Transferium A non-place

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transferium A non-place"

Transcriptie

1 Transferium A non-place Thesis from Ilse Beumer Master Public Space Design juni-2008

2

3 Index Nederlandse versie English version 2. Het transferium 6. Transferium als non-place 8. Ontwerp van informatie 12. Locatie van transferia 18. Status en verschijning 24. Tijd-ruimte beleving 30. Functie of vorm 34. Conclusie 38. Literatuur 39. Colofon The transferium 3. Transferium as non-place 7. Information design 9. Transferia locations 13. Status and appearance 19. Time-Space experience 25. Function or Form 31. Conclusion 35. Literature 38. Colophon 39.

4 Het transferium Extra transferia Noord-Holland voor 19 miljoen kilometerreductie, luidt de kop van een artikel uit het vaktijdschrift Verkeerskunde verschenen op Deze recente ontwikkelingen omtrent transferia zijn het resultaat van een succesvolle pilot/proef in 1993 ontwikkelt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de ANWB en vervoerbedrijven op negen locaties in Nederland met als doelstelling de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en gebieden te verbeteren. Het algemene karakter dat de doelstelling draagt moet in de uitwerking op het niveau van de buitenruimte de individu aanspreken, want de reiziger moet overgehaald worden om de auto op een transferium te parkeren en over te stappen op het openbaar vervoer naar de stad. Wanneer dit voor vele reizigers aantrekkelijk is, wordt het concept een succes en zal er meer in verschillende locaties geïnvesteerd worden. De utopische gedachte om steden te creëren waar bij de inrichting van de buitenruimte niet elke vierkante meter aan de auto besteed wordt, lijkt op deze manier reëler te worden. De huidige transferia bieden de mogelijkheid om veilig, snel en comfortabel over te stappen van de auto op hoogwaardig openbaar vervoer, zoals de trein, metro, tram, bus of boot. Onder veilig verstaat men dat de auto s en mensen bewaakt worden door beheerders en camera s, snel betekent dat het overstappen goed geregeld is met weinig tijdsverlies en frequent snel openbaar vervoer. Tenslotte wordt een korte, zonnodig overdekte looproute van parkeerplaats naar opstapplaats, een verwarmde wachtruimte met toiletten, telefoons en reizigersinformatie als comfortabel beschouwd. Ook zijn er meestal fietsenstallingen en een kiosk aanwezig. Op de grotere transferia breiden de voorzieningen zich nog uit tot een VVV-punt of horecagelegenheid. Bij al deze functies hoort ook een bepaald ontwerp voor de buitenruimte van deze locaties. De meeste transferia zijn gelegen aan de randen van steden waar snelweg en openbaar vervoer samen komen en waar vele auto s hetzelfde reisdoel dragen. Door deze gunstige ligging kunnen er verkeersproblemen, zoals bijvoorbeeld files en parkeerproblemen in de stad, worden voorkomen. Op transferium Ridderkerk kan gratis geparkeerd en overgestapt worden op de Fast Ferry naar het centrum van Rotterdam of Dordrecht. De locatie is gunstig gelegen ten opzichte van de A15 en A16 richting Rotterdam en ze biedt schitterend uitzicht over het rivierenknooppunt van de Noord, de Lek en de Nieuwe Maas. Transferium Ridderkerk locatie en huidige situatie. De plek biedt vooral schitterend uitzicht. De inrichting van de openbare ruimte is er sober en minimaal. 2.

5 The Transferium Extra Transferia Northern-Holland for nineteen million kilometre reduction, is the headline of an article in the Verkeerskunde Journal of March 13, These recent developments are the results of a successful pilot in 1993, developed by the ministry of Traffic in cooperation with the Dutch roadservice (ANWB) and transportcompanies at nine locations in the Netherlands. The purpose of this pilot was to improve the approachability and the quality of life of cities and other areas. The general character of this goal at the exterior level must speak to the individual, because the traveller needs to be persuaded to park his car at the Transferium and transfer to public transport into the city. When this becomes attractive for many travellers, the concept will be a success and there will be investments at other locations. The idea to create cities where every square centimetre is not dedicated to cater for cars seems to move from utopia to reality with this plan. The current transferia offers the possibility to transfer safely, fast and comfortably from car to public transport, like train, subway, tram, bus or boat. Safely means that cars and people are under constant surveillance from camera s. Fast means that the transfer is well organised with little time loss and frequent and fast public transport. Comfortable means a covered walkway between the parking lot and the boarding area, heated waiting areas with restrooms, phones and travel information. Usually there are bicycle stands and a kiosk as well. At the greater transferia there are even more facilities, like a cityinformation-centre and a cafe. Each of these functions requires a specific design for the outside space of these locations. Most of the transferia are on the edge of cities were highway and public transport meet and many cars have the same destination. Because of the accessible location traffic jams and parking trouble can be avoided. At transferium Ridderkerk you can park your car for free and transfer to the Fast Ferry for Rotterdam or Dordrecht s city centre. The location is favourable for cars coming through highways A15 and A16 en she offers a beautiful view of the junction between rivers Noord, Lek and New Maas. The free parking and the magnificent view should satisfy visitors, because other facilities as mentioned above are absent. The place looks cheap, grey and static. This would mean that the Transferium goal is not met in Ridderkerk. The design from Zwarts & Jansma (1999) shows how these comfortable facilities can be fitted into the transferium. It looks modern, comfortable, but the location is still not very dynamic. Het ontwerp van Zwarts & Jansma 3.

6 De gratis parkeerplek en het schitterende uitzicht moeten de bezoekers tevreden stellen, want verdere voorzieningen, zoals een goede wachtruimte, toiletten en eet- en drinkgelegenheid zijn op deze locatie afwezig. De plek oogt goedkoop, grijs en statisch. In dit opzicht wordt de doelstelling van het transferiumconcept in Ridderkerk op het moment niet nageleefd. Het ontwerp uit 1999 van Zwarts & Jansma laat zien hoe deze functies van comfort wel op dit transferium ingepast kunnen worden, het toont modern en de inrichting geeft meer comfort, echter de locatie blijft nog steeds statisch van karakter. Tegenovergesteld aan het transferium Ridderkerk dat rust en eenvoud uitstraalt en (nog) niet helemaal voldoet aan de doelstelling is het stedelijke en drukke transferium Amsterdam Arena. Dit transferium voorziet niet alleen aan de behoefte van parkeren (onder de Amsterdam Arena-mat) en overstappen. Door de locatie loopt een grootse commerciële boulevard waar winkelen, leisure en sport dicht tegen elkaar aan liggen, het transferium is volledig opgegaan in de omringende functies. Door meervoudig ruimtegebruik lijkt de locatie geen begrenzing meer te hebben en wordt zij volledig benut. De buitenruimte heeft zich aangepast aan dit stedelijke gebruik, overal staan lange banken, eigenzinnige lichtmasten en fietsparkeervoorzieningen. Is deze integratie de potentiële waarde van transferia? Zijn het stedelijke knooppunten? Of zijn het geïsoleerde eilanden in het landschap? 4. De ligging van transferium Amsterdam Arena Het transferium is zeer gunstig gelegen ten opzichte van de ring van Amsterdam en met de metro is het centrum van Amterdam binnen handbereik.

7 In contrast with Transferium Ridderkerk, which exudes peace and simplicity and does not fully live up to the goal yet, is the urban and busy transferium Amsterdam Arena. This transferium has more to offer than parking (below the Arena grass) and transferring alone. A big commercial boulevard runs through the location and offers shopping, sports and leisure. The surrounding has fully absorbed the transferium. Because of multiple use of space the location does not seem to have boundaries and so she is used optimally. The outside space adapted itself to this urban use, there are benches, lampposts and bicycle parking facilities everywhere. Is this integration the potential value of transferia? Are they urban junctions? Or are they isolated islands in the landscape? De commerciële boulevard van Amsterdam Arena, veel kleuren, veel uitbundige reclame, veel afleiding. De openbare ruimte en architectuur zijn stedelijk van karakter. 5.

8 Transferium als non-place Marc Augé schrijft in zijn boek Non-places : If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a non-place (Augé 1995: 77, 78). Marc Augé creëert het concept van places and non-places. De places hebben een antropologische betekenis; het zijn sociale ruimtes vol met monumenten welke continueren in tijd en generatie, zoals een historisch stadscentrum met zijn eigen identiteit en geschiedenis. Deze onuitgewiste plekken krijgen echter hun betekenis door veranderingen en discontinuïteit in de ruimte. Deze contemporary world creëert het tegenovergestelde van de places, de nooit tot voltooiing gebrachte non-places Deze non-places maken deel uit van onze samenleving, Marc Augé schrijft: nonplaces are the real measure of our time (Augé 1995: 79), de supermoderniteit produceert ze en het aantal non-places groeit: meer onbewoonde plekken, grotere transportnetwerken, een groeiende wereld van commercie en communicatie via machines, dit levert een dynamische wereld op waarin er dagelijks hele populaties over routes en knooppunten snellen van punt A naar punt B. Bij de door Augé genoemde voorbeelden van non-places, zoals snelwegen, het spoor, vliegvelden, treinstations, hotelketens, pretparken, supermarkten en vervoersmiddelen (Augé 1995: 79), kan de transferia worden toegevoegd. Ook de transferia zijn anonieme plekken waar men zich als individu verliest; er is geen identiteit, geen geschiedenis en geen relatie tussen de passanten en locatie, men gaat er mee in de tijdelijke dynamische stroom. De ruimtes waar men in beweging een reis of route aflegt lijken de archetype van de non-places te zijn. De vloeiende beweging van het enteren en verlaten van een transferia door individuen identificeert de locatie als non-place. Marc Augé schrijft hierover: We could say, conversely, that the act of passing gives a particular status to place names, that the faultline resulting from the law of the other, and causing a loss of focus, is the horizon of every journey (accumulation of places, negotion of place), and that the movements that shift lines and traverses places is, by definition, creative of itineraries: that is, words and non-places (Augé 1995: 85). Juist dit feit zorgt ervoor dat de non-places in de gedaante van de transferia een zekere status hebben. Ze bestaan en hun buitenruimte wordt veelvuldig voor een kortere momentopname gebruikt door dagelijkse reizigers. Park&ride Lelant Salting in Groot-Brittanië. Het landschap overspoelt het kleine station, het stedelijke karakter is nauwelijks aanwezig. 6.

9 Transferium as non-place Marc Augé writes is his book Non-places : If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a non-place (Augé 1995: 77, 78). Marc Augé creates the concept of places and non-places. The places have an anthropological meaning; they are social spaces full of monuments which continue in time and generation, like a historical city centre with it s own identity and history. But these untouched places get their true meaning through change and discontinuity in the space. This contemporary world creates the opposite of places, the uncompleted non-places. These non-places are part of society. Marc Augé says: non-places are the real measure of our time (Augé 1995: 79), the super modernity produces them and the number of non-places is ever growing. There are more and more uninhabited places, bigger transportnetworks, a growing world of commercial and communication through machines. This makes a dynamic world with day to day migration of entire populations through junctions and routes where they try to go from A to B. The examples Augé mentions of non-places, like highways, the railroad, airports, trainstations, hotel chains, amusement parks, supermarkets and transport means, can be joined by the transferium. The transferia are also anonymous places where an individual loses oneself; there is no identity, no history and no relationship between passers-by and location. One is lost in the temporary dynamic flow. The spaces where one travels towards a destination seem to be the archetype of the non-place. The flowing movement of entering and leaving transferia by individuals marks the location as a nonplace. Augé says that: We could say, conversely, that the act of passing gives a particular status to place names, that the fault line resulting from the law of the other, and causing a loss of focus, is the horizon of every journey (accumulation of places, negation of place), and that the movements that shift lines and traverses places is, by definition, creative of itineraries: that is, words and non-places (Augé 1995: 85). This is why non-places have a certain stature when they are transferia. They exist and their outside space is used in short frequent bursts by daily travelers. Transferium Barneveld Een bijzondere architectonische vormgeving en een uitgewerkte buitenruimte Transferium Leiden t Schouw De Mac Donald als trekker en een grote moderne voetgangersbrug als opvallende object. 7.

10 Ontwerp van informatie Non-places worden gedefinieerd door het gebruik van woorden/tekst en afbeeldingen. Zij vormen de gebruiksaanwijzing voor deze transit plekken, zoals Marc Augé schrijft: The link between individuals and their surroundings in the space of non-place is established through the mediation of words, or even texts (Augé 1995: 94). De informatie kan in verschillende vormen gegeven worden, meestal zijn het panelen langs de gelopen of gereden routes. Er zijn ook voorbeelden waarbij de benodigde informatie in een aantrekkelijke vormgeving verwerkt is, als onderdeel van het ontwerp voor de locatie. Zo is bij de parkeergarage van Hotel Puerta de América in Madrid, ontworpen door Teresa Sapey, de informatie weergeven in de vorm van iconen. De iconen, opgebouwd uit het werk Liberté van de Franse dichter Paul Éluard, vertellen onder andere waar zich de uitgang bevindt in de garage en ze wijzen de richting aan. Andere iconen geven geen informatie met betrekking tot de garage, maar zijn een expressie van vrijheid, het geheel van de vormgeving en tekst van de figuren geeft de weg naar vrijheid aan, het tekent het symbolische contrast met de donkere ondergrondse ruimte. Een ander voorbeeld is de 10-mile Spiral, een idee voor Las Vegas door Aranda/Lasch. Met als doelstelling files te voorkomen en Las Vegas te ontstoppen, hebben de architecten een structuur/gebouw ontworpen waarbij de aankomst van de bestuurders vertraagd wordt door ze in beweging te houden in de spiraal. Op de rijbaan hebben ze teksten geplaatst van welbekende borden langs de wegen van en naar Las Vegas, die de automobilist verwelkomen en een voorzichtige terugreis wensen. Dit is niet de enige vorm van informatie die de architecten aan hun ontwerp hebben toegevoegd, om de spiraal een symbolische relatie met Las Vegas, de stad van de kansspellen, te geven, hebben ze de wegvakken van de ringen van de spiraal zo vormgegeven met getallen, kleurvakken en geldbedragen, dat de automobilist met z n auto meedoet aan een kansspel en dus al langzaam -rijdend ingeburgerd wordt tot de gokwereld van Las Vegas. De informatie van woorden en afbeeldingen op de non-place kan ervoor zorgen dat de plek in tijd en ruimte een plaats kan krijgen in het ritme van het dagelijkse leven. Marc Augé schrijft hierover: Words and images in transit through non-places can take root in the still diverse- places where people still try to construct part of their daily life (Augé 1995: 109). Artistieke iconen als gebruiksaanwijzing voor de garage. De symbolische boodschap van vrijheid in de de donkere ondergrondse garage bevindt zich in de beeld- en schrijftaal. Ze zijn sprekend, op meerdere manieren leesbaar en leuk om naar te kijken, omdat ze anders zijn dan de standaard iconen: ze kleden de donkere garage kleurrijk aan. Teresa Sapey, Hotel Puerta de America, Madrid

11 Information design Non-places are defined by the use of words and pictures. They form the manual for these transit places, like Augé states: The link between individuals and their surroundings in the space of non-place is established through the mediation of words, or even texts (Augé 1995: 94). The information can be provided in different formats, but mostly they are panels along the route. There are however examples where the information is absorbed in the design of the location. The parking garage of the Hotel Puerta de América in Madrid, designed by Teresa Sapey, uses information in the form of icons. Theses icons, constructed from the work Liberté of the French poet Paul Éluard, tell you where the exit is and point you in the right direction. Other icons don t give information about the garage itself, but express freedom. The whole of design and text of the symbols gives the road to freedom, it draws a symbolic contrast with the dark underground lot. Another example is the 10-mile spiral, an idea for Las Vegas by Aranda/Lasch. With the goal to avoid traffic jams and to de-jam Las Vegas, the architects have designed a structure/building where the arrival of the drivers is slowed by their movement in the spiral. On the lane, they have used texts from well known signs along the Las Vegas roads, like Welcome to Las Vegas and Drive Safely. This is not the only form of information the architects have added to their design. To give the spiral a symbolic relationship with Las Vegas, the gambling capital of the world, the architects have used numbers, colors and amounts of money on the lanes of the spiral to introduce the slow drivers to gambling in Vegas. The information of words and pictures on the non-place can make sure that the non-place gets a spot in the rhythm of daily life. Marc Augé writes: Words and images in transit through non-places can take root in the still diverse- places where people still try to construct part of their daily life (Augé 1995: 109). A design by Buschow Henley Architects illustrates how close daily life and non-place can get. In their idea Park+Jog a form of daily life is constructed by using a transferpoint. Through symbols, people are encouraged to park their car at the end of the highway, then change clothes and jog, swim, walk or take a horse ride to Manchester City. After a hard day of work or classes people can jog back, take a refreshing shower at the roof terrace of the car park and drive home. Dit icoon geeft de richting aan, is een interessant kunstwerk om te aanschouwen en vertelt ook een gedicht over vrijheid 9.

12 Hoe dicht het dagelijkse leven en non-places tegen elkaar aan kunnen liggen illustreert een ontwerp van Buschow Henley Architects. In hun idee Park + Jog wordt met behulp van een overstappunt letterlijk een vorm van dagelijks leven geconstrueerd. Begeleidt door symbolen worden mensen aangespoord hun auto aan het eind van de snelweg te parkeren, zich om kleden en naar Manchester City te joggen, zwemmen, lopen of paard te rijden. Na een college- werkdag van acht uur jogt men weer terug en na een douche en een eventuele pauze op het dakterras van het autopark, begeeft men zich weer in z n auto om vervolgens naar huis te rijden. Algoritmische formules zijn vertaald naar een dynamische vorm: de spiraal, deze vorm is geplaatst in de context van Las Vegas, vervolgens is het voorzien van informatie dat een sterke relatie met Las Vegas draagt. De bezoeker wordt naar de stad van de gokspellen geleid en ingewijd. Aranda/Lasch, 10-Mile Spiral, Las Vegas

13 Aansporing van studenten en werkenden tot het parkeren van de auto en zich al bewegend en sportief naar de stad te begeven. Er wordt een nieuwe levenstijl gecreëerd door het ontwerp. Door herkenning en begeleiding zou deze manier van beweging als vanzelfsprekend gemaakt worden. Buschow Henley Architects, Park+ Jog, Salford

14 Locatie van transferia Terwijl de stad nog steeds een prominente rol in het dagelijkse leven draagt, zijn transferia en park&rides vergeten plekken. Toch zouden deze punten tussen stad en snelweg hun locatie goed kunnen benutten. De stad is als een woonruimte/interieur waar elke keer weer via een entree kan worden teruggekeert. De entree zou een overstappunt in de vorm van een transferia of park&ride kunnen zijn, een schakel tussen de stad met zijn openbaar transport netwerk en de periferie met haar wegen voor privé-voertuigen. De entree moet passen bij de gedaante van het interieur en het moet een uitnodigend gebaar maken naar de buitenwereld. Een entree tussen een binnen- en een buitenruimte heeft twee zijden en kan daardoor aan de binnenzijde een andere gedaante krijgen dan aan de buitenzijde. Een overstappunt is een neutrale punt op de kaart met een tijdelijk gebruik. Dit abstracte karakter maakt het lastig deze ruimtes te integreren met hun omgeving. Deze ronde punt zou de eigenschappen van een entree over moeten nemen om daadwerkelijk als dynamische doorgang te kunnen functioneren en het betreden en verlaten vloeiend vorm te geven, want volgens Marc Augé indentificeerd dit de non-place op de locatie: In the non-places of supermodernity, there is always a specific position...but they play no part in any synthesis, they are not integrated with anything; they simple bear witness, during a journey, to the coexistence of distinct individualities, perceived as equivalent and unconnected...; it deals only with individuals, but they are indentified (name, occupation, place of birth, address) only on entering or leaving (Augé 1995: 110). De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat er bij ontwerpen van een transferium veel aandacht aan het betreden en verlaten besteed mag worden, deze bewegingen moeten voor de individu herkenbaar en aantrekkelijk zijn, de vormgeving hiervan kan een relatie tussen de passant en de locatie creëren. Volgens Gilles Deleuze is de vormgeving van het materiaal en textuur van de verbinding belangrijk. In zijn stuk The Fold legt hij de relatie tussen een typerend huis en de Barok (Deleuze 2006: the pleats of matter). De twee verdiepingen zijn verbonden met vloeiende kronkels. Deze kronkels bepalen en materialiseren de vorm. Dit vergelijkend met een transferium kan de onderverdieping geassocieerd worden met de periferie. Eén grote verzameling van verschillende factoren: mensen, het landschap, de voorzieningen, de infrastructuur onder een lage dichtheid. De bovenverdieping kan geassocieerd worden met de stad: compact en tot in de details vormgegeven. De stad en zijn delta van routes, transferia en park&rides creëren door de overstapmogelijkheid nieuwe routes 12.

15 Transferia locations While the city plays a prominent role in daily life, transferia and park&rides are forgotten places. But these places could use their location between city and highway. The city is like an interior, where people return through the entrance every time. The entrance could be a transfer point in the form of a transferium or park&ride, a link between the city with its public transfer network and suburbia with her roads for private vehicles. The entrance should fit the interior and it should be inviting to the world. An entrance between an inner and outer space has two sides and can have different looks on the inside and outside. The transfer point is a neutral point on the map with a temporary use. This abstract character makes it hard to integrate these spaces with their surroundings. This point should absorb the qualities of the entrance to really function as a dynamic doorway and to give entering and leaving a flowing shape. According to Augé, this identifies the non-place in the location: In the nonplaces of supermodernity, there is always a specific position...but they play no part in any synthesis, they are not integrated with anything; they simple bear witness, during a journey, to the coexistence of distinct individualities, perceived as equivalent and unconnected...; it deals only with individuals, but they are indentified (name, occupation, place of birth, address) only on entering or leaving (Augé 1995: 110). It can be concluded that in designing a tranferium, a lot of attention should go to entering and leaving the location. These movements should be both recognisable and appealing to the individual. The design can create a relationship between passer-by and location. According to Gilles Deleuze the design of the material and the texture of the connection are the most important. In his piece The Fold, he links a typical house to baroque. (Deleuze 2006: the pleats of matter). The two floors are linked through flowing folds. These folds determine and materialise the shape. Comparing to a transferium, the ground floor can be compared to suburbia. One big collection of different factors: people, landscape, provisions, the infrastructure under a low density. The top floor can be associated with the city: compact and designed to the very detail. The folds that run through the Transferium must form a fluent motion and create a link between the public space of the city and the vast open space of suburbia. The design of this link is crucial. The creation of a fluent transfer, as to make this transfer as natural as possible, is a starting point transferia seem to need. Een model voor het overstappen op een transferium. Het moment van actie moet beïnvloed worden door het ontwerp, zodat een soepele overstap als vanzelfsprekend wordt gemaakt.

16 De folds die het transferium doorlopen moeten een vloeiende beweging vormen en de link scheppen tussen de openbare ruimte van de stad en de weidse openbare ruimte van de periferie, de vormgeving van deze verbinding is daarbij belangrijk. Het creëren van een vloeiende overstap zodat deze stap als vanzelfsprekend zal worden gemaakt, is een uitgangspunt dat een transferium lijkt nodig te hebben. Now I know that this is only one of the roads which is open for me on that morning in Dorotea, schrijft Italo Calvino (Calvino 1995: onzichtbare steden). De stad biedt met zijn delta van routes naar de zee van periferie verschillende mogelijkheden om een dagelijkse reis van en naar de stad te ondernemen. Men kan shiften van de ene route naar de andere route en het is ook mogelijk om over te stappen op een vorm van openbaar vervoer. Een soepele aantrekkelijke overstap is in dit geval gewenst. Voor het gebruik van een transferium is een goede impuls nodig. De architect Lars Spuybroek brengt in zijn stuk Machining Architecture in dat perceptie en actie afhankelijk van elkaar zijn. Dus de oplossing ligt niet in het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de beweging, maar hoe om te gaan met de perceptie, in dit geval de perceptie van een transferium. Volgens deze beredenering kan door de input van design inspelend op de perceptie/beleving op een overstappunt de actie van een stadsconsument, mensen die gebruik maken van de diensten van de stad, maar elders wonen, de doelgroep voor overstappunten/transferia, beïnvloed worden. Deze perceptie/beleving kan vanuit meerdere oogpunten bekeken worden, er vind immers binnen een klein oppervlak een overgang plaats tussen de stedelijke openbare ruimte en de veelal weidse ruimte van de periferie. Het betreden en verlaten kan in de perceptie van de reiziger als een absorberend natuurlijk gebaar vorm gegeven worden. 14.

17 Now I know that this is only one of the roads which is open for me on that morning in Dorotea, writes Italo Calvino (Calvino 1995: invisible cities). The city, with its delta of routes to the sea of suburbia, offers different possibilities to undertake a daily trip to and from the city. People can take different routes and forms of transport. An easy and quick transfer is off course necessary for this to work. Positive impulses are needed to use a Transferium. The architect Lars Spuybroek shows in his piece Machining Architecture that perception and action are dependent. So the solution lies not in the creation of new possibilities for the movement, but in how to deal with perception, in this case the perception of the Transferium. According to this statement the city consumer can be influenced through design anticipating on the perception/experience of the consumer. This perception/ experience can be approached from different angles. There is a transfer from the urban public space to the vast space of suburbia. The entering and leaving can be designed in the form of a natural gesture to the traveller. 15.

18 Status en verschijning De passing-through places zoals bijv. snelwegen hebben niet altijd en overal de status van non-places gedragen. Snelweg-ontwerpers uit halverwege de 20 e eeuw hadden een uitgangspunt concurrerend aan non-places. Zo moest de Autobahn in Duitsland een cultureel esthetisch monument worden, wat nationalistische gevoelens bij de burger zou opwekken, een plek met identiteit en achtergrond. Men streefde naar een zo groot mogelijk relatie met het landschap. Ook de parkway is hier een voorbeeld van, een menselijke weg als onderdeel van de natuur. Glooiend en soepel volgden deze wegen de taal van het landschap. Er moet onbelemmerende vrijheid van beweging heersen en een soepele verkeersstroom die op alle punten gelijkmatig onderhouden kan worden, dient af en aan te vloeien zonder dat er van onderbreking of botsing sprake is (Nijenhuis & van Winden 2007: 82). De lanen bieden de automobilist het landschap. Wanneer de automobilist langs de lanen snelt openbaren zich achter elkaar nieuwe beelden aan hem. De automobilist ervaart de ruimten van het landschap als een spannende opeenvolging van nauwe en ruimere uitzichten, schreef Hans Lorentz, in Die Mitarbeit de lebendigen Natur. De subtiel ontworpen landschapskamers begeleiden de automobilist door het landschap en speelde in op een sublieme beleving die het kan stellen zonder actieve deelname van het bewustzijn. De schoonheid van de weg lag dan in het ritme van de afwisseling van de ruimte, en het ritme wordt een gevoel van spanning en ontspanning (Nijenhuis & van Winden 2007: 134). Deze snelwegen en lanen konden echter niet aan de snel stijgende vraag naar mobiliteit voldoen en daarbij waren zoals Wilfried van Winden schrijft: landschappen verstedelijkt en de steden parasiteren op het snelwegennet (Nijenhuis & van Winden 2007: 83). Deze wegen functioneerden enkel als representatiemachine. Hedendaags maken de snelwegen geen deel meer uit van onze esthetische cultuur, dit geldt eveneens voor snelwegparkeerplaatsen en transferia / park&rides. Waarom worden deze dynamische ruimtes niet gewaardeerd? Hoe kunnen deze in cultureel opzicht verwaarloosde non-places weer esthetisch kwaliteiten krijgen? Volgens Wilfried van Winden is de Pheripherique de stedelijke snelweg van dit moment. Zij is veranderlijk en dynamisch, zij zou de diabolische snelweg genoemd kunnen worden. Een onuitgevoerd ontwerp voor een parkeergebouw over de Seine van de architect Konstantin S. Melnikov uit 1925 speelt zowel in op de representatie als op de dynamiek. De dynamische structuur van schuine hellingen en parkeerdekken bieden de automobilist een spectaculair uitzicht over de Seine. Melnikov wilde dat zijn ontwerp de gebruiker plezier zou geven. 16. Het landschap voert de automobilist mee. Reichsautobahn bij Neandertal, 1936, foto: August Sander De inrichting van het landschap versterkt de plezierige ervaring van snelheid. Merrit Parkway, Connecticut USA,

19 Status and appearance The passing-through places like highways haven t always carried the non-place status. Highway entrepreneurs from the mid twentieth century had a view that was the complete opposite of non-places. The German autobahn was intended to be a cultural aesthetic monument, which would arouse nationalist feelings in the citizens, a place with identity and background. They strived to a strong relationship with the landscape. The parkway is another example of this view, a humane road as part of nature. Sloping and supple following the language of the land. There must be an unobstructed freedom of movement and a pliable traffic flow, which can be maintained regularly. This should flow without interruption or collision (Nijenhuis & van Winden 2007: 82). The lanes offer the driver the landscape. When a driver speeds along the lanes new images reveal themselves to him/her. The driver experiences the spaces of the landscape like an exciting succession of wide and narrow views, writes Hans Lorentz in Die Mitarbeit de lebendigen Natur. The subtly designed landscape rooms guide the driver through the landscape and play to a sublime experience without active interaction of the consciousness. The beauty of the road lies in the rhythm of the change in space and the rhythm becomes a feeling of tension and relaxation (Nijenhuis & van Winden 2007: 134). These roads and highways however, could not satisfy the quickly rising demand of mobility. And as Wilfried van Winden states: landscapes urbanize and the cities are like parasites to the highway network (Nijenhuis & van Winden 2007: 83). These roads function as a representation machine alone. Nowadays, the highways are no longer part of the aesthetic culture. This also goes for highway parking spaces and transferia / park&rides. Why are these dynamic spaces not appreciated? How can these in cultural aspect neglected non-places get aesthetic qualities again? According to Wilfried van Winden is de Pheripherique the contemporary urban highway. She is tempestuous and dynamic, she could be called the diabolical highway. A never constructed design for a parking lot over the river Seine by the architect Konstantin S. Melnikov from 1925 has both dynamics and representation. The dynamic structure of steep slopes and parking decks offer the motorist a spectacular view of the Seine. Melnikov wanted to please the user with his design. De Pheripherique, Parijs Een snelweg met vele gezichten. 17.

20 Spectaculair uitzicht kan een middel zijn om een transferium representatief te maken. OMA daarentegen heeft in haar ontwerp voor L Espace Piranésien, een onderdeel van het masterplan voor Euralille, ingespeeld op de dramatiek. Hun uitdaging was om van het kleine knooppunt waar metro, trein, autoweg en voetgangersroutes elkaar kruizen als het ware een Gordiaanse knoop te maken. Een mix van hellingen, liften, roltrappen en spoorbanen moest het Eurostar station zo dramatische mogelijk maken. Dramatiek is ook zichtbaar op de luchtfoto van het park met zwembad en metrostation Nus de la Trinitat aangelegd in 1990 in Barcelona ontworpen door Enric Batlle. Een gigantisch knooppunt van wegen omarmt een vrij klein park, wat zich aangepast lijkt te hebben aan de omgeving. De werkelijkheid is echter anders, wanneer men dit park betreedt, worden de wegen nauwelijks ervaren. De plek maakt een verstilde monumentale indruk, het zwembad lijkt uit een fascistische tijd gekomen te zijn. Marc Augé schrijft: Without the monumental illusion before the eyes of the living, history would be a mere abstraction (Augé 1995: 60). The notions of itinerary, intersection, centre and movement are useful not only for the description of traditional anthropological places. They can also be applied to contemporary French space, urban space in particular. Paradoxically, they even enable us to characterize it as a specific space although, by definition, they are criteria of comparison (Augé 1995: 64). Bij Parc Nus de la Trinitat lijkt de architect ingespeeld te hebben op een monumentale illusie, dit maakt van de plek een indrukwekkende non-place, welke lastig karakteriseerbaar is. Een expressief parkeergebouw voor die tijd met uitzicht over de Seine. Het parkeren is dynamisch, de bestuurders zien een spectaculair beeld en de auto s worden op een spectaculaire manier waargenomen in het gebouw. Kontantin S. Melnikov, car park over the Seine,

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam. Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.nl Content Inhoud Welcome 8 The Flood Welkom 10 De Zondvloed

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE M a r t h a J. H a v e m a n h e t f e n o m e e

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland 35 35 icons iconen 28 01 34 21 18 16 10 23 29 13 15 08 05 22 03 02 17 11 26 09 12 19 25 32 30 06 14 31 33 20 24 27 01 RANDSTAD

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

Aural Architecture: The Invisible Experience of Space. Auditieve architectuur: de onzichtbare ervaring van de ruimte

Aural Architecture: The Invisible Experience of Space. Auditieve architectuur: de onzichtbare ervaring van de ruimte OASE 78 50 OASE 78 51 Barry Blesser and Linda-Ruth Salter Aural Architecture: The Invisible Experience of Space 1 Attitudes towards the senses depend on culture. The Hausa people, for example, recognise

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra Colofon Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008 Dispuut Verkeer is established at 10 May 1990 and is the study association for students who will graduate in the masters of Transport & Planning, Road &

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

UNESCO Quality Label for GROUP T s teacher training program

UNESCO Quality Label for GROUP T s teacher training program interview verschijnt driemaandelijks mei-juni-juli 2010 Jaargang 19, nr. 3 P509015 afgiftekantoor 2000 ANTWERPEN x Ms. Lyvia Saldari, International Coordinator of the ASP network of UNESCO, presents the

Nadere informatie

Kunstenaars. Statenkwartier. in het

Kunstenaars. Statenkwartier. in het Kunstenaars in het Statenkwartier Ontmoeting & Verbeelding Kunstenaars in het Statenkwartier organiseren op 6 en 7 april 2013 de derde Kunstroute door hun wijk! De groep bestaat uit 82 kunstenaars die

Nadere informatie

het nieuwe rijksmuseum

het nieuwe rijksmuseum het nieuwe rijksmuseum 06 Cruz y Ortiz leggen structuur bloot 16 Museum is overrompelende entree rijker 42 Het verbod op een witte wand voor oude kunst 50 Er is meer Cuypers te zien dan ooit 66 Uitgraven

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil gratis exemplaar / your free copy TROPICANA HOTEL & CASINO Saramaccastraat 17 Paramaribo, Suriname 52 09 90 www.pashaglobal.com

Nadere informatie

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?.

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Reacties Wetenschappelijk personeel "The bigger The better" is not the case! "Denk

Nadere informatie