Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening"

Transcriptie

1 Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat Buggenhout tel.: (052) fax: (052) Website: Erkenning voor 42,2 schoolgaande jongeren behorend tot de doelgroep gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet met licht mentale handicap. Datum erkenning: 1 mei 1977 lopende tot 31/12/ De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening MISSIE Wij willen jongeren begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. MFC Capelderij wil samen met alle betrokkenen de problemen aanpakken. We werken ook aan het optimaliseren van de ouder-kindrelatie. VISIE We zoeken hoe we de jongeren kunnen stimuleren om hun vastgelopen ontwikkeling terug op gang te krijgen. We trachten het negatief gedrag te zien als een taal die een betekenis heeft. Het zoeken naar alternatieven is maatwerk en betekent voor elke jongere een verschillend traject. De gedrags- en emotionele problemen van de jongere vallen mee te interpreteren in een ruimere context. De ouder-kindrelatie is gekenmerkt door een onvermijdelijke en loyale verbinding ook al is deze (eventueel tijdelijk) beschadigd en beladen. We proberen dialogen op gang te brengen waarbinnen ieders invloed, bedoelingen en krachten (opnieuw) in het vizier kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat de gezinnen voor zichzelf verantwoordelijk blijven en gestimuleerd worden om zoveel als mogelijk zelf in handen te nemen, naargelang hun draagkracht. We gaan de ouderrol niet overnemen, maar wel proberen te versterken vanuit een ondersteunende houding. Deze twee pijlers in de begeleiding, nl. het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het optimaliseren van de ouder-kindrelatie, zijn elementen die niet van elkaar los te koppelen zijn. Meer zelfs, de integratie van beide is voor ons een derde belangrijk doel. We willen verbindend werken. Op deze manier zal het individueel proces van de jongere als een parallel proces naast het traject van het gezin lopen. De jongere en het gezin geven samen het tempo en verloop aan, het is hun project. Onze taak bestaat erin om dit gezamenlijk proces te helpen sturen.

2 We willen hierbij vermelden dat verbindend werken niet vanzelfsprekend een terugkeer van de jongere binnen het gezin betekent. Waar dit kan, wordt hier naartoe gewerkt, maar andere toekomstperspectieven kunnen ook voorop gesteld worden. OVERZICHT VAN HET ONDERSTEUNINGSAANBOD: DE VERSCHILLENDE INSTROOMMOGELIJKHEDEN: Naargelang de toegekende jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort kan de jongere instromen in: Het residentieel MFC-aanbod (hoge frequentie) Voor schoolgaande jongens en meisjes (10 tot 21 jaar) met gedrags- en emotionele stoornissen, al of niet met een licht mentale beperking (met als ondergrens IQ 70-65, naargelang functioneringsniveau). De jongere heeft nood aan een (bijna) continue begeleiding in een orthopedagogisch en therapeutisch, residentieel kader. De jongere verblijft meerdere dagen/nachten van de week in een leefgroep. Indien noodzakelijk wordt dit aanbod aangevuld met schoolvervangende dagbesteding, een therapeutisch behandelingsaanbod (psychotherapie, logopedie, ergotherapie, ) en/of training (sociale vaardigheidstraining, kamertraining/zelfstandigheidstraining). Er wordt steeds een ambulant/mobiele begeleiding aan de jongere en zijn (gezins)context aangeboden. Het residentieel MFC-aanbod (lage frequentie) Verschil met vorige instroommogelijkheid: de jongere overnacht max. 2 nachten/week Semi-residentieel MFC aanbod Verschil met de vorige 2 instroommogelijkheden: de jongere overnacht niet in het MFC. Mogelijke opvangmomenten zijn: ochtend, avond, schoolmiddagen en vakantiedagen (overdag). Logeren Voor schoolgaande jongens en meisjes (10 tot 21 jaar) met gedrags- en emotionele stoornissen, al of niet met een licht mentale beperking (met als ondergrens IQ 70-65, naargelang functioneringsniveau). De jongere heeft nood aan een tijdelijk, occasioneel verblijf in een orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader. Het maximum is vastgesteld op 30 logeerdagen per jaar. De jongere verblijft in de leefgroep. Indien noodzakelijk wordt dit aanbod aangevuld met schoolvervangende dagbesteding, een therapeutisch behandelingsaanbod (psychotherapie, logopedie, ergotherapie, ) en/of training (sociale vaardigheidstraining, kamertraining/zelfstandigheidstraining). Er wordt optioneel een ambulant/mobiele begeleiding aan de jongere en zijn (gezins)context aangeboden. Verblijf voor minderjarigen met een GES+ problematiek (1 plaats) MFC Capelderij biedt 1 GES+-plaats aan. Voor een schoolgaande jongen of meisje (10 tot 21 jaar) met zeer ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, al of niet met een licht mentale beperking (met als ondergrens IQ 70-65, naargelang functioneringsniveau).

3 De jongere heeft nood aan een zeer intensieve, continue begeleiding in een orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader. De jongere wordt opgenomen in de gewone, residentiële leefgroepwerking met extra omkadering. Extra personeelsmiddelen voorzien een uitgebreider aanbod aan individuele begeleiding. Indien noodzakelijk wordt dit aanbod aangevuld met schoolvervangende dagbesteding, een therapeutisch behandelingsaanbod (psychotherapie, logopedie, ergotherapie, ) en/of training (sociale vaardigheidstraining, kamertraining/zelfstandigheidstraining). Er wordt steeds een ambulant/mobiele begeleiding aan de jongere en zijn (gezins)context aangeboden. MFC Capelderij streeft naar zorg op maat. We verwachten van jongeren dat ze schoolgaand zijn. De frequentie van het verblijf is afgestemd op de noden van het gezin. De bewoners zijn niet permanent aanwezig: doorgaans wordt overdag naar school gegaan en worden weekends en vakanties in het gezin doorgebracht. MFC Capelderij kan een gebruiker niet weigeren op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, of financieel onvermogen.. Er zijn 5 leefgroepen, met aparte zit- en eethoek en ontspanningsruimte. In een leefgroep zijn 9 residentiële plaatsen. Aangepaste voeding kan omwille van religie, overtuiging of op medisch voorschrift. 3 Bijzondere opnamevoorwaarden De jongere wordt slechts opgenomen mits de juiste Jeugdhulpbeslissing, toegekend door de Intersectorale Toegangspoort van de provincie waarin hij gedomicilieerd is. Een voorafgaande intake met gunstig advies van het opnameteam. Tegenindicaties: problematisch middelengebruik, motorische beperking waardoor de jongere zichzelf niet kan verplaatsen De jongeren worden in leefgroepverband begeleid. Zij kunnen slechts opgenomen worden indien zij het leven in groepsverband aankunnen en in zoverre zij het belang van de medebewoners niet in het gedrang brengen. 4 De wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker of zijn/haar vertegenwoordiger en de voorziening Het MultiFunctioneel Centrum waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun filosofische of godsdienstige overtuiging, hun vrijheid en privacy, hun veiligheid en hun gezondheid, voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in gedrang komen. Om een verantwoorde overdracht van informatie te kunnen waarborgen, vragen wij hiertoe de schriftelijke toestemming van de gebruiker. De gebruiker en zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben recht op volledige, nauwkeurige en tijdige informatie omtrent alle aspecten van de hulp- en dienstverlening, onder voorbehoud van het beroepsgeheim. De gebruiker kan zich laten bijstaan door een zelf gekozen persoon, die geen deel uitmaakt van de professionele begeleiders van de gebruiker. Deze persoon heeft informatierecht en hoorrecht betreffende het trajectplan van de gebruiker. De gebruiker en zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht het dossier in te kijken binnen de 15 dagen na aanvraag. Mits in acht nemen van de richtlijnen zoals bepaald in het decreet rechtspositie van de minderjarige. Indien de wettelijke vertegenwoordiger bezwaar zou hebben dat de jongere herkenbaar verschijnt in media, dient men dit binnen de 3 weken na ondertekening van dit document schriftelijk te laten weten.

4 De dossiers van de jongeren die het centrum hebben verlaten worden 30 jaar bewaard. Mutualiteit en kinderbijslagfonds van de gebruiker/wettelijke vertegenwoordiger dienen in orde te zijn. Elke onregelmatigheid of wijziging dient te worden gemeld. Het charter collectieve rechten en plichten, het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding, wordt voor akkoord ondertekend bij de opname, evenals het addendumformulier i.v.m. onze informatieplicht en het toelichten van het decreet rechtspositie van de minderjarige. De SIS-kaart wordt, indien mogelijk, tijdens het verblijf van de jongere, door de leefgroep bewaard. In de andere gevallen wordt bij de mutualiteit een attest sociaal verzekerde aangevraagd. Bij opname ontvangen de gebruikers de welkomstbrochure, de leefregels en het D.A.M.- beleid alsook een brochure over het decreet rechtspositie van de minderjarige. Algemeen geldt een proefperiode tot aan het eerste trajectplan (circa 3 tot 4 maand). Indien nodig kan het opnameteam beslissen tot een langere proefperiode, met een maximum van 6 maanden. De proefperiode wordt genoteerd in het protocol. 5 De prestaties of verstrekkingen die aanleiding geven tot vergoedingen boven de eventueel verschuldigde dagprijs De prestaties of verstrekkingen die aanleiding kunnen geven tot vergoedingen boven de eventueel verschuldigde dagprijs: Medische kosten (opleg raadpleging en geneesmiddelen, speciale onderzoeken en / of behandelingen, tandheelkunde, ). Enkel artsen met RIZIV-erkenning worden geraadpleegd. Bijzondere therapieën. De toestemming van ouders wordt gevraagd aangezien er vaak geen tussenkomst is van het RIZIV. Reisgeld Schoolonkosten Vakantiekampen Kledij Indien uw zoon/dochter in een vrijwillig statuut in Capelderij verblijft, kan er mits uw akkoord, ook zakgeld gefactureerd worden. (Voor jongeren residentieel geplaatst via jeugdrechtbank of OCJ wordt het zakgeld geregeld overeenkomstig de bepalingen van het VAPH.) Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en /of collectief aangepast worden. Deze kosten worden in rekening gebracht op de maandelijkse factuur. 6 Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot ontslag Bij overmacht. Als de gebruiker niet meer aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter, voldoet. Als de beslissing tot tenlasteneming door het agentschap opname of begeleiding niet toelaat. Wanneer de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de jongere dermate gewijzigd is dat het zorgaanbod niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker. Als de gebruiker niet meer aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter, voldoet. Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen, vastgelegd in het protocol of het charter niet nakomt. Als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bedrieglijke gegevens heeft verstrekt over de verklaring op erewoord, vermeld in het protocol punt 4. Wanneer blijkt dat de doelstellingen en de voorgestelde aanpak van de gebruiker en MFC Capelderij niet meer in samenspraak zijn, kan de hulpverlening na onderling overleg beëindigd worden.

5 De reden tot ontslag wordt schriftelijk aan de gebruiker meegedeeld. Bij eenzijdige opzegging geldt een opzeggingstermijn van minstens 3 maand, tenzij in onderling akkoord een andere termijn wordt overeengekomen. Als één van de partijen de vastgestelde of overeengekomen opzeggingstermijn niet respecteert, moet hij aan de andere partij een verbrekingsvergoeding betalen. De vergoeding is per dag dat de ondersteuning vroeger wordt beëindigd, het verschil tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs, met een maximumtermijn van 30 dagen. De vergoeding is niet verschuldigd als de gebruiker kan aantonen dat de voorziening de bepalingen van het protocol niet nakomt. Bij ontslag tijdens de proefperiode gelden andere regels: a) de opzegtermijn moet in onderling overleg bepaald worden; b) bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst zonder gegronde reden kan een verbrekingsvergoeding gevorderd worden van hoogstens zeven maal het verschil tussen de wettelijk vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs. Als er geen dagprijs verschuldigd is, stelt het agentschap de verbrekingsvergoeding vast en wordt ze opgenomen in het charter van de voorziening; c) tijdens de proefperiode kan de voorziening de overeenkomst alleen opzeggen om redenen van overmacht of in de volgende gevallen : 1) als de gebruiker niet meer beantwoordt aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter; 2) als de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker dermate is dat het zorgaanbod van de voorziening niet kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker; 3) als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger de verplichtingen van het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding, en van het charter niet nakomt. Wanneer de gebruiker niet akkoord gaat met het ontslag, kan hij zich wenden tot de klachtencommissie van de voorziening (zie verder punt 8), die voor deze aangelegenheid uitgebreid wordt met een bemiddelaar, mevrouw/meneer., aangesteld voor een termijn van 4 jaar ( ), in overleg tussen het collectief overleg en de voorziening. Wanneer het ontslag voorgelegd wordt aan de klachtencommissie, wordt de opzeggingstermijn opgeschort tijdens de duur van de bemiddeling. De loonkosten van de bemiddelaar zullen door gebruiker en voorziening samen worden betaald, in overleg. Bij ontslag verbindt MFC Capelderij zich ertoe mee te werken bij het zoeken naar een aangepaste voorziening, doch garandeert niet dat deze zal gevonden worden. 7 Het collectief overleg met de gebruikers Om de samenwerking tussen de gebruikers en onze voorziening te vergroten wordt een collectief overleg met de gebruikers georganiseerd. Het voorzien van overleg tussen de gebruiker en het MultiFunctioneel Centrum op collectief vlak kadert binnen het streven naar een kwalitatief hoogstaande dienst- en hulpverlening. De voorziening en de gebruikers kunnen aan elkaar advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die hun beiden aangaan. De organisatie van het collectief overleg wordt omschreven in het huishoudelijk reglement van dit overlegorgaan. (zie bijlage 1)

6 8 Wijze waarop opmerkingen, klachten, suggesties kunnen worden ingediend en de wijze waarop ze behandeld worden Het centrum beschouwt klachten en gemelde probleempunten als kansen tot verbetering. De mening van de gebruikers wordt als zeer belangrijk geacht. We pogen telkens een degelijke probleemanalyse te maken en constructief met geuite klachten om te gaan. Een klacht kan mondeling of schriftelijk meegedeeld worden. Mondelinge klachten of opmerkingen kunnen geuit worden naar alle medewerkers. Hij/zij handelt de klacht zelf af of verwijst door naar de betreffende medewerker of vergadering. De gebruiker heeft ten allen tijde recht op een antwoord binnen de 10 werkdagen. Mondelinge klachten worden genoteerd op een individueel klachtenformulier dat bewaard wordt in het individuele leefgroepdossier van de jongere. Indien de gebruiker niet kan instemmen met het geformuleerde antwoord, kan hij/zij meer expliciet of formeel een schriftelijke klacht formuleren naar de algemeen directeur. Schriftelijke klachten worden gericht naar de algemeen directeur. Hij registreert de datum en aard van de klacht in het klachtenregister en vult een klachtenformulier in. Binnen de 10 dagen geeft de directeur een schriftelijk antwoord aan de gebruiker. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met het geformuleerde antwoord, kan hij/zij zich richten tot de klachtencommissie en zich laten bijstaan door een derde. De klachtencommissie bestaat uit een lid van de raad van bestuur en de voorzitter van het collectief overlegorgaan en probeert beide partijen te verzoenen. Deze commissie deelt schriftelijk haar antwoord mee binnen de 30 werkdagen. Wanneer de klacht gegrond wordt bevonden, dan moet de voorziening binnen de 30 dagen hierna schriftelijk aan de indiener meedelen welk gevolg aan de klacht zal gegeven worden. Bij ontstentenis van voldoening wordt de gebruiker aangeraden zich schriftelijk te wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaamse Agentschap. Specifiek: wanneer een gebruiker niet akkoord gaat met zijn ontslag kan hij zich wenden tot de klachtencommissie van de voorziening die voor deze aangelegenheid uitgebreid wordt met een bemiddelaar, mevrouw/meneer, aangesteld voor een termijn van 4 jaar ( ), in overleg tussen het collectief overleg en de voorziening. DE KLACHTENCOMMISSIE bestaat uit: de Waarnemer namens de Raad van Bestuur: Peter Willems (RvB 17/11/2005), St.Niklaasstraat 59, 1840 Londerzeel; en de voorzitter van het collectief overleg. 9 Het kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek, in papieren versie, is permanent ter inzage beschikbaar op het secretariaat van de maatschappelijke zetel, bij de directie en bij de kwaliteitscoördinator. Het kwaliteitshandboek is door de gebruikers digitaal te raadplegen in de leefgroep. 10 Overzicht van de risico s die de voorziening in het belang van de gebruikers verzekert De voorziening verbindt zich ertoe al de nodige wettelijke verzekeringspolissen af te sluiten. Bij vernielingen, aangebracht door de gebruiker in de voorziening, wordt de schade verhaald op de jongere/wettelijke vertegenwoordiger. Bij vernielingen, aangebracht door de jongere buiten de voorziening, wordt beroep gedaan op de burgerlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger.

7 11 Wijze waarop het charter collectieve rechten en plichten in overleg kan worden aangepast Wijzigingen aan het charter worden besproken op het collectief overleg. Na akkoord wordt het charter aangepast en worden alle wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk van de wijziging op de hoogte gebracht. Wijzigingen ten gevolge van wettelijke bepalingen of aanvaard door het collectief overleg, zijn bindend voor ondergetekenden. Het charter is voor de gebruikers permanent te raadplegen op de website van de voorziening. Dit charter werd opgemaakt te Buggenhout op.. Gelezen en goedgekeurd door: De jongere De wettelijke vertegenwoordiger MFC Capelderij

8

9 Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding 1 Identiteit Deze overeenkomst komt tot stand tussen: Begeleidingscentrum Capelderij vzw, vertegenwoordigd door Algemeen Directeur dhr Tim Uyttersprot, gelegen in Vekenstraat 1 te 9255 Buggenhout, en de jongere: wonende te en Mevrouw, Mijnheer die optreedt als zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger en dusdanig in de plaats van de jongere het volgen van de rechten en het naleven van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, onderschrijft. Als belangrijke betrokken persoon met recht op informatie en hoorrecht, wordt door de gebruiker Mevr/Mr. aangeduid. 2 Aanvangsdatum en duur van opname Opnamedatum: Instroommogelijkheid ITP: Opnameduur: Proefperiode van tot De IDO wordt opgesteld binnen de termijn van 6 maanden.

10 3 Inventaris van maandelijkse inkomsten Als de berekening van de eigen financiële bijdrage noodzakelijk is, een inventaris van de maandelijkse inkomsten van de persoon met een handicap, met een onderscheid tussen arbeidsinkomsten, vervangingsinkomens en andere persoonlijke inkomsten, en als dat voordeliger is voor de gebruiker, de inkomsten van de echtgenoot of wettelijk samenwonende. Zakgeld en reisgeld, en eventuele inkomsten uit bijverdienste en /of leercontract worden maandelijks op een individuele fiche genoteerd. In samenspraak met de gebruiker, en naargelang behoefte en noodzaak, kan de jongere hier op vaste tijdstippen een bepaald bedrag afhalen, mits ondertekening van de fiche. We trachten de jongeren te begeleiden in een verstandig beheer van hun geld en moedigen hen aan tot sparen. Bij opname van de jongeren worden de meegebrachte duurzame persoonlijke goederen geïnventariseerd door de leefgroepbegeleider samen met de gebruiker. Dit document wordt opgemaakt bij opname. De jongere is zelf verantwoordelijk om wijzigingen tijdens zijn/haar verblijf door te geven aan de leefgroepbegeleider en de lijst aan te passen. Deze lijst bevindt zich in het leefgroepdossier van de jongere. 4 Bijdrage gebruiker / facturatie In onderstaande tabel vindt u onze modules (= soorten zorg die wij aanbieden) terug met hun kostprijs: Module Kostprijs 21 jarigen Kostprijs + 21 jarigen Dagopvang = uw zoon/dochter wordt naast de schooluren in een leefgroep opgevangen s middags (met warme maaltijd) en/of na school tot 18u (NA het avondeten). 5,25/dag OF 2,62/halve dag 9,52/dag Dagbesteding = uw zoon/dochter wordt opgevangen tijdens de schooluren in een schoolvervangend programma (zoals onze interne Pitstop) Verblijf = uw zoon/dochter overnacht in Capelderij met opvang NA het avondeten + ontbijt Begeleiding = gezinsgesprekken, huisbezoeken, therapie 5,25 (schoolgaanden) OF 11,92 (niet schoolgaanden 11,41/dag 5,-/begeleiding 9,52/dag 33,35/dag 5/begeleiding Er worden maximum 2 begeleidingen per dag aangerekend. Begeleidingen die doorgaan op het domein van MFC Capelderij op een dag waarop uw zoon/dochter die dag dagopvang, dagbesteding of verblijf gebruikt, worden NIET aangerekend.

11 Berekening financiële bijdrage: U dient maandelijks een financiële bijdrage te betalen die wordt berekend via volgende regels: Maximum per dag Per dag worden de bedragen van alle gebruikte modules (dagopvang, dagbesteding, verblijf en begeleiding) uit bovenstaande tabel opgeteld. Er is echter een plafond aan de totale prijs die u per dag betaalt. Per dag zal u maximaal 16,66 euro betalen. Begrenzing van bijdrage - Per dag dat uw kind afwezig is in de voorziening (dus op die dag geen verblijf, dagbesteding en/of) moet u 4,08 euro van de 3/3 kinderbijslag behouden. - Indien uw kind minstens 6 dagen per maand afwezig is, kan de bijdrage beperkt worden tot 2/3 van de kinderbijslag. - Ten slotte bestaat er nog een minimumbedrag. Dit minimumbedrag bedraagt 4,89 euro per aanwezigheidsdag. Indien de bedragen uit de vorige twee regels lager zijn dan dit minimumbedrag, dan wordt uw financiële bijdrage opgetrokken tot dit minimumbedrag. Plaatsing Hieronder verstaan we dat uw zoon/dochter op advies van de jeugdrechtbank of een gemandateerde voorziening (OCJ of VK) geplaatst werd in onze voorziening. In dit geval zal uw financiële bijdrage (na toepassing van de vorige regels) tot onze diensten nooit hoger zijn dan 2/3 van uw kinderbijslag. Vrijwillige opname Hier kiest u als ouder zelf om uw zoon/dochter te laten begeleiden door Capelderij. Uw financiële bijdrage schommelt in dit geval tussen het minimumbedrag en het bedrag van 3/3 van uw kinderbijslag, afhankelijk van het aantal aanwezigheidsdagen (zie puntje begrenzing van bijdrage ). Extra kosten: Kosten zoals dokter, apotheker, vervoerskosten, kledij, worden extra in rekening gebracht op de maandelijkse factuur. Indien uw zoon/dochter in een vrijwillig statuut in Capelderij verblijft, kan er mits uw akkoord, ook zakgeld gefactureerd worden. Voor jongeren die onderwijs volgen buiten onze voorziening worden de extra kosten, die ons worden toegestuurd, verrekend op de maandelijkse factuur, evenals extra kosten als trein- of busabonnement. Waarborg: bij de eerste factuur wordt een waarborg gevraagd van 25 voor de kamer. Uiteindelijke maandelijkse factuur: Op de maandelijkse factuur wordt uw financiële bijdrage en de eventuele extra kosten opgeteld. Van dit bedrag wordt het door ons ontvangen 2/3 kinderbijslag afgetrokken. Het bedrag dat hierdoor bekomen wordt is het uiteindelijke factuurbedrag. Kinderbijslag: Bij aanvang van een opname met module verblijf (met overnachting) wordt contact opgenomen met uw kinderbijslagfonds. U behoudt het recht op 1/3 van uw kinderbijslag, tenzij de jeugdrechter daar anders over beslist. De andere 2/3 wordt rechtstreeks overgemaakt aan Capelderij om de begeleidingskosten te dragen. Indien u een tegoed hebt (ontvangen 2/3 kinderbijslag groter dan som financiële bijdrage en extra kosten) wordt dit op uw rekening uitbetaald. Rekeningnummer wettelijke vertegenwoordiger : Betalingsvoorwaarden: Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Na ontvangst van de factuur dient Capelderij de betaling te ontvangen ten laatste op het einde van de maand.

12 Stellen we vast dat bij het opmaken van de volgende factuur er nog steeds geen betaling gebeurde, dan wordt bij deze factuur een herinnering toegevoegd. Daarna wordt u gecontacteerd door onze administratieve dienst. Indien onze dialoog niet het gewenste resultaat bereikt, zal uw dossier in een volgende stap overgemaakt worden aan Meester Patrick Cockx, die via juridische weg de factuur zal innen. Vanaf dan zijn van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, nalatigheidsintresten verschuldigd ten beloop van 1% en een schadevergoeding ten belope van 10% op het totale factuurbedrag. Eventuele bijkomende kosten die door de aangestelde advocaat dienen te worden gemaakt ter recuperatie van de openstaande schuld alsook de te maken noodzakelijke gerechtelijke kosten, zullen door hem worden verhaald op de wettelijke vertegenwoordiger/ wanbetaler. Verklaring op erewoord Door de ondertekening van dit document verklaart de wettelijke vertegenwoordiger op zijn erewoord, dat hij geen vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen of dat hij geen aanspraak kan maken op een dergelijke vergoeding. Bij wijziging van deze toestand verbindt hij zich ertoe de voorziening en het Vlaams Agentschap hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 5 Het trajectplan/individueel Dienstverleningsovereenkomst (IDO) Tijdens de eerste maand van de begeleiding wordt de eerste IDO opgemaakt. Na de eerste observatieperiode, d.w.z. na ongeveer 3 maanden begeleiding, dagopvang en/of verblijf, organiseert de trajectcoördinator een trajectgesprek ter voorbereiding van het daaropvolgend trajectplan. Dit om te komen tot een individueel en afgestemd trajectvoorstel. De volgende deelnemers worden hiertoe uitgenodigd : de jongere, eventueel bijgestaan door een betrokken derde de wettelijke vertegenwoordiger(s) de individuele begeleider van de jongere en de contextbegeleider indien wenselijk : therapeuten, medewerker van de interne school en andere betrokken hulpverleners indien betrokken : de verwijzende instantie (OCJ, JRB, ) Na het trajectgesprek volgt het trajectplan. Dit is een multidisciplinair overleg in aanwezigheid van de pedagogische directie. Alle betrokken disciplines brengen hun gegevens en observaties samen. Het eerste globale begeleidingskader wordt uitgewerkt. De trajectcoördinator brengt verslag uit van het voorafgaande trajectgesprek met de gebruikers. Op deze manier krijgt de jongere en zijn/haar context mee een stem in dit overleg. De proefperiode wordt geëvalueerd en bij een positieve beslissing wordt de opname/begeleiding stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. De trajectcoördinator maakt een verslag van dit trajectplan. Een exemplaar van dit trajectplan gaat naar de verwijzende instantie (indien OCJ of JRB) en wordt bewaard in het centraal dossier van de jongere. Het verslag is vertrouwelijk en wordt besproken met de betrokkenen. Tijdens de begeleidingsperiode vindt er vervolgens minstens jaarlijks voor elke jongere een trajectplan plaats, voorafgegaan door een trajectgesprek.

13 6 Beheer van gelden en goederen De goederen eigen aan de gebruiker vallen onder diens verantwoordelijkheid. De begeleiders houden hierbij voldoende toezicht en handelen naar best vermogen. Vanuit dit handelen naar best vermogen kunnen begeleiders niet aansprakelijk geacht worden voor schade. Een toezichtraad is geïnstalleerd. Hij bestaat uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur (Dhr. Piet Vroman) en de Waarnemer namens de Raad van Bestuur (Dhr.Peter Willems). Bij problemen rond beheer van gelden en goederen van de gebruiker door personeelsleden of beheerders van de voorziening, zal de toezichtraad ingelicht worden. 7 Bemerkingen bij ontvluchting en agressie Conform het huishoudelijk reglement wordt streng gereageerd bij ontvluchting, agressie en vernielingen. Tijdelijke of definitieve verwijdering kan het gevolg zijn. Indien de ernst van de situatie het vereist, wordt de Federale Politie ingeschakeld. Kosten van de schadevergoeding worden verhaald op de wettelijke vertegenwoordiger. 8 Wijzigingen aan het protocol Wijzigingen aan het protocol worden besproken op het collectief overleg. Na akkoord wordt het protocol aangepast en worden alle wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk van de wijziging op de hoogte gebracht. Het protocol is permanent te raadplegen op de website van de voorziening. Dit protocol werd opgemaakt te Buggenhout op.. Gelezen en goedgekeurd door De jongere De wettelijke vertegenwoordiger MFC Capelderij Graad van verwantschap Functie Opgemaakt in tweevoud, waarvan Een exemplaar aan de wettelijke vertegenwoordiger Een exemplaar wordt bewaard in het individueel dossier

14

15 Bijlage Het huishoudelijk reglement van het collectief overleg. Doelen Het voorzien van overleg tussen de gebruiker en de voorziening op collectief vlak. Het schriftelijk vastleggen van de wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker op collectief vlak. Het afstemmen van de gebouwen, inrichting en uitrusting op de eigenheid van de gebruiker. Het afstemmen van de communicatie op collectief vlak op de eigenheid van de gebruiker. Het voorzien van overleg over de procedure voor het afhandelen van klachten van gebruikers of hun vertegenwoordigers. Het nemen van maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker te vrijwaren. Het collectief overleg met de gebruiker beoogt tegemoet te komen aan volgende VERPLICHTINGEN Informatierecht van de gebruikers Adviesrecht van de gebruikers Antwoordplicht van de voorziening t.o.v. de gebruikers Medezeggenschap van de gebruikers Aanwenden van de ervaringsdeskundigheid van de gebruikers Ondersteunen van de mondigheid van de gebruikers TOEPASSINGSGEBIED Alle vormen van collectief overleg met de gebruiker met betrekking tot de hulp- en dienstverlening. WERKWIJZE Samenwerking tussen gebruikers en zorgaanbieders is een noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief zorg- en dienstverleningsproject. Elke gebruiker moet gehoord en gerespecteerd worden in zijn mening. En dit in een sfeer van gelijkheid, wederzijds respect en met tijd en ruimte voor ieders ideeën. Dit beluisteren kadert niet alleen in het individueel begeleidingsaanbod maar ook wat betreft onze principes inzake inspraak. Kennisgeving en kandidatuur collectief overleg: De sociale dienst licht het collectief overleg toe bij de opname. De wettelijke vertegenwoordiger kan zich te allen tijde kandidaat stellen om deel te nemen aan dit overleg. Op het opnamemoment ondertekent de wettelijke vertegenwoordiger of hij zich op dat moment al of niet kandidaat stelt tot deelname aan het overleg. De gebruiker kan zich te allen tijde kandidaat stellen om deel te nemen aan dit overleg. Samenstelling Voorzitter Leden wettelijke vertegenwoordigers Afgevaardigden van de leefgroepen Afgevaardigde van leerlingenraad Algemeen directeur Directeur BUSO Capelderij Sociale dienst

16 Huidige leden van het collectief overleg zijn: Het collectief overleg telt minimum 3 en maximum 10 gebruikers en komt minimum 3 maal per schooljaar samen. Indien noodzakelijk en gegrond komt het collectief overleg binnen de 14 dagen samen, na schriftelijk indienen bij de voorzitter, sociale dienst of kwaliteitscoördinator, van gegronde en dringende agendapunten. Het collectief overleg is niet langer rechtsgeldig indien het aantal leden lager dan drie wordt, voorzitter inbegrepen. Als er meer dan 10 kandidaten zijn, dan geldt de datum van kandidatuurstelling voor het bepalen van het lidmaatschap. Vanuit het leefgroepsgesprek wordt één jongere per leefgroep gekozen die gedelegeerd wordt naar het collectief overleg. Op deze manier willen we de mondigheid en inspraak van de jongere verzekeren. Deze gekozenen kunnen zelf agendapunten aanbrengen vanuit de leefgroep. Door deelname van onze bewoners aan het collectief overleg komen we ook tegemoet aan het decreet rechtspositie van de minderjarige rond recht op informatie, inspraak en participatie (vnl. de artikels ). De voorzitter Onder de leden van het collectief overleg wordt een voorzitter door stemming aangeduid. Het is hij/zij die geholpen door de sociale dienst van het centrum, het collectief overleg samenroept, de agendapunten opstelt, De verslaggeving wordt opgemaakt door de sociale dienst. Vergadering De leden van het collectief overleg worden minstens 3 weken op voorhand uitgenodigd. Op de uitnodiging worden de agendapunten weergegeven van de gebruikers- en de schoolraad. Tijdens de vergadering worden alle zaken besproken die de gebruikers aanbelangen. De structuur van de vergadering is op dergelijke manier opgesteld zodat, zowel de wettelijke vertegenwoordigers, de jongeren, het MFC en de school voldoende inspraak hebben. Jaarlijks krijgt het collectief overlegorgaan informatie i.v.m. het doelmatig inzetten van de middelen. De sociale dienst verzorgt de verslaggeving en bezorgt het verslag van het collectief overleg aan alle ouders en aan elke leefgroep. De leefgroepbegeleiders hangen het verslag op een zichtbare plaats in de leefgroep. Een exemplaar wordt ad valvas uitgehangen in de personeelsrefter. Een exemplaar wordt, samen met de uitnodiging, bewaard in de map van het collectief overleg.

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat 1 9255 Buggenhout tel.: (052)25 04 80 fax: (052)34 13 73 e-mail: info@capelderij.be Website:

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Doel Deze procedure beschrijft hoe de individuele zorgvraag van elke gebruiker door de pedagogisch medewerkers wordt opgenomen en hoe deze finaal vorm krijgt in een individuele dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Vrij Orthopedagogisch Centrum DE ROZENKRANS vzw Albert I-laan 54 8670 OOSTDUINKERKE Tel.: 058 / 52.12.52 Fax : 058 / 52.27.91 E-mail : info@vocderozenkrans.be PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten

Charter Collectieve Rechten en Plichten Charter Collectieve Rechten en Plichten Naam: Datum:... 1 Identificatie Pedagogisch Centrum Wagenschot (met Multifunctioneel Centrum (MFC) en School voor Buitengewoon Onderwijs (BuSO)) Steenweg 2, 9810

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST LOGEERFUNCTIE/KORTDURENDE BEGELEIDING (+21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens,

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING.

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huizeterloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING. Dit protocol van

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS 1 OVEREENKOMST

KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS 1 OVEREENKOMST KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 OVEREENKOMST... 1 2 SPECIFICATIES VAN DE INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST... 2 3

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer:

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer: OVEREENKOMST VAN DIENSTVERLENING MET EEN VOORZIENING 1 1) De partijen Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder (of diens vertegenwoordiger) als opdrachtgever, de voorziening

Nadere informatie

INFOBROCHURE VOOR OUDERS EN VERWIJZER MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM CAPELDERIJ VZW VEKENSTRAAT 1 9255 BUGGENHOUT

INFOBROCHURE VOOR OUDERS EN VERWIJZER MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM CAPELDERIJ VZW VEKENSTRAAT 1 9255 BUGGENHOUT INFOBROCHURE VOOR OUDERS EN VERWIJZER MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM CAPELDERIJ VZW VEKENSTRAAT 1 9255 BUGGENHOUT WELKOM Welkom op MFC Capelderij! Via deze folder willen we je laten kennis maken met onze werking.

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN Dit protocol van dienstverlening wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Tehuis voor Niet-Werkenden van het Centrum voor Motorisch Gehandicapten v.z.w.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang,

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard

Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: Dienstenchequebedrijf: de onderneming

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan 27 april 2017 Contactpersoon E-mail

Nadere informatie

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Deze overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

Mobiel en ambulante woonbegeleiding

Mobiel en ambulante woonbegeleiding V.Z.W.OIKONDE BRUGGE heeft zijn maatschappelijk zetel te 8000 Brugge, Langestraat 72. Deze vzw werd bij beheersovereenkomst met het VAPH erkend dd. 01/01/2015 voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker Versie k 1/6 Beoordeeld : C. Windels Paraaf : Goedgekeurd : R. Vanhoorne Paraaf : Geldig vanaf : 21 maart 17 DOEL De voorziening garandeert medezeggingschap aan de cliënten en de bewindvoerders en wilt

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

Charter Collectieve rechten en plichten

Charter Collectieve rechten en plichten Charter Collectieve rechten en plichten INHOUDSTAFEL Identificatie... 4 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie... 4 Overzicht van het aanbod van t Spoor... 5 Opnamevoorwaarden... 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Tussen enerzijds: KINDERDAGVERBLIJF DE HONINGBOOM is een feitelijke vereniging met ondernemingsnummer 0843.231.787 vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Modelovereenkomst PVF v1.0 1 TUSSEN: EN: 1. [VOORNAAM EN NAAM].. Hierna de Zorgnemer genoemd

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.org Site www.debeweging.be

Nadere informatie

Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning

Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen: Enerzijds Centrum voor motorisch gehandicapten vzw De Heide, Dienst Inclusieve Ondersteuning Industriepark

Nadere informatie

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen 6 maart 2017 Tussen de volgende partijen, zijnde Naam:. Adres:. Tel.nr.:. GSMnr:. E-mail:. BTW-nr (optioneel):. hierna

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling dagcentrum, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest A. Statuut van de instelling INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest Het woonzorgcentrum is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen van de

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang Schriftelijke overeenkomst kinderopvang 1. Gegevens contracterende partijen Partij A Partij B Kinderopvang : Ouders : Kinderopvang Lilou Kerkstraat 20 9550 Herzele Tel. : 0477/64.15.51 Email : valerie.bauwens@yahoo.com

Nadere informatie

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap Rechten & plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap November 2013 D/2013/6274/5 Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: VAPH Communicatiedienst T 02 225 85 97 F 02

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie