PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG"

Transcriptie

1 PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007

2 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Leden van de stuurgroep Participatie patiënten- & familievertegenwoordigingen aan Therapeutische : Psytoyens asbl/vzw: Natascia Cool Catherine Jadin François Wyngaerden Uilenspiegel vzw: Rafaël Daem Stéphane De Geest Fédération des associations de Similes Francophone asbl/vzw: Fabienne Collard Claire Van Craesbeeck Federatie van Vlaamse Simileskringen vzw: Mieke Craeymeersch Do Van Cauwenberghe Hilde Vanderlinden A.I.G.S. asbl/vzw: Chantal Gelders Bernard Jacob LUCAS K.U.Leuven: Else Tambuyzer Prof. Dr. Chantal Van Audenhove 2

3 0. Inhoudstafel 1. Inleiding Een korte terugblik De partners, korte presentatie Samenwerkingsmodel De zes partners / Stuurgroep De coördinatie tussen de zes projectpartners De praktische organisatie van de vergaderingen Gemengde werkgroep van het begeleidingscomité Transversaal Overleg en Therapeutische Projecten, F.O.D. Volksgezondheid Ontwikkelingen bij de Franstalige partners Inleiding Doelstelling De oprichting van de groep Het Transversaal Overleg Therapeutische Projecten Perspectieven Data van de vergaderingen Ontwikkelingen bij de Nederlandstalige partners Inleiding Uittekenen van de fundamenten van een samenwerking Samenwerking en onderlinge afstemming Therapeutische projekten Het Transversaal Overleg Planning Accenten vanuit UilenSpiegel De wetenschappelijke partners Gezamenlijk Coaching van de verenigingen door A.I.G.S Perspectieven Bijlagen Appendix 01 : Le coaching... Appendix 02 : Participation à la recherche dans les projets thérapeutiques... Appendix 03 : Rencontre et participation aux concertations transversales... Appendix 04 : Voorstel van conceptueel kader voor participatie... Appendix 05 : Méthodologie théorique étudié pour le travail du groupe usagers/proches francophone... Appendix 06 : Recherche de bonnes pratiques... Appendix 07 : Kritische succesfactoren, randvoorwaarden en barrières voor participatie... Appendix 08 : Première grille de lecture... Appendix 09 : Suggestion de questions concernant la qualité des projets thérapeutiques... Appendix 10 : Good practices UilenSpiegel Referentielijst

4 1. Inleiding 1.1 Een korte terugblik De stem van patiënten- en familieleden in de Therapeutische Projecten en het Transversaal Overleg in het kader van de toekomstige uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in België: Elke patiënt- en familieorganisatie streeft naar een grotere participatie en inspraak van een groep burgers die zij vertegenwoordigen. Participatie is hierbij geen doel op zich maar het is één van de middelen om rechten op te eisen en om een beleid te kunnen voeren die voeling heeft met de noden van een groep mensen die met een bepaalde thematiek geconfronteerd worden; voor ons is dat het thema geestelijke gezondheid. We kunnen in dit verhaal ver terugkeren in de tijd maar we houden het bij een korte terugblik en starten ons verhaal in 2005 met de publicatie van de Beleidsnota inzake geestelijke gezondheidszorg van Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In deze beleidsnota heeft de minister het over concrete elementen die moeten leiden tot een reorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg in zorgcircuits en -netwerken met name Therapeutische Projecten en het Transversaal Overleg. De minister creëerde al heel snel een begeleidingscomité die de realisatie van Therapeutische Projecten en het Transversaal Overleg moest vorm geven en opvolgen. Van bij de start maakten afgevaardigden van patiënten- en familieorganisaties deel uit van het breed samengestelde begeleidingscomité. Jean-Marc Bienkowski, voorzitter van Psytoyens en Mieke Craeymeersch, directeur van Similes Vlaanderen zetelden hierin voor de patiënten- en de familieorganisaties. Voor ons was van meet af aan duidelijk dat wij de boot van de Therapeutische Projecten en het Transversaal Overleg niet wilden missen. Het ging immers over de uittekening van de toekomstige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in ons land. De patiënten- en familieorganisaties voelen zich klaar voor een actieve deelname aan deze 4

5 vernieuwingsbeweging. Nu was het alleen nog maar een zaak om onder elkaar uit te maken op welke manier wij die deelname wensten te concretiseren en dat naar buiten uit verkocht te krijgen. Geen evidente zaak, niet in het minst omdat de vier grootste patiënt- en familieorganisaties van het land elkaar wel goed kenden maar geen traditie hadden om alle vier samen te werken over de taalgrens heen. Het was immers al vroeg duidelijk dat de overheid, in de persoon van mevrouw Isabel Moens van het kabinet en van mijnheer Pol Gerits uit de FOD-administratie wel oren hadden naar een inbreng van patiënten- en familieorganisaties maar enkel en alleen in een Belgische context. Wilden we een stem hebben in het geheel dan moest dat in elk geval één gezamenlijke stem zijn. Intussen werd de gemengde werkgroep FOD opgericht (juni 2006) die advies moet uitbrengen aan het begeleidingscomité 'Therapeutische ' en ook daar maakten we deel van uit en werd onze vertegenwoordiging uitgebreid naar vier mandaten. Dit zorgde ervoor dat we elkaar beter leerden kennen en dat het gevoel om samen iets te doen, sterker werd. De ambities waren groot en we vonden samen dat het hoog tijd werd dat de overheid investeerde in een participatiebeweging in ons land, zoals die momenteel in andere landen aan de gang is of reeds gerealiseerd werd. Belangrijke internationale verklaringen waren een bevestiging voor de legitimiteit van onze eis tot participatie en ook de Belgische overheid bleek niet ongevoelig te zijn voor de internationale beweging hier rond. België kon niet achterblijven. Voor ons was het ook duidelijk dat wij als organisaties maar echt konden wegen als we ook de broodnodige middelen kregen om ervaringsdeskundigen te rekruteren, te vormen en te coachen om op die manier tot een brede, volwaardige en volgehouden participatie te kunnen komen. Twintig procent van het budget van het Transversaal Overleg voorbehouden voor het patiëntenperspectief, een verwachting die door UilenSpiegel naar voor werd geschoven, leek ons een goed begin maar daar bleken de sector en de overheid anders over te denken. Similes (NL/FR), UilenSpiegel en Psytoyens zetten zich intussen aan het uitdenken van een ambitieus plan om de participatiegedachte naar de realiteit om te zetten. De daaropvolgende 5

6 onderhandelingen tussen de organisatie verliepen niet altijd even gemakkelijk, omwille van de verschillende achtergronden en financiële/inhoudelijke verwachtingen van de vier partners. Maar de gedrevenheid om samen in het opzet te slagen was groot. In drie maanden tijd maakten we een ambitieus maar tegelijkertijd realistisch plan om de participatie in België vorm te geven. Eind augustus 2006 legden we de contouren vast van een sterk en vooral van een gemeenschappelijk project. De "buit" was hiermee echter nog niet binnen. Hoewel velen onze ambities steunden, vingen we ook signalen op dat sommigen het geen goed idee vonden om rechtstreeks geld te geven aan patiënten- en familieorganisaties. Er werden allerhande argumenten bovengehaald om het project te weren. De zin en meerwaarde ervan werden in vraag gesteld, of nog, men verdacht sommige van de partners de middelen uitsluitend te willen gebruiken voor hun structurele werking. Gedurende een klein jaar hebben we dan ook geprobeerd om onze ideeën naar buiten toe te communiceren en te verduidelijken. Behalve deze communicatie binnen het begeleidingscomité en de gemengde werkgroep, schreven we ook met de vier partners de minister aan om onze zaak te bepleiten. Gewezen volksvertegenwoordiger Annemie Roppe stelde in het voorjaar 2007 parlementaire vragen die het project dienden te ondersteunen. Tot aan de uiteindelijke ondertekening van de projecttekst door de minister bestond er bij de vier partners onzekerheid over het feit of het project het wel zou halen, niet in het minst omwille van de federale verkiezingen op 10 juni 2007 waardoor het voor ons niet duidelijk was of de minister zijn plan wou verderzetten. In het late voorjaar 2007 vernemen de patiënten- en familieorganisaties van het kabinet en van de FOD dat zij vinden dat een wetenschappelijke invalshoek in het project aangewezen is en dat zij daarvoor zelf reeds LUCAS en A.I.G.S. hebben aangesproken. In eerste instantie waren wij niet onverdeeld gelukkig. Niet alleen moesten we met hetzelfde budget ook nog wetenschappelijk werk verrichten, het maakt het project vooral heel wat complexer. Hoewel natuurlijk niemand betwist dat wetenschappelijk actieonderzoek in deze zinvol kan zijn en dat onze missie 6

7 hiermee kan gediend zijn, is het absoluut noodzakelijk om tijd te investeren in een goede afstemming en te komen tot een werkbare en haalbare taakverdeling. Op 30 juli 2007, in volle vakantietijd, werd de overeenkomst door de minister ondertekend. Psytoyens UilenSpiegel Similes Francophone Similes Vlaanderen 7

8 1.2 De partners, korte presentatie Psytoyens asbl - Federatie van verenigingen van gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg De mening laten horen van de gebruikers over de diensten die ze gebruiken, de steun tussen lotgenoten ontwikkelen en destigmatisering, niet-discriminatie en gelijke kansen stimuleren voor iedereen die geconfronteerd wordt met geestelijke gezondheidsproblemen: op basis van deze kerngedachten werd in 2003 de federatie 'Psytoyens' opgericht door verenigingen en comités van gebruikers * in Franstalig België. Verenigingen en comités van gebruikers van geestelijke gezondheidsdiensten bestaan al meerdere jaren in Brussel en Wallonië. Ze worden gekenmerkt door een grote diversiteit. Hun leden vinden elkaar in hun ervaringen met dezelfde pathologie, met een bepaalde dienst of in de gemeenschappelijke wil om hun eenzaamheid te bestrijden. Ze organiseren praatgroepen en vrijetijdsactiviteiten en denken na over de kwaliteit van een dienstverlening. Sommigen krijgen professionele ondersteuning, terwijl anderen uitsluitend steun zoeken bij andere gebruikers. Sommigen onder hen hebben jaar in jaar uit deelgenomen aan debatten met professionals uit de gezondheidssector, binnen de zorgverleningdiensten of plaatselijke overleginstanties. Het idee om de verenigingen samen te brengen, elkaars ervaring te benutten en tot gemeenschappelijke standpunten te komen, is toen ontstaan. De oprichting van het Waals instituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg (Institut Wallon pour la Santé Mentale IWSM) dat een federatie van verenigingen van gebruikers aanbood om lid te worden vormde de vereiste impuls voor de oprichting van Psytoyens. De federatie telt nu 13 verenigingen van gebruikers verspreid over Wallonië en Brussel en de Raad van * Een vereniging van gebruikers is een structuur georganiseerd voor en door mensen die te kampen hebben gehad met een geestelijk gezondheidsprobleem. Zij is gebaseerd op de principes van onderlinge steun tussen lotgenoten en werkt onafhankelijk van de zorgverleningdiensten. Een comité van gebruikers maakt integraal deel uit van een dienst. Zij brengen de gebruikers en professionals uit deze dienst bijeen om de kwaliteit van de dienst te verbeteren. 8

9 Bestuur bestaat volledig uit personen die werden geconfronteerd met geestelijke gezondheidsproblemen. De participatie van de gebruikers stimuleren Psytoyens had vanaf het begin aandacht voor meer dan enkel de medische aspecten van problemen met de geestelijke gezondheid. De behandeling van een of andere specifieke pathologie laat de vereniging aan haar leden over, terwijl ze zelf liever aandacht besteedt aan zaken zoals levenskwaliteit, onderlinge steun tussen lotgenoten of, meer algemeen, aan participatie. Deze participatie van de gebruikers is volgens ons zinvol op drie niveaus. Het eerste niveau betreft een permanente dialoog tussen zorgverstrekker en zorggebruiker, een dialoog die de specificiteit en de complementariteit erkent van de kennis van de betrokkenen over de geestelijke aandoeningen. Het betreft een perspectief waarbij de twijfels over de diagnose en de onzekerheid over de evolutie van de pathologie of de grenzen van de wetenschap door de twee partners samen worden gedragen. Informatieverstrekking en wederzijds begrip staan hierbij centraal. Op basis hiervan kunnen de behandeling en het herstelproces werkelijk hand in hand gaan. Het tweede niveau dekt het verenigingswerk, de betrokkenheid in de onmiddellijke omgeving om er invloed op uit te oefenen. Wat de zorgverleningdiensten betreft, vertaalt deze participatie zich doorgaans in 'comités van gebruikers'. De comités vormen ontmoetingsplaatsen, binnen een dienst, tussen de vertegenwoordigers van de gebruikers van de dienst en de professionals die er werken. Deze comités maken integraal deel uit van de diensten en bieden ruimte voor gemeenschappelijk denken, uitwisseling en overleg, waarbij de gebruikers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van de dienst. De gebruikersverenigingen, waarvan de werking steunt op de behoeften en de energie van hun leden, maken ook deel uit van dit tweede niveau. Zij vormen een plaats waar iedereen, in een geest van onderlinge steun en solidariteit, het potentieel in zichzelf kan terugvinden en zijn leven opnieuw zin kan geven via de betrokkenheid bij een organisatie 'voor en door de leden'. 9

10 Het politieke niveau, ten slotte, is het laatste niveau waar de deelname van de gebruikers zinvol kan zijn. De mening van de gebruikers wordt steeds meer gevraagd bij debatten en discussies over de werking van onze gezondheidszorg. Op die manier wordt de volksgezondheid beschouwd vanuit het oogpunt van de gebruikers. Zo worden er talrijke bedenkingen gemaakt bij de toegankelijkheid van de diensten, de informatieverstrekking, de rechten van de patiënten, dwang en instemming, thuisdiensten, crisisbeheersing enz. De doelstellingen van Psytoyens Om deze participatie van de gebruikers te stimuleren stelde Psytoyens zich drie hoofddoelstellingen voor ogen. De eerste betreft de ondersteuning van verenigingen en comités van gebruikers. Psytoyens vormt op die manier een platform voor kennisuitwisseling tussen de verenigingen die lid zijn en biedt daartoe verschillende diensten: ontmoetingen en debatten tussen de verenigingen, logistieke en organisatorische ondersteuning, opleidingen voor de verantwoordelijken van de verenigingen, het verzamelen van goede praktijken,... De gebruikers informeren over de beschikbare hulpmiddelen en over hun rechten is onze tweede hoofddoelstelling. Deze informatieverstrekking is cruciaal omdat ze iedereen de mogelijkheid biedt om doordachte keuzes te maken inzake het te volgen zorgtraject. Hiertoe bieden wij een telefonisch onthaal, een blad, een website, informatiebrochures, conferenties enz. aan. De vertegenwoordiging van de gebruikers, ten slotte, vormt natuurlijk de hoeksteen van de vereniging. Gebruikers die de vereniging vertegenwoordigen nemen deel aan talrijke adviesraden, commissies, begeleidingscomités, enz. Op basis van standpunten die samen worden uitgewerkt binnen Psytoyens, vanuit hun eigen ervaring en die van andere gebruikers waarmee ze binnen de verenigingen kennismaken, leren de vertegenwoordigers debatteren, op voet van gelijkheid, met de professionals uit de gezondheidszorg en de politieke wereld. Psytoyens asbl-vzw // Rue Henri Lemaître, 78 te 5000 Namen / Tel Fax / / Website: 10

11 UilenSpiegel vzw Patiëntenvertegenwoordiging Geestelijke Gezondheidszorg Over haar rol en visie in Transversaal Overleg (TO) e/d Therapeutische Projecten (TP). Ons credo : UilenSpiegel vzw werkt mee volgens haar tempo en draagkracht! Verslaggever : Rafaël Daem Uitgangspunten van UilenSpiegel in TP / TO Vraaggestuurde zorg, nieuwe zorgvorm zonder participatie van ervaringsdeskundigen (en omgeving ervaringsdeskundigen) is een contradictio in terminis. Dit is op heden ook wetenschappelijk aangetoond : cf. Lucas-vorming psycho- sociale rehabilitatie gestart : de ervaringsdeskundige is mede partner in de zorgrelatie. De doelstelling van zorg is: stabilisatie, herstel, rehabilitatie en reïntegratie. Het medische luik (waaronder medicijnengebruik) is er een belangrijk maar tevens één onderdeel van. Hefbomen zoals lotgenotencontact, informatieverstrekking, bevorderen van participatie in de samenleving, belangenbehartiging (o.m. patiëntenrechten), sensibilisering zijn de andere essentiële onderdelen waardoor een ervaringsdeskundige langzamerhand weg groeit van passief patiënt zijn. Dit is zoals eerder gemeld wetenschappelijk (evidence-based medecine) aangetoond. En dit zijn van meet af aan de doelstellingen en de werkervaring van Uilenspiegel. Tevens leeft bij de v.z.w. de stelling dat de stem v/d patiënt, patiënt centraal in het zorgcircuit en het netwerk, bijzonder belangrijk is. De ervaringsdeskundigheid van de patiënt is noodzakelijk om meer volledige en precieze inzichten te verwerven over de mens met zijn/haar pathologie en / of psychisch anders zijn. Onze patiëntenorganisatie staat garant voor deze complementaire inbreng via haar vertegenwoordiging. 11

12 Het medische luik van vraaggestuurde zorg binnen deze projecten zal dus versterkt worden door patiëntenvertegenwoordiging, op tweeledige wijze: - feedback door een duidelijk aanspreekpunt voor de groep ervaringsdeskundigen - de rehabilitatie van elke betrokkene ervaringsdeskundige. Centraal doorheen onze arbeidsintensieve opdracht zullen volgende punten staan: (ex)patiënten (ervaringsdeskundigen) nemen zelf en integraal plaats én het woord in TP & TO als vertegenwoordigers van UilenSpiegel, aldus hun lotgenoten het valoriseren van ervaringsdeskundigheid (vergoedingen) UilenSpiegel werkt volgens ritme én draagkracht én inzichten van onze lotgenoten & vereniging UilenSpiegel heeft oog voor de toepassing van de rechten van de patiënt de inhoud van de 25 tellende punten eisenbundel van UilenSpiegel is ook binnen TP en TO een inspiratiebron via haar doelstellingen en visie (zie zal UilenSpiegel als partner meewerken aan TO en TP met als doel herstel en of autonomie van de patiënt in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Resultaat na drie jaar TO / TP moet zijn: perspectief verbetering situatie van onze lotgenoten versteviging van de structuur van UilenSpiegel en haar doelstellingen Gevraagde en noodzakelijke expertise voor en door UilenSpiegel vzw (wetenschappelijke invalshoek): kennis van de sector geestelijke gezondheid, welzijn én beleid assertiviteit compilatie, synthetiseren en redactie van rapporten empirische aanpak (volgens overlegplatforms) bevragen van lotgenoten UilenSpiegel vzw Hovenierstraat 47, 1080 Brussel (secr.) 12

13 Similes Francophone vzw Similes is een vereniging voor familieleden en naasten van personen met een psychische aandoening. Similes is een vereniging die zich, los van enig filosofisch, politiek of etnisch onderscheid, toelegt op het verdedigen van de belangen en het bevorderen van het welzijn van personen met psychische problemen. Similes wil de bevoorrechte gesprekspartner zijn van de overheid en een echte partner van het medische en paramedische korps telkens als de leefomstandigheden van personen met psychische problemen op het spel staan. Zichzelf Similes noemen ('gelijkwaardig' in het Latijn) betekent discriminatie weigeren tussen gezonde mensen en mensen met een psychische aandoening en zoeken naar wat ons dichter tot elkaar brengt. Similes heeft als doelstelling: Getroffen gezinnen te helpen en te steunen bij de bescherming van de materiële en morele belangen van hun zieke familielid. Personen met een psychische aandoening te ondersteunen in hun gerechtvaardigde behoefte aan herintegratie in de maatschappij, volgens hun capaciteiten. Informatie te verschaffen en informatie te helpen verspreiden over geestelijke gezondheidsproblemen. De invoering van sociale maatregelen ten behoeve van zieken tot stand te brengen, en dat op communautair, nationaal en internationaal niveau. Bij te dragen tot het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek in alle domeinen die verband houden met psychische stoornissen. 13

14 Het geheel van de afdelingen in Wallonië organiseert: Informatieverstrekking aan gezinsleden: - Over hun rechten en die van hun gezinsleden; - Onthaal en dialoog; - Adressen, advies, inlichtingen; - Nieuwsbrieven van de afdelingen en van de federatie; Praatgroepen: Dit zijn bijeenkomsten waar er wordt geluisterd naar familieleden van personen met een psychische aandoening die hun ervaringen met anderen willen delen en die elkaar psychologisch willen steunen. Er worden telkens nieuwe deelnemers verwelkomd. Tijdens de praatgroepen kan men anderen horen vertellen over identieke situaties, zien hoe zij dezelfde gevoelens en moeilijkheden ervaren, zich op dezelfde manier verweren, dezelfde verwachtingen koesteren en het gevoel van eenzaamheid doorbreken. Debatconferenties: Rond talrijke problemen die gepaard gaan met een psychische ziekte, met deelname van deskundigen, Informatieverstrekking aan de media, Psycho-educatiemodule bestemd voor familieleden van personen met schizofrenie, Diverse publicaties. Website: PS: Er zijn geen specifieke toelatingscriteria, men moet enkel op de een of andere manier geconfronteerd zijn met psychische problemen. 14

15 Similes is een vereniging van en voor familieleden en vrienden van personen met psychische problemen Federatie Similes secretariaat Groeneweg 151, 3001 Heverlee Tel Fax rekeningnummer Openingsuren maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u00 Similes kantoor Oost- en West Vlaanderen Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen Provinciaal Steunpunt Limburg Stadsomvaart 9 (kelderverdieping), 3500 Hasselt Tel en fax Openingsuren maandag en vrijdag van 14u00 tot 16u00 woensdag van 10u00 tot 12u00 tijdens schoolvakanties: woensdag van 11u00 tot 15u00 Regionaal Secretariaat Antwerpen Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout Tel Openingsuren maandag en vrijdag van 13u00 tot 16u00 woensdag van 20u00 tot 22u00 Similes, dé stem in Vlaanderen van en voor familieleden van personen met psychische problemen Similes is een Vlaamse pluralistische familievereniging. Onze werking richt zich naar familieleden van personen met een psychische problematiek en naar iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij deze thematiek. Similes heeft lokale afdelingen over heel Vlaanderen. De werking van Similes is gebaseerd op vier pijlers: Informatie over alles wat te maken heeft met psychische aandoeningen en zorg. Dit aanbod staat open voor iedereen. Lotgenotencontact voor familieleden en vrienden - ouders, partners, kinderen van, broers of zussen - van personen met psychische problemen, en voor nabestaanden na zelfdoding. Deze ontmoetingsbijeenkomsten zijn enkel en alleen bedoeld voor familiebetrokkenen, zodat in een veilige omgeving ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Vorming over diverse thema s die te maken hebben met psychische problemen. Ontspanning aan de hand van activiteiten waar ontmoeting centraal staat. Nieuw is de Similes vakantiewoning in het Limburgse Rotem. De luxe gezinswoning is het hele jaar door beschikbaar aan democratische huurprijzen! Mensen kunnen terecht op de activiteiten van de plaatselijke afdelingen. Elke afdeling wordt gerund door vrijwilligers. Similes organiseert ook studiedagen, publiceert brochures en boeken over ziektebeelden en over alle mogelijke aspecten en gevolgen van psychisch ziek zijn voor de familieleden. Similes geeft ook een driemaandelijks tijdschrift uit en verspreidt informatie via de website. Mensen met juridische of administratieve vragen kunnen terecht bij de medewerkers van Similes in de kantoren van Heverlee en Drongen. Similes neemt het op voor de gezinnen met een persoon die psychische problemen heeft. De vereniging verdedigt de belangen van deze gezinnen bij verschillende overheden en ijvert voor een betere kwaliteit van zorg. Similes bestrijdt het stigma en taboe dat nog steeds rust op thema s van geestelijke gezondheid op personen met psychische problemen én op hun gezin. Om met een krachtige stem te kunnen spreken en door te wegen op het beleid is het belangrijk dat de honderdduizenden betrokken familieleden van zich laten horen. Dat kan via Similes. 15

16 SIMILES de enige vereniging in Vlaanderen van en voor familieleden van personen met psychische problemen. onze activiteiten De Federatie Similes bestaat 35 jaar en is een vereniging die gerund wordt door familieleden, voor familieleden. Het is een vrijwilligersorganisatie waar familieleden het voor het zeggen hebben. We schatten dat er, alleen al in Vlaanderen, ongeveer familiebetrokkenen zijn van personen met psychische problemen. Momenteel telt Similes ongeveer leden, het topje van de ijsberg dus. Geestelijke gezondheid, de thematiek van de vereniging, is nog steeds beladen met stigma en taboe. Dat verhoogt de drempel om lid te worden van de vereniging. Toch doen we een oproep om bij de vereniging aan te sluiten. De wet van het getal is trouwens belangrijk. Hoe meer leden Similes telt, hoe meer de stem van de familieleden zal gehoord worden. Ook als hulpverlener, leerkracht, opvoeder, arts, kan je lid worden. Het is van grote betekenis dat Similes ook gedragen wordt door diegenen die misschien geen familielid zijn van een persoon met psychische problemen, maar die wel erg betrokken zijn. Als lid ontvang je het driemaandelijks tijdschrift, onze halfjaarlijkse programmabrochure en korting op tal van activiteiten en boeken. Je sluit bij voorkeur aan bij een plaatselijke Similesafdeling. Je stort dan 15 euro met vermelding van lidmaatschap. Onze studiedagen staan open voor iedereen. Familieleden, personen met psychische problemen, vrienden, collega s, studenten, hulpverleners, leerkrachten, autochtone of allochtone medeburgers en alle geïnteresseerden kunnen steeds deelnemen aan onze studiedagen. Jaarlijks worden landelijke en provinciale studiedagen georganiseerd rond diverse thema s: ziektebeelden, juridische thema s, aandacht voor specifieke groepen zoals KOPP, kinderpsychiatrie, crisis in het gezin. Een persoonlijk onthaal, persoonlijke getuigenissen en de ontmoetingskansen maken deze studiedagen zeer karakteristiek. Onze cursusreeksen staan open voor iedereen. Tenzij anders vermeld, kunnen familieleden, personen met psychische problemen, vrienden, collega s, studenten, hulpverleners, leerkrachten, autochtone of allochtone medeburgers en alle geïnteresseerden steeds deelnemen aan onze cursusreeksen. Met de cursusreeksen biedt Similes informatie over thema s die vele en diverse aspecten omvatten en precies daarom om verdere uitdieping vragen. Onze informatiebijeenkomsten staan open voor iedereen. Familieleden, personen met psychische problemen, vrienden, collega s, studenten, hulpverleners, leerkrachten, autochtone of allochtone medeburgers en alle geïnteresseerden kunnen steeds deelnemen aan onze infomomenten. Informatie want weten verhoogt de kans op juister handelen. Onze gespreksbijeenkomsten zijn enkel voor familieleden en vrienden van personen met psychische problemen. Familieleden geven zelf aan dat ze deze vorm van veiligheid nodig hebben om openlijk hun verhaal te kunnen doen. Ontmoeting en wederzijdse ondersteuning staan centraal. Begeleiding gebeurt door vrijwilligers en/of educatieve medewerkers van Similes. De geschiedenis van Similes leert ons dat de uitwisseling van ervaringen tussen lotgenoten nog steeds een belangrijke bron van steun is in het leren omgaan met moeilijke levensomstandigheden en met steeds veranderende situaties. Aan de hand van rondetafelgesprekken worden moeilijke thema s met deskundigen bespreekbaar gemaakt. Een moderator stimuleert de vragen en discussies om zo veel mogelijk aspecten van het thema aan bod te laten komen. Association Interrégionale de Guidance et de Santé Voor informatie kan je ook altijd terecht op onze website of bel naar

17 A.I.G.S. (Association Interrégionale de Guidance et de Santé) 43 JAAR TEN DIENSTE VAN DE BEVOLKING A.I.G.S. bestaat al 43 jaar. De vereniging gaat uit van het principe dat alle leden evenwaardig worden behandeld, rekening houdend met de onderlinge verschillen met het oog op gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit tussen de bevolking en de begunstigden. Dit associatieve principe geldt zowel voor de wetenschappelijke, methodologische als praktische benadering van de beroepsdisciplines in de sociale- en de menswetenschappen. De activiteiten van A.I.G.S. in de gezondheidszorg werden geleidelijk aan uitgebreid naar andere behoeften om in te spelen op een veranderende maatschappij. Het gezondheidsconcept werd dan ook op een globale manier geïnterpreteerd. De huidige activiteiten behelzen psychosociale revalidatie, het werkveld, artistieke creaties, culturele ontwikkeling, praktijken inzake sociale ecologie, de permanente opleiding van de medewerkers en de ontwikkeling van een Europees sociaal netwerk dat bijdraagt aan de bouw van het sociale Europa. A.I.G.S. ziet zichzelf midden in de maatschappij en maakt voor het bepalen van zijn doelstellingen tegelijk gebruik van de positieve aspecten van een collectieve benadering ten voordele van het individu en van een individuele benadering waarbij rekening gehouden wordt met de collectieve dimensie en het collectieve belang. Op die manier beantwoordt de organisatie aan de burgerschapsprincipes die omschreven kunnen worden door de noties sociale en economische integratie van elke persoon, ongeacht de individuele, lichamelijke, culturele of mentale verschillen. Hiertoe doet de organisatie er alles aan om te bevorderen dat de burgers gelijke kansen krijgen en niet gediscrimineerd worden bij de toegang tot de middelen van de gemeenschap. De levenskwaliteit vormt hierbij de belangrijkste doelstelling in de multiculturele samenleving van het derde millennium. 17

18 A.I.G.S. beschikt in elk van haar diensten reeds geruime tijd over comités van gebruikers. De doelstelling van deze door de gebruikers zelf verkozen comités bestaat erin deel te nemen aan de organisatie van de diensten. Momenteel bestaat A.I.G.S. uit: 600 werknemers 70 diensten begunstigden waarvoor jaarlijks wordt gezorgd (en een even groot aantal dat via preventieacties wordt bereikt). De huidige Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: - Albert CREPIN: voorzitter - Luc JANSEN: vice-voorzitter - Danielle DELFOSSE-DELCHAMBRE: vice-voorzitster - Paul LEMAIRE: afgevaardigd bestuurder - Marc GARCET: directeur - bestuurder - Michel MARTIN: medisch directeur. 18

19 LUCAS: Leuvense Universiteit Caritas Samenwerkingsverband In 1988 is LUCAS opgericht als een samenwerkingsverband tussen de K.U.Leuven en Caritas Catholica Vlaanderen. De opdracht van dit centrum bestaat uit onderzoek, vorming en dienstverlening in de zorg en in de internationale solidariteit. LUCAS behandelt een grote diversiteit aan onderzoeksthema's, speelt in op de actualiteit en op het beleid in de sectoren waartoe het zich richt. Er is ook een specialisatie aanwezig in enkele onderzoekslijnen: de zorg voor (dementerende) ouderen, de geestelijke gezondheidszorg, de kwaliteitszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en mobbing. In deze domeinen worden min of meer langdurige of opeenvolgende onderzoeksprojecten gerealiseerd. LUCAS is gespecialiseerd in praktijk- en beleidsgericht onderzoek. De vraag van een opdrachtgever is altijd het vertrekpunt. De raakvlakken tussen de verschillende projecten leiden tot fundamentele visies, antwoorden of oplossingen in verband met algemene beleidsproblematieken. De vraaggerichtheid van onze onderzoeksopdrachten gaat bovendien gepaard met een streven naar producten die de toets met internationale wetenschappelijke kwaliteitscriteria doorstaan. Getuigen daarvan zijn de internationale publicaties en presentaties. Vormings- en dienstverleningsactiviteiten zijn belangrijke pijlers van de LUCAS-werking geworden. Ze hebben tot doel de vergaarde onderzoeksbevindingen te vertalen in bruikbare instrumenten, de verscheidene zorgsectoren te ondersteunen in het methodisch werken en wetenschappelijk verantwoorde veranderingen te implementeren. 19

20 Directie: Prof. dr. Ch. Van Audenhove Dagelijks bestuur: - Prof. dr. W. Geysen, voorzitter Caritas Catholica Vlaanderen, voorzitter - Prof. dr. R. Masschelein, Afdeling Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde, ondervoorzitter - Prof. dr. M. Waer, vice-rector K.U.Leuven - De heer D. Verhoeven, coördinator Caritas Catholica Vlaanderen - Prof. dr. Ch. Van Audenhove, LUCAS Meer informatie op 20

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Patiënten als partners

Patiënten als partners Conferentie Patiënten als partners in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid 30 september 2011 De Factorij, Brussel 35 inspirerende praktijkprojecten Een lerend netwerk van partners die patiëntenparticipatie

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie Inhoud - Colofon Inhoud Colofon Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Voorwoord 3 1. Introductie van het Centrum 4 2. Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Jeugdbewegingen in Vlaanderen

Jeugdbewegingen in Vlaanderen Jeugdbewegingen in Vlaanderen Een onderzoek bij groepen, leiding en leden De geruchten over mijn dood zijn schromelijk overdreven (Mark Twain) Inhoud Inleiding... 63 1. Situering van het onderzoek... 63

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie