ontwerpvoorstel aan de raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontwerpvoorstel aan de raad"

Transcriptie

1 ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 in te stemmen met de inrichting van de nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties; 2 in te stemmen met de verbouwing van het Janskerkhof 1 conform de (vertrouwelijke) kostenraming; 3 in te stemmen met behoud en renovatie van de huidige Boegpanden ten bate van Utrechtse vrijwilligersorganisaties, conform de kostenraming; 4 in te stemmen met continuering van de ondersteuning aan migrantenzelforganisaties in een nieuwe integrale ondersteuningsstructuur waarbij 2011 als een overgangsjaar geldt; 5 in te stemmen met de realisatie van de benodigde personele capaciteit om de uitvoering van nieuw ondersteuningsaanbod en 6 in te stemmen met de dekking van deze voorstellen conform de geheime bijlage. Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester, Conclusie commissie Mens en Samenleving: datum: 18 nov 2010 status:

2 samenvatting Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties Raadsvoorstel: 1 in te stemmen met de inrichting van de nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties; 2 in te stemmen met de verbouwing van het Janskerkhof 1 conform de (vertrouwelijke) kostenraming; 3 in te stemmen met behoud en renovatie van de huidige Boegpanden ten bate van Utrechtse vrijwilligersorganisaties, conform de kostenraming; 4 in te stemmen met continuering van de ondersteuning aan migrantenzelforganisaties in een nieuwe integrale ondersteuningsstructuur waarbij 2011 als een overgangsjaar geldt; 5 in te stemmen met de realisatie van de benodigde personele capaciteit om de uitvoering van nieuw ondersteuningsaanbod en 6 in te stemmen met de dekking van deze voorstellen conform de geheime bijlage. Argumenten 1.1 Vrijwillige inzet is een centraal en dragend begrip in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 1.2 Om vrijwillige inzet in de stad beter te kunnen faciliteren is een integrale ondersteuning noodzakelijk. 1.3 De nieuwe structuur omvat de inhoudelijke en de fysieke ondersteuning. 1.4 Door een betere ondersteuning kunnen vrijwilligersorganisaties zich meer richten op hun primaire proces. 1.5 Wij onderscheiden vier functies voor de nieuwe ondersteuningsstructuur. 2.1 Het pand aan het Janskerkhof 1 is op dit moment ontoegankelijk voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. 2.2 Janskerkhof 1 is in de huidige staat onvoldoende bruikbaar voor de gewenste doelen en activiteiten. 2.3 De centrale ligging en uitstraling van het Janskerkhof 1 zijn zeer geschikt voor een goede ondersteuning van vrijwilligers (organisaties) en binnen de begroting van het Programma Welzijn is dekking aanwezig. 3.1 De belangrijkste ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties is de beschikbaarheid van accommodaties voor voorbereiding en uitvoering van activiteiten. 3.2 Sluiting of verkoop van de huidige Boegpanden zou betekenen dat (een deel van) de tachtig stedelijke migrantenzelforganisaties hun huisvesting kwijt raken en elders onderdak moeten vinden.

3 4.1 De gemeente waardeert de inzet en betekenis van de activiteiten van de Utrechtse mzo's voor emancipatie, integratie en participatie in de Utrechtse samenleving. 4.2 De subsidie aan Stichting Boeg wordt per 1 januari 2011 beeindigd waarmee een eind komt aan de huidige ondersteuning van de stedelijke migrantenzelforganisaties. 5.1 Verdwijning van Stichtingen Idea en Boeg betekent een afname van 15 fte ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties, in casu mzo's. 5.2 Voor een goede ondersteuning is het van belang de huidige expertise van Boeg zoveel mogelijk te waarborgen. Kanttekeningen 3.1 De huidige Boegpanden hebben een lage bezettingsgraad. Naar verwachting zal deze stijgen na renovatie en door medegebruik van andere vrijwilligersorganisaties. Hier is geen garantie voor.

4 toelichting Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties Context In Utrecht zijn zo'n mensen actief als vrijwilliger. Deze vrijwillige inzet is essentieel en onmisbaar voor de stad en haar bewoners op velerlei gebied. In bij de vaststelling van de eerste gemeentelijke nota Vrijwilligerswerkbeleid 'Vrijwilligerswerk, kloppend hart van de samenleving'- heeft de VrijwilligersAdviesRaad (VAR), destijds gesteund door ruim 200 Utrechtse vrijwilligersorganisaties, in een advies aan ons college aangegeven blij te zijn met het vastgestelde beleid, maar nog graag twee zaken verwezenlijkt wilde zien: 1. een collectieve vrijwilligersverzekering, betaald door de Gemeente Utrecht en 2. meer en betere ondersteuning en faciliteiten voor vrijwilligers (organisaties) ter verlichting van hun secundaire taken (wet- en regelgeving, verzekering, subsidieaanvragen, accommodaties zoeken etc.) zodat vrijwilligers zich weer bezig kunnen houden met hun primaire taken. Het toenmalige college heeft dit advies ter harte genomen. De vrijwilligersverzekering is in 2004 afgesloten door de gemeente Utrecht. Om betere ondersteuning te realiseren ligt dit raadsvoorstel voor. De nieuwe nota vrijwilligerswerkbeleid 'Vrijwillige inzet voor elkaar' is vastgesteld in april 2008, binnen de kadernota Wmo. Uw raad heeft toen besloten de nota vast te stellen, exclusief het toenmalige Vrijwilligershuis. Vervolgens gaf het nieuwe college aan door te willen met het concept voor een betere ondersteuningsstructuur. In november 2009 zijn aan de toenmalige raad vijf mogelijk uit te werken varianten voorgelegd met het verzoek hieruit een keus te maken. Uw raad heeft toen aangegeven door te willen met het concept zonder voorkeur voor een variant en 2010 als een overgangs- en ontwikkeljaar te zien. In december 2009 zijn wij gestart met het ontwikkeltraject, in nauwe samenwerking met het veld, de ondersteuningsorganisaties en de adviesraden VrijwilligersAdviesRaad en Saluti. In het traject hebben wij de subsidiebeëindiging van de stichting Idea per 1 januari 2010 en de subsidiebeëindiging van Stichting Boeg per 1 januari 2011 meegenomen. Het resultaat is voorliggend voorstel dat zowel de fysieke (accommodaties) als inhoudelijke ondersteuning aan Utrechtse vrijwilligersorganisaties behelst. Argumenten 1.1 Vrijwillige inzet is een centraal en dragend begrip in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

5 De wet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de zorg voor elkaar in de civil society. De wet benoemt de verantwoordelijkheden van de overheid in verhouding tot die van het maatschappelijk middenveld en de burgers zelf. Daardoor geïnspireerd wil de gemeente krachtig inzetten op een goede ondersteuning van vrijwillige inzet in onze stad. Gebleken is dat de vraag naar vrijwillige inzet sinds de invoering van de Wmo groeit. Daarom willen we een betere ondersteuning zodat meer vrijwilligers hun inzet kunnen leveren. Wij doen dit door het aanbod van vrijwillige inzet door burgers nog meer te stimuleren en te faciliteren. De nieuwe ondersteuningsstructuur richt zich op de facilitering. 1.2 Om vrijwillige inzet in de stad beter te kunnen faciliteren is een integrale ondersteuning noodzakelijk. De huidige ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers beantwoordt niet (meer) aan de ambitie om vrijwillige inzet optimaal te ondersteunen. De infrastructuur voor vrijwilligerswerk in de stad is versnipperd en vanuit de historie is de ondersteuning langs sectorale of zelfs etnische lijnen georganiseerd. Er is een veelheid aan organisaties die soms wel en soms niet samenwerken en die niet gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten. Door een bundeling in een samenwerkingsverband dat alle Utrechtse vrijwilligersorganisaties ondersteunt, wordt ingezet op: goede faciliteiten, goede kwaliteit, minimaal noodzakelijke omvang, efficiënte inzet van faciliteiten, optimale inzet van deskundigheid, adequate deskundigheidsbevordering enz. Wat betreft het welzijnsveld wordt de ondersteuning ondergebracht in één organisatorisch verband in één centraal pand, uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Utrecht (VWC) en Stichting Present. Daar waar het gaat om andere vrijwilligerssectoren als sport en cultuur, kiezen wij voor een nauwer samenwerkingsverband door middel van uitwisseling van ervaring en expertise en uitvoering van samenwerkingsconvenanten tussen betrokken ondersteuningsorganisaties onderling. 1.3 De nieuwe structuur omvat de inhoudelijke en de fysieke ondersteuning. De nieuwe stedelijke integrale ondersteuningsstructuur heeft twee hoofdfuncties. Inhoudelijk zal ze moeten zorgen voor afstemming, samenwerking, kennisdeling, taakafbakening, specialisering en benutten van elkaars kwaliteiten van de te ondersteunen verenigingen en groepen. Daarnaast behelst ze faciliteiten (vergaderruimtes, ontmoetingsruimtes, werkplekken, computers, printers e.d.) die de organisaties kunnen gebruiken voor de voorbereiding van hun activiteiten en ruimtes die ze kunnen gebruiken voor de uitvoering van hun activiteiten. In eerste instantie gaat het hierbij om de drie huidige Boegpanden en het Janskerkhof 1. Daarnaast zijn wij ook in gesprek om een bredere beschikbaarheid van bijvoorbeeld buurthuizen, sportaccommodaties en scholen te bewerkstelligen in alle wijken. 1.4 Door een betere ondersteuning kunnen vrijwilligersorganisaties zich meer richten op hun primaire proces. Het resultaat van de nieuwe stedelijke, integrale, inhoudelijke en fysieke ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties moet uiteindelijk zijn dat vrijwilligersorganisaties zich kunnen focussen op het verrichten van vrijwilligerswerk (hun primaire proces). De ondersteuningsstructuur helpt hen bij de bedrijfsvoering, het werven, de bijscholing, het bieden van accommodaties etc. (het secundaire proces). De ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) kan dan maatwerk worden: uit het totale pakket van diensten kunnen besturen van verenigingen en andere groepen vrijwilligers precies dat afnemen wat ze nodig hebben. Soms is dat het huren van een ruimte of het gebruik van een kopieerapparaat. Soms een cursus of advies.

6 1.5 Wij onderscheiden vier functies voor de nieuwe ondersteuningsstructuur. Ontmoeten, signaleren en verbinden Door elkaar te ontmoeten ontstaan meer contacten tussen vrijwilligers en organisaties vanuit verschillende sectoren en achtergronden. Dit levert een synergie op waarin mensen elkaar inspireren, ideeën uitwisselen, elkaar stimuleren tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsrelaties in de uitvoering. Voor deze functie is het van belang dat de ondersteuningsstructuur een zichtbaar en herkenbaar baken in de stad heeft (eventueel met dependances in bepaalde wijken) waar vrijwilligers(organisaties) elkaar op een natuurlijke wijze ontmoeten. Ondersteuning Het kan hier gaan om ondersteuning bij het opstellen van een beleids- of projectplan, het doen van een subsidieaanvraag, de boekhouding, het bijhouden van veranderende wetgeving, beheer van websites, verzekeringen e.d. Ook het bieden van een platform waarop vrijwilligers (vraag) en organisaties (aanbod) elkaar kunnen treffen valt hieronder (de vrijwilligersvacaturebank) en de coördinatie van de maatschappelijke stages. Bevorderen van kennis en deskundigheid Het gaat hierbij om meer algemene vaardigheden, maar ook om inhoudelijke cursussen en trainingen, zowel voor individuen als voor organisaties. Kadertrainingen en cursussen die stedelijk worden georganiseerd, maken meer kans op kwaliteit en vervolg. Het bevorderen van kennis en deskundigheid is van belang om een goede kwaliteit van de vrijwillige inzet te kunnen garanderen, maar ook om vrijwilligers te werven en te binden. Bieden van fysieke en materiële faciliteiten Vrijwilligersorganisaties, vooral de kleinere, hebben behoefte aan goede ondersteunende voorzieningen zoals vergaderruimten, flexibele werkplekken met computerfaciliteiten, kopieer- en printfaciliteiten. Een breder gebruik van de huidige panden van BOEG en het Makelpunt Utrecht vormen een belangrijke bijdrage aan het efficiënt benutten van bestaande accommodaties en faciliteiten in de stad. 2.1 Het pand aan het Janskerkhof 1 is op dit moment ontoegankelijk voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. In het pand aan het Janskerkhof 1 zullen de Vrijwilligerscentrale en de Stichting Present gehuisvest zijn. Daarnaast zal het pand gebruikt worden voor activiteiten voor en door vrijwilligersorganisaties. Omdat het pand een publieksfunctie heeft, valt het binnen het staand gemeentelijk beleid dat dergelijke panden toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. 2.2 Janskerkhof 1 is in de huidige staat onvoldoende bruikbaar voor de gewenste doelen en activiteiten. Naast de vele ondersteuningstaken ten bate van vrijwilligers (organisaties) uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale en Stichting Present, beogen wij ook dat het pand een bruisend centrum wordt waar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en zodoende van elkaar leren en elkaar versterken. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk het aantal bruikbare vierkante meters uit te breiden (zolder is nu onbruikbaar) en diverse faciliteiten zoals flexwerkplekken voor vrijwilligers en gezamenlijke faciliteiten als kopieer- en internetmogelijkheden toe te voegen. Dekking voor de verbouwingskosten komt uit de begroting van het Programma Welzijn en de reguliere onderhoudsgelden van StadsOntwikkeling.

7 2.3 De centrale ligging en uitstraling van het Janskerkhof 1 zijn zeer geschikt voor een goede ondersteuning van vrijwilligers (organisaties) en binnen de begroting van het Programma Welzijn is dekking aanwezig. Janskerkhof 1 is gemakkelijk bereikbaar met zowel fiets, OV als met auto en kent door de centrale ligging meer aanloop, promotie en free publicity voor vrijwillige inzet in de stad. Utrecht kent ruim vrijwilligers die gemiddeld vier uur per week onbetaald hun inzet leveren in de zorg, welzijn, sport, maatschappelijke opvang, cultuur etc. De vrijwilligers kunnen allemaal terecht voor ondersteuning bij de Vrijwilligerscentrale. Zij verzorgen trainingen, verzekering, begeleiding en advies, bemiddeling, maatschappelijk betrokken ondernemen, werving, promotie etc. De Vrijwilligerscentrale was voorheen 23 jaar lang gehuisvest op de Oudegracht 263. Door groei van het aantal activiteiten, projecten en personeelsbestand (zowel vrijwillig als betaald) was deze ruimte al jarenlang ontoereikend. Stichting Present, die ook verhuist naar Janskerkhof 1, is momenteel gehuisvest in een kleine kantoorruimte. De centrale ligging en uitstraling van het Janskerkhof 1 zijn zeer geschikt voor een goede ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en drukken bovendien de gemeentelijke waardering uit voor de meer dan vrijwilligers die Utrecht rijk is. Het pand is eigendom van de gemeente (Dienst Stadsontwikkeling). Conform raadsbesluit hanteert deze dienst marktconforme prijzen gebaseerd op locatie, functie en gebouw. Vereniging Sport Utrecht betaalt in Nieuw-Welgelegen (Kanaleneiland) een vergelijkbare huurprijs. 3.1 De belangrijkste ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties is de beschikbaarheid van accommodaties voor voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Zowel uit landelijk als uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat vrijwilligersorganisaties eerst en vooral behoefte hebben aan een fysieke plek om hun activiteiten te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Stichting Boeg geeft dit bovendien aan in de behoefteninventarisatie die zij in april 2010 onder mzo's heeft gehouden. En zowel in de klankbordgroep- en informatiebijeenkomsten als tijdens de raadsinformatieavond kwam de behoefte aan (gebruik van) accommodaties naar voren. Het is financieel en fysiek niet haalbaar noch wenselijk om deze honderden organisaties te voorzien van een eigen accommodatie. Daarom willen wij graag (op termijn) in elke wijk (vraaggericht) voldoende beschikbare ruimte die gebruikt kan worden door vrijwilligersorganisaties. Wij starten met het hiertoe geschikt maken en behouden van de huidige Boegpanden en zijn daarnaast via het Makelpunt in gesprek en onderhandeling met eigenaren en beheerders van andere geschikte accommodaties, zoals buurthuizen, sportaccommodaties en scholen. 3.2 Sluiting of verkoop van de huidige Boegpanden zou betekenen dat (een deel van) de tachtig stedelijke migrantenzelforganisaties hun huisvesting kwijt raken en elders onderdak moeten vinden. In de afgelopen jaren is de huisvesting voor Utrechtse mzo's verminderd van circa twintig accommodaties naar de huidige drie locaties. Deze drie locaties worden flexibel gebruikt door de tachtig stedelijke mzo's. Dat betekent dat er niet of nauwelijks sprake is van eigen vaste kantoor- of andere ruimtes maar van een gezamenlijk en gedeeld gebruik van beschikbare ruimtes. De mzo's zijn tevreden over dit gezamenlijk gebruik en willen dit graag continueren. Zij willen deze panden ook met andere Utrechtse vrijwilligersorganisaties delen waardoor de huidige lage bezettingsgraad omhoog kan. Bovendien zien zij kansen en voordelen in de ontmoeting en eventuele samenwerking bij een breder gebruik van de accommodaties door andere vrijwilligersorganisaties.

8 4.1 De gemeente waardeert de inzet en betekenis van de activiteiten van de Utrechtse mzo's voor emancipatie, integratie en participatie in de Utrechtse samenleving. Migrantenzelforganisaties dragen bij aan de maatschappelijke participatie van hun achterban, aan integratie en verbinding tussen bevolkingsgroepen, en kunnen als vrijwilligersorganisatie een brugfunctie vervullen naar andere organisaties. De gemeente waardeert en erkent deze inzet en activiteiten van migrantenorganisaties. Dat blijft zo, ook in de nieuwe structuur, en uit zich onder meer in de activiteitensubsidies aan deze organisaties. Het budget voor activiteiten blijft onverminderd beschikbaar in Daarbij blijft een goede ondersteuning, zowel fysiek als inhoudelijk, onontbeerlijk. 4.2 De subsidie aan Stichting Boeg wordt per 1 januari 2011 beeindigd waarmee een eind komt aan de huidige ondersteuning van de stedelijke migrantenzelforganisaties. Stichting Boeg verzorgt nu de ondersteuning aan de tachtig stedelijke mzo's. De wijkwelzijnsorganisaties verzorgen de ondersteuning voor ongeveer veertig wijkgerichte mzo's en zullen dat ook in 2011 blijven doen. Uit een inventarisatie van de Stichting Boeg blijkt dat 35% van de stedelijke mzo's intensieve ondersteuning nodig heeft, 50% reguliere ondersteuning nodig heeft en 15% zelfstandig functioneert. In de resultaatafspraken met Stichting Boeg voor 2010 is afgesproken dat van de eerste groep nog eens 10% vanaf eind dit jaar voldoende zal hebben aan reguliere ondersteuning. Om zorg te dragen voor behoud van een goede ondersteuning aan mzo's in 2011 en daarna nemen wij de volgende maatregelen: 1. behoud en verbetering van de huidige accommodaties (fysieke ondersteuning; zie verder Uitvoering); 2. openstellen van huidig ondersteuningsaanbod van andere ondersteuningsorganisaties voor mzo's (inhoudelijke ondersteuning, zie verder Uitvoering) en 3. ontwikkeling en uitvoering van nieuw ondersteuningsaanbod, waaronder een centraal subsidieloket en intensieve begeleidingstrajecten (inhoudelijke ondersteuning, zie verder Uitvoering). Belangrijk is dat de fysieke en inhoudelijke ondersteuning niet zonder elkaar kunnen en elkaar aanvullen en versterken. Zonder accommodatie kunnen organisaties hun activiteiten niet uitvoeren en zonder de inhoudelijke ondersteuning zal een deel van de activiteiten niet tot stand (kunnen) komen. 5.1 Verdwijning van Stichtingen Idea en Boeg betekent een afname van 15 fte ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties, in casu mzo's. In totaal waren er bij Idea en Boeg 30 mensen in dienst voor zowel de fysieke als inhoudelijke ondersteuning van de stedelijke mzo's. Vanwege de beeindiging van de gemeentelijke subsidie zijn deze ontslagen. Dat betekent een afname in het aantal fte's aan ondersteuners. Om een goede ondersteuning voor mzo's en andere vrijwilligersorganisaties ook in 2011 en daarna te garanderen, is de huidige personeelscapaciteit van de resterende ondersteuningsorganisaties -in vergelijking met hun huidige situatieonvoldoende. Dit geldt zowel voor het beheer op afstand van de huidige Boegpanden als voor de uitvoering van het nieuwe ondersteuningsaanbod, zoals subsidieloket en intensieve begeleidingstrajecten. Deze uitvoering zal zo efficient mogelijk zijn en daar waar mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers, door andere vrijwilligersorganisaties, en ook door bedrijven in het kader van het (onbetaald) maatschappelijk betrokken ondernemen. Desalniettemin is een uitbreiding van personele capaciteit onontkoombaar. In de geheime bijlage vindt u de verwachte kosten. Hiervoor is dekking binnen de begroting van Programma Welzijn.

9 5.2 Voor een goede ondersteuning is het van belang de huidige expertise van Boeg zoveel mogelijk te waarborgen. De resterende ondersteuningsorganisaties hebben minder ervaring met de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties met een andere etnische achtergrond dan stichting Boeg. In de nieuwe ondersteuningsstructuur is het van belang dat deze ervaring en expertise gewaarborgd blijft. Dat betekent dat personeel met deze expertise toegevoegd moet worden aan het huidige personeelsbestand van ondersteuningsorganisaties. Wij gaan hierbij uit van vier fte's. Daarnaast betekent het behoud van de huidige Boegpanden ook dat deze geëxploiteerd moeten worden. Wij kiezen daarbij voor beheer op afstand in plaats van dagelijks aanwezig beheer. Gezien de ruime openingstijden van de panden is hiervoor drie fte's benodigd. Kanttekeningen 3.1 De huidige Boegpanden hebben een lage bezettingsgraad. Naar verwachting zal deze stijgen na renovatie en door medegebruik van andere vrijwilligersorganisaties. Hier is geen garantie voor. Wij streven naar een bezettingsgraad van 70% van deze panden. Dit is de landelijk gehanteerde norm voor een optimale bezettingsgraad van welzijnsaccommodaties. De mzo's die nu gebruik maken van de panden geven aan dat de bezettingsgraad mede zo laag is door een gebrek aan beschikbare faciliteiten. Zo is er niet overal toegang tot internet, en zijn bijvoorbeeld print- en kopieerfaciliteiten niet aanwezig of regelmatig defect en vertonen de panden veel achterstallig onderhoud. Wij verwachten dat door een verbetering van onderhoud en faciliteiten de bezettingsgraad omhoog zal gaan. Daarnaast worden de panden nu uitsluitend gebruikt door mzo's. Door de panden ook ter beschikking te stellen aan andere Utrechtse vrijwilligersorganisaties (via het Makelpunt) verwachten wij een verdere toename van de bezettingsgraad, zodanig dat 70% gehaald kan worden. Deze procentuele stijging van de bezettingsgraad is een aanname. Daarom markeren wij 2011 als een overgangsjaar waarbij ook gekeken zal worden naar andere mogelijkheden om de bezettingsgraad te verhogen. Te denken valt aan particuliere en/of commerciële verhuur op tijden die minder gebruikt worden door vrijwilligersorganisaties. Als de bezettingsgraad onverhoopt niet stijgt conform onze ambitie zal alsnog overwogen worden één of meer panden af te stoten. Gelet op de staat van het onderhoud zijn de geplande investeringen in dat geval niet voor niets aangezien zij zullen leiden tot een waardestijging en grotere aantrekkelijkheid voor de markt. Uitvoering Planning Na het Raadsbesluit wordt gestart met de voorbereiding voor de verbouwing en renovatie van de genoemde panden. Tijdens verbouwing en/of renovatie zullen wij zoveel mogelijk trachten de betreffende accommodaties open te houden voor gebruik. Daar waar dit onmogelijk en/of onverantwoord is, zullen wij aan gebruikers tijdelijk andere huisvesting bieden. De verbouwing van het Janskerkhof 1 zal naar verwachting in oktober 2011 volledig gerealiseerd zijn. De renovatie van de huidige Boegpanden zal naar verwachting in totaal zes tot negen maanden in beslag nemen daarbij rekening houdend met eventuele tijdelijke huisvesting van gebruikers elders. Na het Raadsbesluit zal de sollicitatieprocedure in gang gezet worden om benodigd personeel zo spoedig mogelijk in te kunnen zetten voor de benodigde ondersteuning. Bij de inhoudelijke ondersteuning zal dit naar verwachting zeer snel kunnen zodat we daadwerkelijk op 1 januari 2011 kunnen starten met het nieuwe ondersteuningsaanbod. Het facilitair beheer van de huidige Boegpanden zal in eerste instantie geregeld

10 worden door de gemeente. Financien Bijgevoegde kostenramingen zijn niet definitief. Deze kunnen pas definitief gemaakt worden zodra wij, na een raadsbesluit, de daadwerkelijke offertes en eventuele aanbestedingsprocedures kunnen starten, en onderhandelingsgesprekken met eigenaars van de panden en met nieuw personeel gevoerd en afgehandeld zijn. Om die reden zijn alle ramingen ruim opgezet. Daarnaast is van belang dat alle ramingen binnen de bestaande begrotingen vallen van de betrokken diensten DMO en SO. Het gaat hierbij om middelen die nog beschikbaar zijn voor achterstallig onderhoud uit de Nota Kapitaalgoederen (DMO), middelen binnen het Programma Welzijn die structureel beschikbaar zijn onder de noemer Herbezinning Accommodatiebeleid en de resterende middelen na bezuiniging van de subsidie aan Stichting Boeg (DMO) en om de vastgestelde begroting van het Meerjaren Perspectief Vastgoed, Planmatig Onderhoud (SO). Participatie De ontwikkeling van zowel de fysieke als de inhoudelijke nieuwe ondersteuningsstructuur is tot stand gekomen via een intensief participatietraject waarbij de projectgroep (ondersteuningsorganisaties), klankbordgroep (vrijwilligersorganisaties) en adviesraden VrijwilligersAdviesRaad en Saluti een actieve en betrokken rol hebben vervuld en zullen blijven vervullen in het overgangsjaar 2011 bij de monitoring en evaluatie. Communicatie In december 2010 volgt een algemene informatiebijeenkomst waarvoor wij alle Utrechtse vrijwilligersorganisaties uitnodigen. Daarna zullen wij aan alle organisaties een brief versturen om hen te informeren over de nieuwe ondersteuningsstructuur en zullen persberichten naar de lokale pers gaan. Alle betrokken ondersteuningsorganisaties zullen bovendien op hun website aandacht geven aan de nieuwe ondersteuningsstructuur. Fysieke ondersteuning in uitvoering De huidige panden van Boeg zullen beschikbaar blijven voor de stedelijke migrantenorganisaties. Daarnaast zullen wij deze panden ook beschikbaar stellen aan andere Utrechtse vrijwilligersorganisaties. Het gaat hierbij dan om flexibel, tijdelijk en multifunctioneel gebruik. Reservering van de diverse ruimtes zal verlopen via het gemeentelijk Makelpunt. In de panden zal geen vaste beheerder aanwezig zijn maar zal gewerkt worden met magneetsleutels. Wel zal - in elk geval het eerste jaar - tijdens de openingstijden (zeven dagen per week) een achterwacht aanwezig zijn. Deze controleert en monitort het dagelijks gebruik van de panden en is beschikbaar voor vragen, klachten en calamiteiten. Het Makelpunt brengt niet-commerciele tarieven in rekening bij gebruikers. Wanneer de gebruiker gemeentelijke subsidie heeft voor de betreffende activiteit zullen wij dit tarief verrekenen. In de panden zijn behalve activiteiten- en ontmoetingsruimtes ook (flex) werkplekken, faciliteiten als draadlos internet, kopieer- en printapparatuur e.d. aanwezig voor gezamenlijk gebruik. Inhoudelijke ondersteuning in uitvoering Het overgrote deel van het aanbod in de ondersteuningsstructuur is gericht op bestaande vrijwilligersorganisaties of groepen vrijwilligers. Hiermee bedoelen wij niet dat er geen activiteiten en/of projecten zijn die er juist op gericht zijn burgers te stimuleren zich actief in te zetten als vrijwilliger in de Utrechtse samenleving daar waar zij dat (nog) niet doen. Maar in essentie zijn de ondersteuningsactiviteiten bedoeld voor die mensen die zich al - al dan niet in officieel georganiseerd verband - vrijwillig inzetten maar die hierbij nog bepaalde faciliteiten, vaardigheden en kennis missen. En alle aanbod in de ondersteuningsstructuur is erop gericht dat mensen - op korte of langere termijn - de door hen gewenste activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder hulp en begeleiding van ondersteuningsorganisaties.

11 Daarin zijn uiteraard gradaties. Er zijn organisaties die volledig zelfstandig opereren en slechts een beroep doen op de gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering. Anderen hebben nu en dan een training nodig, zoeken een bestuurder of een accommodatie voor de voorbereiding en uitvoering van hun activiteiten. En weer anderen hebben wel een gemeenschappelijk doel maar weten niet waar te beginnen om dit doel te bereiken en moeten hierbij stap-voor-stap begeleid worden totdat zij in staat zijn hun vrijwilligerswerk zelfstandig te organiseren en uit te voeren. Dat betekent dus ook dat er gevarieerd ondersteuningsaanbod is en dat dit aanbod zoveel mogelijk op-maat, dus vraaggericht, aangeboden zal worden. Overgangsfase 2011 In januari 2011 bestaat Stichting Boeg niet meer en vervalt dus de ondersteuning aan de migrantenorganisaties in haar huidige vorm en zullen deze organisaties elders ondersteund worden. Om deze overgang goed te laten verlopen worden de organisaties in het najaar van 2010 geïnformeerd over de nieuwe situatie en begeleid naar de nieuwe situatie. En zoals eerder genoemd zien wij 2011 als een overgangsjaar voor de gehele nieuwe ondersteuningsstructuur waarin we zowel de nieuwe fysieke als de inhoudelijke ondersteuning zullen monitoren en evalueren en desgewenst (tussentijds) bijsturen. Bijlagen voor de raad en/of raadscommissie VERTROUWELIJK: kostenraming nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties

12 raadsbesluit Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties Besluit 1 in te stemmen met de inrichting van de nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties; 2 in te stemmen met de verbouwing van het Janskerkhof 1 conform de (vertrouwelijke) kostenraming; 3 in te stemmen met behoud en renovatie van de huidige Boegpanden ten bate van Utrechtse vrijwilligersorganisaties, conform de kostenraming; 4 in te stemmen met continuering van de ondersteuning aan migrantenzelforganisaties in een nieuwe integrale ondersteuningsstructuur waarbij 2011 als een overgangsjaar geldt; 5 in te stemmen met de realisatie van de benodigde personele capaciteit om de uitvoering van nieuw ondersteuningsaanbod en 6 in te stemmen met de dekking van deze voorstellen conform de geheime bijlage. Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op... De griffier, De burgemeester,

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt.

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27 november 2014 14-106 Onderwerp Wet Markt en Overheid Aan de raad, Onderwerp Wet Markt en Overheid Gevraagde beslissing De volgende economische activiteiten aan

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 1. Inhoud presentatie 1. Aanleiding herziening verhuurtarieven 2. Doelen accommodatiebeleid, Vernieuwend Welzijn

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R3736.OOI Inboeknummer robst0098y Dossiernummer 024.403 9 )ruil 20IO Raads inforrnatiebrief Betreft Toekomst het Berkenhuisje. Inleiding Naar aanleiding van het publieke

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel ^ ^ ^ ^ L Ql# II gemeente Zoetermeer Welzijn Beleid Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Memo 2 8 OKT. 2010 Aan De leden van de raad Datum Van Het college /wethouder F. Speel Onderwerp Vrijwilligersimpuls 2010-2011

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Inleiding Het college wil nieuw beleid voor wijk- en buurthuizen en jongerencentra (hierna: welzijnsaccommodaties)

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor B&W en gemeenteraad over Wet Markt en Overheid

Belangrijke informatie voor B&W en gemeenteraad over Wet Markt en Overheid 15-^2014 Mail van Gemeente Elburg - Belangrijke informatie voor B&W en gemeenteraad over Wet Markt en Overheid Belangrijke informatie voor B&W en gemeenteraad over Wet Markt en Overheid Mark Molenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer Onderwerp : 11RV000004 : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Informatie aan de raad : - Debat in de raad : 16 maart 2011 Besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Openen Exploitatie Stijn Streuvelslaan Registratienummer: 00539526 Op voorstel B&W d.d.: 28-04-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees

Nadere informatie

Regeling Waarderingssubsidies Vrijwilligersorganisaties

Regeling Waarderingssubsidies Vrijwilligersorganisaties Regeling Waarderingssubsidies Vrijwilligersorganisaties 1. Inleiding De regeling waarderingssubsidie (voor onkostenvergoedingen, wervingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers) wordt

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 112152 B&W verg. : 5 februari 2013 Commissie : Onderwerp: Herontwikkeling Wijkplein Helftheuvel Cie_verg. : 6 maart 2013 Raadsverg. : 19 maart 2013 MO 1) Status Op grond

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Gebruikers van welzijnsaccommodaties... 3 2. Welzijnsaccommodaties... 4 2.1. Soorten accommodaties... 4

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bed, bad, brood in de Assenstraat 12 1- Notagegevens Notanummer 2016-000697 Datum 21-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team PMA

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder G.A.H. Elkhuizen opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Rianne Klinkert/Richard Bosboom Registratienummer

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. R.H. Heeck Telefoon 5115716 E-mail: heeckrh@haarlem.nl MO/SR Reg.nr.

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5523 13bst01580 Beslisdatum B&W 13 september 2013 Dossiernummer 13.37.453 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek Inleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatie over voortgang zelfbeheer wijkaccommodaties Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Facilitaire diensten 1043 Portefeuillehouder H. Bruls, T. Tankir en H.

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.3/16102013 Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 Onderwerp Verkoop gymzaal Klimop Roden Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag PBS/2015.295 RIS 290049 SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - het doen van

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding?

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding? Agendanummer: CS2 Begrotingswijz.: Verbouwingsplannen Stichting Jongerencentra Waalwijk ten behoeve van Onderwerp : de Tavenu, Taxandriaweg 13, Waalwijk Kenmerk: 09/0014673 Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie