Sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp bij dierziekten crises Inventarisatie en verbeterpunten voor crises draaiboeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp bij dierziekten crises Inventarisatie en verbeterpunten voor crises draaiboeken"

Transcriptie

1 Sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp bij dierziekten crises Inventarisatie en verbeterpunten voor crises draaiboeken Petra Welboren Dineke van Zwieten Theo Janssen Expertisecentrum LNV, oktober 2003

2 2003 Expertisecentrum LNV, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Rapport EC-LNV nr. 2003/240 Ede, 2003 Teksten mogen alleen worden overgenomen met bronvermelding. Deze uitgave kan schriftelijk of per worden besteld bij het Expertisecentrum LNV onder vermelding van code 2003/240 en het aantal exemplaren. Oplage 75 exemplaren Samenstelling Dineke van Zwieten en Petra Welboren Druk Productie Ministerie van LNV, directie IFA/Bedrijfsuitgeverij Expertisecentrum LNV Bedrijfsvoering/Vormgeving en Presentatie Bezoekadres : Horapark, Bennekomseweg 41 Postadres : Postbus 482, 6710 BL Ede Telefoon : Fax :

3 Voorwoord De Nederlandse veehouderij is in de afgelopen jaren door verschillende dierziektencrises getroffen: Klassieke Varkenspest (1997), Mond en Klauwzeer (2001) en zeer recent nog Aviaire Influenza (2003). Het Ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van deze dierziekten, waarbij ze gebruikt maakt van diverse hand- en draaiboeken dierziektencrisisbestrijding. Deze draaiboeken concentreren zich met name op de veterinair-technische aspecten van crisisbeheersing. Deze noodzakelijke doch eenzijdige benadering roept maatschappelijke weerstand op, met name ook vanuit de getroffen ondernemers en hun gezinnen. De ziekte-uitbraken hebben duidelijk gemaakt dat agrariërs en hun gezinnen emotioneel en mentaal enorm geraakt worden door deze crises. LNV beseft dat er meer aandacht nodig is voor de emotionele problemen van getroffen agrariërs en hun gezinnen tijdens en na afloop van een crisis. Op verzoek van de Directie Landbouw heeft het Expertisecentrum LNV gekeken naar de sociaal-emotionele problemen die agrariërs en hun gezinnen parten kunnen spelen, hoe zij dit beleven, welke begeleiding en hulp zij nodig hebben, en op welke manier dit een plek zou kunnen krijgen binnen de crisisdraaiboeken van LNV. Het onderhavige rapport zal benut worden als startnotitie voor de intern binnen LNV te voeren discussies ten behoeve van de aanpassing van de draaiboeken. Velen hebben tijd vrij gemaakt om met de projectgroep te praten en informatie aan te leveren. Hiervoor mijn hartelijke dank. Het terrein van de sociaal emotionele problematiek die met een dierziektecrisis gepaard gaat, is voor LNV nieuw. Het Expertisecentrum LNV hoopt met dit rapport in zijn algemeenheid een bijdrage te kunnen leveren aan de wens van LNV om aandacht te besteden aan de sociale aspecten waarmee ondernemers en hun gezinnen te maken hebben (Vitaal en Samen, LNV Beleidsprogramma ). Drs. R.P. van Brouwershaven Directeur Expertisecentrum LNV

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Aanleiding en aanpak 17 2 Sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp: een verkenning en afbakening Wat wordt verstaan onder sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? Welke categorieën van getroffen agrarische ondernemers zijn te identificeren? Welke problemen ervaren ondernemers in de verschillende crisisfasen? Samenvattend 24 3 Begeleiding en hulp tijdens de MKZ- en de Vogelpest-crisis MKZ Vogelpest Hoe waren de agrarische en reguliere hulpverlening op elkaar afgestemd? Welke andere overheden zijn betrokken bij het verlenen van sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? Samenvattend 34 4 Huidige draaiboeken Hand- en draaiboeken Samenvattend 41 5 Aandacht- en verbeterpunten voor de draaiboeken Algemene aandachtspunten Concrete verbeterpunten draaiboeken 45

6 Bijlage 1 Actoren kaart, afkortingenlijst 47 Bijlage 2 Organisaties; wat doen ze? 49 Bijlage 3 Overzicht draaiboeken 55 Bijlage 4 Literatuurlijst 57 Bijlage 5 Overzicht geïnterviewden en bijgewoonde gesprekken 59

7 Samenvatting Op verzoek van de Directies Kabinet en Landbouw heeft het Expertisecentrum LNV in kaart gebracht welke sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp bij dierziektecrises gewenst is en hoe daarin voorzien wordt, met het oog op het aanpassen van de crisisdraaiboeken. De inventarisatie is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, gesprekken met betrokkenen binnen en buiten LNV en het bestuderen van de draaiboeken van LNV. De samenvatting geeft eerst beknopt de antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen weer en sluit af met algemene aandachtspunten en concrete verbeterpunten voor de draaiboeken. Wat wordt verstaan onder sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? Bij een sociaal emotioneel probleem ervaren mensen een discrepantie tussen een bestaande en gewenste toestand, waarbij er een verstoring optreedt van hun emotionele gemoedsrust. Bij psychosociale problemen spreken we over zwaardere problemen die een sterke weerslag hebben op het innerlijk van mensen. In de hulpverleningspraktijk spreekt men over een glijdende schaal, met sociaal emotionele problemen aan de ene kant en psychosociale problemen aan de andere kant. Kenmerkend voor psychosociale problemen is dat ze een langere periode van opbouw kennen, er meerdere problemen aan ten grondslag liggen en de spreekwoordelijke druppel de emmer doet overlopen. Voor sociaal-emotionele problemen is begeleiding nodig. Deze wordt vooral informeel en op vrijwillige basis geboden door familie, buren, vrienden en vrijwilligers van organisaties als THD-A (Telefonische Hulpdienst voor Agrariërs) en ZOB (Zelforganisatie Bedrijfsbeëindigers). Daarnaast vindt begeleiding plaats door professionals uit de eerste lijn zoals huisartsen, dominees, pastores, maatschappelijk werkers, medewerkers van het SEP Veehouderij (Sociaal Economisch Plan Veehouderij). Bij psychosociale problemen is begeleiding niet genoeg, en is specifieke hulp nodig. In Nederland wordt deze geleverd door de tweede lijnszorg. Deze tweede lijn bestaat uit psychologen, psychiaters en psychotherapeuten (bijvoorbeeld van het RIAGG Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg). Nota bene: In het spraakgebruik worden de begrippen sociaal-emotioneel en psychosociaal wel door elkaar gebruikt. Bovenstaande omschrijving laat echter zien dat er een relevant en hanteerbaar onderscheid te maken valt. Welke subgroepen getroffen agrarische ondernemers zijn te identificeren? Het is lastig om een subgroepen-indeling te hanteren omdat blijkt dat de hulpvraag van agrariërs en hun gezinnen afhankelijk is van de crisisfase, de bedrijfssituatie, persoonskenmerken en de wijze waarop men het beleeft en de problemen uit. Welke problemen op het sociaal-emotionele en psychosociale vlak ervaren de onderscheiden groepen van ondernemers tijdens en vlak na het uitbreken van een dierziektecrisis? Zie onderstaande tabel voor weergave van de sociaal-emotionele hulpvragen per fase van een dierziekten crisis. Expertisecentrum LNV 7

8 Aan wat voor begeleiding en hulp is behoefte bij de verschillende groepen ondernemers gedurende de verschillende stadia van de crisis? Er is behoefte aan informatie, empathie, erkenning, ruimte om het verhaal kwijt te kunnen, een luisterend oor, acute hulp, adviezen (financieel, economisch), duidelijkheid en zekerheid voor de toekomst. Belangrijk is dat begeleiders en hulpverleners goed inspelen op de hulpvrager met oog voor de taal, wereld en cultuur van de hulpvrager. Bekend is dat de afstand tussen de reguliere hulpverleners en de agrarische wereld groot is. Complicerende factor daarin is dat de mentaliteit in de agrarische sector zodanig is dat men liever zelf problemen oplost en geen hulp vraagt. Hoe zag de geboden begeleiding en hulp eruit ten tijde van de MKZ-crisis (2001)? Welke knelpunten en oplossingen zijn te onderkennen? Hoe ziet de geboden begeleiding en hulp eruit ten tijde van de vogelpestcrisis (2003)? Welke knelpunten en oplossingen zijn te onderkennen? In onderstaande tabel staat samenvattend de sociaal-emotionele hulpvraag, en het gewenste en het geleverde aanbod naast elkaar. Het schema maakt een onderscheid tussen hulp gegeven in beide crises en de hulp die ten tijde van de vogelpest nieuw was. Bij het lezen van de tabel dienen een tweetal punten in het achterhoofd gehouden te worden. 1. Verschillende aspecten beïnvloeden de persoonlijke beleving van de crisis, en daarmee de hulpvraag. Dit betekent dat de indeling zoals hier geschetst globaal is, en de zwaarte van de hulpvraag kan verschillen per persoon. 2. In alle fasen van een crisis kunnen acute psychosociale hulpvragen voorkomen. Kijkend naar de tabel zien we dat in de eerste twee fasen van een crisis (uitbreken van de ramp, ruiming bedrijf) de nadruk ligt op het aanbieden van informele hulp, informatie, erkenning en een luisterend oor. In de derde en vierde fase van de crisis (bedrijf ligt stil, bedrijf start weer op) verschuift het accent naar de meer formele hulp en (economische en financiële) adviezen. Het bedrijf start weer op en dit levert vele vragen op. De verschuiving in soort hulp betekent niet dat de crisis verwerkt is en er geen sociaal emotionele hulpvragen zijn. SEBA (project Sociaal Emotionele Begeleiding Agrariërs) traint bijvoorbeeld de omgeving van de agrariërs om signalen op te vangen die wijzen naar dit soort problemen. Tijdens de bestrijding van de vogelpest waren een aantal zaken nieuw, vergeleken met de MKZ crisis. - Het RIC (Regionaal Informatie Centrum), als onderdeel van het RCC (Regionaal Coördinatie Centrum). Dit heeft positief gewerkt. - Het LNV-Loket bestond nog niet tijdens de MKZ, heeft positief gewerkt. - Buddies (NOP Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders, in samenwerking met LTO-Nederland). - SEBA (MKZ crisis viel buiten hun werkgebied). Tijdens de bestrijding van de vogelpest waren een aantal zaken anders vergeleken met de MKZ. - LNV is snel begonnen met het opzetten en uitwerken van de structuur voor sociaal-emotionele hulpverlening. - SEP Veehouderij is zeer snel gestart na het uitbreken van de crisis. - De ruimingsploegen werkten met een voorman als aanspreekpunt voor de pluimveehouder, en de houding van de ruimers werd als socialer ervaren. De interdepartementale afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is niet vlekkeloos verlopen, onder andere vanwege gecreëerde verwachtingen ten aanzien van de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). Het onderscheid crisis of ramp is vanuit interdepartementaal oogpunt van belang met het oog op de opschaling van de GHOR en het daarmee samenhangende hulpaanbod 8 Expertisecentrum LNV

9 van AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk), RIAGG en huisartsen. Tijdens de MKZ en de vogelpest is de GHOR niet opgeschaald, waardoor verwijzing naar de reguliere hulpverleningsinstanties (AMW, RIAGG) erg bemoeilijkt werd. De aansturing, betrokkenheid en inzet van hulpverlening op gemeentelijk niveau kan beter worden geregeld. Expertisecentrum LNV 9

10 Samenvattende tabel gevraagde en geboden hulp tijdens bij dierziektecrises. In de tabel staan niet de LNV crisisfasen benoemd, maar de crisisfasen zoals ze gebruikt worden in de hulpverlening, aansluitend op ervaringen en de beleving van de agrariër. Crisisfase Hulpvraag Gewenst aanbod Geleverd aanbod tijdens MKZ en AI Uitbreken van de ramp - Onzekerheid - Informatie - Kerken, vrienden, familie, - Behoefte aan informatie - Luisterend oor: buren (technisch en sociaal) informeel en formeel - Huisartsen, AMW, RIAGG - Erkenning van situatie - (G)LTO - THD-A - SEP Veehouderij Ruiming bedrijf - Inzicht en invloed op ruiming - Contact met ruimers - Behoefte aan informatie - Emoties worden geuit (verdriet, woede) - Luisterend oor - Begrip en opvang (erkenning) - - Vrienden, familie, buren, kerken - THD-A - SEP Veehouderij - (G)LTO Geleverd aanbod AI - Buddy s (LTO, NOP) - SEBA - LNV loket - RIC, LNV - Socialere ruimingsploeg en (AI) - RIC, LNV - Buddies (NOP en LTO) Signalerend - Hoe bied je luisterend oor? - Informatie en voorlichting huisartsen: rol VWS? - Aansluiting tussen agrarische en reguliere hulpverlening problematisch tijdens crisis. - Agrariërs zoeken niet uit zichzelf het AMW op. - Kerken opereren zelfstandig en autonoom, soms gesloten circuits. - Training van RVV en AID medewerkers is nodig, ook als er geen crisis is. - Bezoek van (geestelijke) hulpverleners is mogelijk: ontheffing vragen, vaak is dit onbekend. Bedrijf ligt stil - Toekomst vragen - Verwerken emoties - Man/vrouw aspect - Kinderen - Adviezen (economisch, financieel) - Luisterend oor - Inzetten begeleidingstrajecten - Vrienden, familie, buren - kerken - SEP Veehouderij - Boekhouder, accountant, bank - THD-A - (G)LTO - Huisarts - SEBA 10

11 (vervolg) Geleverd aanbod tijdens MKZ en AI Bedrijf start weer op - Bedrijfsgerichte vragen: hoe gaat het met de nieuwe beesten (etc) - Emotievolle momenten (voor het eerst weer dieren in de stal) Hulpvraag Gewenst aanbod Geleverd aanbod AI - Luisterend oor - Inzetten begeleidingstrajecten Een jaar later - Financiële vragen - Bedrijfsbeëindigers - Verwerkingsproces is nog bezig - Incident in gezin ontstaan/opnieuw beleven van emoties - Professioneel advies - Luisterend oor - Mensen op het bedrijf: voerleverancier, melkrijder (MKZ), dierenarts, etc. - Boekhouder, accountant, bank - SEP Veehouderij - Boekhouder - Accountant - SEP Veehouderij Signalerend - Benutten voor opvangen van signalen, zie methode SEBA - Rol van gemeenten in aansturen en coördineren van begeleiding en hulp - Rekening houden met de draagkracht in het gebied voor nieuw beleid. - Kort LNV-geheugen: anderen, waaronder LNV zijn nu minder met de crisis bezig. - Aandachtspunt: hoe vergaat het de agrariërs en hun gezinnen na de crisis? 11

12 Welke aandacht is er binnen de huidige draaiboeken voor sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? In de hand- en draaiboeken is nauwelijks tot geen aandacht voor sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp. Zij focussen op de veterinair-technische maatregelen noodzakelijk voor de beheersing van de dierziektecrisis. Welke leemtes/manco's zijn er in de huidige draaiboeken? Hoe zijn deze te ondervangen? - De samenstelling van regionale crisisstaf, klankbordgroep en basisoverleg. Hierin ontbreken relevante organisaties en instanties die sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale zorg kunnen bieden. - Het onderhouden van relevante externe crisisrelaties en netwerken in de normale fase, als onderdeel ook van crisispreparatie. Organisaties en instanties die sociaalemotionele begeleiding en psychosociale hulp bieden maken geen deel uit van deze relaties en netwerken. - Communicatie naar organisaties en doelgroepen. In de opsommingen van organisaties en doelgroepen ontbreken reguliere en agrarische hulpverlenende organisaties. Zij worden niet genoemd als apart te informeren doelgroep en bij maatregelen en adviezen wordt niet ingespeeld op door deze organisaties te treffen voorbereidingen (beschikbaarheid en bereikbaarheid regelen). - De opleiding en training van LNV-medewerkers, zowel van crisismanagers als veldmedewerkers. In opleidingsplannen en trainingen aandacht besteden aan het onderkennen en omgaan met sociaal-emotionele problemen en de houding en attitude die dit vraagt van medewerkers. - Benodigde competenties bij LNV-medewerkers betrokken bij de crisisbestrijding. Dit betreft met name empathisch vermogen. Daarnaast ontbreekt op dit moment interdepartementale en intradepartementale afstemming op het vlak van sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp. In de hand- en draaiboeken staat onvoldoende aangegeven wie de hulpverlening op gang brengt en aanstuurt. Dit betreft zowel de afstemming tussen LNV en VWS als de afstemming tussen centrale en regionale beleidsdirecties. Welke algemene en welke concrete verbeteringspunten zijn te benoemen voor wat betreft sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? Algemene aandachtspunten Verantwoordelijkheid voor acute hulp en nazorg Het ministerie van LNV richt zich tot nu toe bij de bestrijding en beheersing van dierziektecrises op de veterinair-technische aspecten. De impact van de getroffen maatregelen reikt verder: levensomstandigheden van agrarische gezinnen worden ingrijpend getroffen en verstoren de gemoedsrust van zowel getroffenen als betrokken LNV-medewerkers 1. Beide groepen kunnen dientengevolge in sociaalemotionele problemen geraken, die in sommige gevallen zodanig verergeren dat psychosociale hulp noodzakelijk is. LNV dient oog te hebben voor deze sociaal-emotionele en psychosociale problemen die kunnen ontstaan ten gevolge van het uitbreken van een dierziektecrisis en dient haar verantwoordelijkheid in deze te nemen. Aandachtspunt is hoever deze verantwoordelijkheid voor het treffen van begeleiding en hulp reikt, tijdens en na de crisis. Met name op het vlak van nazorg is dit nog niet scherp in beeld en hierop is nog geen beleid geformuleerd. Aansturing en afstemming hulpverleningsketen Om passende sociaal-emotionele begeleiding psychosociale hulp te bieden dient nagedacht te worden over de gewenste hulpverleningsketen. Hoe ziet deze eruit en wie zet de keten in gang. Daarbij is oog nodig voor wat passend is voor de agrariër en zijn gezin en voor LNV. 1 In deze inventarisatie is de problematiek van LNV-medewerkers buiten beschouwing gelaten. 12 Expertisecentrum LNV

13 Aandachtspunten daarbij zijn: - Er kan onderscheid gemaakt worden maken tussen lichte en zware problemen, de scheidingslijn tussen sociaal emotionele problemen en psychosociale problemen is niet zo gemakkelijk te trekken maar belangrijk is oog hebben voor sociaal-emotionele begeleiding, en door kunnen verwijzen in geval psychosociale hulp noodzakelijk is. - Het blijkt dat de agrarische bevolking niet gemakkelijk te bereiken is door de reguliere hulpverlening. Dit vraagt aandacht bij het matchen van hulpvraag en aanbod. - De hulpverleningsketen kent een agrarische en een reguliere hulpverleningscomponent. Bij agrarisch kan gedacht worden aan de begeleiding en hulp door SEP Veehouderij, THD-A, ZOB, initiatieven van regionale landbouworganisaties. Bij regulier gaat het om de begeleiding en zorg door huisartsen, dominees en pastores, algemeen maatschappelijk werk, GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en RIAGG. Het project SEBA is een initiatief van het AMW, maar richt zich specifiek op agrariërs en kent een niet-reguliere benadering. - De hulpverleningsketens GHOR en PSHOR (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) worden geactiveerd/opgeschaald bij rampen, en niet bij dierziektecrises. Daar tegenover staat dat er wel degelijk een behoefte bestaat aan begeleiding en hulp door o.a. huisartsen en AMW en in acute situaties ook door het RIAGG. LNV en VWS dienen te onderzoeken wat er wel en niet gerealiseerd kan worden op dit vlak ten tijde van een dierziektecrisis. O.a. moet onderzocht worden of de rampenstructuur ten tijde van dierziektecrisis in werking kan worden gezet. - Bij VWS bestaat wel een behoefte om meer zicht te krijgen op de agrarische hulpverlening en het daarbij horende netwerk. Voor LNV is het belangrijk om in de normale fase aandacht te besteden aan onderhoud van dit netwerk. - De aansluiting tussen het agrarische circuit en de reguliere hulpverlening is al niet optimaal in normale situaties. In crisissituaties wordt dit problematisch. - LNV en VWS dienen in gezamenlijk overleg helderheid te creëren wie wanneer initiatieven neemt om de beide ketencomponenten aan te sturen, wie verantwoordelijk is tijdens en na de crisis (dit met oog op monitoring en nazorg). Dit dient vastgelegd te worden in de LNV hand- en draaiboeken. Optimaliseren agrarische begeleiding en hulpverlening Tijdens de vogelpest crisis is er aanbod geweest vanuit SEP Veehouderij, THD-A, landelijke en regionale landbouworganisaties. In de hand- en draaiboeken is niet vastgelegd welke organisaties, wanneer ingeschakeld worden en welke rol zij potentieel kunnen vervullen. Dit geldt specifiek in relatie tot de RCC/RIC structuur (de begeleiding door SEP-medewerkers voor geruimde boeren) en de rol van de THD-A ten opzichte van LNV-loket en RIC namelijk een luisterend oor en informatielijn voor breed publiek. De continuïteit van begeleiding en hulp door bijvoorbeeld THD-A, SEP Veehouderij is een aandachtspunt aangezien beide organisaties deels op (LNV-)projectsubsidies draaien. Dit geldt ook voor het project SEBA (VWS-projectsubsidies), Tenslotte is onduidelijk en niet vastgelegd welke rol de agrarische hulpverlening speelt in de nazorgfase. Bovenstaand punt kan ook opgepakt worden in het kader van een bredere discussie over de begeleiding van agrariërs en hun gezinnen in processen van reconstructie en transitie en bedrijfsbeëindiging (zie Vitaal en Samen, Beleidsprogramma LNV ; project Van Crisis naar Kans). Verbeteren en versterken relatie LNV-VWS Tijdens de vogelpest crisis is gebleken dat de werkwijze, taal en cultuur van LNV en VWS niet goed op elkaar aansluiten. Voor beide departementen kan het waardevol zijn zich te verdiepen in elkaars cultuur, de perceptie van crisissen en -management en hoe betere samenwerking gerealiseerd kan worden. Dit kan opgepakt worden in de normale fase, niet-crisistijd. Expertisecentrum LNV 13

14 Het sociale gezicht en geheugen van LNV De regionale beleidsdirecties, in het bijzonder de Directies Oost en Zuid, hebben veel ervaring opgedaan met bestrijden en beheersen van dierziektecrises. Ook op het vlak van sociaal-emotionele begeleiding beschikken zij inmiddels over de nodige relaties en netwerken en zij weten deze vlot te mobiliseren en te benutten (ondanks het ontbreken van draaiboekinformatie). Aandachtspunt is in hoeverre de andere regionale directies hiertoe in staat zijn. In de normale fase zouden alle directies kunnen investeren in het aanleggen van een zogenaamde sociale kaart van hulpverlening landelijk en in de regio s. Het blijkt dat psychosociale problematiek niet alleen het gevolg van een crisis is. Liberalisering van markten, transitie- en reconstructieprocessen, opeenstapeling van wet- en regelgeving kunnen leiden tot psychosociale problemen bij agrariërs en hun gezinnen ( druppel-effect ). LNV dient zich hier meer rekenschap van te geven, met name als beleid neerslaat in oud-crisisgebieden. Het wordt LNV kwalijk genomen als ze (te) snel vergeet dat er crisis was. Binnen LNV is weinig aandacht voor monitoring op dit vlak Hoe vergaat de agrariërs en hun gezinnen na de crisis. Dit kan een aandachtspunt zijn in de monitoringsopdracht aan het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau met betrekking tot de Sociale Staat van het Platteland (zie Vitaal en Samen, Beleidsprogramma LNV ) Concrete verbeterpunten voor draaiboeken Om te voorzien in deze leemtes en manco s kunnen de handboeken voorzien worden van een hoofdstuk Sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale zorg en kunnen de beleids- en uitvoeringsdraaiboeken op relevante onderdelen aangepast worden met concrete acties. De draaiboeken MKZ en AI zijn heel verschillend van opzet en aard. Het MKZdraaiboek biedt betere aanknopingspunten om acties op te nemen gericht op het opstarten van sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp dan het AIdraaiboek. Suggesties ter verbetering van de hand- en draaiboeken zijn: - Toevoegen van regionale hulpverlenende instanties als GGD, RIAGG en AMW aan de bezetting van de regionale crisisstaf. - Toevoegen van een deskundige sociaal-emotionele begeleiding aan de Klankbordgroep. Dit kan een vertegenwoordiger zijn van een organisatie als SEP Veehouderij, SEBA, AMW. - Het aangaan en onderhouden van externe crisisrelaties met VWS, IvP (Insituut voor Psychotrauma), COT (Crisis Onderzoek Team), Stichting Impact. - Nagaan van relevante draaiboeken bij collega-departementen en lagere overheden waarin aandacht besteed wordt aan de organisatie van sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp. - Het aangaan en onderhouden van relaties met agrarische en reguliere hulpverlenende organisaties op provinciaal en regionaal niveau zoals SEP Veehouderij, SEBA, THD-A, AMW, verenigingen van huisartsen, kerkelijke instanties in niet crisistijd. Benutten van deze relaties en netwerken ten tijde van crisis. - Aangeven welke organisaties over adviseurs en begeleiders beschikken op sociaalemotioneel en psychosociaal vlak en waar en wanneer zij bij de crisis (-organisatie) ingezet worden. Een hulpmiddel daarbij is het bijhouden van een zogenaamde sociale kaart van hulpverlening landelijk en per regio. - Telefonische hulpdiensten moeten vlot opgestart worden na het uitbreken van de crisis. Verschillende vormen van telefonische dienstverlening zijn noodzakelijk: 14 Expertisecentrum LNV

15 voor technische informatie (bijv. LNV-loket), voor te ruimen bedrijven (via RIC-lijn, gekoppeld aan SEP-lijn), voor een luisterend oor voor wie dat maar nodig heeft (THD-A). - Opnemen klantvolgsysteem RIC. Het klantvolgsysteem zoals dit tijdens de vogelpest is opgezet en heeft gewerkt, dient uitgewerkt te worden in het communicatie-draaiboek. - Binnen het opleidingsplan crisismanagement aandacht besteden aan het omgaan met sociaal-emotionele en psychosociale problemen (zowel van eigen medewerkers als getroffenen). - Training van de medewerkers van de RVV en AID die de ruiming uitvoeren is belangrijk. Deze training moet niet alleen gericht zijn op technische handelingen, maar ook op communicatie en houdingsaspecten. Expertisecentrum LNV 15

16 16 Expertisecentrum LNV

17 1 Aanleiding en aanpak Aanleiding en context Binnen het ministerie van LNV is door de directie Kabinet een lijst met actiepunten opgezet ter verbetering van het crisismanagement, mede naar aanleiding van de Mond- en Klauwzeercrisis (MKZ) in De actiepunten zijn toebedeeld aan de verschillende LNV-directies. Per kwartaal wordt gerapporteerd omtrent de voortgang van de actiepunten. Eén van de actiepunten betrof het "Inventariseren van verbeteringspunten voor de psychosociale hulp en verwerken in het beleidsdraaiboek." Dit actiepunt is toebedeeld aan Directie Landbouw. Het Expertisecentrum LNV is door Directie Landbouw gevraagd een inventarisatie van verbeteringspunten voor de psychosociale hulpverlening te maken en voorstellen te ontwikkelen voor het MKZ-beleidsdraaiboek (en andere dierziekten zoals Klassieke Varkenspest). Hierbij dient ook aandacht te zijn voor hobbydierhouders en burgers voorzover zij hobbydieren hebben (dit betreft deels niet geregistreerde groepen die wel te maken kunnen hebben met ruimingsmaatregelen) 2. In december 2002 is een projectgroep opgestart. Deze groep heeft zich in eerste instantie gericht op het inventariseren en nagaan van de behoefte en het aanbod van psychosociale hulp. Eind februari, begin maart 2003 is er Aviaire Influenza, ofwel vogelpest uitgebroken in Nederland. In overleg met de opdrachtgevers is geconstateerd dat het wenselijk is ook leerpunten naar aanleiding van de meest recente vogelpestcrisis mee te nemen in de inventarisatie en de op te stellen aanbevelingen. De projectgroep heeft per april 2003 een doorstart gemaakt waarbij de leerervaringen in het kader van vogelpest uitdrukkelijk meegenomen worden en doorvertaald zullen worden naar verbeterpunten ten behoeve van de verschillende draaiboeken crisismanagement dierziekten. Probleemstelling (doel en vragen) Doel: De inventarisatie richt zich op het in kaart brengen van verbeteringspunten voor sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp 3 van agrarische ondernemers en hun gezinnen tijdens en na dierziektecrises 4. Te beantwoorden vragen: 1. Wat wordt verstaan onder sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? 2. Welke subgroepen getroffen agrarische ondernemers zijn te identificeren? 3. Welke problemen op het sociaal-emotionele en psychosociale vlak ervaren de onderscheiden groepen van ondernemers tijdens en vlak na het uitbreken van een dierziektecrisis? 4. Aan wat voor begeleiding en hulp is behoefte bij de verschillende groepen ondernemers gedurende de verschillende stadia van de crisis? 2 Dit is onderzocht door een EC-LNV projectgroep onder leiding van L. Treep. 3 Naar aanleiding van de eerste gesprekken blijkt psychosociale hulp een te zware en onvoldoende de problematiek dekkende term, zie uitleg in hoofdstuk 2. Dit is de reden waarom de oorspronkelijk doel- en vraagstelling verbreed is naar sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp. 4 Dit rapport richt zich specifiek op agrariërs en hun gezinnen. De LNV ers die betrokken zijn bij de bestrijding van een dierziektecrisis zijn niet meegenomen in het onderzoek. Expertisecentrum LNV 17

18 5. Hoe zag de geboden begeleiding en hulp eruit ten tijde van de MKZ-crisis (2001)? Welke knelpunten en oplossingen zijn te onderkennen? 6. Hoe ziet de geboden begeleiding en hulp eruit ten tijde van de vogelpestcrisis (2003)? Welke knelpunten en oplossingen zijn te onderkennen? Hulpvragen bij vraag 5 en 6 zijn: - Hoe ziet de agrarische hulpverlening er uit (structuur en inhoud)? - Hoe ziet de reguliere hulpverlening eruit (structuur en inhoud)? - Hoe waren en zijn agrarische en reguliere hulpverlening op elkaar afgestemd? - Welke collega-departementen zijn betrokken bij het verlenen van sociaalemotionele begeleiding en psychosociale hulp? - Zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden op het vlak van sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulpverlening voldoende duidelijk en op elkaar afgestemd? - Welke coördinatie vond plaats? 7. Welke aandacht is er binnen de huidige draaiboeken voor sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp. 8. Welke leemtes/manco's zijn er in de huidige draaiboeken? Hoe zijn deze te ondervangen? 9. Welke algemene en welke concrete verbeteringspunten zijn te benoemen voor wat betreft sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? Aanpak Om antwoord te kunnen geven op bovengenoemde vragen, heeft de projectgroep de volgende werkwijze gehanteerd. a. Literatuuronderzoek. Inzichten zijn verkregen uit rapportages als Veerkracht (Alterra), MKZ-ateliers (WURC), advies van het Instituut voor Psychotrauma (IvP), andere rapportages van ondermeer de Telefonische Hulpdienst voor Agrariërs (THD-A), Regionaal Diensten Centrum kerken, Platform MKZ, verslagen van bijeenkomsten betrokken hulpverleners e.a. b. Interviews. De bevindingen uit de literatuur zijn aangevuld met interviews met betrokkenen, binnen en buiten LNV. In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de geïnterviewde personen. c. Bestuderen van de huidige draaiboeken. Het bestuderen van de huidige draaiboeken maakt duidelijk welke afspraken er op dit moment zijn vastgelegd rondom sociaal emotionele begeleiding en psychosociale hulp voor agrariërs en hun gezinnen. d. Formuleren van verbeterpunten. Op basis van de bevindingen uit de literatuur, de interviews en de draaiboeken kunnen verbeterpunten worden geformuleerd ten aanzien van sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp. Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat nader in op wat onder sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp kan worden verstaan en hoe de hulpvraag varieert afhankelijk van de situatie van de betrokken ondernemers en fase van de crisis. Hoofdstuk 3 belicht de geboden begeleiding en hulp ten tijde van crises, resp. de MKZ-crisis in 2001 en de AI-crisis van Hoofdstuk 4 omschrijft de stand van zaken in de huidige beleidsdraaiboeken. In hoofdstuk 5 worden aandachts- en verbeterpunten benoemd voor de verschillende LNV-crisesdraaiboeken. De rapportage sluit af met bijlagen: een actorenkaart (tevens afkortingenlijst), overzicht van relevante organisaties, overzicht LNV-draaiboeken, lijst met geraadpleegde literatuur en overzicht geïnterviewden en bijgewoonde gesprekken. 18 Expertisecentrum LNV

19 2 Sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp: een verkenning en afbakening Dit hoofdstuk gaat in op sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp. Wat wordt daar in de literatuur en in de praktijk onder verstaan? Op welke manier hangt de hulpvraag samen met de situatie van de ondernemer en de fase van de crisis? Welke problemen ervaren ondernemers in de verschillende crisisfasen? Dit hoofdstuk is daarmee een verkenning van begrippen en gaat niet in op de daadwerkelijk geboden hulp ten tijde van de MKZ en de vogelpest (zie hoofdstuk 3). 2.1 Wat wordt verstaan onder sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp? Om antwoord te geven op de vraag wat verstaan wordt onder sociaal-emotionele begeleiding en psychosociale hulp is het goed om daarmee samenhangende begrippen nader te omschrijven. De vooronderstelling is dat dergelijke begeleiding en hulp nodig zijn in geval van problemen die ontstaan door het uitbreken van dierziekten en de bestrijding daarvan. Problemen Probleem: een discrepantie tussen een bestaande en gewenste toestand Sociaal probleem: levensomstandigheden die een aanzienlijk aantal leden van de maatschappij op een als ongewenst beschouwde manier raken en waaraan men meent door gezamenlijke actie iets te kunnen en te moeten doen (naar de Jager en Mok, 1989) Hoe men zich bewust is van bepaalde bestaande verschijnselen en hoe men deze verschijnselen ervaart en beoordeelt, verschilt van individu tot individu, en van groep tot groep. Dit is afhankelijk van de positie/situatie waarin men zich als individu of als groep bevindt. Emotionele problemen Emotie: gemoedsbeweging, (plotselinge) ontroering; emotioneel: zeer vatbaar voor ontroeringen; gemoedsbeweging: verstoring van de gemoedsrust als gevolg van sterke indrukken of aandoeningen; gemoed: het binnenste van de mens als zetel van zijn geestelijk gevoel, zin neigingen, hartstochten en stemmingen. (van Dale woordenboek, 1984) Bij psychische problemen gaat het om hetgeen in ons gebeurt bij het waarnemen, voelen, voorstellen, denken, kennen, streven, willen en andere functies (Vellenga, 1993). Het gaat om die problemen die een weerslag hebben op ons innerlijke. In de startfase van het onderzoek hanteerden wij begrippen als psychosociale problemen en trauma. Al ras bleek dit zware terminologie en niet altijd dekkend voor de problemen en hulp die het betrof. Met name het Instituut voor Psychotrauma (IvP, voor de lijst met afkortingen, zie bijlage 1) bracht hier relativering in aan. Daarnaast bleken begrippen als sociaal-emotionele en psychosociale problemen door elkaar gebruikt te worden in het dagelijks spraakgebruik. Reden om na te gaan welk Expertisecentrum LNV 19

20 onderscheid te maken valt, welk onderscheid relevant en hanteerbaar is. Er is sprake van een glijdende schaal met sociaal-emotionele problemen aan de ene kant en psychosociale problemen aan de andere kant. Veeleer is er eerst sprake van een technisch probleem met een sociaal-emotionele dimensie en afhankelijk van de persoon en zijn/haar situatie kan dit probleem verergeren tot een psychosociaal probleem. Psychosociale problemen hebben vaak een langere periode van opbouw en er liggen vaak meerdere problemen aan ten grondslag, waarbij het laatste probleem de bekende druppel is. Begeleiding of hulp Bij de lichtere sociaal-emotionele problemen is begeleiding op zijn plaats, veelal is de betrokkene in staat zelf zijn of haar probleem op te lossen met wat ondersteuning in de vorm van een gesprek en een luisterend oor. De zwaardere psychosociale problemen vragen om stevige aandacht, ondersteuning en hulp omdat men het niet zelf kan oplossen. Begeleiding wordt veelal verleend door eerste-lijns werkers als huisartsen, pastoraal werkers en maatschappelijk werkers. Hulp wordt verleend door tweede-lijns werkers als psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Naast het onderscheid eerste-lijns/tweedelijns kan ook onderscheid gemaakt worden tussen informele en formele hulp en vrijwillige en professionele hulp. Waarbij de indeling niet elkaar uitsluitende categorieën betreft: informele hulp is vaak door vrijwilligers, professionals worden meestal via het formele circuit ingeschakeld. Informele hulp komt van buren, kennissen, familie, vrijwilligers betrokken bij de THD- A (Telefonische Hulpdienst voor Agrariërs) en ZOB (Zelforganisatie Bedrijfsbeëindigers). Zij bieden vaak een luisterend oor en de hulpvrager kan zijn verhaal kwijt. De formele hulp wordt geboden door instanties zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), de Regionale Instelling voor Ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG) en Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Sociaal Economisch Plan Veehouderij (SEP). Dominees, pastores en huisartsen verlenen vanuit hun professie hulp, maar omdat zij vaak zeer dichtbij mensen staan komt hun hulp informeel over. De benadering van boerenkringen biedt inzicht wie wanneer in beeld komt bij het bieden van hulp. Uitgangspunt is dat rondom een boer en zijn gezin zich meerdere denkbeeldige kringen van mensen bevinden (De Jong et al., 2000). De eerste laag om de boer is de familie, vrienden, buren, dorpsgenoten en collega s. De tweede kring is de huisarts en de pastoor/dominee. De derde kring is de boekhouder, dierenarts, adviseur, voorlichter, voerleverancier, bedrijfsverzorger en melkrijder. De vierde kring is de ZOB en de THD-A. De vijfde kring is het RIAGG en het AMW, maar ook het SEP Veehouderij. (De Jong et al., 2000) Hoe dichter iemand bij de boer en zijn gezin staat hoe eerder verschillen in gedrag opgemerkt worden. Het kan echter moeilijk zijn om dit zelf ter sprake te brengen. Wel kan gezegd worden dat de boer eens met de huisarts of dominee moet praten. Deze kunnen dan de verwijzing naar anderen maken. De echte professionele hulpverlening zoals AMW en RIAGG staan zeer ver van de boer weg. Hiertussen zal dan ook moeilijk contact komen. SEBA (een project van het maatschappelijk werk in Noord Limburg, zie bijlage 2) en SEP Veehouderij staan gevoelsmatiger dichter bij agrariërs dan het AMW. SEBA heeft met hun aanpak de afstand verkleind en komt in de derde kring terecht, omdat ze vaak contact met boeren hebben en weten wat er in boerengezinnen afspeelt. SEP Veehouderij staat ook in de derde kring omdat de SEP-adviseurs voorlichters zijn. De kerken staan buiten het circuit van professionele hulpverlening, terwijl zij bij de rampen in de laatste tijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Voor gelovigen zijn ze laagdrempelig, het kerkgebouw kan een opvangcentrum zijn waar mensen een luisterend oor hebben, een schouder om tegenaan uit te huilen en een gesprek 20 Expertisecentrum LNV

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn over napijn en nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn Voorwoord Colofon Tekst: de heer J.P. Laurier, de heer C.E. ten Brink, de heer J.M.M. de

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

contact met getroffenen

contact met getroffenen handreiking 1 contact met getroffenen Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises 2 contact met getroffenen inhoud 3 inhoud Vooraf 5 Inleiding 7 De

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Tot achter de voordeur Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Masterscriptie Sociale Geografie Marieke Peters Oktober 2008 ii Tot achter de voordeur Een onderzoek

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie