De vraag die CCV over Generatie Z stelt is: Hoe kan jij je als (r)etailervoorbereiden op de nieuwe consument? Als kennispartner wil CCV voorop lopen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vraag die CCV over Generatie Z stelt is: Hoe kan jij je als (r)etailervoorbereiden op de nieuwe consument? Als kennispartner wil CCV voorop lopen"

Transcriptie

1 De vraag die CCV over Generatie Z stelt is: Hoe kan jij je als (r)etailervoorbereiden op de nieuwe consument? Als kennispartner wil CCV voorop lopen in de markt, en trends en ontwikkelingen delen met haar klanten en partners. Daarvoor is het van belang om te weten hoe deze generatie in 2020 denkt te gaan winkelen en betalen. Wat is voor hen straks de ultieme shop-experience? Zullen ze ooit nog in een paskamer staan, of kunnen we die anno 2020 ook opdoeken? En hoe rekenen ze het liefst af?

2 Deze presentatie gaat nader in op het onderzoek dat CCV en Innopay onlangs hebben laten verrichten naar deze jonge generatie en hun koop- en betaalgedrag in de toekomst, en de wijze waarop (r)etailers zich hierop kunnen voorbereiden. Maar eerst willen we weten wie Generatie Z is. Hoe wordt deze generatie gedefinieerd, en wat typeert hen? De customer journey beschrijft de fasen van het koopproces. De customer journey zal ook de leidraad van de presentatie zijn. We highlighten per fase de belangrijkste onderzoeksresultaten, en illustreren dit met quotes van Generatie Z en retailers. Uiteraard zullen we bij transactie langer stil staan, we zijn immers op het Online Betaal Congres. We hebben in het onderzoek heel bewustgekekennaaronline enoffline winkelen, vandaagzullenwe de online resultatenmeer highlighten. Tot slot zullen we de onderzoeksresultaten samenvatten in een aantal hoofdtrends, en deze doorvertalen naar aanbevelingen voor retailers.

3

4 Om de gebruikenen gewoontes van Generatie Z goed te kunnen interpreteren, moeten we eerst weten wie Generatie Z precies zijn. Dit zijn de facts& figures: - Generatie Z is geboren tussen 1995 en 2010 (alhoewel de definitiesvan startjaren variëren van ). - Deze digital natives zijn opgegroeid in een wereld waarin internet een vanzelfsprekendheid is engebruiken maar liefst vijf schermen per dag. - Deze generatie is 24/7 verbonden met hun vrienden, verspreid over de hele wereld. - Ze delen alles in de Cloud: games, muziek, films, boeken, maar vooral hun belevenissen. - Hun aandachtsboog is extreem kort: 10 seconden

5 Wie is Generatie Z? Filmpje: Are yougen Z? Ingekorte versie van https://www.youtube.com/watch?v=qypkjzuohbm

6 Generatie Z is gewendom altijdonline te zijn. Ze leven in een 24/7 infomatiemaatschappij. Hun aandachtsboog is kort, ze vervelen zich snelenze zappendoor het leven. Ookkunnenze razendsnel informatievindenenfilteren. Al betekentdatweldatinformatieoppervlakkingwordt verwerkt. OokgeneratieZ heeftalternatievenamen(denkaande babyboomers( ), de generatie na de babyboomers werd ook wel de verloren generatie generatie genoemd (Generatie X, ). Generatie Z wordt welde digitalenative genoemd. Marc Prensky(2001) komtde eer toe de bedenker te zijnvan deze naam. De generatieis opgegroeidin het digitaletijdperk, in tegenstellingtot alle voorgaandegeneratiesdie Prenskyookwel de digitaleimmigranten noemt. (Source: Ahlers & Boender, Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven)

7

8 Steekproefgrootte: In totaal hebben we 1199 respondenten,waarvan twee-derde deel tot Generatie Z behoort en één-derde uit retailers bestaat. Omdat we ook wilden weten hoe retailers aankijken tegen de verwachte trends en ontwikkelingen op het gebied van winkelen en betalen -en in hoeverre ze hier al mee bezig zijn - hebben we ook retailers mee genomen in dit onderzoek. Retailers: We vonden het interessant om te zien hoe retailers (klein en groot) zich voorbereiden op de toekomst; met name de retailers die een eigen winkel hebben. 30 procent van de ondervraagden heeft een fysieke winkel, 40 % zijn online pure players, 15 % heeft beide (en dat is niet zo veel! Aan het einde van de presentatie zult u hopelijk begrijpen waarom dit getal omhoog zou moeten). De overige 15 % is werkzaam in een winkel, maar geen eigenaar. Generatie Z: De respondenten van Generatie Z zijn tussen de 12 en 19 jaar oud. Er hebben meer meisjes meegedaan dan jongens, en dit is wellicht ook goed om in het achterhoofd te houden wanneer resultaten worden geïnterpreteerd. Type vragen: Een bijzondere techniek is storytelling. Retailers en Gen. Z ers werd bijvoorbeeld gevraagd hoe zij winkelen en betalen in 2020 voor zich zien. Een techniek die veel leuke en illustratieve quotesoplevert. Deze gebruiken we dan ook door de presentatie heen om resultaten te illustreren. Ander type vragen waren gericht op de drijfveren rondom winkelen en betalen (in vorm van stellingen, multiple choice en open vragen). Daarnaast vroegen we respondenten aan te geven wat voor associaties ze hadden bij de activiteiten en thema s. Zo werden er mindmaps gemaakt, gaven ze aan of ze de verhalen die ze vertelden positief vonden of niet, etc.) Door de combinatie van verschillende type onderzoeksvragen ontstond een compleet beeld van hoe Generatie Z en Retailers nu een prettige winkel- en betaalervaring zien.

9 De Shopping 2020 behaviour expertgroeponderscheidtvierverschillendetypenshoppers. Dezezijn geplaatstin eenmatrix van de mate van plezier ende mate van voorbereiding t.a.v. het shoppen: De passieve shopper: dit type ziet winkelen puur als noodzaak en doet dit meestal spontaan en ongepland. Een quote die dit illustreert is Winkelen zie ik meer als noodzakelijk kwaad. Dit type shopper is op zoek naar service en zekerheid. Gepassioneerde shopper: dit type vindt winkelen plezierig en doet dit vaak ongepland. Shoppen is vooral een sociale aangelegenheid. Weloverwogen shopper: dit type gaat goed voorbereid op weg en vindt winkelen plezierig. Kwaliteit en service is belangrijk. Calculerende shopper: winkelen wordt gezien als een noodzaak en wordt goed voorbereid. De prijs is leidend. Uit ons onderzoek blijkt dat de gepassioneerde shopper het meest voorkomt onder Generatie Z. De volgendeslide zalillustrerendatditvooralvoor de meisjes uitde onderzoekspopulatiebetreft.

10 Zoals wellichtteverwachtenvielzijnmeisjes met name gepassioneerdeshoppers. Quote: Ik vind winkelen leuk en plezierig. Winkelen is voor mij een sociale aangelegenheid. Ik winkel zowel offline als online.

11 Jongenszijn meer verdeeldover de verschillendetypenshopper.meestvoorkomendis de passieveshopper. Quote: Winkelenis voor mijvervelendennietgepland. Ik ben met name op zoek naar service en zekerheid. Online moet het overzichtelijk zijn

12

13 Alsleidraadvanons onderzoek hebbenwij de customer journey gebruikt. Ditmodel van Bonsing/Mann beschrijft de fasen van het koopproces: Oriëntatie: de kanalen die men gebruikt om zich te oriënteren op een aankoop. Dit kan online/offline en op verschillende devices zijn (mobiel, laptop, tablet etc). Selectie:watgeeftnu de doorslagom te kiezenvoor eenbepaaldproduct? Is ditprijs en kwaliteit, de vindbaarheidvan de retailer, service? Loyaliteit: hoe zorgje alsretailer datje de consumentaanje bindt? Maak je hierbijgebruik van loyaliteitsprogramma s? Denk aan de welbekende klantenkaart maar in de toekomst ook aan andere loyaliteitsprogramma s. Transactie: hoe doet de consument bij voorkeur de transactie? En wat vindt hij/zij hierbij belangrijk? Levering: welke eisen stelt de consument aan de levering van het product? Denk aan levertijd, ruilen en terugsturen. Decustomer journey zalook de leidraadvan de presentatiezijn. We highlightenper fasede belangrijksteonderzoeksresultaten, en illustrerenditmet quotes van Generatie Z en retailers.

14 Fase 1 van het proces: Hoe oriënteert generatie Z zich op een aankoop? 1) In lijn met naam van deze generatie, de digital natives, blijkt dat zij veel online zoeken voordat ze tot een aankoop overgaan. Maar liefst 70% van de bevraagden doet dit. 2) Familie, vrienden en bekenden zijn daarnaast een belangrijke bron van inspiratie en informatie: 61 procent geeft aan de mening van hun peers belangrijk te vinden. 3) Generatie Z oriënteertzichook graagin de winkelstraat. Ditis in lijnmet dathet merendeel een gepassioneerde shopper is en dit ook een sociale aangelegenheid vindt: samen gezellig een dagje winkelen! 4) Wat ons betreft verrassend: Generatie Z maakt ook gebruik van de toch wel ouderwetse folders, huis aan huis bladen en advertenties in de krant. Maar liefst 45% van de onderzoekspopulatie doet dit! 5) EndaarnaastzoektGeneratie Z ervaringenop die online wordengedeelddoor anderen op review sites zoals Kieskeurig. Dezetop 5 van oriëntatiemethodenlaateenduidelijke mix van online enoffline zien. Verder valt op dat social media (Facebook, Twitter, gaming, communities etc.) hier niet tussenstaan!! 29% van Generatie Z geeftaangeen gebruiktemakenvan social media in het oriëntatieproces. Wanneerze welgebruikmakenvan social media, is ditmet name Facebook.

15 Generatie Z ziet in de toekomst overigens ook andere manieren van oriënteren. Wanneer het mogelijkwordtom via je televisiedirect te bestellen, is het net zomakkelijkom ditte doenwanneer je door de reclamesheenzapt.

16 In het selectieproces ( Wat ga ik daadwerkelijk kopen?) is Generatie Z op zoek naar gemak. De quote op de vorige slide illustreerde dit al. De volgende quote ook: Een ideale situatie voor mij zou zijn als je vanuit huis digitaal kleding zou kunnen passen en iets op de proef kunt krijgen. Verder is het voor Generatie Z kenmerkenddatze vaakop zoek gaannaar de beste deals online, en nieterg loyaalzijn aanmerken. Als retailer zulje dus constant je best moeten doenomde aandachtvan deze generatiebijje te houden. Voor je het weet zijnze weer weg. Aanretailers hebben we gevraagdwatzijbelangrijk vindenin het selectieproces. Met name retailers in de offline context voelende hete ademvan alleonline pure players in de nek, en velenvan hen gevenaanzichte proberente onderscheidendoor het biedenvan een persoonlijke benadering. De toekomstvisie van een retailer op het selectieproces: Klanten komen op afspraak en ik laatze alles zienen beleven, geefsamples mee van productenwaar ze over twijfelenen test watgoedbij ze past. Daarnakunnenze gerichteenbestellingplaatsen. Klantvriendelijkheid, het biedenvan service en persoonlijk contact wordenveelgenoemdin de verhalenvan retailers. En ditis positief! Generatie Z is namelijk nietalleenop zoek naar eenaankoop, maar wilgraaggeïnspireerden geboeidworden. Je zietdaaromook steeds meer de combinatie datoffline de belevingwordtgegeven(flagship stores etc.) en online de aankoop wordt gedaan.

17 Loyaliteit: Het binden van je klant, door bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma s. Watwe zienis datgeneratie Z het helemaalnognietzobelangrijkvindompersoonlijk herkendte wordentijdens het winkelen. Sterkernog, ze zijnhier vrijterughoudendin. Zozienwe dat20 procentaangeeftdatze het nieterg vindenalsbedrijvenover hun persoonlijke data beschikken. Dit betekent dat maar liefst 80% dit wel erg vindt!

18 We zienhier danook eenzekere belangenstrijd.retailers hebben namelijk welinteressein deze informatie, zodat ze hun klant goed kunnen bieden en die persoonlijke aanpak kunnenwaarborgen. Zozienwe dat43 % aangeeftveelinteressete hebbenin de achtergrondgegevensvan consumenten en 53% geeft aan zijn/haar winkel hier ook op afgestemd te hebben.

19 De transactie: hoe wordt de aankoop bij voorkeur voldaan? We zien dat Generatie Z online bij voorkeur betaalt via idealen PayPal. Hierna volgt pin, waardebonnen en coupons, cash en creditcard. Uiteraard moeten we er wel rekening mee houden dat veel van de ondervraagde jongeren momenteel nog geen creditcard heeft. Dit kan in 2020 uiteraard anders zijn. Er is gevraagd hoe Generatie Z bij voorkeuronline de transactie voldoet.we zien dus dat Generatie Z het onderscheid tussen online en offline ook hier weinig maakt. Ze willen ook met cash en pin kunnen betalen. Wanneer we kijken naar technologieën die nu nog niet main-streamzijn, zien we dat Generatie Z daar wél al mee bezig is. Zo laten de toekomstverhalen zien dat ze graag met hun mobiele telefoon zouden betalen, en 24% spreekt al over virtuele munten.

20 Wanneer we kijken naar technologieën die nu nog niet main-streamzijn, zien we dat Generatie Z daar wél al mee bezig is. Zo laten de toekomstverhalen zien dat ze graag met hun mobiele telefoon zouden betalen, en 24% spreekt al over virtuele munten.

21 Generatie Z geeft aan erg tevreden te zijn met de huidige vormen van betalen. Wanneer we ze vroegen wat er moest veranderen was het antwoord zelfs vaak niks. Toch, wanneer je ze vraagt welke technologieën en mogelijkheden zij in de toekomst zien, zijn ze niet terughoudend. De volgende quotes illustreren dit. Bijvoorbeeld in de fysieke winkel: Je kunt zelf afrekenen. Op elk product zit een alarm, dat alleen ontgrendeld wordt als er is afgerekend.

22 Door het laten zien van je vinger op een vingerafdrukscanner ga je akkoord met het feit dat er een bepaald bedrag wordt afgeschreven. Ook werd vaak genoemd dat men verwacht dat cash gaat verdwijnen: In 2020 is er geen contant geld meer. Je betaalt alleen met een app. Het winkelen is veel cooler dan in Online shops zijn in 3D en je kunt met een avatar je eigen kleding passen.

23 Aan retailers hebben we gevraagd hoe zij bij voorkeur de transactie ontvingen. Dit ligt in lijn met wat generatie Z prettig vindt, ook hier staat idealbovenaan, gevolgd door Paypal. Retailersgeven daarnaast aan een variëteit aan betaalmethoden te bieden, afgestemd op de wensen van de klant.

24 Ook retailers zijn bezig met de toekomst, en verkennen welke nieuwe technologieën gemeengoedzullenworden. Hierbij is met name de verwachting dat mobiel betalen een steeds belangrijkere rol gaat spelen. In de nabije toekomst zal het betalen via de smartpjhone een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit betekent onder andere up to date blijven en opnieuw investeren. In de verhalenlezenwe terugdatretailers de ontwikkelingensnelvindengaan, en vaak de spreekwoordelijke katuitde boom kijken, voor ze gaaninvesteren. Ze willeneerstzienof zaken als NFC wel echt mainstream gaan worden. 38% van de retailers geeft overigens aan actiefbezig tezijn met het verkennenen zoekennaar nieuwe betaalmogelijkhedenvoor de klant. Ookqua Authorisatiemethodenworden nieuwe techniekenverwacht. Bijvoorbeeldhet gebruikmakenvan de irisscanof eenvingerafdrukomde betalingte accorderen.

25 DoordatGeneratie Z altijdonline is, en gewendis allesdaarte delenmet elkaar, hadden we nietverwachtdatdoor hen privacy heel belangrijkwerdgevonden. Echter, met betrekking tot de transactie geeft 54% aan dat deze anoniem zou moeten kunnen(quote 1). Daarnaastis het belangrijkdatde betalinggoedafgeschermdis (52%, quote 2). We hebben generatie Z de trade-off tussen veiligheid en gemak voorgelegd. Zij zien dit echter helemaalnietalseentrade-off. Zovindt51% datbetalingenmet ééndrukop de knopmoetenkunnen, en geeft40% aan dat de betalingen gemakkelijk moeten zijn, zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. Generatie Z verwachtdus ook dater technologieënop de marktzullenkomendie beide mogelijk maken.

26 Levering: Wat verwacht Generatie Z na de aankoop? Generatie Z leeftin de 24/7 maatschappij,en ditwerktook door naarde levering van producten en diensten. Het merendeel verwacht dat het ook in het weekend mogelijk moetzijnomte kunnenbestellenen leveren(quote 1). En dataankopenen producten binnen 24 uur of sneller geleverd worden(57%, quote 2).

27

28 Hoewel we hier alleende highlightsvan het onderzoek hebben toegelicht, kunnen we hopelijk al een aardig beeld schetsen van hoe Generatie Z kijkt naar winkelen en betalen. Zowel nu als in de nabije toekomst. Opvallend is hoe behoudend Generatie Z uiteindelijk toch blijkt te zijn als het gaat om winkel- en betaalgedrag. Ze zijn met name op zoek naar gemak én veiligheid. Wanneer je de verhalen van Generatie Z leest over de toekomst zien ze echter wel veel nieuwe technologieën en innovatieve scenario s. Zo werden robotten in de winkel meer dan eens genoemd. Tussen de regels door bespeuren we een achteloosheid, waaruit spreekt dat ze er niet van opkijken dat dit soort scenario s zich wellicht zullen voordoen. Die vanzelfsprekendheid zien we ook bij online winkelen en betalen. Ze kijken er niet echt van op, het moet er gewoon zijn! En dit gaat niet per se ten koste van klassieke middelen. Zowel offline als online is voor deze generatie erg belangrijk! Omni-channel dus: consumenten willen kopen wat, waar en wanneer ze maar willen!

29 De volgendequotes ondersteunendit. Maar liefst62 procentgeeftaaneenwinkelop verschillende manieren te kunnen benaderen. (quote 1) Uit verhalen blijkt ook dat ze moeiteloos switchen tussen verschillende devices. Retailers gevenook aandatde winkeleencombinatie zalzijn van clicks en bricks. In de fysiekewinkelzalfun vooropstaanen meer en meer eenshowroom functie krijgen.

30 De volgendequotes ondersteunendit. Maar liefst62 procentgeeftaaneenwinkelop verschillende manieren te kunnen benaderen. (quote 1) Uit verhalen blijkt ook dat ze moeiteloos switchen tussen verschillende devices. Retailers gevenook aandatde winkeleencombinatie zalzijn van clicks en bricks. In de fysiekewinkelzalfun vooropstaanen meer en meer eenshowroomfunctie krijgen.

31 DatGeneratie Z geenuitgesprokenvoorkeur heeftvoor of online of online winkelen, maar dit allebei doet, is ook te zien in de onderzoeksresultaten van een Amerikaanse studie naar Generatie Z van New Yorks reclamebureausparks & Honey. Dit onderzoek laat zien dat binnen allerlei verschillende productcategorieën het verschil tussenonline en offline nog nietzogrootis. Bijvrijwelelke productgroepgeeftgeneratie Z aanlieveronline te kopen, maar datverschilis minimaalen ligtdichttegenoffline aan.

32 Overall willenwe danook stellendatretailers zichkunnenonderscheidendoor het faciliteren van een seamless winkel- en betaalervaring: We hebben de customer journey, van oriëntatienaar levering. In al deze faseskande consumentandere behoeftenhebben op het gebiedvan kanalen(waar koopik iets) en devices (via welk apparaat koop ik iets?) Zokunnenconsumentenin de winkel, webshopof on the go eenproduct willen aanschaffen. On the go is onderweg, bijvoorbeeld even snel via de mobiele telefoon of tablet. Andere devices zijn de smart-tv, laptop of wearables zoals de google glass Consumentenwillennaadloos kunnenswitchentussendeze devices énde kanalen, afhankelijkvan waar ze in het koopproceszitten.

33

34 Retailers geven aan dat ze nog niet goed weten wat er precies leeft onder Generatie Z: wat zijn ergernissen van deze consumenten in de winkel?wat zijn trends en ontwikkelingen? Wat is nu echt belangrijk voor deze generatie, anders dan bij andere generaties? Retailers weten het niet. Dit is echter wel de generatie die straks de werk en winkelvloer betreedt. Het is dus belangrijk te weten wat er speelt en wat belangrijk is voor deze generatie. Zij zijn immers de consument van de toekomst. Aanbevelingen: Weet wat Generatie Z belangrijk vindt in de vrije tijd, maar ook tijdens het gehele winkelproces; Begrijp wat er speelt bij deze (potentiële) toekomstige klantengroep; Begrijp de omni-channelvisie van Generatie Z op winkelen. Met name dit laatste punt is fundamenteel anders dan hoe de huidige en voorgaande generatie hier tegenaan kijkt en mee omgaat. Zorg dat je als retailer aanwezig bent op verschillende kanalen en dat je de consument de mogelijkheid geeft om seamless van apparaat, locatie, online of offline te wisselen. Omni-channelis voor Generatie Z niet iets waar ze specifiek over nadenken, maar iets dat gewoon zo is.

35 Het idee dat Generatie Z zich bewust ergert aan de manier van betalen wordt hier ontkracht. Generatie Z is hier niet zo mee bezig en voelt betalen niet als een issue. Verder is het voor deze generatie van het allergrootste belang dat betalen anoniem en veilig is. Wel denkt een groot deel dat cash gaat verdwijnen, en dat mobiel betalen gemeengoed gaat worden. Ga als retailer mee met de tijd, en investeer in nieuwe technologieën. 45% van de retailers geeft aan te willen investeren in nieuwe technieken 20% zegt dit niet te willen doen Aanbevelingen: Ervaar wat nieuwe technologieën zoals NFC, QR, Bitcoins voor u als consument kunnen betekenen Ontdek welke nieuwe diensten op basis van nieuwe technologie mogelijk zijn, b.v. loyalty, mobiel betalen en hoe dit een verschil kan maken in uw eigen klantbeleving Gebruik uw eigen ervaringen en neem de tijd om te leren welke technologie echt waarde toevoegt voor u als retailer en voor uw klanten in uw eigen winkelomgeving

36 Vanuit Shopping2020 zijn er veel trends en ontwikkelingen geformuleerd op gebied van winkelen en betalen. Generatie Z lijkt nog wat behoudend te zijn: in hun wens om persoonlijk herkend te worden (versus de bescherming en privacy van hun data) ; over het betalen zonder pincode (daarbij denken ze met name van dat het onveilig is); en vertrouwt hun geld toe aan de banken of hun ouders. Partijen als Facebook worden nog nauwelijks genoemd. Google een enkele keer. Aanbevelingen: Experimenteer samen met deze generatie wat goed werkt en waar behoefte aan is: Betrek Generatie Z bij het aanpassen van uw gehele winkel- en betaalproces: wie weet beter dan Generatie Z zelf wat ze belangrijk vinden? Onderzoek wat de achterliggende redenen zijn voor eventuele behoudendheid en ontdek waar de balans ligt tussen gemak en bijvoorbeeld gepercipieerde (on)veiligheid.

37 En dan nog twee quotester afsluiting: De toekomst van de winkel ligt in mijn eigen handen, ik moet elk jaar met de mode meegaan en rekening houden met mijn consument. (retailer) Ik denk dat winkelen in de toekomst nog leuker wordt (generatie Z)

38

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Klantbeleving en veerdiensten

Klantbeleving en veerdiensten Klantbeleving en veerdiensten Jos van der Sterren NHTV Breda Academie Toerisme Inhoud De klant van vandaag.. Consumer Decision Journey Travel Tomorrow.. Dé klant van dé veerdienst? Uitdagingen Een consument

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan De Retail Evolutie 2015-2020 Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan Alexander Nijeboer, retailstrateeg Li Moon alexander@limoon.nl Li Moon, een toonaangevend retailreclamebureau Wij

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat.

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Wat vandaag succesvol is, kan morgen minder effectief zijn. In de schuldenproblematiek is het belangrijk

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol?

Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol? Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol? 30 mei 2012 Ghislaine van der Klugt Fashion & Management student op het Amsterdam Fashion Institute. Het onderzoek naar de succesfactor

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

Online Retail: een introductie

Online Retail: een introductie Online Retail: een introductie Projectbureau A7/Westergo 14 november 2011 Programma vanavond Introductie online retail - Trends; - Marktomvang en marktontwikkeling; - Kansen en bedreigingen - Nabije toekomst

Nadere informatie

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Deze feestdagen zal 85% van de consumenten hun aankopen deels online doen. We kiezen massaal voor online shoppen vanwege de grote verscheidenheid aan producten

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting rapport expertgroep Future Touchpoints Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de dominante touchpoints voor shopping in 2020 en aan welke eisen moeten (online) retailers voldoen om hierop succesvol

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING

DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING Peter De Ranter - Prosteps OMNICHANNEL? Omnichannel is a approach to sales that seeks to provide the customer with a seamless shopping experience whether

Nadere informatie

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Sector Advisory Retail 30 mei 2011 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Photo: wugly.nl, 2011 Cross Channel is King Kanaal conflict is passé Cross Channel

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 SHOPPEN IN 2020 Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 Is e-commerce een geschenk van God? 26/11/2014 3 Uitgevers zijn retailers geworden 26/11/2014 4 en retailers

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK Bekendheid en ervaringen van Nederlandse consumenten met online handelsplatformen

CONSUMENTENONDERZOEK Bekendheid en ervaringen van Nederlandse consumenten met online handelsplatformen CONSUMENTENONDERZOEK Bekendheid en ervaringen van Nederlandse consumenten met online handelsplatformen Magnus Red Marktplaats zakelijk Juli 2015 CONSUMENTENONDERZOEK Consumentenonderzoek: Bekendheid en

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU 60% VAN DE MOEDERS DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU JONGE MOEDERS: EEN UNIEKE DOELGROEP Welke invloed hebben media en reclame op de kennis en het gedrag van jonge moeders? En wat beïnvloedt

Nadere informatie

SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1 Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant

Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant Titia van der Veen Inleiding. Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw zijn stadscentra in Nederland steeds levendiger geworden.

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt.

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Zelf had ik mij al een voorstelling gemaakt van een SmartTV. Dat

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst. Maak het verschil! Maart 2016

Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst. Maak het verschil! Maart 2016 Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst Maak het verschil! Maart 2016 Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst De resultaten van een consumentenonderzoek (2016) Door: Quotus Research Onderzoeksopzet Hoofdvraag:

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER GROTE WOONONDERZOEK Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? 01 WHKMP S GROTE WOONONDERZOEK van inspiratie tot aankoop DirectResearch heeft meer dan 750 respondenten ondervraagd in opdracht van wehkamp Toen

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com Mode en trends in online winkelen Een nieuwe catwalk voor modemerken tradedoubler.com Consumenten zijn de manier waarop zij mode ervaren en kopen opnieuw aan het uitvinden; merken die weigeren om zich

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN...

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... WHITEPAPER TRAVEL MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... Vakantie en reizen staan hoog op de lijst van dingen waar Nederlanders gelukkig van worden: op nummer 4 (voorafgegaan door

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

Store of the Future. Are you prepared for the future?

Store of the Future. Are you prepared for the future? Store of the Future Are you prepared for the future? Inleiding Store of the Future Q&A Research & Consultancy voert op dit moment een groot onderzoeksproject uit naar de fysieke winkelomgeving van de toekomst.

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA

DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA januari 2013 ONDERZOEKSOPZET Begin 2012 hebben Sanoma Media en Metrixlab een onderzoek afgerond met de volgende onderzoeksvraag: Wanneer

Nadere informatie

The Smart Store of the Future

The Smart Store of the Future Masterclass Smart Shopping ICT Café Den Haag 17 april 2014 The Smart Store of the Future Combines the best of both worlds John Terra SMART wat is dat? SMART = slim? SMART = een auto? SMART = technologie?

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

9 mei 2015. Onderzoek: Economie en retail

9 mei 2015. Onderzoek: Economie en retail 9 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Resultaten Winkelonderzoek

Resultaten Winkelonderzoek Resultaten Winkelonderzoek Koopt u wel eens producten of diensten online? 1 Ja 93.4% 2 Nee 6.6% Online shoppen Wat zijn de belangrijkste redenen om online te kopen? (meerdere antwoorden mogelijk) Betere

Nadere informatie

Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Improving performance, managing risk.

Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Improving performance, managing risk. Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Cryptocurrency survey In het kader van de week van het geld van 27 maart tot en met 31 maart, heeft AXVECO onderzoek gedaan

Nadere informatie

De digitale customer journey

De digitale customer journey De digitale customer journey 1 Inhoudsopgave Search Informatie zoeken voor aankoop p.3 Belangrijkste informatiebron p.4 Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces p.5 Shop Voorkeur voor manier van aankoop

Nadere informatie

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen Online winkelen Geen last van opdringerige verkopers Terwijl de kopers wegblijven uit de winkelstraten, wordt er online elk jaar meer gekocht. Ook steeds meer SeniorWeb-leden durven het aan. Waarom vinden

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

E-commercetrends in. België

E-commercetrends in. België E-commercetrends in België We kunnen er niet meer omheen, e-commerce is overal aanwezig. Steeds meer winkels openen een onlineshop. Steeds meer mensen kopen online, over alle leeftijdscategorieën heen.

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Inspireer. Dus: Blog!

Inspireer. Dus: Blog! Het internet. Ook uw zaak. hetinternetookuwzaak.be CIS SCHERPEREEL www.cis- commerce.be - cis.scherpereel@gmail.com - 0498 862 869 Inspireer. Dus: Blog! Blog! CUSTOMER JOURNEY ADVERTENTIE ARTIKEL (LATENTE)

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

Country factsheet - Oktober De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober De Verenigde Staten Country factsheet - Oktober 2015 De Verenigde Staten Inhoud Inleiding 3 Wat kopen Amerikaanse e-shoppers? 4 Favoriete betaalmethodes 4 Cross-border 5 Belang van sociale media 6 Vakantiepieken 7 Markt van

Nadere informatie

Schoenen. De mening van consumenten over de zeven verschillende P s binnen de schoenenbranche.

Schoenen. De mening van consumenten over de zeven verschillende P s binnen de schoenenbranche. Schoenen De mening van consumenten over de zeven verschillende P s binnen de schoenenbranche. 1 Het retail regiemodel REGIE ROLLEN Conceptbouwer Stylejutter Verwenner Inkoopstrateeg Productmatcher Plekverrijker

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD

Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD BELANGRIJKE PUNTEN Wat is een Multi-Schermen website? De groeiende belangrijkheid van Multi-Schermen websites Wat Google aanbeveelt What Google vereist Maak van je bezoekers

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Amazon will always compete with you in any business, no partnership

Amazon will always compete with you in any business, no partnership Reflectie op Amerikareis Shopping 2020 Op het congres Shoppingtoday in Almere heb ik op 26 september de belangrijkste bevindingen van de studiereis van Shopping 2020 gepresenteerd. Bevindingen die spraakmakend

Nadere informatie

Meer macht bij de klant in een veranderend speelveld?

Meer macht bij de klant in een veranderend speelveld? Meer macht bij de klant in een veranderend speelveld? Prof Dr. Jan Schoormans TU Delft Leadership Entrepreneurship Stewardship De macht aan de klant? De dolle dwaze dagen Nibud: Half Nederland doet wel

Nadere informatie

PayPal. Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen

PayPal. Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen PayPal Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen Over PayPal 148M actieve gebruikers $ 6.6 miljard omzet (+20%YoY) 52% internationale betalingen $1 van elke $6 die online wordt besteed, gaat via

Nadere informatie

cross channel retail update 2014

cross channel retail update 2014 cross channel retail update De invloed van online winkelen cross channel retail update Inleiding koopgedrag in kaart Motieven voor online en offline winkelen. Fysieke winkels maken inhaalslag. Een indruk

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.2 Doel- en probleemstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: Het in kaart brengen van de beleving en ervaringen van Nederlanders tijdens

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode April 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

In dit merkhandbook wordt het HEMA merk en mode concept weergegeven door middel van de missie, visie, kernwaarden en beeld.

In dit merkhandbook wordt het HEMA merk en mode concept weergegeven door middel van de missie, visie, kernwaarden en beeld. inleiding 4 In dit merkhandbook wordt het HEMA merk en mode concept weergegeven door middel van de missie, visie, kernwaarden en beeld. Ook de doelgroep van HEMA damesmode online wordt beschreven door

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Hoi! @sophietjes About Het plan 1. De toekomst van het internet. 2. Hoe jongeren bereiken online? Wat spreekt ze aan? Trends enzo. 3. Samengevat Maar eerst een vraagje Bron De toekomst van het internet

Nadere informatie

Unieke klantervaringen. In de kanalen en op de momenten die er toe doen

Unieke klantervaringen. In de kanalen en op de momenten die er toe doen Unieke klantervaringen In de kanalen en op de momenten die er toe doen Waarom focussen op unieke klantervaring? Unieke klantervaringen Hoe dragen klantervaringen bij aan de bedrijfsdoelstellingen? Wat

Nadere informatie

De Amsterdamse start-up biedt winkeliers een toegankelijk platform om nieuwe klanten te

De Amsterdamse start-up biedt winkeliers een toegankelijk platform om nieuwe klanten te Nieuwe Fanly App maakt winkelen sociaal Mond-tot-mond reclame in een nieuw jasje met de Fanly App 30 APRIL 2014, AMSTERDAM SAMENVATTING Fanly is een nieuwe, interactieve App voor smartphones waarmee consumenten

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

mpact van internet op de golfbranche En het lijkt wel een beetje op de reisbranche.. ANVR Congres 2010.

mpact van internet op de golfbranche En het lijkt wel een beetje op de reisbranche.. ANVR Congres 2010. mpact van internet op de golfbranche En het lijkt wel een beetje op de reisbranche.. ANVR Congres 2010. Veel mensen vinden golf maar saai 2 3 Toch is het kleurrijker 4 En aantrekkelijker dan het lijkt..

Nadere informatie

ESSAY M-COMMERCE NEUROMARKETING

ESSAY M-COMMERCE NEUROMARKETING ESSAY M-COMMERCE NEUROMARKETING Hoe kunnen m-commerce marketeers van Pull & Bear de app met behulp van neuromarketing de verkoop effectief stimuleren? Dennis Hofman 1603083 Concept design Rob van den Idsert

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

HOE SHOPTUWKLANTIN 2020?

HOE SHOPTUWKLANTIN 2020? HOE SHOPTUWKLANTIN 2020? GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Marco Wolters Shopping Today 26 September 2013 Shopping 2020 Hoe shopt uw klant in 2020? De klant zelf heeft geen idee! Shopping 2020 Het is niet

Nadere informatie

Beacons. Dichterbij de consument

Beacons. Dichterbij de consument Beacons Dichterbij de consument Inhoud Beacons: waarom? 3 Wat is het? Hoe werkt het? Toepassingen 5 Pushberichten op locatie Indoor navigatie De toekomst 7 www.qanda.nl 2 Beacons: waarom? www.qanda.nl

Nadere informatie

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1 Het Grote Shopper Onderzoek Mening van Nederland #1 Mening van Nederland Welkom bij de allereerste Mening van Nederland! Een regelmatig terugkerend online onderzoek over wat de Nederlander denkt, vindt

Nadere informatie

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online shoppen ODETTE VLEK KJELL MASSEN AMSTERDAM, OKTOBER 2012 2 ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek

Nadere informatie

Topics:. Customers-Service Wat doet JO?. Structuur & demo werking. Logis9ek : kassa & stock,. FOLDERCOMPOSER Portaal

Topics:. Customers-Service Wat doet JO?. Structuur & demo werking. Logis9ek : kassa & stock,. FOLDERCOMPOSER Portaal JO JO-AN Topics:. Customers-Service Wat doet JO?. Structuur & demo werking. Logis9ek : kassa & stock,. Communica9epla@orm. FOLDERCOMPOSER Portaal 5 redenen waarom de fysieke winkel nog lang niet dood

Nadere informatie

Winkelen zal en moet meer gaan concurreren met entertainment

Winkelen zal en moet meer gaan concurreren met entertainment Winkelen zal en moet meer gaan concurreren met entertainment Twitter: #rwn14 Als je er altijd voor zorgt dat je als merk klaar bent voor NU, dan zal er ook altijd een toekomst voor je zijn! Beloftes voor

Nadere informatie

Shopping Tomorrow Expert groep: Future Retail City Centre 2030 Februari Hoe ziet het stedelijk winkelgebied van de toekomst er uit?

Shopping Tomorrow Expert groep: Future Retail City Centre 2030 Februari Hoe ziet het stedelijk winkelgebied van de toekomst er uit? Shopping Tomorrow Expert groep: Future Retail City Centre 2030 Februari 2016 Hoe ziet het stedelijk winkelgebied van de toekomst er uit? Whitepaper 1. Inleiding De toekomst van de Nederlandse binnenstad

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

TabakPlus 2012. TabakPlus 2012. Preview. Woensdag 25 april 2012

TabakPlus 2012. TabakPlus 2012. Preview. Woensdag 25 april 2012 TabakPlus 2012 Preview TabakPlus 2012 Woensdag 25 april 2012 25 april 2012 TabakPlus 1 Programma Preview 25 april Janwillem Burgering: Welkom & introductie Sandra van Maurik: Innovatie & communicatie Gert

Nadere informatie