WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken"

Transcriptie

1 Master Thesis van: C.F.L. Huberts (i934019) Universiteit Maastricht, jaar 2006/2007 Master Recht Arbeid en Gezondheid Begeleider: mr. dr. E.J.A. Franssen Aantal woorden: WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken

2 Voorwoord Deze thesis is geschreven ter voltooiing van de Master Recht, Arbeid en Gezondheid van de Universiteit Maastricht, studiejaar 2006/ De Master heb ik als zeer leerzaam ervaren. Waar mogelijk heb ik getracht de opgedane kennis te verwerken in deze thesis. De thesis staat in het teken van de werkgeversaansprakelijkheid voor psychische schade van werknemers, ontstaan door overbelasting en/ of burn-out. Dit onderwerp is actueel en ligt mij nauw aan het hart door persoonlijke ervaring. Hierdoor is mij duidelijk geworden dat de onoplettende werknemer een kwetsbaar subject is in de huidige gejaagde en winstbeluste maatschappij. Bescherming van de werknemer, het kostbaarste bedrijfsmiddel voor menig onderneming, is naar mijn mening dan ook van groot belang. In deze thesis beschrijf ik de werking van een wetsartikel dat in deze bescherming zou moeten voorzien. Ik hoop dat de lezer van mijn thesis er veel leesplezier aan beleeft en mogelijk nog iets wijzer van wordt. Ik wil bij deze iedereen bedanken die mij gesteund heeft bij het met goed resultaat voltooien van de Master. Behalve uiteraard mijn vriendin Bianca en mijn familie en vrienden wil ik ook de betrokken medewerkers van de Universiteit Maastricht en in het bijzonder mijn scriptiebegeleidster Edith Franssen bedanken voor de wijze raad

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Overbelasting (stress) en Burn-out 2.1 De begrippen 2.2 Cijfers in Nederland 3. De arbeidsovereenkomst als grond voor aansprakelijkheid 3.1 Grondslagen voor aansprakelijkheid 3.2 Samenhang artikel 7:611-7:658 BW 4. Artikel 7:658 BW 4.1. Wetsgeschiedenis en belang 4.2. De wettekst 4.3. Voorwaarden voor aansprakelijkheid In de uitoefening van zijn werkzaamheden De zorgplicht Opzet of bewuste roekeloosheid 4.4. De bewijstlastverdeling 5. Artikel 7:658 BW en psychische schade 5.1 Algemeen 5.2 Aansprakelijkheid voor psychische schade ex artikel 7:658 BW volgens de jurisprudentie HR 30 januari 1998, JAR 1998/ 82 (Chubbs Lips/ Jansen) De lagere rechtspraak HR 11 maart 11 maart 2005 (ABNAMRO-Nieuwenhuys) Kantongerecht Heerlen, 16 november 2005, JAR 2007/26 en 19 april 2006, JAR 2006/

4 6. Proportionele werkgeversaansprakelijkheid 7. Aansprakelijkheid voor psychische schade ex artikel 7:658 BW volgens de wetenschap/ literatuur 8. De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 9. Conclusie 10. Literatuuropgave - 4 -

5 1. Inleiding Met een tweetal recente uitspraken heeft het kantongerecht in Heerlen de werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW) weer op de kaart gezet. Conclusie van deze uitspraken is dat een werkgever aansprakelijkheid kan zijn en in casu was voor de zuiver psychische schade ten gevolge van een werkgerelateerde burn-out. Dat aansprakelijkheid van de werkgever voor psychische schade van een werknemer kan voortvloeien uit artikel 7:658 BW is niet nieuw. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der Nederlanden, heeft dit reeds bevestigd 1. De werkgever heeft op grond van voornoemd wetsartikel een zorgplicht om werkgerelateerde schade van de werknemer te voorkomen. De rechter in Heerlen is de eerste die zich expliciet heeft uitgesproken over de normstelling die ten grondslag ligt aan de zorgplicht ter voorkoming van schade op zuiver psychische gronden en zulks ook heeft laten resulteren in een veroordeling van een werkgever. Daar deze normstelling vooralsnog onduidelijk was, had een daadwerkelijke veroordeling van een werkgever voor veroorzaakte psychische schade op deze gronden nog niet plaatsgevonden 2. De betreffende uitspraken geven een standpunt over de normstelling die ten grondslag ligt aan de zorgplicht van de werkgever ter voorkoming van psychische schade. Als het standpunt van de Heerlense rechter houdbaar blijkt, kan dit in de huidige gejaagde en veeleisende maatschappij een grote toekomstige impact hebben. Onder andere omdat het versoberde financiële 1 HR 11 maart 2005, JAR 2005/ 84 (ABN/AMRO Nieuwenhuys) 2 Op 29 september 2004 heeft de Kantonrechter in Terneuzen (JAR 2004/ 270) weliswaar een werkgever aansprakelijk geacht voor zuivere psychische schade maar dit was hoofdzakelijk te wijten aan een uitvoerig en onderbouwd feitencomplex dat door de werkgever onvoldoende was bestreden. De kantonrechter heeft zich hierbij niet expliciet uitgesproken over de gehanteerde normstelling

6 vangnet van de arbeidsongeschikte werknemer, de WIA 3, tot een grote inkomensachteruitgang kan leiden en de aanname van ontastbare ziekten zoals burn-out onder druk staat. De laatst gepubliceerde van beide uitspraken genoot dan ook grote belangstelling in de media 4. Hoe bevreemdend lijkt het dan dat hieraan in de (vak)literatuur nadien nauwelijks aandacht is besteed. Zijn de uitspraken eigenlijk helemaal niet zo spannend of heeft gewoon nog niemand het mogelijke belang hiervan onderkend? Of zijn het slechts uitspraken zoals zovelen die dermate feitelijk zijn dat hieraan geen algemene strekking ontleend kan worden 5? Uiteindelijk zal slechts de hoogste rechter in de toekomst de waarde van deze uitspraak kunnen onderschrijven of teniet doen. Feit blijft dat de uitspraak een hoge attenderingswaarde heeft. Zowel werkgever als werknemer beseffen zich weer dat de werkgever niet gevrijwaard is van aansprakelijkheid als het gaat om werkgerelateerde aandoeningen van psychische aard. De uitspraken van de Heerlense rechter kennen een lange voorgeschiedenis in de jurisprudentie. Door middel van een uiteenzetting van de werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW zal ik het mogelijke belang en de houdbaarheid van de uitspraak trachten te toetsen. Hierbij zal ik mij concentreren op psychische schade ontstaan ten gevolge van overbelasting en/ of burn-out. Waar nodig zal ik hierbij wel verbanden (moeten) leggen met de gewezen jurisprudentie en literatuur voor casussen waarin bijvoorbeeld asbest of RSI hebben geleid tot schade voor de werknemer en werkgeversaansprakelijkheid. 3 De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is met ingang van 1 januari 2006 in de plaats getreden van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 4 Limburgs Dagblad 17 januari 2007, Telegraaf 16 januari 2007, en ook RTL4- en NOSjournaal. 5 Zoals bijvoorbeeld T. Vandeginste stelt in zijn bijdrage in P&O Actueel van 22 februari

7 Om het belang van de betreffende uitspraken te kunnen toetsen, zal ik in ieder geval artikel 7:658 BW toelichten. Behalve een algemene beschrijving van het artikel en haar bereik/ werkingssfeer zal ik hierbij ook kort aandacht besteden aan de aangrenzende wetgeving die van belang is voor dit artikel 6, enerzijds omdat zij er nadere invulling aan geeft, anderzijds omdat zij reden is voor het bestaan van het artikel. Vervolgens zal ik de ontwikkeling in de jurisprudentie weergeven op het specifieke vlak van de werkgeversaansprakelijkheid voor psychische schade. Aan de hand van de tot zover opgedane kennis zal, na bestudering van de meningen in de literatuur en mogelijke effecten van de per 1 januari 2007 gewijzigde arbeidsomstandighedenwetgeving, worden besloten met een conclusie. Zoals al vermeld, staat deze thesis in het teken van werkgeveraansprakelijkheid voor schade van een werknemer ten gevolge van overbelasting of burn-out. Voordat ik in ga op de voorwaarden en reikwijdte van de wettelijke werkgeversaansprakelijkheidsregeling maak ik derhalve in het volgende hoofdstuk eerst een kort uitstapje. In dat hoofdstuk zal ik de begrippen overbelasting en burn-out omschrijven en de omvang van beide begrippen binnen de Nederlandse beroepsbevolking schetsen. 6 Zoals de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Arbeidsomstandighedenwetgeving

8 2. Stress, overbelasting en burn-out 2.1 De begrippen Stress, overbelasting en burn-out worden vaak in één adem genoemd. Dit is niet terecht. Letterlijk betekent stress Spanning. De medische definitie is een altijd aanwezige toestand bij de mens die van groot belang is voor het verrichten van taken en die toeneemt als er verandering of bedreiging optreedt waarop iemand zich in moet stellen 7. Stress is dus, in tegenstelling tot burn-out, niet per definitie een schadelijke omstandigheid. Stress kan zelfs noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld arbeid naar behoren te kunnen verrichten. Stress komt bij iedereen voor, elke dag, het hoort bij het functioneren van iedere mens of wezen. Zolang de betrokkene voldoende tijd of gelegenheid krijgt om zich in te stellen op of bij te komen van de stresserende situatie is stress dus niet ongezond. Anders wordt het als deze tijd of gelegenheid niet wordt geboden of de gevraagde inspanning veel te groot is in verhouding tot de draagkracht van de betrokkene waardoor herstel uit blijft. Stress wordt dan als negatief ervaren 8. Dan kan stress ontstaan die Magits 9 omschrijft als een opeenstapeling van irritaties, frustraties en omstandigheden en een gevoel van onrust en spanning, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, door mij samengevat als overbelasting. Binnen de werkomgeving kan bij oorzaken van stress worden gedacht aan arbeidsrisico s, personeel(stekort), onregelmatig werken, een wanverhouding tussen de beloning en te leveren prestatie, de werkinhoud (moeilijke inhoud, strakke deadlines, altijd hetzelfde moeten doen, geen duidelijke opdrachten) etcetera Definitie volgens het Zakwoordenboek der Geneeskunde. 8 Zie ook de definitie van stress van artikel 1 lid 3 onderdeel f Arbeidsomstandighedenwet. 9 Magits, V., Stress, in: UVV-info, januari-februari 2003, p Aldus Magits. In gelijke zin ook TNO-Arbeid in haar rapport Handleiding Preventie Leidraad

9 Het voortduren van stresserende situaties kan van invloed zijn op de algemene gesteldheid van de betrokkene, zowel psychisch, emotioneel als fysiek en uiteindelijk leiden tot ziekte. Enkele ziektebeelden die uit een teveel aan stress (overbelasting) kunnen voortvloeien, zijn hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, rugklachten, maagzweer, depressie, burn-out, angstaanvallen, verlies van zelfvertrouwen etcetera. Burn-out is dus geen synoniem voor stress of overbelasting maar een ziektebeeld dat hieruit voort kan vloeien 11. De medische definitie van het burn-out-syndroom luidt 12 : de toestand van lichamelijke, emotionele en psychische uitputting, het gevolg van emotioneel belastende werksituaties waarin intensief en langdurig met mensen wordt gewerkt; symptomen zijn vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, depressie, afstandelijkheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, verslavingsdrang. Als oorzaken van overbelasting kunnen, zoals reeds vermeld, teveel werk of hoge werkdruk, de inhoud van het werk en/ of een slechte werksfeer worden genoemd 13. In de literatuur wordt gesteld dat behalve werkgerelateerde factoren ook de persoonlijkheid van de werknemer aan een (verhoogd risico op een) overbelasting en/ of burn-out kan bijdragen. Zo worden onder andere perfectionisme, groot verantwoordelijkheidsgevoel, idealisme, moeilijk grenzen kunnen stellen en gedrevenheid als risicovolle persoonskenmerken genoemd. Voorzover dit niet reeds uit de definitie van burn-out volgt, wordt hiermee bevestigd dat overbelasting niet naar generieke maatstaven meetbaar is. Nu de aanwezigheid en het ervaren van stress mede van persoonskenmerken afhangt (niet iedereen ervaart eenzelfde situatie als stresserend) dient het risico op overbelasting per individu te worden bezien. 11 Aldus ook de beschrijving van burn-out van het Bureau Beroepsziekten FNV. 12 Definitie volgens het Zakwoordenboek der Geneeskunde. 13 Eveneens volgens informatie van het Bureau Beroepsziekten FNV

10 Ook de jurisprudentie onderkent beide factoren als risico s voor burn-out. Een goed voorbeeld van een uitspraak waarin het fenomeen burn-out uitvoerig wordt beschreven, is die van de kantonrechter te Terneuzen van 29 september Deze kantonrechter baseert zich hierbij zowel op de bevindingen van een verzekeringarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als ook een toonaangevende publicatie van R. van Eijck op het gebied van de psychische gezondheidswetenschap. In deze laatste publicatie wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat burnout eerder werkgerelateerd dan persoonsgerelateerd is. Ook Magits 15 onderschrijft dat stress maar al te vaak wordt benaderd als een probleem vanuit het individu terwijl ook de organisatie waarin het individu werkt en zijn omgeving een belangrijke rol kunnen spelen. 2.2 Cijfers in Nederland Uit de vorige paragraaf blijkt dat de werksituatie grote risico s op overbelasting kan behelzen met ziekten zoals burn-out tot gevolg. Hoewel dit niet altijd tot definitieve uitval van betrokken werknemer leidt, is een beperking van deze risico s van groot belang. Enerzijds omdat de werknemer tegen het risico op psychische, emotionele en/ of materiële schade dient te worden beschermd, anderzijds ter behoud van een kostbare arbeidskracht voor de vergrijzende Nederlandse arbeidsmarkt en ter voorkoming van een toenemend beroep op de sociale zekerheid. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat inmiddels zo n 10% van de werkende Nederlanders last heeft van burnoutklachten waarvan de helft in ernstige mate. Een onderscheid tussen mannen en vrouwen is hierbij niet te onderkennen, onderscheid tussen 14 JAR 2004/ Magits, V., Stress, in: UVV-info, januari-februari 2003, p

11 verschillende bedrijfstakken 16 daarentegen wel. Als redenen voor het laatste onderscheid worden de hoge werkdruk, de beperkte ontplooiingsmogelijkheden en de geringe zeggenschap over de eigen werkzaamheden in betreffende bedrijfstakken genoemd. Het aantal werkenden met een burn-out in de horecasector bijvoorbeeld is in het begin van de 21 e eeuw met 50% gestegen ten opzichte van de tweede helft van de jaren negentig. De voorbije jaren kwamen jaarlijks zo n mensen door psychische klachten in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) terecht waarvan zo n 30% door stress en overbelasting veroorzaakt werd 17. Voor de toegang tot de WAO wordt geen onderscheid gemaakt tussen aandoeningen voortvloeiend uit werk (risque professionel) of sociale factoren (risque social) 18. Recente, exacte cijfers over uitval van werkenden vanwege werkgerelateerde psychische klachten zijn dan ook niet voorhanden al wordt dit aantal geschat op zo n 44% van de om psychische redenen arbeidsongeschikte werknemers 19. Duidelijk zal in ieder geval zijn dat uitval van werknemers vanwege psychische klachten een aanzienlijk maatschappelijk probleem is of kan worden. Roth onderkent dit probleem ook 20. In de huidige stressmaatschappij 21 mag verwacht worden dat deze uitval eerder toe dan af zal nemen 22. Bovendien is de groep van betrokken en/ of gedupeerde werknemers niet beperkt tot degenen die uiteindelijk een beroep moeten doen op de sociale zekerheid zoals de WIA. Ook degenen 16 Met name de horeca en het onderwijs blijken er uit te springen. 17 Informatie verkregen van Zie ook M.S.A. Vegter, Den Haag 2005, p Noordam, Socialezekerheidsrecht, hoofdstuk , blz M.S.A. Vegter, Den Haag 2005, p J.F. Roth, In Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2005, nr. 1, p Aldus in de bewoordingen van V. Magits. 22 De Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid bevestigt dit in de Leidraad Aanpak verzuim om psyschische redenen

12 die vóór het einde van de wachttijd 23 weer terugkeren in het arbeidsproces, al dan niet bij hun eigen werkgever, alsmede degenen die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering 24 lijden mogelijk schade van de psychische klachten. Voornoemde aantallen weerspiegelen waarschijnlijk slechts het zogeheten topje van de ijsberg. 23 Hiermee wordt de wachttijd van 104 weken ex artikel 19 Wet WIA bedoeld die geldt alvorens recht ontstaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werknemer is gedurende deze periode aangewezen op loondoorbetaling en reintegratie door de werkgever ex artikel 7:629 BW. 24 Zie nader hoofdstuk

13 3. De arbeidsovereenkomst als grond voor aansprakelijkheid 3.1 Grondslagen voor aansprakelijkheid In het vorige hoofdstuk is weergegeven dat de werkomgeving zich bij uitstek blijkt te lenen voor het ontstaan van overbelasting of burn-out. De aanwezigheid van dit risico is onder andere afhankelijk van de wijze waarop werkgever en werknemer invulling geven aan de arbeidsovereenkomst. De wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst 25 geeft de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer duidelijk weer. Tegen beloning is de werknemer gehouden al datgeen te doen wat de werkgever van hem mag verlangen. Het is dan ook de werkgever die in beginsel de scepter zwaait binnen de arbeidsverhouding en het (arbeidsomstandigheden)beleid bepaalt binnen de onderneming 26. Om deze macht(on)balans tussen werkgever en werknemer reeds voortijdig te beteugelen, heeft de wetgever het goed werkgever- en werknemerschap in de wet opgenomen 27. Onder verwijzing naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid zijn werkgever en werknemer verplicht zich jegens elkaar naar behoren te gedragen en evenzo invulling te geven aan de arbeidsovereenkomst. Het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW is ruim geformuleerd en bestrijkt hierdoor alle situaties die kunnen voorvallen binnen de arbeidsovereenkomst of hiermee in nauw verband staan. Indien de werknemer in deze hoedanigheid schade lijdt, vormt artikel 7:611 BW grondslag voor eventuele aansprakelijkheid van de werkgever voor deze schade. Voor de hand ligt dan de vraag wat de betekenis of toegevoegde 25 Artikel 7:610 BW. 26 De mogelijke invloed van de ondernemingsraad op bijvoorbeeld het arbeidsomstandighedenbeleid laat ik hier verder buiten beschouwing gezien de strekking van de thesis. 27 Artikel 7:611 BW

14 waarde van artikel 7:658 BW is als reeds in werkgeversaansprakelijkheid is voorzien middels het goed werkgeverschap. 3.2 Samenhang artikel 7:611-7:658 BW De werknemer kan in tal van omstandigheden schade oplopen waarbij de schadeveroorzakende omstandigheid verband houdt met de arbeidsovereenkomst. Dit verband betekent echter niet dat de schade ook altijd tijdens werktijd en/ of het uitoefenen van de werkzaamheden wordt geleden. Tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de werknemer die gewond raakt bij deelname aan een (verplicht) bedrijfsuitje 28, de reclasseringsambtenaar die op zijn privé-adres wordt gemolesteerd door een cliënt 29 of de werknemer die tijdens woon-werkverkeer met een auto van de werkgever betrokken raakt bij een ongeluk en diens schade deels niet gedekt ziet door de autoverzekering 30. Hoewel de schade wordt geleden buiten werktijd en in de privé-situatie kan toch sprake zijn van een dusdanige samenhang met de arbeidsovereenkomst dat de werkgever aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade 31. Van Dam 32 spreekt in dit kader van de sociaal-economische band tussen werkgever en werknemer. De aansprakelijkheid vloeit dan voort uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, in Boek 7 Titel 10 BW vervat in het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW 33. Anders dan voor artikel 7:611 is voor aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW vereist dat de schade wordt geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Artikel 7:658 BW beoogt dan ook specifiek de werknemer 28 Bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam, 4 januari 1999, JAR 1999/ Hoge Raad, 22 januari 1999, JAR 1999/ Hoge Raad, 12 januari 2001, JAR 2001/ Zie voor een casus waarin dit verband niet aanwezig werd geacht de uitspraak van de Kantonrechter te Delft van 1 november 2001, JAR 2002/5. 32 C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, p In gelijke zin T. van Nieuwstadt, in Sociaal Recht 2005/11, p

15 bescherming te bieden tegen onveilige arbeidsomstandigheden en daarmee mogelijke schade te voorkomen. Artikel 7:658 BW behelst hiertoe een zorgplicht voor de werkgever en, waar deze niet in acht wordt genomen, aansprakelijkheid voor de hieruit voortvloeiende schade van de werknemer. Dit is het eerste belangrijke verschil tussen 7:611 en 7:658 BW. Ten tweede maakt artikel 7:658 BW een belangrijk verschil voor wat betreft de bewijslastverdeling. Waar artikel 7:611 BW de hoofdregel conform het algemene aansprakelijkheidsrecht volgt (wie stelt, die bewijst 34 ), geldt voor de werknemer op grond van artikel 7:658 BW slechts een gemotiveerde stelplicht en rust op de werkgever het tegenbewijs (zie nader hoofdstuk 4). Van Nieuwstadt 35 merkt tenslotte nog op dat de werkgever in geval van aansprakelijkheidstelling op grond van artikel 7:611 BW een beroep kan doen op de gewone eigenschuldregeling 36 en de schadetoerekening (derhalve) minder ruim kan zijn 37. Artikel 7:658 BW voorziet hiermee in een verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor de werkgever. De rechtvaardiging hiervoor is gelegen in de zorgplicht en doorslaggevende zeggenschap en invloed van de werkgever op de arbeidsomstandigheden. Met andere woorden: de werknemer heeft zelf weinig tot geen mogelijkheden om het risico op schade te beperken of voorkomen. De Hoge Raad ziet slechts beperkt ruimte voor werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW. Uit het arrest S./ Reclassering 38 blijkt dat de Raad deze ruimte slechts aanwezig acht onder (zeer) bijzondere omstandigheden. Zo n bijzondere omstandigheid kan bijvoorbeeld bestaan 34 Aldus artikel 150 Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering. 35 In Sociaal Recht 2005/11, p Artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek. 37 Op grond van de zogenaamde proportionele aansprakelijkheid die eveneens voortvloeit uit artikel 6:101 BW en de matigingsmogelijkheid van artikel 6:109 BW. Uit de in hoofdstuk 6 te behandelen jurisprudentie zal blijken dat deze ook inmiddels zijn intrede heeft gemaakt in de regeling van de werkgeversaansprakelijkheid. 38 Hoge Raad, 22 januari 1999, JAR 1999/

16 uit bekendheid van de werkgever met een specifiek en ernstig gevaar waarbij de werkgever geen maatregelen heeft getroffen om de verwezenlijking van dit gevaar te voorkomen. In zijn overwegingen bij het arrest Vonk Montage/ Van der Hoeven 39 merkt de Advocaat-Generaal op dat aansprakelijkheid van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW niet mogelijk is indien uit de toetsing aan 7:658 BW is gebleken dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit benadrukt zowel het belang van artikel 7:658 BW als de samenhang tussen beide artikelen. De wetsstructuur wekt de mogelijkheid van een primaire aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW en, indien dit niet mocht lukken, subsidiair artikel 7:611 BW vanwege haar grotere bereik. Uit het bovenstaande kan evenwel worden geconcludeerd dat een tevergeefs beroep op artikel 7:658 BW aan toepasselijkheid van 7:611 BW in de weg kan staan. Er is sprake van een tweetal separate rechtsgronden om aansprakelijkheid van de werkgever voor geleden schade te bewerkstelligen waarbij 7:658 BW enkel in aanmerking komt voor schade die is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden (zie hierna hoofdstuk 4.3.1) 40. De werknemer zal aan de hand van de feiten en omstandigheden een keuze moeten maken. Artikel 7:611 BW lijkt hierbij de aangewezen (enige) aansprakelijkheidsgrond indien een functioneel verband met de uitoefening van de werkzaamheden en/ of schending van de zorgplicht afwezig of onduidelijk is. Uit de jurisprudentie zal blijken waarom dit voorheen de voornaamste reden was artikel 7:611 BW in stelling te brengen indien sprake was van psychische schade. Vanwege (onder andere) de gunstiger bewijslastverdeling zal een aansprakelijkheidstelling op grond van artikel 7:658 BW vanuit de optiek van de werknemer veelal wenselijker lijken. 39 Hoge Raad, 12 januari 2001, JAR 2001/ Zie voor een uitgebreide weergave van de samenloopproblematiek tussen artikel 7:611 en 7:658 BW J.C. Heuving in Praktisch Procederen, 2005/6, p

17 Vooruitlopend op het hiernavolgende merk ik reeds op dat artikel 7:611 BW voor wat betreft de werkgeversaansprakelijkheid bij psychische schade mogelijk definitief is ingeruild voor artikel 7:658 BW. In het volgende hoofdstuk zal dan ook enkel artikel 7:658 BW nader worden geanalyseerd. Artikel 7:611 BW zal enkel nog worden gememoreerd indien noodzakelijk voor het begrip en/ of de volledigheid

18 4. De regeling van artikel 7:658 BW 4.1 Geschiedenis en belang Artikel 7:658 BW is de opvolger van artikel 7A:1638x BW 41. Hoewel artikel 7A:1638x BW qua doel op gelijke voet stond met het huidige 7:658 werd de werking van het oude artikel tijdens het bestaan van de Ongevallenwet nagenoeg volledig ongedaan gemaakt. De Ongevallenwet bood dekking tegen het risque professionel (zie hoofdstuk 2.2). Hiertoe kende zij werknemers een recht toe op vergoeding van de in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden gemaakte kosten van geneeskundige behandeling en een deel van de geleden inkomensschade. De premies voor de Ongevallenwet waren volledig verschuldigd door de werkgever 42. Door aard en strekking van de Ongevallenwet kon de werkgever civielrechtelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan in het dienstverband 43. De Ongevallenwet gold in zoverre als een vrijwaring voor werkgeversaansprakelijkheid waardoor artikel 7A:1638x BW feitelijk een loze bepaling was. Met de vervanging van de Ongevallenwet door de WAO kwam een einde aan het sluimerend bestaan van artikel 7A:1638x BW. De WAO kende, in tegenstelling tot de Ongevallenwet, geen vrijwaring voor civielrechtelijke aansprakelijkheid. Sindsdien gold artikel 7A:1638x BW (en geldt haar opvolger artikel 7:658 BW) als een aanvullende regeling op de sociale zekerheid 44. Bij het bepalen van de omvang van de vergoedingsverplichting van de werkgever wordt rekening gehouden met de aanspraken van de 41 Artikel 7:658 BW is met in de invoering van titel 10 Boek 7 BW (arbeidsovereenkomst) in werking getreden per 1 april Voor de huidige arbeidsongeschiktheidsregeling, de WIA, is dat overigens niet anders behoudens de mogelijkheid van verhaal op de werknemer van een deel van de gedifferentieerde WGA-premie door de werkgever. 43 Loonsta en Zondag, Arbeidsrechtelijke Themata, p Noordam, Socialezekerheidsrecht, p

19 werknemer op uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Ziektewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 45. En hiermee wordt het (toenemende) belang van artikel 7:658 BW voor zowel werkgever als werknemer meteen duidelijk. De Nederlandse sociale zekerheid kent de laatste jaren een aanzienlijke versobering. De uitkeringen worden lager en korter en het recht op een uitkering ontstaat slechts na toetsing aan strenge(re) criteria. Zo is de Instroom in de WAO en de WIA aanzienlijk beperkt door de aanscherping van het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten per 1 oktober en zal een aanzienlijk aantal werknemers niet langer als arbeidsongeschikt gelden vanwege de invoering van een hogere drempel in de WIA 47. De arbeidsongeschikte werknemer die zal willen kunnen voorzien in zijn levensbehoeften zal (nog vaker dan voorheen) genoodzaakt zijn zijn schade te verhalen op zijn werkgever. De te verhalen schade zal, behalve uit kosten van geneeskundige behandeling, proceskosten en immateriële schade (smartegeld), grotendeels bestaan uit inkomensderving. Met name het financiële belang dat door de laatste categorie wordt vertegenwoordigd, zal door de versoberde sociale zekerheid groter worden. 4.2 De wettekst Artikel 7:658 BW luidt: 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als 45 Zie artikel 52 ZW, 98 WIA en 65a AWBZ. 46 Het Schattingsbesluit is overigens nadien ook nog gewijzigd in verband met de invoering van de WIA. Deze nadere wijziging heeft verder geen (verzwarende) gevolgen voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zie nader Staatsblad 2005/ Op grond van artikel 5 van de WIA geldt de werknemer wiens verdiencapaciteit door zijn ziekte met minder dan 35% is gedaald niet langer als arbeidsongeschikt en krijgt hij/ zij geen uitkering meer. Bij de WAO lag deze grens op 15%

20 redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid. Leden 1 en 2 geven de essentie van artikel 7:658 BW weer, te weten de zorgplicht (lid 1) en de aansprakelijkheidsregeling (lid 2) 48. Lid 3 biedt bescherming tegen de werkgever die aansprakelijkheid middels een beding in de arbeidsovereenkomst wenst uit te sluiten. Een dergelijk beding is vernietigbaar. Lid 4 tenslotte verklaart het artikel van overeenkomstige toepassing op de arbeidsrelatie tussen een ondernemer (inlener) en de persoon die op basis van een andere verhouding dan een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de inlener. Deze laatste categorie kan eveneens een grote risicogroep gaan vormen voor werkgevers. Behalve uitzendkrachten is het gebruik door werkgevers van zogenaamde 48 Van Dam (Aansprakelijkheidsrecht, p. 413) merkt hierbij nog op dat de bewijslast onder 7A:1638x BW nog bij de werknemer lag, in tegenstelling tot het huidige 7:658 BW. Zie over de bewijslastverdeling nader hoofdstuk

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid partij die volgens de hoofdregel de bewijslast zou hebben gehad. Een andere bewijslastverdeling kan voorts voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2 In een concreet geval kan de redelijkheid

Nadere informatie

Symposium Omkering van bewijslast. 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg

Symposium Omkering van bewijslast. 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg Symposium Omkering van bewijslast 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg Wettelijk vermoeden en omkering van de bewijslast Daan Asser 1 1. Feiten en recht Rechtsfeit is het feit of het

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1899

ECLI:NL:CRVB:2016:1899 ECLI:NL:CRVB:2016:1899 Instantie Datum uitspraak 13-05-2016 Datum publicatie 26-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/898 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Loondoorbetaling na 104 weken ziekte Brief minister Donner Datum 2 februari 2010 Bij brief van 2 juli jl. heeft u gereageerd op mijn brief van 19 december 2008. Uw reactie heeft u inmiddels ook bij brief

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Monografieën Privaatrecht 13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten S.D. Lindenbergh Tweede druk ï Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer- Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1 Het thema

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Congres Veiligheid & Toezicht 10 november 2014 Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Mr. E.H. de Joode Inleiding Veiligheid & Toezicht Op de werkvloer Ondergeschiktheid werknemer Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans Beroepsziekten en bedrijfsongevallen vanuit juridisch perspectief Werkgeversaansprakelijkheid Bron: W.E. Eshuis e.a. (2011), Werkgeverskosten

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:218

ECLI:NL:CRVB:2016:218 ECLI:NL:CRVB:2016:218 Instantie Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 21-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4909 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Het effect van de Wnra op de schaderegeling 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Programma Schade van de ambtenaar Rechtspositionele voorschriften Werkgeversaansprakelijkheid Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:221

ECLI:NL:CRVB:2017:221 ECLI:NL:CRVB:2017:221 Instantie Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 24-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3036 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg Artikel 7:658 en 7:611 BW risico of schuldaansprakelijkheid?; de wet laat de zorgplicht voor de veiligheid

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1511

ECLI:NL:CRVB:2013:1511 ECLI:NL:CRVB:2013:1511 Instantie Datum uitspraak 14-08-2013 Datum publicatie 27-08-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-4320 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1859

ECLI:NL:CRVB:2017:1859 ECLI:NL:CRVB:2017:1859 Instantie Datum uitspraak 12-04-2017 Datum publicatie 23-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4501 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW

Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW Hoge Raad 11 maart 2005, LJN AR6657, JAR 2005, 84 Mw. mr. drs. M.S.A. Vegter Feiten en beslissing kantonrechter en hof Werknemer

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3593

ECLI:NL:CRVB:2016:3593 ECLI:NL:CRVB:2016:3593 Instantie Datum uitspraak 28-09-2016 Datum publicatie 29-09-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1219 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Casus 8 Even Apeldoorn bellen

Casus 8 Even Apeldoorn bellen 2010, Noordhoff Uitgevers bv Casus 8 Even Apeldoorn bellen Helaas komt het maar al te regelmatig voor dat werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval. Langdurige uitval, hoge rekeningen, veel pijn

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen.

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Samenvatting Werknemer met mesothelioom spreekt werkgever aan. De schadevergoeding wordt

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1331

ECLI:NL:RBOVE:2016:1331 ECLI:NL:RBOVE:2016:1331 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 19-04-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie ak_16_343 Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1325

ECLI:NL:CRVB:2014:1325 ECLI:NL:CRVB:2014:1325 Instantie Datum uitspraak 11-04-2014 Datum publicatie 24-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-3365 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 Instantie Datum uitspraak 14-09-2016 Datum publicatie 07-10-2016 Zaaknummer 4293728 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Arbeidsrecht

Nadere informatie

Edelachtbaar college,

Edelachtbaar college, Edelachtbaar college, X% Namens cliënten, a «a ^ ^ ^ ^ ^ M l e n tel^^^^ tekenen wij beroep in cassatie aan tegen de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 22 september 2011 op het beroepschrift van 10

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1613

ECLI:NL:CRVB:2014:1613 ECLI:NL:CRVB:2014:1613 Instantie Datum uitspraak 09-05-2014 Datum publicatie 15-05-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-673

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4236

ECLI:NL:CRVB:2015:4236 ECLI:NL:CRVB:2015:4236 Instantie Datum uitspraak 09-12-2015 Datum publicatie 10-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/5796 WIA-S Bestuursrecht

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Casus 17 Pesten op het werk

Casus 17 Pesten op het werk Casus 17 Pesten op het werk Werknemers worden op de werkvloer regelmatig gepest door collega s en door hun chefs, blijkt uit recente publicaties. Soms raken die werknemers door dat pesten zo overspannen,

Nadere informatie

MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT

MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT Cassatiemiddelen Schending van het recht, in het bijzonder doel en strekking van artikel 16 lid 2 letter c van de Algemene Wet Rijksbelastingen (hierna ook: I6,2,c AWR),

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 24-03-2015 Datum publicatie 16-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 3388 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Bewijslastverdeling o.s.v. (I) Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, ECLI:NL: HARL:2014:2600:

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1743

ECLI:NL:CRVB:2017:1743 ECLI:NL:CRVB:2017:1743 Instantie Datum uitspraak 19042017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/5624 WAO Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193 ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 27-11-2009 Datum publicatie 11-03-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 09/270 ZW Bestuursrecht

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A AK

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A AK CENTRALE RAAD VAN BEROEP 97/524 WW U I T S P R A AK in het geding tussen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, appellant, en A, wonende te B, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met

Nadere informatie

De toepasselijkheid van de omkeringsregel bij RSI en burn-out

De toepasselijkheid van de omkeringsregel bij RSI en burn-out De toepasselijkheid van de omkeringsregel bij RSI en burn-out M.E.A. Vaessen 6 juni 2011 De toepasselijkheid van de omkeringsregel bij RSI en burn-out M.E.A. Vaessen 6 juni 2011 Scriptiebegeleiding door

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Casus 9 Passief roken

Casus 9 Passief roken Casus 9 Passief roken Eerder (zie casus 6) is ingegaan op de situatie dat een werknemer al langer dan twee jaar ziek is. In casus 9 gaat het om een werknemer die binnen twee jaar weer hersteld is van zijn

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1273

ECLI:NL:CRVB:2016:1273 ECLI:NL:CRVB:2016:1273 Instantie Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5380 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten 34 LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN NADELIGE GEVOLGEN VAN DE WWZ VOOR OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP BIJ DOORSTART NA FAILLISSEMENT Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621

ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621 ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621 Instantie Datum uitspraak 06-07-2012 Datum publicatie 26-07-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-6816 WIA Bestuursrecht

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2097

ECLI:NL:CRVB:2016:2097 ECLI:NL:CRVB:2016:2097 Instantie Datum uitspraak 03-06-2016 Datum publicatie 08-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-5893 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover.

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover. Programma 13.30 uur ontvangst 14.00 uur opening prof. mr. W. (Willem) Bouwens 14.05 uur prof. mr. E. (Evert) Verhulp 14.15 uur prof. mr. G. (Guus) Heerma van Voss 15.00 uur stellingen 15.30 uur pauze 16.00

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2645

ECLI:NL:CRVB:2016:2645 ECLI:NL:CRVB:2016:2645 Instantie Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 14-07-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4866 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 Instantie Datum uitspraak 27-07-2016 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer 16 _ 1047 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Artikel 1- Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Actief Rijnwoude en zijn van toepassing

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 Instantie Datum uitspraak 21-05-2010 Datum publicatie 08-06-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 06-3679 WAO + 09-4841

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.0691 (013.06) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013

Mediation in arbeidsverhoudingen. mw mr. B.M.M. Tijink. VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Mediation in arbeidsverhoudingen mw mr. B.M.M. Tijink VGM Congres Provinciehuis Arnhem 12 april 2013 Waar gaat het vandaag over? Onderzoek Situatieve Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen werkgever werknemer

Nadere informatie

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.43 Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk jurisprudentie bronnen Rechtbank Zutphen d.d. 9.9.2009, 07/1905 ZW Beleidsregel

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY9201

ECLI:NL:CRVB:2006:AY9201 ECLI:NL:CRVB:2006:AY9201 Instantie Datum uitspraak 15-09-2006 Datum publicatie 03-10-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04-3549 WAO + 04-3550

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4216

ECLI:NL:CRVB:2015:4216 ECLI:NL:CRVB:2015:4216 Instantie Datum uitspraak 26-11-2015 Datum publicatie 03-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/1211 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns NIS-bijeenkomst 17 januari 2013 Herstelcoach Actualiteiten Arlette Schijns Wat ga ik met jullie bespreken? Herstelcoach: de juridische inbedding Actualiteiten - Verkeersongevallenjurisprudentie: 7:611

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1850

ECLI:NL:CRVB:2017:1850 ECLI:NL:CRVB:2017:1850 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 12-05-2017 Datum publicatie 23-05-2017 Zaaknummer 15/4563 WIA Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie