BESTEK DIENSTEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN. Benaming van de opdracht:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK DIENSTEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN. Benaming van de opdracht:"

Transcriptie

1 BESTEK DIENSTEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN Benaming van de opdracht: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET LEVEREN VAN DRUKWERK, LAY-OUT, OFFICESJABLONEN EN LOGO S AAN SCHOLEN/INSTELLINGEN/AFDELINGEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Aanbestedende overheid: GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNICATIEDIENST HUIS VAN HET GO! WILLEBROEKKAAI BRUSSEL Inlichtingen: Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Communicatiedienst - GO! huisstijlbegeleider 1

2 ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Toepasselijke reglementering 1. Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 2. Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); 3. Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); 4. Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking Voorwerp van de opdracht Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wenst haar huisstijl te laten doordringen in diverse communicatieproducten van de GO! scholen. Met dit doel voor ogen lanceert het GO! een open offerteaanvraag voor het leveren van DRUKWERK, LAY-OUT, OFFICESJABLONEN EN LOGO S volgens beschrijving vermeld in het eisenprogramma in bijlage. Uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn loopt van 21/04/2014 tot en met 20/04/2016, verlengbaar door het GO!, telkens voor de duur van één jaar met een totale maximumduur van vier jaar. Omvang van de opdracht De deelname van de 870 GO! scholen en instellingen en GO! afdelingen aan dit huisstijlproject is vrijblijvend. Er is derhalve geen engagement om de oplages die in dit bestek beschreven staan, te realiseren. De aanbestedende overheid heeft op elk ogenblik de vrijheid af te wijken van de bestelling van deze vermoedelijke hoeveelheden, zonder dat de inschrijver het recht heeft op enige vorm van schadeclaim. Dit geldt niet voor bestellingen waarvoor de inschrijver reeds een officiële bestelbon van een GO! school/instelling heeft ontvangen. 2

3 Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering gebeurt door leidend ambtenaar mijnheer Peter Goyvaerts, communicatiedirecteur van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestek en aanvullende documenten De bundel (bestek en GO! huisstijlgids) kan worden geraadpleegd via Public Procurement (e-notification). Daarnaast kan de bundel in elektronische vorm aangevraagd worden via Wijze van gunnen van de opdracht Dit bestek wordt gegund volgens de bepalingen inzake een Open offerteaanvraag voor diensten. Deze opdracht is een raamovereenkomst, d.w.z. dat de opdracht wordt uitgevoerd door middel van deelbestellingen naargelang van de werkelijke behoeften, ZONDER verbintenis vanwege de aanbestedende overheid voor de af te nemen hoeveelheden. Er worden geen minimale afnames gegarandeerd. Alle in dit bestek vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitrecht. Er kunnen gedurende de geldigheidsduur van het contract prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, uitgevoerd worden door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. Wijze van prijsbepaling (ART.13 KB PLAATSING) Alle prijzen worden gegeven in euro volgens prijslijst. Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 3

4 Opmaak van de offerte (ART. 80 EN 82 KB PLAATSING) Art. 80. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Art. 82. Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de inventaris, bij de offerte gevoegd moeten worden: - Een begeleidende brief - Het volledig ingevulde eisenprogramma - Een certificaat waaruit blijkt dat het papier milieuvriendelijk is - Documenten die de identiteit van de ondertekenaars aanduiden en hun mandaat bewijzen - een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. - De documenten inzake uitsluitingcriteria (zie hierna) - Een lijst met minimum drie referenties van gelijkaardige opdrachten - Modellen van reeds uitgevoerde drukwerken analoog aan deze aanvraag (zie eisenprogramma) Uitsluiting, RSZ-verplichtingen en belangenvermenging (ART. 61, 62 en 64 KB PLAATSING) Art. 61 en 62. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2. Art. 64. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. Vergissingen + leemten (ART. 86 KB PLAATSING) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen of dat een vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen voor de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan de opdrachtgever, behoudens indien de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes het niet mogelijk maakt deze voorwaarden na te leven. 4

5 Kwalitatieve selectiecriteria (ART. 67, 68 en 72 KB PLAATSING) De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht: - Een minimum omzet van euro per jaar aan te tonen voor de afgelopen 3 boekjaren De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: - een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. De minimale vereisten qua technische bekwaamheid - Minimum drie jaar ervaring - Minimum drie kwalitatieve referenties van gelijkaardige opdrachten De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: - Een lijst met referenties van gelijkaardige opdrachten, over de afgelopen drie jaar. Indiening van de offerte De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB Plaatsing. De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Een gescande handtekening is onvoldoende. Voor hulp bij het indienen van uw offerte kunt u gebruik maken van de handleiding e- tendering. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (ART. 92 KB PLAATSING) De opening van de offertes vindt plaats op 04/04/2014 om 10.30u. ten overstaan van Peter Goyvaerts of zijn afgevaardigde in het Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, derde verdieping. 5

6 Criteria voor gunning van de opdracht (ART. 101 KB PLAATSING) De offerteaanvraag voor drukwerk bevat drie luiken: 1) kostprijs, 2) kwaliteit en 3) Plan van aanpak (dienstverlening). Gunningcriteria: 1. Kostprijs (70 punten) a. Totaal kostprijs alle producten inclusief levering van elk product bij de opdrachtgever (school of instelling of afdeling = 1 adres) en inclusief levering van minimaal 2 bewijsexemplaren van elk product (1 adres en mag gebundeld productpakket zijn per trimester) 30 punten b. Totaal opmaakkost 10 punten c. Kost per bijkomende opmaakcorrectie 5 punten d. Plaatsen van goedgekeurde versies op online platform: i. in eerste fase op een door u voorzien platform 5 punten ii. in tweede fase op een door GO! voorzien platform 5 punten e. Aanmaak officesjablonen 8 punten f. Aanmaak logo s 5 punten g. Lay-out allerhande aan uurprijs 2 punten 2. Kwaliteit van drukwerk en lay-out (10 punten) 3. Plan van aanpak (20 punten) Verbintenistermijn (ART. 57 KB PLAATSING) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. Prijsherziening (ART.20 KB PLAATSING) De opgegeven prijzen in het offerteformulier blijven vast voor de duur van het eerste jaar van het contract. Indien de inschrijver het nodig acht zullen de prijzen herzien worden volgens de prijsherzieningsformule, voorgesteld door de aanbestedende overheid. In dit geval zal de prijsherzieningsformule gebaseerd zijn op de FEBELGRA papierindex: P = Po (0,2 + 0,8 F/Fo) waarin: P = nieuwe prijs; Po = initiële prijs F = FEBELGRA index op datum van aanvraag tot herziening Fo = FEBELGRA index op datum van de opening der offertes Het is de inschrijver toegestaan om een korting voor te stellen voor de prijsherzieningen van de jaren die volgen op het eerste jaar. 6

7 Borgtocht (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) De borgtocht bedraagt 5% van zes maal het geraamde maandelijkse bedrag van de opdracht. Conform artikel 25, 2 van het KB Uitvoering, staat de aanbestedende overheid een globale borgstelling voor de raamovereenkomst toe. De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 1 in speciën; 2 in publieke fondsen; 3 in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 4 via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving. Voor wat 1 tot en met 3 betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering van de laatste op voorliggende raamovereenkomst gebaseerde opdracht (bestelling). Betaling (ART. 150 EN ART. 66 KB UITVOERING) Bij de levering voegt de leverancier een ondertekende leveringsbon. Het overmaken van deze leveringsbon geldt niet als een schuldvordering in de zin van dit artikel. Vanaf de datum van ontvangst van de levering (en de leveringsbon) beschikt de aanbestedende overheid over een verificatietermijn van maximaal 30 dagen om over te gaan tot keuring en de opmaak van een proces-verbaal van voorlopige oplevering, alsook de leverancier hiervan in kennis te stellen en hem uit te nodigen om een factuur in te dienen. Deze factuur geldt als schuldvordering. De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf het verstrijken van de bovenvermelde verificatietermijn. De betalingstermijn begint echter pas te lopen op voorwaarde dat de factuur is ingediend door de leverancier. 7

8 Intellectuele en auteursrechten De indiening van de offerte geldt bij gunning als een belofte van overdracht aan de opdrachtgever van alle vermogensrechten op alle grafische, audiovisuele of andersoortige producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht. De overdracht geldt zowel ten aanzien van de indiener van een offerte als ten aanzien van alle personen waarop de indiener een beroep doet of zal doen voor de uitvoering van de opdracht en heeft betrekking op alle mogelijke exploitatiewijzen die de opdrachtgever wenselijk acht. De opdrachtgever verkrijgt door de toewijzing van de opdracht de hierna opgesomde auteursrechten op alle producten die vanaf dat ogenblik in het kader van de opdracht worden aangemaakt: - Het exclusieve en onvoorwaardelijke reproductierecht - Het exclusieve en onvoorwaardelijke recht tot bewerking en vertaling - Het exclusieve en onvoorwaardelijke recht op mededeling aan het publiek, en dit alles zonder enige beperking in tijd. De vergoeding voor de overdracht is inbegrepen in het totaalbedrag van de offerte, ongeacht uitdrukkelijke vermelding. Alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht worden eigendom van de opdrachtgever. Keuringen en oplevering De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste. Bij een foutieve of niet tijdige oplevering treedt een penaltiteit in werking beschreven in volgende boeteclausule: - Bij een foutieve oplevering zal de opdrachtnemer de oude voorraad weer ophalen en de opdracht opnieuw uitvoeren, te zijn laste - Geleden schade door een foutieve of niet tijdige oplevering zal vergoed worden door de opdrachtnemer. Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen Onderstaande opgesomde elementen dienen in de door de dienstverlener opgegeven eenheidsprijzen (en globale prijzen) te zijn vervat: - Op elke factuur een opsomming van de geleverde werken en de verzending van de factuur naar de school per post en naar de huisstijlbegeleider per e- mail ter controle. - levering van de bestelling op één adres is in de prijs inbegrepen ongeacht waar in Vlaanderen en Brussel alsook levering van 2 bewijsmodellen op het adres van de huisstijlbegeleider 8

9 - Verpakking die handzaam is qua gewicht (maximum 12 kg) en beschadiging voorkomt. - de opmaak gebeurt door uw zorgen. - De verwerking van de tekstinput, die u van het GO! in WORD ontvangt. - de coördinaten per school, het aantal tekstkarakters alsook de grootte van de schoollogo s staan niet vast. Dit betekent dat u voor de gepersonaliseerde producten op maat van de school moet werken. Deze dienstverlening is in de prijs inbegrepen. - de look van het GO! staat vast, maar de look van de school niet. Samen met de begeleider van het huisstijlproject bekijkt u welke kleuraccenten, layouttoevoegingen en dergelijke meer de persoonlijkheid van een school of scholengroep kunnen onderstrepen. Deze dienstverlening zit in de prijs inbegrepen. - Aanlevering van de digitale drukproeven - alle correcties zoals door u beschreven in uw Plan van aanpak (zie luik 3) zijn in de prijs inbegrepen - wij ontvangen een PDF (geschikt voor webapplicatie) met een overzicht per school van de bestelde producten en hun opmaak. Deze dienstverlening is in de prijs inbegrepen. - zodra het ontwerp voor een school geproduceerd en betaald is, bezorgt u ons hiervan via de GO! ftp-server een Indesigndocument en is het automatisch eigendom van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Er zijn geen latere auteursvergoedingen voorzien. Deze dienstverlening is in de prijs inbegrepen. - Zoeken naar passende foto s: voor het illustratiemateriaal kunt u beroep doen op een fotodatabank van het GO!, op foto s van de school zelf of vragen wij u een passende foto te zoeken in externe fotodatabanken (foto s uit deze externe databanken worden betaald door de opdrachtgever) - foto s dienen soms opgefrist te worden: retoucheren en detoureren (vrijstellen van achtergrond). Hetzelfde geldt voor de schoollogo s, die dienen soms hergetekend te worden (in Illustrator) opdat ze voldoen aan de kwaliteitvereisten van drukwerk. Dit is in de opmaakprijs inbegrepen. - De scholen worden sequentieel benaderd, uw prijs is een eenheidsprijs per product/oplage. Ook alle kosten en heffingen die op de levering wegen dienen te zijn inbegrepen in de door de dienstverlener opgegeven eenheidsprijzen en globale prijzen, in het bijzonder: - De kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren. - De kosten voor het lossen, het uitpakken en het stapelen op de plaats van de levering. - De verplaatsing-, vervoer- en verzekeringskosten - De kosten voor documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist. - De levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten - De tol- en accijnsrechten en om het even welke belasting, met uitzondering van de BTW betreffende het gebruikte materiaal en de producten 9

10 - De keuring- en de opleveringskosten. - Het leveren van de definitieve ontwerpen. Hierin dienen zowel de grafische bestanden (Indesign) als een pdf te zijn opgenomen - Opmaak, productie en verzending volledig te verzorgen door de inschrijver - De administratie- en secretariaatskosten Bijlagen I. Eisenprogramma en inventaris (bestaande uit 3 luiken) II. Inschrijvingsformulier 10

11 TECHNISCH EISENPROGRAMMA BETREFFENDE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET LEVEREN VAN DRUKWERK AAN SCHOLEN/INSTELLINGEN/AFDELINGEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ALGEMEEN BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN/DIENSTVERLENING - u werkt met milieuvriendelijke materialen. Het papier mag bestaan uit elke combinatie van gerecycleerde en nieuwe vezels, waarbij minstens 65 % van deze gerecycleerde vezels na verbruik gerecycleerd werden en minstens 50% van de nieuwe vezels uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn. Het overige deel van de nieuwe vezels moet minstens afkomstig zijn uit de legale houtkap. - de fijnheid van de gedrukte rasters moet minimaal 200 lijnen per inch zijn (tenzij het product vraagt om grof papier). - bij uitbesteding aan onderaannemers blijft u het aanspreekpunt voor de begeleider van dit huisstijlproject en blijft u verantwoordelijk BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN: GEPERSONALISEERD DRUKWERK 1. Promotiefolder voor een basisschool Formaat: 3-luik open A4 gesloten 210 mm x 100 mm Papier: Maco satiné, 135 gram Druk: Quadri recto/verso, dispersielak recto/verso Afwerking: oprollend vouwen Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Promotiefolder voor een secundaire school Formaat: 3-luik open 500 mm ( ) x 297 mm, gesloten 170 x 297 mm Papier: Maco satiné, 250 gram Druk: Quadri recto/verso, dispersielak recto/verso Afwerking: twee biegen Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Inlegfiche voor in promotiefolder secundaire school Formaat: 130x240 mm Papier: Maco sat wit 135 gr 11

12 Druk: Quadri recto-verso Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Uitnodigingen allerlei Formaat: 2-luik Amerikaans formaat, 210 x 210 mm open en 210 mm x 105 mm gesloten. Papier: Maco silk, 300 gram Druk: Recto quadri, dispersielak recto Afwerking: biegen Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Map met flappen Formaat met flappen: open 530 mm x 384,4 mm (flappen en rugdikte meegerekend) en gesloten 220 x 305 mm Papier: Maco satiné, 300 gram Druk: Recto quadri en recto persvernis Afwerking: rillen volgens vorm, insnijding voor naamkaartje 85 mm x 55 mm Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Map zonder flappen Formaat zonder flappen: open 440 mm x 305 mm en gesloten 220 mm x 305 mm Papier: Maco satiné, 300 gram Druk: Recto quadri en recto persvernis Afwerking: rillen Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Rapportcover zonder kapvorm met snelhechter Formaat: open 432 mm x 303 mm en gesloten A4 216 mm x 303 mm, zonder venster Papier: Maco silk, 300 gram Druk: Recto quadri en behandeld met dispersielak Afwerking: aanbrengen snelhechter (blinde hechting), geplooid leveren Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Rapportcover met kapvorm en met snelhechter 12

13 Formaat: open 432 mm x 303 mm en gesloten A4 216 mm x 303 mm, met uitgekapt venster Papier: Maco silk, 300 gram Druk: Recto quadri en behandeld met dispersielak Afwerking: aanbrengen snelhechter (blinde hechting), kapvorm, geplooid leveren Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Poster Formaat: 500 mm x 700 mm Papier: Maco mat, 135 gram Druk: Recto quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Notitieblok met ruitjes of lijntjes Formaat: 210 mm x 297 mm, 72 identieke bladen Papier: Offset wit 80 gram Druk: Recto quadri Afwerking: 72 identieke bladen, aftellen per 72 blad + karton 400 gram, invoeren/voorsnijden/lijmen kop + lossnijden en nasnijden Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Notitieblok met ruitjes of lijntjes Formaat: 210 mm x 297 mm, 72 identieke bladen Papier: Offset wit 80 gram Druk: Recto zwart/wit Afwerking: 72 identieke bladen, aftellen per 72 blad + karton 400 gram, invoeren/voorsnijden/lijmen kop + lossnijden en nasnijden Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: A3 onderlegger Formaat: 297 mm x 420 mm, 72 identieke bladen Papier: Offset wit 80 gram Druk: Recto quadri Afwerking: 72 identieke bladen, aftellen per 72 blad + karton 400 gram, invoeren/voorsnijden/lijmen kop + lossnijden en nasnijden Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: 50 13

14 13. Examenbladen A3 met ruitjes of lijntjes Formaat: 297 mm x 420 mm, gesloten A4 Papier: Offset wit 80 gram Druk: Recto/verso zwart/wit Afwerking: plooien Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Briefhoofd Formaat: 210 mm x 297 mm Papier: Lasergegarandeerd wit 80 gram Druk: Recto quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Basis A4 (wordt door de school geplooid naar A5 staand) Als omslagblad voor schoolreglement, heen- en weerschriftje, wordt door de school gecombineerd met een wordsjabloon Formaat: 210 mm x 297 mm Papier: Lasergegarandeerd wit 80 gram Druk: Recto quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Jaarkalender Basis A4 voorgedrukt, wordt door de school gecombineerd met een wordsjabloon Formaat: 210 mm x 297 mm Papier: Lasergegarandeerd wit 80 gram Druk: Recto verso quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Omslagen quadri Amerikaans formaat met venster en zonder venster, A5, C4 en zakomslagen Formaat: Omslag Amerikaans formaat 229 mm x 114 mm, omslag A5 162 mm x 229 mm, omslag C4 229 mm x 324 mm en zakomslagen 250 mm x 353 mm. Papier: Offset wit, Omslagen Amerikaans formaat en A5 80 gram, omslagen C4 en zakomslagen 100 gram Druk: Recto quadri niet aflopend Afwerking: met strip 14

15 Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Omslagen zwart/wit Amerikaans formaat met venster en zonder venster, A5, C4 en zakomslagen Formaat: Omslag Amerikaans formaat 229 mm x 114 mm, omslag A5 162 mm x 229 mm, omslag C4 229 mm x 324 mm en zakomslagen 250 mm x 353 mm. Papier: Offset wit, Omslagen Amerikaans formaat en A5 80 gram, omslagen C4 en zakomslagen 100 gram Druk: Recto zwart/wit niet aflopend Afwerking: met strip Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Naamkaartje Formaat: 85 mm x 55 mm Papier: ivoorkarton 300 gram Druk: Recto quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Vriendelijke groetenkaartje Formaat: 210 mm x 105 mm Papier: ivoorkarton 300 gram Druk: Recto quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Afsprakenkaartje Formaat: 105 mm x 105 mm Papier: ivoorkarton 300 gram Druk: Recto quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Badges Badges per 10 geplaatst op een A4 Formaat: 90 mm x 55 mm Papier: ivoorkarton 300 gram Druk: Recto quadri 15

16 Afwerking: perforeren Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Pasje Pasje in de vorm van een bankkaart voor middagmaaltijden en dergelijke meer. Formaat: 55 mm x 85 mm Papier: Ivercote 300 gram Druk: Recto verso quadri Afwerking: mat plastic recto verso met afgeronde hoeken Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: Agendacover voor schoolagenda U levert op basis van de afmetingen (meestal open A3, gesloten A4) van de schoolagenda die de school doorgeeft een drukklare Hres pdf voor de drukkerij waar de school voor haar agenda s mee samenwerkt. U geeft een eenheidsprijs voor de opmaakkost op maat van de schoollook en de afmetingen van de agenda. BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN: ALGEMEEN GO! DRUKWERK 24. Map met flappen Formaat met flappen: open 530 mm x 384,4 mm (flappen en rugdikte meegerekend) en gesloten 220 x 305 mm Papier: Maco satiné, 300 gram Druk: Recto 2-kleuren en recto persvernis Afwerking: rillen volgens vorm, insnijding voor naamkaartje 85 mm x 55 mm 25. Map zonder flappen Formaat zonder flappen: open 440 mm x 305 mm en gesloten 220 mm x 305 mm Papier: Maco satiné, 300 gram Druk: Recto 2-kleuren en recto persvernis Afwerking: rillen 26. Rapportcover zonder kapvorm met snelhechter Formaat: open 432 mm x 303 mm en gesloten A4 216 mm x 303 mm, zonder venster Papier: Maco silk, 300 gram Druk: Recto 2-kleuren en behandeld met dispersielak Afwerking: aanbrengen snelhechter (blinde hechting), geplooid leveren 27. Rapportcover met kapvorm en met snelhechter Formaat: open 432 mm x 303 mm en gesloten A4 216 mm x 303 mm, met venster Papier: Maco silk, 300 gram 16

17 Druk: Recto 2-kleuren en behandeld met dispersielak Afwerking: aanbrengen snelhechter (blinde hechting), kapvorm, geplooid leveren 28. Notitieblok met ruitjes of lijntjes Formaat: 210 mm x 297 mm, 72 identieke bladen Papier: Offset wit 80 gram Druk: Recto 1 PMS-kleur Afwerking: 72 identieke bladen, aftellen per 72 blad + karton 400 gram, invoeren/voorsnijden/lijmen kop + lossnijden en nasnijden 29. A3 onderlegger Formaat: 297 mm x 420 mm, 72 identieke bladen Papier: Offset wit 80 gram Druk: Recto 1 PMS- kleur Afwerking: 72 identieke bladen, aftellen per 72 blad + karton 400 gram, invoeren/voorsnijden/lijmen kop + lossnijden en nasnijden 30. Stickers om bovenstaande mappen/rapportcovers algemeen GO! drukwerk te kunnen personaliseren door de scholen Formaat: rechthoek 70 mm x 35 mm Papier: Fasson vellux offset mat 80 gr met split Druk: recto quadri Afwerking: permanent klevend 32. A4 ringmap Formaat: inhoudsformaat A4 Kaftdikte: 2,2 mm Mechaniek: 2 ringen in D-vorm, vulhoogte 35 mm, met papierklem uit metalen draad Druk: Recto 2-kleuren Afwerking: recto-verso glansfolie BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN: MARKETINGCOMMUNICATIE 33. Uitnodigingskaarten voor doedagen, infodagen, opendeurdagen, dubbele kaart Producttechnische specificaties: Formaat: 2-luik Amerikaans formaat, 420 x 105 mm open en 210 mm x 105 mm gesloten. Papier: Maco silk, 300 gram Druk: Recto-verso quadri, dispersielak all-over Afwerking: biegen Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: 50 Let op: de lay-out gebeurt volgens de opmaakwensen van de school, u geeft eenheidsprijs inclusief lay-out. 17

18 34. Uitnodigingskaarten voor doedagen, infodagen, opendeurdagen, enkele kaart A6 Producttechnische specificaties: Formaat: A6 Papier: Maco silk, 300 gram Druk: recto-verso quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: 50 Let op: de lay-out gebeurt volgens de opmaakwensen van de school, u geeft eenheidsprijs inclusief lay-out. 35. Leaflets voor aankondiging nieuwe opleidingen, schoolfeest, inschrijvingsperioden, A5 formaat Producttechnische specificaties: Formaat: A5 Papier: Maco silk, 135 gram Druk: recto-verso quadri Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: 50 Let op: de lay-out gebeurt volgens de opmaakwensen van de school, u geeft eenheidsprijs inclusief lay-out. 36. Leafletstrook voor aankondiging nieuwe opleidingen, schoolfeest, inschrijvingsperioden, Amerikaans formaat Producttechnische specificaties: Formaat: 210x105 mm Papier: Maco silk, 135 gram Druk: recto/verso Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: 50 Let op: de lay-out gebeurt volgens de opmaakwensen van de school, u geeft eenheidsprijs inclusief lay-out. 37. Folder voor direct-mailings, 5-luikje Producttechnische specificaties: Formaat: open 500x210 mm, gesloten 100x210 mm Papier: Maco halfmat 135 gram Druk: recto-verso quadri, dispersielak al-over Afwerking: 4x zig-zag vouwen Gescheiden per 100 (vereisten distributiecentrum) Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: 20 Let op: de lay-out gebeurt volgens de opmaakwensen van de school, u geeft eenheidsprijs inclusief lay-out. 38. Schoolkrant / uitgebreide schoolfolder / infobulletin Producttechnische specificaties: Formaat: open A3, gesloten A4 Pagina s: 8 bladzijden Papier: maco blinkend 100 gram 18

19 Druk: recto-verso quadri, dispersielak al-over Afwerking: dubbel geniet Vermoedelijk aantal deelnemende scholen: 20 Let op: de lay-out gebeurt volgens de opmaakwensen van de school, u geeft eenheidsprijs inclusief lay-out. BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN: PLATFORM Creatie van een tijdelijk platform inclusief online plaatsen goedgekeurde versies per product per school De dienst communicatie van het GO!, de GO! huisstijlbegeleider alsook de school zelf moeten zicht kunnen houden op alle gelay-oute producten per school/afdeling. Het GO! zal hiertoe een online platform creëren dat later als webwinkel kan gaan fungeren. In afwachting van dit platform voorziet u een plaats, toegankelijk voor bovenstaande partijen, waar de laatste versies van de door de school bestelde producten raadpleegbaar zijn. U zet elk product overzichtelijk geordend per school/instelling/afdeling op een toegankelijk en door u beheert platform. U geeft een basiskost voor het creëren van een tijdelijk platform inclusief het door u hierop plaatsen van de goedgekeurde versies per school/per product. Online plaatsen van de goedgekeurde versie op het GO! platform Het GO! zal in de periode van de overeenkomst een soort webwinkel ontwikkelen waar scholen alle producten en productspecificaties en prijzen op kunnen terugvinden alsook hun eigen reeds eerder bestelde en gelay-oute producten. U geeft een eenheidsprijs voor het plaatsen van elk product in deze webwinkel inclusief vermelden en beheren van alle product- en prijsspecificaties per oplage opdat dit platform als webwinkel kan gaan fungeren BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN: OFFICESJABLONEN Officesjablonen Voor een beschrijving van de producten verwijzen wij naar de GO-huisstijlgids. U maakt de officesjablonen (WORD en PPT) op maat van de school (met hun logo en coördinaten) en in een versie waarmee de school kan werken. Ø Briefhoofd Ø Nieuwsbrief Ø Mededeling A4 Ø Mededeling A5 (2 op een A4) Ø Cursuscover Ø Vouwblad A3 Ø Agenda vergadering Ø Verslag vergadering Ø PPT Ø Folder/3-luik 19

20 BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN: LOGO s Logo s Voor een beschrijving van de producten verwijzen wij naar de GO-huisstijlgids. U levert de logo s op in een vectorieel bestand bestemd voor druk alsook een jpgbestand voor office-toepassingen. Dit zowel in zwart/wit als kleur. Bestaande logo s hertekent u in Illustrator (en maakt u vectorieel) en/of herleidt u tot een beeld- en naamlogo. BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN: LAY-OUT ALLERHANDE Losse lay-outopdrachten Losse lay-outopdrachten conform de richtlijnen beschreven in het GO! huisstijlhandboek voor scholen voor producten anders dan hierboven beschreven. 20

21 LUIK 1 KOSTPRIJS PRODUCTEN, OPMAAK EN LEVERING Alle prijzen worden gegeven in Euro exclusief BTW volgens onderstaande prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief bovenstaande beschreven voorwaarden qua product, dienstverlening, verpakking en levering (per product) op één adres in Vlaanderen en Brussel. De opmaak- en ontwerpkosten per product vermeldt u apart, met uitzondering van de producten bestemd voor marketingcommunicatie. EENHEIDSPRIJS INCLUSIEF BESCHREVEN ELEMENTEN DIE IN DE PRIJS INBEGREPEN ZIJN PRODUCT ZOALS BESCHREVEN IN TECHNISCH EISENPROGRAMMA KOST PER PRODUCT/OPLAGE OPMAAKKOST PER PRODUCT Drukwerk 1. Folder basisschool 2. Folder secundaire school 3. Inlegfiche 100 ex 250 ex 4. Uitnodigingskaart recto 300 ex 5. Map met flappen 24. Map met flappen 2-kleuren 21

22 6. Map zonder flappen 25. Map zonder flappen 2-kleuren 7. Rapportcover zonder kapvorm met snelhechter 26. Rapportcover zonder kapvorm met snelhechter 2 kleuren 8. Rapportcover met kapvorm en met snelhechter 27. Rapportcover met kapvorm en met snelhechter 2 kleuren 30. Stickers om mappen en rapportcovers te personaliseren 9. Poster 250 ex 10. Notitieblok met lijntjes of ruitjes recto quadri 50 ex 100 ex 11. Notitieblok met lijntjes of ruitjes recto, zwart/wit 50 ex 100 ex 22

23 28. Notitieblok met ruitjes of lijntjes recto, 1-PMS kleur 50 ex 100 ex 12. A3 onderlegger recto quadri 50 ex 100 ex 29. A3 onderlegger recto 1- PMS kleur 50 ex 100 ex 13. A3 examenbladen met lijntjes of ruitjes, los, geplooid recto/verso, zwart/wit 50 ex 100 ex 14. Briefhoofd 15. Basis A4 om te plooien tot A5 staand 16. Jaarkalender 17. Omslagen quadri Amerikaans formaat met venster Amerikaans formaat zonder venster 23

24 A5 omslag 250 ex C4 omslag 250 ex Zakomslag 250 ex 18. Omslagen zwart/wit Amerikaans formaat met venster Amerikaans formaat zonder venster A5 omslag 250 ex C4 omslag 250 ex Zakomslag 250 ex 19. Naamkaartje 50 ex 100 ex 20. Vriendelijke groetenkaart 250 ex 24

25 21. Afsprakenkaartje 250 ex 22. Badges per 10 op een A4 10 x 1 A4 25 x 1 A4 23. Pasje 50 ex 100 ex 32. A4 ringmap 2000 ex 33. Uitnodigingskaart, dubbel, incl. opmaak 100 ex 34. Uitnodigingskaart, enkel, A6, incl. opmaak 100 ex 35. Leaflet A5, recto, incl. opmaak 36. Leafletstrook, recto/verso, incl opmaak 37. Folder voor directmailings, incl opmaak 5000 ex ex 25

26 38. School- of infokrant, incl opmaak 31. Agendacover, pasklare Hres pdf 1a TOTAAL KOST PRODUCT/OPLAGES 1b TOTAAL OPMAAKKOST 1c KOST VAN EEN BIJKOMENDE CORRECTIE Platform 1di KOST CREATIE TIJDELIJK PLATFORM waarop u elke goedgekeurde versie plaatst. Dit platform is toegankelijk voor de scholen. 1dii KOST ONLINE PLAATSEN van elke goedgekeurde pdf op het latere eigen platform van het GO! (nog te ontwikkelen) x

27 PRODUCT ZOALS BESCHREVEN IN GO! HUISSTIJLGIDS VOOR SCHOLEN EENHEIDSPRIJS PER PRODUCT Officesjablonen Officesjabloon Briefhoofd Officesjabloon Nieuwsbrief Officesjabloon Mededeling A4 Officesjabloon Mededeling A5 (2 op een A4) Sjabloon A4 geplooid tot A5 staand met negatief kleurvlak Officesjabloon Cursuscover Officesjabloon Vouwblad A3 Officesjabloon Agenda vergadering Officesjabloon Verslag vergadering Officesjabloon PPT (3 slides) Officesjabloon Folder/3-luik KOST VAN EEN BIJKOMENDE OPMAAKCORRECTIE x 50 correcties 1 e TOTAAL OPMAAKKOST OFFICESJABLONEN Logo s Bestaand logo hertekenen/restylen (hertekenen in Illustrator, restylen naar naam- en beeldlogo) Nieuw logo ontwerpen KOST VAN EEN BIJKOMENDE OPMAAK/ONTWERPCORRECTIE x 50 correcties 1f TOTAAL OPMAAKKOST LOGO s Lay-out allerhande Lay-outprijs per uur 1g TOTAAL LAY-OUTPRIJS PER UUR 27

28 LUIK 2 KWALITEIT - U geeft de minimum resolutie (lijnen per inch) aan waarmee u drukt - u toont aan de hand van modellen van reeds uitgevoerde werken analoog aan deze aanvraag (zie beschrijving in detail) dat uw producten kwaliteitsvol zijn - u beschrijft de kwaliteit van uw producten (drukwerk, logo s, sjablonen, lay-out) en productieproces LUIK 3 PLAN VAN AANPAK Dit is een project waarbij verschillende actoren betrokken zijn en waarvan de doorlooptijd per school en per afdeling beperkt is. Het is dus belangrijk dat de continuïteit en de snelheid van uw dienstverlening gegarandeerd worden. Daarom verwachten wij van u een voorstel waarin u gedetailleerd uw dienstverlening beschrijft betreffende: a. Hoe uw samenwerking met de huisstijlbegeleider zal verlopen. - Hoe communiceert u ( , telefonisch, )? - Wat is uw beschikbaarheid? - Omschrijf wat een correctie is en geef aan hoeveel correcties in uw eenheidsprijs zijn vervat - Hoe dienen correcties te worden doorgegeven? - Hoe levert u de drukproeven aan? - enzovoort. b. Binnen welke tijdsspanne u de gevraagde producten zal opleveren. - Wanneer stuurt u een eerste drukproef of aangepaste versie na tekstinput/correcties? - Wanneer levert u het product op na drukfiat? - Wanneer plaatst u het product op het online-platform? - c. uw rol betreffende communicatie en verantwoordelijkheid wanneer er met onderaannemers wordt gewerkt. U geeft een chronologisch overzicht van het tijdsverloop van begin tot eind m.a.w. een retroplan per product. 28

29 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Benaming van de opdracht: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET LEVEREN VAN DRUKWERK AAN SCHOLEN/INSTELLINGEN/AFDELINGEN VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP De vennootschap (handelsnaam of naam): Rechtsvorm: Nationaliteit: Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer): Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen): In hoedanigheid van: Nationaliteit: Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer): De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op Rekeningnummer: Bij de volgende financiële instelling: Geopend op naam van: (voor de buitenlandse aannemers of aannemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstellen) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 62 2 van het KB van 15 juli 2011 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen. 29

30 Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: o De bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek moeten worden overgelegd. Gedaan te : Op: De inschrijver(s): 30

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Bestek. Toerisme Limburg vzw Drukwerk Limburg Vakantiegids 2017

Bestek. Toerisme Limburg vzw Drukwerk Limburg Vakantiegids 2017 Bestek Toerisme Limburg vzw Drukwerk Limburg Vakantiegids 2017 Gepubliceerd: in het Europese Publicatieblad met nr. op 01/07/2016 onder nummer 2016/S 125-224122 Inhoud: Algemene administratieve bepalingen

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht VGC/DFB/Aankoop/ML/86 10/09/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie