BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen"

Transcriptie

1 BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting ajr Dhr. Donald Vandenberghe, Belastingconsulent F&P - De oude versus de nieuwe regularisatieprocedure Dhr. Stijn Lamote, Advocaat Imposto Deel 2 : Uw spaargeld : nog rendement mogelijk in de toekomst? - Dhr. Kenny Latomme, Sales Executive Carmignac gestion afsluitende receptie aangeboden door Hubrecht 2 1

2 gastspreker: Donald Vandenberghe, Belastingconsulent Partner, Flamée & Partners 3 Principe Inkomsten van kapitalen en roerende goederen verkregen door echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten de roerende inkomsten als volgt aangeven: - De roerende inkomsten die op grond van het vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echtgenoot of partner behoren, moeten volledig op naam van die echtgenoot of partner worden aangegeven; - Alle andere inkomsten moeten door elk van de echtgenoten of partners voor de helft worden aangegeven; 4 2

3 De facultatief aan te geven roerende inkomsten: -deliquidatieboni die 10% (2012) roerende voorheffing (RV) ondergaan - de interesten van de Staatsbons uitgegeven op 4 december 2011 en waarop tijdens de periode van tot is ingeschreven (De Leterme uitgifte), - inkomsten - dividenden en intresten - die de 21 % RV hebben ondergaan alsook de bijkomende bronheffing van 4% - de dividenden en intresten waarop 21 % of 25 % RV is ingehouden en de inkomsten uit spaardeposito s die een RV van 15% hebben ondergaan, wanneer het totaal bedrag van de inkomsten die in aanmerking komen voor de bijkomende heffing lager is dan euro per belastingplichtige per jaar - de dividenden en intresten waarop 25% RV is ingehouden 5 - Betreffende het inkomstenjaar 2012 dienen roerende inkomsten eventueel aangegeven in de aangifte personenbelasting - De aangifteplicht is in functie van de in 2012 ontvangen intresten en dividenden die per belastingplichtige al dan niet hoger zijn dan EUR Algemene regel: minder dan EUR intresten en dividenden = geen aangifteplicht meer dan EUR intresten en dividenden = wel aangifteplicht tenzij 6 3

4 vereenvoudiging van de aangifteplicht betreffende inkomstenjaar MOGELIJKE OPTIES 1) een belastingplichtige heeft in 2012 niet meer dan euro intresten en dividenden ontvangen: - geen aangifteplicht roerende inkomsten meer, zelfs indien de 4% heffing niet werd afgehouden - moet in de aangifte verklaren geen roerende inkomsten te hebben verkregen die hoger zijn dan de euro grens en waarop de 4% heffing van toepassing is (code 1440/2440) 7 2) een belastingplichtige heeft in 2012 niet meer dan euro intresten en dividenden ontvangen en heeft steeds de bijkomende heffing laten afhouden: de 4% terugvorderen via de aangifte kan Alle roerende inkomsten dienen dan wel aangegeven m.u.v.: - de liquidatieboni, - de interesten van de Staatsbons uitgegeven op 4 december 2011 en waarop tijdens de periode van tot is ingeschreven - de intresten op spaarboekjes lager dan het vrijstellingsbedrag de anonimiteit wordt opgeheven de bijkomende heffing wordt verrekend met de verschuldigde PB en eventueel terugbetaald 8 4

5 3) een belastingplichtige heeft in 2012 meer dan euro intresten en dividenden ontvangen: - heeft op de inkomsten waarop de bronheffing van 4 % van toepassing was deze steeds laten afhouden: -er is geen aangifteplicht meer, zelfs indien inkomsten ontvangen werden waarop het tarief van 25 % RV van toepassing was - moet in de aangifte verklaren geen inkomsten te hebben verkregen waarop enkel 21 % RV werd ingehouden, dus zonder de bronheffing van 4% (code 1440/2440) 9 4) een belastingplichtige heeft in 2012 meer dan euro intresten en dividenden ontvangen: - heeft op de inkomsten waarop de bronheffing van 4 % van toepassing was deze niet (steeds) laten afhouden: - de aangifteplicht blijft van toepassing, zelfs indien inkomsten ontvangen werden waarop het tarief van 25 % RV van toepassing was - de aangifteplicht betreffende roerende inkomsten blijft bestaan: - intresten en dividenden onderworpen aan 25% RV - intresten en dividenden onderworpen aan 21 % RV waarop de bronheffing van 4% niet werd ingehouden 10 5

6 Welk bedrag vermelden in de aangifte? de werkelijk geïnde of verkregen bedragen - min de eventuele buitenlandse heffing - min de roerende voorheffing - min de ingehouden bijkomende heffing + maar verhoogd met: de innings-en bewaringskosten de erop betrekking hebbende woonstaatheffing 11 de aangifteplicht was en blijft steeds van toepassing op belastbare roerende inkomsten die: 1) rechtstreeks in het buitenland werden geïnd; 2) die betrekking op intresten uit spaarboekjes die globaal genomen de vrijgestelde schijf van euro (ajr 2013) overtreffen en niet onderwerpen werden aan de RV; 3) De vrijstelling van EUR is van toepassing per belastingplichtige per jaar en is in functie van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten 12 6

7 De vrijstelling t.b.v EUR is enkel van toepassing voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België. Op het interestgedeelte boven dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% geheven. Dit geldt enkel voor wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen, spaarboekjes aan die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. 13 Berekening EUR grens: het totale nettobedrag = het werkelijk geïnd bedrag - min de buitenlandse belasting - maar vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten + verhoogd met de werkelijk of fictieve RV + verhoogd met de woonstaatheffing van alle niet beroepsmatige dividenden en intresten Er is dan ook geen gemeentebelasting op verschuldigd 14 7

8 Overzichtstabel berekening euro grens per belastingplichtige Roerende inkomsten verkregen in 2012 op te nemen in de korf grens euro? Is 4% bijkomende heffing verschuldigd? dividend 25% ja neen dividend 21% ja ja inkoopbonus 21% ja ja liquidatiebonus 10% neen neen gereglementeerde spaarrekening natuurlijke personen <= euro gereglementeerde spaarrekening natuurlijke personen > euro (ajr. 2013) neen ja neen neen staatsbons ingeschreven van tot % neen neen intresten belast aan 21% ja ja intresten belast aan 25% ja neen niet belastbare inkomsten art. 21 Uw spaargeld en WIB92 de fiscus 15 neen neen royalty's, auteursrechten neen neen Voorbeeld 1: De belastingplichtige heeft niet steeds 4% bijkomende bronheffing laten afhouden waar het mogelijk was Roerende inkomsten voor inhouding van RV: - Intresten aan 25%: euro (1) - Dividenden aan 25%: euro (2) - Dividenden aan 21%: euro (3) - Intresten spaarrekening aan 15%: euro (4) Voor het opvullen van de korf worden volgende bedragen opgeteld (1) (2) (3) (4) = euro en dit is minder dan euro Geen verplichte aangifte van deze inkomsten, de afgehouden RV werkt bevrijdend en de bijkomende bronheffing van 4% is niet verschuldigd de code 1440/2440 aankruisen op de aangifte! 16 8

9 Voorbeeld 2: De belastingplichtige heeft niet steeds 4% bijkomende bronheffing laten afhouden waar het mogelijk was Roerende inkomsten voor inhouding van RV: - Intresten aan 25%: euro (1) - Dividenden aan 25%: euro (2) - Dividenden aan 21%: euro (4) - Intresten spaarrekening aan 15%: euro (3) Voor het opvullen van de korf worden volgende bedragen eerst aangewend: (1) (2) (3) = euro Saldo die overblijft voor de korf: = euro Deel dat de bijkomende heffing van 4% ondergaat omdat het bedrag van EUR is overschreden: (4) = euro Alle inkomsten zijn verplicht aan te geven 17 Voorbeeld 3: Roerende inkomsten voor inhouding van RV: Intresten aan 25%: euro (1) Dividenden aan 25%: euro (2) Intresten van één spaarrekening aan 15%: euro (3) (1) (2) (3) = euro en dit is meer dan euro Geen verplichte aangifte van deze inkomsten vermits deze inkomsten niet onderworpen zijn aan de bijkomende bronheffing, de afgehouden reeds betaalde RV werkt bevrijdend. De code 1440/2440 aankruisen op de aangifte! Indien meerdere spaarrekeningen toch aangifteplicht vermits nog RV verschuldigd is 9

10 - Betreffende het inkomstenjaar 2012 dienen roerende inkomsten eventueel aangegeven in de aangifte personenbelasting -Volgens FOD Financiën dienen de codes 1440 / 2440 verplicht aangekruist op voorwaarde dat : Ik verklaar dat ik geen andere dan de in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4% Niet vergeten aan te duiden! Gevolgen van een niet correcte aangifte: - het betreft een onjuiste aangifte of onvolledige aangifte - mogelijks een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige - mogelijkheid tot een geldboete of belastingverhoging voor wie de rijkentaks verschuldigd is 19 roerende inkomsten inkomstenjaar de roerende voorheffing is opnieuw bevrijdend voor alle intresten en dividenden die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari idem voor de liquidatieboni, de intresten op de Letermebons, het gedeelte van de inkomsten uit spaardeposito s dat de eerste schijf van euro (ajr 2014) overschrijdt en de residentiële vastgoedbevaks - de bijzondere heffing van 4% op roerende inkomsten die werd ingevoerd door artikel 174/1 WIB92, werd afgeschaft vanaf 1 januari 2013 de voormelde bijkomende heffing is dus enkel gedurende 2012 van toepassing geweest 20 10

11 Roerende inkomsten inkomstenjaar 2013 Belastingplichtigen moeten zullen volgende inkomsten verder verplicht moeten aangeven (aanpassing art.313 WIB92): 1 inkomsten uit hypothecaire schuldvorderingen 2 in artikel 17, 1, 3, WIB 92 vermelde inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen; 3 in artikel 17, 1, 4, WIB 92 vermelde inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten en die onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een rechtspersoon of onderneming 4 in artikel 17, 1, 5, WIB 92 vermelde inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van wettelijke en verplichte licenties; (ook al is de RV afgehouden) 5 in artikel 19, 1, eerste lid, 2, WIB 92 vermelde termijnen voortkomend van overeenkomsten waarbij een recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen wordt verleend; 6 in artikel 21, 5, 6 en 10, WIB 92 vermelde inkomsten in zoverre zij meer bedragen dan respectievelijk de in het 5, 6 en 10, van dat artikel bepaalde grenzen en voor zover de roerende voorheffing niet geheven is op dit meerdere. (1.880 EUR en 190 EUR) 21 Evolutie roerende voorheffing sinds inkomstenjaar 2011 Intresten Evolutie roerende voorheffing sinds inkomstenjaar T.e.m Vanaf T.e.m Vanaf Vanaf Intresten Vanaf Algemene regel 15% 21% 21% 25% Algemene regel 15% 25% Uitzonderingen Uitzonderingen * Gereglementeerde spaarboekjes > vrijstellingsbedrag 15% 15% 15% natuurlijke personen (art.21,5e WIB92) Gereglementeerde spaarboekjes * Leterme > staatsbons vrijstellingsbedrag ingeschreven tijdens de periode 24/11/2011 tot 2/12/2011 natuurlijke personen (art.21,5e WIB92) * Bepaalde Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (art. 15% 15% 15% 15% 15% 19ter 25% 25% 25% WIB92) Leterme Staatsbons ingeschreven Dividenden tijdens de periode Algemene regel 24/11/2011 tot 2/12/ % 25% 15% 15% 25% 25% Uitzonderingen Bepaalde Gemeenschappelijke * Openbaar Beleggingsfondsen uitgegeven aandelen vanaf (art. * Aandelen uitgegeven n.a.v. inbrengen in geld vanaf ter WIB92) (onder voorwaarden) 21% 25% 21% 25% 25% 15% 25% 15% 25% * Bevek, Bevak, Privak Dividenden 15% 21% 25% * Meerwaarden op fondsen (EP) > 25% in obligaties beleggen 15% 21% 25% Algemene regel 25% 0% 25% 25% * Residentiele vastgoedbevak 0% 15% Uitzonderingen * Coöperatieve participatievennootschappen 15% 21% 25% * Strip VVPR-aandelen 15% 21% 25% * Inkoop eigen aandelen (art 186 WIB92) Openbaar uitgegeven aandelen vanaf % 15% 21% 25% 15% 25% * Gehele of gedeeltelijke verdeling maatschappelijk vermogen Aandelen uitgegeven n.a.v. inbrengen (art WIB92) in geld vanaf (onder voorwaarden) (*) Dit tarief werd gewijzigd n.a.v. de begrotingscontrole % 15% werden echter 21% gepubliceerd. 25% 10% 10% (*) De wijzigingen nog niet Bevek, Bevak, Privak 15% 21% 25% Meerwaarden op fondsen (EP) > 25% in obligaties beleggen 15% 21% 25% Residentiële vastgoedbevak 0% 0% 15% Coöperatieve participatievennootschappen 15% 21% 25% Strip VVPR-aandelen 15% 21% 25% Inkoop eigen aandelen (art 186 WIB92) 15% 21% 25% Gehele of gedeeltelijke verdeling maatschappelijk vermogen (art 187 en 209 WIB92) 10% 10% 10% (*) 22 (*) Dit tarief werd gewijzigd n.a.v. de begrotingscontrole De wijzigingen werden echter nog niet gepubliceerd. 11

12 Evolutie Europese wetgeving De Europese spaarrichtlijn is van kracht sinds 1 juli Doelstellingen Op hun grondgebied gevestigde uitbetalende instanties (bijv. banken) moeten op automatische wijze informatie uitwisselen over de rentebetalingen aan uiteindelijke gerechtigden (de beleggers) die in andere EU-lidstaten woonachtig zijn. Zo wordt het mogelijk rente-inkomsten te belasten volgens de nationale fiscale wetgeving van de lidstaat waar de uiteindelijke gerechtigde woont. De Europese spaarrichtlijn zorgt dus voor een Europese harmonisatie, maar uniformeert de belastingheffing op rente-inkomsten niet. Iedere lidstaat behoudt zijn nationale fiscale wetgeving maar is op de hoogte van de rente-inkomsten verkregen uit het buitenland van zijn inwoners. 23 Evolutie Europese wetgeving De Europese spaarrichtlijn is van kracht sinds 1 juli Vier voorwaarden Uw beleggingsinkomsten vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, als u voldoet aan ELK van de volgende vier voorwaarden: 1. u bent een natuurlijk persoon; 2. u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied); 3. u ontvangt rente zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn; 4. u ontvangt die rente in een andere EU-lidstaat (of derde land of geassocieerd gebied)

13 Evolutie Europese wetgeving Voor rente zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn die een bank betaalt aan cliënten die onder de Spaarrichtlijn vallen, zal de bank de volgende gegevens rapporteren: Identiteitsgegevens en woonplaats van de cliënt; Rekeningnummer(s) van de cliënt; Gegevens over de rentebetaling. Die gegevens verschillen naargelang van de aard van het beleggingsproduct. Wanneer wordt er gerapporteerd? Een keer per jaar moet de bank de informatie doorgeven aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal die gegevens vervolgens automatisch overmaken aan de overheid van de woonstaat van de cliënt. Dat gebeurt uiterlijk op 30 juni. 25 Evolutie Europese wetgeving Europese initiatieven - Top dd. 22/05/ ontwerp - theorie: afweging algemeen belang versus recht op privacy? - praktijk: de richtlijnen hollen de privacy volledig uit voor wie inkomsten of kapitalen in het buitenland heeft Er komt een uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn (bis) met betrekking tot: - vastrentende producten, inkomsten uit bepaalde individuele levensverzekeringen tak 21- en tak 23-verzekeringen uitgegeven na 2010, beleggingsfondsen zonder Europees paspoort - automatische uitwisseling vanaf 01/01/2015 door het Groot- Hertogdom Luxemburg en Oostenrijk 26 13

14 Evolutie Europese wetgeving Europese initiatieven - Top dd. 22/05/ ontwerp Indien de Richtlijn Administratieve samenwerking vanaf 2015 op kruissnelheid is, zal er uitwisseling zijn van minstens 3 van 5 soorten gegevens: - eigendom en inkomsten uit onroerend goed - arbeidsinkomsten - directiehonoraria - oudere individuele levensverzekeringen - pensioenen uit te breiden naar dividenden, meerwaarden en royalty s Conclusie: de EU wordt volledig transparant betreffende verkregen inkomsten door niet-inwoners, de info- uitwisseling is totaal. 27 Het bankgeheim en de fiscale controle Sinds 1 juli 2011 kan de Administratie via een getrapte procedure een financiële instelling rechtstreeks aanspreken om inlichtingen op te vragen in verband met een belastingplichtige, cliënt van de instelling. De fiscale administratie kan dit recht uitoefenen indien zij: 1) over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt; 2) zich voorneemt een indiciaire taxatie te vestigen; 28 14

15 Het bankgeheim en de fiscale controle De belastingplichtige dient via een aangetekende brief in kennis te worden gesteld van de aanwijzing(en) van belastingontduiking en het feit dat een vraag om inlichtingen aan de bank werd verstuurd. Ook indien het bankgeheim wordt doorbroken op vraag van een buitenlandse Staat dient volgens het Grondwettelijk Hof (arrest 66/2013 dd. 16/05/2013) de belastingplichtige aangetekend ingelicht. Uitzondering op de onmiddellijke kennisgeving aan de belastingplichtige: - indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn mag de belastingplichtige met een vertraging van 30 dagen geïnformeerd worden betreffende de informatie die aan de bank werd opgevraagd. 29 Opmerking Het bankgeheim en het Centraal Aanspreekpunt (CAP) De Ontvanger kan in een invorderingsfase ook bankgegevens opvragen in verband met een belastingplichtige zonder dat hij aan de voormelde voorwaarden te voldoen. Omdat de Administratie de bankgegevens van de belastingplichtigen op zou kunnen vragen zal een Centraal Aanspreekpunt (CAP) opgericht worden bij de Nationale Bank van België bevattende alle namen, soorten rekeningen en contracten die relevant zijn voor de belastingheffing van alle Belgische belastingplichtigen. Het Centraal Aanspreekpunt zal alle informatie van de banken centraliseren en antwoorden op de vragen om inlichtingen vanwege de administratie: in casu het meedelen van de rekeningen en contracten van de belastingplichtigen

16 Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen In de aangifte personenbelasting is verplicht mee te delen : de rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (met "wie [hij de] aangifte gezamenlijk indient), of zijn (niet-ontvoogde minderjarige) kinderen, "op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk", titularis zijn geweest bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling (Vak XIII, A code 1075). - het meedelen van de Belgische rekeningen en contracten aan het CAP heeft plaats door de Belgische bank- wissel- krediet of spaarinstelling zelf - het meedelen van de buitenlandse rekeningen aan het CAP dient door de belastingplichtige zelf te gebeuren, een bevestiging heeft plaats via de aangifte personenbelasting 31 Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen - de aangifte PB aanslagjaar 2013 werd aangepast om het bestaan van buitenlandse rekeningen te melden. De bevestiging van de mededeling van de rekeningen aan het CAP bij de NBB lukt echter nog niet - het CAP is nog niet opgericht zodat een melding niet mogelijk is De verplichting dat het rekeningnummer effectief is aangemeld aan het CAP is dus slechts vanaf aanslagjaar 2014 van toepassing. Gevolgen van een niet correcte aangifte: - het betreft een onjuiste aangifte of onvolledige aangifte - mogelijks een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige - mogelijkheid tot een geldboete of belastingverhoging - uitbreiding van de termijn naar 7 jaar 32 16

17 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Vanaf aanslagjaar 2013 is er een bijkomende verplichting om in de aangifte het 'bestaan' te melden van individuele levensverzekeringen die de belastingplichtige, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (met "wie [hij de] aangifte gezamenlijk indient), of zijn (niet-ontvoogde minderjarige) kinderen ooit één of meer (nog lopende) individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming (Vak XIII, B Code 1076). - de aangifteverplichting wordt vanaf aanslagjaar 2013 uitgebreid met in het buitenland afgesloten individuele levensverzekeringscontracten - afgesloten door de belastingplichtige of zijn echtgenote en kinderen, mits ouderlijk gezag 33 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Doel: De vluchtweg afsnijden voor vermogens die verborgen zouden kunnen blijven omwille van bepaalde constructies vermits de premies eventueel betaald werden met inkomsten die niet werden aangegeven. Belastingontduikingen uit het verleden openbaar maken. De minister van Financiën heeft toegelicht dat de nieuwe verplichting betrekking heeft op de producten van: - tak 21 (verzekeringen met gewaarborgd kapitaal en rendement), - tak 22 (bruidschatsverzekeringen en geboorteverzekeringen), -tak 23(levensverzekeringen gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen), - schuldsaldoverzekeringen 34 17

18 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten In antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister nadien bevestigd dat de "tak 26-contracten" (beleggingsproducten van het kapitalisatietype) niet zijn geviseerd en dat "alle buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk bestaan of hebben bestaan, in de aangifte inzake personenbelasting moeten worden vermeld". Volgens dit standpunt moet dus ook een levensverzekering die in de loop van het belastbaar tijdperk 2012 werd ontbonden wel degelijk nog worden vermeld op het aangifteformulier, het betreft dan immers een overeenkomst die 'tijdens het belastbaar tijdperk heeft bestaan. Bij overdracht van de levensverzekering dient de nieuwe verzekeringsnemer het contract te vermelden 35 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Wie bevestigend antwoordt op de in de aangifte gestelde vraag omtrent het bestaan van individuele levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een buitenlandse levensverzekeringsonderneming, moet 'per' overeenkomst twee bijkomende gegevens vermelden in de aangifte : (1) het land waar de overeenkomst werd afgesloten. Merk op: in 'tax-on-web' is het blijkbaar niet mogelijk 'België' aan te duiden, wat erop wijst dat de werkelijke bedoeling van de wetgever wel degelijk erin bestond het land te vermelden waar de verzekeringsonderneming 'gevestigd' is. (2) de naam en voornaam van de verzekeringnemer

19 Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringscontracten Gevolgen van een niet correcte aangifte (niet aangevinkt): NOG geen sancties in de wet opgenomen : onduidelijkheid - het betreft een onjuiste aangifte of onvolledige aangifte - mogelijks een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige - mogelijkheid tot een geldboete of belastingverhoging - uitbreiding van de termijn naar 7 jaar Niet aangeven van vakje op de aangifte: intentie tot fraude? opent - de 7-jarige onderzoekstermijn - een indiciaire afrekening naar de herkomst van het geld De rechtspraak is milder dan de wetgever quid essentiële vermelding? 37 Beperking cash geldverrichtingen Strenger verbod tot betaling in contanten (artikel 21 Wet 18/01/2010) Verkoop van onroerende goederen De prijs van de verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen voor een bedrag van euro of meer, mag niet in contanten worden vereffend, ongeacht of de verkoop plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Die nieuwe formulering van het verbod tot betaling in contanten vervat in artikel 21 probeert te voorkomen dat een handelaar de prijs voor de verkoop van verschillende goederen, die afzonderlijk een waarde hebben van minder dan euro, maar waarvan de totaalwaarde die drempel overschrijdt, die toch in contanten zou kunnen laten vereffenen

20 Beperking cash geldverrichtingen Verkoop van goederen door een handelaar en dienstprestaties De anti-witwaswetgeving wordt verder verruimd: - uitbreiding tot de dienstprestaties, - verdere verlaging van het maximumbedrag - kennisgeving van de niet-naleving van het verbod aan de CFI. (Cel voor Financiële informatieverwerking) Sinds 16 april 2012 mag de prijs van de verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen, evenals de prijs van één of meerdere dienstprestaties geleverd door een dienstverstrekker, voor een bedrag van euro of meer, niet in contanten worden vereffend. Vanaf 1 januari 2014 verdere verlaging tot euro 39 Beperking cash geldverrichtingen Verkoop van goederen door een handelaar en dienstprestaties Uitgezonderd: voor een bedrag dat 10% van de prijs van de verkoop of de dienstprestatie niet overstijgt, en voor zover dit bedrag niet hoger is dan euro, ongeacht of de verkoop of de dienstprestatie plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. De Ministerraad heeft op 7 februari 2013 een voorontwerp van wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding goedgekeurd. Daarin wordt de beperking van contante betalingen voor verkopen van goederen tot euro uitgebreid tot de verkopen van particulieren aan handelaren in edele metalen

21 Beperking cash geldverrichtingen Er zijn drie hypothesen mogelijk naargelang het bedrag van de verkoop of de dienstprestatie gebeurt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan : Totaal bedrag Betaalbaar in contanten Minder dan % Gelijk aan of meer dan 5 000, 10% van betaalbaar in maar minder dan , contanten = bv Meer dan , bv % van betaalbaar in contanten = De verplichting tot kennisgeving van de CFI is nog niet in werking getreden. De sectoren (handelaars en dienstverrichters) die verplicht zijn de CFI in kennis te stellen, moeten nog bij koninklijk besluit worden aangewezen. Die aanwijzing zal gebeuren op basis van een risicoanalyse in overleg met de betrokken sectoren en op advies van de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 41 Gegevensuitwisseling tussen FOD s - Uitwisseling van gegevens d.m.v. een gestructureerde samenwerking tussen de Cel voor financiële informatieverwerking en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Ambtenaren, curatoren, voorlopige bewindsvoerders die feiten vaststellen waarvan ze vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme moeten onmiddellijk de CIF informeren - e-pv elektronisch ondertekend d.m.v. de elektronische identiteitskaart 42 21

22 Betere elektronische informatie-uitwisseling tussen CFI en COIV betreffende de illegale arbeid en de sociale fraude - Organisatie van bepaalde aspecten van de elektronische informatieuitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, met name het e-pv, de databank e-pv en de Ginaa-databank. - Oprichting e-pv databank: verzamelen van info die nuttig is om de strijd tegen illegale arbeid en de sociale fraude op adequate wijze te bestrijden - Oprichting van een Ginaa-databank : databank met persoonsgegevens van daders en mededaders van inbreuken 43 Evolutie Belgische & Europese wetgeving Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen en verzekeringen - Europese spaarrichtlijn: uitwisseling rente inkomsten - Geen bankgeheim: bankinformatie i.g.v. fiscale controle / cash beperking Oprichting Centraal Aanspreekpunt: inventaris bankrekeningen Belgen Uitbreiding Europese spaarrichtlijn: levensverzekeringen tak , gestructureerde producten, fondsen zonder Europees paspoort Richtlijn administratieve samenwerking: mogelijks uitwisseling info uit arbeid, directiehonoraria, LV, pensioenen, inkomsten onroerende goederen & mogelijke uitbreiding met dividenden, meerwaarden, royalty s. 20?? -Europese FATCA-wetgeving? Automatische uitwisseling buitenlandse banktegoeden 44 22

23 Een centraal vermogenskadaster? - Kadaster van onroerende inkomsten - Kadaster van roerende inkomsten: (voorlopig?) niet doorgegaan - Afschaffing van het bankgeheim n.a.v. fiscale controle - Europese Spaarrichtlijn (bis) : uitwisseling informatie tussen lidstaten - Meer databanken bv. Sigedis databank: alle informatie betreffende de 2 de pensioenpijler voor zelfstandigen, ambtenaren en loontrekkenden van toepassing van 1/01/ Vernieuwing en betere beveiliging van chartaal geld bv biljet 5 EUR - Verhoging strijd tegen de fiscale en sociale fraude - Zwaardere bestraffing van bedrieglijk opzet fraude - Fiscale regularisatie tot 31/12/2013? Conclusie : een volledige transparantie van Europese inkomsten is enkel nog een kwestie van (weinig) tijd 45 Dank voor uw aandacht en wat nu regulariseren?! 46 23

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Uw buitenlands vermogen in het vizier!

Uw buitenlands vermogen in het vizier! Uw buitenlands vermogen in het vizier! Van gegevensuitwisseling tot de kaaimantaks en een mogelijkheid tot spontane rechtzetting DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS Advocaten te Brussel, Gent en Antwerpen www.dvp-law.com

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? V.: 20-01-2012 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget?

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Het begrotingsakkoord was een pijnpunt voor de nieuwe regering-di Rupo. In welke mate wordt het dat ook voor u? We zetten alles op een rijtje.

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Fiscaal veilig beleggen anno 2013

Fiscaal veilig beleggen anno 2013 Anton van Zantbeek Advocaat Rivus - Prof. HUB Ageas Club Event 28 juni 2013 1. Grote fiscale wijzigingen onder Di Rupo (belastingverhogingen) 2. Anonimiteit in binnen- en buitenland verdwijnt zienderogen

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u? De Europese Spaarfiscaliteit Wat verandert er voor u? INHOUD DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT 3 Wat 3 Wanneer in werking? 3 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT OP U VAN TOEPASSING? 4 Vier voorwaarden 4

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw Meld uw buitenlandse rekening aan het Centraal Aanspreekpunt Al jaren moet u in uw belastingaangifte kenbaar maken of u een buitenlandse rekening bezit. Dit jaar moet u ook extra informatie over die rekening

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland - 2017 - Inhoudstafel Moet u uw buitenlandse inkomsten, goederen en rekeningen aangeven? 3 1. In 2016 ontving ik loon van buitenlandse oorsprong 3 1.1.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim

Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim Fiscoloog 2011, afl. 1241, 3-6 9 maart 2011 Auteur: Filip Smet, advocaat Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim Vorige week werd in de Commissie Financiën een compromis bereikt tussen

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Het bankgeheim in het fiscaal recht

Het bankgeheim in het fiscaal recht Het bankgeheim in het fiscaal recht Johan Speecke Advocaat A. Algemeen niet strafrechtelijk, enkel discretieplicht specifiek fiscaal kader B. Successierechten artikel 96 ev W.S. (incl bankkluis) (art 97

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten?

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten? RICHTLIJN BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN MEI 2014 Het duurde ruim zes jaar voordat de verschillende lidstaten van de Europese Unie het eens raakten over de lastige kwestie rond

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Kan de fiscus uw privé rekening controleren?

Kan de fiscus uw privé rekening controleren? Kan de fiscus uw privé rekening controleren? Zuivere privé rekeningen... Wat is een private rekening... Geen bankdiscretie voor buitenlandse rekeningen... Aanwijzing van fraude of voornemen om indiciair

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet Roerende voorheffing Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet u door de bomen nog het bos? Fisca le actua I ite it nr. 2O13-34, pag. 7 -I2, 03.09.2013 Het belastingregime

Nadere informatie

Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België *

Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België * Fiscale kwalificatie Intellectual Property Cheques (IP cheques) in België * 1) Het contract: U bent eigenaar van een intellectuele eigendom, verder IP genoemd. U heeft deze intellectuele eigendom d.m.v.

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie