-partner en Klager op alternatieven te wijzen. Verweerder heeft Klager erop gewezen dat hij daarmee afstand zou doen van het verschil met het te verrekenen bedrag aan overbedeling. Verweerder heeft Klager gewezen op de mogelijkheid een eigen advocaat te nemen. Verweerder vindt dat niet kan worden gezegd dat ondertekening onder sterk verhoogde emotionele druk tot stand is gekomen. Voorafgaand aan het ondertekenen van het definitieve convenant heeft Verweerder Klager geadviseerd een blokje om te lopen en er goed over na te denken. Na ondertekening heeft Klager meerdere malen te kennen gegeven blij te zijn met het feit dat alles geregeld was. Ad klacht 4 Verweerder heeft zich niet schuldig gemaakt aan intimidatie en dreiging. Klager had niet eerder onvrede geuit. Hij was juist blij dat alles geregeld was. Als Klager doelt op het telefoongesprek waarin Klager de automatische incasso stopzet, stelt Verweerder dat hij Klager slechts heeft medegedeeld dat voor de inmiddels verrichte dienstverlening moet worden betaald en dat Verweerder, indien Klager geen medewerking verleent, alle hem daartoe rechtmatig openstaande middelen zal aanspreken om dit alsnog te verkrijgen. Verweerder betreurt het indien Klager dit ziet als bedreiging. Verweerder ziet dit echter slechts als debiteurbeheer. 5

6 De herroeping door Verweerder van gemaakte afspraken over verdere dienstverlening had te maken met het gebrek aan wederzijds vertrouwen wat noodzakelijk was voor verdere dienstverlening. Ad klacht 5 Verweerder heeft de dochter nooit gezien of gesproken en slechts éénmaal de zoon. Dit was tijdens de taxatie. De plezierige conversatie stond eerder in het teken van verzoening met vader. Verweerder heeft slechts goede bedoelingen gehad en heeft nimmer gepoogd de vertrouwensrelatie tussen Klager en zijn kinderen te verstoren. Verweerder zou nooit afbreuk doen aan de integriteit van zijn cliënten. Ad klacht 6 Verweerder heeft de echtscheidingsafhandeling niet getraineerd. Verweerder heeft zich gehouden aan de overeengekomen dienstverlening conform het door Klager afgenomen modulepakket echtscheiding. Verweerder heeft geen enkel belang gehad bij vertraging in de afhandeling. De duur tussen door Klager genoemde moment van afgifte van de echtscheidingsbeschikking door de Rechtbank Amsterdam en het moment dat Klager daarover door [bedrijf X] in kennis is gesteld, is het gevolg van de werkwijze van [bedrijf X]. De datum op de beschikking is nog niet de datum waarop de Griffie deze ook daadwerkelijk verstuurt. Vervolgens wordt deze ter controle gestuurd aan het advocatenkantoor, waarna [bedrijf X] de Akte van Berusting opmaakt. Dit is het moment waarop cliënten worden geïnformeerd over afgifte van de beschikking. Oorzaken van vertragingen in het verdere verloop waren gelegen aan de zijde van Klager. Hij heeft ten onrechte een herberekening laten uitvoeren van de 6

7 gekapitaliseerde pensioenrechten en daarmee zelf het tekenen van de Akte van Berusting getraineerd. Verweerder stelt dat hij zijn diensten naar eer en geweten heeft verricht en daarbij de nodige zorgvuldigheid heeft betracht. Hij heeft bij het advies aan Klager rekening gehouden met diens persoonlijk omstandigheden en het advies gedaan in belang van de cliënt. Verweerder heeft daarbij geenszins zijn eigen belang laten prevaleren boven het belang van Klager. Verweer ten aanzien van de schade Mr [K] stelt namens Verweerder dat toewijzing van een dergelijke schadevergoeding buiten de bevoegdheden van de Commissie van Toezicht ligt aangezien Klager zich niet als eiser heeft opgesteld. Toch wordt puntsgewijs gereageerd op de schadeopstelling van Klager. Schade: euro ,57 (verschil ontstaan door gewijzigd te verrekenen bedrag) Klager is akkoord gegaan met het aangepaste convenant. Verweerder heeft Klager erop gewezen dat hij door ondertekening afstand deed van het verschil met het door [bedrijf X] berekende te verrekenen bedrag. Schade: euro 278,33 (taxatie) De ex-partner was tegen de afspraak in aanwezig bij de taxatie. Verweerder heeft ervoor gezorgd dat de taxatie onafhankelijk en volgens afspraak verliep. Geen schade. 7

8 Schade: euro 211,79 (alimentatieberekening) Klager heeft reeds eerder facturen ontvangen met deze omschrijving. In het door Klager afgenomen modulepakket is de alimentatieberekening inbegrepen. Schade: euro 974,61 en 645,55 (kosten derden) Verweerder betreurt het ontbreken van vertrouwen bij Klager maar is niet aansprakelijk voor de kosten van een second opinion. Eventuele schade doordat de ex-vrouw de afgesproken boedelverdeling niet nakomt kan niet aan Verweerder worden toegerekend. Verweerder stelt op geen enkel wijze aansprakelijk te zijn voor de vermeende schade en concludeert tot afwijzing van alle klachten en vorderingen. 4. DE MONDELINGE BEHANDELING Ter zitting zijn verschenen: - Klager in persoon tezamen met zijn partner mevrouw [Z]; - Verweerder in persoon tezamen met zijn raadsman en kantoorgenoot Mr [K]. De voorzitter stelt de leden van de Commissie voor en geeft het woord aan Klager. Klager leest een pleitnota voor die aan het procesdossier wordt toegevoegd. De inhoud is zakelijk samengevat als volgt. 8

9 Klacht 1 - Als het tijdpad afhangt van inlevering van stukken door de partijen, is het vreemd dat de mediator nooit op eigen initiatief stukken opvroeg. Mijn financiële situatie was penibel, daarom had ik haast. Verweerder suggereerde dat de scheiding vóór zomer 2003 rond kon zijn. - Het was volledig fout dat mijn ex toch bij de taxatie aanwezig was en Verweerder is verantwoordelijk. - Verweerder had beloofd dat een derde taxatie zou volgen als mijn ex niet akkoord was met de uitkomst van de tweede taxatie. Maar toen het erop aankwam wilde hij daar niet meer over praten. - Verweerder heeft verzuimd een aantal betalingen van mij fiscaal onder de post alimentatie te brengen. Verweerder heeft onnodig partner-alimentatieberekeningen gemaakt omdat mijn ex samenwoonde met een ander. In strijd met de afspraken kreeg ik soms 100% van de rekening van Verweerder, in plaats van 50/50. Hij heeft gehandeld in strijd met zijn toezegging dat moeilijke beslissingen altijd thuis overdacht mochten worden. Klacht 2 en 3 - Het convenant is onevenwichtig en hij heeft mij onder druk gezet. - Ik was absoluut niet achteraf blij met het feit dat alles geregeld was. Er was totaal geen onderhandelingsruimte. Ik was me wel bewust van de gevolgen van ondertekening van het convenant ook al geschiedde dat onder zeer zware druk. Klacht 4 Ik heb vaak genoeg laten doorklinken dat ik ontevreden was over de dienstverlening. Het was onprofessioneel en onzorgvuldig dat Verweerder zich terugtrok nadat hij eerst 9

10 woedend had gedreigd met loonbeslag en deurwaarder. Een FFP-er hoort niet te intimideren en te dreigen. Klacht 5 Verweerder heeft inderdaad niet met mijn dochter gesproken. Klacht 6 Ik vermoed toch dat mijn ex-echtgenote belang had bij vertraagde afhandeling. Het heeft allemaal te lang geduurd. Verweerder heeft mij niet eens geïnformeerd over de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente. Een second opinion over de pensioenberekening is inderdaad door mij aangevraagd maar daar is niets mis mee. Schade Het gaat mij in eerste instantie ook niet om schadevergoeding. Verweerder heeft mijn vertrouwen geschonden en ik heb extra kosten moeten maken. Verweerder begint zijn betoog met een beschrijving van kwalificaties, ervaring, opleidingen en prestaties van hemzelf ( ) en het bedrijf waarvan hij deel uitmaakt ( ). Verweerder stelt van zijn kant alles te hebben gedaan om de communicatie te bevorderen. Er is veel overleg met Klager geweest, zelfs in weekends. Klager heeft Verweerder ingeschakeld en de echtgenote heeft zich vervolgens akkoord verklaard met mediation door Verweerder. Door de schuld van Klager, met name zijn slechte communicatie naar zijn vrouw, is die laatste echter op een goed moment afgehaakt. Daardoor werd 10

11 Verweerder in de situatie gemanoeuvreerd waarop hij niet meer kon doen dan aan de ene partij de woorden van de andere partij over te brengen, en vice versa. Toen was er geen onderhandelingsruimte meer. De vrouw nam een definitief standpunt in dat zij slechts euro wilde toebetalen, en Verweerder heeft Klager aangeraden om een wandeling te maken en goed na te denken over het nieuwe bedrag. Klager heeft dat gedaan en is in herinnering van Verweerder anderhalf uur weg geweest voordat hij het convenant ondertekende. Hij zei aan de ene kant blij te zijn en aan de andere kant ook weer niet. Verweerder heeft alles gedaan om deze zaak tot een goed einde te brengen en voelt zich zwaar en diep gekrenkt door de kritiek van Klager. Zijn goede naam als financieel planner en mediator staat op het spel. Klager repliceert als volgt. Hij gelooft wel in de professionaliteit van Verweerder en diens bedrijf maar in deze zaak heeft Verweerder toch fouten gemaakt. Klager werd op de bewuste dag meteen onder druk gezet door Verweerder: take it or leave it. Verweerder las een brief van de ex-vrouw voor, waar Klager niet tegen kon. En dat terwijl Verweerder in het begin van de bemiddeling had beloofd dat Klager over belangrijke beslissingen altijd eerst mocht nadenken. De Commissie houdt Verweerder voor dat Klager kennelijk vindt dat Verweerder meer heeft gekeken naar de belangen van de vrouw dan van de man. Verweerder zegt dat het huis een tweede maal is getaxeerd, euro hoger, met name op verzoek van Klager. Ondanks dat wilde de vrouw toch niet meer betalen in de slotafrekening. Dat zat hem in de vrouw zelf, niet in de taxatie van het huis, de pensioenwaarde of iets dergelijks. Verweerder levert altijd 11

12 de juiste waarden aan aan partijen, maar de partijen moeten zelf beslissen. Verweerder bevestigt dat de gewraakte gebeurtenissen op 26 juli hebben plaatsgehad. Klager hoorde toen voor het eerst dat de vordering tot overbedeling veranderde van in ; dat dat het definitieve standpunt van de vrouw was, en dat Klager zelf moest beslissen of hij daarmee akkoord ging. Op een vraag van de Commissie of Verweerder zich als mediator kan voorstellen dat dat hard aankwam bij Klager antwoordt Verweerder met ja. Op de vraag hoe een mediator daarop hoort te reageren herhaalt Verweerder dat hij niet anders kon doen dan puur weergeven wat de vrouw zegt. Klager hoefde daar niet op in te gaan en werd door Verweerder niet onder druk gezet. Mevrouw [Z] betwist dat en zegt dat zij er zelf bij is geweest en dat Verweerder Klager wel degelijk onder druk zette. Hij had gezegd dat Klager twee keuzen had: ofwel tekenen ofwel een eigen advocaat nemen en de strijd aanbinden. Verweerder heeft absoluut niet gezegd: slaap er maar een nachtje over, bespreek het eens en beslis dan. Verweerder ontkent dit en zegt dat het onzin is dat Klager per se diezelfde dag moest tekenen. De heer [K] zegt dat de echtscheidingsadvocaat waarmee zij samenwerken de eis stelt dat man en vrouw ook na ondertekening convenant er nog achter staan. Die advocaat heeft zelf geen contact met partijen en krijgt zijn opdracht van de mediator. Het dossier van de heer [K] vermeldt dat Klager ook na datum ondertekening enkele malen (bijvoorbeeld op 29 juli) heeft 12

13 laten blijken dat hij blij was dat het rond was. Hij heeft zeker niet gezegd dat hij alsnog bezwaar had. Klager komt nog een keer terug op de schokkende ervaring dat Verweerder een brief van de vrouw ging voorlezen. Voor zijn gevoel heeft Verweerder hem gepakt op zijn zwakke plek. Verweerder zegt dat hij in eerste instantie was ingeschakeld door Klager en dat hij als mediator keurig heeft gehandeld, en dat hij op een goed moment niet meer kon doen dan boodschappen van de een aan de ander overbrengen. Op een vraag van de Commissie of dit betekent dat hij dan als mediator heeft gefaald antwoordt Verweerder dat hij dat niet zo ziet. Het kwam door deze twee partijen dat hij vanaf een bepaald moment een doorgeefluik werd. Hij heeft de beslissing van de vrouw duidelijk aan Klager meegedeeld en Klager mag hem dat niet kwalijk nemen. Verweerder vindt het zelf triest dat het niet gelukt is om deze man en vrouw om de tafel te houden. Op een opmerking van de Commissie dat de vrouw er financieel beter uit is gesprongen dan de man zegt Verweerder in eerste instantie dat hij dat niet weet. Op basis van de 2 e taxatie lijkt het wel waar maar niet op basis van de 1 e taxatie. Partijen moeten zelf beslissen. Bij nader inzien beaamt Verweerder wel dat de vrouw beter is weggekomen. De Commissie houdt Verweerder voor dat in diens eigen tussenrapportage van 24 juni nog stond en dat de man toch maar kreeg. De Commissie vraagt Verweerder of hij daar dan zelf geen oordeel of advies over had in de belangrijke positie waarin hij zat. Verweerder zegt dat partijen zelf moeten beslissen en dat zijn oordeel niet van belang was. Over zijn rol, taken en inhoud van de opdracht 13

14 zegt Verweerder dat Klager na twee advocaten bezocht te hebben bij hem kwam, en later de vrouw ook. De taken zijn afgesproken bij het intakeconsult. Op een vraag van de Commissie aan Klager waarom hij besloot om niet naar een advocaat te gaan antwoordt deze dat hij de zaak wilde afronden, dat hij zeer geëmotioneerd was toen hij voelde dat hij met de rug tegen de muur stond, en toen maar getekend heeft. Hij realiseerde zich op dat moment wel dat hij een financiële aderlating moest doen. Zijn primaire klacht was daarom ook niet schadevergoeding, maar dat een bemiddelaar niet op zo n onprofessionele manier met mensen om mag gaan. De Commissie vraagt Verweerder naar onregelmatigheden bij de 2 e taxatie. Verweerder antwoordt dat de vrouw, anders dan afgesproken toch aanwezig was. Ze hebben met z n allen koffie gedronken maar Verweerder is als onafhankelijk financieel planner goed in staat om de belangen van beide partijen in de gaten te houden. Hij kon haar toch niet wegsturen? Over de kosten zegt Verweerder dat de kosten 50/50 gedeeld zouden worden tussen man en vrouw. Dat is volgens hem logisch bij mediation. Hij gelooft niet dat zijn kantoor Klager expres eenzijdig heeft belast. Hij weet niet of er een administratief abuis was. Over het standpunt van de vrouw van naar verklaart Verweerder dat hij dat zelf ook pas een paar dagen wist voordat hij het aan de man vertelde. Ook de klacht dat het allemaal te lang heeft geduurd wijst Verweerder van de hand. Het convenant was na 6 maanden getekend en gezien de vertraging bij cliënten vindt hij dat niet lang. Verweerder beschrijft wat er verder allemaal bij een echtscheiding komt kijken, inclusief vertraging bij rechtbank, advocaten, akte van berusting tekenen, inschrijving 14

15 bij de gemeente enz. Klager had zelf voor vertraging gezorgd door de pensioenberekening te laten narekenen. De klacht dat Klager nooit heeft gehoord dat de scheiding rond was, wijst Verweerder ook van de hand. Dat is wel gebeurd. Verweerder zegt toe dat hij aan de Commissie nog bewijs stuurt, dat hij aan Klager wel degelijk bericht van definitieve echtscheiding heeft gezonden. Klager bevestigt dat hij de akte van berusting bij Verweerder op kantoor getekend heeft. Verweerder zegt dat het convenant al bepaalde hoe de notariële afwikkeling en verdeling moest plaatsvinden. Zijn cliënten wisten dat de communicatie met de notaris niet in de module zat. Daar is een andere module voor. Die zou er in eerste instantie ook bij zitten. Maar door de opstelling van Klager was de vertrouwensband weg en moest men afscheid nemen. Tot slot houdt de Voorzitter Verweerder het volgende voor. Klager had bij brief van 2 mei 2004 tegen u gezegd dat hij een klacht ging indienen. Dat is een recht dat cliënten hebben op grond van de FFP-reglementering. Daarop heeft uw kantoor gereageerd met een intimiderende brief van 12 mei Verweerder antwoordt dat hij daar nog volledig achter staat. Hij vindt dat hij zich niet door Klager hoeft te laten beschuldigen; dat deze zaak hem veel tijd heeft gekost, en dat hij Klager eventueel zal aanspreken als deze klacht wordt afgewezen. De Voorzitter sluit de zitting. 15

16 5. NA DE ZITTING Bij brief van 18 augustus 2004 heeft Verweerder bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat hij ook na 26 juli 2003 nog allerlei werkzaamheden heeft verricht in het kader van de opdracht en dat alles deugdelijk is afgewerkt, inclusief (op 5 februari 2004) de kennisgeving van inschrijving van de echtscheiding. In reactie hierop schrijft Klager bij brief van 3 september 2004 dat hij zelf oponthoud voor tekenen akte van berusting heeft veroorzaakt tussen 6 november 2003 en 22 december Hij vindt 5 februari 2004 te laat, want de inschrijving was al op 29 december 2003 geschied. De financiële afwikkeling tussen Klager en zijn ex-vrouw duurde ook te lang maar daar was Verweerder niet bij betrokken. 6. BEOORDELING VAN DE KLACHT 6.1 De Commissie vindt dat Verweerder onverstandig heeft geopereerd bij de tweede taxatie van het woonhuis. Het betrof het voornaamste boedelbestanddeel en het stond al vast dat de vrouw er met haar nieuwe partner wilde blijven wonen. De eerder uitgebrachte taxatie was in de ogen van de man veel te laag uitgevallen waarin hij later gelijk bleek te hebben. In de ogen van de man was dat mede het gevolg van manipulatie van de zijde van de vrouw. Het was daarom goed dat Verweerder met partijen afspraken heeft gemaakt om schijn van partijdigheid en manipulatie te vermijden, met name de afspraak dat ten tijde van de tweede taxatie hetzij beide partijen aanwezig zouden zijn, hetzij geen van beide maar alleen Verweerder als mediator. Het was 16

17 verkeerd dat de vrouw zich niet aan die afspraak hield en evenzeer was verkeerd dat Verweerder dat op zijn beloop liet. Zodoende vernam de man achteraf dat de vrouw er toch (weer) bij was geweest en met de taxateur (weer) en de mediator koffie had gedronken. Het was voorzienbaar dat dit bij de man wantrouwen kon wekken, zulks terwijl de verhoudingen al zeer gespannen waren, hetgeen Verweerder wist. 6.2 De reactie van Verweerder op de aankondiging dat Klager een klacht tegen hem wilde indienen, was buitenproportioneel en kan alleen maar worden afgekeurd. Als twee partijen ergens over van mening verschillen dan is volstrekt normaal dat zij, althans de meest gerede partij dat geschil dan aan een rechter of bindend adviseur kunnen voorleggen. Dat zou voor Verweerder als vooraanstaand speler in de zakelijke sector van de financiële dienstverlening vanzelfsprekend moeten zijn, temeer nu hij is onderworpen aan de Gedragscode FFP en aan de jurisdictie van de Commissie van Toezicht FFP. Zijn stelling, als zou Klager hem op ongeoorloofde wijze schade hebben toegebracht door zijn grieven aan deze Commissie ter beoordeling voor te leggen, is onbegrijpelijk. Verweerders brief van 12 mei 2004 was kennelijk een poging om middels intimidatie Klager ervan af te houden om bij deze Commissie een klacht in te dienen. Dat is ontoelaatbaar voor een gecertificeerde financiële planner. Niet voor niets bepaalt artikel 13 (voorheen 12) Gedragscode dat elke cliënt van elke gecertificeerde planner zich tot deze Commissie kan wenden indien hij van mening is, door handelen of nalaten van die planner in zijn belangen te zijn geschaad. Het is zorgwekkend dat tijdens de zitting bleek dat Verweerder zijn foute standpunt nog altijd huldigde. 17

18 6.3 Door te handelen als omschreven hierboven sub 5.1 en 5.2 heeft Verweerder gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die een door de FFP gecertificeerde planner in acht behoort te nemen bij de uitvoering van de opdracht en het afhandelen van klachten. Deze zorgvuldigheidsnorm vloeit voort uit de artikelen 3 (voorheen 4), 11 laatste volzin en 13 (voorheen 12) Gedragscode FFP, alsmede artikel 7:401 BW. 6.4 De Commissie zal aan Verweerder de disciplinaire maatregel opleggen van een waarschuwing ter zake van de bedoelde overtredingen. 6.5 Voor het overige heeft de Commissie niet vastgesteld dat Verweerder zijn werkzaamheden bij de eigenlijke echtscheidingsbemiddeling onbehoorlijk of onzorgvuldig heeft uitgevoerd. De feitelijke gang van zaken op 26 juli 2003 is onvoldoende vast komen te staan. Niet is gebleken dat Verweerder Klager onbehoorlijk onder druk heeft gezet. De Commissie is overigens wel van mening dat een relatief grote wijziging in een convenant zoals i.c. ( euro werd euro) in het algemeen met zorg aan de cliënt (in dit geval Klager) dient te worden voorgelegd, met een advies of beoordeling van de mediator en met redelijke bedenktijd voor de cliënt. Voorts is de Commissie van mening dat een financiële planner die als mediator aan de zaak begint, maar gaandeweg door welke oorzaak ook zijn leidende en richtinggevende rol in de zaak verliest, zich dient af te vragen of en zo ja hoe hij zijn opdracht kan voortzetten. Indien hij tot de conclusie komt dat de uitgangspunten van de oorspronkelijke opdracht substantieel gewijzigd zijn, dient hij daaromtrent op zijn minst te overleggen met de beide cliënten. De Commissie heeft echter 18

19 niet vastgesteld dat Verweerder in deze zorgvuldigheid is tekortgeschoten nu daartoe onvoldoende is gesteld en bewezen. 6.6 Klagers schadeclaim wordt afgewezen. Er is geen causaal verband tussen het door Klager gestelde financieel nadeel en vastgestelde tekortkomingen van Verweerder. Klager heeft ingestemd met het gewijzigde convenant en is daaraan gehouden. De Commissie neemt wel van Klager aan dat hij zich op de bewuste dag zwaar onder druk gezet voelde maar daarvan kan niet het gevolg zijn dat Verweerder jegens Klager aansprakelijk is voor euro of een ander geldsbedrag. De bedoelde druk werd primair uitgeoefend door zijn contractuele wederpartij, zijnde zijn ex-vrouw. Gesteld, noch gebleken noch aannemelijk is dat Klager het door de ex-vrouw voorgestelde eindbod zou hebben verworpen met alle gevolgen van dien als Verweerder een en ander met wat meer geduld zou hebben gepresenteerd en begeleid. 7. DE BESLISSING De Commissie van Toezicht van de Federatie Financiële Planners legt aan de heer [Y] FFP de maatregel op van een waarschuwing; wijst af het meer of anders gevorderde. 19

20 Deze uitspraak is op 11 oktober 2004 tot stand gekomen met inachtneming van het Reglement Commissie van Toezicht FFP en is gewezen door Mr C.J.B. Ebeling (voorzitter), Mr F.M.M. Duynstee en Drs M.V.K. Ramsingh MBA (leden van de Commissie) waarbij Mr M.L. Laumen als secretaris optrad. C.J.B. Ebeling M.L. Laumen 20

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van mevrouw [X] wonende te [K], hierna te noemen Klaagster,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van mevrouw [X] wonende te [K], hierna te noemen Klaagster, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van mevrouw [X] wonende te [K], hierna te noemen Klaagster, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [L], hierna

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. inzake de klacht van ], wonende te Zoetermeer, tegen

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. inzake de klacht van ], wonende te Zoetermeer, tegen COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES mevrouw [ inzake de klacht van ], wonende te Zoetermeer, tegen de heer [ ], FFP, kantoorhoudende te Voorhout, hierna te noemen Verweerder.

Nadere informatie

2001-04 BINDEND ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS. in de geschilzaak: X. tegen Y.

2001-04 BINDEND ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS. in de geschilzaak: X. tegen Y. 2001-04 BINDEND ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS in de geschilzaak: X. tegen Y. 1. Het verloop van de procedure De raadsvrouwe van X. heeft namens X. (hierna te noemen:

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. inzake de klacht van mevrouw [ ], wonende te[ ], hierna te noemen Klaagster,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. inzake de klacht van mevrouw [ ], wonende te[ ], hierna te noemen Klaagster, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES inzake de klacht van mevrouw [ ], wonende te[ ], hierna te noemen Klaagster, tegen kantoorhoudende te [ de heer [ ] FFP, ], hierna

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. inzake de klacht van ], wonende te Den Haag, hierna te noemen Klaagster,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. inzake de klacht van ], wonende te Den Haag, hierna te noemen Klaagster, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES inzake de klacht van mevrouw [ ], wonende te Den Haag, hierna te noemen Klaagster, tegen kantoorhoudende te [ de heer [ ] FFP, ],

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Onjuiste taxatiewaarde. Echtscheiding. Teruggave opdracht. Beklaagde heeft op verzoek van klager en zijn ex-echtgenote een woning getaxeerd en heeft zijn opdrachtgevers een concept-taxatierapport toegezonden.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties;

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties; RAAD VAN TUCHT VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS Datum uitspraak: 4 november 2014 Zaaknummer: RvT VRC 2014-02 de heer [klager], wonende te [woonplaats 1] gemachtigde: de heer mr. R.M. Braat K L A G E

Nadere informatie

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote. Verantwoordelijkheid als leidinggevende. De

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BESLISSING. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [A], hierna te noemen klager, tegen

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BESLISSING. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [A], hierna te noemen klager, tegen COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BESLISSING Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [A], hierna te noemen klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [B], hierna te noemen

Nadere informatie

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 11/2362 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Tijdig beroep op ontbindende voorwaarde? Klager/koper deed op de dag dat het financieringsbeding

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES FFP 04-03 COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES inzake de klacht van de erfgenamen van mevrouw [X] wonende te [L], hierna te noemen Klaagsters, tegen de heer [Y], kantoorhoudende

Nadere informatie

Uitspraak van de Raad van Beroep Federatie van Financiële Planners (FFP) van 28 november 2013

Uitspraak van de Raad van Beroep Federatie van Financiële Planners (FFP) van 28 november 2013 Uitspraak van de Raad van Beroep Federatie van Financiële Planners (FFP) van 28 november 2013 in het beroep van: [ - ] (hierna: Verweerster) tegen de uitspraak van de Commissie van Toezicht FFP van 2 mei

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS. in de geschilzaak: X. tegen Y.

BINDEND ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS. in de geschilzaak: X. tegen Y. 2001-02 BINDEND ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS in de geschilzaak: X. tegen Y. 1. Het verloop van de procedure X., wonende te A., mede handelende namens haar echtgenoot,

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-130 d.d. 1 mei 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof.mr. M.L. Hendrikse en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [B], hierna te

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Taxatie. Boedeltaxatie. Peildatum. Klager en zijn partner hebben in 2006 een woning gekocht. Nadat klager en zijn partner in augustus 2008 uit elkaar waren gegaan heeft hij beklaagde in verband met de

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-237 d.d. 18 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden, en mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [H], hierna te

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van mevrouw [X] wonende te [A.], hierna te noemen Klaagster,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van mevrouw [X] wonende te [A.], hierna te noemen Klaagster, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van mevrouw [X] wonende te [A.], hierna te noemen Klaagster, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [A.], hierna

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 16.07 d.d. 3 augustus 2016 te Amsterdam (prof. mr. J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mr. K.D. van Ringen, mr. A.H.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor.

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Klagers kopen een appartement dat volgens de verkoopbrochure een woonoppervlak heeft van 71 m². De opmeting van

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-322 d.d. 13 november 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J. Th. de Wit, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen,

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Fotoreportage. Reclamebord. Communicatie.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Fotoreportage. Reclamebord. Communicatie. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Fotoreportage. Reclamebord. Communicatie. De verkoper van een woning verwijt zijn makelaar dat hij op verschillende punten in zijn dienstverlening

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

De Hypotheker Associatie B.V., gevestigd te Nieuwegein, hierna te noemen Aangeslotene.

De Hypotheker Associatie B.V., gevestigd te Nieuwegein, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-135 d.d. 18 maart 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

Aanzienlijke waardeverschillen in taxaties. Moeilijke vergelijkbaarheid taxaties. Late indiening klacht niet onverklaarbaar.

Aanzienlijke waardeverschillen in taxaties. Moeilijke vergelijkbaarheid taxaties. Late indiening klacht niet onverklaarbaar. Aanzienlijke waardeverschillen in taxaties. Moeilijke vergelijkbaarheid taxaties. Late indiening klacht niet onverklaarbaar. Klager heeft een optie tot koop van de door hem gehuurde fitnessruimte. In het

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar. 12-72 RvT Eindhoven/Maastricht Datum: 22 november 2012 DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOED DESKUNDIGEN N.V.M. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Raad van Toezicht te Hilversum van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM U I T S P R A A K

De Raad van Toezicht te Hilversum van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM U I T S P R A A K Verkoop na scheiding partners. Vermeend onvoldoende contact met een der opdrachtgevers. Beweerdelijk ten onrechte courtagenota verzonden. Twee partners die uiteengaan geven aan de makelaar opdracht om

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Onvoldoende overleg opdrachtgever. Onafhankelijkheid.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Onvoldoende overleg opdrachtgever. Onafhankelijkheid. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Onvoldoende overleg opdrachtgever. Onafhankelijkheid. Klaagster en haar ex-echtgenoot hebben beklaagde een opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: W. makelaar, aangesloten bij de NVM, kantoorhoudende te R.

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: W. makelaar, aangesloten bij de NVM, kantoorhoudende te R. 10-513 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT ZWOLLE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Volgens artikel 7:928 lid 6 BW kan een

Nadere informatie

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v..

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Klagers kopen een woning via makelaar-verkoper (beklaagde). In

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012 RAAD VAN TOEZICHT HILVERSUM Optreden als makelaar of niet? Aan koper inlichtingen verstrekt over voormalige echtelijke woning. Doelbewuste poging om ex-echtgenote te beschadigen. Bij de echtscheiding tussen

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

Raad van Toezicht Oost van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Oost van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM Eigen belang. Makelaar koopt zelf. Klager was geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. Uiteindelijk heeft klager een eindbod uitgebracht van EUR 228.000,-- onder voorwaarde van financiering

Nadere informatie

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: B MAKELAARDIJ, lid van de vereniging, gevestigd en kantoorhoudende te M,

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: B MAKELAARDIJ, lid van de vereniging, gevestigd en kantoorhoudende te M, Controle door de makelaar op storting waarborgsom. Een makelaar verkoopt voor klager diens woning. In de koopakte wordt geen financieringsvoorbehoud gemaakt. Koper verbindt zich om uiterlijk op 12 november

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Huurovereenkomst, totstandkoming van.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Huurovereenkomst, totstandkoming van. Informatie aan niet-opdrachtgever. Huurovereenkomst, totstandkoming van. De gegadigde voor een huurwoning (klager) stelt dat al op 27 juni 2012 overeenstemming over de huur van de woning werd bereikt.

Nadere informatie

Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. Klager is sinds enige jaren eigenaar van een tweetal panden die voorheen eigendom van klagers vader waren. Beklaagde voert al sinds jaar

Nadere informatie

Taxatie. Te hoge waardering. Reden van taxatie en hoogte van waardering. De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

Taxatie. Te hoge waardering. Reden van taxatie en hoogte van waardering. De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 10-514 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT ZWOLLE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de besloten vennootschap ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-276 d.d. 17 september 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. I.M.M.

Nadere informatie

Rabobank Nederland, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

Rabobank Nederland, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-341 d.d. 25 november 2013 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mr. A.P. Luitingh, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENI- GING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENI- GING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 09-18 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENI- GING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Beweerdelijk onjuiste vraagprijs en te geringe verkoopactiviteiten. Beëindiging opdracht door

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Gedeeltelijk onvoldoende belangenbehartiging bij verkoop. Geen onderzoek gedaan naar bijzondere

Nadere informatie

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008.

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008. 09-40 Communicatie, financiën 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft financiën Inleiding De klacht 1. Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar al enige tijd lastig valt

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE Voorlichting/belangen niet-opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke vastlegging koopovereenkomst. Verkoop aan derde. Bevoegdheid t.a.v. schadevergoeding. Klaagster was geïnteresseerd in een woning die beklaagde

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Noord geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Noord geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Echtscheidingsperikelen. Voortzetting opdracht nadat een van de eigenaren de opdracht introk. Actualisering verkoopgegevens. Onvrede over dienstverlening. Klager en zijn toenmalige echtgenote geven een

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Tussen klaagster en haar ex-echtgenoot is een gerechtelijke procedure over huwelijkse voorwaarden gevoerd. De ex-echtgenoot heeft daarbij een beroep gedaan op een in zijn

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Voormalige echtelijke woning, Instemming echtgenoot met verkoop.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Voormalige echtelijke woning, Instemming echtgenoot met verkoop. Belangenbehartiging opdrachtgever. Voormalige echtelijke woning, Instemming echtgenoot met verkoop. Een ex-echtgenote bewoont de voormalige echtelijke woning sinds 1993. De bedoeling bij de echtscheiding

Nadere informatie

Geschatte waarde veel hoger dan andere taxaties. Klacht te vroeg ingediend. Nog geen uitvoering rechterlijk vonnis.

Geschatte waarde veel hoger dan andere taxaties. Klacht te vroeg ingediend. Nog geen uitvoering rechterlijk vonnis. Geschatte waarde veel hoger dan andere taxaties. Klacht te vroeg ingediend. Nog geen uitvoering rechterlijk vonnis. Klaagster is met haar broer en zus erfgenaam van een boedel waarin zich een recreatiewoning

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Voordeel verminderde overdrachtsbelasting bij opvolgende transacties. Onjuiste informatie aan koper. Wijziging in concept-akte niet aan koper gemeld. Niet passende wijze van communiceren. Klager koopt

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager Beweerdelijk te lage waardering. Beweerdelijk verstrekte vertrouwelijke mededeling aan derden. Klaagster en haar echtgenoot zijn in een echtscheiding verwikkeld. In dat kader vindt een kort geding plaats

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-294 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mr. S. Riemens en mr. drs. S.F. Van Merwijk, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep van de heer B. te Y..

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep van de heer B. te Y.. No. CvB 2013/10 HET COLLEGE VAN BEROEP van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer drs. A. te X. en het hoger beroep

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Aanpassing contractsbepalingen. Terugvorderen van overdrachtsbelasting.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Aanpassing contractsbepalingen. Terugvorderen van overdrachtsbelasting. Informatie aan niet-opdrachtgever. Aanpassing contractsbepalingen. Terugvorderen van overdrachtsbelasting. Klager was geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. De verkoper had de woning

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 109 d.d. 4 november 2009 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr J.W.H. Offerhaus en mr J.Th. de Wit) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Eindhoven/Maastricht geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Eindhoven/Maastricht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Bouwkundige- en onderhoudstoestand. De koper van een nieuw gebouwd appartement verwijt de verkopend makelaar dat hij hem onvoldoende

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-156 d.d. 16 mei 2012 (de heer mr. C.E. du Perron, voorzitter, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als secretaris) Samenvatting De tussenpersoon

Nadere informatie

CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Informatie aan niet-opdrachtgever. Verleggen van bemiddelingskosten naar de andere

Nadere informatie