DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies"

Transcriptie

1 Zaaknummer: S19-06 Datum uitspraak: 24 februari 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: de heer B. Ramjiawan en mevrouw R. Shamlall te Berkel en Rodenrijs verder te noemen: Ramjiawan, tegen: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Rijnmond (onderdeel Minimax Dierendokter), te Rotterdam verder te noemen Minimax Dierendokter, vertegenwoordigd door haar directeur R. Hitzert, gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. De procedure. Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het bindend advies reglement "De Rijdende Rechter" editie november 2009 te laten beslechten. De vordering van Ramjiawan is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. De rijdende rechter heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde stukken. Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 3 februari 2012, welke is gehouden te Rotterdam.

2 Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting. Voorafgaande daaraan heeft de rijdende rechter zich begeven naar de in deze procedure bedoelde dierenkliniek en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij was tevens aanwezig mevrouw Joke Bode als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken. Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht. De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht. Als informanten zijn gehoord mevrouw Jansen, dierenarts, en de heer Pahladsingh, neef van Ramjiawan. Hierna is de uitspraak bepaald op vandaag. Vaststaande feiten. In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan, omdat deze voldoende zijn komen vast te staan. 1. De afdeling Rijnmond van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren heeft in Rotterdam een kliniek (Minimax Dierendokter), bedoeld voor mensen met een kleine beurs, die daar diergeneeskundige hulp kunnen krijgen voor hun (huis)dieren, tegen een bescheiden vergoeding. Overigens wordt iedereen die zich met een dier aanmeldt geholpen, ongeacht diens inkomen. 2. Ramjiawan is eigenaar van een hond, een Jack Russell zonder stamboom, genaamd Moti. Op 10 november 2011 stond Moti, die toen ongeveer 9 jaar oud was en een vergrote teelbal had, bij Minimax Dierendokter gepland voor een gebitsreiniging en het trekken van een kies. Door een administratieve fout aan de kant van Minimax Dierendokter is Moti echter gecastreerd. Nadat de fout was opgemerkt, is de gebitsreiniging alsnog uitgevoerd, maar de kies is slechts gedeeltelijk verwijderd omdat de dienstdoende dierenarts dat beter vond. 3. Ramjiawan is door de kliniek onmiddellijk op de hoogte gesteld van de gemaakte fout. Voor de gebitsreiniging en de gedeeltelijke verwijdering van de kies zijn geen kosten in rekening gebracht. Aangeboden is bovendien om twee gratis nacontroles te doen, voor wat betreft de uitgevoerde castratie.

3 Tevens is een bedrag aangeboden van 250,--. Ramjiawan heeft de gratis nacontroles en de aangeboden 250,-- geweigerd. De vordering van Ramjiawan. Ramjiawan vordert kort gezegd dat Minimax Dierendokter wordt verplicht tot het betalen van een schadevergoeding van 1.500,--. Standpunten van partijen. Partijen zijn het erover eens dat aan de kant van Minimax Dierendokter een fout is gemaakt. Moti had uiteraard niet gecastreerd mogen worden, omdat daartoe geen opdracht was gegeven. Partijen blijken echter verdeeld over de vraag of Ramjiawan recht heeft op een schadevergoeding en zo ja, hoeveel. Ramjiawan stelt dat Moti een heel ander karakter heeft gekregen. Van een druk, levenslustig hondje is hij verworden tot een saai, futloos hondje, dat veel op de bank ligt. Motie is geen echte hond, althans geen echte Jack Russell meer. De gevorderde schadevergoeding heeft vooral betrekking op de geleden emotionele schade (smartengeld) en tevens op de geleden vermogensschade, omdat Moti -als Ramjiawan dat zou willen- niet meer voor de fok kan worden ingezet. Minimax Dierendokter herhaalt de gemaakte excuses. Er is een administratieve fout gemaakt, waardoor de dierenarts op het verkeerde been is gezet. De op het planningsbord genoteerde castratie kwam hem gelet op de vergrote teelbal en op de leeftijd van de hond niet ongebruikelijk voor. Minimax Dierendokter heeft Ramjiawan ook materieel tegemoet willen komen, door de gebitsreiniging gratis uit te voeren en bovendien twee gratis nacontroles en een schadevergoeding aan te bieden van 250,--. De door Ramjiawan gevorderde schadevergoeding vindt Minimax Dierendokter exorbitant. Er is geen enkel bewijs dat Ramjiawan met Moti wilde fokken, nog daargelaten dat Moti daarvoor op zijn leeftijd en zonder de nodige papieren helemaal niet geschikt was. Moti heeft geen economische waarde. Bovendien gaat een forse schadevergoeding ten koste van de financiële mogelijkheden van Minimax Dierendokter om huisdieren van minvermogenden te helpen. De aangeboden 250,-- zijn geweigerd zodat dit aanbod is ingetrokken. Verslag van de deskundige.

4 De deskundige heeft voor zover thans van belang kort samengevat het volgende laten weten. Moti is geen raszuivere Jack Russell en is veel te dik, welk overgewicht kennelijk niet gedurende de laatste maanden is ontstaan. Gelet op het ontbreken van een stamboom en de leeftijd is het fokken van nageslacht met deze hond niet aan de orde. Het geconstateerde gedrag van Moti is niet bijzonder en past bij een dergelijke hond van die leeftijd. Het castreren van dergelijke oudere honden is niet ongebruikelijk, dit temeer als zij een vergrote teelbal hebben. De aankoopprijs van een raszuivere Jack Russell pup ligt rond de 750,--. Een niet raszuivere Jack Russell van deze leeftijd heeft geen serieuze economische marktwaarde (meer). Beoordeling van het geschil. Partijen zijn het er terecht over eens, dat Minimax Dierendokter is tekortgeschoten in de uitvoering van de tussen partijen gesloten, diergeneeskundige behandelingsovereenkomst. Moti had niet gecastreerd mogen worden. Aan Ramjiawan moet verder worden toegegeven, dat Minimax Dierendokter door deze toerekenbare tekortkoming schadeplichtig is geworden (artikel 6.74 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). Volgens artikel 6.95 van het Burgerlijk Wetboek komt niet alleen de geleden materiële (vermogensschade) voor vergoeding in aanmerking, maar ook de zogenaamde immateriële (emotionele) schade, in de volksmond als smartengeld aangeduid. Waar het in deze zaak dan ook op aankomt is of aan de kant van Ramjiawan tengevolge van de gemaakte fout schade is geleden, die voor vergoeding in aanmerking komt en zo ja, hoeveel. Bij het begroten van die schade is aan de rechter een grote mate van vrijheid toegekend. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan mag deze volgens artikel 6.97 van het Burgerlijk Wetboek zelfs door de rechter worden geschat!

5 Voor wat betreft het gevorderde smartengeld (geregeld in artikel van het Burgerlijk Wetboek) wordt het volgende opgemerkt. Volgens het huidige recht geldt nog steeds, dat in beginsel geen vergoeding mogelijk is van door een ander mens ondervonden smart, ook als die ander een naaste geliefde was (affectieschade)! Dat geldt natuurlijk eveneens voor het leed dat een geliefd huisdier is overkomen. Wel kan bij wijze van uitzondering een vergoeding worden toegekend voor de shock die is opgetreden, doordat men zelf het ernstige lijden van die ander heeft waargenomen, of is geconfronteerd met de gevolgen daarvan (shockschade). Het moet daarbij echter gaan om een zeer ernstig geval, waarbij sprake is van de dood van of ernstig letsel bij de geliefde. Het moet zo ernstig zijn, dat betrokkene daar letterlijk zelf ziek van is geworden. Met alle respect voor de schrik en de boosheid bij Ramjiawan, die werd geconfronteerd met een niet gewenste castratie bij Moti, kan echter in redelijkheid niet worden volgehouden dat hij in aanmerking komt voor vergoeding van dergelijke uitzonderlijke shockschade. Voor wat betreft de gevorderde vermogenschade wordt het volgende opgemerkt. Niet aannemelijk is geworden dat de economische marktwaarde van Moti is aangetast door de castratie. Van een gemiste kans om (op commerciële basis) nageslacht te verwekken is niet gebleken. De waarde van Moti vóór de castratie is dezelfde, althans niet minder als die nà de castratie. Samengevat komt het dus hierop neer, dat Ramjiawan tengevolge van de castratie geen schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. Zijn vordering wordt daarom afgewezen. Juist is dat Minimax Dierendokter eerder, bovenop de gratis uitgevoerde gebitsbehandeling en 2 gratis nacontroles, een bedrag groot 250,-- heeft aangeboden, maar dat aanbod is door Ramjiawan niet aanvaard en daarna door Minimax Dierendokter ingetrokken. De rijdende rechter ziet geen grond waarop Minimax Dierendokter zou kunnen worden verplicht om dit aanbod alsnog gestand te doen. Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist. B E S L I S S I N G

6 De vordering wordt afgewezen. Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als rijdende rechter en uitgesproken te Zaandam op 24 februari 2012 Bindend Adviseur Secretaris mr F.M. Visser mr C.M. Sharif

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S17-11 Datum uitspraak: 23 februari 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: Miel de Vries te Amersfoort verder te noemen: De Vries, tegen: Gemeente

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S18-19 Datum uitspraak: 21 oktober 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: E.G.H. Hermans en M.L. Hermans-Huntjes te Veldhoven verder te noemen:

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis van in de zaak van [X], wonende te [A],

Nadere informatie

De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding

De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding Advocatenkantoor Tavasszy De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding Naam: Sacha Heemskerk Datum: 3-6-2013 School: Hogeschool Leiden Opleiding: Hbo-rechten Studentnummer: 1050400 Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 83 d.d. 12 oktober 2009 (mr. J. Wortel, voorzitter, mr. C.E. du Perron, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 077.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-215 d.d. 27 mei 2014 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-081 d.d. 13 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument heeft een woonhuis-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Schretlen & Co N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene,

de naamloze vennootschap Schretlen & Co N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-438 d.d. 16 december 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en G.J.P. Okkema, leden en mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Bron: ArbeidsRecht 2012/44 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel. +31 30 259 55

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-66 d.d. 27 februari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en mr. H.J. Schepen, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie