Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening"

Transcriptie

1 Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat Buggenhout tel.: (052) fax: (052) Website: Erkenning voor 42,2 schoolgaande jongeren behorend tot de doelgroep gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet met licht mentale handicap. Datum erkenning: 1 mei 1977 lopende tot 31/12/ De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening MISSIE Wij willen jongeren begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. MFC Capelderij wil samen met alle betrokkenen de problemen aanpakken. We werken ook aan het optimaliseren van de ouder-kindrelatie. VISIE We zoeken hoe we de jongeren kunnen stimuleren om hun vastgelopen ontwikkeling terug op gang te krijgen. We trachten het negatief gedrag te zien als een taal die een betekenis heeft. Het zoeken naar alternatieven is maatwerk en betekent voor elke jongere een verschillend traject. De gedrags- en emotionele problemen van de jongere vallen mee te interpreteren in een ruimere context. De ouder-kindrelatie is gekenmerkt door een onvermijdelijke en loyale verbinding ook al is deze (eventueel tijdelijk) beschadigd en beladen. We proberen dialogen op gang te brengen waarbinnen ieders invloed, bedoelingen en krachten (opnieuw) in het vizier kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat de gezinnen voor zichzelf verantwoordelijk blijven en gestimuleerd worden om zoveel als mogelijk zelf in handen te nemen, naargelang hun draagkracht. We gaan de ouderrol niet overnemen, maar wel proberen te versterken vanuit een ondersteunende houding. Deze twee pijlers in de begeleiding, nl. het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het optimaliseren van de ouder-kindrelatie, zijn elementen die niet van elkaar los te koppelen zijn. Meer zelfs, de integratie van beide is voor ons een derde belangrijk doel. We willen verbindend werken. Op deze manier zal het individueel proces van de jongere als een parallel proces naast het traject van het gezin lopen. De jongere en het gezin geven samen het tempo en verloop aan, het is hun project. Onze taak bestaat erin om dit gezamenlijk proces te helpen sturen.

2 We willen hierbij vermelden dat verbindend werken niet vanzelfsprekend een terugkeer van de jongere binnen het gezin betekent. Waar dit kan, wordt hier naartoe gewerkt, maar andere toekomstperspectieven kunnen ook voorop gesteld worden. OVERZICHT VAN HET ONDERSTEUNINGSAANBOD: DE VERSCHILLENDE INSTROOMMOGELIJKHEDEN: Naargelang de toegekende jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort kan de jongere instromen in: Het residentieel MFC-aanbod (hoge frequentie) Voor schoolgaande jongens en meisjes (10 tot 21 jaar) met gedrags- en emotionele stoornissen, al of niet met een licht mentale beperking (met als ondergrens IQ 70-65, naargelang functioneringsniveau). De jongere heeft nood aan een (bijna) continue begeleiding in een orthopedagogisch en therapeutisch, residentieel kader. De jongere verblijft meerdere dagen/nachten van de week in een leefgroep. Indien noodzakelijk wordt dit aanbod aangevuld met schoolvervangende dagbesteding, een therapeutisch behandelingsaanbod (psychotherapie, logopedie, ergotherapie, ) en/of training (sociale vaardigheidstraining, kamertraining/zelfstandigheidstraining). Er wordt steeds een ambulant/mobiele begeleiding aan de jongere en zijn (gezins)context aangeboden. Het residentieel MFC-aanbod (lage frequentie) Verschil met vorige instroommogelijkheid: de jongere overnacht max. 2 nachten/week Semi-residentieel MFC aanbod Verschil met de vorige 2 instroommogelijkheden: de jongere overnacht niet in het MFC. Mogelijke opvangmomenten zijn: ochtend, avond, schoolmiddagen en vakantiedagen (overdag). Logeren Voor schoolgaande jongens en meisjes (10 tot 21 jaar) met gedrags- en emotionele stoornissen, al of niet met een licht mentale beperking (met als ondergrens IQ 70-65, naargelang functioneringsniveau). De jongere heeft nood aan een tijdelijk, occasioneel verblijf in een orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader. Het maximum is vastgesteld op 30 logeerdagen per jaar. De jongere verblijft in de leefgroep. Indien noodzakelijk wordt dit aanbod aangevuld met schoolvervangende dagbesteding, een therapeutisch behandelingsaanbod (psychotherapie, logopedie, ergotherapie, ) en/of training (sociale vaardigheidstraining, kamertraining/zelfstandigheidstraining). Er wordt optioneel een ambulant/mobiele begeleiding aan de jongere en zijn (gezins)context aangeboden. Verblijf voor minderjarigen met een GES+ problematiek (1 plaats) MFC Capelderij biedt 1 GES+-plaats aan. Voor een schoolgaande jongen of meisje (10 tot 21 jaar) met zeer ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, al of niet met een licht mentale beperking (met als ondergrens IQ 70-65, naargelang functioneringsniveau).

3 De jongere heeft nood aan een zeer intensieve, continue begeleiding in een orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader. De jongere wordt opgenomen in de gewone, residentiële leefgroepwerking met extra omkadering. Extra personeelsmiddelen voorzien een uitgebreider aanbod aan individuele begeleiding. Indien noodzakelijk wordt dit aanbod aangevuld met schoolvervangende dagbesteding, een therapeutisch behandelingsaanbod (psychotherapie, logopedie, ergotherapie, ) en/of training (sociale vaardigheidstraining, kamertraining/zelfstandigheidstraining). Er wordt steeds een ambulant/mobiele begeleiding aan de jongere en zijn (gezins)context aangeboden. MFC Capelderij streeft naar zorg op maat. We verwachten van jongeren dat ze schoolgaand zijn. De frequentie van het verblijf is afgestemd op de noden van het gezin. De bewoners zijn niet permanent aanwezig: doorgaans wordt overdag naar school gegaan en worden weekends en vakanties in het gezin doorgebracht. MFC Capelderij kan een gebruiker niet weigeren op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, of financieel onvermogen.. Er zijn 5 leefgroepen, met aparte zit- en eethoek en ontspanningsruimte. In een leefgroep zijn 9 residentiële plaatsen. Aangepaste voeding kan omwille van religie, overtuiging of op medisch voorschrift. 3 Bijzondere opnamevoorwaarden De jongere wordt slechts opgenomen mits de juiste Jeugdhulpbeslissing, toegekend door de Intersectorale Toegangspoort van de provincie waarin hij gedomicilieerd is. Een voorafgaande intake met gunstig advies van het opnameteam. Tegenindicaties: problematisch middelengebruik, motorische beperking waardoor de jongere zichzelf niet kan verplaatsen De jongeren worden in leefgroepverband begeleid. Zij kunnen slechts opgenomen worden indien zij het leven in groepsverband aankunnen en in zoverre zij het belang van de medebewoners niet in het gedrang brengen. 4 De wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker of zijn/haar vertegenwoordiger en de voorziening Het MultiFunctioneel Centrum waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun filosofische of godsdienstige overtuiging, hun vrijheid en privacy, hun veiligheid en hun gezondheid, voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in gedrang komen. Om een verantwoorde overdracht van informatie te kunnen waarborgen, vragen wij hiertoe de schriftelijke toestemming van de gebruiker. De gebruiker en zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben recht op volledige, nauwkeurige en tijdige informatie omtrent alle aspecten van de hulp- en dienstverlening, onder voorbehoud van het beroepsgeheim. De gebruiker kan zich laten bijstaan door een zelf gekozen persoon, die geen deel uitmaakt van de professionele begeleiders van de gebruiker. Deze persoon heeft informatierecht en hoorrecht betreffende het trajectplan van de gebruiker. De gebruiker en zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht het dossier in te kijken binnen de 15 dagen na aanvraag. Mits in acht nemen van de richtlijnen zoals bepaald in het decreet rechtspositie van de minderjarige. Indien de wettelijke vertegenwoordiger bezwaar zou hebben dat de jongere herkenbaar verschijnt in media, dient men dit binnen de 3 weken na ondertekening van dit document schriftelijk te laten weten.

4 De dossiers van de jongeren die het centrum hebben verlaten worden 30 jaar bewaard. Mutualiteit en kinderbijslagfonds van de gebruiker/wettelijke vertegenwoordiger dienen in orde te zijn. Elke onregelmatigheid of wijziging dient te worden gemeld. Het charter collectieve rechten en plichten, het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding, wordt voor akkoord ondertekend bij de opname, evenals het addendumformulier i.v.m. onze informatieplicht en het toelichten van het decreet rechtspositie van de minderjarige. De SIS-kaart wordt, indien mogelijk, tijdens het verblijf van de jongere, door de leefgroep bewaard. In de andere gevallen wordt bij de mutualiteit een attest sociaal verzekerde aangevraagd. Bij opname ontvangen de gebruikers de welkomstbrochure, de leefregels en het D.A.M.- beleid alsook een brochure over het decreet rechtspositie van de minderjarige. Algemeen geldt een proefperiode tot aan het eerste trajectplan (circa 3 tot 4 maand). Indien nodig kan het opnameteam beslissen tot een langere proefperiode, met een maximum van 6 maanden. De proefperiode wordt genoteerd in het protocol. 5 De prestaties of verstrekkingen die aanleiding geven tot vergoedingen boven de eventueel verschuldigde dagprijs De prestaties of verstrekkingen die aanleiding kunnen geven tot vergoedingen boven de eventueel verschuldigde dagprijs: Medische kosten (opleg raadpleging en geneesmiddelen, speciale onderzoeken en / of behandelingen, tandheelkunde, ). Enkel artsen met RIZIV-erkenning worden geraadpleegd. Bijzondere therapieën. De toestemming van ouders wordt gevraagd aangezien er vaak geen tussenkomst is van het RIZIV. Reisgeld Schoolonkosten Vakantiekampen Kledij Indien uw zoon/dochter in een vrijwillig statuut in Capelderij verblijft, kan er mits uw akkoord, ook zakgeld gefactureerd worden. (Voor jongeren residentieel geplaatst via jeugdrechtbank of OCJ wordt het zakgeld geregeld overeenkomstig de bepalingen van het VAPH.) Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en /of collectief aangepast worden. Deze kosten worden in rekening gebracht op de maandelijkse factuur. 6 Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot ontslag Bij overmacht. Als de gebruiker niet meer aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter, voldoet. Als de beslissing tot tenlasteneming door het agentschap opname of begeleiding niet toelaat. Wanneer de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de jongere dermate gewijzigd is dat het zorgaanbod niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker. Als de gebruiker niet meer aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter, voldoet. Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen, vastgelegd in het protocol of het charter niet nakomt. Als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bedrieglijke gegevens heeft verstrekt over de verklaring op erewoord, vermeld in het protocol punt 4. Wanneer blijkt dat de doelstellingen en de voorgestelde aanpak van de gebruiker en MFC Capelderij niet meer in samenspraak zijn, kan de hulpverlening na onderling overleg beëindigd worden.

5 De reden tot ontslag wordt schriftelijk aan de gebruiker meegedeeld. Bij eenzijdige opzegging geldt een opzeggingstermijn van minstens 3 maand, tenzij in onderling akkoord een andere termijn wordt overeengekomen. Als één van de partijen de vastgestelde of overeengekomen opzeggingstermijn niet respecteert, moet hij aan de andere partij een verbrekingsvergoeding betalen. De vergoeding is per dag dat de ondersteuning vroeger wordt beëindigd, het verschil tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs, met een maximumtermijn van 30 dagen. De vergoeding is niet verschuldigd als de gebruiker kan aantonen dat de voorziening de bepalingen van het protocol niet nakomt. Bij ontslag tijdens de proefperiode gelden andere regels: a) de opzegtermijn moet in onderling overleg bepaald worden; b) bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst zonder gegronde reden kan een verbrekingsvergoeding gevorderd worden van hoogstens zeven maal het verschil tussen de wettelijk vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs. Als er geen dagprijs verschuldigd is, stelt het agentschap de verbrekingsvergoeding vast en wordt ze opgenomen in het charter van de voorziening; c) tijdens de proefperiode kan de voorziening de overeenkomst alleen opzeggen om redenen van overmacht of in de volgende gevallen : 1) als de gebruiker niet meer beantwoordt aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter; 2) als de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker dermate is dat het zorgaanbod van de voorziening niet kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker; 3) als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger de verplichtingen van het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding, en van het charter niet nakomt. Wanneer de gebruiker niet akkoord gaat met het ontslag, kan hij zich wenden tot de klachtencommissie van de voorziening (zie verder punt 8), die voor deze aangelegenheid uitgebreid wordt met een bemiddelaar, mevrouw/meneer., aangesteld voor een termijn van 4 jaar ( ), in overleg tussen het collectief overleg en de voorziening. Wanneer het ontslag voorgelegd wordt aan de klachtencommissie, wordt de opzeggingstermijn opgeschort tijdens de duur van de bemiddeling. De loonkosten van de bemiddelaar zullen door gebruiker en voorziening samen worden betaald, in overleg. Bij ontslag verbindt MFC Capelderij zich ertoe mee te werken bij het zoeken naar een aangepaste voorziening, doch garandeert niet dat deze zal gevonden worden. 7 Het collectief overleg met de gebruikers Om de samenwerking tussen de gebruikers en onze voorziening te vergroten wordt een collectief overleg met de gebruikers georganiseerd. Het voorzien van overleg tussen de gebruiker en het MultiFunctioneel Centrum op collectief vlak kadert binnen het streven naar een kwalitatief hoogstaande dienst- en hulpverlening. De voorziening en de gebruikers kunnen aan elkaar advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die hun beiden aangaan. De organisatie van het collectief overleg wordt omschreven in het huishoudelijk reglement van dit overlegorgaan. (zie bijlage 1)

6 8 Wijze waarop opmerkingen, klachten, suggesties kunnen worden ingediend en de wijze waarop ze behandeld worden Het centrum beschouwt klachten en gemelde probleempunten als kansen tot verbetering. De mening van de gebruikers wordt als zeer belangrijk geacht. We pogen telkens een degelijke probleemanalyse te maken en constructief met geuite klachten om te gaan. Een klacht kan mondeling of schriftelijk meegedeeld worden. Mondelinge klachten of opmerkingen kunnen geuit worden naar alle medewerkers. Hij/zij handelt de klacht zelf af of verwijst door naar de betreffende medewerker of vergadering. De gebruiker heeft ten allen tijde recht op een antwoord binnen de 10 werkdagen. Mondelinge klachten worden genoteerd op een individueel klachtenformulier dat bewaard wordt in het individuele leefgroepdossier van de jongere. Indien de gebruiker niet kan instemmen met het geformuleerde antwoord, kan hij/zij meer expliciet of formeel een schriftelijke klacht formuleren naar de algemeen directeur. Schriftelijke klachten worden gericht naar de algemeen directeur. Hij registreert de datum en aard van de klacht in het klachtenregister en vult een klachtenformulier in. Binnen de 10 dagen geeft de directeur een schriftelijk antwoord aan de gebruiker. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met het geformuleerde antwoord, kan hij/zij zich richten tot de klachtencommissie en zich laten bijstaan door een derde. De klachtencommissie bestaat uit een lid van de raad van bestuur en de voorzitter van het collectief overlegorgaan en probeert beide partijen te verzoenen. Deze commissie deelt schriftelijk haar antwoord mee binnen de 30 werkdagen. Wanneer de klacht gegrond wordt bevonden, dan moet de voorziening binnen de 30 dagen hierna schriftelijk aan de indiener meedelen welk gevolg aan de klacht zal gegeven worden. Bij ontstentenis van voldoening wordt de gebruiker aangeraden zich schriftelijk te wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaamse Agentschap. Specifiek: wanneer een gebruiker niet akkoord gaat met zijn ontslag kan hij zich wenden tot de klachtencommissie van de voorziening die voor deze aangelegenheid uitgebreid wordt met een bemiddelaar, mevrouw/meneer, aangesteld voor een termijn van 4 jaar ( ), in overleg tussen het collectief overleg en de voorziening. DE KLACHTENCOMMISSIE bestaat uit: de Waarnemer namens de Raad van Bestuur: Peter Willems (RvB 17/11/2005), St.Niklaasstraat 59, 1840 Londerzeel; en de voorzitter van het collectief overleg. 9 Het kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek, in papieren versie, is permanent ter inzage beschikbaar op het secretariaat van de maatschappelijke zetel, bij de directie en bij de kwaliteitscoördinator. Het kwaliteitshandboek is door de gebruikers digitaal te raadplegen in de leefgroep. 10 Overzicht van de risico s die de voorziening in het belang van de gebruikers verzekert De voorziening verbindt zich ertoe al de nodige wettelijke verzekeringspolissen af te sluiten. Bij vernielingen, aangebracht door de gebruiker in de voorziening, wordt de schade verhaald op de jongere/wettelijke vertegenwoordiger. Bij vernielingen, aangebracht door de jongere buiten de voorziening, wordt beroep gedaan op de burgerlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger.

7 11 Wijze waarop het charter collectieve rechten en plichten in overleg kan worden aangepast Wijzigingen aan het charter worden besproken op het collectief overleg. Na akkoord wordt het charter aangepast en worden alle wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk van de wijziging op de hoogte gebracht. Wijzigingen ten gevolge van wettelijke bepalingen of aanvaard door het collectief overleg, zijn bindend voor ondergetekenden. Het charter is voor de gebruikers permanent te raadplegen op de website van de voorziening. Dit charter werd opgemaakt te Buggenhout op.. Gelezen en goedgekeurd door: De jongere De wettelijke vertegenwoordiger MFC Capelderij

8

9 Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding 1 Identiteit Deze overeenkomst komt tot stand tussen: Begeleidingscentrum Capelderij vzw, vertegenwoordigd door Algemeen Directeur dhr Tim Uyttersprot, gelegen in Vekenstraat 1 te 9255 Buggenhout, en de jongere: wonende te en Mevrouw, Mijnheer die optreedt als zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger en dusdanig in de plaats van de jongere het volgen van de rechten en het naleven van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, onderschrijft. Als belangrijke betrokken persoon met recht op informatie en hoorrecht, wordt door de gebruiker Mevr/Mr. aangeduid. 2 Aanvangsdatum en duur van opname Opnamedatum: Instroommogelijkheid ITP: Opnameduur: Proefperiode van tot De IDO wordt opgesteld binnen de termijn van 6 maanden.

10 3 Inventaris van maandelijkse inkomsten Als de berekening van de eigen financiële bijdrage noodzakelijk is, een inventaris van de maandelijkse inkomsten van de persoon met een handicap, met een onderscheid tussen arbeidsinkomsten, vervangingsinkomens en andere persoonlijke inkomsten, en als dat voordeliger is voor de gebruiker, de inkomsten van de echtgenoot of wettelijk samenwonende. Zakgeld en reisgeld, en eventuele inkomsten uit bijverdienste en /of leercontract worden maandelijks op een individuele fiche genoteerd. In samenspraak met de gebruiker, en naargelang behoefte en noodzaak, kan de jongere hier op vaste tijdstippen een bepaald bedrag afhalen, mits ondertekening van de fiche. We trachten de jongeren te begeleiden in een verstandig beheer van hun geld en moedigen hen aan tot sparen. Bij opname van de jongeren worden de meegebrachte duurzame persoonlijke goederen geïnventariseerd door de leefgroepbegeleider samen met de gebruiker. Dit document wordt opgemaakt bij opname. De jongere is zelf verantwoordelijk om wijzigingen tijdens zijn/haar verblijf door te geven aan de leefgroepbegeleider en de lijst aan te passen. Deze lijst bevindt zich in het leefgroepdossier van de jongere. 4 Bijdrage gebruiker / facturatie In onderstaande tabel vindt u onze modules (= soorten zorg die wij aanbieden) terug met hun kostprijs: Module Kostprijs 21 jarigen Kostprijs + 21 jarigen Dagopvang = uw zoon/dochter wordt naast de schooluren in een leefgroep opgevangen s middags (met warme maaltijd) en/of na school tot 18u (NA het avondeten). 5,25/dag OF 2,62/halve dag 9,52/dag Dagbesteding = uw zoon/dochter wordt opgevangen tijdens de schooluren in een schoolvervangend programma (zoals onze interne Pitstop) Verblijf = uw zoon/dochter overnacht in Capelderij met opvang NA het avondeten + ontbijt Begeleiding = gezinsgesprekken, huisbezoeken, therapie 5,25 (schoolgaanden) OF 11,92 (niet schoolgaanden 11,41/dag 5,-/begeleiding 9,52/dag 33,35/dag 5/begeleiding Er worden maximum 2 begeleidingen per dag aangerekend. Begeleidingen die doorgaan op het domein van MFC Capelderij op een dag waarop uw zoon/dochter die dag dagopvang, dagbesteding of verblijf gebruikt, worden NIET aangerekend.

11 Berekening financiële bijdrage: U dient maandelijks een financiële bijdrage te betalen die wordt berekend via volgende regels: Maximum per dag Per dag worden de bedragen van alle gebruikte modules (dagopvang, dagbesteding, verblijf en begeleiding) uit bovenstaande tabel opgeteld. Er is echter een plafond aan de totale prijs die u per dag betaalt. Per dag zal u maximaal 16,66 euro betalen. Begrenzing van bijdrage - Per dag dat uw kind afwezig is in de voorziening (dus op die dag geen verblijf, dagbesteding en/of) moet u 4,08 euro van de 3/3 kinderbijslag behouden. - Indien uw kind minstens 6 dagen per maand afwezig is, kan de bijdrage beperkt worden tot 2/3 van de kinderbijslag. - Ten slotte bestaat er nog een minimumbedrag. Dit minimumbedrag bedraagt 4,89 euro per aanwezigheidsdag. Indien de bedragen uit de vorige twee regels lager zijn dan dit minimumbedrag, dan wordt uw financiële bijdrage opgetrokken tot dit minimumbedrag. Plaatsing Hieronder verstaan we dat uw zoon/dochter op advies van de jeugdrechtbank of een gemandateerde voorziening (OCJ of VK) geplaatst werd in onze voorziening. In dit geval zal uw financiële bijdrage (na toepassing van de vorige regels) tot onze diensten nooit hoger zijn dan 2/3 van uw kinderbijslag. Vrijwillige opname Hier kiest u als ouder zelf om uw zoon/dochter te laten begeleiden door Capelderij. Uw financiële bijdrage schommelt in dit geval tussen het minimumbedrag en het bedrag van 3/3 van uw kinderbijslag, afhankelijk van het aantal aanwezigheidsdagen (zie puntje begrenzing van bijdrage ). Extra kosten: Kosten zoals dokter, apotheker, vervoerskosten, kledij, worden extra in rekening gebracht op de maandelijkse factuur. Indien uw zoon/dochter in een vrijwillig statuut in Capelderij verblijft, kan er mits uw akkoord, ook zakgeld gefactureerd worden. Voor jongeren die onderwijs volgen buiten onze voorziening worden de extra kosten, die ons worden toegestuurd, verrekend op de maandelijkse factuur, evenals extra kosten als trein- of busabonnement. Waarborg: bij de eerste factuur wordt een waarborg gevraagd van 25 voor de kamer. Uiteindelijke maandelijkse factuur: Op de maandelijkse factuur wordt uw financiële bijdrage en de eventuele extra kosten opgeteld. Van dit bedrag wordt het door ons ontvangen 2/3 kinderbijslag afgetrokken. Het bedrag dat hierdoor bekomen wordt is het uiteindelijke factuurbedrag. Kinderbijslag: Bij aanvang van een opname met module verblijf (met overnachting) wordt contact opgenomen met uw kinderbijslagfonds. U behoudt het recht op 1/3 van uw kinderbijslag, tenzij de jeugdrechter daar anders over beslist. De andere 2/3 wordt rechtstreeks overgemaakt aan Capelderij om de begeleidingskosten te dragen. Indien u een tegoed hebt (ontvangen 2/3 kinderbijslag groter dan som financiële bijdrage en extra kosten) wordt dit op uw rekening uitbetaald. Rekeningnummer wettelijke vertegenwoordiger : Betalingsvoorwaarden: Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Na ontvangst van de factuur dient Capelderij de betaling te ontvangen ten laatste op het einde van de maand.

12 Stellen we vast dat bij het opmaken van de volgende factuur er nog steeds geen betaling gebeurde, dan wordt bij deze factuur een herinnering toegevoegd. Daarna wordt u gecontacteerd door onze administratieve dienst. Indien onze dialoog niet het gewenste resultaat bereikt, zal uw dossier in een volgende stap overgemaakt worden aan Meester Patrick Cockx, die via juridische weg de factuur zal innen. Vanaf dan zijn van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, nalatigheidsintresten verschuldigd ten beloop van 1% en een schadevergoeding ten belope van 10% op het totale factuurbedrag. Eventuele bijkomende kosten die door de aangestelde advocaat dienen te worden gemaakt ter recuperatie van de openstaande schuld alsook de te maken noodzakelijke gerechtelijke kosten, zullen door hem worden verhaald op de wettelijke vertegenwoordiger/ wanbetaler. Verklaring op erewoord Door de ondertekening van dit document verklaart de wettelijke vertegenwoordiger op zijn erewoord, dat hij geen vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen of dat hij geen aanspraak kan maken op een dergelijke vergoeding. Bij wijziging van deze toestand verbindt hij zich ertoe de voorziening en het Vlaams Agentschap hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 5 Het trajectplan/individueel Dienstverleningsovereenkomst (IDO) Tijdens de eerste maand van de begeleiding wordt de eerste IDO opgemaakt. Na de eerste observatieperiode, d.w.z. na ongeveer 3 maanden begeleiding, dagopvang en/of verblijf, organiseert de trajectcoördinator een trajectgesprek ter voorbereiding van het daaropvolgend trajectplan. Dit om te komen tot een individueel en afgestemd trajectvoorstel. De volgende deelnemers worden hiertoe uitgenodigd : de jongere, eventueel bijgestaan door een betrokken derde de wettelijke vertegenwoordiger(s) de individuele begeleider van de jongere en de contextbegeleider indien wenselijk : therapeuten, medewerker van de interne school en andere betrokken hulpverleners indien betrokken : de verwijzende instantie (OCJ, JRB, ) Na het trajectgesprek volgt het trajectplan. Dit is een multidisciplinair overleg in aanwezigheid van de pedagogische directie. Alle betrokken disciplines brengen hun gegevens en observaties samen. Het eerste globale begeleidingskader wordt uitgewerkt. De trajectcoördinator brengt verslag uit van het voorafgaande trajectgesprek met de gebruikers. Op deze manier krijgt de jongere en zijn/haar context mee een stem in dit overleg. De proefperiode wordt geëvalueerd en bij een positieve beslissing wordt de opname/begeleiding stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. De trajectcoördinator maakt een verslag van dit trajectplan. Een exemplaar van dit trajectplan gaat naar de verwijzende instantie (indien OCJ of JRB) en wordt bewaard in het centraal dossier van de jongere. Het verslag is vertrouwelijk en wordt besproken met de betrokkenen. Tijdens de begeleidingsperiode vindt er vervolgens minstens jaarlijks voor elke jongere een trajectplan plaats, voorafgegaan door een trajectgesprek.

13 6 Beheer van gelden en goederen De goederen eigen aan de gebruiker vallen onder diens verantwoordelijkheid. De begeleiders houden hierbij voldoende toezicht en handelen naar best vermogen. Vanuit dit handelen naar best vermogen kunnen begeleiders niet aansprakelijk geacht worden voor schade. Een toezichtraad is geïnstalleerd. Hij bestaat uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur (Dhr. Piet Vroman) en de Waarnemer namens de Raad van Bestuur (Dhr.Peter Willems). Bij problemen rond beheer van gelden en goederen van de gebruiker door personeelsleden of beheerders van de voorziening, zal de toezichtraad ingelicht worden. 7 Bemerkingen bij ontvluchting en agressie Conform het huishoudelijk reglement wordt streng gereageerd bij ontvluchting, agressie en vernielingen. Tijdelijke of definitieve verwijdering kan het gevolg zijn. Indien de ernst van de situatie het vereist, wordt de Federale Politie ingeschakeld. Kosten van de schadevergoeding worden verhaald op de wettelijke vertegenwoordiger. 8 Wijzigingen aan het protocol Wijzigingen aan het protocol worden besproken op het collectief overleg. Na akkoord wordt het protocol aangepast en worden alle wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk van de wijziging op de hoogte gebracht. Het protocol is permanent te raadplegen op de website van de voorziening. Dit protocol werd opgemaakt te Buggenhout op.. Gelezen en goedgekeurd door De jongere De wettelijke vertegenwoordiger MFC Capelderij Graad van verwantschap Functie Opgemaakt in tweevoud, waarvan Een exemplaar aan de wettelijke vertegenwoordiger Een exemplaar wordt bewaard in het individueel dossier

14

15 Bijlage Het huishoudelijk reglement van het collectief overleg. Doelen Het voorzien van overleg tussen de gebruiker en de voorziening op collectief vlak. Het schriftelijk vastleggen van de wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker op collectief vlak. Het afstemmen van de gebouwen, inrichting en uitrusting op de eigenheid van de gebruiker. Het afstemmen van de communicatie op collectief vlak op de eigenheid van de gebruiker. Het voorzien van overleg over de procedure voor het afhandelen van klachten van gebruikers of hun vertegenwoordigers. Het nemen van maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker te vrijwaren. Het collectief overleg met de gebruiker beoogt tegemoet te komen aan volgende VERPLICHTINGEN Informatierecht van de gebruikers Adviesrecht van de gebruikers Antwoordplicht van de voorziening t.o.v. de gebruikers Medezeggenschap van de gebruikers Aanwenden van de ervaringsdeskundigheid van de gebruikers Ondersteunen van de mondigheid van de gebruikers TOEPASSINGSGEBIED Alle vormen van collectief overleg met de gebruiker met betrekking tot de hulp- en dienstverlening. WERKWIJZE Samenwerking tussen gebruikers en zorgaanbieders is een noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief zorg- en dienstverleningsproject. Elke gebruiker moet gehoord en gerespecteerd worden in zijn mening. En dit in een sfeer van gelijkheid, wederzijds respect en met tijd en ruimte voor ieders ideeën. Dit beluisteren kadert niet alleen in het individueel begeleidingsaanbod maar ook wat betreft onze principes inzake inspraak. Kennisgeving en kandidatuur collectief overleg: De sociale dienst licht het collectief overleg toe bij de opname. De wettelijke vertegenwoordiger kan zich te allen tijde kandidaat stellen om deel te nemen aan dit overleg. Op het opnamemoment ondertekent de wettelijke vertegenwoordiger of hij zich op dat moment al of niet kandidaat stelt tot deelname aan het overleg. De gebruiker kan zich te allen tijde kandidaat stellen om deel te nemen aan dit overleg. Samenstelling Voorzitter Leden wettelijke vertegenwoordigers Afgevaardigden van de leefgroepen Afgevaardigde van leerlingenraad Algemeen directeur Directeur BUSO Capelderij Sociale dienst

16 Huidige leden van het collectief overleg zijn: Het collectief overleg telt minimum 3 en maximum 10 gebruikers en komt minimum 3 maal per schooljaar samen. Indien noodzakelijk en gegrond komt het collectief overleg binnen de 14 dagen samen, na schriftelijk indienen bij de voorzitter, sociale dienst of kwaliteitscoördinator, van gegronde en dringende agendapunten. Het collectief overleg is niet langer rechtsgeldig indien het aantal leden lager dan drie wordt, voorzitter inbegrepen. Als er meer dan 10 kandidaten zijn, dan geldt de datum van kandidatuurstelling voor het bepalen van het lidmaatschap. Vanuit het leefgroepsgesprek wordt één jongere per leefgroep gekozen die gedelegeerd wordt naar het collectief overleg. Op deze manier willen we de mondigheid en inspraak van de jongere verzekeren. Deze gekozenen kunnen zelf agendapunten aanbrengen vanuit de leefgroep. Door deelname van onze bewoners aan het collectief overleg komen we ook tegemoet aan het decreet rechtspositie van de minderjarige rond recht op informatie, inspraak en participatie (vnl. de artikels ). De voorzitter Onder de leden van het collectief overleg wordt een voorzitter door stemming aangeduid. Het is hij/zij die geholpen door de sociale dienst van het centrum, het collectief overleg samenroept, de agendapunten opstelt, De verslaggeving wordt opgemaakt door de sociale dienst. Vergadering De leden van het collectief overleg worden minstens 3 weken op voorhand uitgenodigd. Op de uitnodiging worden de agendapunten weergegeven van de gebruikers- en de schoolraad. Tijdens de vergadering worden alle zaken besproken die de gebruikers aanbelangen. De structuur van de vergadering is op dergelijke manier opgesteld zodat, zowel de wettelijke vertegenwoordigers, de jongeren, het MFC en de school voldoende inspraak hebben. Jaarlijks krijgt het collectief overlegorgaan informatie i.v.m. het doelmatig inzetten van de middelen. De sociale dienst verzorgt de verslaggeving en bezorgt het verslag van het collectief overleg aan alle ouders en aan elke leefgroep. De leefgroepbegeleiders hangen het verslag op een zichtbare plaats in de leefgroep. Een exemplaar wordt ad valvas uitgehangen in de personeelsrefter. Een exemplaar wordt, samen met de uitnodiging, bewaard in de map van het collectief overleg.

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Bekendgemaakt op 26 juni 2014 SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Het

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie