Sinds 1 januari 2015 is de Vervoersautoriteit MRDH opdrachtgever voor de concessies voor het railvervoer in de Rotterdamse en de Haaglandse regio's.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sinds 1 januari 2015 is de Vervoersautoriteit MRDH opdrachtgever voor de concessies voor het railvervoer in de Rotterdamse en de Haaglandse regio's."

Transcriptie

1 RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: ZK Ruimte W. Melenberg Zienswijze inzake zeggenschap MRDH door deelname in RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V Geachte leden van de raad, Sinds 1 januari 2015 is de Vervoersautoriteit MRDH opdrachtgever voor de concessies voor het railvervoer in de Rotterdamse en de Haaglandse regio's. Concessies Rail Rotterdam en Haaglanden en voorgenomen inbesteding De MRDH bereidt de inbesteding van de concessies Rail Rotterdam 2016 en Rail Haaglanden 2016 voor en het voornemen is deze concessies op grond van inbesteding te gunnen aan respectievelijk RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. Inbesteding is mogelijk op grond van de Wet personenvervoer 2000, die daarbij als voorwaarde stelt dat de concessieverlener (MRDH) over de concessiehouder (RET en HTM) 'net als over haar eigen diensten' zeggenschap uitoefent. Om uitvoering te geven aan deze bepaling heeft de MRDH in de afgelopen periode afspraken gemaakt met de eigenaren (gemeente Rotterdam, respectievelijk gemeente Den Haag) van de RET en de HTM. Deze afspraken hebben geleid tot het voornemen dat MRDH van beide vervoerbedrijven één aandeel verwerft. De meerderheid van de aandelen blijft in handen van de huidige eigenaren. Raadsinformatiebrief juli 2015 Uw raad heeft op 28 juli 2015 van ons een raadsinformatiebrief ontvangen over de concessies Rail Rotterdam 2016 en Rail Haaglanden 2016 (zie bijlage). Wij hebben daarin aangegeven dat het ons raadzaam leek om af te zien van het indienen van een hierop betrekking hebbende zienswijze. U hebt toen de desbetreffende stukken voor kennisgeving aangenomen. Verkrijgen zeggenschap MRDH in RET en HTM louter formele kwestie Uit de bij deze RIB gevoegde stukken blijkt duidelijk dat het verwerven van aandelen door de MRDH enkel en alleen bedoeld om de voorgenomen inbesteding van beide concessies mogelijk te maken. Gejét op net vorenstaande lijkt het ons raadzaam om af te zien van het indienen van een zienswijze over de wijze waarop de MRDH de zeggenschap wil realiseren. De iesŭetreffende stukken bieden wij u daarom graag ter kennisneming aan. De secretaris, en wethouders van Krimpen aan/l len IJssel r( emeester meent Krimpe aaniien Ussel Postbus 2O AE Krimpen aan den Usse Bezoekadres: Raadhuisplein 2 T:iļoi8o F: (0180) E: I: wv/w.krimpenaandenijssel.nl

2 Bijlagen: «brief DB MRDH d.d ;» nadere toelichting op de wijze waarop de MRDH de zeggenschap wil realiseren;» ontwerpconvenant tussen gemeente Rotterdam, RET en MRDH;» conceptstatuten RET; «RIB d.d

3 gemeente Capeile aan den IJssel Metropoolregio Rotterdam Den Haag Postbus CB DEN HAAG datum kenmerk uw kenmerk/brief van doorkiesnummer 10 mei 2016 B20/ / (010) onderwerp zienswijze op verkrijgen van zeggenschap door deelname in RET NV en HTM Personenvervoer NV behandeld door/ J.W. Groeneveld Geacht bestuur, Naar aanleiding van de geboden gelegenheid om, conform de Gemeenschappelijke regeling van de MRDH, zienswijze in te dienen op de wijze waarop de MRDH de zeggenschap wil realiseren willen wij u op hoogte brengen van het feit dat wij de gemeenteraad zullen voorstellen geen zienswijze in te dienen. Mocht de gemeenteraad in haar vergadering op 31 mei 2016 anders besluiten, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college,van burgemeester en wethouders, de secratam de burgemeestèr, drs. A.R. Ruijmgaart RA MÖAr Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: Postbus 70 Tëefax: AB Capeile aan den IJssel BTW nummer: B05 IBAN: NL41INGB BIC nummer: INGBNL2A

4 Gescand ^. 9 r. n n I R ^ Gemeente Albrandsiuaard Aan het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Postbus CB Den Haag Uw brief van: Ons kenmerk: maart 2016 Uw kenmerk; Contact: R. Groenewegen Bijlage(n): - Doorkiesnummer: adres: Datum: 23 mei 2016 Betreft: Zienswijze MRDH verwerving aandeel HTM/RET Geachte Bestuur, U vraagt in uw brief van 24 maart om onze zienswijze te geven op het voornemen van de MRDH om één aandeel te verwerven van HTM en één aandeel van RET. Hierbij onze reactie op uw voornemen. Hoe-vraag Wij begrijpen dat uw voornemen uitsluitend de 'hoe-vraag' betreft; dus de uitvoering van besluiten die reeds in het verleden zijn genomen om in te besteden. Over de wijze van uitvoering hebben wij geen opmerkingen. Ten aanzien van het inbesteden geven wij u het volgende mee. Rollen en verantwoordelijkheden Door inbesteding en mede-eigenaarschap kan onduidelijkheid ontstaan over rollen, belangen en verantwoordelijkheden. Dit geldt niet alleen voor het uitvoeren van het vervoer en de verantwoordelijkheid voor het personeel, maar ook voor eigendom en beheer van materieel en infrastructuur. Bovendien hebben Den Haag en Rotterdam een andere rol dan de overige Metropoolgemeenten. Wij stellen het op prijs om in Metropoolverband nog eens kritisch met elkaar na te denken over de optimale vorm van opdrachtgeverschap en eigenaarschap, met het oog op toekomstige railconcessies vanaf Ten aanzien van het doorlopen proces, waarvan deze zienswijzeprocedure de uitwerking betreft, benadrukken wij het belang van zorgvuldigheid. In dit dossier heeft een groot deel van de besluitvorming reeds plaatsgevonden in de tijd van de Stadsregio Rotterdam; wij willen in de toekomst betrokken zijn bij dergelijke belangrijke besluiten, op de momenten dat daadwerkelijke keuzes gemaakt worden. B:pH EflStS Hofboek PD Poortugaal - Postbus GA Rhoon - T (010) E

5 Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd over onze zienswijze. Met vriendelijke groet, De gemeenteraad van Albrandswaard, r / de griffier, de voorzitter, 1 ftl \ mr. Renske van der Tempel m drs. Jan Pieter J^tq kerfwild)

6

7

8 Aan: Dagelijks Bestuur MRDH Regiegroep Voorne-Putten Grote Marktstraat 43 p/a Oostzànddijk 26 Postbus AL Hellevoetsluis 2501 CB Den Haag Betreft: zienswijze Zeggenschap MRDH bij RET en HTM Datum: Geacht Dagelijks Bestuur, In uw brief van 24 maart 2016 geeft u de gemeentes van het MRDH gebied de gelegenheid een zienswijze uit te brengen op uw voornemen om zeggenschap te verkrijgen bij de RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. De zeggenschap wilt u verwerven door bij beide bedrijven een aandeel te kopen voor 1.000,00 respectievelijk 1,00. De colleges van de gemeentes op Voorne-Putten kunnen instemmen met het verwerven van de beide aandelen met bijzondere rechten onder voorbehoud van het standpunt van hun gemeenteraden. Derhalve stellen wij onze Gemeenteraden voor geen zienswijze in te dienen op uw voornemen tot aanschaf van de twee aandelen. Mocht behandeling in de respectievelijke commissies c.q. raden daartoe aanleiding geven, zullen wij u separaat berichten. Namens de colleges van de gemeentes Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, De Regiegroep Voorne-Putten Secretaris Voorzitter J. Simons Mw. M. Salet 1

9 Gescand Ruimte en Economie Advies 2 0 n C I C bezoekadres: ISA Stationsplein 1 Gemeente Delft 26iiBVDeift IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Metropoolregio Rotterdam Den Haag Postbus CB DEN HAAG Behandeld door A.M. Blufpand Internet Telefoon uois VERZONDEN 1 1 ME' Z 16 Datum Onderwerp Zienswijze op verkrijgen van zeggenschap door deelname in RET Ons kenmerk N.V. en HTM Personenvervoer N.V Uw brief van Uw kenmerk Bijlage Geachte heer/mevrouw, Middels deze brief geven wij onze zienswijze op uw voornemen om zeggenschap te verkrijgen door deelname in RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. Inzicht alternatieve constructies Artikel 63a lid 1 van de Wet personenvervoer 2000 stelt als voorwaarde voor inbesteding dat de concessieverlener (MRDH) over de concessiehouders (RET en HTM) net als over haar eigen diensten zeggenschap uitoefent. U legt deze bepaling zodanig uit dat het noodzakelijk is dat alle deelnemende gemeenten aandelen in de concessiehouder te verwerven. Op basis van meerdere externe juridische adviezen komt u vervolgens tot het oordeel dat de voorgestelde constructie de lichtste juridisch robuuste constructie is. U geeft echter niet aan welke andere mogelijkheden zijn onderzocht en wat de juridische consequenties/stappen zijn die ondernomen moeten worden. Graag ontvangen wij hier een overzicht van om zelf een oordeel te kunnen vormen. Verkrijgen aandeel noodzakelijk om inbesteden mogelijk te maken Uit de toelichting bij uw voorstel blijkt dat er geen jurisprudentie beschikbaar is over de vraag welke vorm van zeggenschap minimaal vereist is om inbesteding mogelijk te maken. Wel geeft u aan dat uit de beschikbare jurisprudentie blijkt dat het bezit van ten minste één aandeel de zeggenschapsconstructie versterkt en daarmee juridisch robuuster maakt. Uit uw toelichting blijkt niet hoe groot u de kans acht dat de voorgestelde juridische constructie de rechterlijke toets kan doorstaan, maar lijkt u wel rekening te houden het terugvallen op een onderhandse aanbesteding. Wij vragen u ons inzicht te geven in de juridische risico's om een goede afweging te kunnen maken. m CM O Financieel risico U geeft aan dat met een artikel vergelijkbaar als artikel van de 2015 overeenkomst tussen de RET, de gemeente Rotterdam en de MRDH, de

10 Datum financiële risico's voor de MRDH voldoende ondervangen zijn. Wij zijn van opvatting dat de formulering van dit artikel onvoldoende borgt dat de MRDH niet risicoaansprakelijk gesteld kan worden. Het artikel spreekt slechts over financiële verplichtingen die niet bij de MRDH komen te liggen, maar hiermee wordt de algemene risicoaansprakelijkheid van de MRDH (bijvoorbeeld voor de bedrijfsvoering van HTM) niet ondervangen. Tegenstrijdige belangen MRDH wordt als concessiehouder opdrachtgever bij de inbesteding aan de HTM. Hoewel getracht is om MRDH zeggenschap te geven door één aandeel uit te geven, vragen wij ons af hoe deze zeggenschap zich verhoudt tot de zeggenschap van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag beschikt immers over circa 51% van de aandelen HTM b, en heeft daarom overwegende invloed. Nieuwe aanbestedingswet Gezien het grote aantal aandelen van de gemeente Den Haag vragen wij ons af of de voorgestelde constructie voldoet aan de nieuwe aanbestedingswet en dan met name voor wat betreft het merendeelcriterium. Dit criterium houdt in dat het merendeel van de werkzaamheden van opdrachtnemer voor de toezichthoudende aanbestedende dienst wordt uitgevoerd. De MRDH is de aanbestedende dienst en bezit als de constructie wordt uitgevoerd 1% van de aandelen in HTM. De gemeente Den Haag beschikt over circa 51% van de aandelen in HTM. Voorbehoud opmerkingen raad Omdat de raad nog geen mogelijkheid heeft gehad zich uit te spreken over deze zienswijze behouden wij ons het recht voor onze reactie aan te vullen. Vragen? Hebt u nog vragen over deze zienswijze, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met de mevrouw A.M. Blufpand. Stuur hiervoor een naar of neem contact op via telefoon Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, y../f./l burge meester \ rnr» d«^öaa. Verkerk J.Kral 2/2

11

12

13

14

15

16 *U * *U * Metropoolregio Rotterdam Den Haag Postbus CB 's-gravenhage Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Tjitte Prins Telefoon Verzenddatum 17 mei 2016 Ons kenmerk U Uw brief van Fax (010) Onderwerp Zienswijze deelneming MRDH in RET en HTM Geachte heer Aboutaleb, Per brief van 24 maart 2016 hebt u ons om een zienswijze gevraagd over de voorgenomen deelneming van de MRDH in de vervoerbedrijven RET en HTM. Het verwerven van zeggenschap in de vorm van een aandeel RET en HTM is een consequentie van de keuze voor inbesteden. Het besluit tot inbesteden is, zo stelt u in uw aanbiedingsbrief, reeds genomen in 2013 en 2014 door de voorlopers van de MRDH, de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Feitelijk kiest u ervoor de zeggenschap bij de huidige eigenaren (de gemeenten Rotterdam en Den Haag) te laten en de inhoudelijk aansturing via de lijn van concessieverlening te laten lopen. U geeft aan dat binnen de colleges van Rotterdam en Den Haag sprake is van een personele scheiding door de zeggenschap en de verkeerskundige aansturing bij verschillende wethouders te leggen. Gezien de eerdere besluiten en de lopende concessieprocedure is er feitelijk sprake van een voldongen feit. Wij leggen ons hierbij neer, maar wij hebben echter een aantal opmerkingen: 1. Als een verlenging of nieuwe concessie aan de orde is, achten wij het noodzakelijk over de wijze van concessieverlening tijdig (rond 2020) een fundamentele discussie te voeren. Wij vragen u hiertoe het initiatief te nemen. 2. De huidige organisatievorm, waarbij de grote steden enerzijds zeggenschap hebben over de vervoerbedrijven en anderzijds het voorzitterschap van de concessieverlenende organisatie vervullen (zowel het AB als de Vervoersautoriteit), voldoet niet. Er is naar onze mening onvoldoende sprake van een scheiding van machten. Wij vragen u hier aandacht aan te besteden en de risico s te minimaliseren. Een goed moment hiervoor lijkt ons de evaluatie van de van de gemeenschappelijke regeling MRDH, die eind 2016 zal starten. Als suggestie geven wij u mee om het voorzitterschap van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH (concessieverlener en toezichthoudende partij) niet te laten samenvallen met een lid van het college dat eigenaar is van de concessiehouder(s). Het voorzitterschap kan door één van de bestuurscommissieleden uit een andere gemeente of door pagina 1/2

17 Ons kenmerk U een onafhankelijke derde persoon worden bekleed. Op deze wijze bent u in staat de schijn van belangenverstrengeling tegengaan. Wij sturen u deze brief onder het voorbehoud van instemming van de Gemeenteraad, welke naar verwachting zal plaatsvinden op 26 mei a.s. Met een vriendelijke groet, drs. Marijke Walhout griffier pagina 2/2

18 -izm- Gescand "JSk 0S0516 Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH t.a.v. de heer drs. P.J. Langenberg Gemeente Leidschendam-Voorburg Strategie, Communicatie & Contrei r p/a Postbus 66 Raadhuisplein n ^ DJ DEN HAAG Leidschendam Postbus BA Leidschendam Telefoon Fax (070) Datum 28 april 2016 r Ons kenmerk Uw brief Contactpersoon Telefoon Onderwerp Zienswijze op de inbesteding van railconcessies naar HTM en RET. www^le,dschendam-voorburg.nl Geachte heer Langenberg, De MRDH heeft ervoor gekozen railvervoer in te besteden. Op 29 maart jongstleden hebt u een zienswijzeprocedure gestart over de manier waarop u dit wilt doen. Met deze zienswijze reageren wij op uw voorstel. Onze raad is zeer kritisch over zeggenschap door middel van een aandeel in de vervoersbedrijven. In de onderstaande brief leest u waarom. Hoofdlijnenakkoord, de keuze voor inbesteding en zeggenschap met aandelen Inbesteding is mogelijk op grond van de Wet personenvervoer (Wp 2000): voorwaarde is wel dat de concessieverlener (MRDH) zeggenschap uitoefent (artikel 63a lid 1). U kiest hierbij voor de constructie van aandeelhouderschap. Er ontstaat nu een geforceerde constructie waarbij De MRDH een aandeel in neemt in beide railvervoersbedrijven. Met het nemen van een aandeel is de MRDH geen onafhankelijke opdrachtgever meer: belangrijke besluiten aan de kant van de vervoersbedrijven vereisen namelijk unanieme instemming door de aandeelhouders. Wat aandeelhouderschap bij de HTM nog ingewikkelder maakt, is dat er nu al twee eigenaren zijn: de gemeente Den Haag en Abellio (dochter van de Nederlandse Spoorwegen). Om aanbestedingsrechtelijke redenen zullen zij gezamenlijk een holding creëren die alle aandelen (met uitzondering van het aandeel dat MRDH heeft) beheert. De huidige eigenaren, gemeente Den Haag en Abellio, dienen onderling nog afspraken te maken over de verantwoordelijkheidsverdelingen binnen deze holding. De rol die hiermee voor de MRDH is weggelegd is daarom nog complexer dan die binnen de RET. o Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden.

19 Datum Maart 2016 Ons kenmerk Pagina 2/3 Gemeente Leidschendam-Voorburg Omdat de concessie voor het railvervoer nog in 2016 afloopt, resteert erg weinig tijd tot het moment van inbesteding. Over de manier waarop de inbesteding mogelijk wordt gemaakt (u stelt voor een aandeel te nemen in de vervoersbedrijven RET en HTM) moet nu meteen worden besloten. Binnen de gestelde termijnen, willen wij u vragen te kijken naar de ervaringen die in de Amsterdamse regio (MRA) zijn opgedaan, qua zeggenschap, maar ook in de vorm van 'nadere werkafspraken' tussen het Gemeentelijke Vervoersbedrijf (GVB), de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse regio. In de Amsterdamse regio is het railvervoer in 2014 hiermee inbesteed. Wij vernemen graag op korte termijn of zeggenschap over de RET en/of de HTM ook op een andere manier dan met aandelen kan worden geregeld. De relatie met busvervoer Bij busvervoer zijn er, in tegenstelling tot railvervoer wél meerdere aanbieders. De aanbestedingen van het stedelijke busvervoer in de Rotterdamse en Haagse regio's zijn gewonnen door RET Bus B.V. en HTMbuzz. Beide busvervoerders vallen onder de structuur van de RET en HTM. Met de keuze voor zeggenschap met aandelen oefent de MRDH ook directe invloed uit over het busvervoer in de stedelijke gebieden in en rondom Rotterdam en Den Haag. Belangrijke keuzes die de vervoersbedrijven in het vervolg moeten maken vereisen een unaniem besluit van de aandeelhouders. Dus ook de MRDH moet meebeslissen. Het busvervoer in de regiokavels daarentegen blijft onder vervoerders als Veolia en Connexxion vallen. De MRDH heeft bij die bedrijven geen (mede)zeggenschap. Hiermee ontstaat een scheefheid tussen de vervoersbedrijven die wij niet wenselijk achten. Zodra er een nieuwe aanbesteding van busvervoer is, komt de MRDH voor de vraag te staan of het opnieuw wordt inbesteed naar RET en HTM ten koste van andere vervoerders. Hiermee ontstaat een moeilijke situatie waarover wij zeer kritisch zijn. Wij verzoeken u om het aandeelhouderschap in relatie tot de aanbesteding van busvervoer nog eens nader te onderbouwen en toe te lichten. Onze gemeente is in grote mate goed bereikbaar per openbaar vervoer. Railvervoer vormt daarbij de ruggengraat van het netwerk. Afstemming van railvervoer op busconcessies en doelgroepenvervoer is essentieel. Wij zijn tevreden over de kwaliteit van het railvervoer die HTM en RET nu leveren en willen die graag behouden. Graag zien wij op korte termijn uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, De gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de griffier, de voorzitter, mr. G.A. van Egmond ^ J.WT'van der Sluijs

20 Datum Maart 2016 Ons kenmerk Pagina 3/3 Gemeente Leidschendam-Voorburg BIJLAGE: ZEGGENSCHAP GVB AMSTERDAM ^^ÊÊmmmÊÊmmÊmÊÊÊÊmmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊmm'' 27 Aanpassing zaggenschap GV8 De concsssieverlenging, waarbij gakozen is voor mbestading, leidde tot een aanpassing van de zeggentcbap binnen GVB. In de oude situatie had de gemeente Amsterdam haar rol afs aandeeihouder; de toezichthoudende rol lag integraal bij de RvC. s is^bse-cssskrüïh» isgs De gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam hebben een convenant ««WHÖ»»»i <t* gesloten, om de inhouse-consiructle (de ook pag. 99) te bewerksteligen, in het I < A- 1 convenant is bepaald dat, conform de vereisten van een inhooso constructie, Stadsregio Amsterdam doorslaggevende zeggenschap toekomt in specifieke besluitvorming mei betrekking tot GVB Exploitatie BV, iii' i, 1 >i De RvC heeft vwtvuldig gesproken over de vraag of de wijziging van de zeggen-» sc i i,ii' ".m scbaprverhoudïng mogotijk tof disbrnma's tussen de aandéelhóuder an de RvC in»..lij..,,j. i..sjj kunnen leiden. Of sr mogalijkb dilemma's zullen ontstaan is mede afhankeiijk van fe i ruit i, da wijze waarop Stadsregio Amsterdam haar aanwijiings- en instructiebevoagdheid tal invullen. Om na te gaan of de inhouse-constructie fzie voor een toelichting pag 99) werkbaar is en niet tot een onbeheersbare besturingssituatie bij GVB zal leiden, is een stresstest uitgevoerd. De uitkomst van de stresstest is dat de wijze waarop partijen in öe praktijk met elkaar omgaan, bepalend is of dilemma's in de bestuurbaarheid ontstaan. Met de aandeelhouder en Stadsregio Amsterdam is afgesproken om in geval van een onbeheersbare besluringsshuatie gezamenlijk te overleggen, In 2014 zijn met de aandeelhouder. Stadsregio Amsterdam en GVB nadere werkafspraken gemaakt Oe RvC is hierbij nauw betrokken geweest.

21 A gemeente Maassluis Postbus 55 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 3140 AB Maassluis t.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 66 T CB 'S-GRAVENHAGE I ons kenmerk datum 2 juni 2016 uw kenmerk 16UIT05377 uw brief van contactpersoon B. Wilmink doorkiesnummer onderwerp Zienswijze in RET en HTM bijlage(n) Bijlage 1 Geachte mevrouw, heer, Bijgevoegd treft u aan de door de colleges van B&W van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ondertekende versie m.b.t. het kenbaar maken van zienswijze op de wijze waarop de MRDH de zeggenschap wil realiseren over deelneming in RET en HTM. Met vriendelijke groet, Vera Poppelier * Ar lillllllllllllllllliillllllllllllllillllll

22 A ^ IÉ A ^ Sp Br mkêê dfir Schiedam Maassluis Jj -** tmmvêttêaqi* 3100 EA SCHIEDAM Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Stadserfl00"^ Het dagelij ks bestuur DZ SCHIEDAM Postbus 66 T CB 'S-GRAVENHAGE F W UW KENMERK ONS KENMERK DATUM J JUNI UIT05377 UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER ONDERWERP Zienswijze deelneming in RET en HTM Geacht bestuur, U heeft ons verzocht, uiterlijk 18 mei 2016, onze zienswijze kenbaar te maken op de wijze waarop de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de zeggenschap wil realiseren over RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. Graag maken wij, de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) gezamenlijk gebruik van deze mogelijkheid. Wij dienen een zienswijze in onder voorbehoud van nog te nemen raadsbesluiten. In de gemeenteraad van Maassluis wordt, naar verwacht, over deze zienswijze besloten op 31 mei a.s., in de gemeenteraad van Schiedam, naar verwacht, eveneens op 31 mei a.s. en in de gemeenteraad van Vlaardingen, naar verwacht, op 30 juni a.s. Een eerdere planning bleek agenda technisch helaas niet mogelijk. De MRDH bereidt de gunning van de concessies Rail Rotterdam en Rail Haaglanden voor en heeft het voornemen deze concessies op grond van inbesteding te gunnen aan respectievelijk RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. Inbesteding is mogelijk op grond van de Wet personenvervoer 2000, die daarbij als voorwaarde stelt dat de concessieverlener (MRDH) over de concessiehouder (RET en HTM) 'net als over haar eigen diensten' zeggenschap uitoefent (artikel 63a lid 1 van de Wet personenvervoer 2000). Om uitvoering te geven aan deze bepaling heeft de MRDH in de afgelopen periode afspraken gemaakt met de eigenaren (gemeente Rotterdam, respectievelijk gemeente Den Haag) van de RET en de HTM. In uw brief heeft u de kem toegelicht van de gemaakte afspraken, in het bijzonder de risico's die het aangaan van deze verplichtingen met zich mee kan brengen voor de deelnemende gemeenten. Door u wordt gekozen voor beperking van deze risico's door een zo licht mogelijke invulling van zeggenschap, met de verwerving van slechts één aandeel. De meerderheid van de aandelen blijft in handen van de huidige eigenaren. "161/ *

23 Een eerste aandachtspunt is of de constructie met slechts één aandeel juridisch houdbaar is. U geeft zelf aan daarover geen volledige zekerheid te kunnen geven, omdat jurisprudentie daarover in beperkte mate aanwezig is. Wel kan worden geconstateerd dat de Stadsregio Amsterdam vanaf 2012 met een vergelijkbare constructie werkt en dat dit geen aanleiding heeft gegeven tot het volgen van juridische procedures. Een tweede belangrijk punt voor onze gemeenten is of de geplande inbesteding tot een goed aanbod zal leiden. Dit is temeer van belang omdat voor langere tijd - tien jaar- het vervoer zal worden gegund. U geeft aan dat de MRDH Vervoersautoriteit wat dat betreft in positie blijft. De aansturing van de vervoerbedrijven vindt primair plaats via het opdrachtgeverschap (i.c. de railconcessie), niet via zeggenschap. Wij gaan er van uit dat in dit kader er voldoende gelegenheid is om afspraken met RET en EITM inzake een kwalitatief goed vervoersaanbod te bediscussiëren en eventueel aan te passen. Gegeven bovenstaande kunnen wij instemmen met de voorgestelde deelneming van de MRDH in RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Maassluis, De Secretaris, A.L. Duymaer van Twist De Burgemeester, dr. TJ. Haan Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De Secretajisj, \ / De Burgemeester, Burgemgsstcr-en wethouders van Schiedam, De wnd. secretaris, De burgemeester, drs. M.A. van den Hende C.H.J. Lamers^^ ^ 16UIT05377 Pagina 2 van 2

24

25

26 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Dagelijks Bestuur Postbus CB Den Haag Uw brief van: 24 maart 2016 Ons kenmerk: Uw kenmerk: Contact: R. Groenewegen Bijlage(n): - Doorkiesnummer: adres: Datum: Betreft: Zienswijze MRDH verwerving aandeel HTM/RET Geacht Bestuur, Hierbij geven wij, gehoord onze raadscommissie Samen Wonen, onze zienswijze op uw brief van 24 maart. Uw brief betreft uw voornemen om één aandeel te verwerven van HTM en RET. Hoe-vraag Wij begrijpen dat het nu voorliggende voornemen uitsluitend de hoe-vraag betreft; dus de uitvoering van besluiten die reeds in het verleden zijn genomen om in te besteden. Over de wijze van uitvoering hebben wij geen opmerkingen. Ten aanzien van het inbesteden geven wij u echter het volgende mee. Rollen en verantwoordelijkheden Door inbesteding en mede-eigenaarschap kan onduidelijkheid ontstaan over rollen, belangen en verantwoordelijkheden. Dit geldt niet alleen voor het uitvoeren van het vervoer en de verantwoordelijkheid voor het personeel, maar ook voor eigendom en beheer van materieel en infrastructuur. Bovendien hebben Den Haag en Rotterdam een andere rol dan de overige Metropoolgemeenten. Wij stellen het op prijs om in Metropoolverband nog eens kritisch met elkaar na te denken over de optimale vorm van opdrachtgeverschap en eigenaarschap, met het oog op toekomstige railconcessies vanaf Ten aanzien van het doorlopen proces, waarvan deze zienswijzeprocedure de uitwerking betreft, benadrukken wij het belang van zorgvuldigheid. In dit dossier heeft een groot deel van de besluitvorming reeds plaatsgevonden in de tijd van de Stadsregio Rotterdam; wij willen dat onze raad in de toekomst betrokken is bij dergelijke belangrijke besluiten, op de momenten dat daadwerkelijke keuzes gemaakt worden. Planning zienswijzeprocedure Ten aanzien van de zienswijzeprocedure zouden wij u willen vragen om in de toekomst rekening te houden met de datum waarop onze raadsvergaderingen plaatsvinden. Voor de raadsvergadering van 21 april 2016 kwam uw aanbiedingsbrief te laat. Onze raadsvergadering van 26 mei 2016 vindt pas plaats na de door u gestelde deadline. Deze zienswijze betreft dus het standpunt van ons college. Hierbij hebben wij advies gevraagd aan onze raadscommissie Samen Wonen, in hun vergadering van 19 mei. Koningsplein 1 - Postbus AG Ridderkerk - T

27 Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd over onze zienswijze, en kijken uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris, de burgemeester, dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

28

29

30

31 Gescand SU Gemeente ^ Wassenaar ^ MRDH T.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus CB DEN HAAG Van gemeenteraad Wassenaar Verzonden 1 ' " 9 MEI Referentie Kenmerk Z WS UIT Datum 17 mei 2016 Pagina 1 van 1 Bijlage(n) Onderwerp zienswijze op verkrijgen van zeggenschap door deelname MRDH in RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V. Geacht bestuur, Op 24 maart 2016 zijn de 23 gemeenteraden per brief door u op de hoogte gebracht dat het mogelijk is om tot uiterlijk 18 mei 2016 een zienswijze in te dienen op de wijze waarop de MRDH zeggenschap wil verkrijgen door deelname in RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V.. In uw brief wordt aangegeven dat er voor de deelnemende gemeenten, waaronder Wassenaar, geen risico's gemoeid zijn met de deelneming van de MRDH in RET N.V. en HTM Personenvervoer N.V.. Bij dezen laten wij u dan ook weten geen aanleiding te zien om een inhoudelijke reactie in te dienen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes met het verdere besluitvormingsproces. Ho0 *fchtend,, Dfe ra ad van de gemeente Wassenaar, Gemeente Wassenaar Johan dewittstraat45 Postbus499 I 2240 AL Wassenaar i T (toets alleen deze 5 cijfers) E. I.

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43 '. *«METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43 Postbus 66 VERVOERSAUTORITEIT 2501 CB Den Haa9 Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer; 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit

Deze  is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Deze email is ter informatie verzonden aan de MRDHcoördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Ter informatie zijn bijgevoegd:

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr.

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr. Reg. nr. Zaaknr. Gemeente Brieiie _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü .GEMIÏNT): Aan de raad. Agendanummer Volgnummer Raadsvergadering Kenmerk Onderwerp 15 september 2015 sector grondgebied zienswijze ontwerp Programma's

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle RAADSVOORSTEL Registratienummer : 1619964 R-nummer : 87.1 Datum besluit B&W : 14 november 2017 Portefeuillehouder : R. van Harten Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Per brief van 18 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur over de 1 e Bestuursrapportage MRDH 2015. Bijgevoegd

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag HTM Personenvervoer N.V. t.a.v. de heer G. Boot Postbus 28503 2502 KM DEN HAAG Datum 16 juni

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO. Gemeente Delft T.a.v. de heer Bongers Stationsplein BV Delft. Geachte heer Bongers,

Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO. Gemeente Delft T.a.v. de heer Bongers Stationsplein BV Delft. Geachte heer Bongers, Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT wow. NI Milr 0, 'S, Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Gemeente

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND DSO/2016.270 RIS 292840 VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Aanwezige commissieleden dhr. A. Hekman Schiedam dhr. C.M.P. t Hart Maassluis (voorzitter) dhr. F.P. van

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv.

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv. Concept verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 19 december 2014 in vergaderzaal SH7 van het stadhuis van Rotterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam Samenwerkingsverband NOTITIE Notitie van: Betreft: Bestemd voor: Datum: Peter Groeneweg, adviseur weth. Versluijs Samenwerkingsovereenkomst met Maaskoepel 14 Colleges van B&W 21 juli 2015 Geachte leden

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 18 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 6 juli 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, tot uur

A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, tot uur A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, 11.00 tot 12.00 uur MRDH, Grote Marktstraat 43 te Den Haag, zaal G (5 e etage) OPENBAAR DEEL Opening en mededelingen openbaar deel

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014:

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014: Page 1 of 2 Ouwehand, Lizette Van: Ramon Smit [R.Smit@stadsregioamsterdam.nl] Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:34 Aan: CC: Regiohuis Bestuurlijke Besluitvorming Onderwerp: Aanvulling stukken regioraad

Nadere informatie

Betreft: Reactie op stelling Rekenkamer Barendrecht inzake onrechtmatigheid Dagelijks Bestuur (DB) BAR-organisatie.

Betreft: Reactie op stelling Rekenkamer Barendrecht inzake onrechtmatigheid Dagelijks Bestuur (DB) BAR-organisatie. Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1046575 Uw kenmerk: Contact: Erwin Weterings Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: 010-5061137 E-mailadres: e.weterings@albrandswaard.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS ONGECLASSIFICEERD Zie verzendlijst Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam T 088 797 15 00 F 0104027081

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V.

Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V. Datum 11 oktober 2016 Registratienummer BSD/ 2016.874 RIS295254 Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V. Voor de zomer is, onder andere

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, , MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, , MRDH te Den Haag A. Mededelingen Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, 06.07.2016, MRDH te Den Haag PUNTEN VAN BEHANDELING - BESLOTEN B. Vaststellen

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heer drs. R.J.A. Clayden Postbus 112 3000 AC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) FIN/ RC/ lw/ 03/ 788 200013/ 1.B396 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft Semen!eying Programmeren Gemeente Delft De Torenhove Madinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Programmeren, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Aan De raads- en duoburgerleden Tel:

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Gemeente Bergen op Zoom Raadsmededeling I Datum 2 0 JUNI 2017 Nr. Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Email: K.terstappen@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Portefeuillehouder(s)

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad en college van B&W,

Geachte leden van de gemeenteraad en college van B&W, BESTEMD VOOR: 15ik.01295 yffc-d iiiiiiihiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Onderwerp: Zienswijze gemeente Gemert- Bakel Toekomstvisie VRBZO Uw brief, ontvangen op: Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Betreft: : Raadsinformatiebrief toekomstig aandeelhouderschap Eneco. Geachte raadsleden,

Betreft: : Raadsinformatiebrief toekomstig aandeelhouderschap Eneco. Geachte raadsleden, Gemeenteraad van Albrandswaard p/a de griffie Uw brief van: Ons kenmerk: 1204764 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: +31180451286 E-mailadres: k.kolf@bar-organisatie.nl Datum: 28

Nadere informatie

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016.

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016. Omnibuzz t.a.v. Algemeen Bestuur Postbus 99 6166 GR Geleen Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken.

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken. Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 329 30 41 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Raadsvoorstel Agendanummer: 7 Datum raadsvergadering: 6 maart 2014 Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Te besluiten om: 1. Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen Onderwerp Zaaknummer: CCTH01 Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In de brief van

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden:

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op woensdag 9 december 2015 in zaal G, MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag (opening 17.30 uur) Voorzitter: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

GEMEENTE TWENTERANü - 1 9 FEB. 2015. 2015-02726 Gemeente Twenterand 19/02/2015

GEMEENTE TWENTERANü - 1 9 FEB. 2015. 2015-02726 Gemeente Twenterand 19/02/2015 Gemeente Twenterand Postbus 67 7670 AB Vriezenveen GEMEENTE TWENTERANü DD - 1 9 FEB. 2015 NR.: 2015-02726 Gemeente Twenterand 19/02/2015 Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Stadsvervoer Nederland BV T.a.v. Ir. G.A. Kaper Postbus 16468 2500 BL Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) N390783/ 2 200009/ 11.b284 Onderwerp Beoordeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG s m a m «m» METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Telefoon 088 5445 100 Retouradres: 2501 CS Den Haag College van Burgemeester en Wethouders Van gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

provincie imburg Onderwerp Herindelingsontwerp grenscorrectie Limburg - Gelderland/ Mook en Middelaar en Groesbeek

provincie imburg Onderwerp Herindelingsontwerp grenscorrectie Limburg - Gelderland/ Mook en Middelaar en Groesbeek provincie imburg Provincie Gelderland Provinciale Staten van de Provincie Gelderland & College van Gedeputeerde Staten Eusebiusplein 1-a 6811 HE ARNHEM Cluster STR Faxnummer Ons kenmerk 2015/46843 Bijlage(n)

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

1. OPENING Het college besluit conformstuk 3c 4c en 7c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 NOVEMBER 2016

1. OPENING Het college besluit conformstuk 3c 4c en 7c te bespreken. 2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 NOVEMBER 2016 733 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Van 6 december 2016, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer 2.02) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

BM Gelet op de voordracht van de Statencommissie Bestuur en Middelen dd. 2 September 2009, nr.

BM Gelet op de voordracht van de Statencommissie Bestuur en Middelen dd. 2 September 2009, nr. BM2009-93 Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissie B&M Vergadering 9 September 2009 Nummer onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regelingen natuur- en recreatieschappen 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Wethouder van Cultuur en Financiën. Onderwerp Discussienota herstructurering HTM Personenvervoer N.V.

Wethouder van Cultuur en Financiën. Onderwerp Discussienota herstructurering HTM Personenvervoer N.V. Wethouder van Cultuur en Financiën mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de commissies Veiligheid, Bestuur en Financiën en Verkeer,

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Geachte commissieleden,

Geachte commissieleden, Griffie Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Retouradres : Gemeente Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan: raadscommissies Rekening & Audit en gelijksoortige commissies van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ZITTING 2015-2018 AGENDA 22 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 7 december 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G van de MRDH, Grote

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven.

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr 2008/90316 Te kopiëren: A en B B & W-vergadering van 27 mei 2008 Onderwerp Reorganisatie

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur Raadsvoorstel Onderwerp Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 Zaaknummer -2015-000694 Documentnummer DOC-2015-005157 Versie Auteur Gemeentesecretaris dhr. E.P. Kroet e.p.kroet@zoetermeer.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie