KINDEREN IN DE GEVANGENIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KINDEREN IN DE GEVANGENIS"

Transcriptie

1 informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE GEVANGENIS Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het onderwerp kinderen in de gevangenis. Bijvoorbeeld om er een presentatie over te houden of werkstuk over te maken. Of om - alleen of met een groepje - iets te doen voor kinderen in de gevangenis. Kun je je voorstellen? De rechten van kinderen in de gevangenis worden vaak vergeten. Het komt regelmatig voor dat zij zijn overgeleverd aan bewakers en medegevangenen met slechte bedoelingen. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind, artikelen 37 en 40 staat dat je als kind niet gemarteld mag worden en geen wrede straffen mag krijgen. Ook mag je niet veroordeeld worden tot de doodstraf of levenslange opsluiting in de gevangenis. De rechter mag een kind alleen veroordelen tot een gevangenisstraf als er geen andere manier is om het kind te straffen. De tijd dat een kind in de gevangenis zit, moet zo kort mogelijk zijn en kinderen mogen niet opgesloten worden samen met volwassenen. Alle kinderen en jongeren in de gevangenis hebben recht op juridische en andere passende bijstand en contact met hun familie. Ze moeten ook onderwijs kunnen blijven volgen. Het is belangrijk dat de straf erop gericht is om het kind of de jongere op te voeden zodat hij of zij niet opnieuw dezelfde fout zal begaan. Verdrag voor de Rechten van het Kind Artikel 37: kinderen in gevangenissen Verdrag voor de Rechten van het Kind Artikel 40: jeugdstrafrecht Kinderen mogen niet gemarteld worden en geen wrede straffen krijgen. Ook mogen kinderen niet veroordeeld worden tot de doodstraf of levenslange opsluiting in de gevangenis. Als kinderen de wet overtreden, hebben zij recht op een eerlijk proces en juridische steun. Dit geldt ook voor kinderen die alleen verdacht worden van het overtreden van de wet.

2 Waarom zitten kinderen in de gevangenis? De meeste kinderen zitten in de gevangenis omdat ze iets gedaan hebben dat volgens de wet verboden is: zogenaamde strafbare feiten (delicten). Maar er zitten ook kinderen opgesloten omdat ze geen verblijfsvergunning hebben (en dus illegaal in een land verblijven) of onhandelbaar zijn. In sommige ontwikkelingslanden worden kinderen in de gevangenis gezet zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Ook zijn er kinderen die in de gevangenis zitten samen met hun ouders omdat hun ouders een misdaad hebben begaan. In Nederland verblijven kinderen van gedetineerde vrouwen (dat zijn vrouwen die in de gevangenis zitten) zoveel mogelijk bij hun vader of bij andere familieleden. Kinderen voor wie geen opvang beschikbaar is, komen onder de hoede van de Raad voor de Kinderbescherming te staan. Deze Raad voor de Kinderbescherming zorgt voor een pleeggezin of voor plaatsing in een tehuis. De meerderheid van de overtredingen door kinderen en jongeren wereldwijd heeft te maken met het eigendom van anderen, zoals diefstal. Deze misdaden vallen daarmee in de categorie van lichte overtredingen. Slechts een klein aantal kinderen in de gevangenis (tussen 5% en 10% wereldwijd) heeft een zwaar delict gepleegd. De meeste kinderen zitten in de gevangenis in voorarrest; dus om hun proces af te wachten. De grootste groep van hen wordt weer vrijgesproken na een rechtszaak. Kinderen die veroordeeld zijn als jeugdige misdadigers (ook wel delinquenten genoemd) moeten als straf vaak in een gevangenis of gesloten instelling verblijven totdat zij gerehabiliteerd (hersteld) zijn en de maatschappij weer in kunnen. Helaas zijn de gevangenissen in veel landen niet de juiste plek voor het herstel van kinderen omdat zij daar de kans lopen het slachtoffer te worden van geweld. Ook worden zij vaak gediscrimineerd en worden hun rechten genegeerd. Kinderen in de gevangenis wereldwijd Volgens schattingen worden wereldwijd ten minste één miljoen kinderen van hun vrijheid beroofd. Zij zitten in politiecellen, gevangenissen en andere gesloten instellingen. Maar het is moeilijk om precieze cijfers te geven omdat in veel landen niet wordt bijgehouden hoeveel kinderen in de gevangenis zitten. Ook worden verschillende termen gebruikt voor jeugdgevangenissen: de ene regering noemt het een centrum voor heropvoeding en de andere regering noemt het een jeugdinstelling. En in sommige landen wil de overheid geen informatie kwijt over het aantal kinderen in de gevangenis. Meestal is het jeugdstrafrecht in die landen niet goed geregeld, ook al hebben de regeringen van die landen het Verdrag voor de Rechten van het Kind ondertekend. In arme landen komt het vaak voor dat straatkinderen worden opgesloten zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. In Bangladesh en Bulgarije bijvoorbeeld, worden kinderen soms in de gevangenis gezet omdat hun ouders het gezin niet meer aankunnen. De grootste groep jongeren in de gevangenis is tussen de veertien en achttien jaar.

3 Doodstraf voor jongeren De doodstraf is al eeuwenlang een middel om zware misdadigers te bestraffen. Het is een omstreden straf die tot veel discussie leidt. Sommige mensen zijn van mening dat de doodstraf een effectieve strafmaatregel is. Als je een veroordeelde ter rechtbank fouten gemaakt worden en soms achteraf blijkt dat iemand onschuldig was! Meer dan de helft van alle landen ter wereld heeft de doodstraf afgeschaft. Toch vonden in 2003 nog meer dan 1100 executies plaats in 28 landen. Uit: Trouw dood brengt weet je tenminste zeker dat hij of zij nooit opnieuw een misdaad zal begaan. Diezelfde mensen vinden ook dat de doodstraf een afschrikkende werking heeft en daardoor mensen op het rechte pad houdt. Tegenstanders van de doodstraf menen dat het niet rechtvaardig is om mensen te doden omdat regeringen zich daarmee eigenlijk hetzelfde gedragen als de misdadigers die ze veroordelen. Maar nog belangrijker is volgens hen, dat ook bij de In sommige landen kunnen ook minderjarigen de doodstraf krijgen. De laatste tien jaar gebeurde dat vooral in de Verenigde Staten en Iran. Meestal is de veroordeelde jongere op het moment van de executie (uitvoering van de doodstraf) wel meerderjarig. In 2003 werden twee mensen geëxecuteerd voor misdrijven die ze pleegden toen ze jonger dan achttien jaar waren: één in de Verenigde Staten en één in China. En dat terwijl het Verdrag voor de Rechten van het Kind dit verbiedt! Monique (15 jaar) uit Alphen aan de Rijn over de doodstraf Ik vind de doodstraf echt vreselijk! Je straft iemand met iets wat verboden is, dat is toch vreemd. Als je iemand echt wil straffen zou je die persoon een leven lang met de consequenties van zijn of haar misdaad moeten laten leven. Dat is pas een afschrikwekkend beeld. Ik vind dat de doodstraf gewoon niet kan. Een straf is iets waarvan je moet leren, zodat je het niet meer zult doen, van de dood leer je niets. Zeker kinderen zouden nooit de doodstraf moeten krijgen. Zij moeten juist leren goede burgers te worden en begaan een misdaad vaak uit onmacht. Ze hebben nog een heel leven voor zich om zichzelf te beteren. Kortom.. de doodstraf zou internationaal echt afgeschaft moeten worden!

4 Kinderen in de gevangenis in Nederland In Nederland worden zo n jongeren van twaalf tot achttien jaar jaarlijks door de politie gehoord. Ongeveer vijfduizend van hen worden veroordeeld tot een vrijheidsstraf. Zij komen terecht in een gesloten jeugdinrichting. Officieel bestaan er in Nederland geen jeugdgevangenissen, maar in de spreektaal worden de gesloten jeugdinrichtingen wel zo genoemd. Er zijn in Nederland vijftien gesloten jeugdinrichtingen met in totaal plaats voor zo n drieduizend jongeren. Er zijn twee verschillende soorten gesloten jeugdinrichtingen, opvanginrichtingen en behandelinrichtingen. In de opvanginrichtingen ligt de nadruk op (her)opvoeding. In deze instellingen zitten: Jongeren die een delict (strafbaar feit) hebben gepleegd en veroordeeld zijn. Zij zitten er hun straf (jeugddetentie) uit Jongeren die verdacht worden van een misdrijf en in voorlopige hechtenis genomen zijn. Zij wachten nog op een uitspraak van de rechter Jonge vreemdelingen die moeten wachten tot ze naar hun land van herkomst worden teruggestuurd Jongeren die wachten tot er een plaats vrijkomt in een behandelinrichting Behandelinrichtingen: hier zitten jongeren met een Pij maatregel (Plaatsing In een Justitiële Jeugdinrichting). De jongere krijgt deze maatregel als een stoornis in zijn of haar ontwikkeling heeft geleid tot het plegen van een misdrijf. Voor die stoornis krijgen ze dan een behandeling. Er verblijven ook jongeren in een behandelinrichting door een maatregel die de kinderbescherming heeft genomen. Zo n maatregel heet een ondertoezichtstelling (ots) of uithuisplaatsing ; een jongere kan dan niet thuis blijven wonen en moet naar een internaat of pleeggezin. Strafrecht voor jeugdigen in Nederland Kinderen jonger dan twaalf jaar Kinderen in Nederland jonger dan twaalf jaar die door de politie zijn aangehouden omdat zij een strafbaar feit plegen, kunnen vanwege hun leeftijd niet strafrechterlijk vervolgd worden. Zij kunnen dus niet voor de rechter komen, maar worden voor delicten als vernielingen, graffiti en winkeldiefstal wel verwezen naar een Halt-bureau voor een Stopreactie. De Stop-reactie wil het gedrag van kinderen veranderen zodat zij niet opnieuw met de politie in aanraking komen. Dit programma helpt ook ouders om op een duidelijke manier te reageren op wat er is gebeurd. Het kind leert in de Stop-reactie wat hij of zij verkeerd heeft gedaan en hoe ervoor te zorgen dat zoiets niet nog eens gebeurt. Meedoen aan de Stopreactie is vrijwillig en deelname aan dit programma kan alleen als de ouders hun toestemming geven en actief mee willen werken. In ernstige gevallen, dus als het jonge kind een zwaar misdrijf heeft gepleegd, krijgen kinderen jonger dan twaalf jaar een gezinsvoogd of een maatschappelijk werker toegewezen. Kinderen en jongeren van twaalf tot achttien jaar Kinderen van twaalf tot achttien jaar, die door de politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk kunnen kiezen of zij voor de rechter willen komen of naar een Halt-bureau willen. Via Halt kunnen zij rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanra-

5 king komen met Justitie. Kinderen tussen twaalf en achttien jaar die een zwaarder misdrijf hebben gepleegd, kunnen wél voor de rechter komen. Toch wordt er ook dan rekening mee gehouden dat ze nog kind zijn en mogen ze niet dezelfde straffen als volwassenen krijgen. Een kinderrechter kàn bij jongeren vanaf zestien jaar echter besluiten dat de overtreding zo ernstig is dat de zaak onder het volwassen strafrecht wordt behandeld. Zo n besluit hangt af van de persoonlijkheid van de jongere, van de omstandigheden rondom het delict en de ernst van de misdaad. De straffen die onder het volwassen strafrecht vallen, zijn zwaarder dan die onder het jeugdstrafrecht. Een strafblad kun je krijgen als je ten tijde van het plegen van het strafbare feit zestien jaar of ouder bent. Jeugdstraffen die kunnen worden opgelegd zijn: - jeugddetentie; dit betekent dat je naar een gesloten jeugdinrichting moet. Als je tussen de twaalf en zestien jaar bent kun je een gevangenisstraf van maximaal twaalf maanden krijgen. Als je zestien of zeventien jaar bent is dat 24 maanden. Een jeugddetentie leidt bij zestien tot achttienjarigen bijna altijd tot een strafblad - een geldboete; als je tussen de twaalf en achttien jaar bent kun je een geldboete tot 2.500,- euro krijgen - een taakstraf; dit houdt in dat je werk moet doen, zonder er betaald voor te krijgen. Als je minderjarig bent kun je een taakstraf van maximaal 120 uren krijgen. uit: de Volkskrant Wat voor straffen kun je krijgen? In Nederland zijn er dus speciale bepalingen voor kinderen in het Wetboek van Strafrecht. Het idee achter deze speciale bepalingen is dat straf voor kinderen vooral een verbetering met zich mee moet brengen. Daarbij ligt de nadruk op onderwijs als middel om kinderen vooruit te helpen en op alternatieve straffen (dus andere straffen dan een gevangenisstraf). De maximale straf die een jonge misdadiger (van zestien of zeventien jaar) in Nederland volgens het jeugdstrafrecht in de gevangenis moet uitzitten is twee jaar. In plaats van een straf kan ook een maatregel opgelegd worden. Daarbij moet je denken aan: - plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (dit duurt minstens twee jaar en deze termijn kan daarna nog eens met maximaal twee jaar verlengd worden) - in beslag nemen van voorwerpen van de jongere - het terugnemen van voordeel dat de jongere gekregen heeft doordat hij of zij de wet heeft overtreden (bijvoorbeeld als een jongere een uitkering van de staat heeft ontvangen terwijl hij of zij ook een baan had; dan neemt de overheid het uitkeringsgeld in beslag) - schadevergoeding betalen. Kijk voor meer informatie over jongeren en straffen in Nederland op de jeugdsite van het Openbaar Ministerie:

6 foto: Unicef Herstelrecht Herstelrecht is een methode waarbij bemiddeling tussen dader en slachtoffer of groepsgesprekken centraal staan. Het wordt in Nederland nog niet heel veel toegepast, maar in de landen om ons heen wel. Het idee van herstelrecht komt voort uit traditionele verzoenende rechtspraak van inheemse groepen uit Nieuw-Zeeland (Maori's) en Afrika. Jeugdherstelrecht biedt de mogelijkheid om anders te reageren op jongeren die de wet hebben overtreden of dingen hebben gedaan die maatschappelijk gezien niet door de beugel kunnen. Zij moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat zij gedaan hebben en kunnen hiervan leren. Tegelijkertijd wordt met herstelrecht ook het slachtoffer en de maatschappij recht gedaan. Het slachtoffer voelt een soort herstel van wat hem is aangedaan. Na het herstel kan de dader weer gewoon meedoen in maatschappij. Vooral voor jonge mensen die de kans moeten krijgen te leren van hun fouten, biedt herstelrecht een goed alternatief voor gewoon strafrecht. De politie kan jongeren die verdacht worden van het plegen van een licht strafbaar feit bijvoorbeeld voorstellen om deel te nemen aan een project (zoals een Halt-project), Een Pakistaans jongetje in de gevangenis waarbij zij een aantal uren gaan werken, hun excuses aanbieden en schade vergoeden aan het slachtoffer. Ook zijn er plannen van de regering om herstelrecht toe te passen in zwaardere zaken, zodat kinderen niet onnodig hoeven te worden opgesloten. Maar ook op school (dus in het maatschappelijke leven) kan gewerkt worden met herstelrecht, in de vorm van conflictbemiddeling; bijvoorbeeld als jongeren elkaar discrimineren. Gevolgen voor kinderen in de gevangenis Het opsluiten van kinderen (vrijheidsberoving) heeft een grote invloed op de emotionele, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Zij krijgen soms niet de juiste gezondheidszorg en goed onderwijs. Bovendien lopen zij het risico om binnen de gevangenismuren fysiek en geestelijk misbruikt te worden door anderen met alle gevolgen van dien. Een gevangenisstraf heeft ook negatieve gevolgen voor de relatie tussen ouders en kinderen. Ze groeien uit elkaar en het gevaar bestaat dat zij na een gevangenisstraf minder goed met elkaar kunnen opschieten. Hoe voorkom je dat kinderen in de gevangenis terecht komen? Om criminaliteit door kinderen en jongeren te voorkomen, is een stabiele leefsituatie voor hen van groot belang. School is daarbij een van de belangrijkste middelen. Op school worden kinderen en jongeren voorbereid op een toekomst in de maatschappij. Omdat de school een van de weinige instellingen is waar alle jongeren mee in aanraking komen, kan het ook bij de preventie van criminaliteit een grote rol spelen. In Nederland werken allerlei instanties samen om probleemgezinnen op tijd te signaleren. Voor jonge-

7 ren met ernstig emotionele en/of gedragsproblemen is het belangrijk dat er goede hulpverlening beschikbaar is. Tijdige en goede hulp kan allerlei soorten jeugdcriminaliteit voorkomen. In ontwikkelingslanden komt veel criminaliteit voort uit armoede. Volwassenen, maar ook jongeren en kinderen stelen dan om te overleven. Om dat te voorkomen is het dus van belang om die armoede te bestrijden. Om te voorkomen dat kinderen terugvallen in hun oude patroon zodra zij uit de gevangenis komen, is het belangrijk om hen in de periode dat zij vastzitten goed voor te bereiden op een terugkeer naar het normale leven. In veel landen zijn er bezoekersgroepen, buurtbewoners of andere burgers die op bezoek gaan in jeugdgevangenissen. Zij praten met jongeren of zorgen voor bepaalde voorzieningen, zoals sport, bibliotheek, cursussen en dergelijke. In sommige gevangenissen krijgen kinderen geen of slecht onderwijs, terwijl onderwijs hen juist de mogelijkheid op een nieuwe toekomst moet bieden. Tips om in actie te komen Wat kun jij zelf doen? Als jij zelf of iemand die je kent in de gevangenis of een gesloten inrichting verblijft: Je kunt vragen om een abonnement op de krant HOUSE, speciaal voor jongeren in allerlei soorten tehuizen en inrichtingen. Schrijf een briefje naar: redactie HOUSE, antwoordnummer 47623, 1070 VD Amsterdam (postzegel is niet nodig) Blijf in jezelf geloven en maak er het beste van; laat je niet beïnvloeden door andere kinderen of jongeren die misschien veel ergere dingen hebben gedaan dan jij Je kunt uitzoeken hoe vaak je je vriend/vriendin mag bezoeken in de inrichting en wat je voor hem/haar mee mag nemen Je kunt je aanmelden bij Amnesty International om brieven te schrijven naar gevangen jongeren om ze een hart onder de riem te steken of juist naar presidenten en ministers die de mogelijkheid hebben om de situatie van jongeren in de gevangenis te veranderen. Kijk voor meer informatie op Als je actie wilt ondernemen om te voorkomen dat kinderen in een jeugdgevangenis komen: Nodig een medewerker van een gesloten inrichting uit (bijvoorbeeld in je klas) om iets te vertellen over het leven in een gevangenis. Kijk voor een inrichting bij jou in de regio op (Dienst Justitiële Inrichtingen) voor de adressen en telefoonnummers van de Justitiële Jeugdinrichtingen Organiseer een rondleiding of bezoek een open dag van een instelling met je klas of een groepje vriend(inn)en. Je kunt daarvoor het beste direct contact opnemen met de inrichting die je wilt bezoeken. Kijk op voor de adressen van de inrichtingen Je kunt je inzetten (geld inzamelen) voor organisaties die hulp verlenen aan kinderen in gevangenissen in ontwikkelingslanden, zoals: Defence for Children International, Unicef, Plan Nederland, Save the Children

8 Je kunt dit informatieblad ook vinden op Vragen/opdrachten Doodstraf, voor of tegen? Wat vind jij van de doodstraf? Zoek en/of bedenk één of twee argumenten die in dit informatieblad nog niet genoemd zijn die pleiten voor én tegen de doodstraf. Bajestaal Hieronder vind je een aantal afkortingen en uitspraken die gebruikt worden binnen de muren van een inrichting. Wat betekenen ze? t Schuurtje Brommen Achter de deur/plank/bouten zitten t Slijmspoor of t Gouden Laantje Dat zit ik op de plee af Tip: gebruik het Internet (zoekmachines) Weet je er zelf nog meer of kun je er nog meer vinden? Jouw mening De directeur van Den Hey-Acker, een van de vijftien gesloten jeugdinstellingen in Nederland schrijft op de website van zijn instelling dat hij vindt dat een jeugdinrichting een belangrijke rol kan spelen in het keren van ernstig crimineel gedrag. Hij zegt dat de inrichting niet als laatste oplossing gezien moet worden, maar als een goede start voor kinderen die vastgelopen zijn. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat een rechter een kind alleen mag veroordelen tot een gevangenisstraf als er echt geen andere manier is om het kind te straffen. Wat vind jij? Is het belangrijk dat een kinderrechter eerst naar alternatieve strafmogelijkheden voor kinderen en jongeren kijkt? Dat het opsluiten van een kind of jongere in een jeugdgevangenis pas als laatste redmiddel moet worden ingezet? Of ben je het eens met de directeur van Den Hey-Acker? Motiveer je antwoord. Ik ben Sabine en ik ben een meisje van zeventien jaar. Ik woon sinds mijn dertiende in een internaat omdat ik problemen had thuis. Mijn vader en moeder zijn gescheiden. Mijn vader kreeg een nieuwe relatie. In het begin liep alles goed, maar later hadden mijn stiefmoeder en ik veel problemen. Ik had het te bont gemaakt. Toen ging ik naar een internaat...maar...ik liep iedere keer weg...toen kwam er een rechtszaak en daaruit bleek dat ik naar gesloten moest...ik heb drie à vier maanden ondergedoken gezeten, omdat ik niet naar een gesloten inrichting wou. Later werd het me te veel en ik heb me na die maanden gemeld bij mijn voogdes. Ik moest alsnog naar een gesloten instelling...een week later verhuisden we naar Den Helder. Dat was een echte jeugdgevangenis. Ik heb daar veel pijn en verdriet gehad. Ik voelde me een crimineel wat ik niet ben. Ik heb van binnen veel geleden... Sabine (uit House, nummer 26) Dit is een uitgave van het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children International (DCI), Unicef Nederland, de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, Jantje Beton, de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland en Save the Children Nederland. Het NIZW jeugd is betrokken als adviseur. Tekst: Mijntje van Kemenade Illustraties: Olivier Heiligers Druk: Stenco Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid.

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen.

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen. Jeugdgevangenis Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis Hoofdstuk 1: Waarom? Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: Yasmina Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen?

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

6. Veiligheid en criminaliteit

6. Veiligheid en criminaliteit 6. Veiligheid en criminaliteit Gevoelens van onveiligheid komen meer voor onder jongeren dan onder 25-plussers. Jongeren zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid Inhoudsopgave 1. Misdaad en straf blz. 3 2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz. 4 2.1. De bedoeling 2.2. De werkelijkheid 3. Vrijheid na detentie blz. 5 3.1. Recidive, eens een boef altijd een

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

1. Vrijheid, rechten en plichten blz Wat mag en moet jij?

1. Vrijheid, rechten en plichten blz Wat mag en moet jij? Inhoudsopgave 1. Vrijheid, rechten en plichten blz. 3 1.1. Wat mag en moet jij? 2. Regels en wetten. 2.1. Wetboeken 2.2. Regels voor de rechter blz. 4 2.3. Het Wetboek van Strafrecht blz. 5 3. Het Nederlandse

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s

Nadere informatie

KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen?

KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KOM OP VOOR JE RECHTEN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal?

Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal? Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal? Korte omschrijving werkvorm De docent en leerlingen bekijken samen wie waar zit en wat doet in de rechtszaal. Hierbij staat de rol van het kind in de rechtszaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Naam: www.rvdkjongeren.nl

Naam: www.rvdkjongeren.nl Naam: 1 Dit is de site van de Raad voor de. Hier kun je alles lezen over wat de Raad doet en hoe de Raad dit doet. Klik op: De Raad voor de. -Wanneer wordt De Raad van ingeschakeld? (om hulp gevraagd)

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 U BENT VEROORDEELD U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Kinderrechten algemeen Ren je recht

Kinderrechten algemeen Ren je recht Kinderrechten algemeen Ren je recht Doelstelling De kinderen verwerven kennis i.v.m. het rechtssysteem voor minderjarigen in België. De kinderen maken kennis met het recht geen kinderen in de gevangenis

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Achter gesloten ogen: Spencer

Achter gesloten ogen: Spencer Achter gesloten ogen: Spencer Opdrachtenblad Regie: Dulco Tellegen Jaar: 2000 Duur: 25 minuten 1 Filmbeschrijving Spencer (18) woont in een opvangcentrum voor voormalig kindsoldaten in Liberia (West-Afrika).

Nadere informatie

In Beeld: Misdaadcijfers

In Beeld: Misdaadcijfers In Beeld: Misdaadcijfers Korte omschrijving werkvorm Leerlingen analyseren grafieken en tabellen die inzicht geven in misdaadcijfers met betrekking tot minderjarigen. Leerlingen leren bijvoorbeeld hoe

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

Feiten en Achtergronden. De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht. 1 februari 2008

Feiten en Achtergronden. De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht. 1 februari 2008 De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht 1 februari 2008 Ministerie van Justitie Directie Justitieel Jeugdbeleid Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Wie komt in aanmerking voor de award

Wie komt in aanmerking voor de award Wie komt in aanmerking voor de award 1. Alle Rotterdamse burgers of organisaties (zoals stichtingen, instellingen, scholen, of bedrijven) kunnen meedingen naar de Award. 2. Rotterdams betekent: a. Een

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN- KINDEREN

VLUCHTELINGEN- KINDEREN informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VLUCHTELINGEN- KINDEREN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF. Toegangspoort

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF. Toegangspoort LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF Toegangspoort VO & De Gevangenpoort was oorspronkelijk één van de drie toegangspoorten naar het Binnenhof en is het enige middeleeuwse poortgebouw dat

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE Je bent tussen de 12 en 18 jaar en bent met de politie in aanraking geweest. Je hebt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45

1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45 Inhoud Ten geleide 13 1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht 17 1.1 De oprichting van jeugdinrichtingen (1834-1905) 18 1.1.1 De jeugdgevangenissen voor jeugdige veroordeelden

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Inhoud Inleiding 2 DNA-onderzoek 2 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 Voor wie? 4 Waar? 6 De afname 7 Hoe lang blijven gegevens bewaard? 7 Voordelen 8 Bezwaar

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF LEERLINGEN & De Voorpoort - toegangspoort tot het Binnenhof De Gevangenpoort was oorspronkelijk één van de drie toegangspoorten naar het Binnenhof en is

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

DNA-onderzoek bij veroordeelden

DNA-onderzoek bij veroordeelden Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.2.3 DNA-onderzoek bij veroordeelden algemene informatie bronnen ministerie van Veiligheid en Justitie: www.rijksoverheid.nl, januari 2011 brochure de wet DNA-onderzoek

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Docentenhandleiding TeRecht!

Docentenhandleiding TeRecht! Docentenhandleiding TeRecht! Docentenhandleiding TeRecht pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Discussiepunten naar aanleiding van TeRecht! 4 3 Opdrachten (voordat uw klas een bezoek aan de rechtbank

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en U werd veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en maatregelen die de rechter

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Veranderende opvattingen in het jeugdstrafrecht tegen de achtergrond van veranderingen in criminaliteitscijfers onder jongeren Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met uit het bronnenboekje.

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

OP DE STOEL VAN DE RECHTER

OP DE STOEL VAN DE RECHTER OP DE STOEL VAN DE RECHTER JUNI 2017 AAN DE SLAG MET #2 WAT HEEFT U NODIG? Een digi-/krijt-/whiteboard met digi-pen, krijt, marker DE WERKVORM IN HET KORT Hoe zwaar of licht straffen de leerlingen als

Nadere informatie

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2 34 846 Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Nadere informatie

Debat: Op de stoel van de rechter

Debat: Op de stoel van de rechter Debat: Op de stoel van de rechter Korte omschrijving Leerlingen wegen in twee casussen, waarin minderjarigen een delict begingen, af wat ze een passende straf vinden. De docent geeft vooraf aan welke straffen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 575 Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Over de doodstraf (Uit: Mensenrechteneducatie in Niet-confessionele zedenleer)

Over de doodstraf (Uit: Mensenrechteneducatie in Niet-confessionele zedenleer) Over de doodstraf (Uit: Mensenrechteneducatie in Niet-confessionele zedenleer) Doelstellingen: Reflecteren over pro en contra s van de doodstraf De eigen mening over de doodstraf toetsen aan de mening

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

STRAATKINDEREN. Kun je je voorstellen?

STRAATKINDEREN. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN STRAATKINDEREN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het onderwerp

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Ziek zijn in Kenia. Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar.

Ziek zijn in Kenia. Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar. Ziek zijn in Kenia Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar werkblad 04 ziek zijn in kenia In Kenia is het vaak ver lopen naar een ziekenhuis

Nadere informatie

VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND

VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het Verdrag

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie