Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking"

Transcriptie

1 Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft het overzicht van de collectieve rechten en plichten die enerzijds de voorziening en anderzijds de cliënten en hun netwerk hebben ten aanzien van elkaar. Het charter is onlosmakelijk verbonden met het protocol van verblijf, begeleiding of behandeling dat met iedere individuele cliënt bijkomend wordt afgesloten. Inhoudsoverzicht 1. Doelstellingen 2. Doelgroepen 3. Ons dienstverleningsaanbod en het flexibel gebruik ervan 4. Voorwaarden van de dienstverlening 5. Rechten en plichten van de minderjarige en zijn netwerk 5.1. Algemeen 5.2. Cliëntenadministratie 5.3. Dossier en inzagerecht 5.4. Het verstrekken van informatie 5.5. Overleg 5.6. Bescherming van integriteit 5.7. Mogelijkheid tot weigering van beeldopnames 6. Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding 7. De persoonlijke bijdrage in de kosten van de dienstverlening 8. Bewaargeving van de persoonlijke goederen 9. Verzekeringen 10. De gebruikersraad 11. De algemene klachtenprocedure 12. Kwaliteitshandboek 13. Wijzigingen in het Charter collectieve rechten en plichten OCSI MJW KHB DOC reglement van orde

2 2 O.C. Sint-Idesbald is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als: Internaat (residentiële begeleiding en behandeling) voor 206 jongens en meisjes - van 3 tot 21 jaar met een licht mentale handicap, en/of gedrags- of emotionele stoornissen (al of niet van het autismespectrum) - Binnen deze capaciteit mag het aantal kinderen met gedragsstoornissen niet meer dan 166 bedragen. - Binnen deze capaciteit mogen maximaal 2 bedden voor kortverblijf worden gebruikt. Semi-internaat (ambulante begeleiding en behandeling) voor 118 jongens en meisjes, waaronder: - Kinderen van 3 tot 21 jaar met een licht mentale handicap, en/of gedrags- en emotionele stoornissen (al dan niet van het autismespectrum). Het aantal kinderen met gedragsstoornissen mag niet meer dan 61 bedragen). - Kinderen van 2.5 tot 15 jaar met een matig of zwaar mentale handicap. Sedert januari 2012 stapt de minderjarigenwerking mee in het VAPH-experiment Multifunctioneel Centrum. Het aanbod van internaat en semi-internaat wordt hiermee omgezet naar de functies mobiele begeleiding, dagopvang, dagbesteding en verblijf (zie punt 3). 1. Doelstellingen. Het orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald wil de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een beperking of een bijzondere kwetsbaarheid, en van hun netwerk, verhogen. Door het aanbieden van verschillende vormen van ondersteuning willen we hiertoe samen met hen een weg afleggen. We zien ieder mens als gelijkwaardig en uniek. We zijn ervan overtuigd dat iedereen kansen moet krijgen om zijn leven vorm te geven vanuit positieve relaties met anderen. We verstevigen deze verbondenheid als basis voor persoonlijke ontwikkeling. We streven ernaar mensen te laten groeien in zelfwaarde door het maximaal stimuleren van hun talenten. We respecteren hierbij de grenzen van ieders mogelijkheden en tempo. Zo helpen we mensen zich te ontplooien tot personen die hun leven in handen nemen, hierbij bewust keuzes maken en een gepast evenwicht bereiken. We stimuleren dat mensen, samen met en vanuit hun persoonlijk netwerk, deelnemen aan de samenleving en iets kunnen betekenen voor een ander. De persoon zelf en zijn directe omgeving worden als volwaardige partners beschouwd. Vertrekkend vanuit de vraag van de minderjarige en zijn directe netwerk willen we zoveel mogelijk maatwerk bieden. We proberen dàt dienstverleningsaanbod uit te bouwen, dat het dichtste aansluit bij de noden van de minderjarige en het directe netwerk, niet méér en ook niet minder. Steeds streven

3 3 we hierbij naar de meest aangewezen en haalbare vorm van integratie in het netwerk en de maatschappij. 2. Doelgroepen. In het orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald onderscheiden we drie doelgroepen die, onder leiding van verschillende multidisciplinaire teams, een aangepast en specifiek aanbod ontvangen: Doelgroep kinderen met matig/ernstig mentale handicap Samenwerkingsverband De Parel voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar Doelgroep kinderen met gedrags- en/of emotionele stoornissen (al of niet bijkomend met licht mentale handicap) kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar (*) Doelgroep kinderen met autismespectrumstoornissen (al of niet bijkomend met licht mentale handicap) kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar (*) (*) op de leeftijdsgrens van 21 jaar zijn mogelijk uitzonderingen toegestaan tot aan het 25 ste levensjaar. Dit kan slechts na aanvraag bij en goedkeuring door het VAPH. 3. Ons dienstverleningsaanbod en het flexibel gebruik ervan. Bij het uitbouwen van een dienstverleningsaanbod vertrekken we vanuit de vraag van de cliënt en bouwen we een aanbod uit dat hier zo dicht mogelijk bij aansluit. We streven er steeds naar om in de mate van het mogelijke een terugkeer naar de thuissituatie te realiseren. Zo gepast mogelijk, maar zeker voldoende ondersteuning is ons uitgangspunt. Sedert januari 2012 zijn we mee gestapt in het VAPH-experiment multifunctioneel centrum. Dit betekent dat we onze erkenningen flexibel kunnen inzetten binnen vier functies, met name: mobiele begeleiding, dagopvang, verblijf en dagbesteding. We lichten dit kort toe: MOBIELE BEGELEIDING Hiermee wordt vooral de ondersteuning van het netwerk (thuissituatie en de andere opvoedingsmilieus zoals school, sportvereniging, jeugdvereniging, ) bedoeld. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds psychosociale of pedagogische begeleiding en anderzijds praktische assistentie (bv. ADLassistentie in het thuismilieu).

4 DAGOPVANG Deze functie betreft de opvang en begeleiding overdag (semi-internaat). Hiermee wordt dus de opvang en begeleiding bedoeld op schooldagen tussen 7.30u en 18.00u (met inbegrip van de middagpauzes) en in een (vooraf afgesproken) deel van de vakanties en verlofdagen. Dit alles ondersteund vanuit de individuele begeleiding, met inbegrip van de noodzakelijke permanenties, de therapeutische interventies en medische begeleiding. VERBLIJF Hiermee wordt de dag- en nachtopvang in een residentiële context (internaat) bedoeld. Dit gaat dus over leefgroepswerking, individuele begeleiding, nachtopvang, de mogelijkheid tot therapie, medische begeleiding, de beschikbaarheid van permanentie enz 4 DAGBESTEDING Dit houdt het aanbieden van schoolvervangende activiteiten in. Het gaat dus om het aanbieden van een alternatief programma dat tijdens de schooluren wordt aangeboden. Dit aanbod gebeurt in samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling. Dagbesteding kan doorgaan op de school zelf, in de leefgroep of elders. 3.1 Op maat, combinaties en deeltijds gebruik. Bij de start van de dienstverlening wordt afgesproken welk aanbod best passend is, nl welke functies (mobiele begeleiding, dagopvang, verblijf, dagbesteding) worden ingezet, met welke intensiteit en frequentie. Naarmate de dienstverlening verder gaat, is het de bedoeling flexibel aan te passen aan de vraag en noden. Het aanbod binnen de vier functies kan op die manier worden aangepast. Op dat ogenblik zal er overleg hierover plaatsvinden met het team van begeleiders, afspraken zullen vermeld worden in de individuele dienstverleningsovereenkomst van de cliënt en indien nodig worden de modaliteiten ervan geregeld in een bijvoegsel bij het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding. Deeltijds gebruik verwijst naar de gradatie van gebruik van de functies en is voornamelijk van toepassing voor de functies verblijf en dagopvang. Het is met name mogelijk om slechts één tot vier dagen per week gebruik te maken van het dienstverleningsaanbod. Wie deeltijds gebruik maakt van ons dienstverleningsaanbod én eventueel tijdelijk wenst te verblijven in een andere VAPH-voorziening, dient OC Sint-Idesbald minstens één week op voorhand hiervan op de hoogte te brengen, teneinde de facturatie en de kostenstaten van de voorziening correct te houden. Het is immers niet mogelijk om op éénzelfde dag in twee VAPH-voorzieningen te zijn ingeschreven. Wanneer men toch van een dergelijke dienstverlening gebruik

5 maakt, kan O.C. Sint-Idesbald de eigen dienstverlening stopzetten en schadeloosstelling vragen voor de eventueel gemiste inkomsten Bijzondere verblijfsmogelijkheid: Logeerfunctie In principe kan elke persoon met een handicap die ingeschreven is in het VAPH (een nummer volstaat), gebruik maken van de logeerfunctie met een maximum van 30 dagen per jaar. Een logeerdag is een verblijf van minstens 12 uur per dag, overnachting inbegrepen. Het gaat hier om logeren, waarbij geen sprake kan zijn van intensieve begeleiding. Voor de kostprijs volgen we de wettelijke bepalingen van het VAPH. Deze worden vooraf met de ouders doorgenomen. 3.3 Orthopedagogische begeleiding en behandeling Voor elke cliënt (minderjarige en zijn netwerk) worden de doelstellingen en de inhoud van deze begeleiding en behandeling vastgelegd in een individuele dienstverleningsovereenkomst (= ook individueel handelingsplan of IHP). Deze individuele dienstverleningsovereenkomst wordt minimaal jaarlijks (en vaker indien nodig) geëvalueerd en bijgestuurd middels de evolutiebesprekingen. Voor een zinvolle dienstverlening rekenen we op het engagement van het netwerk, in het geval van minderjarigen, meestal de ouders Sociale dienstverlening Een nauwe samenwerking tussen de voorziening en de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger is voor iedere betrokkene belangrijk en betekent de basis voor de werking. De maatschappelijk werker en/of de begeleiders vervullen een brugfunctie tussen de voorziening enerzijds en de cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger anderzijds. De dienstverlening kan van informatieve of administratieve aard zijn, maar is meestal gezins- of opvoedingsondersteunend. Er is hierbij nauwe samenwerking met de leefgroep De leefgroep De voorziening staat in voor de begeleiding en behandeling van ieder kind/jongere op het vlak van de ontwikkeling van zijn totale persoon. Dit wil zeggen zowel op verstandelijk, lichamelijk als gevoelsmatig vlak en rekening houdend met de leefwereld van ieder kind/jongere. Leefgroepen worden samengesteld na grondig bekijken van het totale functioneren van de kinderen/jongeren en de bestaande samenstelling van de groep.

6 6 De verschuiving naar een andere leefgroep zal gemotiveerd worden. Redenen hiervoor kunnen liggen op pedagogisch, sociaal, medisch en organisatorisch vlak. Van elke verandering worden de betrokken kinderen en hun wettelijk vertegenwoordiger, indien mogelijk voorafgaand, verwittigd Psycho-pedagogische en therapeutische dienstverlening Waar nodig onder supervisie van de psychiater, zoekt het multidisciplinair team naar antwoorden op specifieke psychische of gedragsproblemen. Na overleg tussen de cliënt, zijn ouders en het multidisciplinair team kan mede afhankelijk van de beschikbaarheid - beroep gedaan worden op een therapeut die de cliënt en zijn ruimere omgeving gedurende een vooraf bepaalde tijd zal begeleiden. Indien wenselijk zal een begeleiding of therapie buiten het centrum aanbevolen worden. De eraan verbonden kosten vallen ten laste van de cliënt Medische behandeling en begeleiding Indien mogelijk kiezen de cliënt en zijn vertegenwoordiger ervoor om met de eigen artsen de eventuele behandeling verder op te volgen. Dit betekent dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger zelf verantwoordelijk blijven voor de organisatie van eventuele consultaties en voor een correcte en voldoende informatieoverdracht aan de medische dienst van de voorziening. (doktersbriefjes ) Indien gewenst kan de voorziening ook instaan voor de medische en verpleegkundige begeleiding en behandeling van de cliënten. Er kan beroep gedaan worden op een geneesheer, een kinder- en jeugdpsychiater en een verpleegkundige. Indien nodig en na overleg kan er een beroep gedaan worden op een aantal externe geneesheren/ specialisten (meestal van het Heilig Hart ziekenhuis). De voorziening behoudt zicht het recht om steeds haar eigen geneesheer in te schakelen wanneer zich een dringende situatie voordoet, desnoods ook het initiatief te nemen tot hospitalisatie. De ouders of wettelijk vertegenwoordiger worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien paramedische begeleiding noodzakelijk is, wordt deze zoveel mogelijk in overleg met de scholen georganiseerd. Medicatie wordt om veiligheidsredenen niet meegegeven met de kinderen en jongeren. Zeer uitzonderlijk kan tijdelijk medicatie naar huis meegegeven worden via duidelijk vooraf aangeduide medewerkers. Indien de behandelend geneesheer verbonden is aan de voorziening, zorgt deze voor de nodige voorschriften, zowel voor leefgroep als voor thuis. Bij behandeling door een externe arts, zorgen ouders of de wettelijk vertegenwoordiger voor de nodige voorschriften.

7 Individuele medicatie op naam van de cliënt voor dagelijks gebruik in de leefgroep wordt door de voorziening aangekocht en de kosten worden aangerekend aan de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger. Aan de ouders wordt hiervoor uitdrukkelijk de toestemming gevraagd (art. 9) via de ondertekening van het protocol. Kosten voor EHBO toegediend in het centrum worden niet doorgerekend Materiële dienstverlening Ruimten Verblijf, dagopvang en dagbesteding worden aangeboden op twee campussen. Afhankelijk van de geboden dienstverlening wordt de nodige accommodatie voorzien. Elke groep heeft een leefruimte, waarin mogelijkheden zijn voor activiteiten en ontspanning. Internen kunnen naargelang de individuele zorgvraag, leeftijd en materiële mogelijkheden van de voorziening, beschikken over een één- of méérpersoonsslaapkamer. Voor oudere internen is er, op basis van de dienstverleningsovereenkomst, mogelijkheid tot studiowonen. Verder staat onder andere volgende infrastructuur ter beschikking van de kinderen en jongeren: - sportveld en speelplaatsen - speeltuin en sporthal (campus De Zilten) - grote tuin (campus Ten Bunderen) - medische dienst met onderzoeks- en verzorgingsmogelijkheden (campus De Zilten) - een Time-Out leefgroep en twee beveiligingskamers (campus De Zilten) Voeding Dagelijks worden volgende maaltijden aangeboden: ontbijt, middagmaal, vieruurtje en avondmaal. Voor cliënten binnen de dagopvang is dit enkel het middagmaal en een vieruurtje. In een aantal leefgroepen wordt in kader van redzaamheid regelmatig zelf gekookt. Bij het opstellen van de menu s wordt gestreefd naar een gezonde en evenwichtige voeding. De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan, om nader te bepalen redenen, bij de directie een afwijking op het normale menu aanvragen. Desgevallend kan deze afwijking in het Protocol opgenomen worden. Aangepaste voeding kan ook verstrekt worden op medisch voorschrift. Voor de eventuele meerkost, die veroorzaakt wordt door de speciale voeding, kan een financiële vergoeding gevraagd worden.

8 3.4.3 Was en kledij De ouders of de wettelijk vertegenwoordigers staan in principe in voor de aankoop van kledij en het regelmatig wassen ervan. Om te voorkomen dat kledij verloren gaat, raden we aan alle kledij te naamtekenen. Een pakket namen kan tegen kostprijs aangevraagd worden. De voorziening kan niet borg staan voor kledij. Bedlinnen wordt door het Centrum ter beschikking gesteld en onderhouden Vervoer - Het gratis leerlingenvervoer valt onder de bevoegdheid en reglementering van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs, Bestuur Leerlingenvervoer en wordt georganiseerd door De LIJN. - Voor bepaalde uitstappen wordt gebruik gemaakt van (mini)bussen en/of personenwagens. - Voor sommige activiteiten kan een fiets nodig zijn. Zo mogelijk is dit een eigen fiets, indien nodig wordt door de voorziening een fiets ter beschikking gesteld. De cliënt zelf of zijn wettelijk vertegenwoordiger is verantwoordelijk bij het overtreden van het verkeersreglement of bij het veroorzaken van schade (aan derden en/of de fiets). - Eventuele meerkosten omwille van vervoer - in afspraak met of op vraag van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger - zullen gefactureerd worden (zie 7.2). 4 Voorwaarden van de dienstverlening. - Om begeleid te kunnen worden door het OC Sint-Idesbald moet de cliënt over een passende erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH) beschikken, m.n. voor de doelgroepen en functies waarvoor het centrum erkend is. Uitzonderlijk is een kleine capaciteit van onze dienstverlening rechtstreeks toegankelijk, zonder toegangsticket of erkenning. - Indien deze erkenning er nog niet is, is een opname enkel mogelijk: als de schriftelijke aanvraag bij het VAPH al werd ingediend, én de zorgvraag geregistreerd is bij de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) bij de hoogste prioriteitengroep én na gunstige beslissing van het intern intaketeam. 5 Rechten en plichten van de minderjarige en zijn netwerk. 5.1 Algemeen

9 De voorziening werkt vanuit een christelijke basisinspiratie. De cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger zullen dit in hun gedrag tegenover het Centrum, de andere cliënten, het personeel en familieleden eerbiedigen. De voorziening zal de vrijheid, de privacy, de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van elke cliënt en zijn vertegenwoordiger eerbiedigen. Er zal geen enkele discriminatie gemaakt worden omwille van ideologische of godsdienstige overtuiging, ras of geslacht Handelingsbekwaam De minderjarige cliënt die als handelingsbekwaam wordt beschouwd (gemiddeld vanaf de leeftijd van 12 jaar) heeft - los van zijn wettelijke vertegenwoordiger - eigen rechten zoals omschreven in het decreet rechtspositie minderjarigen. Het betreft recht op hulp, bijstand, duidelijke informatie, instemming met hulp, respect voor het gezinsleven, inspraak en participatie, privacy en menswaardige behandeling. De handelingsbekwame minderjarige heeft tevens toegang tot zijn dossier en recht op zakgeld (enkel indien de hulpverlening in uitvoering is op vraag van het Agentschap Jongerenwelzijn) Bijstandspersoon en/of belangrijk betrokken derde De minderjarige kan tevens een belangrijk betrokken derde of bijstandspersoon aanduiden die hierdoor hoorrecht of informatierecht verwerft. Dit betreft niet de wettelijke vertegenwoordigers noch een professioneel betrokkene vanuit onze voorziening. Indien de minderjarige niet handelingsbekwaam is kan de aanduiding van de belangrijk betrokken derde door de wettelijk vertegenwoordiger gebeuren. De naam van deze belangrijke derde wordt schriftelijk vastgelegd in een toevoegsel bij het protocol. Wanneer de minderjarige en zijn wettelijke vertegenwoordiger tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen of niemand het ouderlijk gezag uitoefent, kan de directeur één persoon aanwijzen als bijstandspersoon bij de minderjarige. Hij hoort hiervoor vooraf de minderjarige en pleegt overleg met de ouders, ten minste twee betrokken hulpverleners en de aan te wijzen persoon Cliëntenadministratie. Aan de cliënten worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd die noodzakelijk zijn voor een goede werking. De verwerking van deze gegevens is ingeschreven in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft aan vzw Provincialaat der Broeders van Liefde een uniek identificatienummer toegekend voor elke geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens: VT De identiteit en het adres van de houder van deze bestanden is: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Stropstraat 119

10 Gent Het doel van de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens ligt in de dienstverleningsopdracht enerzijds en de mogelijkheid tot facturatie anderzijds. De commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer houdt een register bij van alle geautomatiseerde bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. (per adres: Poelaertplein3, 1000 Brussel) De cliënt of hun vertegenwoordigers hebben het recht kennis te krijgen van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, alsook het recht om verbetering ervan kosteloos aan te vragen. Indien de cliënt of de vertegenwoordiger kennis wenst te nemen van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben of ze wenst te doen verbeteren, kan hij/zij zich wenden tot de directie van O.C. Sint- Idesbald. 5.3 Dossier en inzagerecht Teneinde een optimale opvoeding en begeleiding te kunnen garanderen en volgens de wettelijke bepalingen legt het centrum voor iedere cliënt een dossier aan waarin de nodige administratieve, psychopedagogische, medische en sociale gegevens worden opgenomen. Het dossier is strikt vertrouwelijk en derden hebben er geen inzage in. Enkel de leden van het multidisciplinair team en de netwerken waarmee het centrum samen werkt in het kader van de zorg voor de cliënt, hebben toegang tot het dossier voor zover het voor hen relevante informatie betreft. Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden. De cliënt of zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger kan van de inhoud van het dossier kennis nemen. De vraag naar toegang tot het dossier moet binnen de 15 dagen na het ontvangen van het verzoek georganiseerd worden. Het verzoek kan door de minderjarige en/of zijn ouders of de wettelijke vertegenwoordiger aan een lid van het multidisciplinair team kenbaar gemaakt worden. Wat de medische gegevens betreft kan de cliënt, zijn ouder of wettelijke vertegenwoordiger, steeds de behandelende arts consulteren om toelichting te krijgen omtrent de inhoud van zijn of haar dossier. Eventueel kan de cliënt, zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger ook, mits een schriftelijk mandaat, een arts van zijn keuze aanduiden om de inhoud van zijn of haar dossier na te gaan. Het administratief personeel en de directie hebben toegang tot het administratieve dossier. Inzage in het administratief dossier kan na afspraak met de medewerkers van de bewonersadministratie. De gegevens in het dossier worden enkel bewaard voor gebruik in de voorziening. Indien derden inzage wensen in het dossier, wordt telkens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger gevraagd met vermelding van de concrete bedoeling en de concrete informatie.

11 Het verstrekken van informatie De cliënt (indien handelingsbekwaam) en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger zullen volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd worden omtrent alle aangelegenheden in verband met zijn opvang, behandeling en begeleiding die hem rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. De cliënt (indien handelingsbekwaam) en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden op de hoogte gehouden van de inhoud van de individuele dienstverleningsovereenkomst en worden in de mate van het mogelijke bij het opstellen ervan betrokken. Indien een belangrijke betrokken derde door de minderjarige werd aangeduid heeft deze persoon informatie- en hoorrecht met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst. Ondergetekende cliënt en /of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger van hun kant stemmen ermee in om elke wijziging in de familiale context, relevant voor de voorziening, door te geven. In voorkomend geval zal facturatie en briefwisseling tot officiële herroeping (door bvb. een gerechtelijk schrijven) gericht worden aan degene die deze overeenkomst ondertekenen. Hij of zij gaat akkoord in te zullen staan voor het voldoen van deze facturen en alle verdere verplichtingen die uit deze overeenkomst voortkomen. 5.5 Overleg Met uitzondering van overmacht of hoogdringendheid, wordt er overleg gepleegd tussen de voorziening en de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake: - wijzigingen aan het dienstverleningsaanbod of de dienstverleningsovereenkomst; - te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de fysieke en geestelijke toestand; - wijzigingen in de individuele woon- en leefsituatie, waarbij rekening wordt gehouden met de feiten en omstandigheden die tot deze wijziging hebben geleid. Het initiatief voor dit overleg wordt genomen door de partij die een wijziging of een maatregel wenst door te voeren. 5.6 Bescherming van de integriteit Er kunnen zich in de begeleiding van de cliënt situaties voordoen, waarbij de veiligheid van de cliënt zelf, medecliënten of personeel in gevaar dreigt te komen (bvb. misbruik van drank en drugs, bezit van drugs of gevaarlijke voorwerpen, agressie, suïcidaal gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag,.).

12 In die situaties kunnen maatregelen genomen worden om duidelijkheid of veiligheid te creëren en/of om op de situatie een antwoord te bieden Hierbij wordt steeds gehandeld volgens de afspraken die gelden in de leefgroepen of procedures die binnen het OC omschreven staan Procedure grensoverschrijdend gedrag. In geval van (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag hanteren we voor onze medewerkers een meldingsplicht, eventueel anoniem, ongeacht de (vermoedelijke) dader. Alle meldingen worden systematisch geregistreerd en verder onderzocht. Al naargelang de inhoud van de melding wordt dit opgevolgd door een interne expertengroep of de directie. We werken hierbij ook samen met het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Zodra de richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid inzake melding aan een Vlaams centraal meldpunt in voege zijn, zullen die door O.C. Sint-Idesbald tevens gevolgd worden Procedure afzonderingsmaatregelen. Tijdelijke afzonderingsmaatregelen zijn mogelijk en nodig indien het gedrag van de minderjarige risico s doet ontstaan voor de eigen veiligheid, voor de veiligheid van andere jongeren of medewerkers. Toepassingen van zgn. time-out heeft verschillende gradaties. O.C. Sint-Idesbald hanteert hierin duidelijke afspraken naar medewerkers en jongeren inzake de manier waarop een time-out kan verlopen, de plaatsen waar die kan doorgaan, het toezicht tijdens de time-out, de registratie ervan en de communicatie naar ouders. Bij nood aan een langer durende Time-out uit de leefgroepwerking kan beroep gedaan worden op de speciaal hiertoe geïnstalleerde interne Time-out leefgroep (campus De Zilten) of kan een externe Time-out toegepast worden. Behoudens in geval van overmacht of hoogdringendheid, wordt steeds gestreefd naar maximaal overleg tussen de voorziening en de cliënt (de minderjarige) of zijn wettelijk vertegenwoordiger. 5.7 Mogelijkheid tot weigering van beeldopnames Regelmatig worden tijdens de dienstverlening foto- of filmopnames gemaakt, en dit in functie van intern (behandeling, ontspanning, vorming,...) en extern gebruik (informatiecampagnes, vorming, public relations,...). In het protocol kan de wettelijk vertegenwoordiger of de minderjarige hiertegen bezwaar aantekenen. 6 Het Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding. 6.1 Voorwaarden en afspraken

13 Er wordt tussen het orthopedagogisch centrum en de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger een Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding. opgemaakt (hierna het Protocol genoemd) waarin allerlei belangrijke voorwaarden en afspraken vermeld staan. Dit Protocol wordt afgesloten vóóraleer de dienstverlening aan het kind of de jongere start. In geval van dringende opname wordt dit Protocol binnen de vijf dagen na de opname opgemaakt. Indien de vertegenwoordiger van door de jeugdrechter geplaatste of door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg verwezen kinderen of jongeren weigert het Protocol te ondertekenen, zal het OC Sint-Idesbald dit met opgave van de redenen bijhouden in een apart register. In kader van gedwongen hulpverlening zal ook steeds een exemplaar van het protocol bezorgd worden aan de verantwoordelijke jeugdrechter. Bij de aanvang van de dienstverlening krijgt de minderjarige ruim informatie over de dienstverlening. Indien de minderjarige 12 jaar of meer is en/of als handelingsbekwaam wordt ingeschat, wordt expliciet gevraagd of de minderjarige met de dienstverlening akkoord gaat. De minderjarige ondertekent een document waarmee hij/zij aangeeft informatie over de dienstverlening te hebben ontvangen. Een jongere die tijdens de begeleiding 18 jaar wordt, wordt gevraagd bijkomend protocol en charter zelf te ondertekenen. De duur van de proefperiode kan hoogstens zes maanden bedragen. De beëindiging van de dienstverlening tijdens de proefperiode is aan volgende voorwaarden gebonden: 1. de opzegtermijn wordt in onderling overleg tussen de cliënt (indien handelingsbekwaam), zijn wettelijk vertegenwoordiger en het centrum bepaald. 2. bij éénzijdige verbreking zonder gegronde reden is een opzegvergoeding van maximaal 7 keer het verschil tussen de wettelijk bepaalde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs verschuldigd. 3. de opzeg kan gegeven worden om volgende redenen: a. overmacht. b. als de cliënt niet meer beantwoordt aan de opnamevoorwaarden zoals bepaald in dit charter. c. Als de lichamelijke of geestelijke toestand van de cliënt dermate is dat de dienstverlening van het centrum niet kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de cliënt. d. Als de cliënt of zijn vertegenwoordiger de verplichtingen opgenomen in het protocol en charter niet nakomt. De opzeggingstermijn zal in onderling overleg met de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger vastgelegd worden, maar mag de termijn van de proefperiode zelf niet overschrijden. In geval van overmacht wordt de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigd zonder opzeggingstermijn. 13

14 Beëindiging nà de proefperiode: De partijen kunnen schriftelijk de dienstverlening beëindigen o.a.: - bij onderling akkoord tussen de centrum en de cliënt (indien handelingsbekwaam) en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger; - in geval van overmacht; - om redenen voortvloeiend uit een nieuwe beslissing tot tenlasteneming door de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, op basis van het door dat Agentschap afgeleverde integratieprotocol of met betrekking tot de erkenning van het centrum; - wanneer het centrum niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van gebruiker ten gevolge van zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand of de wijziging ervan; - bij het niet nakomen door de gebruiker of zijn vertegenwoordiger van de verplichtingen die in dit protocol en/of in het charter zijn opgenomen ; - wanneer geen consensus meer kan gevonden worden met betrekking tot de inhoud van de dienstverlening (zoals o.a. omschreven in het dienstverleningsplan). - bij fundamentele verschillen in visie tussen de gebruiker of zijn vertegenwoordiger en het centrum met betrekking tot de missie en / of referentiekaders, visies en waarden waarbinnen de begeleiding gekaderd is. - als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bedrieglijke gegevens heeft verstrekt over de verklaring op erewoord (vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening). (zie punt 7.4) - als de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen overeenkomst sluit met het VAPH als hij een vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen, om die vergoeding voor de ondersteuning aan te wenden of de verplichtingen van die overeenkomst niet nakomt. (zie punt 7.4) Het centrum motiveert schriftelijk het eenzijdig ontslag of beëindiging van de dienstverlening. Bij eenzijdige beëindiging van het Protocol door één van de partijen, dient een opzeggingstermijn van drie maanden gerespecteerd te worden, tenzij op dat ogenblik anders wordt overeengekomen. De opzeggingstermijn dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij betekend te worden. Bij eenzijdige stopzetting door de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger en tot zolang dit niet formeel is medegedeeld of hierover geen vergelijk wordt gevonden, kan O.C. Sint-Idesbald deze afwezigheid als onwettig beschouwen. Als de cliënt of het centrum de vastgelegde of overeengekomen opzegtermijn niet nakomt is een verbrekingsvergoeding verschuldigd die maximum 30 keer het verschil tussen de wettelijk bepaalde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs kan bedragen

15 15 Wanneer de beëindiging uitgaat van de voorziening, dan kan de gebruiker deze beëindiging betwisten. Hij of zijn wettelijk vertegenwoordiger dient hiertoe binnen de 30 dagen rechtstreeks contact op te nemen met de klachtencommissie om deze betwisting voor te leggen. Op dat moment wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde (zie 11.4). Er moet voorafgaandelijk dus géén schriftelijke klacht bij de directie ingediend worden. Voor de duur van de bemiddeling door de klachtencommissie wordt de opzegtermijn opgeschort. De klachtencommissie zal in dit geval alle betrokkenen horen en proberen te verzoenen, binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwisting. Indien verzoening wordt bereikt, al dan niet in samenwerking met een andere voorziening, dan wordt dit opgenomen in het handelingsplan. Indien de bemiddeling niet leidt tot verzoening, dan verbindt O.C. Sint-Idesbald zich ertoe mee te zoeken naar een gepaste oplossing, zonder daarom een andere oplossing te garanderen. In geval van overmacht wordt de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigd zonder opzeggingstermijn. 7 De persoonlijke bijdrage in de kosten van de dienstverlening 7.1 Vaststelling van de persoonlijke bijdrage in de dagprijs De cliënt of zijn vertegenwoordiger zullen de voorziening alle nodige gegevens verstrekken in verband met de inkomsten van de cliënt, wanneer deze nodig zijn om de correcte berekening van de persoonlijke bijdrage in de dagprijs toe te laten. De cliënt of zijn vertegenwoordiger zullen de voorziening onmiddellijk van elke wijziging betreffende deze gegevens op de hoogte brengen. De voorziening zal de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger de wettelijk bepaalde aanpassingen van de bijdragen melden. De persoonlijke bijdrage in de betaling van het dienstverleningsaanbod is vastgelegd door de Vlaamse executieve en is gekoppeld aan de index. Aan de functies dagopvang, dagbesteding en mobiele begeleiding zijn vaste bedragen gekoppeld. De bijdrage wordt berekend op basis van het gebruik van deze functies. De berekening van de functie verblijf is gekoppeld aan de kinderbijslag en wordt berekend op basis van het gebruik ervan. Er is een minimale bijdrage en een maximaal bijdrageplafond gesteld. Bij gebruik van de functie verblijf wordt bij inschrijving de kas voor kinderbijslag verwittigd. Vanaf de eerste volledige maand van de begeleiding wordt een bedrag van 2/3 kinderbijslag (loontrekkende) rechtstreeks aan O.C. Sint- Idesbald overgeschreven. Dit bedrag beschouwen we als een voorschot.

16 Indien nà de periode van begeleiding en nà de eindafrekening, het kinderbijslagfonds een bedrag terugvordert aan het OC Sint-Idesbald, dan vragen wij het kinderbijslagfonds om dit bedrag rechtstreeks aan de cliënt terug te vorderen. Ouders kunnen steeds aan de maatschappelijke werker toelichting vragen omtrent de specifieke berekening van de bijdrage voor hun kind of jongere Afzonderlijke vergoedingen Een afzonderlijke vergoeding kan gevraagd worden voor: medische kosten, farmaceutische kosten, droogkuis, opleg voor aangepaste voeding, opzettelijk aangerichte schade, externe vrijetijdsbesteding (zoals zwemmen, uitstappen, kampen, ), naamlintjes, telefoonkosten door de cliënt, Ook bepaalde vervoerskosten (bvb. ziekenvervoer, ophalen en/of thuisbrengen, ) kunnen extra aangerekend worden. Dit wordt zoveel mogelijk op voorhand aan de ouders of wettelijke vertegenwoordiger toegelicht door de maatschappelijk werker. Deze lijst is niet beperkend en kan steeds individueel en/of collectief aangepast worden. De individuele aanpassingen worden steeds voordien door de maatschappelijk werker toegelicht aan de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Collectieve aanpassingen kunnen gerechtvaardigd zijn wanneer de subsidiëring door het VAPH ontoereikend is om de gemaakte kosten te dekken. 7.3 Betalingsvoorwaarden - De persoonlijke bijdrage wordt per maand berekend op basis van het aantal aanwezigheidsdagen en het gebruik van de functies (verblijf, dagopvang, dagbesteding, mobiele begeleiding). De andere kosten kunnen daarbij gevoegd worden. - Afwezigheidsdagen worden nauwgezet bijgehouden en moeten vóór de 10 de dag van de daaropvolgende maand gewettigd worden door de cliënt, ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Bij twijfel omtrent de manier waarop een afwezigheidsdag kan worden gewettigd, wordt best contact opgenomen met de maatschappelijk werker. - De factuur wordt afhankelijk van de hulpverlening, maandelijks of per kwartaal opgestuurd. - Bij terugbetaling aan cliënt of zijn vertegenwoordiger, dienen we te beschikken over een bankrekening. - De betaling gebeurt bij voorkeur via domiciliëring. In onderling overleg kan ook gekozen worden voor betaling via overschrijvingsformulier. - De betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Bijkomende kosten worden aangerekend voor een

17 herinneringsbrief en voor een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dan zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidsintresten verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet. Indien er geen betaling volgt binnen de 14 dagen na ingebrekestelling, zal er bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 12,50. - Indien de niet betaling van een factuur aanleiding geeft tot het inschakelen van een incassobureau zullen de kosten van dit incassobureau kunnen verrekend worden op de debiteur. - Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot een gerechtelijke actie, zijn de gerechtskosten niet begrepen in deze schadevergoeding Ontvangen van schadevergoeding voor ondersteuning door een voorziening. De cliënt of zijn vertegenwoordiger neemt kennis van het feit dat een persoon met handicap geen tegemoetkoming krijgt van het VAPH wanneer hij/zij reeds een schadevergoeding ontvangt voor dezelfde schade of op grond van dezelfde handicap. Hiermee worden bedoeld: bvb. vergoedingen die de cliënt ontvangt ten gevolge van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een medische fout of ten gevolge van elk ander schadegeval waarbij een andere partij de schade ten aanzien van de cliënt dient te vergoeden. (niet de integratietegemoetkoming ten laste van de Sociale Zekerheid of een bijkomende vergoeding hulp aan derden van de mutualiteit) Het VAPH legt in dergelijk geval enkel het verschil op, m.n. wanneer de schadevergoeding lager is dan de tussenkomst van het VAPH. In het Protocol dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger ondertekent bij de start van de dienstverlening, gaan we ervan uit dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen dergelijke schadevergoeding voor ondersteuning door een voorziening ontvangt of op korte termijn zal ontvangen. In het geval de cliënt of zijn vertegenwoordiger wél in een situatie is of zou komen om een dergelijke schadevergoeding te ontvangen, verbindt hij/zij zich ertoe om dit te kennen te geven aan O.C. Sint-Idesbald en het VAPH. Met het VAPH zal vervolgens een overeenkomst afgesloten worden die bepaalt dat hij/zij de subsidiekost van zijn ondersteuning door de voorziening zal betalen aan het VAPH. 8 Bewaargeving van persoonlijke goederen De cliënt kan enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de directie persoonlijke goederen in bewaargeving aan de voorziening geven. Alle kosten met betrekking tot de bewaring van deze goederen zijn volledig ten laste van de cliënt. Het schriftelijk akkoord en de inventaris van deze goederen worden in bijlage gevoegd bij het Protocol.

18 De voorziening zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor beschadiging of verlies van goederen die niet als dusdanig in bewaargeving zijn gegeven. Bijgevolg is het aangewezen om kostbare materialen, indien niet nodig in de begeleiding, niet mee te brengen Verzekeringen 9.1 Verzekeringen afgesloten door de voorziening: - Verzekering arbeidsongevallen personeel: Fortis AG polisnummer Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen permanente vrijwilligers: FCI polisnummer Verzekering Gemeen recht Sporadische vrijwilligers: FCI polisnummer /04 - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating en ongevallen: FCI polisnummer Verzekering objectieve aansprakelijkheid gebouwen: AXA polisnummer Brandverzekering gebouwen en inboedel: FIDEA. polisnummer A Omniumverzekering Auto beroepsopdrachten: FCI polisnummer Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen Werktherapie: FCI polisnummer Verzekering Beroepsaansprakelijkheid Geneesheer: FCI polisnummer Verzekering af te sluiten door cliënten De cliënt dient de volgende verzekeringen af te sluiten: - een familiale verzekeringspolis; - verzekering motorvoertuigen bij gebruik ervan. De cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger zal een kopie van deze polissen aan het Centrum bezorgen en elke wijziging ervan meedelen. In geval een cliënt opzettelijke schade zou aangebracht hebben, zal eventueel de familiale verzekering hiervoor aangesproken dienen te worden. Materiële middelen in kader van de individuele materiële bijstand vanuit het VAPH (bvb. elektrische rolstoel, spraakcomputer, ) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de voorziening. De cliënt, zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger zal eigen maatregelen nemen om dergelijke zaken eventueel bijkomend te verzekeren. 10 De gebruikersraad 10.1 De oprichting

19 Een gebruikersraad is een collectief overleg- en inspraakorgaan. Binnen het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald wordt één gebruikersraad opgericht voor de dienstverlening aan de minderjarigen. De gebruikersraad telt minimum drie en maximum zeven leden en zal minstens drie keer per jaar vergaderen. Contactgegevens: per adres: tav de voorzitter van de gebruikersraad minderjarigenwerking De Zilten Roeselare Samenstelling De leden van de gebruikersraad worden gekozen uit de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten. De directie van het Centrum staat in voor de organisatie van de verkiezingen, waarbij zij er inzonderheid over waakt dat elke stemgerechtigde verwittigd wordt en zich kandidaat kan stellen. Elk lid wordt gekozen voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Het lidmaatschap van de gebruikersraad vervalt: - bij het verstrijken van de termijn waarvoor men verkozen is; - indien de cliënt het Orthopedagogisch Centrum verlaat; - bij het zelf gevraagde ontslag door het lid zelf. In de twee laatste gevallen kan, op initiatief van de gebruikersraad en in overleg met de directie, een andere ouder of wettelijk vertegenwoordiger verkozen worden die de resterende termijn van het vrijgekomen mandaat voleindigt. De gebruikersraad is niet langer rechtsgeldig samengesteld indien het aantal leden lager wordt dan drie. In dat geval wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien er zich bij de verkiezingen geen drie kandidaten aandienen, of indien er bij de verkiezing geen drie leden worden gekozen, wordt na twee jaar een nieuwe verkiezing georganiseerd. De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter en een secretaris aan Bevoegdheden Het Centrum zal voorafgaand overleg plegen met de gebruikersraad inzake: - wijzigingen aan het Charter collectieve rechten en plichten; - belangrijke wijzigingen in de algemene verblijfsituatie; - wijzigingen in het concept van de dienstverlening. Leden van de gebruikersraad kunnen autonoom en eventueel anoniem klachten ontvangen van de cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers. Zij volgen hierbij de klachtenprocedure zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. (zie punt )

20 De voorziening en de gebruikersraad kunnen aan elkaar advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die de verhouding tussen de cliënten en de voorziening aangaan. De gebruikersraad zal gehoord worden door de directie van het Centrum omtrent elk onderwerp waarover ze een standpunt aan de directie wenst mee te delen. De voorziening zal elke vraag van de gebruikersraad binnen de 60 dagen beantwoorden. De voorziening verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de verblijfsituatie van de cliënten betreffen en inzake alle andere elementen die de cliënten als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent haar jaarrekeningen. De gebruikersraad wijst samen met de andere gebruikersraden (onder éénzelfde inrichtende macht) een gemeenschappelijke afgevaardigde aan als waarnemer op de vergaderingen van de raad van bestuur van de inrichtende macht Klachten betreffende de gebruikersraad Indien er tussen de voorziening en de gebruikersraad een meningsverschil ontstaat omtrent de samenstelling en/of de werking van de gebruikersraad, zal eerst geprobeerd worden onderling tot een akkoord te komen. Indien niet tot een akkoord gekomen wordt, wordt het meningsverschil schriftelijk meegedeeld aan de leidend ambtenaar van het VAPH. 11 Algemene klachtenprocedure 11.1 Visie op klachten en hun behandeling Klachten zien we als eender welke uiting van ontevredenheid bij onze cliënten. We gaan ervan uit dat klachten sowieso bestaan, de realiteit is immers niet steeds perfect. Een klacht behandelen we als een belangrijk stuk informatie in ons leerproces naar een continue verbetering van onze dienstverlening. We zijn ervan overtuigd dat klachten zo veel mogelijk aan de basis en met de naaste betrokkenen op een mondelinge manier opgelost kunnen worden. Enkel indien niet tot een aanvaardbare oplossing gekomen wordt, zetten we de stap naar de formele schriftelijke klachtenprocedure De cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan te allen tijde een klacht indienen. Een klacht indienen kan bij een medewerker, de directie of bij een lid van de gebruikersraad. Een minderjarige handelingsbekwame cliënt kan autonoom

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING Tussen het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo gelegen te 1674 Bellingen, Kareelstraat 2, dat beheerd wordt door de V.Z.W. Provincialaat der Broeders van

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING.

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huizeterloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING. Dit protocol van

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding

DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding 1. Identificatie van de partijen: Dit protocol wordt afgesloten tussen enerzijds, Dhr/Mevr.. die hiertoe

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN Dit protocol van dienstverlening wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Tehuis voor Niet-Werkenden van het Centrum voor Motorisch Gehandicapten v.z.w.

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST LOGEERFUNCTIE/KORTDURENDE BEGELEIDING (+21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens,

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Vrij Orthopedagogisch Centrum DE ROZENKRANS vzw Albert I-laan 54 8670 OOSTDUINKERKE Tel.: 058 / 52.12.52 Fax : 058 / 52.27.91 E-mail : info@vocderozenkrans.be PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

Nadere informatie

Mobiel en ambulante woonbegeleiding

Mobiel en ambulante woonbegeleiding V.Z.W.OIKONDE BRUGGE heeft zijn maatschappelijk zetel te 8000 Brugge, Langestraat 72. Deze vzw werd bij beheersovereenkomst met het VAPH erkend dd. 01/01/2015 voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Deze overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

DE VRIJE VLINDER. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding

DE VRIJE VLINDER. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding DE VRIJE VLINDER Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding 1. Identificatie van de partijen: Dit protocol wordt afgesloten tussen enerzijds, Dhr/Mevr.. die hiertoe gemachtigd is namens

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE Georges Henrilaan 278 1200 Brussel Beheerder: V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN MFC St.-Jozef E. De Deynestraat 1, 9000 Gent Tel. 09/ 222.52.32 - Fax 09/ 221.30.91 E-mail mfcsintjozef@fracarita.org BTW-nummer: BE0406.633.304 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN dd. 01/02/2014 MULTIFUNCTIONEEL

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.org Site www.debeweging.be

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende),

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten

Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten OC Cirkant Aartrijksestraat 77 8211 Aartrijke 050 20 90 32 www.occirkant.be info.occirkant@fracarita.org ondernemingsnummer: 0406.633.304 Behoort tot de groep

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker Versie k 1/6 Beoordeeld : C. Windels Paraaf : Goedgekeurd : R. Vanhoorne Paraaf : Geldig vanaf : 21 maart 17 DOEL De voorziening garandeert medezeggingschap aan de cliënten en de bewindvoerders en wilt

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN Kattenstraat 65 8800 Roeselare www.clbroeselare.be tel 051 259 700 info@clbroeselare.be Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Soort document Definitieve tekst Gebruikt voor Klachtenbehandelding Datum

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding Van toepassing vanaf 01/10/2014 Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE VOORZIENING VZW Sint-Lodewijk is door het Vlaams

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Klachtenprocedure Natuurfontein

Klachtenprocedure Natuurfontein Klachtenprocedure Natuurfontein In dit reglement beschrijven wij de interne en externe regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe klacht. 1. Doel van de interne klachtenregeling Deze regeling

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling dagcentrum, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inleiding Ondanks dat Kinderopvang De 5 open, eerlijk en oprecht handelt en communiceert kan het toch zijn dat er ontevredenheid bij

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer:

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer: OVEREENKOMST VAN DIENSTVERLENING MET EEN VOORZIENING 1 1) De partijen Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder (of diens vertegenwoordiger) als opdrachtgever, de voorziening

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang,

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Modelovereenkomst PVF v1.0 1 TUSSEN: EN: 1. [VOORNAAM EN NAAM].. Hierna de Zorgnemer genoemd

Nadere informatie

Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning

Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen: Enerzijds Centrum voor motorisch gehandicapten vzw De Heide, Dienst Inclusieve Ondersteuning Industriepark

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd 15.11.2012 en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Doel Deze procedure beschrijft hoe de individuele zorgvraag van elke gebruiker door de pedagogisch medewerkers wordt opgenomen en hoe deze finaal vorm krijgt in een individuele dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Wat moet een patiënt/bewoner doen als hij een klacht heeft?

Klachtenprocedure. Wat moet een patiënt/bewoner doen als hij een klacht heeft? Klachtenprocedure Inleiding Het U.P.C. Sint-Kamillus heeft een procedure waarin mondelinge en schriftelijke klachten over de werking van de organisatie behandeld worden. Elke patiënt en/of bewoner wordt

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie