De vraag die CCV over Generatie Z stelt is: Hoe kan jij je als (r)etailervoorbereiden op de nieuwe consument? Als kennispartner wil CCV voorop lopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vraag die CCV over Generatie Z stelt is: Hoe kan jij je als (r)etailervoorbereiden op de nieuwe consument? Als kennispartner wil CCV voorop lopen"

Transcriptie

1 De vraag die CCV over Generatie Z stelt is: Hoe kan jij je als (r)etailervoorbereiden op de nieuwe consument? Als kennispartner wil CCV voorop lopen in de markt, en trends en ontwikkelingen delen met haar klanten en partners. Daarvoor is het van belang om te weten hoe deze generatie in 2020 denkt te gaan winkelen en betalen. Wat is voor hen straks de ultieme shop-experience? Zullen ze ooit nog in een paskamer staan, of kunnen we die anno 2020 ook opdoeken? En hoe rekenen ze het liefst af?

2 Deze presentatie gaat nader in op het onderzoek dat CCV en Innopay onlangs hebben laten verrichten naar deze jonge generatie en hun koop- en betaalgedrag in de toekomst, en de wijze waarop (r)etailers zich hierop kunnen voorbereiden. Maar eerst willen we weten wie Generatie Z is. Hoe wordt deze generatie gedefinieerd, en wat typeert hen? De customer journey beschrijft de fasen van het koopproces. De customer journey zal ook de leidraad van de presentatie zijn. We highlighten per fase de belangrijkste onderzoeksresultaten, en illustreren dit met quotes van Generatie Z en retailers. Uiteraard zullen we bij transactie langer stil staan, we zijn immers op het Online Betaal Congres. We hebben in het onderzoek heel bewustgekekennaaronline enoffline winkelen, vandaagzullenwe de online resultatenmeer highlighten. Tot slot zullen we de onderzoeksresultaten samenvatten in een aantal hoofdtrends, en deze doorvertalen naar aanbevelingen voor retailers.

3

4 Om de gebruikenen gewoontes van Generatie Z goed te kunnen interpreteren, moeten we eerst weten wie Generatie Z precies zijn. Dit zijn de facts& figures: - Generatie Z is geboren tussen 1995 en 2010 (alhoewel de definitiesvan startjaren variëren van ). - Deze digital natives zijn opgegroeid in een wereld waarin internet een vanzelfsprekendheid is engebruiken maar liefst vijf schermen per dag. - Deze generatie is 24/7 verbonden met hun vrienden, verspreid over de hele wereld. - Ze delen alles in de Cloud: games, muziek, films, boeken, maar vooral hun belevenissen. - Hun aandachtsboog is extreem kort: 10 seconden

5 Wie is Generatie Z? Filmpje: Are yougen Z? Ingekorte versie van https://www.youtube.com/watch?v=qypkjzuohbm

6 Generatie Z is gewendom altijdonline te zijn. Ze leven in een 24/7 infomatiemaatschappij. Hun aandachtsboog is kort, ze vervelen zich snelenze zappendoor het leven. Ookkunnenze razendsnel informatievindenenfilteren. Al betekentdatweldatinformatieoppervlakkingwordt verwerkt. OokgeneratieZ heeftalternatievenamen(denkaande babyboomers( ), de generatie na de babyboomers werd ook wel de verloren generatie generatie genoemd (Generatie X, ). Generatie Z wordt welde digitalenative genoemd. Marc Prensky(2001) komtde eer toe de bedenker te zijnvan deze naam. De generatieis opgegroeidin het digitaletijdperk, in tegenstellingtot alle voorgaandegeneratiesdie Prenskyookwel de digitaleimmigranten noemt. (Source: Ahlers & Boender, Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven)

7

8 Steekproefgrootte: In totaal hebben we 1199 respondenten,waarvan twee-derde deel tot Generatie Z behoort en één-derde uit retailers bestaat. Omdat we ook wilden weten hoe retailers aankijken tegen de verwachte trends en ontwikkelingen op het gebied van winkelen en betalen -en in hoeverre ze hier al mee bezig zijn - hebben we ook retailers mee genomen in dit onderzoek. Retailers: We vonden het interessant om te zien hoe retailers (klein en groot) zich voorbereiden op de toekomst; met name de retailers die een eigen winkel hebben. 30 procent van de ondervraagden heeft een fysieke winkel, 40 % zijn online pure players, 15 % heeft beide (en dat is niet zo veel! Aan het einde van de presentatie zult u hopelijk begrijpen waarom dit getal omhoog zou moeten). De overige 15 % is werkzaam in een winkel, maar geen eigenaar. Generatie Z: De respondenten van Generatie Z zijn tussen de 12 en 19 jaar oud. Er hebben meer meisjes meegedaan dan jongens, en dit is wellicht ook goed om in het achterhoofd te houden wanneer resultaten worden geïnterpreteerd. Type vragen: Een bijzondere techniek is storytelling. Retailers en Gen. Z ers werd bijvoorbeeld gevraagd hoe zij winkelen en betalen in 2020 voor zich zien. Een techniek die veel leuke en illustratieve quotesoplevert. Deze gebruiken we dan ook door de presentatie heen om resultaten te illustreren. Ander type vragen waren gericht op de drijfveren rondom winkelen en betalen (in vorm van stellingen, multiple choice en open vragen). Daarnaast vroegen we respondenten aan te geven wat voor associaties ze hadden bij de activiteiten en thema s. Zo werden er mindmaps gemaakt, gaven ze aan of ze de verhalen die ze vertelden positief vonden of niet, etc.) Door de combinatie van verschillende type onderzoeksvragen ontstond een compleet beeld van hoe Generatie Z en Retailers nu een prettige winkel- en betaalervaring zien.

9 De Shopping 2020 behaviour expertgroeponderscheidtvierverschillendetypenshoppers. Dezezijn geplaatstin eenmatrix van de mate van plezier ende mate van voorbereiding t.a.v. het shoppen: De passieve shopper: dit type ziet winkelen puur als noodzaak en doet dit meestal spontaan en ongepland. Een quote die dit illustreert is Winkelen zie ik meer als noodzakelijk kwaad. Dit type shopper is op zoek naar service en zekerheid. Gepassioneerde shopper: dit type vindt winkelen plezierig en doet dit vaak ongepland. Shoppen is vooral een sociale aangelegenheid. Weloverwogen shopper: dit type gaat goed voorbereid op weg en vindt winkelen plezierig. Kwaliteit en service is belangrijk. Calculerende shopper: winkelen wordt gezien als een noodzaak en wordt goed voorbereid. De prijs is leidend. Uit ons onderzoek blijkt dat de gepassioneerde shopper het meest voorkomt onder Generatie Z. De volgendeslide zalillustrerendatditvooralvoor de meisjes uitde onderzoekspopulatiebetreft.

10 Zoals wellichtteverwachtenvielzijnmeisjes met name gepassioneerdeshoppers. Quote: Ik vind winkelen leuk en plezierig. Winkelen is voor mij een sociale aangelegenheid. Ik winkel zowel offline als online.

11 Jongenszijn meer verdeeldover de verschillendetypenshopper.meestvoorkomendis de passieveshopper. Quote: Winkelenis voor mijvervelendennietgepland. Ik ben met name op zoek naar service en zekerheid. Online moet het overzichtelijk zijn

12

13 Alsleidraadvanons onderzoek hebbenwij de customer journey gebruikt. Ditmodel van Bonsing/Mann beschrijft de fasen van het koopproces: Oriëntatie: de kanalen die men gebruikt om zich te oriënteren op een aankoop. Dit kan online/offline en op verschillende devices zijn (mobiel, laptop, tablet etc). Selectie:watgeeftnu de doorslagom te kiezenvoor eenbepaaldproduct? Is ditprijs en kwaliteit, de vindbaarheidvan de retailer, service? Loyaliteit: hoe zorgje alsretailer datje de consumentaanje bindt? Maak je hierbijgebruik van loyaliteitsprogramma s? Denk aan de welbekende klantenkaart maar in de toekomst ook aan andere loyaliteitsprogramma s. Transactie: hoe doet de consument bij voorkeur de transactie? En wat vindt hij/zij hierbij belangrijk? Levering: welke eisen stelt de consument aan de levering van het product? Denk aan levertijd, ruilen en terugsturen. Decustomer journey zalook de leidraadvan de presentatiezijn. We highlightenper fasede belangrijksteonderzoeksresultaten, en illustrerenditmet quotes van Generatie Z en retailers.

14 Fase 1 van het proces: Hoe oriënteert generatie Z zich op een aankoop? 1) In lijn met naam van deze generatie, de digital natives, blijkt dat zij veel online zoeken voordat ze tot een aankoop overgaan. Maar liefst 70% van de bevraagden doet dit. 2) Familie, vrienden en bekenden zijn daarnaast een belangrijke bron van inspiratie en informatie: 61 procent geeft aan de mening van hun peers belangrijk te vinden. 3) Generatie Z oriënteertzichook graagin de winkelstraat. Ditis in lijnmet dathet merendeel een gepassioneerde shopper is en dit ook een sociale aangelegenheid vindt: samen gezellig een dagje winkelen! 4) Wat ons betreft verrassend: Generatie Z maakt ook gebruik van de toch wel ouderwetse folders, huis aan huis bladen en advertenties in de krant. Maar liefst 45% van de onderzoekspopulatie doet dit! 5) EndaarnaastzoektGeneratie Z ervaringenop die online wordengedeelddoor anderen op review sites zoals Kieskeurig. Dezetop 5 van oriëntatiemethodenlaateenduidelijke mix van online enoffline zien. Verder valt op dat social media (Facebook, Twitter, gaming, communities etc.) hier niet tussenstaan!! 29% van Generatie Z geeftaangeen gebruiktemakenvan social media in het oriëntatieproces. Wanneerze welgebruikmakenvan social media, is ditmet name Facebook.

15 Generatie Z ziet in de toekomst overigens ook andere manieren van oriënteren. Wanneer het mogelijkwordtom via je televisiedirect te bestellen, is het net zomakkelijkom ditte doenwanneer je door de reclamesheenzapt.

16 In het selectieproces ( Wat ga ik daadwerkelijk kopen?) is Generatie Z op zoek naar gemak. De quote op de vorige slide illustreerde dit al. De volgende quote ook: Een ideale situatie voor mij zou zijn als je vanuit huis digitaal kleding zou kunnen passen en iets op de proef kunt krijgen. Verder is het voor Generatie Z kenmerkenddatze vaakop zoek gaannaar de beste deals online, en nieterg loyaalzijn aanmerken. Als retailer zulje dus constant je best moeten doenomde aandachtvan deze generatiebijje te houden. Voor je het weet zijnze weer weg. Aanretailers hebben we gevraagdwatzijbelangrijk vindenin het selectieproces. Met name retailers in de offline context voelende hete ademvan alleonline pure players in de nek, en velenvan hen gevenaanzichte proberente onderscheidendoor het biedenvan een persoonlijke benadering. De toekomstvisie van een retailer op het selectieproces: Klanten komen op afspraak en ik laatze alles zienen beleven, geefsamples mee van productenwaar ze over twijfelenen test watgoedbij ze past. Daarnakunnenze gerichteenbestellingplaatsen. Klantvriendelijkheid, het biedenvan service en persoonlijk contact wordenveelgenoemdin de verhalenvan retailers. En ditis positief! Generatie Z is namelijk nietalleenop zoek naar eenaankoop, maar wilgraaggeïnspireerden geboeidworden. Je zietdaaromook steeds meer de combinatie datoffline de belevingwordtgegeven(flagship stores etc.) en online de aankoop wordt gedaan.

17 Loyaliteit: Het binden van je klant, door bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma s. Watwe zienis datgeneratie Z het helemaalnognietzobelangrijkvindompersoonlijk herkendte wordentijdens het winkelen. Sterkernog, ze zijnhier vrijterughoudendin. Zozienwe dat20 procentaangeeftdatze het nieterg vindenalsbedrijvenover hun persoonlijke data beschikken. Dit betekent dat maar liefst 80% dit wel erg vindt!

18 We zienhier danook eenzekere belangenstrijd.retailers hebben namelijk welinteressein deze informatie, zodat ze hun klant goed kunnen bieden en die persoonlijke aanpak kunnenwaarborgen. Zozienwe dat43 % aangeeftveelinteressete hebbenin de achtergrondgegevensvan consumenten en 53% geeft aan zijn/haar winkel hier ook op afgestemd te hebben.

19 De transactie: hoe wordt de aankoop bij voorkeur voldaan? We zien dat Generatie Z online bij voorkeur betaalt via idealen PayPal. Hierna volgt pin, waardebonnen en coupons, cash en creditcard. Uiteraard moeten we er wel rekening mee houden dat veel van de ondervraagde jongeren momenteel nog geen creditcard heeft. Dit kan in 2020 uiteraard anders zijn. Er is gevraagd hoe Generatie Z bij voorkeuronline de transactie voldoet.we zien dus dat Generatie Z het onderscheid tussen online en offline ook hier weinig maakt. Ze willen ook met cash en pin kunnen betalen. Wanneer we kijken naar technologieën die nu nog niet main-streamzijn, zien we dat Generatie Z daar wél al mee bezig is. Zo laten de toekomstverhalen zien dat ze graag met hun mobiele telefoon zouden betalen, en 24% spreekt al over virtuele munten.

20 Wanneer we kijken naar technologieën die nu nog niet main-streamzijn, zien we dat Generatie Z daar wél al mee bezig is. Zo laten de toekomstverhalen zien dat ze graag met hun mobiele telefoon zouden betalen, en 24% spreekt al over virtuele munten.

21 Generatie Z geeft aan erg tevreden te zijn met de huidige vormen van betalen. Wanneer we ze vroegen wat er moest veranderen was het antwoord zelfs vaak niks. Toch, wanneer je ze vraagt welke technologieën en mogelijkheden zij in de toekomst zien, zijn ze niet terughoudend. De volgende quotes illustreren dit. Bijvoorbeeld in de fysieke winkel: Je kunt zelf afrekenen. Op elk product zit een alarm, dat alleen ontgrendeld wordt als er is afgerekend.

22 Door het laten zien van je vinger op een vingerafdrukscanner ga je akkoord met het feit dat er een bepaald bedrag wordt afgeschreven. Ook werd vaak genoemd dat men verwacht dat cash gaat verdwijnen: In 2020 is er geen contant geld meer. Je betaalt alleen met een app. Het winkelen is veel cooler dan in Online shops zijn in 3D en je kunt met een avatar je eigen kleding passen.

23 Aan retailers hebben we gevraagd hoe zij bij voorkeur de transactie ontvingen. Dit ligt in lijn met wat generatie Z prettig vindt, ook hier staat idealbovenaan, gevolgd door Paypal. Retailersgeven daarnaast aan een variëteit aan betaalmethoden te bieden, afgestemd op de wensen van de klant.

24 Ook retailers zijn bezig met de toekomst, en verkennen welke nieuwe technologieën gemeengoedzullenworden. Hierbij is met name de verwachting dat mobiel betalen een steeds belangrijkere rol gaat spelen. In de nabije toekomst zal het betalen via de smartpjhone een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit betekent onder andere up to date blijven en opnieuw investeren. In de verhalenlezenwe terugdatretailers de ontwikkelingensnelvindengaan, en vaak de spreekwoordelijke katuitde boom kijken, voor ze gaaninvesteren. Ze willeneerstzienof zaken als NFC wel echt mainstream gaan worden. 38% van de retailers geeft overigens aan actiefbezig tezijn met het verkennenen zoekennaar nieuwe betaalmogelijkhedenvoor de klant. Ookqua Authorisatiemethodenworden nieuwe techniekenverwacht. Bijvoorbeeldhet gebruikmakenvan de irisscanof eenvingerafdrukomde betalingte accorderen.

25 DoordatGeneratie Z altijdonline is, en gewendis allesdaarte delenmet elkaar, hadden we nietverwachtdatdoor hen privacy heel belangrijkwerdgevonden. Echter, met betrekking tot de transactie geeft 54% aan dat deze anoniem zou moeten kunnen(quote 1). Daarnaastis het belangrijkdatde betalinggoedafgeschermdis (52%, quote 2). We hebben generatie Z de trade-off tussen veiligheid en gemak voorgelegd. Zij zien dit echter helemaalnietalseentrade-off. Zovindt51% datbetalingenmet ééndrukop de knopmoetenkunnen, en geeft40% aan dat de betalingen gemakkelijk moeten zijn, zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. Generatie Z verwachtdus ook dater technologieënop de marktzullenkomendie beide mogelijk maken.

26 Levering: Wat verwacht Generatie Z na de aankoop? Generatie Z leeftin de 24/7 maatschappij,en ditwerktook door naarde levering van producten en diensten. Het merendeel verwacht dat het ook in het weekend mogelijk moetzijnomte kunnenbestellenen leveren(quote 1). En dataankopenen producten binnen 24 uur of sneller geleverd worden(57%, quote 2).

27

28 Hoewel we hier alleende highlightsvan het onderzoek hebben toegelicht, kunnen we hopelijk al een aardig beeld schetsen van hoe Generatie Z kijkt naar winkelen en betalen. Zowel nu als in de nabije toekomst. Opvallend is hoe behoudend Generatie Z uiteindelijk toch blijkt te zijn als het gaat om winkel- en betaalgedrag. Ze zijn met name op zoek naar gemak én veiligheid. Wanneer je de verhalen van Generatie Z leest over de toekomst zien ze echter wel veel nieuwe technologieën en innovatieve scenario s. Zo werden robotten in de winkel meer dan eens genoemd. Tussen de regels door bespeuren we een achteloosheid, waaruit spreekt dat ze er niet van opkijken dat dit soort scenario s zich wellicht zullen voordoen. Die vanzelfsprekendheid zien we ook bij online winkelen en betalen. Ze kijken er niet echt van op, het moet er gewoon zijn! En dit gaat niet per se ten koste van klassieke middelen. Zowel offline als online is voor deze generatie erg belangrijk! Omni-channel dus: consumenten willen kopen wat, waar en wanneer ze maar willen!

29 De volgendequotes ondersteunendit. Maar liefst62 procentgeeftaaneenwinkelop verschillende manieren te kunnen benaderen. (quote 1) Uit verhalen blijkt ook dat ze moeiteloos switchen tussen verschillende devices. Retailers gevenook aandatde winkeleencombinatie zalzijn van clicks en bricks. In de fysiekewinkelzalfun vooropstaanen meer en meer eenshowroom functie krijgen.

30 De volgendequotes ondersteunendit. Maar liefst62 procentgeeftaaneenwinkelop verschillende manieren te kunnen benaderen. (quote 1) Uit verhalen blijkt ook dat ze moeiteloos switchen tussen verschillende devices. Retailers gevenook aandatde winkeleencombinatie zalzijn van clicks en bricks. In de fysiekewinkelzalfun vooropstaanen meer en meer eenshowroomfunctie krijgen.

31 DatGeneratie Z geenuitgesprokenvoorkeur heeftvoor of online of online winkelen, maar dit allebei doet, is ook te zien in de onderzoeksresultaten van een Amerikaanse studie naar Generatie Z van New Yorks reclamebureausparks & Honey. Dit onderzoek laat zien dat binnen allerlei verschillende productcategorieën het verschil tussenonline en offline nog nietzogrootis. Bijvrijwelelke productgroepgeeftgeneratie Z aanlieveronline te kopen, maar datverschilis minimaalen ligtdichttegenoffline aan.

32 Overall willenwe danook stellendatretailers zichkunnenonderscheidendoor het faciliteren van een seamless winkel- en betaalervaring: We hebben de customer journey, van oriëntatienaar levering. In al deze faseskande consumentandere behoeftenhebben op het gebiedvan kanalen(waar koopik iets) en devices (via welk apparaat koop ik iets?) Zokunnenconsumentenin de winkel, webshopof on the go eenproduct willen aanschaffen. On the go is onderweg, bijvoorbeeld even snel via de mobiele telefoon of tablet. Andere devices zijn de smart-tv, laptop of wearables zoals de google glass Consumentenwillennaadloos kunnenswitchentussendeze devices énde kanalen, afhankelijkvan waar ze in het koopproceszitten.

33

34 Retailers geven aan dat ze nog niet goed weten wat er precies leeft onder Generatie Z: wat zijn ergernissen van deze consumenten in de winkel?wat zijn trends en ontwikkelingen? Wat is nu echt belangrijk voor deze generatie, anders dan bij andere generaties? Retailers weten het niet. Dit is echter wel de generatie die straks de werk en winkelvloer betreedt. Het is dus belangrijk te weten wat er speelt en wat belangrijk is voor deze generatie. Zij zijn immers de consument van de toekomst. Aanbevelingen: Weet wat Generatie Z belangrijk vindt in de vrije tijd, maar ook tijdens het gehele winkelproces; Begrijp wat er speelt bij deze (potentiële) toekomstige klantengroep; Begrijp de omni-channelvisie van Generatie Z op winkelen. Met name dit laatste punt is fundamenteel anders dan hoe de huidige en voorgaande generatie hier tegenaan kijkt en mee omgaat. Zorg dat je als retailer aanwezig bent op verschillende kanalen en dat je de consument de mogelijkheid geeft om seamless van apparaat, locatie, online of offline te wisselen. Omni-channelis voor Generatie Z niet iets waar ze specifiek over nadenken, maar iets dat gewoon zo is.

35 Het idee dat Generatie Z zich bewust ergert aan de manier van betalen wordt hier ontkracht. Generatie Z is hier niet zo mee bezig en voelt betalen niet als een issue. Verder is het voor deze generatie van het allergrootste belang dat betalen anoniem en veilig is. Wel denkt een groot deel dat cash gaat verdwijnen, en dat mobiel betalen gemeengoed gaat worden. Ga als retailer mee met de tijd, en investeer in nieuwe technologieën. 45% van de retailers geeft aan te willen investeren in nieuwe technieken 20% zegt dit niet te willen doen Aanbevelingen: Ervaar wat nieuwe technologieën zoals NFC, QR, Bitcoins voor u als consument kunnen betekenen Ontdek welke nieuwe diensten op basis van nieuwe technologie mogelijk zijn, b.v. loyalty, mobiel betalen en hoe dit een verschil kan maken in uw eigen klantbeleving Gebruik uw eigen ervaringen en neem de tijd om te leren welke technologie echt waarde toevoegt voor u als retailer en voor uw klanten in uw eigen winkelomgeving

36 Vanuit Shopping2020 zijn er veel trends en ontwikkelingen geformuleerd op gebied van winkelen en betalen. Generatie Z lijkt nog wat behoudend te zijn: in hun wens om persoonlijk herkend te worden (versus de bescherming en privacy van hun data) ; over het betalen zonder pincode (daarbij denken ze met name van dat het onveilig is); en vertrouwt hun geld toe aan de banken of hun ouders. Partijen als Facebook worden nog nauwelijks genoemd. Google een enkele keer. Aanbevelingen: Experimenteer samen met deze generatie wat goed werkt en waar behoefte aan is: Betrek Generatie Z bij het aanpassen van uw gehele winkel- en betaalproces: wie weet beter dan Generatie Z zelf wat ze belangrijk vinden? Onderzoek wat de achterliggende redenen zijn voor eventuele behoudendheid en ontdek waar de balans ligt tussen gemak en bijvoorbeeld gepercipieerde (on)veiligheid.

37 En dan nog twee quotester afsluiting: De toekomst van de winkel ligt in mijn eigen handen, ik moet elk jaar met de mode meegaan en rekening houden met mijn consument. (retailer) Ik denk dat winkelen in de toekomst nog leuker wordt (generatie Z)

38

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming

Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming 2 Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN In opdracht van HU en Rabobank Utrecht, Oktober 2012 Het team David Hutten info@davidhutten.nl y INHOUDSOPGAVE 06 41 40 42 90 Debriefing Pag. 4 Vincent Wielders

Nadere informatie

9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet

9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet 9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet Exclusief voor tuincentra John Stanley en Edwin Meijer 9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet J. Stanley

Nadere informatie

cross channel retail update 2014

cross channel retail update 2014 cross channel retail update De invloed van online winkelen cross channel retail update Inleiding koopgedrag in kaart Motieven voor online en offline winkelen. Fysieke winkels maken inhaalslag. Een indruk

Nadere informatie

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts Jori van Keulen Mark Montvai Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Introductie... 5 Onderzoeksopzet... 6 Onderzoeksvragen... 6 Onderzoeksmethoden... 7 Desk

Nadere informatie

THE FUTURE OF TRAVEL

THE FUTURE OF TRAVEL presenteert THE FUTURE OF TRAVEL Rapportage van onderzoek onder stakeholders en reisconsumenten in Nederland Mei 2015 Copyright 2015 Blauw Research & Webloyalty Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer.

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer. De kracht van de ondernemer 2014 in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014 Thema: Perspectieven op de winkelvloer In opdracht van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen

Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen gebaseerd op The Global CX Wakeup Call: een onderzoeksrapport van SDL over de customer experience, waarin een beeld wordt

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Onderzoeks rapportage.

Onderzoeks rapportage. Onderzoeks rapportage. RICK VAN DER HEIDEN YOURI ROGGEVEEN NICK MATTHIJSSE WOUTER VAN DER KAMP CONCEPT & STRATEGIE PROTOTYPING INTERACTION DESIGN VISUAL DESIGN Inleiding. Het specialisme van Coolblue komt

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72-74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag T 070 338 56 00 F 070 338 57 11 E info@hbd.nl I www.hbd.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72-74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag T 070 338 56 00 F 070 338 57 11 E info@hbd.nl I www.hbd. COLOFON Het rapport Nieuwe is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is verricht door Q&A Research & Consultancy. Voor vragen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers?

Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? Wat verwachten boeren van hun leveranciers? Bedrijven die hun doelgroep begrijpen hebben een duidelijke voorsprong op hun concurrentie. Toch

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie De 7 bouwstenen van een Retail Strategie Inhoudsopgave 3 4 10 15 16 Inleiding De 5 fases binnen omnichannel retail De 7 bouwstenen van een omnichannel strategie Tot slot Contactgegevens Inleiding Retailing

Nadere informatie

Hoe verleid je de veranderde consument?

Hoe verleid je de veranderde consument? OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag

Nadere informatie