Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE"

Transcriptie

1 Licentieovereenkomst en serviceabonnement voor het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (DRIEDEE ONLINE) Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen, Opdrachtgever, en CEDIN B.V, in het vervolg CEDIN, gevestigd te Drachten. Hierna gezamenlijk te noemen Partijen. Overwegende dat: Opdrachtgever van CEDIN een gebruiksrecht wenst te verkrijgen voor het gebruik van het DrieDee Online ten behoeve van een personal computer dan wel een computernetwerk, als ook; een serviceabonnement voor minimaal één (1) schooljaar wenst af te nemen; CEDIN bereid en bevoegd is het Gebruiksrecht en de bijbehorende ondersteuning aan opdrachtgever te verlenen; partijen in de onderhavige overeenkomst een aantal voorwaarden wensen vast te leggen, die op hun relatie van toepassing zijn. Inhoud overeenkomst: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Definities Gebruiksrecht Inwerkingtreding, looptijd en verlenging overeenkomst Reikwijdte van het gebruiksrecht Vergoedingen, facturering en betaling Verplichtingen van de leverancier Verplichtingen en medewerking opdrachtgever Gegevens Ondersteuning Beschikbaarheid Log-in procedure Gebruik DrieDee Online Intellectuele eigendom Aansprakelijkheid Overmacht Privacy Gegevens gebruikers Geheimhouding Toepasselijk recht, geschillen en slotbepalingen 1. Artikel 1 Definities Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiksrecht: het beperkte recht voor onbepaalde tijd dat CEDIN tegen voorafgaande betaling aan opdrachtgever verleent om het computerprogramma DrieDee Online te gebruiken. Het gebruiksrecht omvat mede de door CEDIN aan opdrachtgever ter beschikking te stellen documentatie over het computerprogramma DrieDee Online. 1.2 Opdrachtgever: de onderwijsinstelling die het gebruiksrecht afneemt. Het gebruiksrecht wordt verleend per fysieke locatie van de onderwijsinstelling. Leerkrachten in loondienst (hierna te noemen: gebruiker) bij de onderwijsinstelling terzake hebben tevens het recht tot thuisgebruik van het computerprogramma DrieDee Online. 1

2 1.3 Ondersteuning: de ondersteuning aan opdrachtgever die CEDIN op basis van het serviceabonnement geeft over de werking van het computerprogramma DrieDee Online door middel van het telefonisch en per beantwoorden van vragen van opdrachtgever. 1.4 DrieDee Online: de webapplicatie DrieDee Online. Doel van het programma is dat Er structurele aandacht ontstaat voor opbrengsten van het onderwijs. In het programma worden opbrengsten ingevoerd, zodat deze op doelmatige wijze kunnen worden geanalyseerd op leerrendement. Op die manier wordt de gebruiker instaat gesteld door gerichte acties de onderwijsprocessen bij te sturen en daarmee de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs te verhogen. 1.5 Het programma biedt op drie niveaus functionaliteit: Bestuursniveau: Early warning system voor alle deelnemende scholen: Kengetallen eind- en tussenopbrengsten; Meerjaren trendanalyses; Signalering risico s kwaliteitszorg, onderwijsleerproces en leerlingzorg en communicatie; Ondersteuning bestuur bij analyse gegevens Schoolniveau: Kwaliteitszorg en verantwoording van: Opbrengsten rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling; Trendanalyses eindopbrengsten (eindtoets); Trendanalyses opbrengsten LVS toetsen voor taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling; Meerjarig trendanalyses; Horizontale en verticale verantwoording met schooljaarverslag Groepsniveau: Doelen voor rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling vastleggen Doelen van opbrengsten van het groepsplan in relatie brengen tot schooldoelen. Evalueren groepsresultaat groepsplan Relatie met trendanalyses en groepsanalyses Reflectie op eigen handelen. 1.6 Computersysteem: de computerapparatuur inclusief de daarbij horende (systeem)programmatuur waarop het Computerprogramma leerling- en onderwijsvolgsysteem door opdrachtgever kan worden gebruikt. 1.7 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van CEDIN van gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. 1.8 Licentieovereenkomst: deze overeenkomst voor gebruik van en ondersteuning bij het DrieDee Online, met eventuele bijlagen. 1.9 School/scholen: de school/scholen genoemd in de overeenkomst DrieDee Online Bestuur/besturen: het bestuur/de besturen genoemd in de overeenkomst DrieDee Online. Artikel 2 Gebruiksrecht 2.1 CEDIN verleent hierbij aan opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrecht, welk recht opdrachtgever hierbij aanvaardt, voor DrieDee Online voor de duur van de overeenkomst en onder hierna te noemen voorwaarden te gebruiken ten behoeve van de school/scholen genoemd in de overeenkomst, als ook ten behoeve van eventuele bijstellingen die tijdens de DrieDee Online overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt ook het recht in de bij DrieDee Online behorende documentatie te gebruiken. 2.2 Het gebruiksrecht begint op het moment dat de DrieDee Online Overeenkomst tot stand is gekomen. 2

3 2.3 Opdrachtgever zal DrieDee Online en de DrieDee Online Portal slechts gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Cedin BV. 2.4 CEDIN mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in DrieDee Online. Cedin zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van DrieDee Online, één en ander naar oordeel van Cedin. 2.5 Het is CEDIN toegestaan technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen misbruik van DrieDee Online, daaronder mede te verstaan illegale distributie en illegaal gebruik. 2.6 Indien opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst niet wenst te aanvaarden, wordt geen gebruiksrecht en ondersteuning verleend. 2.7 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door CEDIN uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 3 Inwerkingtreding, looptijd overeenkomst en verlenging gebruiksrecht 3.1 Het gebruiksrecht op het computerprogramma DrieDee Online wordt voor één schooljaar verleend en gaat na ontvangst van betaling in op 1 augustus van het lopende schooljaar. Het opdrachtgeversrecht is beperkt tot de normale bedrijfsuitoefening van opdrachtgever. 3.2 Het gebruiksrecht wordt telkens stilzwijgend - automatisch - voor de duur een schooljaar verlengd, tenzij de opdrachtgever het serviceabonnement vóór 1 juli van het lopende schooljaar schriftelijk (per brief of elektronisch) opzegt. 3.3 Bij beëindiging van de DrieDee Online overeenkomst heeft opdrachtgever tot en met 31 juli van het lopende schooljaar het recht zijn gegevens in pdf te downloaden. 3.4 CEDIN mag de DrieDee Online overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat de Opdrachtgever aan Cedin meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat Cedin uit de omstandigheden moet afleiden dat de opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 3.5 Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichten door de opdrachtgever heeft Cedin te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot DrieDee Online te blokkeren. 3.6 CEDIN is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van beëindiging als beschreven in artikel 3.3, 3.4 en Bij beëindiging van de DrieDee Online overeenkomst zal de opdrachtgever geen toegang meer hebben tot DrieDee Online en de eigen gegevens daarin. Cedin zal bij beëindiging van de DrieDee Online overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan opdrachtgever terugbetalen. 3.8 De looptijd van de DrieDee Online overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsten van bijstellingen door opdrachtgever. 3.9 Opzegging van een deel van de DrieDee Online overeenkomst door opdrachtgever is alleen mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere scholen en/of besturen betreft en de opzegging schriftelijk geschiedt. Opdrachtgever moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke gebruikers (scholen en/of besturen) opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 3.2 is hierop van toepassing De deelopzegging conform artikel 3.9 heeft niet geldig plaatsgevonden als opdrachtgever niet heeft aangegeven welke specifieke gebruikers opgezegd dienen te worden. Zolang opdrachgever niet (tijdig) aangeeft welke gebruikers opgezegd dienen te worden, moet opdrachtgever voor deze gebruikers de jaarlijkse vergoeding betalen. Artikel 4 Reikwijdte van het gebruiksrecht 4.1 Opdrachtgever mag niet toestaan dat DrieDee Online wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts)persoon dan opdrachtgever en haar medewerkers. 3

4 4.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan DrieDee Online te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de DrieDee Overeenkomst en/of Bijstellingen overeengekomen aantal scholen en/of bestuurders. 4.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de DrieDee Online overeenkomst of de Algemene Cedin Voorwaarden over te dragen aan derden. 4.4 Het is opdrachtgever verboden: 4.4.1: de technische en organisatorische beveiliging van DrieDee Online te doorbreken in de ruimste zin van het woord, daaronder mede begrepen het omzeilen van de beveiliging en/of het gebruik maken van valse codes; 4.4.2: het gehele of delen van DrieDee Online dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen; 4.4.3: uitvoering, transmissie of opslag van DrieDee Online te plegen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van CEDIN; 4.4.4: DrieDee Online te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; 4.4.5: conversie te plegen en storingen op te heffen, niet veroorzaakt door het in gebruik gegeven computerprogramma DrieDee Online, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van CEDIN; 4.4.5: trainingen, opleidingen en educatie met DrieDee Online ten behoeve van derde(n) te verzorgen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van CEDIN; 4.4.6: de in/op DrieDee Online voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van DrieDee Online of enige verwijzing naar CEDIN, te wijzigen of te verwijderen; 4.4.7: DrieDee Online anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigen daarbij inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever is toegestaan; 4.4.8: zonder gebruiksrecht gebruik te maken van DrieDee Online. Artikel 5 Vergoedingen, facturering en betalingen 5.1 De door CEDIN aan opdrachtgever voor het gebruiksrecht DrieDee Online te betalen vergoeding is gebaseerd op het aantal gebruikers (scholen en/of besturen) en wordt vermeld op de factuur. CEDIN is voor nieuwe versies en/of releases van DrieDee Online gerechtigd haar licentiesysteem, inclusief de prijzen, te wijzigen 5.2 Indien opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het recht tot verlenging van het gebruik van DrieDee Online, zal CEDIN opdrachtgever hiervoor jaarlijks factureren. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks door CEDIN in juni vastgesteld en zal op de internet servicepagina voor het computerprogramma DrieDee Online gepubliceerd worden. 5.3 De vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na verzenddatum van de daarop betrekking hebbende factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanmaning, gehouden tot vergoeding tot de wettelijke rente op het openstaande bedrag. 5.4 Indien opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij tevens gehouden tot vergoeding van CEDIN van alle redelijke kosten die deze voor bedoelde aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt. 5.5 Als opdrachtgever binnen 30 dagen na verzenddatum van de daarop betrekking hebbende factuur niet heeft betaald, zal CEDIN opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en zal CEDIN de toegang tot DrieDee Online blokkeren. 5.6 Op verzoek van opdrachtgever kan de toegang tot DrieDee Online, welke conform artikel 5.5 geblokkeerd is, binnen drie (3) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van openstaande vergoedingen, vermeerderd met extra vergoedingen conform artikel 5.3 en 5.4. Artikel 6 Verplichtingen van de leverancier 4

5 6.1 CEDIN staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een momentopname (kopie) wordt gemaakt van de in DrieDee Online aanwezige gegeven. Deze kopie wordt alleen gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij CEDIN(bijvoorbeeld in geval van calamiteiten). Deze kopie wordt niet aan opdrachtgever verstrekt. 6.2 CEDIN staat ervoor in dat de gegevens die opdrachtgever via DrieDee Online heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers. 6.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 9, 16, 17 en artikel 18 zal CEDIN geen gegevens inzien die opdrachtgever in DrieDee Online heeft geplaatst, en stelt CEDIN geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen van CEDIN), tenzij CEDIN hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Artikel 7 Verplichtingen en medewerking opdrachtgever 7.1 Opdrachtgever zal een wijziging in haar elektronische adresgegevens ( ) onmiddellijk per mail doorgeven aan CEDIN. 7.2 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de DrieDee Online overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden Cedin B.V. niet nakomt, mag CEDIN de toegang tot het gebruik van DrieDee Online door de gebruikers genoemd in de met opdrachtgever gesloten DrieDee Online overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging blokkeren zoals aangegeven in artikel Opdrachtgever zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van DrieDee Online. 7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van DrieDee Online gebruikte apparatuur en software voldoen aan de systeemeisen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het treffen van nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. 7.5 Opdrachtgever zal CEDIN alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan CEDIN van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die CEDIN nodig heeft voor de instandhouding van DrieDee Online diensten. Artikel 8 Gegevens 8.1 De gegevens die de opdrachtgever via DrieDee Online heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door CEDIN ingeschakelde derde staat. 8.2 Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. 8.3 Opdrachtgever dient zelf regelmatig via DrieDee Online een back-up in pdf-vorm te maken middels de pdf-mogelijkheden en deze buiten DrieDee Online op te slaan. CEDIN is in geen enkel geval aansprakelijk voor de kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg) schade van opdrachtgever. 8.4 Tot drie (3) maanden na het einde van de DrieDee Online overeenkomst kan Opdrachtgever CEDIN verzoeken om de DrieDee Online overeenkomst te her activeren vanaf het moment dat de eerste betaling van de vergoeding met betrekking tot de her activering is ontvangen. Na her activering heeft opdrachtgever weer inzicht in zijn gegevens zoals die ten tijde van de beëindiging in de momentopname zoals omschreven in artikel 6.1 waren opgenomen. 8.5 CEDIN geeft geen gehoor aan het in dit artikel 8.4 bedoelde verzoek indien de vergoeding niet is betaald. 8.6 Op CEDIN rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door opdrachtgever ingevoerde administratie(s) en gegevens. Artikel 9 Ondersteuning 5

6 9.1 Opdrachtgever heeft uitsluitend recht op ondersteuning bij DrieDee Online indien hij een gebruikersrecht heeft. 9.2 De ondersteuning die op basis van het gebruikersrecht wordt geboden betreft uitleg over de werking van het computerprogramma en bestaat in concreto uitsluitend uit de volgende prestaties: ondersteuning per post of ; ondersteuning per telefoon, niet in het weekend en op feestdagen wel in vakanties met uitzondering van de kerstvakantie. 9.3 Ondersteuning omvat niet: diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken; structureel werk zoals het geven van consult of ondersteuning op locatie; koppelingen met software van derden; het op verzoek van opdrachtgever uitbreiden van de functionaliteit van DrieDee online; het converteren van bestanden en/of het terugzetten van back-up bestanden; diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Cedin; support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Cedin; bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan DrieDee Online; ondersteuning voor de internetverbinding; ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemeisen niet ondersteund wordt Ondersteuning mag alleen worden aangevraagd door een gebruiker. 9.4 Gebruiker is gehouden eerst de toepasselijke documentatie te raadplegen en/of vragen in te dienen via de mail, voordat er telefonisch contact wordt opgenomen met Cedin voor ondersteuning. 9.5 In het kader van het leveren van ondersteuning is Cedin gerechtigd de gegevens van de gebruiker, bedoeld in artikel 8, in te zien. Artikel 10 Beschikbaarheid 10.1 CEDIN spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot DrieDee Online CEDIN mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot DrieDee Online en DrieDee Online (tijdelijke) blokkeren of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor de veiligheid en bescherming van de DrieDee Online diensten en de bijbehorende gegevens(opslag), alsook voor (preventief-) onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van DrieDee Online. Dit brengt geen recht op schadevergoeding van opdrachtgever ten opzichte van CEDIN met zich mee CEDIN zal proberen om de termijn tot een minimum te beperken en opdrachtgever op tijd te informeren. Artikel 11 Log-in procedure 11.1 Gebruiker is verplicht de Log-in procedure te volgen CEDIN mag de Log-in procedure naar eigen inzicht aanpassen. CEDIN zal opdrachtgever hiervan op tijd op de hoogte stellen Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in gegevens. De Log-in gegevens zijn niet overdraagbar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de opdrachtgever Gebruikers zijn verplicht de Log-in gegevens volstrekt geheim te houden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in gegevens. Alle handelingen van de gebruikers met betrekking tot de Log-in gegevens zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 6

7 Artikel 12 Gebruik DrieDee Online 12.1 CEDIN geeft opdrachtgever toegang tot de DrieDee Online door middel van het verstrekken van Log-in gegevens die moeten worden ingevoerd op de DrieDee Online Portal CEDIN heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van de opdrachtgever tot DrieDee Online voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik Opdrachtgever staat er voor in dat de gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot DrieDee Online en de daaruit verkregen informatie, terwijl opdrachtgever ook onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de g ebruikers op de Web Applicatie toevoegen en/of wijzigen De door of namens CEDIN via DrieDee Online, de DrieDee Online Portal en/of de Website van Cedin ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen. Artikel 13 Intellectuele eigendom 13.1 De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot DrieDee Online komen uitsluitend toe aan CEDIN. Niets in de overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden CEDIN zal opdrachtgever vrijwaren tegen iedere actie die gegrond is op de bewering dat DrieDee Online inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, en zal de daaruit voortvloeiende kosten en toegekende schadevergoeding betalen mits opdrachtgever binnen 15 dagen nadat een dergelijke actie is aangespannen, CEDIN daarvan schriftelijk in kennis stelt en CEDIN kopieën verstrekt van alle desbetreffende correspondentie en het verweer tegen een dergelijke actie alsmede alle onderhandelingen teneinde tot een schikking te komen, uitsluitend door CEDIN gevoerd zullen worden In het geval dat gebruik van DrieDee Online verboden wordt of dat naar het oordeel van CEDIN een mogelijkheid bestaat dat een voorgenoemde actie wordt aangespannen, heeft CEDIN het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening voor de opdrachtgever hetzij het recht op gebruik van DrieDee Online verwerven hetzij DrieDee Online vervangen of wijzigen zodanig dat deze op gelijke wijze bruikbaar is en niet langer inbreukmakend als hiervoor bedoeld CEDIN is niet aansprakelijk voor een actie die gebaseerd is op de combinatie, de bediening of het gebruik van DrieDee Online met het computersysteem of programmatuur die niet verstrekt of schriftelijk aanbevolen is door CEDIN, of door onjuist gebruik van DrieDee Online of gebruik op een niet in de documentatie omschreven wijze, of een aanpassing van DrieDee Online of de DrieDee Online Portal die door een andere (rechts)persoon dan CEDIN is doorgevoerd, of het opvolgen door CEDIN van de uitdrukkelijke instructies van opdrachtgever, tenzij CEDIN hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Artikel 14 Aansprakelijkheid 14.1 CEDIN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het niet of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van CEDIN, werknemers van CEDIN of derden waarvan CEDIN zich bedient, zulks tot een maximum bedrag van het aankoopbedrag CEDIN is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van, door of ten behoeve van opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op DrieDee Online Voorts is CEDIN niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door opdrachtgever verwerkte databestanden van andere databestanden dan de door CEDIN geleverde databestanden aan opdrachtgever. 7

8 14.4 CEDIN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van DrieDee Online en /of de DrieDee Online portal CEDIN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook gelden door opdrachtgever die verband houdt met het (niet) functioneren van programmatuur van opdrachtgever of van derden, van apparatuur van opdrachtgever, CEDIN of derden, of van internetverbindingen van opdrachtgever, CEDIN of derden Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat DrieDee Online of de DrieDee Online Portal nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld Opdrachtgever vrijwaart CEDIN voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de DrieDee Online overeenkomst of de Algemene Voorwaarden Cedin B.V., tenzij opdrachtgever deze aanspraken ten opzichte van CEDIN met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden De aansprakelijkheid van CEDIN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts als opdrachtgever CEDIN onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk (per brief of elektronisch) in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en CEDIN na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als opdrachtgever geen maatregelen neemt om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) als opdrachtgever nalaat CEDIN zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien. Artikel 15 Overmacht 15.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt Van overmacht aan de zijde van CEDIN is onder meer sprake in geval van het niet voldoen van derden aan hun verplichtingen jegens CEDIN Als een partij door overmacht tekortkomt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst kan de wederpartij, indien vaststaat dat nakoming onmogelijk zal zijn, dan wel na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn, de overeenkomst per brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Artikel 16 Privacy 16.1 Voor zover opdrachtgever met gebruikmaking van de DrieDee Online of de DrieDee Online Portal persoonsgegevens verwerkt, is opdrachtgever daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. CEDIN zal de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van opdrachtgever en volgens de instructies 8

9 van opdrachtgever, waaronder mede begrepen het bepaalde in de DrieDee Online Overeenkomst Opdrachtgever vrijwaart CEDIN voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de DrieDee Online Overeenkomst tussen CEDIN en opdrachtgever en/of de door opdrachtgever in het kader van de DrieDee Online Overeenkomst verwerkte gegevens die tegen opdrachtgever mochten worden ingesteld wegens een niet aan CEDIN toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 16.4CEDIN mag delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van artikel 17.1, waarbij CEDIN verantwoordelijk blijft voor de naleving van de DrieDee Online Overeenkomst. 16.5CEDIN ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de DrieDee Online Overeenkomst en de DrieDee licentieovereenkomst. Artikel 17 Gegevens gebruikers 17.1Opdrachtgever geeft CEDIN toestemming om de in DrieDee Online opgenomen en ingevoerde gegevens intern te gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor doeleinden als bepaald in artikel 17.2 van deze DrieDee Online licentieovereenkomst. Opdrachtgever kan deze toestemming te allen tijde via de Web Applicatie intrekken. 17.2Tevens mag CEDIN gegevens, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, die opdrachtgever of zijn gebruiker in de Web applicatie plaatst gebruiken voor externe analyse doeleinden, waarbij deze gegevens door CEDIN geanonimiseerd zullen worden. Artikel 18 Geheimhouding 18.1 Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de informatie die aan partijen bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden, een strikt vertrouwelijk karakter dragen Tot de vertrouwelijke informatie is niet limitatief te rekenen het DrieDee Online zelf en de gegevens welke met DrieDee Online worden verwerkt, afkomstig van opdrachtgever Partijen zullen zich onthouden van (medewerking aan) publicaties waaruit het bestaan en/of de inhoud van de onderlinge relatie blijkt, tenzij partijen hiervoor vooraf schriftelijk elkaar toestemming geven. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan Partijen zullen op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift noch anderszins de informatie die hun bekend wordt, aan derden bekend maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke wederzijdse toestemming. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst, als na afloop daarvan Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de verplichtingen genoemd in dit Artikel 18 zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Artikel 19 Toepasselijk recht, geschillen en slotbepalingen 19.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van rechtbank Noord-Nederland, tenzij partijen in overeenstemming gebruik maken van een alternatieve wijze van geschillenbeslechting Geschillen zullen onmiddellijk na het ontstaan door werknemers en/of andere medewerkers van partijen ter kennis van hun management worden gebracht. Een geschil bestaat indien een der partijen zulks schriftelijk aan de andere partij meldt, waarbij het geschil helder omschreven moet worden. 9

10 19.3 Voordat een der partijen een geschil aan de rechter, mediator of arbiter ter beoordeling voorlegt, zullen partijen op managementniveau het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen Gedurende de onderhandelingen of de behandeling van het geschil zullen partijen doorwerken aan de hand van de door CEDIN gegeven uitleg van de gemaakte afspraken In geval van een geschil over de interpretatie van de overeengekomen specificaties zullen partijen hun geschil voor bindend advies voorleggen aan één (1) onafhankelijke derde en het geschil niet aan de rechter voorleggen Indien de inhoud van de overeenkomst (inclusief eventuele bijlagen) in tegenspraak is met hetgeen in de Algemene Voorwaarden is vermeld, prevaleert het gestelde in de overeenkomst Indien de inhoud van (één van) de bijlagen in tegenspraak is met hetgeen in de overeenkomst is vermeld, prevaleert het gestelde in de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de betreffende Bijlage(n) Wijzigingen in de overeenkomst dan wel wijzigingen in de bijlagen ervan zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen door daartoe bevoegde bestuursleden, werknemers en/of andere medewerkers van partijen Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of hun rechtsgeldigheid hebben verloren, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn of hun rechtsgeldigheid verliezen in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, op zodanige wijze dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel in stand blijft Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen Bovengenoemde bepalingen blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht. 10

een serviceabonnement voor minimaal één (1) jaar wenst af te nemen;

een serviceabonnement voor minimaal één (1) jaar wenst af te nemen; Licentieovereenkomst en serviceabonnement voor het webbased computerprogramma KWINTOO Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen, Opdrachtgever, en CEDIN B.V, in het vervolg CEDIN, gevestigd

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid taxiid b.v. Amsterdam The Netherlands KvK nr.: 52397297, BTW nr.:187823662b01 1 ALGEMEEN 1.1 Op de levering van

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden Crops Online Voorwaarden Versie februari 2014 Artikel 1: Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Crops Online Voorwaarden en in de Crops Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Patiëntenreview Voorwaarden en in de Patiëntenreview Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Brixxs Software Voorwaarden

Brixxs Software Voorwaarden Brixxs Software Voorwaarden Datum: 4 september 2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Brixxs Software Voorwaarden de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze ArtWin Online Voorwaarden en in de ArtWin Online Overeenkomst de volgende definities: Dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Twiga B.V. versie 5 april 2015

Algemene voorwaarden Twiga B.V. versie 5 april 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door Twiga B.V. gevestigd te Ede (KvK: 09167431) handelend onder de naam Twiga Credit Management en zien op het bezoeken van de website

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities: Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities: a) Vertrouwelijke Informatie : de vertrouwelijke

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: cmember leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: Afnemer: een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie