Saxion Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saxion Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl

2 2 Inhoudsopgave Voorwoord De resultaten Onderwijs Bedrijfsvoering Onderwijsintensivering Relatie met het werkveld Internationalisering Excellentie Professionalisering Onderwijs en onderzoek Onderwijs Onderzoek en onderzoekslijnen Assortiment en accreditatie Onderwijsaanbod bij Saxion Hogeschool Deventer en Saxion Hogeschool Enschede Particulier onderwijs: Saxion Next Bedrijfsvoering Governance Kwaliteitszorg Informatie en communicatie Human Resources Huisvesting Partnerships en duurzame samenwerkingsrelaties Financiën Communicatie, Bestuur en Control Toezicht 54 Bijlagen deel A 61 Jaarkalender (Achterin verslag bijgevoegd als los boekje) 5 Deel B: Jaarrekening * Deel C: Overige gegevens * * Deel B en C zijn separaat toegevoegd. 1. DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

3 3 Voorwoord Met dit jaarverslag sluiten we de vierjarige planperiode van onze Strategische Visie af. We beginnen aan een nieuwe fase, waarin we uitvoering geven aan de Strategische Agenda Saxion In deze agenda formuleren we op basis van onze visie en missie de belofte die Saxion doet aan de samenleving. We zijn bereid om deze belofte in ambities te vertalen en afspraken te maken over concrete resultaten. Ambities hebben we meer dan ooit. De ondertitel van onze nieuwe Strategische Agenda Saxion is niet voor niets: Durf, Kies, Doe. Onderwijsintensivering, de relatie met ons werkveld, internationalisering, excellentie en professionalisering. De vijf thema s uit onze Strategische Visie komen voorbij in het eerste hoofdstuk. We laten zien dat we op deze terreinen vooruitgang hebben geboekt. Daarnaast constateren we dat de resultaten ten aanzien van studierendement en uitval achterblijven bij onze verwachtingen. Wij allen (studenten, docenten en overige medewerkers van Saxion) verenigen onze krachten en leveren extra inspanningen om verbeteringen te realiseren. Dat is extra noodzakelijk, nu het rijk prestatieafspraken maakt met individuele hogescholen. Wil Nederland tot de mondiale top van kenniseconomieën behoren, dan zal het hbo kwalitatief sterke werknemers moeten afleveren. Het is zaak om die kwaliteit zo vroeg mogelijk in het onderwijs te bewaken en zo nodig te vergroten. Dat kan alleen met een hoog studierendement en lage uitval. In de nieuwe Strategische Agenda Saxion laten we zien hoe we ons profileren als een University of Applied Sciences. High Tech Systemen en Materialen is ons inhoudelijke zwaartepunt in zowel onderwijs als onderzoek. Dat is ook te lezen in de interviews en de kaderartikelen in dit jaarverslag. Ze maken duidelijk dat we aan de vooravond staan van een nieuwe periode. We kijken terug en vooruit, net zoals we dat in 2011 hebben gedaan. Saxion in perspectief. Ook het beeldmateriaal in dit jaarverslag laat zien dat we een hogeschool in ontwikkeling zijn. Op weg naar een brede veelzijdige hogeschool van hoge kwaliteit, waar techniek in alle opleidingen en onderzoeksprogramma s een rol van betekenis speelt. Wim Boomkamp en Ineke van Oldeniel College van Bestuur Colofon Regie en eindredactie: Interviews en redactie: Vormgeving en drukwerk: Conceptfotografie: Overig beeldmateriaal: Online reporting: Oplage: Digitaal jaarverslag: Saxion, Bureau Bestuur Krijnsen Tekst En, Hengelo Via Design, Twello Jeroen Jazet Photography, Amersfoort Saxion beeldbank Facetbase, Rosmalen 75 exemplaren 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

4 4 Saxion Jaarverslag DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

5 5 1 DE RESULTATEN 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

6 6 Saxion Jaarverslag DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

7 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN 7

8 8 In de nieuwe Strategische Agenda maken we belangrijke, strategische keuzes om onze positie in onderwijs en onderzoek te versterken. Saxion zal zich duidelijk en herkenbaar profileren als een University of Applied Sciences, waarbinnen High Tech Systemen en Materialen geldt als inhoudelijk zwaartepunt. De basis is en blijft uitstekend onderwijs en optimaal studiesucces. Op het gebied van onderzoek zijn focus en valorisatie kernbegrippen. Hoewel dit jaarverslag al voorsorteert op de nieuwe Strategische Agenda, valt het binnen de planperiode van de Strategische Visie Daarin staan de volgende vijf thema s centraal, die met de bijbehorende resultaten uitgebreid aan de orde komen in dit hoofdstuk: We hebben duidelijke keuzes gemaakt voor indicatoren en te realiseren resultaten in de planperiode. Alle academies, kenniscentra en diensten hebben hun jaarplannen daarop gebaseerd. Naast inzet voor uitvoering van de strategische visie is de kwaliteit van going concern essentieel. Het gaat dan om de kwaliteit van de dagelijkse gang van zaken, die de uitvoering van het onderwijs en onderzoek, onze core business, en onze bedrijfsvoering betreffen. Door metingen, benchmarks en gesprekken met werkveld, studenten en medewerkers krijgen we een beeld van de realisatie van de Strategische Visie en de kwaliteit van de going concern. Alle thema s, zowel de algemene als de strategische, bevatten ambities, voorzien van een set concrete indicatoren. Alle resultaten op de algemene en strategische indicatoren staan in vogelvlucht weergegeven in het hierna opgenomen resultatenoverzicht, gevolgd door een toelichting op al deze indicatoren. Aanvullende tabellen behorend bij de indicatoren zijn terug te vinden in de bijlagen. 1. DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

9 9 Indicatoren Gerealiseerd Gerealiseerd Te bereiken Algemene indicatoren Onderwijs Totaal aantal nieuwe studenten groei Totaal aantal studenten groei Marktaandeel nieuwe studenten 2 5,4% 5,0% 5,0% Percentage afgestudeerden na vijf jaar 3 53,6% 56,2% 60-65% Studenttevredenheid 6,9 6,8 7,0 Werkveldtevredenheid 7,1 - n.t.b. Bedrijfsvoering Medewerkertevredenheid 7,7 7,4 7,4 Ziekteverzuim 4 4,4 3,9% <4% Rentabiliteit 3,5% 2,8% 0,0% Solvabiliteit 30,8% 29,0% 35,0% Liquiditeit 1,0 1,0 0,8-1,2 Strategische indicatoren Onderwijsintensivering Aantal contacturen per week Aantal bestede uren aan de studie per week 29,9 29,7 40 Percentage individuele toetsen 80% 78% 75% Relatie met het werkveld Aantal duurzame en relevante samenwerkingsrelaties (zgn. A-relaties) Internationalisering Aantal deelnamen aan internationale (EU en niet-eu) projecten/netwerken Percentage studenten met aantoonbare internationale ervaring (minimaal 30 ects) 33% 29% 100% Excellentie Aantal Saxion-ondernemingen Aantal doorstromers naar Saxion/UT masters groei Professionalisering Percentage docenten dat over een academische opleiding beschikt 61% 55% 70% Percentage docenten dat structureel deelgenomen heeft aan praktijkgericht onderzoek bij een kenniscentrum 15,5% 13,1% groei 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

10 Onderwijs Meer nieuwe studenten Het aantal nieuw ingestroomde studenten (6.900) betekent een groei van 2,4% ten opzichte van vorig studiejaar. Voor de bekostigde opleidingen hebben zich studenten voor het eerst ingeschreven; ze zijn nieuw bij Saxion, maar kunnen wel een verleden hebben elders in het hoger onderwijs. Voor de nietbekostigde opleidingen hebben 408 studenten zich voor het eerst bij Saxion ingeschreven. Totaal aantal groeit Het voorlopige totaal aantal Saxion-studenten bedraagt (inclusief de 581 studenten aan de externe opleidingen van Saxion Next). Dit betekent een toename van 3,5% ten opzichte van 2010, toen het er waren (inclusief 921 studenten aan de externe opleidingen van Saxion Next). Het voorlopig totaal aantal studenten bij bekostigde opleidingen bedraagt , een groei van 6,1%. Marktaandeel stijgt Het marktaandeel nieuwe instroom studenten bij de bacheloropleidingen is gegroeid van 5,0% naar 5,4%. Van de omringende hogescholen komt Windesheim uit op een marktaandeel van 5,1% (was 5,5%) en Hogeschool Arnhem Nijmegen op 7,2% (was 7,3%). Studierendement daalt Er is een dalende lijn zichtbaar in het studierendement zowel bij Saxion als bij de andere hogescholen in het land. Van de studenten die in 2005 zonder verleden in het hoger onderwijs bij Saxion zijn begonnen, heeft na vijf jaar 53,6% een einddiploma behaald bij Saxion dan wel elders in het hoger onderwijs. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde. Betreft het alleen de studenten die het einddiploma van een Saxion-opleiding hebben behaald, dan komt het percentage op 49,4%. De ingezette maatregelen om studie-inspanning en -gedrag te verbeteren, zoals intakegesprekken, selectie en bindend studieadvies, zijn nog niet zichtbaar in het rendement. Optimale benutting van talent vraagt om verscherping en versterking van deze maatregelen. Ze zijn onderdeel van de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. In de nieuwe Strategische Agenda komt dit thema nadrukkelijk aan de orde. Meer uitval na 1 jaar Van onze nieuw ingestroomde studenten (studiejaar ) is 26,3% na 1 jaar uitgevallen zonder einddiploma. Een cohort eerder was dat 25,5%. Deze studenten hebben Saxion verlaten, maar volgen mogelijk wel een opleiding elders in het hoger onderwijs. De HBO-raad presenteert cijfers van cohort 2009 waarbij alleen wordt gekeken naar de uitval uit het HO. Van de instromers van Saxion in 2009 is 14,9% een jaar later niet meer ingeschreven bij een opleiding in het hoger onderwijs. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 15,8% over dat cohort. Saxion spant zich tot het uiterste in om studenten te (bege) leiden naar een passende opleiding, het liefst vóór de poort: via adequate voorlichting, aansluitingsactiviteiten (masterclasses, summercourses, meeloopdagen, studietryouts, etc.) en intakegesprekken. Hoge studenttevredenheid Het kengetal studenttevredenheid wordt bepaald door de gemiddelde tevredenheid op alle relevante stellingen in de jaarlijkse Nationale StudentenEnquête (NSE). De studenttevredenheid op Saxion komt in 2011 uit op een score van 6,9 (in 2010: 6,8). Dat is iets boven het landelijk gemiddelde van 6,8. Saxion scoort op dit punt gelijk aan de Hogeschool Windesheim (6,9) en hoger dan de Hanzehogeschool (6,8), de Hogeschool 1. DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

11 11 Arnhem/Nijmegen (6,7) en de Hogeschool Utrecht (6,5). Onze studenten zijn het meest tevreden over algemene vaardigheden (7,5), studieomgeving (7,5), wetenschappelijk vaardigheden (7,1), Docenten (7,1), Voorbereiding op beroep (7,0), praktijkgericht onderzoek (7,1) en inhoud opleiding (7,0). Het minst tevreden zijn ze over: Kwaliteitszorg (6,3), Roosters (6,3), Toetsen en beoordelen (6,6) en Informatie (6,6). Ook de komende jaren vinden we studenttevredenheid belangrijk en is daarom opgenomen in onze Strategische Agenda en maakt het deel uit van de prestatie afspraken met OCW. Begeleiding niet vrijblijvend Studieloopbaanbegeleiding is essentieel en niet vrijblijvend. De intensieve begeleiding richt zich op studiekeuze, studiehouding en studietempo. Nominaal studeren is voor ons de norm. Daarom zullen meer opleidingen de grens van 54 studiepunten hanteren voor het Bindend Studie Advies (BSA). Ook worden de mogelijkheden verkend om de tijdsperiode, waarbinnen een BSA gegeven kan worden, te verruimen. Tegelijkertijd organiseren we de curricula zodanig dat studievoortgang niet belemmerd wordt. De studievoortgang van elke student is inzichtelijk en up-to-date. Door alerte signalering is het mogelijk (potentiële) langstudeerders te identificeren en intensief te begeleiden. Hiermee spannen we ons in om, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en intensiteit van de opleidingsprogramma s, uitval in het eerste jaar te beperken tot maximaal het huidige niveau (26%). 1.2 Bedrijfsvoering Medewerkertevredenheid Het derde Medewerkers Tevredenheid Onderzoek leverde een totaalscore van 7,7 op, een stijging ten opzichte van 2009 (7,4). We zien een toename in tevredenheid over de organisatie, leidinggevenden en de beloning. Een belangrijk aandachtspunt zijn de arbeidsomstandigheden, een van de hoofdonderwerpen uit het MTO. Op dit onderwerp scoren wij in 2011: 6,2 (was in 2009: 6,1). Dat is significant lager dan de score in de Nationale Tevredenheidindex (6,8). Binnen de arbeidsomstandigheden zien we dat steeds meer medewerkers de werkdruk te hoog vinden: het percentage is gestegen van 33,9% (2009) naar 36,2% (2011). We zien geen bijzonderheden in de score tussen mannen en vrouwen. Het onderwijzend personeel (OP) ervaart een hogere werkdruk dan het onderwijsondersteunend personeel (OBP). Management en medewerkers zitten samen aan tafel om die werkdruk te verlichten, waar nodig met specifieke ondersteuning. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is gestegen van 3,9% naar 4,4 %. Deze situatie willen we verbeteren. De rol van de casemanager wordt daarom aangepast en er komt een zwaardere verantwoordelijkheid te liggen bij eindverantwoordelijke directeur/manager als verzuimmanager. Dit moet leiden tot effectievere en efficiëntere begeleiding van zieke medewerkers. Rentabiliteit De rentabiliteit is het resultaat in percentage van de totale baten. In 2011 bedraagt deze 3,5% tegenover 2,8% in Omdat het resultaat sterker is gestegen dan de baten, is deze waarde gestegen. Solvabiliteit Eind 2011 bedraagt het eigen vermogen k (eind 2010: k ). De solvabiliteit (dit is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal) is, vanwege een grotere stijging van het eigen vermogen dan het balanstotaal, toegenomen van 29,0% tot 30,8%. Liquiditeit Liquiditeit drukken we uit in de current ratio. De current ratio geeft de mate weer waarin Saxion aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen, indien deze verplichtingen direct opgeëist zouden worden. De current ratio per 31 december 2011 is ongewijzigd gebleven op een waarde van 1, Onderwijsintensivering Aantal bestede studie-uren per week Aan studenten is in de Nationale Studentenenquête 2011 gevraagd hoeveel uur per week zij besteden aan hun opleiding. Het gemiddelde aantal ligt op 29,9 uur per week voor voltijdstudenten en op 22,4 uur voor deeltijdstudenten, variërend (voor 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

12 12 voltijd) van 43,7 uur bij Bouwkunde tot 22,8 uur bij Small Business & Retail Management (Enschede). De nominale studiebelasting voor een voltijdstudent is 40 uur, voor een deeltijdstudent 28 uur. Onze voltijdstudenten blijken gemiddeld dus ongeveer 10 uur onder het nominale aantal uur te besteden aan hun studie. Deeltijdstudenten besteden ruim 5 uur onder het nominale aantal uren. De verwachte verhoging naar gemiddeld 32 uur per week is niet gerealiseerd. Het cijfer ligt in 2011 op 29,9 uur. We blijven ons richten op verhoging van het aantal bestede studie-uren bij studenten, door onder meer professionalisering van docenten en uitwisseling van ervaringen met effectieve vormen van onderwijs en het versterken van de kenniscomponent in de opleidingen. Aantal contacturen Het aantal contacturen is een belangrijke indicator voor de studie-inspanning. Voor het eerste en tweede leerjaar hebben onze opleidingen in 2011 gemiddeld 20 contacturen (15 klokuren) per lesweek geprogrammeerd, evenveel als in voorgaande jaren Saxion Hbo (landelijk) Docent / student 1 : 24,5 1 : 23,4 Lector / student 1 : : (december) Ratio OP / OOP 1,38 (58% / 42%) Meer studiebelasting Saxion stuurt krachtig op verhoging van het bachelorrendement van 63% naar 68%. Intensief onderwijs komt tot uitdrukking in voldoende contacturen, een goede spreiding van de geprogrammeerde contacturen en een passende studiebelasting. We programmeren in alle voltijd bacheloropleidingen in het eerste en tweede studiejaar tenminste 15 klokuren aan contacttijd. We comprimeren het onderwijs niet op enkele dagen. Studeren kost tijd; bij Saxion beschouwen we een studieweek als een volledig werkweek Daarom zal de studiebelasting groeien naar nagenoeg een volledige werkweek. 1.4 Relatie met het werkveld Werkveldtevredenheid Stage- en afstudeerbegeleiders oordeelden in het werkveldtevredenheidsonderzoek 2011 positief over onze opleidingen. De totaalscore is 7,1; deze is gelijk aan die van In het onderzoek zijn praktijkbegeleiders van alle bacheloropleidingen bevraagd op de onderzoeksgebieden: uitvoering van het onderwijs, niveau van de opleiding en de student en de communicatie en reputatie van Saxion. Over het niveau en de inhoud van de opleiding en het niveau van de studenten zijn de respondenten zeer positief. Een groot deel van onze opleidingen kan de begeleiding van en communicatie met studenten en praktijkbegeleiders nog verbeteren. Het tevredenheidsonderzoek onder opdrachtgevers van praktijkgericht onderzoek geeft een positief beeld over hun tevredenheid. De komende jaren streeft Saxion naar een relatief groter aandeel van het onderwijzend personeel, ratio 1,50 (60%) ten opzichte van het aandeel onderwijsondersteunend personeel (40%). Deze percentages maken deel uit van de prestatieafspraken met OCW. Minstens een 7,5 van het werkveld Saxion heeft een blijvend hoge score op werkveldtevredenheid van tenminste een 7,5. Het werkveld heeft de (werk)omgeving waarin onze studenten qua kennis, creativiteit, verwondering en ondernemerschap naadloos moeten passen. De docent en het werkveld vormen de student vanuit inspiratie en opleiding. Alleen door alle drie de hoekpunten op elkaar af te stemmen, realiseren we gelijkwaardigheid in de driehoek. 1. DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

13 13 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

14 Internationalisering 1.6 Excellentie Afgestudeerde internationale studenten die in Nederland hun carrière willen starten of voortzetten, kunnen dat doen via Saxion Connect. Voor continuering van het project is in 2011 een Pieken in de Delta-subsidie toegekend. Het percentage studenten dat gebruik maakt van het beursprogramma, de Saxion scholarship, is voor zowel instroom als uitstroom ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Het Erasmusprogramma voor de uitgaande studentenmobiliteit laat opnieuw een stijging van het aantal beursaanvragen binnen de EU/EEA zien. Studenten Studie/stage/afstuderen Studie/stage/afstuderen Docenten Docenten uitgaand Het aantal bestaande uitwisselingsovereenkomsten met andere instellingen bedraagt 98 voor inkomende studenten en 133 voor uitgaande mobiliteit (Erasmusstudenten binnen de EU/EER). Het percentage Duitse studenten is licht gedaald van 12,6% naar 12,4%. Het merendeel volgt een opleiding in Enschede. Excelleren is ook in de nieuwe Strategische Agenda een speerpunt, dat succesvol vorm krijgt door het Saxion Programma Excelleren. Dit programma wordt mede gefinancierd vanuit een subsidie (Sirius). Het doel is het mobiliseren van meer beschikbare talenten, zodat deze zich ontwikkelen tot excellente startende beroepsbeoefenaren (Reflective Professionals). Dit gebeurt in Honours Programma s voor buitengewone studenten. Een Honours Council, samengesteld uit diverse vertegenwoordigers van het beroepenveld, adviseert over de (wenselijke) kwaliteit van de programma s. Onze Honours Programma s hebben nog deels het karakter van experimenten, die samen met gericht onderzoek na 2013 antwoord moeten geven op de vraag hoe de ideale Honours Programma s eruit zien. In dit verband zijn de volgende resultaten geboekt: of zijn bezig met de ontwikkeling daarvan, vaak in nauwe samenwerking met lectoraten. Aan het eerste jaar daarvan nemen in totaal 133 geselecteerde studenten deel. hogeschool is goed op gang gekomen. Saxion was gastheer van een zeer geslaagde landelijke conferentie excelleren. het algemeen positief oordeel. Er is wel een aantal verbeterpunten gesignaleerd, die leiden tot de volgende prioriteiten in 2012: Verhogen van de instroom, verbreding en verduurzaming van de programma s en meer synergie tussen de Honours Programma s. Meer internationale programma s Het internationale karakter versterken we door toename van studentenmobiliteit alsmede door uitbreiding van het aantal internationale programma s (in de Engelse taal) en opleidingsprogramma s die studenten voorbereiden op internationale competenties. Onder deze verstaan we: activiteiten gericht op het bevorderen van internationale focus, interculturele vaardigheden, taalvaardigheid, mobiliteit van studenten en docenten en participatie in internationale projecten en onderzoek. 1.7 Professionalisering Saxion wil stapsgewijs realiseren dat in 2020 alle docenten over een mastertitel beschikken. Per 31 december 2011 staat de tussenstand op 60,7% (in 2010: 54%). We willen dat nieuwe docenten in het bezit zijn van een mastertitel of deze binnen afzienbare tijd verwerven. Sinds eind 2011 vergoedt Saxion zowel de opleidings- als verletkosten voor docenten die een masterstudie volgen. In 2011 hebben 53 medewerkers gebruik gemaakt van deze vergoedingsregeling. Daarnaast richten wij ons ook op een toename van instroom van 1. DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

15 15 gepromoveerde docenten. Onze ambitie is dat in % van de docentenpopulatie over een doctorstitel beschikt. In 2011 hebben drie Saxion-medewerkers hun promotietraject succesvol afgerond. Docenten hoger opgeleid Van alle Saxion-docenten is 71% master opgeleid, 10 % is gepromoveerd (onder wie alle lectoren). Alle docenten zijn didactisch gecertificeerd. Saxion heeft een constant hoge score (minstens een 7,7) op medewerkertevredenheid (MTO). Saxion kent een onderwijsformatie die minimaal tweederde (66%) van de totale formatieuitgaven omvat. 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

16 16 Saxion Jaarverslag DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

17 17 2 ONDERWIJS EN ONDERZOEK 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

18 18 Saxion Jaarverslag DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

19 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN 19

20 Onderwijs Instelling Groei 2011 Inhoud en niveau onderwijs en toetsing Bij de visitaties van de opleidingen wordt sinds 2011 nog scherper gekeken naar het gerealiseerde eindniveau. Een adequaat toetssysteem is daarbij ook van groot belang. Door training (vaak ) en scholing is de deskundigheid van docenten bij veel opleidingen op het gebied van valide en betrouwbaar toetsen verder toegenomen. Saxion heeft in 2011 besloten om een systeem te ontwikkelen voor certificering van docenten op verschillende rollen bij de toetsing (constructeur, beoordelaar, ROC van Twente: ROC Aventus: ROC Graafschap College ROC Deltion ROC Landstede TOTAAL t.o.v % 11.7% 21% 5.3% 2.7% 4.4% borger). De academies gaan daarmee aan de slag. Iedere opleiding heeft een Body of Knowledge & Skills (BoKS) vastgelegd. Dat is de theoretische bagage waarover de afgestudeerde moet beschikken om zich op zijn/haar vakgebied verder te ontplooien. In 2012 gaan we onderling vergelijken en practices aanprijzen. Saxion besteedt aandacht aan de doorstroom van studenten naar het wetenschappelijk onderwijs. Er is structureel overleg met de Universiteit Twente om ingangseisen te harmoniseren en de potentiële terugstromers sneller in het eerste jaar van hun wetenschappelijke bachelor op te sporen en te verwijzen. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van driejarige trajecten voor vwo ers met aansluiting op een masteropleiding. Aansluiting en instroom Bij aansluiting en instroom gaat het om activiteiten voor de poort voor de aanstaande studenten tot en met de begeleiding van onze studenten in het eerste studiejaar. Saxion Entree helpt toeleverende onderwijsinstellingen bij het laten maken van de juiste opleidingskeuze door hun leerlingen. Na de drie jaar durende pilot studiekeuzegesprekken hebben in 2011 meerdere academies gewerkt met dergelijke gesprekken. In 2011 is besloten tot invoering van intake-trajecten bij alle opleidingen en zijn de voorbereidingen gestart om dat uiterlijk Doelgroepen Het Saxion Oriëntatieproject biedt twijfelende leerlingen en studenten de kans zich onder deskundige begeleiding gedurende vier maanden met lotgenoten te oriënteren op een vervolgopleiding. Als alternatief kunnen zij een beroep doen op een loopbaanbegeleider voor individueel onderzoek en advies. Masterclasses helpen groepsgewijs leerlingen in hun eindexamenjaar bij hun studiekeuze. Verder is er sinds kort een studiekeuzecafé waar (aanstaande) studenten terecht kunnen met hun vragen. voor het studiejaar 2013/2014 met alle instromers te doen. Het Voorbereidend Jaar Anderstaligen (VJA) bereidt allochtonen In samenwerking met de VO-raad en enkele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio heeft Saxion gewerkt aan een gezamenlijk LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) onder de naam Die ene Docent. Het project richt zich op opleidingsen beroepsoriëntatie van zowel leerlingen als hun vo-mentoren en wordt in 2012 bij vier academies uitgevoerd. voor op een studie aan een hogeschool of universiteit. Het programma behelst, naast Nederlands, acculturatie en studievaardigheid, ook studiekeuze en inhoudelijke voorbereiding. In 2011 behaalden 22 van de 33 deelnemers hun certificaat. Aan de NT2- taalcursus, het voorportaal van het VJA, hebben 22 allochtonen deelgenomen, van wie er 16 slaagden. De Saxion Taalwinkel begeleidt studenten met de Nederlandse Saxion continueert de ingezette ontwikkelingen van het programma Bevordering Doorstroom mbo-hbo. Het op 1 januari taal en verzorgt sinds het afgelopen jaar het onderwijs Nederlands voor circa 200 Duitse studenten tijdens hun propedeuse afgeronde programma, samen met ROC Aventus en ROC van Twente, heeft geleid tot nieuwe initiatieven zoals een doorstroomtraject voor de laboratoriumopleidingen, een masterclass Business & Economie voor mbo4 studenten en concrete contacten en werkafspraken met andere mbo-instellingen. Van alle Saxionstudenten heeft 11 % een functiebeperking, zo blijkt uit de Nationale Studenten Enquête Dyslexie komt het meest voor (44 %), gevolgd door psychische problematiek (12 %) en chronische ziekte (9 %). Deze groep maakt veelvuldig gebruik van de toetsvoorzieningen verlengde toetstijd en 1. DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

21 21 4. BEDRIJFSVOERING 5. TOEZICHT BIJLAGEN

22 22 vergroot lettertype. Qua voorzieningen scoren we op dit punt een voldoende (hoger dan in 2010). Toch voldoen we nog niet altijd aan onze norm, een ruime voldoende. Met name op de volgende punten zijn we bezig om ons te verbeteren: In 2011 hebben we een voorlichtingscampagne gestart met banieren, posters en ansichtkaarten. We hebben een digitale helpdesk in bedrijf genomen en meer social media ingezet. We zetten bij wijze van proef studenten met een functiebeperking in als ambassadeur. Verder doen we ook meer aan voorlichting over scholing van docenten en studieloopbaanbegeleiders. Hulp bij studiekeuze Juiste studiekeuze bevorderen we door adequate voorlichting. In ons voorlichtings-, wervings- en toelatingsbeleid en in onze studieloopbaanbegeleiding maken we duidelijk dat we hoge eisen stellen aan studenten. Een verplichte intake voor elke opleiding draagt bij aan een goede, vroegtijdige kennismaking en een bewuste studiekeuze. Mocht echter blijken dat een student niet op de juiste plek zit, dan spannen we ons in om een student met minimaal (studie)tijdverlies zijn of haar studieloopbaan te laten vervolgen bij een andere opleiding van Saxion of een andere onderwijsinstelling. Studievoorlichting en studiekeuzehulp zullen ertoe leiden dat het aantal switchers (studenten die van ene opleiding naar de andere opleiding binnen Saxion overstappen) niet boven het huidige niveau komt (13%). Bètatechniek Het Programma Bètatechniek Saxion bestaat uit 29 opleidingen en studieroutes. In 2011 hebben deze opleidingen 7,7% meer instroom behaald dan een jaar eerder. De verhoging zit vooral in de opleidingen met technische toepassingen en nieuwe opleidingen/studieroutes (bijvoorbeeld Archeologie). De instroom van vrouwen in de technische opleidingen is gestegen met 13,9%. Het aantal afstudeerders binnen Bètatechniek daalde licht van 862 naar 845 studenten. Bètatechniek heeft een nieuwe website in gebruik genomen. Deze is tevens een techniekwijzer om leerlingen en ouders te informeren over alle technische opleidingen en studieroutes bij Saxion. Nieuw is ook dat studenten voorlichting geven aan potentiële studenten in de techniek. Saxion heeft in 2011 voor het eerst de volledige organisatie van de First Lego League Regio Oost op zich genomen in samenwerking met de Universiteit Twente. De wedstrijden vonden plaats in Saxion en waren een groot succes. Saxion heeft in het kader van de meesterproef 62 Technasiumleerlingen begeleid in het schooljaar In het Regionaal Bèta Steunpunt Oost werken Saxion, Universiteit Twente, Windesheim en scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio samen aan sterk onderwijs in natuurwetenschap en technologie. Het is een steunpunt van en voor docenten in het voortgezet onderwijs. De digitale werkomgeving voor docenten is een middel om gezamenlijk nieuwe curriculumonderdelen te ontwikkelen. Digitalisering onderwijs en onderzoek In 2011 was opnieuw sprake van stijging in het gebruik van de leeromgeving Blackboard. We zetten nog meer in op didactisch gebruik van de digitale leeromgeving. De leergang Didactiek in een digitale leeromgeving, die in 2011 is ontwikkeld door docenten, onderwijskundigen uit de academies en experts, brengt docenten didactisch op een hoger peil. Steeds meer academies maken voor kennistoetsen gebruik van digitale hulpmiddelen. In 2012 vindt er onderzoek plaats naar een digitale vindplaats van materialen die helpen de kwaliteit van toetsing te verbeteren. In 2011 zijn we als vervolg op de weblectures gestart met kennisclips, korte video-opnames van een afgerond stukje kennis (leerobject). Kennisclips lenen zich bij uitstek voor academie overstijgende onderwerpen en bevorderen de efficiënte inzet van capaciteit. Examencommissies Als gevolg van de invoering van de Wet Versterking Besturing (WVB) is de vernieuwing van de examencommissies vormgegeven en per 1 september 2011 afgerond. Het ging daarbij in het bijzonder om het functioneren van de examencommissies, het borgen van de kwaliteit van toetsing en examinering en de samenstelling van de commissies. 1. DE RESULTATEN 2. ONDERWIJS EN ONDERZOEK 3. ASSORTIMENT EN ACCREDITATIE

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie