Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE"

Transcriptie

1 Licentieovereenkomst en serviceabonnement voor het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (DRIEDEE ONLINE) Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen, Opdrachtgever, en CEDIN B.V, in het vervolg CEDIN, gevestigd te Drachten. Hierna gezamenlijk te noemen Partijen. Overwegende dat: Opdrachtgever van CEDIN een gebruiksrecht wenst te verkrijgen voor het gebruik van het DrieDee Online ten behoeve van een personal computer dan wel een computernetwerk, als ook; een serviceabonnement voor minimaal één (1) schooljaar wenst af te nemen; CEDIN bereid en bevoegd is het Gebruiksrecht en de bijbehorende ondersteuning aan opdrachtgever te verlenen; partijen in de onderhavige overeenkomst een aantal voorwaarden wensen vast te leggen, die op hun relatie van toepassing zijn. Inhoud overeenkomst: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Definities Gebruiksrecht Inwerkingtreding, looptijd en verlenging overeenkomst Reikwijdte van het gebruiksrecht Vergoedingen, facturering en betaling Verplichtingen van de leverancier Verplichtingen en medewerking opdrachtgever Gegevens Ondersteuning Beschikbaarheid Log-in procedure Gebruik DrieDee Online Intellectuele eigendom Aansprakelijkheid Overmacht Privacy Gegevens gebruikers Geheimhouding Toepasselijk recht, geschillen en slotbepalingen 1. Artikel 1 Definities Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiksrecht: het beperkte recht voor onbepaalde tijd dat CEDIN tegen voorafgaande betaling aan opdrachtgever verleent om het computerprogramma DrieDee Online te gebruiken. Het gebruiksrecht omvat mede de door CEDIN aan opdrachtgever ter beschikking te stellen documentatie over het computerprogramma DrieDee Online. 1.2 Opdrachtgever: de onderwijsinstelling die het gebruiksrecht afneemt. Het gebruiksrecht wordt verleend per fysieke locatie van de onderwijsinstelling. Leerkrachten in loondienst (hierna te noemen: gebruiker) bij de onderwijsinstelling terzake hebben tevens het recht tot thuisgebruik van het computerprogramma DrieDee Online. 1

2 1.3 Ondersteuning: de ondersteuning aan opdrachtgever die CEDIN op basis van het serviceabonnement geeft over de werking van het computerprogramma DrieDee Online door middel van het telefonisch en per beantwoorden van vragen van opdrachtgever. 1.4 DrieDee Online: de webapplicatie DrieDee Online. Doel van het programma is dat Er structurele aandacht ontstaat voor opbrengsten van het onderwijs. In het programma worden opbrengsten ingevoerd, zodat deze op doelmatige wijze kunnen worden geanalyseerd op leerrendement. Op die manier wordt de gebruiker instaat gesteld door gerichte acties de onderwijsprocessen bij te sturen en daarmee de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs te verhogen. 1.5 Het programma biedt op drie niveaus functionaliteit: Bestuursniveau: Early warning system voor alle deelnemende scholen: Kengetallen eind- en tussenopbrengsten; Meerjaren trendanalyses; Signalering risico s kwaliteitszorg, onderwijsleerproces en leerlingzorg en communicatie; Ondersteuning bestuur bij analyse gegevens Schoolniveau: Kwaliteitszorg en verantwoording van: Opbrengsten rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling; Trendanalyses eindopbrengsten (eindtoets); Trendanalyses opbrengsten LVS toetsen voor taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling; Meerjarig trendanalyses; Horizontale en verticale verantwoording met schooljaarverslag Groepsniveau: Doelen voor rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling vastleggen Doelen van opbrengsten van het groepsplan in relatie brengen tot schooldoelen. Evalueren groepsresultaat groepsplan Relatie met trendanalyses en groepsanalyses Reflectie op eigen handelen. 1.6 Computersysteem: de computerapparatuur inclusief de daarbij horende (systeem)programmatuur waarop het Computerprogramma leerling- en onderwijsvolgsysteem door opdrachtgever kan worden gebruikt. 1.7 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van CEDIN van gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. 1.8 Licentieovereenkomst: deze overeenkomst voor gebruik van en ondersteuning bij het DrieDee Online, met eventuele bijlagen. 1.9 School/scholen: de school/scholen genoemd in de overeenkomst DrieDee Online Bestuur/besturen: het bestuur/de besturen genoemd in de overeenkomst DrieDee Online. Artikel 2 Gebruiksrecht 2.1 CEDIN verleent hierbij aan opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrecht, welk recht opdrachtgever hierbij aanvaardt, voor DrieDee Online voor de duur van de overeenkomst en onder hierna te noemen voorwaarden te gebruiken ten behoeve van de school/scholen genoemd in de overeenkomst, als ook ten behoeve van eventuele bijstellingen die tijdens de DrieDee Online overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt ook het recht in de bij DrieDee Online behorende documentatie te gebruiken. 2.2 Het gebruiksrecht begint op het moment dat de DrieDee Online Overeenkomst tot stand is gekomen. 2

3 2.3 Opdrachtgever zal DrieDee Online en de DrieDee Online Portal slechts gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Cedin BV. 2.4 CEDIN mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in DrieDee Online. Cedin zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van DrieDee Online, één en ander naar oordeel van Cedin. 2.5 Het is CEDIN toegestaan technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen misbruik van DrieDee Online, daaronder mede te verstaan illegale distributie en illegaal gebruik. 2.6 Indien opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst niet wenst te aanvaarden, wordt geen gebruiksrecht en ondersteuning verleend. 2.7 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door CEDIN uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 3 Inwerkingtreding, looptijd overeenkomst en verlenging gebruiksrecht 3.1 Het gebruiksrecht op het computerprogramma DrieDee Online wordt voor één schooljaar verleend en gaat na ontvangst van betaling in op 1 augustus van het lopende schooljaar. Het opdrachtgeversrecht is beperkt tot de normale bedrijfsuitoefening van opdrachtgever. 3.2 Het gebruiksrecht wordt telkens stilzwijgend - automatisch - voor de duur een schooljaar verlengd, tenzij de opdrachtgever het serviceabonnement vóór 1 juli van het lopende schooljaar schriftelijk (per brief of elektronisch) opzegt. 3.3 Bij beëindiging van de DrieDee Online overeenkomst heeft opdrachtgever tot en met 31 juli van het lopende schooljaar het recht zijn gegevens in pdf te downloaden. 3.4 CEDIN mag de DrieDee Online overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat de Opdrachtgever aan Cedin meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat Cedin uit de omstandigheden moet afleiden dat de opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 3.5 Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichten door de opdrachtgever heeft Cedin te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot DrieDee Online te blokkeren. 3.6 CEDIN is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van beëindiging als beschreven in artikel 3.3, 3.4 en Bij beëindiging van de DrieDee Online overeenkomst zal de opdrachtgever geen toegang meer hebben tot DrieDee Online en de eigen gegevens daarin. Cedin zal bij beëindiging van de DrieDee Online overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan opdrachtgever terugbetalen. 3.8 De looptijd van de DrieDee Online overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsten van bijstellingen door opdrachtgever. 3.9 Opzegging van een deel van de DrieDee Online overeenkomst door opdrachtgever is alleen mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere scholen en/of besturen betreft en de opzegging schriftelijk geschiedt. Opdrachtgever moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke gebruikers (scholen en/of besturen) opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 3.2 is hierop van toepassing De deelopzegging conform artikel 3.9 heeft niet geldig plaatsgevonden als opdrachtgever niet heeft aangegeven welke specifieke gebruikers opgezegd dienen te worden. Zolang opdrachgever niet (tijdig) aangeeft welke gebruikers opgezegd dienen te worden, moet opdrachtgever voor deze gebruikers de jaarlijkse vergoeding betalen. Artikel 4 Reikwijdte van het gebruiksrecht 4.1 Opdrachtgever mag niet toestaan dat DrieDee Online wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts)persoon dan opdrachtgever en haar medewerkers. 3

4 4.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan DrieDee Online te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de DrieDee Overeenkomst en/of Bijstellingen overeengekomen aantal scholen en/of bestuurders. 4.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de DrieDee Online overeenkomst of de Algemene Cedin Voorwaarden over te dragen aan derden. 4.4 Het is opdrachtgever verboden: 4.4.1: de technische en organisatorische beveiliging van DrieDee Online te doorbreken in de ruimste zin van het woord, daaronder mede begrepen het omzeilen van de beveiliging en/of het gebruik maken van valse codes; 4.4.2: het gehele of delen van DrieDee Online dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen; 4.4.3: uitvoering, transmissie of opslag van DrieDee Online te plegen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van CEDIN; 4.4.4: DrieDee Online te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; 4.4.5: conversie te plegen en storingen op te heffen, niet veroorzaakt door het in gebruik gegeven computerprogramma DrieDee Online, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van CEDIN; 4.4.5: trainingen, opleidingen en educatie met DrieDee Online ten behoeve van derde(n) te verzorgen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van CEDIN; 4.4.6: de in/op DrieDee Online voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van DrieDee Online of enige verwijzing naar CEDIN, te wijzigen of te verwijderen; 4.4.7: DrieDee Online anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigen daarbij inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever is toegestaan; 4.4.8: zonder gebruiksrecht gebruik te maken van DrieDee Online. Artikel 5 Vergoedingen, facturering en betalingen 5.1 De door CEDIN aan opdrachtgever voor het gebruiksrecht DrieDee Online te betalen vergoeding is gebaseerd op het aantal gebruikers (scholen en/of besturen) en wordt vermeld op de factuur. CEDIN is voor nieuwe versies en/of releases van DrieDee Online gerechtigd haar licentiesysteem, inclusief de prijzen, te wijzigen 5.2 Indien opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het recht tot verlenging van het gebruik van DrieDee Online, zal CEDIN opdrachtgever hiervoor jaarlijks factureren. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks door CEDIN in juni vastgesteld en zal op de internet servicepagina voor het computerprogramma DrieDee Online gepubliceerd worden. 5.3 De vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na verzenddatum van de daarop betrekking hebbende factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanmaning, gehouden tot vergoeding tot de wettelijke rente op het openstaande bedrag. 5.4 Indien opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij tevens gehouden tot vergoeding van CEDIN van alle redelijke kosten die deze voor bedoelde aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt. 5.5 Als opdrachtgever binnen 30 dagen na verzenddatum van de daarop betrekking hebbende factuur niet heeft betaald, zal CEDIN opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en zal CEDIN de toegang tot DrieDee Online blokkeren. 5.6 Op verzoek van opdrachtgever kan de toegang tot DrieDee Online, welke conform artikel 5.5 geblokkeerd is, binnen drie (3) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van openstaande vergoedingen, vermeerderd met extra vergoedingen conform artikel 5.3 en 5.4. Artikel 6 Verplichtingen van de leverancier 4

5 6.1 CEDIN staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een momentopname (kopie) wordt gemaakt van de in DrieDee Online aanwezige gegeven. Deze kopie wordt alleen gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij CEDIN(bijvoorbeeld in geval van calamiteiten). Deze kopie wordt niet aan opdrachtgever verstrekt. 6.2 CEDIN staat ervoor in dat de gegevens die opdrachtgever via DrieDee Online heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers. 6.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 9, 16, 17 en artikel 18 zal CEDIN geen gegevens inzien die opdrachtgever in DrieDee Online heeft geplaatst, en stelt CEDIN geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen van CEDIN), tenzij CEDIN hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Artikel 7 Verplichtingen en medewerking opdrachtgever 7.1 Opdrachtgever zal een wijziging in haar elektronische adresgegevens ( ) onmiddellijk per mail doorgeven aan CEDIN. 7.2 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de DrieDee Online overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden Cedin B.V. niet nakomt, mag CEDIN de toegang tot het gebruik van DrieDee Online door de gebruikers genoemd in de met opdrachtgever gesloten DrieDee Online overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging blokkeren zoals aangegeven in artikel Opdrachtgever zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van DrieDee Online. 7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van DrieDee Online gebruikte apparatuur en software voldoen aan de systeemeisen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het treffen van nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. 7.5 Opdrachtgever zal CEDIN alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan CEDIN van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die CEDIN nodig heeft voor de instandhouding van DrieDee Online diensten. Artikel 8 Gegevens 8.1 De gegevens die de opdrachtgever via DrieDee Online heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door CEDIN ingeschakelde derde staat. 8.2 Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. 8.3 Opdrachtgever dient zelf regelmatig via DrieDee Online een back-up in pdf-vorm te maken middels de pdf-mogelijkheden en deze buiten DrieDee Online op te slaan. CEDIN is in geen enkel geval aansprakelijk voor de kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg) schade van opdrachtgever. 8.4 Tot drie (3) maanden na het einde van de DrieDee Online overeenkomst kan Opdrachtgever CEDIN verzoeken om de DrieDee Online overeenkomst te her activeren vanaf het moment dat de eerste betaling van de vergoeding met betrekking tot de her activering is ontvangen. Na her activering heeft opdrachtgever weer inzicht in zijn gegevens zoals die ten tijde van de beëindiging in de momentopname zoals omschreven in artikel 6.1 waren opgenomen. 8.5 CEDIN geeft geen gehoor aan het in dit artikel 8.4 bedoelde verzoek indien de vergoeding niet is betaald. 8.6 Op CEDIN rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door opdrachtgever ingevoerde administratie(s) en gegevens. Artikel 9 Ondersteuning 5

6 9.1 Opdrachtgever heeft uitsluitend recht op ondersteuning bij DrieDee Online indien hij een gebruikersrecht heeft. 9.2 De ondersteuning die op basis van het gebruikersrecht wordt geboden betreft uitleg over de werking van het computerprogramma en bestaat in concreto uitsluitend uit de volgende prestaties: ondersteuning per post of ; ondersteuning per telefoon, niet in het weekend en op feestdagen wel in vakanties met uitzondering van de kerstvakantie. 9.3 Ondersteuning omvat niet: diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken; structureel werk zoals het geven van consult of ondersteuning op locatie; koppelingen met software van derden; het op verzoek van opdrachtgever uitbreiden van de functionaliteit van DrieDee online; het converteren van bestanden en/of het terugzetten van back-up bestanden; diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Cedin; support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Cedin; bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan DrieDee Online; ondersteuning voor de internetverbinding; ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemeisen niet ondersteund wordt Ondersteuning mag alleen worden aangevraagd door een gebruiker. 9.4 Gebruiker is gehouden eerst de toepasselijke documentatie te raadplegen en/of vragen in te dienen via de mail, voordat er telefonisch contact wordt opgenomen met Cedin voor ondersteuning. 9.5 In het kader van het leveren van ondersteuning is Cedin gerechtigd de gegevens van de gebruiker, bedoeld in artikel 8, in te zien. Artikel 10 Beschikbaarheid 10.1 CEDIN spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot DrieDee Online CEDIN mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot DrieDee Online en DrieDee Online (tijdelijke) blokkeren of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor de veiligheid en bescherming van de DrieDee Online diensten en de bijbehorende gegevens(opslag), alsook voor (preventief-) onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van DrieDee Online. Dit brengt geen recht op schadevergoeding van opdrachtgever ten opzichte van CEDIN met zich mee CEDIN zal proberen om de termijn tot een minimum te beperken en opdrachtgever op tijd te informeren. Artikel 11 Log-in procedure 11.1 Gebruiker is verplicht de Log-in procedure te volgen CEDIN mag de Log-in procedure naar eigen inzicht aanpassen. CEDIN zal opdrachtgever hiervan op tijd op de hoogte stellen Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in gegevens. De Log-in gegevens zijn niet overdraagbar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de opdrachtgever Gebruikers zijn verplicht de Log-in gegevens volstrekt geheim te houden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in gegevens. Alle handelingen van de gebruikers met betrekking tot de Log-in gegevens zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 6

7 Artikel 12 Gebruik DrieDee Online 12.1 CEDIN geeft opdrachtgever toegang tot de DrieDee Online door middel van het verstrekken van Log-in gegevens die moeten worden ingevoerd op de DrieDee Online Portal CEDIN heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van de opdrachtgever tot DrieDee Online voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik Opdrachtgever staat er voor in dat de gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot DrieDee Online en de daaruit verkregen informatie, terwijl opdrachtgever ook onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de g ebruikers op de Web Applicatie toevoegen en/of wijzigen De door of namens CEDIN via DrieDee Online, de DrieDee Online Portal en/of de Website van Cedin ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen. Artikel 13 Intellectuele eigendom 13.1 De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot DrieDee Online komen uitsluitend toe aan CEDIN. Niets in de overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden CEDIN zal opdrachtgever vrijwaren tegen iedere actie die gegrond is op de bewering dat DrieDee Online inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, en zal de daaruit voortvloeiende kosten en toegekende schadevergoeding betalen mits opdrachtgever binnen 15 dagen nadat een dergelijke actie is aangespannen, CEDIN daarvan schriftelijk in kennis stelt en CEDIN kopieën verstrekt van alle desbetreffende correspondentie en het verweer tegen een dergelijke actie alsmede alle onderhandelingen teneinde tot een schikking te komen, uitsluitend door CEDIN gevoerd zullen worden In het geval dat gebruik van DrieDee Online verboden wordt of dat naar het oordeel van CEDIN een mogelijkheid bestaat dat een voorgenoemde actie wordt aangespannen, heeft CEDIN het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening voor de opdrachtgever hetzij het recht op gebruik van DrieDee Online verwerven hetzij DrieDee Online vervangen of wijzigen zodanig dat deze op gelijke wijze bruikbaar is en niet langer inbreukmakend als hiervoor bedoeld CEDIN is niet aansprakelijk voor een actie die gebaseerd is op de combinatie, de bediening of het gebruik van DrieDee Online met het computersysteem of programmatuur die niet verstrekt of schriftelijk aanbevolen is door CEDIN, of door onjuist gebruik van DrieDee Online of gebruik op een niet in de documentatie omschreven wijze, of een aanpassing van DrieDee Online of de DrieDee Online Portal die door een andere (rechts)persoon dan CEDIN is doorgevoerd, of het opvolgen door CEDIN van de uitdrukkelijke instructies van opdrachtgever, tenzij CEDIN hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Artikel 14 Aansprakelijkheid 14.1 CEDIN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het niet of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van CEDIN, werknemers van CEDIN of derden waarvan CEDIN zich bedient, zulks tot een maximum bedrag van het aankoopbedrag CEDIN is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van, door of ten behoeve van opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op DrieDee Online Voorts is CEDIN niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door opdrachtgever verwerkte databestanden van andere databestanden dan de door CEDIN geleverde databestanden aan opdrachtgever. 7

8 14.4 CEDIN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van DrieDee Online en /of de DrieDee Online portal CEDIN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook gelden door opdrachtgever die verband houdt met het (niet) functioneren van programmatuur van opdrachtgever of van derden, van apparatuur van opdrachtgever, CEDIN of derden, of van internetverbindingen van opdrachtgever, CEDIN of derden Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat DrieDee Online of de DrieDee Online Portal nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld Opdrachtgever vrijwaart CEDIN voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de DrieDee Online overeenkomst of de Algemene Voorwaarden Cedin B.V., tenzij opdrachtgever deze aanspraken ten opzichte van CEDIN met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden De aansprakelijkheid van CEDIN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts als opdrachtgever CEDIN onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk (per brief of elektronisch) in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en CEDIN na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als opdrachtgever geen maatregelen neemt om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) als opdrachtgever nalaat CEDIN zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien. Artikel 15 Overmacht 15.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt Van overmacht aan de zijde van CEDIN is onder meer sprake in geval van het niet voldoen van derden aan hun verplichtingen jegens CEDIN Als een partij door overmacht tekortkomt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst kan de wederpartij, indien vaststaat dat nakoming onmogelijk zal zijn, dan wel na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn, de overeenkomst per brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Artikel 16 Privacy 16.1 Voor zover opdrachtgever met gebruikmaking van de DrieDee Online of de DrieDee Online Portal persoonsgegevens verwerkt, is opdrachtgever daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. CEDIN zal de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van opdrachtgever en volgens de instructies 8

9 van opdrachtgever, waaronder mede begrepen het bepaalde in de DrieDee Online Overeenkomst Opdrachtgever vrijwaart CEDIN voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de DrieDee Online Overeenkomst tussen CEDIN en opdrachtgever en/of de door opdrachtgever in het kader van de DrieDee Online Overeenkomst verwerkte gegevens die tegen opdrachtgever mochten worden ingesteld wegens een niet aan CEDIN toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 16.4CEDIN mag delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van artikel 17.1, waarbij CEDIN verantwoordelijk blijft voor de naleving van de DrieDee Online Overeenkomst. 16.5CEDIN ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de DrieDee Online Overeenkomst en de DrieDee licentieovereenkomst. Artikel 17 Gegevens gebruikers 17.1Opdrachtgever geeft CEDIN toestemming om de in DrieDee Online opgenomen en ingevoerde gegevens intern te gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor doeleinden als bepaald in artikel 17.2 van deze DrieDee Online licentieovereenkomst. Opdrachtgever kan deze toestemming te allen tijde via de Web Applicatie intrekken. 17.2Tevens mag CEDIN gegevens, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, die opdrachtgever of zijn gebruiker in de Web applicatie plaatst gebruiken voor externe analyse doeleinden, waarbij deze gegevens door CEDIN geanonimiseerd zullen worden. Artikel 18 Geheimhouding 18.1 Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de informatie die aan partijen bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden, een strikt vertrouwelijk karakter dragen Tot de vertrouwelijke informatie is niet limitatief te rekenen het DrieDee Online zelf en de gegevens welke met DrieDee Online worden verwerkt, afkomstig van opdrachtgever Partijen zullen zich onthouden van (medewerking aan) publicaties waaruit het bestaan en/of de inhoud van de onderlinge relatie blijkt, tenzij partijen hiervoor vooraf schriftelijk elkaar toestemming geven. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan Partijen zullen op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift noch anderszins de informatie die hun bekend wordt, aan derden bekend maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke wederzijdse toestemming. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst, als na afloop daarvan Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de verplichtingen genoemd in dit Artikel 18 zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Artikel 19 Toepasselijk recht, geschillen en slotbepalingen 19.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van rechtbank Noord-Nederland, tenzij partijen in overeenstemming gebruik maken van een alternatieve wijze van geschillenbeslechting Geschillen zullen onmiddellijk na het ontstaan door werknemers en/of andere medewerkers van partijen ter kennis van hun management worden gebracht. Een geschil bestaat indien een der partijen zulks schriftelijk aan de andere partij meldt, waarbij het geschil helder omschreven moet worden. 9

10 19.3 Voordat een der partijen een geschil aan de rechter, mediator of arbiter ter beoordeling voorlegt, zullen partijen op managementniveau het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen Gedurende de onderhandelingen of de behandeling van het geschil zullen partijen doorwerken aan de hand van de door CEDIN gegeven uitleg van de gemaakte afspraken In geval van een geschil over de interpretatie van de overeengekomen specificaties zullen partijen hun geschil voor bindend advies voorleggen aan één (1) onafhankelijke derde en het geschil niet aan de rechter voorleggen Indien de inhoud van de overeenkomst (inclusief eventuele bijlagen) in tegenspraak is met hetgeen in de Algemene Voorwaarden is vermeld, prevaleert het gestelde in de overeenkomst Indien de inhoud van (één van) de bijlagen in tegenspraak is met hetgeen in de overeenkomst is vermeld, prevaleert het gestelde in de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de betreffende Bijlage(n) Wijzigingen in de overeenkomst dan wel wijzigingen in de bijlagen ervan zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen door daartoe bevoegde bestuursleden, werknemers en/of andere medewerkers van partijen Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of hun rechtsgeldigheid hebben verloren, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn of hun rechtsgeldigheid verliezen in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, op zodanige wijze dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel in stand blijft Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen Bovengenoemde bepalingen blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht. 10

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie