WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken"

Transcriptie

1 Master Thesis van: C.F.L. Huberts (i934019) Universiteit Maastricht, jaar 2006/2007 Master Recht Arbeid en Gezondheid Begeleider: mr. dr. E.J.A. Franssen Aantal woorden: WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken

2 Voorwoord Deze thesis is geschreven ter voltooiing van de Master Recht, Arbeid en Gezondheid van de Universiteit Maastricht, studiejaar 2006/ De Master heb ik als zeer leerzaam ervaren. Waar mogelijk heb ik getracht de opgedane kennis te verwerken in deze thesis. De thesis staat in het teken van de werkgeversaansprakelijkheid voor psychische schade van werknemers, ontstaan door overbelasting en/ of burn-out. Dit onderwerp is actueel en ligt mij nauw aan het hart door persoonlijke ervaring. Hierdoor is mij duidelijk geworden dat de onoplettende werknemer een kwetsbaar subject is in de huidige gejaagde en winstbeluste maatschappij. Bescherming van de werknemer, het kostbaarste bedrijfsmiddel voor menig onderneming, is naar mijn mening dan ook van groot belang. In deze thesis beschrijf ik de werking van een wetsartikel dat in deze bescherming zou moeten voorzien. Ik hoop dat de lezer van mijn thesis er veel leesplezier aan beleeft en mogelijk nog iets wijzer van wordt. Ik wil bij deze iedereen bedanken die mij gesteund heeft bij het met goed resultaat voltooien van de Master. Behalve uiteraard mijn vriendin Bianca en mijn familie en vrienden wil ik ook de betrokken medewerkers van de Universiteit Maastricht en in het bijzonder mijn scriptiebegeleidster Edith Franssen bedanken voor de wijze raad

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Overbelasting (stress) en Burn-out 2.1 De begrippen 2.2 Cijfers in Nederland 3. De arbeidsovereenkomst als grond voor aansprakelijkheid 3.1 Grondslagen voor aansprakelijkheid 3.2 Samenhang artikel 7:611-7:658 BW 4. Artikel 7:658 BW 4.1. Wetsgeschiedenis en belang 4.2. De wettekst 4.3. Voorwaarden voor aansprakelijkheid In de uitoefening van zijn werkzaamheden De zorgplicht Opzet of bewuste roekeloosheid 4.4. De bewijstlastverdeling 5. Artikel 7:658 BW en psychische schade 5.1 Algemeen 5.2 Aansprakelijkheid voor psychische schade ex artikel 7:658 BW volgens de jurisprudentie HR 30 januari 1998, JAR 1998/ 82 (Chubbs Lips/ Jansen) De lagere rechtspraak HR 11 maart 11 maart 2005 (ABNAMRO-Nieuwenhuys) Kantongerecht Heerlen, 16 november 2005, JAR 2007/26 en 19 april 2006, JAR 2006/

4 6. Proportionele werkgeversaansprakelijkheid 7. Aansprakelijkheid voor psychische schade ex artikel 7:658 BW volgens de wetenschap/ literatuur 8. De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 9. Conclusie 10. Literatuuropgave - 4 -

5 1. Inleiding Met een tweetal recente uitspraken heeft het kantongerecht in Heerlen de werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW) weer op de kaart gezet. Conclusie van deze uitspraken is dat een werkgever aansprakelijkheid kan zijn en in casu was voor de zuiver psychische schade ten gevolge van een werkgerelateerde burn-out. Dat aansprakelijkheid van de werkgever voor psychische schade van een werknemer kan voortvloeien uit artikel 7:658 BW is niet nieuw. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der Nederlanden, heeft dit reeds bevestigd 1. De werkgever heeft op grond van voornoemd wetsartikel een zorgplicht om werkgerelateerde schade van de werknemer te voorkomen. De rechter in Heerlen is de eerste die zich expliciet heeft uitgesproken over de normstelling die ten grondslag ligt aan de zorgplicht ter voorkoming van schade op zuiver psychische gronden en zulks ook heeft laten resulteren in een veroordeling van een werkgever. Daar deze normstelling vooralsnog onduidelijk was, had een daadwerkelijke veroordeling van een werkgever voor veroorzaakte psychische schade op deze gronden nog niet plaatsgevonden 2. De betreffende uitspraken geven een standpunt over de normstelling die ten grondslag ligt aan de zorgplicht van de werkgever ter voorkoming van psychische schade. Als het standpunt van de Heerlense rechter houdbaar blijkt, kan dit in de huidige gejaagde en veeleisende maatschappij een grote toekomstige impact hebben. Onder andere omdat het versoberde financiële 1 HR 11 maart 2005, JAR 2005/ 84 (ABN/AMRO Nieuwenhuys) 2 Op 29 september 2004 heeft de Kantonrechter in Terneuzen (JAR 2004/ 270) weliswaar een werkgever aansprakelijk geacht voor zuivere psychische schade maar dit was hoofdzakelijk te wijten aan een uitvoerig en onderbouwd feitencomplex dat door de werkgever onvoldoende was bestreden. De kantonrechter heeft zich hierbij niet expliciet uitgesproken over de gehanteerde normstelling

6 vangnet van de arbeidsongeschikte werknemer, de WIA 3, tot een grote inkomensachteruitgang kan leiden en de aanname van ontastbare ziekten zoals burn-out onder druk staat. De laatst gepubliceerde van beide uitspraken genoot dan ook grote belangstelling in de media 4. Hoe bevreemdend lijkt het dan dat hieraan in de (vak)literatuur nadien nauwelijks aandacht is besteed. Zijn de uitspraken eigenlijk helemaal niet zo spannend of heeft gewoon nog niemand het mogelijke belang hiervan onderkend? Of zijn het slechts uitspraken zoals zovelen die dermate feitelijk zijn dat hieraan geen algemene strekking ontleend kan worden 5? Uiteindelijk zal slechts de hoogste rechter in de toekomst de waarde van deze uitspraak kunnen onderschrijven of teniet doen. Feit blijft dat de uitspraak een hoge attenderingswaarde heeft. Zowel werkgever als werknemer beseffen zich weer dat de werkgever niet gevrijwaard is van aansprakelijkheid als het gaat om werkgerelateerde aandoeningen van psychische aard. De uitspraken van de Heerlense rechter kennen een lange voorgeschiedenis in de jurisprudentie. Door middel van een uiteenzetting van de werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW zal ik het mogelijke belang en de houdbaarheid van de uitspraak trachten te toetsen. Hierbij zal ik mij concentreren op psychische schade ontstaan ten gevolge van overbelasting en/ of burn-out. Waar nodig zal ik hierbij wel verbanden (moeten) leggen met de gewezen jurisprudentie en literatuur voor casussen waarin bijvoorbeeld asbest of RSI hebben geleid tot schade voor de werknemer en werkgeversaansprakelijkheid. 3 De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is met ingang van 1 januari 2006 in de plaats getreden van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 4 Limburgs Dagblad 17 januari 2007, Telegraaf 16 januari 2007, en ook RTL4- en NOSjournaal. 5 Zoals bijvoorbeeld T. Vandeginste stelt in zijn bijdrage in P&O Actueel van 22 februari

7 Om het belang van de betreffende uitspraken te kunnen toetsen, zal ik in ieder geval artikel 7:658 BW toelichten. Behalve een algemene beschrijving van het artikel en haar bereik/ werkingssfeer zal ik hierbij ook kort aandacht besteden aan de aangrenzende wetgeving die van belang is voor dit artikel 6, enerzijds omdat zij er nadere invulling aan geeft, anderzijds omdat zij reden is voor het bestaan van het artikel. Vervolgens zal ik de ontwikkeling in de jurisprudentie weergeven op het specifieke vlak van de werkgeversaansprakelijkheid voor psychische schade. Aan de hand van de tot zover opgedane kennis zal, na bestudering van de meningen in de literatuur en mogelijke effecten van de per 1 januari 2007 gewijzigde arbeidsomstandighedenwetgeving, worden besloten met een conclusie. Zoals al vermeld, staat deze thesis in het teken van werkgeveraansprakelijkheid voor schade van een werknemer ten gevolge van overbelasting of burn-out. Voordat ik in ga op de voorwaarden en reikwijdte van de wettelijke werkgeversaansprakelijkheidsregeling maak ik derhalve in het volgende hoofdstuk eerst een kort uitstapje. In dat hoofdstuk zal ik de begrippen overbelasting en burn-out omschrijven en de omvang van beide begrippen binnen de Nederlandse beroepsbevolking schetsen. 6 Zoals de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Arbeidsomstandighedenwetgeving

8 2. Stress, overbelasting en burn-out 2.1 De begrippen Stress, overbelasting en burn-out worden vaak in één adem genoemd. Dit is niet terecht. Letterlijk betekent stress Spanning. De medische definitie is een altijd aanwezige toestand bij de mens die van groot belang is voor het verrichten van taken en die toeneemt als er verandering of bedreiging optreedt waarop iemand zich in moet stellen 7. Stress is dus, in tegenstelling tot burn-out, niet per definitie een schadelijke omstandigheid. Stress kan zelfs noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld arbeid naar behoren te kunnen verrichten. Stress komt bij iedereen voor, elke dag, het hoort bij het functioneren van iedere mens of wezen. Zolang de betrokkene voldoende tijd of gelegenheid krijgt om zich in te stellen op of bij te komen van de stresserende situatie is stress dus niet ongezond. Anders wordt het als deze tijd of gelegenheid niet wordt geboden of de gevraagde inspanning veel te groot is in verhouding tot de draagkracht van de betrokkene waardoor herstel uit blijft. Stress wordt dan als negatief ervaren 8. Dan kan stress ontstaan die Magits 9 omschrijft als een opeenstapeling van irritaties, frustraties en omstandigheden en een gevoel van onrust en spanning, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, door mij samengevat als overbelasting. Binnen de werkomgeving kan bij oorzaken van stress worden gedacht aan arbeidsrisico s, personeel(stekort), onregelmatig werken, een wanverhouding tussen de beloning en te leveren prestatie, de werkinhoud (moeilijke inhoud, strakke deadlines, altijd hetzelfde moeten doen, geen duidelijke opdrachten) etcetera Definitie volgens het Zakwoordenboek der Geneeskunde. 8 Zie ook de definitie van stress van artikel 1 lid 3 onderdeel f Arbeidsomstandighedenwet. 9 Magits, V., Stress, in: UVV-info, januari-februari 2003, p Aldus Magits. In gelijke zin ook TNO-Arbeid in haar rapport Handleiding Preventie Leidraad

9 Het voortduren van stresserende situaties kan van invloed zijn op de algemene gesteldheid van de betrokkene, zowel psychisch, emotioneel als fysiek en uiteindelijk leiden tot ziekte. Enkele ziektebeelden die uit een teveel aan stress (overbelasting) kunnen voortvloeien, zijn hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, rugklachten, maagzweer, depressie, burn-out, angstaanvallen, verlies van zelfvertrouwen etcetera. Burn-out is dus geen synoniem voor stress of overbelasting maar een ziektebeeld dat hieruit voort kan vloeien 11. De medische definitie van het burn-out-syndroom luidt 12 : de toestand van lichamelijke, emotionele en psychische uitputting, het gevolg van emotioneel belastende werksituaties waarin intensief en langdurig met mensen wordt gewerkt; symptomen zijn vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, depressie, afstandelijkheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, verslavingsdrang. Als oorzaken van overbelasting kunnen, zoals reeds vermeld, teveel werk of hoge werkdruk, de inhoud van het werk en/ of een slechte werksfeer worden genoemd 13. In de literatuur wordt gesteld dat behalve werkgerelateerde factoren ook de persoonlijkheid van de werknemer aan een (verhoogd risico op een) overbelasting en/ of burn-out kan bijdragen. Zo worden onder andere perfectionisme, groot verantwoordelijkheidsgevoel, idealisme, moeilijk grenzen kunnen stellen en gedrevenheid als risicovolle persoonskenmerken genoemd. Voorzover dit niet reeds uit de definitie van burn-out volgt, wordt hiermee bevestigd dat overbelasting niet naar generieke maatstaven meetbaar is. Nu de aanwezigheid en het ervaren van stress mede van persoonskenmerken afhangt (niet iedereen ervaart eenzelfde situatie als stresserend) dient het risico op overbelasting per individu te worden bezien. 11 Aldus ook de beschrijving van burn-out van het Bureau Beroepsziekten FNV. 12 Definitie volgens het Zakwoordenboek der Geneeskunde. 13 Eveneens volgens informatie van het Bureau Beroepsziekten FNV

10 Ook de jurisprudentie onderkent beide factoren als risico s voor burn-out. Een goed voorbeeld van een uitspraak waarin het fenomeen burn-out uitvoerig wordt beschreven, is die van de kantonrechter te Terneuzen van 29 september Deze kantonrechter baseert zich hierbij zowel op de bevindingen van een verzekeringarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als ook een toonaangevende publicatie van R. van Eijck op het gebied van de psychische gezondheidswetenschap. In deze laatste publicatie wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat burnout eerder werkgerelateerd dan persoonsgerelateerd is. Ook Magits 15 onderschrijft dat stress maar al te vaak wordt benaderd als een probleem vanuit het individu terwijl ook de organisatie waarin het individu werkt en zijn omgeving een belangrijke rol kunnen spelen. 2.2 Cijfers in Nederland Uit de vorige paragraaf blijkt dat de werksituatie grote risico s op overbelasting kan behelzen met ziekten zoals burn-out tot gevolg. Hoewel dit niet altijd tot definitieve uitval van betrokken werknemer leidt, is een beperking van deze risico s van groot belang. Enerzijds omdat de werknemer tegen het risico op psychische, emotionele en/ of materiële schade dient te worden beschermd, anderzijds ter behoud van een kostbare arbeidskracht voor de vergrijzende Nederlandse arbeidsmarkt en ter voorkoming van een toenemend beroep op de sociale zekerheid. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat inmiddels zo n 10% van de werkende Nederlanders last heeft van burnoutklachten waarvan de helft in ernstige mate. Een onderscheid tussen mannen en vrouwen is hierbij niet te onderkennen, onderscheid tussen 14 JAR 2004/ Magits, V., Stress, in: UVV-info, januari-februari 2003, p

11 verschillende bedrijfstakken 16 daarentegen wel. Als redenen voor het laatste onderscheid worden de hoge werkdruk, de beperkte ontplooiingsmogelijkheden en de geringe zeggenschap over de eigen werkzaamheden in betreffende bedrijfstakken genoemd. Het aantal werkenden met een burn-out in de horecasector bijvoorbeeld is in het begin van de 21 e eeuw met 50% gestegen ten opzichte van de tweede helft van de jaren negentig. De voorbije jaren kwamen jaarlijks zo n mensen door psychische klachten in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) terecht waarvan zo n 30% door stress en overbelasting veroorzaakt werd 17. Voor de toegang tot de WAO wordt geen onderscheid gemaakt tussen aandoeningen voortvloeiend uit werk (risque professionel) of sociale factoren (risque social) 18. Recente, exacte cijfers over uitval van werkenden vanwege werkgerelateerde psychische klachten zijn dan ook niet voorhanden al wordt dit aantal geschat op zo n 44% van de om psychische redenen arbeidsongeschikte werknemers 19. Duidelijk zal in ieder geval zijn dat uitval van werknemers vanwege psychische klachten een aanzienlijk maatschappelijk probleem is of kan worden. Roth onderkent dit probleem ook 20. In de huidige stressmaatschappij 21 mag verwacht worden dat deze uitval eerder toe dan af zal nemen 22. Bovendien is de groep van betrokken en/ of gedupeerde werknemers niet beperkt tot degenen die uiteindelijk een beroep moeten doen op de sociale zekerheid zoals de WIA. Ook degenen 16 Met name de horeca en het onderwijs blijken er uit te springen. 17 Informatie verkregen van Zie ook M.S.A. Vegter, Den Haag 2005, p Noordam, Socialezekerheidsrecht, hoofdstuk , blz M.S.A. Vegter, Den Haag 2005, p J.F. Roth, In Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2005, nr. 1, p Aldus in de bewoordingen van V. Magits. 22 De Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid bevestigt dit in de Leidraad Aanpak verzuim om psyschische redenen

12 die vóór het einde van de wachttijd 23 weer terugkeren in het arbeidsproces, al dan niet bij hun eigen werkgever, alsmede degenen die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering 24 lijden mogelijk schade van de psychische klachten. Voornoemde aantallen weerspiegelen waarschijnlijk slechts het zogeheten topje van de ijsberg. 23 Hiermee wordt de wachttijd van 104 weken ex artikel 19 Wet WIA bedoeld die geldt alvorens recht ontstaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werknemer is gedurende deze periode aangewezen op loondoorbetaling en reintegratie door de werkgever ex artikel 7:629 BW. 24 Zie nader hoofdstuk

13 3. De arbeidsovereenkomst als grond voor aansprakelijkheid 3.1 Grondslagen voor aansprakelijkheid In het vorige hoofdstuk is weergegeven dat de werkomgeving zich bij uitstek blijkt te lenen voor het ontstaan van overbelasting of burn-out. De aanwezigheid van dit risico is onder andere afhankelijk van de wijze waarop werkgever en werknemer invulling geven aan de arbeidsovereenkomst. De wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst 25 geeft de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer duidelijk weer. Tegen beloning is de werknemer gehouden al datgeen te doen wat de werkgever van hem mag verlangen. Het is dan ook de werkgever die in beginsel de scepter zwaait binnen de arbeidsverhouding en het (arbeidsomstandigheden)beleid bepaalt binnen de onderneming 26. Om deze macht(on)balans tussen werkgever en werknemer reeds voortijdig te beteugelen, heeft de wetgever het goed werkgever- en werknemerschap in de wet opgenomen 27. Onder verwijzing naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid zijn werkgever en werknemer verplicht zich jegens elkaar naar behoren te gedragen en evenzo invulling te geven aan de arbeidsovereenkomst. Het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW is ruim geformuleerd en bestrijkt hierdoor alle situaties die kunnen voorvallen binnen de arbeidsovereenkomst of hiermee in nauw verband staan. Indien de werknemer in deze hoedanigheid schade lijdt, vormt artikel 7:611 BW grondslag voor eventuele aansprakelijkheid van de werkgever voor deze schade. Voor de hand ligt dan de vraag wat de betekenis of toegevoegde 25 Artikel 7:610 BW. 26 De mogelijke invloed van de ondernemingsraad op bijvoorbeeld het arbeidsomstandighedenbeleid laat ik hier verder buiten beschouwing gezien de strekking van de thesis. 27 Artikel 7:611 BW

14 waarde van artikel 7:658 BW is als reeds in werkgeversaansprakelijkheid is voorzien middels het goed werkgeverschap. 3.2 Samenhang artikel 7:611-7:658 BW De werknemer kan in tal van omstandigheden schade oplopen waarbij de schadeveroorzakende omstandigheid verband houdt met de arbeidsovereenkomst. Dit verband betekent echter niet dat de schade ook altijd tijdens werktijd en/ of het uitoefenen van de werkzaamheden wordt geleden. Tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de werknemer die gewond raakt bij deelname aan een (verplicht) bedrijfsuitje 28, de reclasseringsambtenaar die op zijn privé-adres wordt gemolesteerd door een cliënt 29 of de werknemer die tijdens woon-werkverkeer met een auto van de werkgever betrokken raakt bij een ongeluk en diens schade deels niet gedekt ziet door de autoverzekering 30. Hoewel de schade wordt geleden buiten werktijd en in de privé-situatie kan toch sprake zijn van een dusdanige samenhang met de arbeidsovereenkomst dat de werkgever aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade 31. Van Dam 32 spreekt in dit kader van de sociaal-economische band tussen werkgever en werknemer. De aansprakelijkheid vloeit dan voort uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, in Boek 7 Titel 10 BW vervat in het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW 33. Anders dan voor artikel 7:611 is voor aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW vereist dat de schade wordt geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Artikel 7:658 BW beoogt dan ook specifiek de werknemer 28 Bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam, 4 januari 1999, JAR 1999/ Hoge Raad, 22 januari 1999, JAR 1999/ Hoge Raad, 12 januari 2001, JAR 2001/ Zie voor een casus waarin dit verband niet aanwezig werd geacht de uitspraak van de Kantonrechter te Delft van 1 november 2001, JAR 2002/5. 32 C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, p In gelijke zin T. van Nieuwstadt, in Sociaal Recht 2005/11, p

15 bescherming te bieden tegen onveilige arbeidsomstandigheden en daarmee mogelijke schade te voorkomen. Artikel 7:658 BW behelst hiertoe een zorgplicht voor de werkgever en, waar deze niet in acht wordt genomen, aansprakelijkheid voor de hieruit voortvloeiende schade van de werknemer. Dit is het eerste belangrijke verschil tussen 7:611 en 7:658 BW. Ten tweede maakt artikel 7:658 BW een belangrijk verschil voor wat betreft de bewijslastverdeling. Waar artikel 7:611 BW de hoofdregel conform het algemene aansprakelijkheidsrecht volgt (wie stelt, die bewijst 34 ), geldt voor de werknemer op grond van artikel 7:658 BW slechts een gemotiveerde stelplicht en rust op de werkgever het tegenbewijs (zie nader hoofdstuk 4). Van Nieuwstadt 35 merkt tenslotte nog op dat de werkgever in geval van aansprakelijkheidstelling op grond van artikel 7:611 BW een beroep kan doen op de gewone eigenschuldregeling 36 en de schadetoerekening (derhalve) minder ruim kan zijn 37. Artikel 7:658 BW voorziet hiermee in een verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor de werkgever. De rechtvaardiging hiervoor is gelegen in de zorgplicht en doorslaggevende zeggenschap en invloed van de werkgever op de arbeidsomstandigheden. Met andere woorden: de werknemer heeft zelf weinig tot geen mogelijkheden om het risico op schade te beperken of voorkomen. De Hoge Raad ziet slechts beperkt ruimte voor werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW. Uit het arrest S./ Reclassering 38 blijkt dat de Raad deze ruimte slechts aanwezig acht onder (zeer) bijzondere omstandigheden. Zo n bijzondere omstandigheid kan bijvoorbeeld bestaan 34 Aldus artikel 150 Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering. 35 In Sociaal Recht 2005/11, p Artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek. 37 Op grond van de zogenaamde proportionele aansprakelijkheid die eveneens voortvloeit uit artikel 6:101 BW en de matigingsmogelijkheid van artikel 6:109 BW. Uit de in hoofdstuk 6 te behandelen jurisprudentie zal blijken dat deze ook inmiddels zijn intrede heeft gemaakt in de regeling van de werkgeversaansprakelijkheid. 38 Hoge Raad, 22 januari 1999, JAR 1999/

16 uit bekendheid van de werkgever met een specifiek en ernstig gevaar waarbij de werkgever geen maatregelen heeft getroffen om de verwezenlijking van dit gevaar te voorkomen. In zijn overwegingen bij het arrest Vonk Montage/ Van der Hoeven 39 merkt de Advocaat-Generaal op dat aansprakelijkheid van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW niet mogelijk is indien uit de toetsing aan 7:658 BW is gebleken dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit benadrukt zowel het belang van artikel 7:658 BW als de samenhang tussen beide artikelen. De wetsstructuur wekt de mogelijkheid van een primaire aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW en, indien dit niet mocht lukken, subsidiair artikel 7:611 BW vanwege haar grotere bereik. Uit het bovenstaande kan evenwel worden geconcludeerd dat een tevergeefs beroep op artikel 7:658 BW aan toepasselijkheid van 7:611 BW in de weg kan staan. Er is sprake van een tweetal separate rechtsgronden om aansprakelijkheid van de werkgever voor geleden schade te bewerkstelligen waarbij 7:658 BW enkel in aanmerking komt voor schade die is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden (zie hierna hoofdstuk 4.3.1) 40. De werknemer zal aan de hand van de feiten en omstandigheden een keuze moeten maken. Artikel 7:611 BW lijkt hierbij de aangewezen (enige) aansprakelijkheidsgrond indien een functioneel verband met de uitoefening van de werkzaamheden en/ of schending van de zorgplicht afwezig of onduidelijk is. Uit de jurisprudentie zal blijken waarom dit voorheen de voornaamste reden was artikel 7:611 BW in stelling te brengen indien sprake was van psychische schade. Vanwege (onder andere) de gunstiger bewijslastverdeling zal een aansprakelijkheidstelling op grond van artikel 7:658 BW vanuit de optiek van de werknemer veelal wenselijker lijken. 39 Hoge Raad, 12 januari 2001, JAR 2001/ Zie voor een uitgebreide weergave van de samenloopproblematiek tussen artikel 7:611 en 7:658 BW J.C. Heuving in Praktisch Procederen, 2005/6, p

17 Vooruitlopend op het hiernavolgende merk ik reeds op dat artikel 7:611 BW voor wat betreft de werkgeversaansprakelijkheid bij psychische schade mogelijk definitief is ingeruild voor artikel 7:658 BW. In het volgende hoofdstuk zal dan ook enkel artikel 7:658 BW nader worden geanalyseerd. Artikel 7:611 BW zal enkel nog worden gememoreerd indien noodzakelijk voor het begrip en/ of de volledigheid

18 4. De regeling van artikel 7:658 BW 4.1 Geschiedenis en belang Artikel 7:658 BW is de opvolger van artikel 7A:1638x BW 41. Hoewel artikel 7A:1638x BW qua doel op gelijke voet stond met het huidige 7:658 werd de werking van het oude artikel tijdens het bestaan van de Ongevallenwet nagenoeg volledig ongedaan gemaakt. De Ongevallenwet bood dekking tegen het risque professionel (zie hoofdstuk 2.2). Hiertoe kende zij werknemers een recht toe op vergoeding van de in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden gemaakte kosten van geneeskundige behandeling en een deel van de geleden inkomensschade. De premies voor de Ongevallenwet waren volledig verschuldigd door de werkgever 42. Door aard en strekking van de Ongevallenwet kon de werkgever civielrechtelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan in het dienstverband 43. De Ongevallenwet gold in zoverre als een vrijwaring voor werkgeversaansprakelijkheid waardoor artikel 7A:1638x BW feitelijk een loze bepaling was. Met de vervanging van de Ongevallenwet door de WAO kwam een einde aan het sluimerend bestaan van artikel 7A:1638x BW. De WAO kende, in tegenstelling tot de Ongevallenwet, geen vrijwaring voor civielrechtelijke aansprakelijkheid. Sindsdien gold artikel 7A:1638x BW (en geldt haar opvolger artikel 7:658 BW) als een aanvullende regeling op de sociale zekerheid 44. Bij het bepalen van de omvang van de vergoedingsverplichting van de werkgever wordt rekening gehouden met de aanspraken van de 41 Artikel 7:658 BW is met in de invoering van titel 10 Boek 7 BW (arbeidsovereenkomst) in werking getreden per 1 april Voor de huidige arbeidsongeschiktheidsregeling, de WIA, is dat overigens niet anders behoudens de mogelijkheid van verhaal op de werknemer van een deel van de gedifferentieerde WGA-premie door de werkgever. 43 Loonsta en Zondag, Arbeidsrechtelijke Themata, p Noordam, Socialezekerheidsrecht, p

19 werknemer op uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Ziektewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 45. En hiermee wordt het (toenemende) belang van artikel 7:658 BW voor zowel werkgever als werknemer meteen duidelijk. De Nederlandse sociale zekerheid kent de laatste jaren een aanzienlijke versobering. De uitkeringen worden lager en korter en het recht op een uitkering ontstaat slechts na toetsing aan strenge(re) criteria. Zo is de Instroom in de WAO en de WIA aanzienlijk beperkt door de aanscherping van het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten per 1 oktober en zal een aanzienlijk aantal werknemers niet langer als arbeidsongeschikt gelden vanwege de invoering van een hogere drempel in de WIA 47. De arbeidsongeschikte werknemer die zal willen kunnen voorzien in zijn levensbehoeften zal (nog vaker dan voorheen) genoodzaakt zijn zijn schade te verhalen op zijn werkgever. De te verhalen schade zal, behalve uit kosten van geneeskundige behandeling, proceskosten en immateriële schade (smartegeld), grotendeels bestaan uit inkomensderving. Met name het financiële belang dat door de laatste categorie wordt vertegenwoordigd, zal door de versoberde sociale zekerheid groter worden. 4.2 De wettekst Artikel 7:658 BW luidt: 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als 45 Zie artikel 52 ZW, 98 WIA en 65a AWBZ. 46 Het Schattingsbesluit is overigens nadien ook nog gewijzigd in verband met de invoering van de WIA. Deze nadere wijziging heeft verder geen (verzwarende) gevolgen voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zie nader Staatsblad 2005/ Op grond van artikel 5 van de WIA geldt de werknemer wiens verdiencapaciteit door zijn ziekte met minder dan 35% is gedaald niet langer als arbeidsongeschikt en krijgt hij/ zij geen uitkering meer. Bij de WAO lag deze grens op 15%

20 redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid. Leden 1 en 2 geven de essentie van artikel 7:658 BW weer, te weten de zorgplicht (lid 1) en de aansprakelijkheidsregeling (lid 2) 48. Lid 3 biedt bescherming tegen de werkgever die aansprakelijkheid middels een beding in de arbeidsovereenkomst wenst uit te sluiten. Een dergelijk beding is vernietigbaar. Lid 4 tenslotte verklaart het artikel van overeenkomstige toepassing op de arbeidsrelatie tussen een ondernemer (inlener) en de persoon die op basis van een andere verhouding dan een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de inlener. Deze laatste categorie kan eveneens een grote risicogroep gaan vormen voor werkgevers. Behalve uitzendkrachten is het gebruik door werkgevers van zogenaamde 48 Van Dam (Aansprakelijkheidsrecht, p. 413) merkt hierbij nog op dat de bewijslast onder 7A:1638x BW nog bij de werknemer lag, in tegenstelling tot het huidige 7:658 BW. Zie over de bewijslastverdeling nader hoofdstuk

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw MONNIKENWERK VOOR JURISTEN RSI in de 21 e eeuw Geachte dames/heren, Ik voel mij zeer vereerd door de uitnodiging om voor uw genootschap een lezing te houden en ik ben dan ook graag op uw uitnodiging ingegaan.

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel Lexlumen Studiemiddag Aansprakelijkheid bij psychisch letsel 25 november 2014, van 13.00 tot 17.30 uur Wyndham Apollo Hotel Amsterdam Abstract Verslag van de door Lexlumen georganiseerde studiemiddag met

Nadere informatie

Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers

Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers 890 Ars Aequi december 2011 annotatie Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20110890 Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens HR 30 september 2011, LJN: BQ8134 (Kummeling

Nadere informatie

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever Een onderzoek naar de uitleg van de Centrale Raad van Beroep van de norm van artikel 25, negende lid, van

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE ADVOCAAT EN SCHADEREGELING UWV KEURINGEN AFGEKEURD HOGERE LEEFTIJDSGRENS IOAW 13e Jaargang Nr. 4 Januari 2005 Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregel ing van het arbeidsrecht G.J.J. Heerma van Voss 1 40 Voordracht ter gelegenheid van het Tiende Nationaal ArbeidsRecht

Nadere informatie

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft Van : Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft : leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies inzake Wetsvoorstel Wet werk

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

sociaal recht De Hoge Raad deed opvallend veel uitspraken over de aansprakelijkheid

sociaal recht De Hoge Raad deed opvallend veel uitspraken over de aansprakelijkheid Mr J. Marijke Fleuren-van Walsem en prof.mr Guus J.J. Heerma van Voss sociaal recht De Hoge Raad deed opvallend veel uitspraken over de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. Ais pronkstuk van het kabinet

Nadere informatie