gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt."

Transcriptie

1 Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning waarbij in het clubgebouw van onze vereniging zwak alcoholische dranken mogen worden verkocht. Het bestuur heeft dit reglement vastgesteld in augustus Begripsbepalingen: 1.1 Onder alcoholische dranken wordt verstaan dranken die niet meer dan 15 % alcohol bevatten. 1.2 Leidinggevenden in de zin van de wet- en regelgeving, zijn leden die door het bestuur van de vereniging daartoe zijn aangewezen, aan betreffende wettelijke verplichtingen voldoen en in de vergunning worden vermeld. 1.3 Barvrijwilligers in de zin van de wet- en regelgeving, zijn leden van de vereniging die door het bestuur van de vereniging zijn aangewezen en aan betreffende wettelijke verplichtingen voldoen. 2. Verkoop van alcoholische dranken: 2.1 In ons clubhuis en op het tennispark van onze vereniging mogen alleen (zwak) alcoholische dranken worden verkocht. 2.2 Deze dranken mogen alleen aan personen van 18 jaar of ouder worden verkocht. 2.3 Deze dranken mogen niet worden verkocht tijdens bijeenkomsten die gehouden worden wegens gebeurtenissen in de privé sfeer van de leden, bijeenkomsten voor niet leden en tijdens de verhuur of het ter beschikking stellen van het clubgebouw, de inventaris en het serviesgoed aan derden. 2.4 Deze dranken mogen niet worden verkocht aan dronken personen. 2.5 Geen alcoholische dranken worden verkocht als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid. 2.6 Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan jeugdleiders, trainers en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie en van personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van jeugdspelers. 2.7 Door een barvrijwilliger wordt tijdens de bardienst niet meer dan twee consumpties alcoholische drank gedronken. 2.8 In ons clubhuis worden geen personen toegelaten die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen. 2.9 In het clubhuis worden de reclame uitingen van het gebruik van alcoholische dranken tot een minimum beperkt Er worden geen prijsacties gehouden welke alcoholgebruik stimuleren zoals happy hours en rondjes van de zaak Het bestuur stelt een handleiding barexploitatie vast welke nadere richtlijnen geeft voor de verkoop van alcoholische dranken waaraan de bar vrijwilligers zich dienen te houden. 3. Vaststellen en wijzigen : 3.1 Het bestuur stelt op grond van de eerste zin van artikel 11 van de statuten, dit reglement vast en kan het ook wijzigen. Het bestuurslid dat de bar exploitatie in portefeuille heeft, rapporteert aan het bestuur over de uitvoering van dit reglement en doet zo nodig voorstellen tot wijziging. 3.2 Het reglement wordt gepubliceerd op het vrij toegankelijke deel van de website. 3.3 Een kopie van dit reglement ligt in het clubhuis ter inzage in een map waarin

2 tevens kopieën van de vergunning, de Verklaringen van Sociale Hygiëne (VSH) van de leidinggevenden en de certificaten Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) van de barvrijwilligers zijn opgelegd. 3.4 Dit reglement dient als onderlegger van de vergunning en zal na vaststelling naar de gemeente worden gezonden. 4. Aanwijzing van leidinggevenden en barvrijwilligers : 4.1 De bestuurder die de bar exploitatie in portefeuille heeft, wijst de leidinggevenden (zie punt 1.2) namens het bestuur aan. Hierbij is eerst gecontroleerd of de leidinggevenden voldoen aan de gestelde eisen volgens de wet- en regelgeving. De leidinggevende dient drie maanden van te voren de bestuurder te melden of de vergunning op een ander moet worden overgezet; ook kan de bestuurder, na instemming van het bestuur, in bijzondere omstandigheden daar zelf toe overgaan. 4.2 De barvrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een IVA certificaat, die hun recht geeft voor de verkoop van alcoholische dranken. De voorzitter van de barcommissie wijst deze vrijwilligers aan, na instemming van de bestuurder. Ook hier vind de controle plaats of de vrijwilliger voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De barvrijwilliger kan door de voorzitter van de barcommissie, met instemming van de bestuurder, de bardienst worden ontzegd, indien deze zich bij herhaling niet houdt aan dit reglement of aan de handleiding Bar exploitatie. 4.3 Vanwege de wet- en regelgeving is bij de verkoop van alcoholische dranken altijd een leidinggevende of een aangewezen barvrijwilliger uitdrukkelijk in het clubhuis aanwezig, en dus niet op het terras of elders op het park, omdat hij/zij dan niet kan zien wat er in het clubhuis en in bijzonder achter de bar en in de voorraadkamers gebeurt. Hoewel de leidinggevende door de controlerende instanties rechtstreeks aangesproken kan worden op de gang van zaken rond de verkoop van alcoholische dranken, bestaat er feitelijk voor alle baractiviteiten, een gedeelde verantwoordelijkheid met alle andere betrokkenen zijnde de barcaptains, de barcommissie en de Bar en Accommodatie Beheerder (BAB). Dit wordt in de handleiding bar exploitatie in detail beschreven. Mochten de leidinggevenden op- of aanmerking hebben over de verkoop van de alcoholische dranken, dan kunnen deze de barvrijwilliger en de barcaptain daarop rechtstreeks aanspreken, maar dienen dan wel de barcommissie en de BAB daarvan in kennis te stellen. Ook kunnen zij voorstellen doen tot wijziging van de handleiding bar exploitatie aan het betreffend bestuurslid. 5. Taak van de bestuurder die de portefeuille bar exploitatie behartigt : 5.1 Op basis van het besluit van de algemene ledenvergadering van september 2015 is het bestuur van de vereniging uitgebreid met een lid dat zich specifiek bezighoudt met de bar exploitatie. 5.2 Het bestuurslid heeft tot taak om, naast hetgeen in de vorige artikelen is aangegeven, een zo goed mogelijke bar exploitatie te realiseren, waarbij de financiële resultaten worden geoptimaliseerd binnen de kaders van de handleiding bar exploitatie. Hij/zij doet dit in samenwerking met de barcommissie, de bar vrijwilligers en de inkoper(s) en de BAB. 5.3 Mocht in de handleiding bar exploitatie wijzigingen nodig zijn, dan is het bestuurslid gemachtigd deze, na overleg met betrokkenen, in te voeren. Hij/zij dient de eventueel noodzakelijke tekstwijzigingen aan te brengen, daarvan het bestuur op de hoogte te stellen waarna het op de website wordt gepubliceerd.

3 Betreft het aanpassingen in de administratie en rapportages, dan is instemming met de penningmeester noodzakelijk; ontstaat er verschil van mening dan wordt dat voorgelegd aan het bestuur. 5.4 Het bestuurslid heeft de bevoegdheid om na overleg met de BAB wijzigingen aan te brengen in de kasregistratie- en voorraadbeheerssystemen. Heeft dat gevolgen voor financiële administratie en rapportages, dan is instemming met de penningmeester noodzakelijk; ontstaat er verschil van mening dan wordt dat voorgelegd aan het bestuur. 5.5 Het bestuurslid voert namens het bestuur overleg met de BAB over diens inzet in de bar-exploitatie. Aanpassingen, indien nodig, in het takenpakket van de BAB zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement, legt het bestuurslid, na overleg met de BAB, voor aan het bestuur. 5.6 Het bestuurslid dient na te gaan of contracten welke invloed hebben op de barexploitatie, aangepast of opgezegd moeten worden dan wel moeten worden aangegaan. Hij/zij doet het bestuur voorstellen na overleg met de BAB en/of de inkoper en/of de penningmeester. 5.7 De begroting van de bar exploitatie, inclusief die van de barcommissie, wordt door het bestuurslid in samenwerking met de BAB en de inkoper ingediend bij de penningmeester. Het bestuurslid krijgt de kwartaalrapportages van de boekhouding en die van de kasregistratie en voorraadbeheer en kan nadere toelichting vragen omtrent de eventuele verschillen; het lid kan daar overleg over voeren met alle betrokkenen, inclusief de penningmeester, en rapporteert daarover aan het bestuur. 5.8 De barcommissie, de inkoper en de BAB communiceren met het bestuur over alle zaken van de bar exploitatie door tussenkomst van het bestuurslid. Mutaties in de barcommissie vergt de instemming van het bestuurslid Het bestuurslid houdt toezicht op het sanctiebeleid zoals aangegeven in dit bestuursreglement en welke betrekking heeft op de handhaving van de huisregels en alle andere verplichtingen welke uit de drank- en horeca wetgeving voortvloeien Bij het uitoefenen van de taak, dient het bestuurslid binnen de geldende bestuursbesluiten te blijven, met name wat betreft de lopende begroting. Indien daarvan moet worden afgeweken dan legt het bestuurslid deze aan het bestuur voor. Indien het lid beslissingen moet nemen welke geen uitstel vergen om schade c.q. onvoorziene uitgaven te vermijden, dan zal dit bij eerste gelegenheid aan het bestuur worden gemeld en, indien nodig, in het bestuursbesluit worden vastgelegd. Zo nodig dient het bestuursreglement daarop te worden aangepast. 6. Huisregels : 6.1 In dit reglement zijn diverse verbodsbepalingen opgenomen met betrekking tot alcoholhoudende dranken. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat bezoekers van het clubhuis geen alcoholisch dranken mee mogen brengen. Dit geldt ook voor de andere dranken en consumptie artikelen welke in de bar gekocht kunnen worden. 6.2 Bezoekers van het clubhuis mogen geen alcoholische dranken gebruiken in de kleedruimten, toiletten en andere ruimten dan de ruimte rond de bar en in de bestuurskamer. 6.3 Voor het overige wordt aangesloten bij de gedragscodes die in het huishoudelijk reglement zijn aangegeven. In bijlage wordt een overzicht gegeven van alle regels die volgens dit bestuursreglement onder de term huisregels kunnen worden

4 gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. 7. Sanctiebeleid: 7.1 Het toezicht in de dagelijkse praktijk van de bar activiteiten, wordt in de meest brede zin behandelt in de handleiding bar-exploitatie. Dit is een getrapt toezicht waarbij als eerste de barvrijwilliger erop toe ziet dat de diverse regels (huisregels, verbod op roken, drankmisbruik en schoonhouden van de ruimte) worden nagekomen door de bezoekers. De barcaptains zien er op toe dat de barvrijwilligers hun werk goed doen en houden mede toezicht op de verbodsbepalingen. De barcommissie houdt collegiaal toezicht op het goed functioneren van de barcaptains. De BAB kan op basis van de handleiding bar exploitatie aanwijzingen geven aan barvrijwilligers en barcaptains en in laatste instantie ziet het bestuurslid met de portefeuille bar exploitatie er op toe dat alle betrokkenen goed en met elkaar samenwerken. Ongeacht dit systeem, heeft de leidinggevend op basis van de vergunning, toezicht op de verkoop van de zwak alcoholische dranken en kan de barvrijwilligers zoals gezegd, daarop aanspreken. 7.2 Indien barvrijwilligers of barcaptains aangesproken worden op het niet handhaven van huisregels c.q. de verbodsbepalingen, dient dat gemeld te worden aan de bar commissie voor zover de commissie dat zelf niet al heeft geconstateerd. De melding wordt in de commissie met betrokkene besproken en vastgelegd in het verslag van de barcommissie. Wanneer zich dit herhaalt, wordt betrokkene in overweging gegeven om zich niet meer op te geven voor de bardienst. Wordt ten derde male niet correct gehandeld, dan zal de barcommissie betrokkene geen bardienst of toezicht op de barvrijwilliger meer geven. 7.3 Indien een lid van de vereniging door een barvrijwilliger, de barcaptain, de voorzitter van de barcommissie, de BAB of het bestuurslid wordt aangesproken op het niet volgen van de huisregels c.q. de verbodsbepalingen van de wet- en regelgeving, wordt dit aan de barcommissie gemeld die betrokkene hoort en daarvan aantekening houdt. Wanneer zich dat voor de tweede keer voordoet, wordt dat via de bestuurder gemeld aan het bestuur die dan, overeenkomstig het artikel 38 van het huishoudelijk reglement, een sanctie op kan leggen. 7.4 Wanneer een bezoeker die geen lid is, zich misdraagt c.q. niet handelt volgens de huisregels, wordt door een van de genoemden in punt 7.1 getracht na te gaan wie deze persoon geïntroduceerd heeft en wordt deze gevraagd de bezoeker op zijn gedrag aan te spreken. Mocht dit om welke reden dan ook niet snel genoeg lukken dan mag deze persoon rechtstreeks worden aangesproken. Als dat geen effect heeft dan zal degene die de bezoeker aanspreekt hem/haar duidelijk maken dat hij/zij wordt verzocht te vertrekken. Dit wordt aan het bestuurslid gemeld. Die zal het lid die de persoon geïntroduceerd heeft melden, dat bij herhaling de bezoeker in het vervolg niet meer welkom is hetgeen aan de barcommissie, de BAB en het bestuur worden meegedeeld. 7.5 Bij herhaald wangedrag kan door het bestuur ook nog een klacht bij de gemeente ingediend worden.

5 Bijlage clubhuisregels: In het clubhuis dienen de volgende huisregels voor de verkoop en het gebruik van zwak alcoholische dranken duidelijk zichtbaar op een bord te worden aangegeven: Alleen dranken die minder dan 15 % alcohol bevatten mogen hier worden verkocht. Deze worden niet verkocht: aan personen jonger dan 18 jaar aan personen die dronken zijn aan trainers en begeleiders van de jeugd bij de uitoefening van hun functie aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van jeugdigen. indien dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid en/of zedelijkheid. Deze dranken mogen niet worden gedronken in kleedkamers of toiletten. Geen personen worden hier toegelaten die dronken zijn of onder invloed staan van psychotrope stoffen. Geen consumptie artikelen mogen worden meegenomen naar het tennispark welke ook in het clubhuis kunnen worden gekocht. De barvrijwilligers houden toezicht op deze huisregels.

Bestuursreglement alcoholverstrekking in sportkantines Tennisclub Groot Driene

Bestuursreglement alcoholverstrekking in sportkantines Tennisclub Groot Driene Bestuursreglement alcoholverstrekking in sportkantines Tennisclub Groot Driene Paragraaf 0. Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen-Geel

Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen-Geel Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen-Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines. r.k.v.v. V.C.W

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines. r.k.v.v. V.C.W Model bestuursreglement alcohol in sportkantines r.k.v.v. V.C.W Versie 1.0 Mei 2018 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines Model bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Bestuursreglement alcohol in het clubhuis voor de Volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders In overweging nemende dat: Volkstuinparken, op basis van de Drank-

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOLVERSTREKKING TV t Braamveld Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

WTC Houten 80. Bestuursreglement alcohol in sportkantines

WTC Houten 80. Bestuursreglement alcohol in sportkantines WTC Houten 80 Bestuursreglement alcohol in sportkantines Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 26 oktober 2005 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking (Concept)

Bestuursreglement Alcoholverstrekking (Concept) BRIDGECLUB VICTORIA SINDS 15 FEBRUARI 1960 Bestuursreglement Alcoholverstrekking (Concept) INHOUD: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Pag. 2 Paragraaf 2 Sociale Hygiënische bepalingen Pag. 3 Paragraaf 3 Paracommercie

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Alcoholbeleid. ZV De Ham ZC d.d. 15 januari 2019

Alcoholbeleid. ZV De Ham ZC d.d. 15 januari 2019 Alcoholbeleid ZV De Ham ZC d.d. 15 januari 2019 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een reglement Alcohol in sportkantines

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. Bestuursreglement TV Frankrijk Alcohol in sportkantines 2017 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Bestuursreglement. Ter zake van. Alcoholgebruik in de ClubArk van watersportvereniging Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede

Bestuursreglement. Ter zake van. Alcoholgebruik in de ClubArk van watersportvereniging Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede Bestuursreglement Ter zake van Alcoholgebruik in de ClubArk van watersportvereniging Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede Bestuursreglement alcoholgebruik in de ClubArk van watersportvereniging Rijn en Lek

Nadere informatie

a. Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;

a. Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol; BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBGEBOUW Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties

BESTUURSREGLEMENT alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties BESTUURSREGLEMENT alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties Naam rechtspersoon : Gevestigd te : Dit bestuursreglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering of bestuursvergadering

Nadere informatie

Bestuursreglement verantwoord alcohol schenken

Bestuursreglement verantwoord alcohol schenken Bestuursreglement verantwoord alcohol schenken statutaire naam: adres secretariaat: betreffende de inrichting: adres inrichting: NWV Flevo p/a Vetkamp 102, 3861 JS NIJKERK Bad Bloemendal (verenigingsruimte)

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines. TV Meihoven Ameide

Bestuursreglement alcohol in sportkantines. TV Meihoven Ameide Bestuursreglement alcohol in sportkantines TV Meihoven Ameide Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in sportkantines

bestuursreglement alcohol in sportkantines bestuursreglement Bestuursreglement Blad: 2 van 7 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen... 4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen... 4 Artikel 4 Aanwezigheid... 5 Artikel 5 Huis-

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Ckv DKOD te Heelsum Pagina: 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van SV Austerlitz

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van SV Austerlitz Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van SV Austerlitz 1 Preambule In overweging nemende dat: Sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Het bestuursreglement is bedoeld om te waarborgen dat wordt gewerkt aan alcoholmatiging. In het reglement staan interne werkafspraken in

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in sportkantines

Bestuursreglement. alcohol in sportkantines Bestuursreglement Mixed Hockey Club Hoevelaken 10-12-2013 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; -

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld: een sportvereniging

Nadere informatie

Model bestuursreglement

Model bestuursreglement Model bestuursreglement 'Alcohol in Sport-/Ontspannings-/Personeel Vereniging kantines' Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine V.V. Molenschot

Bestuursreglement alcohol in sportkantine V.V. Molenschot Bestuursreglement alcohol in sportkantine V.V. Molenschot Preambule In overweging nemende dat: - Voetbalvereniging Molenschot op basis van de Drank- en Horecawet dient te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in de sportkantine

bestuursreglement alcohol in de sportkantine VERENIGING VOOR AANGEPAST EN GEINTEGREERD SPORTEN OPGERICHT 20 NOVEMBER 1979 Gevestigd te Zoetermeer. Forelsloot 5 2724 CA bestuursreglement alcohol in de sportkantine Zoetermeer, 20 oktober 2003 1 e wijziging:

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES van S.V. BEATRIX In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband wordt

Nadere informatie

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren.

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren. Brielle, december 2012 Aan de leden van BVT E 68 Betreft: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Dames, Heren, De Drank- en Horecawetgeving schrijft voor, dat de vergunning voor het schenken van alcoholhoudende

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES - SVC2000

ALCOHOL IN SPORTKANTINES - SVC2000 ALCOHOL IN SPORTKANTINES - SVC2000 BESTUURSREGLEMENT 07-09-2016 Jagerstraat 1, 6042 KA, Roermond INLEIDING In overweging nemende dat: Sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2016 Goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016 COC Limburg Bogaardenstraat 43 6211 SN

Nadere informatie

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron.

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Bijlage 7 Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Op 14 april 2005 is door het gemeentebestuur van Stede Broec op grond van de Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de uitoefening

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking Belcrumhuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking Belcrumhuis Belcrumhuis Pastoor Pottersplein 12 4815 BC Breda Tel. 076-5710915 E-mail: secretariaat@belcrumhuis.nl website: www.belcrumhuis.nl Bestuursreglement alcoholverstrekking Belcrumhuis Status van het bestuursreglement

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort.

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van S.V. Zandvoort. 01-05-2017 Horecabeleid Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort. J.J. v.d. Leden Hogeweg 5 2042 GD Zandvoort betreffende de inrichting: Kantine S.V. Zandvoort Duintjesveldweg

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Inleiding: In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - In dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis'

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Vastgesteld door het Bestuur van Pinoké te Amstelveen op 7 oktober 2010 Aangepast aan de gewijzigde regelgeving per 1-1-2014 Ter kennis gebracht van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 Clubhuis- reglement Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 T.S.V. THEOLE Clubhuisreglement In overweging nemende dat: Verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie: 10 mei 2016 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen als

Nadere informatie

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88 Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels September 2008 Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting Bestuursreglement Stichting Kantine Sportcentrum Postbus 217 7500 AE Enschede betreffende de inrichting Kantine Sportcentrum De Hems 20 7522 NL Enschede Januari 2011 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Versie november 2010 Statutaire naam vereniging: Secretariaat: (naam secretaris, straat en huisnummer, postcode Plaatsnaam en telefoonnummer

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines 2200 AC Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB Bestuursreglement alcohol in clubhuis opgesteld mei 2001, gewijzigd tijdens de ALV van november 2011 en wederom gewijzigd tijdens de ALV van november 2014. In overweging

Nadere informatie