De meerwaarde van herstelgericht omgaan met conflicten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meerwaarde van herstelgericht omgaan met conflicten"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO datum : gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie, Karolien Billen, Katrien Bressers, Jan Schokkaert, De meerwaarde van herstelgericht omgaan met conflicten 1 Inleiding Zoals aangekondigd in de Mededeling van 10 oktober 2007 betreffende Leerlingensanctiebeleid: orde- en tuchtmaatregelen (M-VVKSO ) gaan we in deze Mededeling dieper in op enkele aspecten van een herstelgericht leerlingensanctiebeleid. Deze Mededeling wil voor de scholen die dat wensen een aanzet zijn om werk te maken van een uitgebouwd, gedragen en herstelgericht sanctiebeleid. Bij de uitbouw van een dergelijk herstelgericht leerlingensanctiebeleid houdt een school uiteraard rekening met haar schoolcultuur, het opvoedingsproject, de leerlingenpopulatie... De wijze waarop een school met normoverschrijdend gedrag van leerlingen om gaat, verschilt bijgevolg van school tot school. Wanneer men opteert voor een (herstelgericht) leerlingensanctiebeleid, moet men bij de uitbouw ervan voldoende tijd uit trekken om te komen tot een gedragen beleid. Deze Mededeling wil een stimulans zijn om werk te maken van een herstelgericht leerlingensanctiebeleid dat gedragen wordt door personeel, leerlingen en ouders. Scholen die effectief werk wensen te maken van een herstelgericht leerlingensanctiebeleid kunnen daarvoor een beroep doen op het nascholingsproject Brokkenmakers maken het weer goed. Op weg naar een herstelgericht sanctiebeleid. 1 Voor meer informatie kan hierover contact opgenomen worden met de dienst Nascholing van het VSKO. 2 Voorwaarden 2.1 Inbedding in een algemene pedagogische visie Een herstelgericht leerlingensanctiebeleid moet in de allereerste plaats ingebed worden in het algemene, pedagogische beleid van een school. Vooraleer men een herstelgericht leerlingensanctiebeleid in algemene zin kan toepassen in een school, moet er een voldoende groot draagvlak zijn bij het personeel, de leerlingen en de ouders. Daartoe dient o.m. een visie op het leerlingensanctiebeleid ontwikkeld te worden. Dit kan gebeuren door of in samenwerking met de cel leerlingenbegeleiding, de zorgwerkgroep, de pedagogische begeleiding... Ook de betrokkenheid van het CLB kan aangewezen zijn. Wanneer er een (ver)nieuw(d)e visie op het leerlingensanctiebeleid is uitgewerkt, kan een bespreking in de schoolraad eveneens nuttig zijn. In de schoolraad zijn immers zowel het personeel, de leerlingen, de ouders als de lokale gemeenschap vertegenwoordigd. In dit orgaan kan dan o.m. nagegaan worden of er een voldoende groot draagvlak is voor de (ver)nieuw(d)e visie. 1 > Secundair onderwijs > Sanctiebeleid

2 2 2.2 Juridische inbedding in het schoolreglement Sedert het schooljaar heeft het VVKSO in haar model van orde- en tuchtreglement 2 uitdrukkelijk ruimte voorzien voor herstelgerichte sancties: de time-out als begeleidende maatregel; de alternatieve maatregel opgelegd bij wijze van ordemaatregel; een herstelgericht groepsoverleg (hierna hergo genoemd) Een herstelgericht groepsoverleg kan gedefinieerd worden als een overleg waarbij het (de) slachtoffer(s) en zijn achterban samen met de dader, zijn ouders, vertrouwensfiguren... onder begeleiding van een onafhankelijke moderator samen een oplossing zoeken voor de mogelijke gevolgen van de feiten die zich hebben voorgedaan en de mogelijke antwoorden hierop. Een hergo wordt voorbehouden voor zware incidenten. Dit zijn incidenten waarbij minstens een definitieve uitsluiting wordt overwogen. De hergo krijgt indien de school dit overnam in haar orde- en tuchtreglement een specifieke plaats binnen de tuchtprocedure. Zo kan de tuchtprocedure stopgezet worden om een hergo te laten plaats vinden. Indien de hergo mislukt, kan de tuchtprocedure verdergezet worden. In punt 5.3 van deze Mededeling gaan we dieper in op deze methodiek. De wijzigingen die het VVKSO aanbracht aan het model van orde- en tuchtreglement hadden alleen de bedoeling om scholen (meer) ruimte te geven om een eigen, herstelgericht, leerlingensanctiebeleid uit te bouwen dat de nodige juridische onderbouw heeft. Hoe dit leerlingensanctiebeleid in een school wordt uitgebouwd, welke accenten men legt e.d.m. is een werk dat lokaal moet gebeuren (zie eerder punt 2.1). 3 Uitgangspunten van een herstelgerichte benadering Elke vorm van sanctioneren heeft de bedoeling het gedrag van de leerling in positieve zin bij te sturen. Dit geldt zowel voor de (meer) traditionele straffen als voor de alternatieve, herstelgerichte sancties. Ze verschillen echter in de manier waarop ze de leerling die de feiten pleegde, benaderen. De wijze waarop men een leerling wil aanzetten tot een gedragsverandering of verbetering verschilt: de leerling wordt niet louter straffend benaderd, maar wordt gestimuleerd tot het herstellen van de schade en ook effectief betrokken bij het herstel ervan (bv. via een intensieve begeleiding in een time-outproject), het begane onrecht te herstellen (bv. via een alternatieve ordemaatregel of een hergo)... Een herstelgerichte benadering heeft vooral te maken met anders kijken naar conflicten. Het betekent zoeken naar een constructieve reactie. Afhankelijk van de context kan echter ook een traditionele straf of een tuchtmaatregel passen binnen een herstelgerichte benadering. Zo kan een leerling die bijvoorbeeld tijdelijk uitgesloten werd, toch herstelgericht benaderd worden. Ook hij zal immers later terug in de school en de klas geïntegreerd moeten worden. Dit geldt ook voor de definitief uitgesloten leerling, maar dan binnen een andere context. Verder is er in een herstelgerichte benadering zeer veel aandacht voor communicatie. Door erkenning te geven aan de dader en het slachtoffer wordt geprobeerd een communicatie op gang te brengen. Bij de direct betrokkenen moet er dus een bereidheid aanwezig zijn om het conflict bespreekbaar te maken. Zelfs wanneer een rechtstreekse communicatie niet mogelijk is, blijft een herstelgerichte benadering mogelijk door aandacht te hebben voor het verhaal van dader en slachtoffer. Dit wordt ook wel eens meerzijdige partijdigheid genoemd, wat betekent dat men betrokken is op alle partijen en ze allen erkenning en waardering geeft. Als die bereidheid totaal afwezig is wordt een herstelgerichte benadering zeer moeilijk. Maar ook dan moet er, bijvoorbeeld in het kader van een traditionele straf of tuchtprocedure, getracht worden een communicatie op gang te brengen tussen school en dader. Een herstelgerichte benadering mag dus niet herleid worden tot een methodiek, zoals bijvoorbeeld een time-out of het toepassen van een hergo, of gericht op direct resultaat. Het resultaat mag niet helemaal voorop staan. Men moet het proces de kans geven om zijn weg te gaan, ook in functie van de andere betrokken partijen. Verder mag ui- 2 Mededeling van 28 maart 2007 betreffende De rechtspositie van de leerling in het gewoon voltijds secundair onderwijs het schoolreglement (M-VVKSO ), punt 3.2.

3 3 teraard ook het preventieve aspect in een herstelgerichte benadering niet uit het oog verloren worden. Bij de uitbouw van een herstelgericht beleid, zal men dus ook moeten onderzoeken hoe conflicten kunnen worden voorkomen. Bij de formulering van deze uitgangspunten baseren we ons in sterke mate op een artikel van Willy Vandamme Focus op de schade als sleutel voor het herstelrecht Vanuit een herstelgerichte benadering legt men de focus op de schade. Een herstelgerichte benadering beoogt het herstel en de compensatie van de schade en het leed dat door de feiten werd veroorzaakt. Het gaat hierbij om alle vormen van schade waarop een herstellend antwoord kan worden gevonden: schade die bij de slachtoffers op materieel en emotioneel vlak teweeggebracht werd, de psychosociale gevolgen, de eventuele relationele gevolgen en problemen in de onmiddellijke omgeving. Echter ook de schade die de dader aan zichzelf en aan zijn directe omgeving aangebracht heeft, wordt in rekening gebracht. Er kan ook aandacht besteed worden aan de publieke en maatschappelijke gevolgen van de daad, bv. op het schoolleven. De feiten berokkenen dus niet alleen schade aan individuele slachtoffers, maar brengt ook schade toe aan het samenleven en aan de maatschappelijke orde. 3.2 Het belang van het overlegproces en van de herstelgerichte acties tengevolge van dat proces Er bestaan vele mogelijkheden om de schade te herstellen. Het kan gaan om verontschuldigingen, het herstellen van de materiële schade... Naast het feit dat de schade wordt hersteld, is de intentie die aanzet tot het herstel van de schade, zeer belangrijk. Een slachtoffer heeft niets aan een onoprechte of afgedwongen verontschuldiging. Integendeel, dit kwetst het slachtoffer nog meer. Vrijwilligheid vanwege de dader is dan ook van groot belang. Verder is het ook belangrijk dat alle betrokkenen een actieve rol krijgen toebedeeld in het herstelproces (zie daarover verder punt 4.1.1). Zo krijgt de dader de mogelijkheid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, is er ruimte om gevoelens te uiten... Indien de dader hiertoe niet bereid is, wordt het moeilijk om de schade op een herstelgerichte manier te herstellen. 3.3 Afstemming van de maatschappelijke reactie op het rechtvaardigheidsgevoel van de burgers Het herstelrecht heeft als bedoeling de maatschappelijke reactie op een misdrijf af te stemmen op het subjectief rechtvaardigheidsgevoel van de burgers. Daartoe krijgen de burgers meer impact op de reactie. De betrokkenheid van de samenleving bij het zoeken naar de wijze waarop de schade wordt hersteld, is dus ook belangrijk. Toegepast op een schoolse context betekent dit dat de school als deel van de samenleving door feiten die zich op school afspelen ook schade lijdt en dat onderzocht moet worden hoe de schade naar die schoolse gemeenschap hersteld kan worden. 4 Hoe een herstelgericht leerlingensanctiebeleid uitbouwen? 4.1 Achtergronden Aandacht voor het slachtoffer In de context van deze Mededeling gaat het steeds over een leerling die normoverschrijdend gedrag stelt. De slachtoffers kunnen echter divers zijn: leerling(en); personeelslid of leden van de school; de school zelf/de omgeving van de school. 3 Willy Vandamme, Van methodiek naar geïnspireerd werken, lezing op de studiedag HERSTEL Een inspiratie voor vele werkdomeinen van 14 maart 2008 georganiseerd door de VZW Jongerenbegeleiding.

4 4 Binnen een herstelgerichte benadering is het van groot belang dat er binnen het proces ook betrokkenheid is van en aandacht is voor het slachtoffer. Zeker wanneer de feiten zich afspelen in de relatie leerling versus leerkracht (personeelslid) mag men niet uit het oog verliezen ook structureel ondersteuning te voorzien voor de leerkracht in zijn/haar slachtofferrol Gevolgen voor het slachtoffer In een herstelgerichte benadering heeft men veel aandacht voor het slachtoffer. De gevolgen voor een slachtoffer kunnen zeer divers zijn: lichamelijke gevolgen; Hiermee wordt de lichamelijke schade bedoeld die een slachtoffer kan oplopen. psychische gevolgen; Psychische gevolgen die een slachtoffer kan ondervinden zijn: angst, onzekerheid, boosheid, verdriet, neerslachtigheid, matheid, schuldgevoelens, angst voor herhaling, wraakgevoelens... materiële gevolgen; Materiële gevolgen kunnen zijn: beschadiging van bezittingen, diefstal, maar ook de kosten van medische behandelingen ten gevolge van de feiten waarvan men slachtoffer was... psychosociale gevolgen; De psychosociale gevolgen worden beïnvloed door reacties van familie, vrienden, de hulpverlening... gevoel van machteloosheid, kwetsbaarheid en controleverlies; Het overweldigend gevoel van de plotse gebeurtenis wordt onbewust omgezet in agressie (tegen anderen of tegen zichzelf, met gevoelens van depressie en schuld), vermijding of ontkenning. Om zonder angst aan allerlei aspecten van het leven te kunnen deelnemen, is het nodig een zekere illusie van onkwetsbaarheid te hebben. Deze illusie wordt doorbroken in de crisis. Het gevoel zelf over doen en laten te kunnen beschikken vermindert en leidt tot een toename van angst, waardoor het algemeen functioneren vermindert. gevoel van onveiligheid; Het verminderd gevoel van onkwetsbaarheid kan leiden tot een gevoel van onveiligheid, met ongewenste, blijvende waakzaamheid tot gevolg. aantasting van vertrouwen Het vertrouwen kan zowel aangetast zijn in zichzelf en in anderen, als in de rechtvaardige samenleving. Het slachtoffer kan het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Verder kan het slachtoffer ervaren dat de samenleving niet rechtvaardig is. Wanneer de omgeving dan koel reageert, wordt dit nog versterkt. Slachtoffers verwachten medeleven en verwachten ook dat de samenleving haar verantwoordelijkheid opneemt om de schade te herstellen Fasen van aanpassing In eerste instantie maakt het slachtoffer de impactfase door. Tijdens het feit wordt het lichaam in alarmtoestand gebracht (alert gemaakt, klaar om te vluchten of te vechten). Deze persoon wordt overweldigd door gevoelens van: verwarring, schok, verschrikking, hulpeloosheid, kwetsbaarheid. Vervolgens is er sprake van een terugslagfase. Deze fase maakt het slachtoffer kort na de feiten door. Gevoelens van boosheid, schuld, agitatie, schaamte, twijfel, verlies van veiligheid en controle, wantrouwen in anderen overheersen. De herstelfase heeft het herstel van het gevoel van onkwetsbaarheid, controle, veiligheid en vertrouwen als doel. Vanuit de aandacht, de zorg en de ondersteuning die een school biedt aan het slachtoffer, komt het slachtoffer uiteindelijk terecht in de herstelfase. Het slachtoffer moet deze fase bereikt hebben om een herstelgerichte benadering een reële kans op succes te geven.

5 Valkuil Deze noodzakelijke aandacht voor het slachtoffer mag er echter niet toe leiden dat het slachtoffer gaat bepalen hoe er wordt omgegaan met conflicten. Ook wanneer een slachtoffer niet wenst betrokken te worden bij de reactie op de feiten, maakt dit een herstelgerichte benadering van de dader uiteraard niet onmogelijk. Een hergo als methodiek zal dan onmogelijk zijn, maar er kan dan gezocht worden naar een ander herstelgericht antwoord op de feiten die de dader pleegde De dader Stigmatiseren van de dader Wanneer scholen op een louter disciplinaire manier optreden, wordt er aan de daders geen manier geboden om onder het stigma van dader uit te komen. Men heeft nogal eens de neiging om daders te labelen of te stigmatiseren. Ten gevolge van het vernederende karakter dat eigen is aan sommige straffen worden daders buitengesloten en gaan ze zich afzetten tegen de maatschappij/de school of zoeken ze naar gelijkgezinden. De reïntegratie van een leerling in de school nadat hij een ernstig feit heeft gepleegd, is maar mogelijk wanneer er een heel duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de feiten die hij gepleegd heeft, en zijn persoon zelf. De reïntegratie van een leerling in de school na een ernstig feit is dus alleen maar mogelijk als het foutief gedrag wordt afgewezen, maar de intrinsieke waarde van het individu, van de persoon overeind blijft. Indien men hiertoe niet bereid is, is een reïntegratie gedoemd om te mislukken. Een definitieve uitsluiting van de leerling is dan de enige oplossing Kansen creëren voor de dader Een herstelgerichte benadering creëert kansen, opportuniteiten voor de dader. Hij wordt geconfronteerd met wat hij heeft aangericht en wordt aangemoedigd zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij krijgt de kans om zijn verontschuldigingen aan te bieden en om de aangerichte schade te herstellen. Er is ruimte om gevoelens te uiten... Opdat deze kansen optimaal worden benut is een constructieve dialoog vereist tussen alle betrokkenen. Deze dialoog moet gericht zijn op het zoeken naar oplossingen en moet de beschadigde verhoudingen (tussen de betrokkenen) herstellen. Een vrijwillige deelname is derhalve van groot belang. Het herstel moet gemeend zijn en berusten op een welgemeend engagement van de betrokkenen om de aangerichte schade te herstellen Schaamte bij de dader Vanuit schaamte (een basisgevoel dat spontaan optreedt wanneer mensen geconfronteerd worden met eigen foutief handelen) zal de dader reageren door de feiten te negeren (er is niets aan de hand, schaamtegevoel wordt verstopt, het gebeurde wordt genegeerd); aan zelfbestraffing te doen (laag zelfbeeld, gedrag dat zichtbaar wordt in masochisme ( ik ben zo slecht, ik heb straf verdiend )); aan te vallen (de schuld op anderen schuiven, vermijden van schaamte door de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen); te overschreeuwen (vluchtgedrag, zoeken naar afleiding ). Al deze reacties zijn echter niet functioneel. Het is nodig om een veilige ruimte of een instrument te creëren dat een constructieve confrontatie mogelijk maakt waardoor de reactie die voortkomt uit schaamte wordt overstegen.

6 6 4.2 Positionering van een herstelgericht leerlingensanctiebeleid 4 In onderstaand schema wordt een herstelgericht leerlingensanctiebeleid gepositioneerd tegenover andere vormen van omgaan met normoverschrijdend gedrag. Het schema is zowel toepasbaar op het algemene beleid dat een school voert, als op de positionering van de individuele leraar. 5 Vanuit de mate van controle en straf enerzijds en de mate van zorg en steun anderzijds ontstaan er vier kwadranten. 1 Een school die een herstelgericht leerlingensanctiebeleid heeft uitgebouwd treedt op tegen normoverschrijdend gedrag (hoge mate van controle en straf), maar combineert dit met een hoge mate van zorg en steun. Men gaat in dat geval samen met de betrokkenen op zoek naar oplossingen voor het conflict. Op die manier voelt iedereen zich gerespecteerd en bekomt men een resultaat dat door allen gedragen wordt. Hierdoor wordt haar omgaan met normoverschrijdend gedrag niet als autoritair of stigmatiserend ervaren, maar als gezaghebbend en respectvol. 2 Een school die streng en controlerend optreedt en weinig aandacht besteedt aan zorg/steun voor daders en slachtoffers bevindt zich in het kwadrant disciplineren/straffen. Men treedt dan disciplinerend op zonder de nodige ondersteuning. Men legt grenzen op aan de leerling die iets verkeerd gedaan heeft en zijn context. Als de leerling niet rechtstreeks betrokken wordt bij de afhandeling van het probleem, is de kans groot dat de leerling in verzet gaat tegen de oplossing. 3 Een school die heel zorgzaam omgaat met daders en slachtoffers, maar weinig controle uitoefent bevindt zich in het kwadrant toelaten/gedogen.deze school biedt veel ondersteuning en aanmoediging, maar bepaalt weinig of geen grenzen. In dat geheel dreigt het hele proces te verzanden. Men gaat dan immers het conflict oplossen voor de leerling en zijn context. 4 Indien een school noch controle noch steun biedt, dan handelt men niet. In dat geval kan er geen positief resultaat volgen. 4.3 Een procesmatige aanpak Herstelgericht werken betekent dat er een proces wordt op gang gebracht. De dader wordt op een directe manier in contact gebracht met de gevolgen van zijn gedrag. Het proces volgt de behoefte(n) van het slachtoffer/de slachtoffers. Het zal een sterke leerervaring blijken te zijn voor de dader. Uiteindelijk moet de herstelgerichte benadering leiden tot een oplossing van de problemen en het bevorderen van de (her)integratie. Het resultaat mag echter niet voorop staan. Men moet er zich voor hoeden eenzijdig te werken naar het resultaat. Het resultaat van een herstelgerichte benadering moet datgene zijn wat alle belanghebbenden zijn overeengekomen of nodig achten voor een oplossing. Dit kunnen zijn: excuses; schadevergoeding ; herstellen van de beschadigde verhoudingen; (her)integratie. 4 Bron: International Institute for Restorative Practices (VS) 5 Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in de toelichting enkel het begrip school.

7 7 4.4 Wie doet wat? Bij de uitbouw van een herstelgericht leerlingensanctiebeleid moet duidelijk afgesproken worden wie wat doet bij ernstig normoverschrijdend gedrag. Er moeten concrete afspraken gemaakt worden wie de dader opvolgt, wie het slachtoffer en wie de eventuele procedures opvolgt (niet enkel de tuchtprocedure, maar eventueel ook contacten leggen met organisaties die een time-out aanbieden e.d.m.). Vermits in een herstelgerichte benadering veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor de leerling, wordt ook best de zorgwerkgroep of de cel leerlingenbegeleiding betrokken bij het verdelen van de taken. Het is niet vanzelfsprekend dat één en dezelfde persoon zowel de dader als het slachtoffer begeleid. Eveneens is het niet aangewezen dat een leerlingenbegeleider die verantwoordelijk was voor de begeleiding van een leerling, later bijvoorbeeld omdat de begeleiding onvoldoende resultaat oplevert ook verantwoordelijk is voor het voeren van de tuchtprocedure. 5 Enkele maatregelen kort toegelicht Hieronder gaan we dieper in op de (begeleidende) maatregelen die een school kan treffen. Steeds hebben ze tot doel de verstoorde relatie tussen school en leerling te herstellen, en niet om de band tussen de school en de leerling te verbreken. Zoals eerder reeds gesteld betekent dit niet dat traditionele straffen of zelfs tuchtmaatregelen niet meer mogelijk zouden zijn. Zo kan een leerling die betrokken is bij een vechtpartij na een tuchtprocedure tijdelijk uitgesloten worden omdat dergelijke zaken op een school (én in de maatschappij) niet getolereerd worden. Men stelt een duidelijke grens. Toch betekent dit niet dat diezelfde dader ook herstelgericht wordt benaderd, dat men oog heeft voor de context, zoekt naar preventieve maatregelen, nadenkt over een herintegratie De time-out Reeds verschillende jaren passen scholen in Vlaanderen de techniek van de time-out toe. Sommige timeoutprojecten worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 6, andere projecten ontstonden uit lokale initiatieven en samenwerkingsverbanden. Andere scholen organiseren een (school)interne time-out. Dit betekent dat de betrokken leerling wel naar school komt, niet deelneemt aan de lessen en gedurende een aantal dagen intensief begeleid wordt op school. Al deze vormen van time-out worden door het VVKSO uitdrukkelijk beschouwd als een begeleidende maatregel. Het doel is de leerling, via een intensieve begeleiding, tot gedragsverbeteringen te brengen en dus ook te begeleiden naar een herintegratie in de klas en de school. Los van het feit of het gaat om een (school)interne time-out, een time-out via een project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, enz. kan er nog een onderscheid worden gemaakt tussen een korte en een lange time-out. De korte time-out heeft de bedoeling kort op de bal te spelen. Leerlingen die bepaalde moeilijkheden veroorzaken waar de school niet onmiddellijk op een adequate manier kan inspelen, kunnen via een korte time-out van slechts enkele dagen intensief begeleid worden. De lange time-out heeft als bedoeling vroegtijdige schooluitval tegen te gaan. Leerlingen die grote moeilijkheden veroorzaken op school, sterk gedemotiveerd zijn kunnen verschillende weken in een time-outproject begeleid worden. Steeds met de bedoeling de leerling later te herintegreren in de school. In een time-outproject maakt men gebruik van verschillende methodieken: wandeltocht, activiteiten om de eigen persoonlijkheid te doorgronden, groepsactiviteiten zoals atelierwerking of avonturentochten. Wanneer scholen gebruik maken van de korte of lange time-out aangeboden door een organisatie die hiervoor gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, dan gebeurt de aanmelding steeds door het CLB. In de andere gevallen zijn er specifieke afspraken gemaakt tussen de school, de organisatie die de time-out aanbiedt en eventueel het CLB. Het CLB kan de scholen informeren over het aanwezige aanbod van time-outprojecten in hun regio. 6 De organisaties die een time-outproject aanbieden, vindt u op de volgende website:

8 8 In alle gevallen is het belangrijk om de leerling en de ouders te overtuigen van het nut van een dergelijk project. De medewerking van alle betrokkenen is vereist om met de time-out een goed resultaat te bereiken. Wanneer een leerling na de herintegratie in de klas en de school opnieuw (zwaar) normoverschrijdend gedrag stelt, dan staat het de school uiteraard vrij om toch een tuchtprocedure op te starten. 5.2 De alternatieve ordemaatregel De voorbije jaren hebben scholen, zoals ook jeugdparketten en jeugdrechtbanken deden, gezocht naar alternatieve (orde)maatregelen omdat de klassieke strafwerken niet altijd soelaas brachten. De alternatieve maatregel die aan leerlingen wordt opgelegd, bestaat er in dat aan de leerling een concrete, materiële taak wordt opgelegd die nuttig is voor de samenleving/de school of voor bepaalde personen die deel uitmaken van de samenleving/de school. Op deze manier wordt de leerling bewust gemaakt van het feit dat hij schade heeft aangericht, anderzijds krijgt hij ook de kans om zijn solidariteit met anderen te bevestigen. De uiteindelijke bedoeling is de grenzen van de maatschappelijke tolerantie duidelijk te stellen naar de toekomst toe. Verder kunnen in een dergelijk systeem ook de belangen van het slachtoffer beter worden behartigd. Zoals in het jeugdrecht zeer lang een wettelijk kader ontbrak, zo ontbreekt dit wettelijk kader, bij wijze van spreken, tot op vandaag in het onderwijs Autonomie van de school bij het opleggen van ordemaatregelen Wat het opleggen van ordemaatregelen betreft, beschikt een school over een relatieve grote autonomie. Voor ordemaatregelen gelden immers geen strikte regels. Er bestaan weinig of geen richtlijnen. Desalniettemin leveren ordemaatregelen weinig of geen problemen op. Hieronder nemen we enkele aspecten op waarmee rekening gehouden moet worden bij het opleggen van een ordemaatregel. Een ordemaatregel, dus ook een alternatieve maatregel, kan de leerling nooit de voordelen die hij geniet uit het onderwijs ontnemen. Dit betekent m.a.w. dat een leerling niet tijdens de lessen kan verplicht worden bepaalde taken uit te voeren buiten de klas. Een school moet er ook over waken dat de straffen die zij oplegt, conform het Kinderrechtenverdrag, niet vernederend zijn. Wat nu vernederend is, en wat niet, is steeds een feitenkwestie. Toch is het belangrijk om dit principe steeds voor ogen te houden. Zo lezen we in het verslag van de Kinderrechtencommissaris dat in een bepaalde school leerlingen die een werkstraf opgelegd krijgen, een fluogeel vestje moeten dragen. O.i. kan een dergelijke maatregel stigmatiserend zijn en schuilt er toch wel een vernederend aspect in. Dit zal uiteraard niet het geval zijn wanneer het dragen van een fluogeel vestje behoort tot de verplichte werkkledij bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Uiteraard mag er ook geen sprake zijn van psychisch of fysiek geweld. Betrokkenheid van ouders en leerling bij het invullen van een alternatieve ordemaatregel kan ook problemen voorkomen. Ten slotte dient een school vanzelfsprekend ook oog te hebben voor de proportionaliteit. De opgelegde straf dient in verhouding te staan tot de gepleegde feiten Enkele aandachtspunten m.b.t. de alternatieve ordemaatregel In ons model van orde- en tuchtreglement voorzien we de alternatieve maatregel als ordemaatregel. Hij wordt niet nader gespecificeerd om de scholen ruimte te laten tot het uitwerken van een eigen sanctiebeleid. Wanneer een school leerlingen, bij wijze van sanctie, taken laat uitvoeren buiten de school moeten er tussen de verschillende betrokkenen sluitende afspraken gemaakt worden over het toezicht, de aansprakelijkheid e.d.m. Het is m.a.w. aangewezen om ook de verzekeringsmakelaar of agent van de school hierover te informeren en te consulteren. Hieronder nemen we enkele voorbeelden van alternatieve ordemaatregelen op: meewerken met de klusjesman of de poetsploeg op school bij vandalisme om de schade te herstellen; een goed begeleid bemiddelingsgesprek tussen dader en slachtoffer, waarbij het vertrouwen wordt hersteld;

9 9 een leerling die opzettelijk het brandalarm activeerde, werd verplicht een gesprek te voeren met de brandweercommandant (in dit gesprek werd ingegaan op de mogelijke gevolgen van een vals brandalarm, bijvoorbeeld ingeval een dubbele oproep) En de gemeenschapsdienst opgelegd door een school? Sommige scholen hebben ook afspraken gemaakt met OCMW s en/of andere sociale voorzieningen om leerlingen daar als sanctie voor grens- en normoverschrijdend gedrag gemeenschapsdienst te laten verrichten. Ze lieten zich hiervoor inspireren door de gemeenschapsdienst zoals die door een jeugdrechter kan opgelegd worden Een definitie van de gemeenschapsdienst Gemeenschapsdienst kan gedefinieerd worden als volgt. 7 Bij gemeenschapsdienst gaat de minderjarige in zijn vrije tijd, gedurende het aantal uren dat door de jeugdrechter wordt bepaald, een werkprestatie leveren in de non-profit sector (sociale en/of maatschappelijke organisaties of instellingen). Aangezien delicten de veiligheidsgevoelens en het algemeen welzijn in de samenleving aantasten, is de samenleving ook slachtoffer en heeft ze dus ook recht op herstel, dit dus via een 'dienst aan de gemeenschap'. Gemeenschapsdienst is dus ook een reageren op een norm die overschreden wordt, waardoor de norm 'hersteld' wordt of opnieuw bevestigd wordt. Deze gemeenschapsdienst wordt dus opgelegd door een jeugdrechter Bedenkingen Wanneer ook scholen aan leerlingen dergelijke maatregelen opleggen, is het niet meer duidelijk vanuit welke sector dit gebeurt (de gerechtelijke wereld of de onderwijswereld). Hierdoor lopen al deze jongeren het risico over dezelfde kam gescheerd te worden, daar waar de feiten die een jongere in een schoolse context pleegt, doorgaans minder zwaarwichtig zullen zijn dan de feiten waarvoor een jongere gemeenschapsdienst krijgt opgelegd door een jeugdrechter. Wanneer een school een dergelijke maatregel oplegt, bepaalt zij autonoom het aantal uren gemeenschapsdienst. Vooraleer een jeugdrechter een dergelijke maatregel oplegt, vindt er een specifieke, gerechtelijke procedure plaats op basis waarvan men het aantal uren gemeenschapsdienst gaat bepalen. Een school beschikt niet over een dergelijke procedure, waardoor men eerder op basis van intuïtie een aantal uren gaat opleggen. Verder kan de draagkracht van bepaalde OCMW s, sociale of maatschappelijke voorzieningen, die sowieso al een dienst leveren aan de samenleving, overschreden worden wanneer zowel jeugdrechters als scholen op hen een beroep doen om jongeren een dienst te laten leveren aan de maatschappij. Ten slotte stelt zich de vraag of gemeenschapsdienst door een school opgelegd aan minderjarigen geen inbreuk is tegen de wet op het verbod van kinderarbeid. Artikel 7.1 van de Arbeidswet luidt: 1. Het is verboden kinderen arbeid te laten doen of te laten verrichten of enige werkzaamheid buiten het kader van hun opvoeding of vorming te doen of te laten uitvoeren. 2. Het is in ieder geval verboden kinderen enige werkzaamheid te doen of te laten uitvoeren die een nadelige invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectueel of sociaal vlak, zijn fysieke, psychische of morele integriteit in gevaar brengt of die schadelijk is voor enig aspect van zijn welzijn. In het kader van de wetten van de jeugdbescherming vormt het opleggen van gemeenschapsdienst door de jeugdrechter geen inbreuk op de Arbeidswet. De gemeenschapsdienst wordt immers wettelijk geregeld en heeft, vanuit deze regelgeving, een expliciet opvoedkundig karakter. Indien een dergelijke maatregel opgelegd wordt door een school, kan de vraag gesteld worden of er geen sprake is van kinderarbeid. Een school kan zich immers niet beroepen op één of meer wettelijke bepalingen die haar toelaten om dergelijke maatregelen op te leggen. Om al deze redenen raadt het VVKSO de scholen af om leerlingen gemeenschapsdienst te laten verrichten in OCMW s of andere sociale of maatschappelijke voorzieningen. Het uitvoeren van bepaalde taken zouden wij dus beperken tot het uitvoeren van klusjes op school. 7 Definitie zoals ze gehanteerd wordt door het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg.

10 Herstelgericht groepsoverleg Definitie Hergo staat voor herstelgericht groepsoverleg en is een bemiddelingsvorm waarbij niet alleen de dader(s) en het slachtoffer aanwezig zijn, maar waarbij zij elk ook steunfiguren mogen meebrengen (personen uit hun sociale netwerk, die hen kunnen ondersteunen tijdens het proces). Het gehele proces wordt gestuurd door een moderator/bemiddelaar. Om een hergo een kans op slagen te geven, moeten drie voorwaarden vervuld zijn: er vond een afgebakend incident plaats dat om herstel vraagt; de dader wil zijn verantwoordelijkheid nemen om aan herstel te werken; alle betrokkenen nemen vrijwillig deel aan het proces. Ook het slachtoffer moet in staat zijn én bereid zijn om aan de hergo deel te nemen. Het slachtoffer moet daarvoor de herstelfase (zie eerder punt ) bereikt hebben opdat een hergo kan slagen. Vooraleer een hergo te organiseren moet een school weten dat in een dergelijk overleg veel tijd en ruimte geïnvesteerd dient te worden. De school moet zich afvragen of er een voldoende groot draagvlak is en of de situatie veilig is voor de deelnemers. Ook de aard van het incident en de verantwoordelijkheidszin die bij de verschillende betrokkenen aanwezig is, spelen hierbij een rol. Verder moet een dergelijke aanpak kaderen binnen het algemene sanctioneringsbeleid van de school. Een hergo wordt enkel voorbehouden voor zeer ernstige feiten, voor zwaar normoverschrijdend gedrag dat aanleiding is voor het opstarten van een tuchtprocedure. Het organiseren van een hergo in een school moet dus een uitzondering blijven. Deze methodiek blijft voorbehouden voor zeer ernstige problematieken (naar aanleiding van feiten waarvoor een definitieve uitsluiting van de leerling wordt overwogen) waarbij wel de voorwaarden om tot een hergo over te gaan vervuld zijn. Het kan wel aangewezen zijn om het personeel (en eventueel ook de leerlingen) in algemene zin te informeren over het bestaan van deze maatregel. Wanneer een school er dan in een bepaalde situatie voor opteert om een hergo toe te passen, is deze methodiek al bekend Doel van een hergo Tijdens de hergo leert de dader de volle impact van zijn daden kennen en krijgt hij de kans iets goed te maken. Ook de schade die bij het slachtoffer aangericht is, kan sneller hersteld worden waardoor het slachtoffer het eventuele trauma beter kan verwerken. Als de hergo slaagt, wordt er op het einde een herstelplan uitgewerkt waarin wordt bepaald hoe de dader de emotionele en materiële schade kan herstellen Positionering van de hergo Dit schema 8 positioneert een hergo (op school of binnen justitie) tegenover andere vormen van interactie (klasgesprekken, groepsgesprekken, gesprek op de speelplaats...) tussen de verschillende betrokkenen. Eigen aan een hergo is de zeer formele benadering (een strak stramien). Een hergo zelf bestaat steeds uit drie rondes. In een eerste ronde geeft elke deelnemer zijn visie op de feiten, de gevolgen van de daad en zijn/haar gevoelens daarbij. In de tweede ronde wordt er gezocht naar een herstelplan dat door iedereen wordt gedragen. De derde ronde is een informeel moment. De moderator zet het herstelplan op papier, terwijl de deelnemers de hergo laten bezinken, erover napraten. Op het einde wordt het herstelplan door elke deelnemer ondertekend. 8 Bron: International Institute for Restorative Practices (VS)

11 Op wie beroep doen? Deze methodiek wordt aangeboden in het kader van de (gesubsidieerde) korte time-out. Heel wat van de korte timeoutprojecten bieden een herstelgericht groepsoverleg als methodiek aan, zonder dat de leerling daarvoor uit de school verwijderd dient te worden. De hergo wordt m.a.w. aangeboden in het kader van een time-outproject, maar resulteert niet in een time-out voor de leerling. Wanneer men in dat kader een beroep wenst te doen op een hergo, dan dient de aanmelding steeds te gebeuren door het CLB (zie eerder punt 5.1). Verder kan ook de heer Alain Noëz, projectmedewerker van het VSKO-nascholingsproject Brokkenmakers maken het weer goed. Op weg naar een herstelgericht sanctiebeleid worden gecontacteerd (tel ). Hij volgde de opleiding tot moderator/bemiddelaar in Nederland. Vanuit die ervaring kan hij voor scholen die een hergo overwegen aan vraagverheldering doen of eventueel een hergo begeleiden Meer informatie De voornaamste aspecten van een hergo werden hierboven beknopt weergegeven. Wie meer wil weten over een herstelgericht groepsoverleg kan meer informatie vinden in de volgende publicaties: > Time-out en HERGO D. Burssens en N. Vettenburg, "Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school", Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2006, afl. 12, D. Burssens en N. Vettenburg, "Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school.", Welwijs, 2005, afl. 2,

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo www.besafe.be Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Vlaamse

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt 1 03/2013266 Datum aanmelding.../.../... Contactpersoon CMP (in te vullen door CMP) Gegevens aanmelder Naam: Functie dienst: Adres: Contactgegevens: telefoon: e-mail:

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Herstelgericht werken, een basis voor veilig leren.

Herstelgericht werken, een basis voor veilig leren. Herstelgericht werken, een basis voor veilig leren. Hans Oostrik Herstelrecht is een internationaal zeer succesvol model voor conflicthantering, waarbij de focus vooral is gericht op herstel van aangerichte

Nadere informatie

HOE SPREEK JE JE COLLEGA S AAN RECHTSTREEKS AANSPREKEN

HOE SPREEK JE JE COLLEGA S AAN RECHTSTREEKS AANSPREKEN HOE SPREEK JE JE COLLEGA S AAN RECHTSTREEKS AANSPREKEN PROFESSIONALITEIT Ortho Consult Congres voor elke mentor - december 2016 - Anneke Blaauwendraad RECHTSTREEKS AANSPREKEN Wat is je doel? Belangstelling

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen HERSTELBEMIDDELING Vzw HCA Oost- Vlaanderen Inhoud 1. HCA? 2. Situering 3. Ontstaan 4. Fusie 5. Werkingsgebied 6. Verwijzers 7. Doelgroep 8. Definitie herstelbemiddeling 9. Strafrecht vs herstelrecht 10.

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Debriefing. Opvang na een schokkende gebeurtenis. Geert Taghon 2013

Debriefing. Opvang na een schokkende gebeurtenis. Geert Taghon 2013 Debriefing Opvang na een schokkende gebeurtenis Geert Taghon 2013 Definitie schokkende gebeurtenis Een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en duidelijk leed

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 1 Beoordeeld: 30 september 2013 Inhoudstafel Goedgekeurd: 4 oktober 2013 Geldig vanaf: 4 november 2013 1. Definitie van grensoverschrijdend gedrag 2. Visie over grensoverschrijdend gedrag 2.1. Visie van

Nadere informatie

NIP Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

NIP Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) NIP Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) Een gespreksmodel Praktische suggesties voor een groepsgesprek na een schokkende gebeurtenis op een school (geleid door een groepsleerkracht,

Nadere informatie

Herstelgericht werken = geloven in de groeikansen van jongeren en begeleiders. Maria Beerten maria.beerten@telenet.be

Herstelgericht werken = geloven in de groeikansen van jongeren en begeleiders. Maria Beerten maria.beerten@telenet.be Herstelgericht werken = geloven in de groeikansen van jongeren en begeleiders Maria Beerten maria.beerten@telenet.be 1 what do you think rapport School kwetst en sluit uit talenten worden verspild Relaties

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Wat is een Korte Time Out? Een Korte Time Out is een begeleidingstraject dat probleemsituaties binnen de schoolse context aanpakt en zo tracht te voorkomen dat jongeren uitvallen binnen

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

Berichten uit Perron M

Berichten uit Perron M 1 Berichten uit Perron M Verslag studiedag Straffer in herstel 2 oktober 2014 Mechelen In deze tekst vindt u een samenvatting van tips, opmerkingen, aanbevelingen en thema s geformuleerd door al de deelnemers

Nadere informatie

OMGAAN MET DREIGEND EN DESTRUCTIEF GEDRAG

OMGAAN MET DREIGEND EN DESTRUCTIEF GEDRAG OMGAAN MET DREIGEND EN DESTRUCTIEF GEDRAG Inleiding Geweld lijkt toegenomen binnen onze samenleving; in ieder geval is de gevoeligheid en aandacht voor deze problematiek de laatste jaren duidelijk toegenomen.

Nadere informatie

Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie.

Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie. Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie. De voorbije jaren zijn sterke samenwerkingsinitiatieven opgezet tussen HCA-diensten en de gemeenschapsinstellingen. Het nieuwe jeugdrecht

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Herstelrecht in een pedagogische context

Herstelrecht in een pedagogische context Herstelrecht in een pedagogische context 1. Herstelrecht in een justitiële context 1.1. Ontstaan In de jaren 80 90 kwamen waren er de eerste bemiddelingsexperimenten in delictsituaties. Eerst binnen de

Nadere informatie

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen stuk ingediend op 969 (2010-2011) Nr. 1 16 februari 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen en de dames Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop betreffende het vergroten van de

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Pestprotocol Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Pesten... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Signalering... 3 1.3 Preventie... 4 1.3.1 Mentorlessen... 4 1.3.2 Blijvende aandacht... 4 1.3.3 De rol van de ouderraad...

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Focus op diefstal. Focus op diefstal versie 1.0 (januari 2016)

Focus op diefstal. Focus op diefstal versie 1.0 (januari 2016) Focus op diefstal Inhoudsopgave focus op diefstal 1.1 Inleiding 1.2 Wat is diefstal? 1.3 Hoe gaan wij met diefstal om? 1.3.1 Preventie 1.3.1.1 Op school 1.3.1.2 Thuis 1.3.2 De grens voorbij 1.4 De aanpak

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

www.besafe.be Lokeren SOVA-project

www.besafe.be Lokeren SOVA-project www.besafe.be Lokeren SOVA-project Lokeren SOVA-project: Sociale vaardigheidstraining voor leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

Sanctiebeleid in het SO. Een 4 lademodel

Sanctiebeleid in het SO. Een 4 lademodel Sanctiebeleid in het SO Een 4 lademodel Ongewenste gedragingen Klassiek stappenplan: mondelinge waarschuwing opmerkingen in de agenda strafstudies (met taak) gesprekken tijdelijke uitsluitingen definitieve

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Veiligheid en Integriteit

Veiligheid en Integriteit Veiligheid en Integriteit Persoonlijke aspecten en effecten van (be)dreiging VBG 27 februari 2013 Rob van den Biggelaar adviseur sociale veiligheid / psycholoog E-mail: vandenbiggelaar@habilis.nl Deze

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt. Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je. Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke

Nadere informatie

Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraken. De lichamelijkheid van pedagogisch contact. Simone Mark

Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraken. De lichamelijkheid van pedagogisch contact. Simone Mark Pedagogisch contact Verbondenheid door aanraken Simone Mark Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber een troostende arm bieden? De

Nadere informatie

PIJLERS VOOR VEILIGHEID

PIJLERS VOOR VEILIGHEID PIJLERS VOOR VEILIGHEID Een definitieve oplossing voor veiligheid op school is er niet. Wel is duidelijk dat er een nauwe samenhang is met het soort onderwijs dat een school biedt, de gemeenschap die zij

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Stappenplan bij een incident VO

Stappenplan bij een incident VO Stappenplan bij een incident VO Hieronder staan acties beschreven die ondernomen kunnen worden als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Voor sommige acties geldt dat

Nadere informatie

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening 1. Wat is stress? 2. Een aandoening als oorzaak voor stress en psychosociale problematiek 3. Problematiek

Nadere informatie

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL 1. Het standpunt van de school: Pesten is geen

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

GAMS België. GAMS België

GAMS België. GAMS België 14 15 Emoties zijn reacties op allerlei zaken die zich afspe- VGV is een uiterst pijnlijke ingreep die vaak onder len rondom ons: angst, vreugde, woede, verbazing, dwang en zonder waarschuwing wordt uitgevoerd.

Nadere informatie

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Don Boscocollege Hechtel Hieronder vind je een tekst en bijbehorende vragen waarmee de gangmakers in Hechtel een gesprek op gang willen brengen in verschillende

Nadere informatie

Lemniscaat Kompas. 1 Vijf aspecten van communicatie geïntegreerd

Lemniscaat Kompas. 1 Vijf aspecten van communicatie geïntegreerd http://lemniscaatacademie.com francis@lemniscaatacademie.be Lemniscaat Kompas 1 Vijf aspecten van communicatie geïntegreerd RELATIE Verhouding INHOUD FOCUS Het thema waar het echt om gaat CONTEXT Cultuur

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

dan één lade voorkomt. de gemeenschap is de beste preventie van ongewenst gedrag.

dan één lade voorkomt. de gemeenschap is de beste preventie van ongewenst gedrag. Het 4 lademodel Het nieuwe sanctiebeleid is een 4 lademodel, dat werkt met vier categorieën van overtredingen, in combinatie met vier opvoedingsstrategieën. Het moet voor iedereen voor elke overtreding

Nadere informatie

Van gedragsregulering naar opvoeding

Van gedragsregulering naar opvoeding Van gedragsregulering naar opvoeding Over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag Gebruikelijke benadering van gedragsproblemen: een kindgerichte blik (factoren in het kind) Leidt tot classificatie

Nadere informatie

Wacht maar tot ik groot ben!

Wacht maar tot ik groot ben! www.geerttaghon.be Wacht maar tot ik groot ben! Omgaan met agressie bij kleine kinderen Geert Taghon 2013 Ontwikkeling kleine kind De wereld leren kennen en zich hieraan aanpassen (adaptatie) Processen

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 2. Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tul-studenten met

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is misbruik en mishandeling? 3 Wat is huiselijk geweld? 4 Meldcode 5 Meldcode/Richtlijn 6 Wie gaat het gesprek voeren? 6 Mogelijke gevolgen Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Omgaan met moeilijk gedrag. CLZ studiedag 29 april 2016

Omgaan met moeilijk gedrag. CLZ studiedag 29 april 2016 Omgaan met moeilijk gedrag CLZ studiedag 29 april 2016 Bedenkingen - vragen Wat kan ik nog doen? Ik heb al alles geprobeerd? Ik ben doodmoe als ik thuiskom Ik heb nog 23 andere leerlingen in de klas Hoort

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Herstelcirkels in de klas

Herstelcirkels in de klas Herstelcirkels in de klas Katrien was boos op haar leerkracht wiskunde, mevrouw Peeters. Een onaangekondigde toets lokte veel protest uit bij de leerlingen. Het werd Katrien te veel en ze riep kutwijf.

Nadere informatie

Onderzoeksfiche e00005.pdf. 1. Referentie

Onderzoeksfiche e00005.pdf. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Vanfraechem, I. (2003). Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Verslag van een wetenschappelijk begeleid pilootproject. Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, Faculteit

Nadere informatie

Een veilige onderwijstaak!

Een veilige onderwijstaak! Ine Spee, 15 maart 2012 Een veilige onderwijstaak! Preventie de eerste stap naar een Veilige Publieke taak De publieke taak: wat is anders in het onderwijs? Grensoverschrijding van jongeren: inherent aan

Nadere informatie

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht A. Uitgangspunten 1. Respect voor verschillen en de noodzaak van overeenstemming Over goed en kwaad en over de waarde

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

2. Een gevarieerd aanbod

2. Een gevarieerd aanbod deel 2: hoofdstuk 5 - kiezen voor herstelgerichte interventies - 2. Een gevarieerd aanbod 2. Een gevarieerd aanbod De herstelrechtelijke aanpak beperkt zich niet tot één of een paar methodieken. Vandaag

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Doe nu eens normaal! STOP... DENK.. DOE!

Doe nu eens normaal! STOP... DENK.. DOE! WO 132 Doe nu eens normaal! STOP... DENK.. DOE! ALAIN NOËZ PEDAGOGISCH SCHOOLBEGELEIDER MECHELEN-BRUSSEL We worden er allemaal mee geconfronteerd in onze klassen. Leerlingen die zich niet of nauwelijks

Nadere informatie

Dieter Burssens. Nicole Vettenburg

Dieter Burssens. Nicole Vettenburg DOSSIER: JONGEREN EN SCHOOL 176 Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext Dieter Burssens Redactie Welwijs 1 Nicole Vettenburg Docent UGent, vakgroep Sociale Agogiek 1. INLEIDING Herstelgericht

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding Inhoudsopgave Dankwoord 5 Inhoudsopgave 7 Afkortingen 13 Figuren en tabellen 15 DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding 17 1 Late start van het debat omtrent waarborgen in herstelgerichte processen 21 2 Het juridische

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

V L A A M S P A R L E M E N T

V L A A M S P A R L E M E N T V L A A M S P A R L E M E N T Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie C122-OND12 Zitting 2008-2009 5 februari 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Frank Vandenbroucke,

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot.

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. Schoolcode voor Mol Voorwoord Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. OCMW Mol tracht de belangen van zijn cliënten

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 9 /... / 10 mei 2012

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 9 /... / 10 mei 2012 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2012 / 9 /... / 10 mei 2012 Inzake, wonende te, bijgestaan door, COC, verzoekende partij, tegen inrichtende macht met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Maak het verschil op de speelplaats

Maak het verschil op de speelplaats Kwestie 2: Toezicht en begeleiding Iedereen op en rond de school is het erover eens dat toezicht op de speelplaats nodig is. Scholieren vinden toezicht ook belangrijk, maar ze hebben wel vragen bij de

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) In juni 2004 komt een 71-jarige klant van een Amerikaanse bank zijn bankfiliaal binnen. Hij richt een geladen revolver op een aanwezige

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-105 datum : 2006-10-05 gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN ADVIES VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel

Nadere informatie

VISIETEKST OP HANDELINGSBEKWAAMHEID BINNEN DRM

VISIETEKST OP HANDELINGSBEKWAAMHEID BINNEN DRM VISIETEKST OP HANDELINGSBEKWAAMHEID BINNEN DRM Inschatten van de handelingsbekwaamheid van de minderjarige. Situering : In 2006 trad het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige (verder

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss INHOUD 1. Waarom wij kiezen voor een pestprotocol 2. Handelingsprotocol aanpak van pestgedrag 3. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen van pestgedrag? 4. Welke maatregelen worden

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

NAAR EEN VERBINDEND EN HERSTELLEND SCHOOLKLIMAAT

NAAR EEN VERBINDEND EN HERSTELLEND SCHOOLKLIMAAT NAAR EEN VERBINDEND EN HERSTELLEND SCHOOLKLIMAAT SAMEN DEFINITIEVE UITSLUITINGEN VERMINDEREN IN ANTWERPEN Lokaal Overlegplatform Antwerpen secundair onderwijs September 2016 In Antwerpen willen we samen

Nadere informatie