innovation for life TNO-rapport TNO-2014-R10333 MeeriarenSpeurwerkprogramma2oll-2014 ltjo3j.iäi.6 ':i' Voortgangsrapportage r +31 BB oo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "innovation for life TNO-rapport TNO-2014-R10333 MeeriarenSpeurwerkprogramma2oll-2014 ltjo3j.iäi.6 ':i' Voortgangsrapportage 201 3 r +31 BB 866 20 oo"

Transcriptie

1 innovation for life Stieltjesweg I 2628 CK Delft Postbus AD Delft TNO-rapport www'tno'nl TNO-2014-R10333 MeeriarenSpeurwerkprogramma2oll-2014 ltjo3j.iäi.6 ':i' Voortgangsrapportage VP Energie Efficiëntie Thema Energie r +31 BB oo Datum 19 februari 2014 Auteu(s) Aantal pagina's 23 George Huitema, Suzanne van Kooten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. lndien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende tezake tussen de partüen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is 2014 TNO

2 TNO-rapport I TNO R t23 I n houdsopgave ' lnleiding Beschrijving Vraaggestuurd Programma Energie Etficiëntie...3 Opbouw van het programma en relatie met Topsector Energie....4 Overzicht overleg en afstemming met Topsector Energie...6 Uitvoering in Uitgevoerd programma per programmalijn Beschrijving van de uitvoering van de onderdelen van het programma in relatie tot de gestelde planning en doelen...9 Samenwerking Resultaten...14 Bereikte inhoudelijke resultaten...14 Highlights projectresultaten Output Beschrijving van vormen van kennisoverdracht naar (potentiële) doelgroepen en resultaten in markt Ondertekening

3 TNO-rapport I TNO-2014-R t23 1 lnleiding 1.1 Beschrijving Vraaggestuurd Programma Energie Efficiëntie Dit verslag beschrijft de resultaten van het Vraaggestuurd Programma Energie Efficiëntie (VP EE) in Een belangrijke ontwikkeling in de transitie naar een duurzame energievoorziening zijn intelligente netten, ICT "regelt" de energiestromen, brengt vraag en aanbod bij elkaar en zorgt er voor dat piekbelastingen worden gereduceerd. Zo wordt het energiesysteem slim, we spreken van een Smart Energy Sysfem. Het VP EE is gestart in 2011 met als focus het onderzoeksgebied Smart Energy Systems (SES); daarnaast is een klein deel van het onderzoek gericht op inpassing van solar energie en op solar applicaties. De energievooziening bevindt zich in een transitie: van centraal en top-down georganiseerd naar meer decentraal en bottom-up georganiseerd, van fossiele brandstoffen naar meer en meer duurzame energie bronnen, en tenslotte ontstaan er steeds meer lokale initiatieven waarin eindgebruikers als stakeholder opstaan. De uitdaging is nu om met de toename van duurzame energie in het energiesysteem de betrouwbaarheid en betaalbaarheid op het gewenste niveau te houden. Met "flexibiliteit" en "het ontstaan van een energiediensten economie" als sleutelwoorden zijn Smart Energy Systems een essentieel onderdeel van een succesvolle energietransitie. lnnovatieaspecten hierbij vinden we o.a. op technisch en sociaal gebied rondom inpassing van duurzame energie en het onderling afstemmen van de wisselende vraag en aanbod van diverse energievormen (elektriciteit, gas en warmte) Belangrijk hierbij binnen SES zijn standaarden, geschikte energiediensten naar eindgebruikers en met name de integratie van energiediensten, infrastructuren en apparatuur. Energiegebruikers I de gebruiker bepaalt context en vraag t.b.v. eigen comfort Energiediensten ) de energiediensten vormen de intelligentie van het smart energy system gebruikmakend van de infrastructuur en aangesloten opwekkers en gebruikers Virtuele i nfrastructuur t generieke en modulaire vertaling van alle aangesloten apparatuur en de infrastructuur zelf t.b.v. de energiediensten Fysieke infrastructuur I het geheel van opwekkers en gebruikers van energie en van de infrastructuur om deze te transporteren, die met elkaar communiceren over hun toestand en mogelijkheden Figuur 1: Smaft Energy Sysfem als vierlagenmodel. Aan de linkerkant staan de integrerende institutionele en sociale innovaties afgebeeld als vefticale pijlen.

4 TNO-rapport I TNO-2014-R l 23 Om de samenhang tussen de verschillende innovatieaspecten in beeld te brengen, heeft TNO het Smart Energy System vierlagenmodel, zie Figuur 1, ontwikkeld. Dit model is eind 2011 ook door de TKI Switch2SmartGrids (S2SG) geadopteerd voor de ontwikkeling van programmalijnen. Het vierlagenmodel is uitgangspunt bij het TNO-ondezoek. ln het vierlagenmodel hebben alle onderdelen een eigen plaats en is de samenhang zichtbaar. De bovenste laag is die van de Energiegebruikers (zowel bedrijven als consumenten) met daaronder de enablende lagen die er voor zorgen dat de gebruikers energie geleverd krijgen: Energiediensten, Virtuele lnfrastructuur en Fysieke lnfrastructuur. De innovaties binnen het lagenmodel gaan twee kanten op: van eindgebruiker naar de fysieke infrastructuur en andersom. Op elke laag zijn institutionele en sociale innovaties nodig (de verticale pijlen in figuur 1). Dit betreft innovaties in regelgeving en beleid, op het gebied van business modellen en gericht op het gedrag van eindgebruikers. TNO draagt middels haar markt- en kennisprojecten, op elk van de genoemde lagen in het vierlagenmodel, bij aan de succesvolle uitrol van Smart Energy Systems. 1.2 Opbouw van het programma en relatie met Topsector Energie. Binnen het VP EE grijpen technische en sociale innovatie in elkaar. Onder technische innovatie vallen ICT-architecturen en de interfaces met de fysieke installaties, (koppelvlakken naar) duurzame en/of decentrale opwek, buffering en opslag ten behoeve van balancering en het bevorderen van de efficientie over de energiedragers heen. Sociale innovatie is gericht op de veranderingen in regulering en beleid, de veranderingen in de waardeketens en business modellen en op de veranderingen in het gedrag gericht op vraagsturing. De kracht van TNO komt specifiek tot uiting in de integratie van zowel sociale als technische innovatierichtingen. De opbouw van het VP EE is vanaf 2012 gericht op de programmalijnen van de TKI S2SG van de Topsector Energie. Tevens wordt er hierbij voor gezorgd dat er voldoende raakvlakken zijn met de TKI Solar Energy. De programmalijnen van de TKI S2SG zijn geënt op het geadopteerde vierlagenmodel Smart Energy Systems van TNO. De eerste drie programmalijnen hebben betrekking op de enablende lagen Diensten, Virtuele- en Fysieke lnfrastructuur. De laatste programmalijn richt zich op lnstitutionele en Sociale lnnovaties die integreren met de technische innovaties van de eerder genoemde programmalijnen. Figuur 2 geeft de focusonderwerpen van de TKI S2SG per programmalijn.

5 TNO-rapport I TNO-2014-R t23 Programmalijn TKI S2SG Diensten en producten Virtuele infrastructuur Fysieke infrastructuur lnstitutionele en sociale innovatie. Focus onderwerpen TKI Marktmodellen & prijsmechanismes met info uit slimme meters; o Energiemanagement & optimalisatie, nadruk op intell igente bedrijven(terrei nen);. lnþassinq van elektrische vervoer in smart qrids.. Frameworks en standaarden; o Controle en beheer: high speed communicatie, data mining; o Resilience, beschikbaarheid; o Security by design; o Relatie met ICT roadmap.. Energieconversie en netintegratietechnologieën;. DC grids & DC interfaces; o Asset manaqement smart qrid infra en sensorinq.. lnzet flexibiliteit rekening houdend met (nieuwe) stakeholders; o Veranderende rol van netbeheerders en opkomst van nieuwe rollen; o Diensten & business modellen voor/met eindgebruikersgroepen ; o Eindqebruiker als nieuwe stakeholder. Figuur 2: De vier programmalijnen met focusonde vverpen van de TKI S2SG (referentie: 2013 Addendum Innovatiecontract IKl S2SG). ln 2013 (en tevens in 2014) is het VP EE ingericht op basis van deze focusonderwerpen. Hierbij zijn opschaling, open infrastructuren en de rol van de eindverbruiker als belangrijke randvoorwaarden meegenomen. Voor een beschrijving van de TNO onderwerpen in 2013 wordtverwezen naarde sectie 2.1 hieronder. Het VP EE bestaat voor ca. 80% uit meerjaren projecten. Dit zijn nationale subsidietrajecten (EFRO, SNN en TKI), zogenaamde shared research projecten, en met name EU FP7 projecten. Selectie van de projecten die ontwikkeld worden vindt plaats in afstemming. De verdeling van de ondezoekinspanning over de verschillende programmalijnen in 2013 en2014 staat afgebeeld in Figuur 3. n2014 zal net als bij de TKI S2SG het accent nog meer op de Dienstenlaag liggen (van 15o/o naæ 20-25%) en juist minder inzet op de Fysieke infrastructuur plaats vinden. Proorammaliin TKIS2SG TNO VP EE inzet 2013 TNO VP EEinzet20l4 Diensten en producten 15o/o 20-25o/o Virtuele lnfrastructuur Ajo/o 35% Fysieke infrastructuu r 15% 10-15% lnstitutionele en sociale innovatie 30% 30o/o Figuur 3: Verdeling TNO VP EE inzet 2013 en 2014 naar Programmalijnen TKI 52SG

6 TNO-rapport I TNO-2014-R t23 TNO draagt alle kennis die zij verwerft, direct uit ten behoeve van de TKI doelstellingen. Daarbij gaat het niet alleen om de kennis die ze heeft opgedaan in dit VP EE, maar ook om de kennis uit maatschappelijke projecten met en voor marktpartijen zoals bijvoorbeeld de lpln proeftuin projecten. Vanaf 2015 start er voor TNO een nieuwe strategieperiode met hernieuwde vraaggestuurde kennisprogramma's ( ). Deze programma's worden in 2014 opgesteld aan de hand van TNO transitie roadmaps en in afstemming met de TKI's. Direct gerelateerd aan het VP EE is de roadmap Sustainable Energy. Het onderwerp Smart Energy System dat voortbouwt op de huidige TNO visie, staat hierin centraal en er is expliciete aandacht voor de wisselwerking "opschalen" en "integratie/complexiteit toevoegen aan het systeem" (zie ook Figuur 4). Daarnaast zijn de onderwerpen Energy Storage & Conversion en Solar value chain nader uitgewerkt. Smart Energy System Roadmap 20L Towards a collaborative System of Smart Energy Systems Figuur 4: TICK-TOCK strategie (wisselwerking fussen opschalen/cost-efficiency en integratie binnen het energie systeem) als onderdeel van INO Susfarnable Energy Roadmap 201ï Overzicht overleg en afstemming met Topsector Energie TNO neemt deel in het bestuur van de TKI Switch2SmartGrids en werkt op die manier mee aan de verdieping van de programmalijnen. TNO is trekker van de programmalijn Sociale- en lnstitutionele innovatie en is tevens betrokken bij de uitwerking van de Virtuele laag en Diensten en Producten laag. ln 2013 hebben de volgende afstemmingen tussen TNO en de TKI S2SG plaatsgevonden: ln maaft2013 is door het TKI bestuur stilgestaan bij de projecten van het VP EE en de criteria voor mogelijke FP 7 calls. Tevens zijn mogelijke onderwerpen voor een nieuw project doorgenomen. ln mei 2013 is het voorstel "Billing en Settlement voor toekomstige energieontwikkelingen (Smart Billing)" in het TKI bestuur besproken. Dit voorstel is vervolgens na uitwerking in juni gestart (zie ook sectie 3.2). Vanuit het TKI bestuur heeft TNO in 2013 direct bijgedragen aan een addendum bij het innovatiecontract dat in juni 2013 is verschenen. Dit addendum bevat een uitwerking van focusonderwerpen per programmalijn (zie Figuur 2) en diende als input voor de TKI S2SG tender 2013 en tevens voor de Bijstelling 2014 op het meerjarenonderzoeksplan TNO Deze bijstelling is in september 2013 met het TKI bestuur besproken. De richting van het TKI om minder in te zetten op de fysieke laag is ook door TNO overgenomen voor Eveneens worden de uitdagingen en mogelijke aanpak met betrekking tot opschaling gedeeld.

7 TNO-rapport I TNO R t23 Eind van 2013 is binnen de TKI S2SG de voorbereiding gestart voor een groot inhoudelijk event eind maart 2014 waar projecten informatie en (tussen) resultaten delen. Hier zullen ook meerdere TNO projecten worden gepresenteerd. Afstemming met de TKI Solar Energy heeft eind 2012 en in september 2013 plaatsgevonden en betrof heel specifiek het onderwerp SolaRoad.

8 TNO-rapport I TNO-2014-R Uitvoering n Uitgevoerd programma per programmalijn Hieronder zijn per programmalijn van het vierlagen model/tkl S2SG de onderwerpen benoemd waar TNO zich met name in 2013 op heeft gericht. Proqrammaliin TKIS2SG Focus TNO Onderwerpen 2013 Diensten en producten Ontwikkeling van een open en gestandaard iseerd d ienstenplatform. Dienstontwikkeling ten behoeve van het collectief, maatschappelijk belang. Virtuele I nfrastructu ur. Ontwikkeling van open ICT-architectuur voor inpassingen van verschillende (opwek, buffering, opslag) (hybride) energietechnologieën (elektriciteit, gas en warmte). Opschaling van proeftuinen naar een reallife situatie. Uitwisselbaarheid (l nteroperabiliteit), privacy en security in energie- en ICTsystemen. Participatie in nationale en internationale standaardisatieorganen en vaststelling van standaarden. Fysieke infrastructu u r. Sensortoepassingen ten behoeve van energiediensten. Stabiliteitsberekeningen voor effecten van opschaling (DC grids en lnterfaces). lnstitutionele en sociale innovatie. - Wegnemen van institutionele belemmeringen, opstellen van beleidskaders, en regulering ten behoeve van proeftuinen. - Duuzame gedragsverandering en gebruikersbeïnvloedi n g. - Uitwerken van waardeketens en business modellen en wisselwerking tussen beleid, business en technische innovatie. - lnstitutionele kaders voor het op elkaar aanpassen van vraag en aanbod en, balanceren. Figuur 5: Focus van TNO VP Energie Efficiëntie

9 ïno-rapport I TNO-2014-R t Beschrijving van de uitvoering van de onderdelen van het programma in relatie tot de gestelde planning en doelen Het onderzoek op de diverse programmalijnen heeft de geplande voortgang in 2013 gerealiseerd. Doelstelling was om vooral op het gebied van de Virtuele lnfrastructuur in combinatie met de Dienstenlaag stappen te zetten. Onderzoeksresultaten vanuit projecten als Ecogrid, E-Hub, Green emotion maar ook VIOS (zie ook sectie 2.3 en 3.1) hebben direct bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van een open ICT-architectuur voor rnpassrng van nreuwe energrecomponenten (opwek, opslag en verbruik) en een open dienstenplatform. Met betrekking tot sociale innovatie is een belangrijke stap gezet op het gebied van duurzame gedragsverandering door onderzoek naar de drijfueren voor actieve participatie in lokale energie-coöperaties en internationaal onderzoek naar best practices voor Active Demand. Specifiek ten behoeve van dienstontwikkeling is onderzoek verricht naar de verrekening en pricing van nieuwe energiediensten. Adequate verrekening (smart billing) is een essentieel bedrijfscomponent voor de energietransitie. Op het gebied van de Fysieke infrastructuur is o.a. gewerkt aan het simuleren van gedistribueerde PV opwek om daarmee belangrijke inzichten te verkrijgen in d reigende i nstabi I iteitssituaties i n het g rid. Langzamer dan venrvacht is de energiesector begonnen met het operationaliseren van de energietransitre. Mede door de slechte financiële positie van energieleveranciers blijft het ontwikkelen en valideren van nieuwe energiediensten achter. Ook regelgeving is hierbij nog steeds een belangrijke beperkende factor. ln 2014 wil TNO meer projecten op het gebied van Smart Energy Systems uitvoeren die gericht zijn op kosteneffectieve opschaling van slimme energiesystemen om de groei van duurzame energie te kunnen ondervangen. TNO kan hierbij relevante kennis aandragen, o.a. op gebied van nieuwe energiediensten, open infrastructuren en verrekening. 2.3 Samenwerking Op het gebied van Smart Energy Systems werkt TNO met steeds meer partijen samen, zowel in het private als in het publieke domein. TNO ziet het daarbij als haar taak om als schakel te fungeren tussen wetenschap en praktijk, zodat kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast in Nederland. Nederlandse universiteiten en hogescholen TNO onderhoudt contacten met universiteiten en hogescholen die ondezoeksprogramma's hebben op het gebied van smart energy systems en gaat samenwerkingsverbanden aan waar dat zinvol is. - Universiteit van Groningen (RUG): Met de RUG vindt samenwerking plaats via TNO hoogleraar George Huitema, op het gebied van ICT-architecturen, die deel uitmaakt van de ondezoeksgroep GESP (Groningen Energy Sustainablilty Program). Verder zijn er contacten met de faculteit Psychologie over gedragsbetnvloeding van gebruikers en de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen over ged istribueerde energietoepassingen. - Technische Universiteit Eindhoven (TU/e): Samenwerking via TNO hoogleraar Rene Kamphuis met leerstoel Smart Operation of Electricity Grids through lct. - Hanzehogeschool: Met de Hanzehogeschool zijn intensieve contacten. Er zijn twee speerpunten afgesproken:

10 TNO-rapport I TNO R I t23 o Het gezamenluke ondezoekslab RenQi zal ingezet worden om de toepasbaarheid van de binnen TNO opgebouwde kennis te toetsen in het H BO-onderwijs (techniekopleidingen voor industrie-oplossingen). Hiermee wordt een verbinding tussen (ingenieurs)onderwijs en onderzoek gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de binnen TNO ontwikkelde PowerMatcher en FAN basisbouwblokken. o Docenten van de Hanzehogeschoolzullen meewerken in TNOprojecten om zo actuele kennisontwikkelingen op gebied van smart grids over te dragen naar het HBO curriculum. Ook het creëren van stageplekken valt hieronder. - CvE: TNO is partner in het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam, dat in 2010 is opgericht. Dit centrum doet intensief onderzoek naar de lokale energievooziening en smart grids, met name vanuit het perspectief van wet- en regelgeving en financiering. TNO financiert twee promovendi bij het Centrum. Het CvE en TNO onderzoeken de mogelijkheid om een kennismarktplatform (NEMIS) op te richten die de toekomst van de Europese energievoorziening dichterbij brengt vanuit juridische, technische en economische wetenschap. ln eerste instantie zou daar ondezoek gedaan kunnen worden naar nieuwe marktmodellen en balancering. - NWO URSES: ln de 2013 callvan NWO op energiegebied is een aantal voorstellen die naar de shortlist zijn gegaan ondersteund door TNO. Daarvan is het voorstel "Gaming beyond the Copper Plate: scheduling exible consumption and decentralised generation within distribution constraints", met TuD (M. de Weerdt) als penvoerder, gehonoreerd. - Energy Academy Europe (EAE): TNO draagt bij aan dit samenwerkingsverband door inzet aan de onderzoeksfaciliteit Entrance en aan de programmacommrssie van het jaarlijkse Energy Delta Congres. I ntern ation aal on derzoe k TNO participeert op Europees niveau in verschillende FP7 projecten Daarnaast vormt TNO samen met TU Eindhoven, KU Leuven en VITO de kern van de colocatie Benelux binnen het KIC lnno Energy, met als primair onderzoeksgebied "Smart Cities". Tenslotte is TNO actief binnen de KIC EIT ICT Labs -node Berlijn die gericht is op Smart Energy Systems. - FP 7 projecten: o Doorlopend:. Ecoqrid, betreft een large scale Smart Grids demonstratie van real time based integratie van DER en DR met o.a. de partners SINTEF, Energienet.dk, Siemens en IBM Danmark, TNO.. Green emotion, betreft EV Standardisation met o.a. de partners IBM,SAP, Siemens, EDF, RWE, TNO.. ESÞ,: Energy Hub, betreft transport m.b.t. residential en commercial districts, met o.a. de partners D'Appolonia, Vito, Fraunhofer, Vfi, TNO. ' Advanced (Active Demand Value And Consumers Experience Discovery). Enel is trekker, andere partners zijn lberdrola, ERDF, RWE, TNO, VaasaETT, Universidad Ponteficia Comillas, Entelios, Fondazione Eni Enrico Mattei, Distribuciòn Elèctrica, The European Omnibus Survey SCRL, TNO.

11 TNO-rapport I TNO-2014-R ' o Nieuw m.i.v. eind 2013lbegin2014'.. ClVlS. Ontwikkelen van enabling technologieën en business modellen (TNO) voor "energy-optimized smart cities"; twee pilots in Trento en Stockholm. Partners: TrentoRlSE, MLTO, KTH, KlT, TUDelft (Brazier), TNO.. COTEVOS. Ontwikkelen van optimale test-infrastructuur en - capaciteiten voor conformance, interoperabiliteit en performance van systemen voor smart charging van Electric Vehicles. Partners: Tecnalia, AlT, Altra, DERlab, DTU, Etrel, Fraunhofer, LODZKA, RSE, ZSE, TNO.. Dream.(inter) Management aanpak voor het inpassen van duurzame energie op basis van autonome agent-based systemen. Partners zijn: lnstitut Polytechnique Grenoble, Elektrikis Energeias Greece, Uni St Gallen, lnstitute of Communication and Computer Systems, DNV Kema, Societa Aeroportuali ltaly, Telvent Energia Spain, TXT E-solutions ltaly, Uni Kassel, TNO.. Electra. Uitvoeren EERA Joint Programme met EU research partners; in het bijzonder het ontwerpen van grid toekomst; standaardisatie, control- en monitormechanismen. Partners: EERA.. OS4ES. Open System for Energy Management; ontwikkeling van een Distributed Registry voor DER componenten voor een dynamische samenwerking DER-DSO. Lab- en veldtesten. Het project draagt bij aan standaardisatie. Partners: FGH uit Mannheim, HUAS (Hamburg University of Applied Science), Hypertech (Hypertech lt Solutions), Greece, lt4 (it4power) Switzerland, KONCAR (KONÖAR-Power Plant and Electric Traction Engineering lnc.), Croatia, MW Energy AG, Germany, Tecnalia Spain, T-Systems Germany, TNO.. Sunseed. Sustainable and robust networking for small electricity distribution; converged communication infrastructures. Partners: Telco + DSO + smart meter + ondezoek partij in Slovenië, TNO, Aalborg University (Denmark), Toshiba Research Lab (UK), Sierra Wireless (France. KIC lnnoenergy: o ESC (Energy Supply Cooperative). Het project richt zich op de realisatie van een woonwijk die volledig onderling energie deelt. Partners: KlT, EVohaus en TNO. KIC EIT ICT Labs: o ln 2013 is het project HEGRID opgestart. ln dit project wordt een prototype van een multi-commodity (hybrid: elektriciteit, gas en thermische energie) energy management framework gerealiseerd. Dit voorstel omvat de partners: TNO (Lead), KlT, Siemens, SAP, VTT, TU/e, CWl. Het project wordt in 2014 gecontinueerd met TU Twente als extra partner. o ln 2014 gaat ook een nieuw project IMPACT (lntegration of smart Power ConTrollers) van start met als doel het creëren van marktrijpe Smart Power Controllers voor elektrische voertuigen en andere

12 TNO-rapport I TNO-2014-R '12 I 23 toepassingen in smart distribution grids en virtual power plants. Partners; Siemens, KIT en TNO. Sa m e nw e rki n g met m a rktp a ñije n i n co n so ft i u mp rojecte n - Proeftuinen: TNO is actief in diverse proeftuinen/pilots gericht op Smart Energy Systems. Daarbij vormt TNO de verbinding tussen kennis en toepassing. Voor een deel zijn het projecten met marktpartijen, voor een ander deel gaat het om trajecten ingediend bij de EZ proeftuinenregeling lpln zoals Couperus, PowerMatchingCity ll en Houthaven en Lochem. ln al deze proeftuintrajecten bestaat het consortium uit een combinatie van netbeheerders, projectontwikkelaars, gemeenten, provi ncies en ICT-toeleveranciers. - Stichting Noord Nederland (SNN) subsidie projecten: o Project Flexigas. ln dit project wordt door een groot aantal partners samengewerkt om een blauwdruk te realiseren voor een smart biogas gríd waarbij afstemming van vraag- en aanbodpatronen economisch geoptimaliseerd worden en waarbij niet (noodzakel ijkerwijs) opgewerkt wordt tot groen gas kwaliteit. TNO richt zich op de ICT aspecten van dit grid zoals het ontwikkelen van distributed control en distributed modelling. o Project FlexiHeat. ln dit samenwerkingsproject wordt gewerkt aan onderzoek- en ontwikkelvraagstukken die investeringsbeslissingen in de warmte-i nfrastructu u r zu llen versnellen, de economische rentabi liteit van warmteprojecten verhogen en hiermee de bedrijfseconomische risico's van deze projecten zullen verminderen. - Tenderprojecten TKI S2SG: o Doorlopend:. CERISE (Combineren van Energie- en Ruimtelijke lnformatie Standaarden als Enabler). Dit project richt zich op het combineren van data (bijv. locatie ziekenhuizen) uit verschillende betrouwbare en juiste informatiebronnen door middel van koppelingen. Hierdoor kan er in geval van calamiteiten zoa ls stroomuitval, adeq uaat geha ndeld worden. Cvbersecuritv: a fundamental basis for smart grids: onderzoek naar praktische security-oplossingen voor netbeheerders; l-balance (link met Entrance). Hanze Hogeschool is hierb penvoerder. l-balance streeft naar optimalisatie van decentrale consumptie en productie door load balancing & integratie Smart Appliances. IDASA. (Technology for Distribution Area Situational Awareness in Electrical Networks). ln dit project wordt technologie voor netbeheerders ontwikkeld op het gebied van beslissingsondersteuning voor het kosteneffectief beheren van e lektricite itsn etwerke n. VIOS (Virtual lnfrastructure Operating System). Voor dit project is TNO penvoerder; Het VIOS project creëert interoperabiliteit van Smart Grid standaarden op het niveau van de virtuele infrastructuur laag. o Nieuwe tenderprojecten in 2014 waarbij TNO partner is:. TEI (Toekomstige Energie lnformatievoorziening). ln dit project wordt een Open Data Platform gecreêerd waarbij de aan de

13 TNO-rapport I TNO-2014-R t23 energ ieh u shoud in g gerelateerde gegevens toega n kelijk gemaakt worden voor partijen die daarmee waarde kunnen creëren en innovatie bevorderen.. PMCTTP (PowerMatchingCity to the People). Dit project heeft als doel om de markt voor slimme energieproducten en diensten verder te ontwikkelen en alle mogelijke barrières voor de commercialisatie en grootschalige uitrol ( ) van aansluitingen weg te nemen. - Flexiblepower Alliance Network (FAN): Het doel van dit netwerk is een internationale community voor het ontwikkelen van open standaarden op het gebied van Energie Management op te zetten. Basis hiervoor is het door TNO ontwikkelde architectuur "FPAI" en PowerMatcher. Visie hierbij is om een kostenefficiënt level playing field te creëren voor nieuwe en bestaande energieproviders. En om brede en snelle adoptie van interoperabele diensten en appliances te bereiken. Reeds meerdere partijen zijn geïnteresseerd om mee te doen.

14 TNO-rapport I TNO-2014-R '14 I 23 3 Resultaten 3.1 Bereikteinhoudelijkeresultaten Hieronder volgt per uitgevoerd project (in alfabetische volgorde) een verkorte weergave van de bereikte inhoudelijke resultaten. ln Figuur 6 is per programmalijn van de TKI S2SG aangegeven waar het zwaartepunt van betreffende project ligt. Proqrammaliin TKIS2SG Diensten en producten Vi rtuele I nfrastructuur Fysieke lnfrastructu u r 2013 Focus TNO VP Projecten Heatmatcher, EcoGrid, e-hub, hoogleraarschappen, ibalance, Smart Billing FlexiGas, GreenGrowing, Flexiheat, Greenemotion, VIOS, CERISE, Cybersecurity STOOP II, DEVS I nstitutionele en sociale innovatie Samenwerking CvE UvA, SUGGEST, Advanced, ClVlS, TDASA Figuur 6: Positionering 2013 TNO VP projecten naar het vierlagenmodel. Voor de volledigheid zijn ook de TKl-projecten waarin TNO in 2013 pafticipeerde in het overzicht gezet. Advanced o ln dit EU-project ( ) worden op basis van empirische gegevens en lessons learnt uit een aantal Europese pilots op het gebied van actieve gebruikersparticipatie richtlijnen opgesteld waarmee voor marktpartijen grootschalige deelname van gebruikers aan smart grid proposities gestimuleerd worden. ln 2013 heeft TNO een conceptueel model opgesteld voor actieve gebruikersparticipatie dat als basis dient voor de analyses waarin ook de kwantitatieve onderbouwing van de relaties zal worden gegeven. ln 2014 zal TNO een bijdrage leveren aan de identificatie van de factoren die een rol spelen bij actieve gebruikersparticipatie binnen smart grids, het handelingsperspectief dat dit biedt voor de verschillende stakeholders (actionable framework) en de wijze van communiceren rond pilots en uitrollen (communication umbrella). CIVIS o Het EU-project CIVIS is eind 2013 van start gegaan. De project doelstelling van CIVIS is tweeledig. Enerzijds het ontwikkelen van nieuwe business modellen waarin prosumers en coöperatieve initiatieven centraal staan, op een zodanige manier dat deze naadloos samengaan met de energie transitie. Daarnaast het vertalen van de requirements die hieruit voortvloeien in ICT oplossingen en het definiëren van aanbevelingen omtrent de inzet daarvan om te komen tot energie efficiënte smart cities. TNO levert kennis op het gebied van 1) gebruikersparticipatie in smart cities 2)energie efficiëntie en daaraan gerelateerde business processen en 3) op het gebied van business modellen/cases rondom gebruikers participatie in energie efficiëntie. Samenwerking UvA/Centrum voor Energievraagstukken (CvE) o Het promotie-onderzoek van Robin Hoenkamp naar standaardisatie vordert volgens plan en zalin2q14 worden afgerond. Ook het onderzoek van Sanne Akerboom naar participatie van lagere overheden boekt vooruitgang. Binnen de samenwerking heeft Annelies

15 TNO-rapport I TNO-2014-Rl 0333 ' Huygen colleges energierecht verzorgd en diverse artikelen geschreven. Er zijn diverse contacten geweest met het bedrijfsleven en overheden.. DEVS o Dit project richt zich op de belangrijkste stabiliteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk waarbij g rote aantal len decentra le opwekeen heden aanwezig zijn. TNO heeft in 2013 in dit project een deliverable betreffende een simulatiemodel getiteld "Aggregate model of distributed PV generation" afgerond. ln 2013 heeft de TUD promovendus in dit project zijn onderzoek naar een algoritme dat spanning instabiliteit in MV-netten kan zien aankomen en voorkomen afgerond met een proefschrift. TNO was betrokken bij deze promotie.. EcoGrid o Het EU project Ecogrid heeft als hoofddoel een demonstratie op te leveren op het Deense eiland Bornholm waarbij meer dan 50% elektriciteitsconsumptie geschiedt via duuzame energiebronnen. PowerMatcher technologie wordt ingezet voor het realiseren van een real-time markt concept waarmee via nieuwe diensten eindgebruikers en netbeheerders mogelijk meer voordeel (economisch, netbalancering,..) kunnen behalen. ln 2013 is door TNO gewerkt aan het werkend krijgen van PowerMatcher op de configuratie in het veld (Woningen met warmtepomp). Verder is er deelgenomen aan de "Taskforce Market Model" waarbij specifiek ingegaan is op hoe het realtime markt concept past in Europese regulering. E-HUB o ln dit EU project ontwikkelt TNO met andere partijen een Energie Management Systeem dat op stadswijk niveau zowelwarmtevraag als elektriciteitsvraag kan managen en besturen. ln 2013 is door TNO onderzoek gedaan naar thermochemische opslag waar de in de vorige periode ontworpen 3 kwh reactor op basis van zeoliet is gebouwd, getest en geanalyseerd. Verder is op basis van de agent-technologie van de PowerMatcher een controle algoritme gemaakt voor het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van gelijktijdig elektriciteìt en warmte in de zogenaamde'multi Commodity Matcher'. Ten slotte is in samenwerking met o.m. VITO een simulatieomgeving gerealiseerd waarvan de MCM het hart vormt Flexiheat o Flexiheat is een samenwerkingsproject waarin met een groot aantal partijen wordt gewerkt aan onderzoek- en ontwikkelvraagstukken die investeringsbeslissingen in warmte-infrastructuur zullen versnellen, de economische rentabiliteit van warmteprojecten verhogen en hiermee de bedrijfseconomische risico's van deze projecten zullen verminderen. Hoofddoelstelling is om op een drietal locaties (Energie Transitie Park Midden-Drenthe, Eemshaven, stad Groningen) een warmtenet te ontwikkelen dat door inzet van ondermeer ICT efficiënter kan worden ingezet. TNO brengt kennis in op het gebied van sensor logistiek (opslag, processing, retrieval). Flexigas o Het project Flexigas onderzoekt vormen van inrichting van de biogasketen en voert in samenwerking met 15 bedrijven en kennisinstellingen laboratorium- en veldexperimenten uit. TNO richt zich op de ontwikkeling van een smart biogas grid management- en regelsysteem op basis van sensor en ICT technologie, waarbij flexibiliteit wordt gecreêerd. ln 2013 is een demonstrator en een Architectuur beschrijving gereed gekomen.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Projecten 2012 Datum 21.01.2013 Status Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Pagina 1 van 26 Colofon Projectnaam TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014)

Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014) Voorstel voor het Programma Systeemintegratie van de TKI s Energie Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014) Contactpersoon: Jörg Gigler (jorg@gigler.nl; 06 45 25

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Projecten 2013 Datum 07.01.2014 Status Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Pagina 1 van 20 Colofon Projectnaam TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

CERISE. Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids. TKI Smart Grid Project: TKISG01010

CERISE. Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids. TKI Smart Grid Project: TKISG01010 Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids TKI Smart Grid Project: TKISG01010 Werkpakket 10 Lead partner: TNO 12 maart 2013 Versie 1.0 Publiek Pagina i DOCUMENT

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 TNO-rapport TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 Informatiemaatschappij Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl

Nadere informatie

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Solar & Smart Energy Solutions Innovaties rondom opwekking van zonnestroom, warmte en koude, energiebesparing, en integratie en intelligente sturing

Nadere informatie

Revisie. onderzoeksroadmaps

Revisie. onderzoeksroadmaps Revisie onderzoeksroadmaps Versieoverzicht Versie Auteur Opmerkingen 0.1 dd 17 april 2015 Projectontwikkelaars en Integratie bijdragen wetenschappelijk directeur 0.3 20 april 2015 Wetenschappelijk directeur

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE. systeemintegratie

ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE. systeemintegratie ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE De rol van de eindgebruiker in relatie tot systeemintegratie 2 3 De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie Advies aan de topsector Energie Berenschot Joost

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

De consument en de andere

De consument en de andere De homo economicus onder stroom 1 onder redactie van dr. Simone Pront-van Bommel De consument en de andere kant van de elektriciteitsmarkt De consument en de andere kant van de elektriciteits markt Centrum

Nadere informatie

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD TNO-rapport R11370 Speurwerkprogramma 2015-2018 Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866 15 00 F +31 34 635 39 77 Thema Maatschappelijke

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

ICT, Domotica en Smart Living. Strategische Agenda

ICT, Domotica en Smart Living. Strategische Agenda ICT, Domotica en Smart Living Strategische Agenda Deze Strategische Agenda is opgesteld door het Domotica Platform Nederland, Stichting Smart Homes en TNO, na overleg met verschillende partijen uit de

Nadere informatie

Aggregatie van micro-wkk s in een virtuele centrale. openbare eindrapportage

Aggregatie van micro-wkk s in een virtuele centrale. openbare eindrapportage Aggregatie van micro-wkk s in een virtuele centrale First trial smart power system openbare eindrapportage M.P.F. Hommelberg, B. Roossien, C.J. Warmer, J.K. Kok, F.J. Kuijper, Energieonderzoek Centrum

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Verkenning elektrisch rijden

Verkenning elektrisch rijden Verkenning elektrisch rijden Deel 2: Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010 2020 JUNI 2011 D-incert D-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief

Nadere informatie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie Kennis- en innovatieagenda 2016-2019 De rol van de industrie in de energie transitie 1 juni 2015 Inhoud 1. Kennis-en Innovatieagenda 2016 2019; De rol van de industrie in energie transitie 3 1.1 Ambitie

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek

Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek Lector dr. ir. Aart-Jan de Graaf energie en mobiliteit in een control crisis? Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit

Nadere informatie