BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen"

Transcriptie

1 BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting ajr Dhr. Donald Vandenberghe, Belastingconsulent F&P - De oude versus de nieuwe regularisatieprocedure Dhr. Stijn Lamote, Advocaat Imposto Deel 2 : Uw spaargeld : nog rendement mogelijk in de toekomst? - Dhr. Kenny Latomme, Sales Executive Carmignac gestion afsluitende receptie aangeboden door Hubrecht 2 1

2 gastspreker: Donald Vandenberghe, Belastingconsulent Partner, Flamée & Partners 3 Principe Inkomsten van kapitalen en roerende goederen verkregen door echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten de roerende inkomsten als volgt aangeven: - De roerende inkomsten die op grond van het vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echtgenoot of partner behoren, moeten volledig op naam van die echtgenoot of partner worden aangegeven; - Alle andere inkomsten moeten door elk van de echtgenoten of partners voor de helft worden aangegeven; 4 2

3 De facultatief aan te geven roerende inkomsten: -deliquidatieboni die 10% (2012) roerende voorheffing (RV) ondergaan - de interesten van de Staatsbons uitgegeven op 4 december 2011 en waarop tijdens de periode van tot is ingeschreven (De Leterme uitgifte), - inkomsten - dividenden en intresten - die de 21 % RV hebben ondergaan alsook de bijkomende bronheffing van 4% - de dividenden en intresten waarop 21 % of 25 % RV is ingehouden en de inkomsten uit spaardeposito s die een RV van 15% hebben ondergaan, wanneer het totaal bedrag van de inkomsten die in aanmerking komen voor de bijkomende heffing lager is dan euro per belastingplichtige per jaar - de dividenden en intresten waarop 25% RV is ingehouden 5 - Betreffende het inkomstenjaar 2012 dienen roerende inkomsten eventueel aangegeven in de aangifte personenbelasting - De aangifteplicht is in functie van de in 2012 ontvangen intresten en dividenden die per belastingplichtige al dan niet hoger zijn dan EUR Algemene regel: minder dan EUR intresten en dividenden = geen aangifteplicht meer dan EUR intresten en dividenden = wel aangifteplicht tenzij 6 3

4 vereenvoudiging van de aangifteplicht betreffende inkomstenjaar MOGELIJKE OPTIES 1) een belastingplichtige heeft in 2012 niet meer dan euro intresten en dividenden ontvangen: - geen aangifteplicht roerende inkomsten meer, zelfs indien de 4% heffing niet werd afgehouden - moet in de aangifte verklaren geen roerende inkomsten te hebben verkregen die hoger zijn dan de euro grens en waarop de 4% heffing van toepassing is (code 1440/2440) 7 2) een belastingplichtige heeft in 2012 niet meer dan euro intresten en dividenden ontvangen en heeft steeds de bijkomende heffing laten afhouden: de 4% terugvorderen via de aangifte kan Alle roerende inkomsten dienen dan wel aangegeven m.u.v.: - de liquidatieboni, - de interesten van de Staatsbons uitgegeven op 4 december 2011 en waarop tijdens de periode van tot is ingeschreven - de intresten op spaarboekjes lager dan het vrijstellingsbedrag de anonimiteit wordt opgeheven de bijkomende heffing wordt verrekend met de verschuldigde PB en eventueel terugbetaald 8 4

5 3) een belastingplichtige heeft in 2012 meer dan euro intresten en dividenden ontvangen: - heeft op de inkomsten waarop de bronheffing van 4 % van toepassing was deze steeds laten afhouden: -er is geen aangifteplicht meer, zelfs indien inkomsten ontvangen werden waarop het tarief van 25 % RV van toepassing was - moet in de aangifte verklaren geen inkomsten te hebben verkregen waarop enkel 21 % RV werd ingehouden, dus zonder de bronheffing van 4% (code 1440/2440) 9 4) een belastingplichtige heeft in 2012 meer dan euro intresten en dividenden ontvangen: - heeft op de inkomsten waarop de bronheffing van 4 % van toepassing was deze niet (steeds) laten afhouden: - de aangifteplicht blijft van toepassing, zelfs indien inkomsten ontvangen werden waarop het tarief van 25 % RV van toepassing was - de aangifteplicht betreffende roerende inkomsten blijft bestaan: - intresten en dividenden onderworpen aan 25% RV - intresten en dividenden onderworpen aan 21 % RV waarop de bronheffing van 4% niet werd ingehouden 10 5

6 Welk bedrag vermelden in de aangifte? de werkelijk geïnde of verkregen bedragen - min de eventuele buitenlandse heffing - min de roerende voorheffing - min de ingehouden bijkomende heffing + maar verhoogd met: de innings-en bewaringskosten de erop betrekking hebbende woonstaatheffing 11 de aangifteplicht was en blijft steeds van toepassing op belastbare roerende inkomsten die: 1) rechtstreeks in het buitenland werden geïnd; 2) die betrekking op intresten uit spaarboekjes die globaal genomen de vrijgestelde schijf van euro (ajr 2013) overtreffen en niet onderwerpen werden aan de RV; 3) De vrijstelling van EUR is van toepassing per belastingplichtige per jaar en is in functie van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten 12 6

7 De vrijstelling t.b.v EUR is enkel van toepassing voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België. Op het interestgedeelte boven dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% geheven. Dit geldt enkel voor wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen, spaarboekjes aan die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. 13 Berekening EUR grens: het totale nettobedrag = het werkelijk geïnd bedrag - min de buitenlandse belasting - maar vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten + verhoogd met de werkelijk of fictieve RV + verhoogd met de woonstaatheffing van alle niet beroepsmatige dividenden en intresten Er is dan ook geen gemeentebelasting op verschuldigd 14 7

8 Overzichtstabel berekening euro grens per belastingplichtige Roerende inkomsten verkregen in 2012 op te nemen in de korf grens euro? Is 4% bijkomende heffing verschuldigd? dividend 25% ja neen dividend 21% ja ja inkoopbonus 21% ja ja liquidatiebonus 10% neen neen gereglementeerde spaarrekening natuurlijke personen <= euro gereglementeerde spaarrekening natuurlijke personen > euro (ajr. 2013) neen ja neen neen staatsbons ingeschreven van tot % neen neen intresten belast aan 21% ja ja intresten belast aan 25% ja neen niet belastbare inkomsten art. 21 Uw spaargeld en WIB92 de fiscus 15 neen neen royalty's, auteursrechten neen neen Voorbeeld 1: De belastingplichtige heeft niet steeds 4% bijkomende bronheffing laten afhouden waar het mogelijk was Roerende inkomsten voor inhouding van RV: - Intresten aan 25%: euro (1) - Dividenden aan 25%: euro (2) - Dividenden aan 21%: euro (3) - Intresten spaarrekening aan 15%: euro (4) Voor het opvullen van de korf worden volgende bedragen opgeteld (1) (2) (3) (4) = euro en dit is minder dan euro Geen verplichte aangifte van deze inkomsten, de afgehouden RV werkt bevrijdend en de bijkomende bronheffing van 4% is niet verschuldigd de code 1440/2440 aankruisen op de aangifte! 16 8

9 Voorbeeld 2: De belastingplichtige heeft niet steeds 4% bijkomende bronheffing laten afhouden waar het mogelijk was Roerende inkomsten voor inhouding van RV: - Intresten aan 25%: euro (1) - Dividenden aan 25%: euro (2) - Dividenden aan 21%: euro (4) - Intresten spaarrekening aan 15%: euro (3) Voor het opvullen van de korf worden volgende bedragen eerst aangewend: (1) (2) (3) = euro Saldo die overblijft voor de korf: = euro Deel dat de bijkomende heffing van 4% ondergaat omdat het bedrag van EUR is overschreden: (4) = euro Alle inkomsten zijn verplicht aan te geven 17 Voorbeeld 3: Roerende inkomsten voor inhouding van RV: Intresten aan 25%: euro (1) Dividenden aan 25%: euro (2) Intresten van één spaarrekening aan 15%: euro (3) (1) (2) (3) = euro en dit is meer dan euro Geen verplichte aangifte van deze inkomsten vermits deze inkomsten niet onderworpen zijn aan de bijkomende bronheffing, de afgehouden reeds betaalde RV werkt bevrijdend. De code 1440/2440 aankruisen op de aangifte! Indien meerdere spaarrekeningen toch aangifteplicht vermits nog RV verschuldigd is 9

10 - Betreffende het inkomstenjaar 2012 dienen roerende inkomsten eventueel aangegeven in de aangifte personenbelasting -Volgens FOD Financiën dienen de codes 1440 / 2440 verplicht aangekruist op voorwaarde dat : Ik verklaar dat ik geen andere dan de in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4% Niet vergeten aan te duiden! Gevolgen van een niet correcte aangifte: - het betreft een onjuiste aangifte of onvolledige aangifte - mogelijks een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige - mogelijkheid tot een geldboete of belastingverhoging voor wie de rijkentaks verschuldigd is 19 roerende inkomsten inkomstenjaar de roerende voorheffing is opnieuw bevrijdend voor alle intresten en dividenden die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari idem voor de liquidatieboni, de intresten op de Letermebons, het gedeelte van de inkomsten uit spaardeposito s dat de eerste schijf van euro (ajr 2014) overschrijdt en de residentiële vastgoedbevaks - de bijzondere heffing van 4% op roerende inkomsten die werd ingevoerd door artikel 174/1 WIB92, werd afgeschaft vanaf 1 januari 2013 de voormelde bijkomende heffing is dus enkel gedurende 2012 van toepassing geweest 20 10

11 Roerende inkomsten inkomstenjaar 2013 Belastingplichtigen moeten zullen volgende inkomsten verder verplicht moeten aangeven (aanpassing art.313 WIB92): 1 inkomsten uit hypothecaire schuldvorderingen 2 in artikel 17, 1, 3, WIB 92 vermelde inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen; 3 in artikel 17, 1, 4, WIB 92 vermelde inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten en die onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een rechtspersoon of onderneming 4 in artikel 17, 1, 5, WIB 92 vermelde inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van wettelijke en verplichte licenties; (ook al is de RV afgehouden) 5 in artikel 19, 1, eerste lid, 2, WIB 92 vermelde termijnen voortkomend van overeenkomsten waarbij een recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen wordt verleend; 6 in artikel 21, 5, 6 en 10, WIB 92 vermelde inkomsten in zoverre zij meer bedragen dan respectievelijk de in het 5, 6 en 10, van dat artikel bepaalde grenzen en voor zover de roerende voorheffing niet geheven is op dit meerdere. (1.880 EUR en 190 EUR) 21 Evolutie roerende voorheffing sinds inkomstenjaar 2011 Intresten Evolutie roerende voorheffing sinds inkomstenjaar T.e.m Vanaf T.e.m Vanaf Vanaf Intresten Vanaf Algemene regel 15% 21% 21% 25% Algemene regel 15% 25% Uitzonderingen Uitzonderingen * Gereglementeerde spaarboekjes > vrijstellingsbedrag 15% 15% 15% natuurlijke personen (art.21,5e WIB92) Gereglementeerde spaarboekjes * Leterme > staatsbons vrijstellingsbedrag ingeschreven tijdens de periode 24/11/2011 tot 2/12/2011 natuurlijke personen (art.21,5e WIB92) * Bepaalde Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (art. 15% 15% 15% 15% 15% 19ter 25% 25% 25% WIB92) Leterme Staatsbons ingeschreven Dividenden tijdens de periode Algemene regel 24/11/2011 tot 2/12/ % 25% 15% 15% 25% 25% Uitzonderingen Bepaalde Gemeenschappelijke * Openbaar Beleggingsfondsen uitgegeven aandelen vanaf (art. * Aandelen uitgegeven n.a.v. inbrengen in geld vanaf ter WIB92) (onder voorwaarden) 21% 25% 21% 25% 25% 15% 25% 15% 25% * Bevek, Bevak, Privak Dividenden 15% 21% 25% * Meerwaarden op fondsen (EP) > 25% in obligaties beleggen 15% 21% 25% Algemene regel 25% 0% 25% 25% * Residentiele vastgoedbevak 0% 15% Uitzonderingen * Coöperatieve participatievennootschappen 15% 21% 25% * Strip VVPR-aandelen 15% 21% 25% * Inkoop eigen aandelen (art 186 WIB92) Openbaar uitgegeven aandelen vanaf % 15% 21% 25% 15% 25% * Gehele of gedeeltelijke verdeling maatschappelijk vermogen Aandelen uitgegeven n.a.v. inbrengen (art WIB92) in geld vanaf (onder voorwaarden) (*) Dit tarief werd gewijzigd n.a.v. de begrotingscontrole % 15% werden echter 21% gepubliceerd. 25% 10% 10% (*) De wijzigingen nog niet Bevek, Bevak, Privak 15% 21% 25% Meerwaarden op fondsen (EP) > 25% in obligaties beleggen 15% 21% 25% Residentiële vastgoedbevak 0% 0% 15% Coöperatieve participatievennootschappen 15% 21% 25% Strip VVPR-aandelen 15% 21% 25% Inkoop eigen aandelen (art 186 WIB92) 15% 21% 25% Gehele of gedeeltelijke verdeling maatschappelijk vermogen (art 187 en 209 WIB92) 10% 10% 10% (*) 22 (*) Dit tarief werd gewijzigd n.a.v. de begrotingscontrole De wijzigingen werden echter nog niet gepubliceerd. 11

12 Evolutie Europese wetgeving De Europese spaarrichtlijn is van kracht sinds 1 juli Doelstellingen Op hun grondgebied gevestigde uitbetalende instanties (bijv. banken) moeten op automatische wijze informatie uitwisselen over de rentebetalingen aan uiteindelijke gerechtigden (de beleggers) die in andere EU-lidstaten woonachtig zijn. Zo wordt het mogelijk rente-inkomsten te belasten volgens de nationale fiscale wetgeving van de lidstaat waar de uiteindelijke gerechtigde woont. De Europese spaarrichtlijn zorgt dus voor een Europese harmonisatie, maar uniformeert de belastingheffing op rente-inkomsten niet. Iedere lidstaat behoudt zijn nationale fiscale wetgeving maar is op de hoogte van de rente-inkomsten verkregen uit het buitenland van zijn inwoners. 23 Evolutie Europese wetgeving De Europese spaarrichtlijn is van kracht sinds 1 juli Vier voorwaarden Uw beleggingsinkomsten vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, als u voldoet aan ELK van de volgende vier voorwaarden: 1. u bent een natuurlijk persoon; 2. u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied); 3. u ontvangt rente zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn; 4. u ontvangt die rente in een andere EU-lidstaat (of derde land of geassocieerd gebied)

13 Evolutie Europese wetgeving Voor rente zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn die een bank betaalt aan cliënten die onder de Spaarrichtlijn vallen, zal de bank de volgende gegevens rapporteren: Identiteitsgegevens en woonplaats van de cliënt; Rekeningnummer(s) van de cliënt; Gegevens over de rentebetaling. Die gegevens verschillen naargelang van de aard van het beleggingsproduct. Wanneer wordt er gerapporteerd? Een keer per jaar moet de bank de informatie doorgeven aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal die gegevens vervolgens automatisch overmaken aan de overheid van de woonstaat van de cliënt. Dat gebeurt uiterlijk op 30 juni. 25 Evolutie Europese wetgeving Europese initiatieven - Top dd. 22/05/ ontwerp - theorie: afweging algemeen belang versus recht op privacy? - praktijk: de richtlijnen hollen de privacy volledig uit voor wie inkomsten of kapitalen in het buitenland heeft Er komt een uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn (bis) met betrekking tot: - vastrentende producten, inkomsten uit bepaalde individuele levensverzekeringen tak 21- en tak 23-verzekeringen uitgegeven na 2010, beleggingsfondsen zonder Europees paspoort - automatische uitwisseling vanaf 01/01/2015 door het Groot- Hertogdom Luxemburg en Oostenrijk 26 13

14 Evolutie Europese wetgeving Europese initiatieven - Top dd. 22/05/ ontwerp Indien de Richtlijn Administratieve samenwerking vanaf 2015 op kruissnelheid is, zal er uitwisseling zijn van minstens 3 van 5 soorten gegevens: - eigendom en inkomsten uit onroerend goed - arbeidsinkomsten - directiehonoraria - oudere individuele levensverzekeringen - pensioenen uit te breiden naar dividenden, meerwaarden en royalty s Conclusie: de EU wordt volledig transparant betreffende verkregen inkomsten door niet-inwoners, de info- uitwisseling is totaal. 27 Het bankgeheim en de fiscale controle Sinds 1 juli 2011 kan de Administratie via een getrapte procedure een financiële instelling rechtstreeks aanspreken om inlichtingen op te vragen in verband met een belastingplichtige, cliënt van de instelling. De fiscale administratie kan dit recht uitoefenen indien zij: 1) over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt; 2) zich voorneemt een indiciaire taxatie te vestigen; 28 14

15 Het bankgeheim en de fiscale controle De belastingplichtige dient via een aangetekende brief in kennis te worden gesteld van de aanwijzing(en) van belastingontduiking en het feit dat een vraag om inlichtingen aan de bank werd verstuurd. Ook indien het bankgeheim wordt doorbroken op vraag van een buitenlandse Staat dient volgens het Grondwettelijk Hof (arrest 66/2013 dd. 16/05/2013) de belastingplichtige aangetekend ingelicht. Uitzondering op de onmiddellijke kennisgeving aan de belastingplichtige: - indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn mag de belastingplichtige met een vertraging van 30 dagen geïnformeerd worden betreffende de informatie die aan de bank werd opgevraagd. 29 Opmerking Het bankgeheim en het Centraal Aanspreekpunt (CAP) De Ontvanger kan in een invorderingsfase ook bankgegevens opvragen in verband met een belastingplichtige zonder dat hij aan de voormelde voorwaarden te voldoen. Omdat de Administratie de bankgegevens van de belastingplichtigen op zou kunnen vragen zal een Centraal Aanspreekpunt (CAP) opgericht worden bij de Nationale Bank van België bevattende alle namen, soorten rekeningen en contracten die relevant zijn voor de belastingheffing van alle Belgische belastingplichtigen. Het Centraal Aanspreekpunt zal alle informatie van de banken centraliseren en antwoorden op de vragen om inlichtingen vanwege de administratie: in casu het meedelen van de rekeningen en contracten van de belastingplichtigen

16 Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen In de aangifte personenbelasting is verplicht mee te delen : de rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (met "wie [hij de] aangifte gezamenlijk indient), of zijn (niet-ontvoogde minderjarige) kinderen, "op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk", titularis zijn geweest bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling (Vak XIII, A code 1075). - het meedelen van de Belgische rekeningen en contracten aan het CAP heeft plaats door de Belgische bank- wissel- krediet of spaarinstelling zelf - het meedelen van de buitenlandse rekeningen aan het CAP dient door de belastingplichtige zelf te gebeuren, een bevestiging heeft plaats via de aangifte personenbelasting 31 Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen - de aangifte PB aanslagjaar 2013 werd aangepast om het bestaan van buitenlandse rekeningen te melden. De bevestiging van de mededeling van de rekeningen aan het CAP bij de NBB lukt echter nog niet - het CAP is nog niet opgericht zodat een melding niet mogelijk is De verplichting dat het rekeningnummer effectief is aangemeld aan het CAP is dus slechts vanaf aanslagjaar 2014 van toepassing. Gevolgen van een niet correcte aangifte: - het betreft een onjuiste aangifte of onvolledige aangifte - mogelijks een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige - mogelijkheid tot een geldboete of belastingverhoging - uitbreiding van de termijn naar 7 jaar 32 16

17 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Vanaf aanslagjaar 2013 is er een bijkomende verplichting om in de aangifte het 'bestaan' te melden van individuele levensverzekeringen die de belastingplichtige, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (met "wie [hij de] aangifte gezamenlijk indient), of zijn (niet-ontvoogde minderjarige) kinderen ooit één of meer (nog lopende) individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming (Vak XIII, B Code 1076). - de aangifteverplichting wordt vanaf aanslagjaar 2013 uitgebreid met in het buitenland afgesloten individuele levensverzekeringscontracten - afgesloten door de belastingplichtige of zijn echtgenote en kinderen, mits ouderlijk gezag 33 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Doel: De vluchtweg afsnijden voor vermogens die verborgen zouden kunnen blijven omwille van bepaalde constructies vermits de premies eventueel betaald werden met inkomsten die niet werden aangegeven. Belastingontduikingen uit het verleden openbaar maken. De minister van Financiën heeft toegelicht dat de nieuwe verplichting betrekking heeft op de producten van: - tak 21 (verzekeringen met gewaarborgd kapitaal en rendement), - tak 22 (bruidschatsverzekeringen en geboorteverzekeringen), -tak 23(levensverzekeringen gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen), - schuldsaldoverzekeringen 34 17

18 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten In antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister nadien bevestigd dat de "tak 26-contracten" (beleggingsproducten van het kapitalisatietype) niet zijn geviseerd en dat "alle buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk bestaan of hebben bestaan, in de aangifte inzake personenbelasting moeten worden vermeld". Volgens dit standpunt moet dus ook een levensverzekering die in de loop van het belastbaar tijdperk 2012 werd ontbonden wel degelijk nog worden vermeld op het aangifteformulier, het betreft dan immers een overeenkomst die 'tijdens het belastbaar tijdperk heeft bestaan. Bij overdracht van de levensverzekering dient de nieuwe verzekeringsnemer het contract te vermelden 35 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Wie bevestigend antwoordt op de in de aangifte gestelde vraag omtrent het bestaan van individuele levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een buitenlandse levensverzekeringsonderneming, moet 'per' overeenkomst twee bijkomende gegevens vermelden in de aangifte : (1) het land waar de overeenkomst werd afgesloten. Merk op: in 'tax-on-web' is het blijkbaar niet mogelijk 'België' aan te duiden, wat erop wijst dat de werkelijke bedoeling van de wetgever wel degelijk erin bestond het land te vermelden waar de verzekeringsonderneming 'gevestigd' is. (2) de naam en voornaam van de verzekeringnemer

19 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Gevolgen van een niet correcte aangifte (niet aangevinkt): NOG geen sancties in de wet opgenomen : onduidelijkheid - het betreft een onjuiste aangifte of onvolledige aangifte - mogelijks een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige - mogelijkheid tot een geldboete of belastingverhoging - uitbreiding van de termijn naar 7 jaar Niet aangeven van vakje op de aangifte: intentie tot fraude? opent - de 7-jarige onderzoekstermijn - een indiciaire afrekening naar de herkomst van het geld De rechtspraak is milder dan de wetgever quid essentiële vermelding? 37 Beperking cash geldverrichtingen Strenger verbod tot betaling in contanten (artikel 21 Wet 18/01/2010) Verkoop van onroerende goederen De prijs van de verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen voor een bedrag van euro of meer, mag niet in contanten worden vereffend, ongeacht of de verkoop plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Die nieuwe formulering van het verbod tot betaling in contanten vervat in artikel 21 probeert te voorkomen dat een handelaar de prijs voor de verkoop van verschillende goederen, die afzonderlijk een waarde hebben van minder dan euro, maar waarvan de totaalwaarde die drempel overschrijdt, die toch in contanten zou kunnen laten vereffenen

20 Beperking cash geldverrichtingen Verkoop van goederen door een handelaar en dienstprestaties De anti-witwaswetgeving wordt verder verruimd: - uitbreiding tot de dienstprestaties, - verdere verlaging van het maximumbedrag - kennisgeving van de niet-naleving van het verbod aan de CFI. (Cel voor Financiële informatieverwerking) Sinds 16 april 2012 mag de prijs van de verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen, evenals de prijs van één of meerdere dienstprestaties geleverd door een dienstverstrekker, voor een bedrag van euro of meer, niet in contanten worden vereffend. Vanaf 1 januari 2014 verdere verlaging tot euro 39 Beperking cash geldverrichtingen Verkoop van goederen door een handelaar en dienstprestaties Uitgezonderd: voor een bedrag dat 10% van de prijs van de verkoop of de dienstprestatie niet overstijgt, en voor zover dit bedrag niet hoger is dan euro, ongeacht of de verkoop of de dienstprestatie plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. De Ministerraad heeft op 7 februari 2013 een voorontwerp van wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding goedgekeurd. Daarin wordt de beperking van contante betalingen voor verkopen van goederen tot euro uitgebreid tot de verkopen van particulieren aan handelaren in edele metalen

21 Beperking cash geldverrichtingen Er zijn drie hypothesen mogelijk naargelang het bedrag van de verkoop of de dienstprestatie gebeurt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan : Totaal bedrag Betaalbaar in contanten Minder dan % Gelijk aan of meer dan 5 000, 10% van betaalbaar in maar minder dan , contanten = bv Meer dan , bv % van betaalbaar in contanten = De verplichting tot kennisgeving van de CFI is nog niet in werking getreden. De sectoren (handelaars en dienstverrichters) die verplicht zijn de CFI in kennis te stellen, moeten nog bij koninklijk besluit worden aangewezen. Die aanwijzing zal gebeuren op basis van een risicoanalyse in overleg met de betrokken sectoren en op advies van de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 41 Gegevensuitwisseling tussen FOD s - Uitwisseling van gegevens d.m.v. een gestructureerde samenwerking tussen de Cel voor financiële informatieverwerking en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Ambtenaren, curatoren, voorlopige bewindsvoerders die feiten vaststellen waarvan ze vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme moeten onmiddellijk de CIF informeren - e-pv elektronisch ondertekend d.m.v. de elektronische identiteitskaart 42 21

22 Betere elektronische informatie-uitwisseling tussen CFI en COIV betreffende de illegale arbeid en de sociale fraude - Organisatie van bepaalde aspecten van de elektronische informatieuitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, met name het e-pv, de databank e-pv en de Ginaa-databank. - Oprichting e-pv databank: verzamelen van info die nuttig is om de strijd tegen illegale arbeid en de sociale fraude op adequate wijze te bestrijden - Oprichting van een Ginaa-databank : databank met persoonsgegevens van daders en mededaders van inbreuken 43 Evolutie Belgische & Europese wetgeving Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen en verzekeringen - Europese spaarrichtlijn: uitwisseling rente inkomsten - Geen bankgeheim: bankinformatie i.g.v. fiscale controle / cash beperking Oprichting Centraal Aanspreekpunt: inventaris bankrekeningen Belgen Uitbreiding Europese spaarrichtlijn: levensverzekeringen tak , gestructureerde producten, fondsen zonder Europees paspoort Richtlijn administratieve samenwerking: mogelijks uitwisseling info uit arbeid, directiehonoraria, LV, pensioenen, inkomsten onroerende goederen & mogelijke uitbreiding met dividenden, meerwaarden, royalty s. 20?? -Europese FATCA-wetgeving? Automatische uitwisseling buitenlandse banktegoeden 44 22

23 Een centraal vermogenskadaster? - Kadaster van onroerende inkomsten - Kadaster van roerende inkomsten: (voorlopig?) niet doorgegaan - Afschaffing van het bankgeheim n.a.v. fiscale controle - Europese Spaarrichtlijn (bis) : uitwisseling informatie tussen lidstaten - Meer databanken bv. Sigedis databank: alle informatie betreffende de 2 de pensioenpijler voor zelfstandigen, ambtenaren en loontrekkenden van toepassing van 1/01/ Vernieuwing en betere beveiliging van chartaal geld bv biljet 5 EUR - Verhoging strijd tegen de fiscale en sociale fraude - Zwaardere bestraffing van bedrieglijk opzet fraude - Fiscale regularisatie tot 31/12/2013? Conclusie : een volledige transparantie van Europese inkomsten is enkel nog een kwestie van (weinig) tijd 45 Dank voor uw aandacht en wat nu regulariseren?! 46 23

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten Dave van Moppes Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu Inleiding De organisatie van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be De fiscus op bezoek Uw rechten en plichten bij fiscale controles www.sbb.be Wat vindt u in deze gids? WIE IS DE FISCUS? 1. Structuur van de fiscale administraties p. 4 2. Hoe werkt de AOIF? 5 BEPERKINGEN

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie