Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag"

Transcriptie

1 Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus GC Utrecht Administratie bureau Hosingenhof NJ Eindhoven Tel Fax Postrekening tnv NVSPV te Utrecht Kenmerk Betreft : routbrf : Uitnodiging Uw kenmerk : Datum : 1 november 2006 Hierbij nodig ik u als lid uit voor ALGEMENE LEDENVERGADERING V&VN-SPV op donderdag 23 november 2006 met als bijzonder programma: tot uur de formele ALV tot uur DEBAT TOEKOMST VAN DE SPV. De vergadering vindt plaats in: En tevens voor de STUDIEMIDDAG: Werk maken van clienten- en familieparticipatie van tot uur. Het programma heeft u reeds ontvangen Extra exemplaren zijn te verkrijgen bij het administratiebureau (040) of of het programma is te lezen op de website > studiemiddagen, waar u zich ook aan kunt melden Een routebeschrijving is op de achterzijde van deze uitnodigingsbrief opgenomen. De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden en donateurs. Instelling-donateurs mogen per donateurschap één persoon vanuit hun organisatie voor de studiemiddag inschrijven. Voor andere belangstellenden is de toegangsprijs i 60,00 per persoon. Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op 23 november a.s., Frans Verberk, Voorzitter NVSPV Sociaal Cultureel Centrum ADe Hondsrug BP Utrecht (Lunetten) Telefoon (030)

2 Met de auto Route beschrijving naar ADe te Utrecht Lunetten Vanaf Amersfoort Vanaf Amsterdam A28 volgen A2 volgen Vanaf knooppunt Rijnsweerd richting Breda A27 Ring Utrecht, richting Arnhem Zie verder route Avanaf Ring Utrecht-Zuid, afrit Ring Utrecht, Houten A27 Vanaf Hilversum Richting Hoograven Lunetten A27 volgen Afslag Lunetten (zie verder onder) Vanaf knooppunt Rijnsweerd richting Breda A27 Zie verder route Avanaf Vanaf Arnhem A12 volgen Vanaf >s Hertogenbosch Afslag ring Utrecht A2 volgen Afslag ring Utrecht-Zuid Ter hoogte van Vianen: A27 richting Hilversum Afrit 18, Hoograven Lunetten Zie verder route Avanaf Richting Hoograven Lunetten Afslag Lunetten (zie verder onder) Vanaf Breda A27 volgen Vanaf Den Haag Richting ring Utrecht-Zuid A12 volgen Richting Lunetten Richting ring Utrecht-Zuid Afslag Lunetten (zie verder onder) Afrit 18, Hoograven Lunetten Richting Hoograven Lunetten Afslag Lunetten (zie verder onder) In Lunetten Vanaf afslag Lunetten richting Lunetten (Lunettenbaan) T-splitsing linksaf (Stelviobaan) T-splitsing rechtsaf (Brennerbaan) T-splitsing rechtsaf (Brennerbaan) T-splitsing rechtsaf (Furkabaan) Na de eerste bushalte rechtsaf (Betuwe) Aan het einde Ade Met openbaar vervoer Vanaf Utrecht Centraal vertrekken elke 10 à 15 minuten buslijn 1 en 8 naar Lunetten. Uitstappen bij NS station Lunetten. Vanaf Utrecht Centraal vertrekken elk uur stoptreinen naar Tiel op spoor 15. Telkens 22 en 52 minuten na het uur. Uitstappen bij station Lunetten. Vanaf Station Lunetten Vanaf station Lunetten naar het zalencentrum aan de linkerkant lopen. Vandaar rechtdoor lopen, Brennerbaan oversteken en rechtdoor de wijk (Hondsrug) in. Aan het einde aan de linkerkant Ade

3 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING V&VN-SPV donderdag 23 nov van tot uur Presentatie ledenraadpleging en debat over de toekomst van de SPV van tot uur Plaats: Utrecht Lunetten, Sociaal Cultureel Centrum ADe Hondsrug 19 Utrecht Lunetten, telefoon (030) Opening door de voorzitter, de heer Frans Verberk 2. Mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergaderingen 18 mei 2006 en 7 juni 2006 BIJLAGE I Ter vaststelling 4. Activiteiten van de V&VN-SPV (voorheen NVSPV) Wegens tijdgebrek niet op tijd klaar voor de drukker. Vanaf 15 november zal er een pdfbestand op onze website staan > ledenvergaderingen. Uiteraard kunt u een geprinte versie aanvragen bij ons administratiebureau: telefoon (040) , Hosingenhof 5, 5625 NJ Eindhoven. Bij de start van de vergadering is een papieren versie beschikbaar. 5. Contributie indexering en begroting NVSPV 2006 BIJLAGE IIa t/m IIc Ter bespreking en goedkeuring 5.1 Contributie verhoging en herindeling lidsoorten 5.2 Begroting Generaal pardon register SPV BIJLAGE III Ter bespreking en goedkeuring 7. Bestuursverkiezingen 7.1 Rooster van aftreden, Geen aftredingen. Het bestuur wil Jaap te Velde hartelijk dank zeggen voor het op adviesbasis ondersteunen van het bestuur, afgelopen half jaar. 7.2 Benoeming voorzitter In november 2005 is Frans Verberk voor 3 jaar gekozen als bestuurslid van de NVSPV. Het voorzitterschap werd toen voor 1 jaar vastgesteld. Frans Verberk stelt zich beschikbaar voor het voorzitterschap tijdens het resterende bestuurslidmaatschap V&VN-SPV. (Meerderheid stemmen ALV noodzakelijk) 7.3 Benoeming bestuursleden Kandidaten zijn: Didier Rammers en Fenny de Vries (penningmeester) Aspirant-lid en mogelijke kandidaat: Gré Nieuweboer Benoeming als lid behoeft een meerderheid van stemmen van de ALV. 8. Rondvraag en sluiting formele gedeelte van de vergadering Informele gedeelte van de ALV z.o.z.

4 Werken aan de toekomst Presentatie ledenraadpleging V&VN-SPV Wat vinden de leden van hun taakstelling? Wat zijn belangrijke thema s in hun werk? Gaan SPV-en in de toekomst geprotocolleerd medicatie voorschrijven? Wat zijn de knelpunten in het werk? Allemaal vragen uit de momenteel gehouden ledenraadpleging. In opdracht van het bestuur heeft Noorman & De Vries bv deze ledenraadpleging gehouden. De heer Menno van de Velde zal de uitkomsten van de ledenraadpleging aan ons presenteren. De resultaten zullen richting geven aan onze toekomstige speerpunten voor het beleid van de afdeling SPV. Debat over de toekomst van de SPV Mevrouw Marian Kaljouw, voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) zal vervolgens een inleiding houden en het debat leiden over de toekomst van de (afdeling) Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. (W:\nvspv\alv2006-2\agendanov.2006)

5 BIJLAGE I Concept VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 18 mei 2006 en Concept VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 7 juni 2006 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 23 november Opening en vaststelling agenda Frans Verberk opent de vergadering. Het afscheid van de bestuursleden (agendapunt 6) wordt behandeld na agendapunt Mededelingen Er is bericht van verhindering van Carla Raben en Ivonne v.d. Padt en van drie bestuursleden: Anne Kadijk, Marius de Vries en Karin Zwart. Er zijn verder geen mededelingen. 3. Verslag algemene ledenvergadering 24 november 2005 Tekstueel en inhoudelijk: Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Activiteiten van de NVSPV 4.1 Algemeen De voorzitter benadrukt de noodzaak dat leden participeren in werkgroepen of bestuur. Deze oproep punt komt terug bij agendapunt Werkgroep acute psychiatrie Thea Daggenvoorde vraagt naar de wijze waarop informatie over crisisinterventies wordt verzameld. Téo Visser antwoordt dat er vragenlijsten worden gemaakt om casuïstiek aan te leveren. 4.3 SPV in de eerstelijn Thea Daggenvoorde meldt dat er in haar instelling een handboek acute psychiatrie wordt geschreven, maar dat het niet is toegestaan om de inhoud naar buiten te brengen. Jaap te Velde roept ieder op om toch input te leveren aan de NVSPV en te onderzoeken of het mogelijk is de titel van de instelling mee te nemen in het boek dat NVSPV schrijft. Dit kan ook gunstig zijn voor het imago van de instelling. Het bestuur voert gesprekken met Zorgverzekeraar Nederland en VWS over de zelfstandige positie van SPV-en in de eerstelijns-ggz. Het bestuur volgt dit op de voet. De NVSPV participeert in werkgroepen; de AVVV volgt het in bredere zin. Informatie vanuit instellingen is welkom. 4.4 Commissie Public Relations Er zijn geen vragen of opmerkingen. 4.5 Commissie AbvaKabo Het bestuur zal binnenkort een gesprek aangaan met AbvaKabo over de onderlinge relatie. Het bestuur van de AVVV heeft met alle vakorganisaties gesproken. Vier bonden hebben positief gereageerd; AbvaKabo heeft als enige negatief gereageerd. Het bestuur betreurt dit. Erik Duffels geeft aan dat het bestuur niet zomaar het contact met AbvaKabo kan verbreken. Hij pleit ervoor dat de arbeidsvoorwaardelijke kant blijft liggen bij de vakbonden. Het bestuur deelt dit standpunt, maar geeft aan dat de huidige houding van AbvaKabo niet zonder gevolgen kan blijven. Jeanne Derks pleit ervoor om steun te vragen van AbvaKabo in de reorganisatie richting de AVVV. Spreekster vraagt het bestuur om te onderzoeken wat AbvaKabo daadwerkelijk voor de Concept verslag ALV mei NVSPV

6 beroepsgroep heeft betekend. Zij memoreert aan de crisisregeling en de functiewaardering, waarbij AbvaKabo niet erg zijn best heeft gedaan voor de verpleegkundige beroepsgroep. Jaap te Velde vult aan dat binnen de nieuwe verenigingsstructuur van V&VN de afdeling SPV zijn eigen connecties kan houden met partners waarmee goed wordt samengewerkt. De samenwerking met AbvaKabo is echter teleurstellend de laatste tijd en heeft een eenzijdige investering van het bestuur laten zien. Op dit moment is er geen bemensing meer namens de NVSPV in de Abvakabo. Jan Admiraal wijst erop dat om NVSPV invloed te laten hebben in de CAO, er zeker 10 leden lid moeten worden van het LAC. Hans van Dooren biedt aan het bestuur te ondersteunen in een goede zoektocht. Hij nodigt uit om te kijken hoe de artsenvereniging zijn belangenbehartiging regelt. Spreker vindt dat verpleegkundigen niet moeten nalaten om waar mogelijk dit zelf te regelen. 4.6 Regiovertegenwoordiging Op 19 april zijn 15 mensen uit het land bijeengeweest. Doel is sterker in te zetten op de regionale structuur. Tijdens het regio-overleg hebben regiocoördinatoren van de AVVV een presentatie gegeven. Op de website is te lezen wie de coördinator is per regio. Er wordt vooral een oproep gedaan aan vertegenwoordigers uit het midden van het land om nog meer aan te sluiten bij de regionale overleggen. In het regio-overleg is een discussie gevoerd over het functiegebouw. Een aantal instellingen maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van het functiegebouw, waarin de SPV wat wordt ondergeschoven bij de senior psychiatrisch verpleegkundige (toevallig ook SPV afgekort). Een aantal mensen zal nu een verdere analyse doen, zodat het bestuur vervolgens een advies kan gaan afgeven aan instellingen over de herkenbaarheid van de SPV. Het functiegebouw blijft overigens de verantwoordelijkheid van de instelling zelf. Er is ook een discussie gevoerd over DBC-verantwoordelijkheid. De secretaris roept ieder op om praktische knelpunten rond de verantwoordelijkheid BIG naar hem te mailen. De AVVV zal met juristen die vragen beantwoorden en komen tot een notitie. Gert Jan Wiersma meldt dat zijn instelling verwijst naar de afspraak met de Zorgverzekeraar dat de verantwoordelijkheid ligt bij de psychiater, niet bij de SPV. De voorzitter reageert dat dit niet juist is. De RvB van een instelling neemt zelf een besluit. Het onderwerp DBC komt tijdens de studiemiddag aan de orde. De voorzitter wijst op het belang dat het bestuur zich juridisch goed laat adviseren alvorens een standpunt naar buiten te brengen. 4.7 (Her)registratie SPV-en Tot nu toe heeft pas een derde van de leden zich laten registreren. De voorzitter roept ieder op om collega s hierop aan te spreken (actie leden). Naast de BIG-herregistratie (1500 uren in 5 jaar) bouwt de AVVV een kwaliteitsregister op gekoppeld aan het beroep. Registratiegegevens worden straks getransponeerd naar het kwaliteitsregister. Hoe gaat het met registratie van mensen die in staf of onderwijsfuncties zitten in relatie tot de 1500 uren in 5 jaar? Fenny de Vries antwoordt dat er een regel bestaat waarbij mensen in een staffunctie met het basisdiploma verpleegkundige een dispensatie krijgen. Afhankelijk van het aantal jaren dat er geen praktijk meer is gedaan, kan de eis worden gesteld om weer wat in de praktijk te doen. Bevoegd en bekwaam blijft voorop staan. De voorzitter verwacht een onderscheid tussen registratie artikel 3 en artikel 14. Het lijkt erop dat de registratie als verpleegkundig specialist specifiek is bestemd voor mensen die daadwerkelijk cliëntcontact hebben. De voorzitter antwoordt desgevraagd dat ieder die een HBO-opleiding heeft gedaan, Bn achter de naam mag zetten. Hans van Dooren voegt toe dat iemand die de MGZ heeft gedaan, B achter de naam mag zetten of Bc voor de naam. 4.8 Commissie Cliëntenparticipatie Correctie op de tekst: de volgende studiemiddag vindt plaats op 23 november. Erik Duffels meldt dat het onderzoek enige vertraging heeft opgelopen. Er wordt echter hard gewerkt en hij verwacht goede resultaten. Verslag ALV mei en juni NVSPV

7 4.9 Commissie Onderwijs Dit onderwerp komt aan de orde bij agendapunt FVGGZ Sinds gisteren is de fusie binnen de Federatie een feit. NVSPV werkt nog steeds goed inhoudelijk samen met de Federatie. Bestuurlijk zijn Federatie en NVSPV aparte verenigingen. De Federatie zal vermoedelijk in het najaar aansluiten bij V&VN AVVV Het bestuur is verheugd dat de politiek heeft bekrachtigd dat verpleegkundigen onder voorwaarden zelfstandig medicatie kunnen gaan voorschrijven. Dit moet nu worden omgezet in protocollen. Jaap te Velde roept geïnteresseerde leden op om samen met beleidsmedewerkers van de AVVV na te denken over de positie van de SPV. Jeanne Derks betwijfelt of de NVSPV daar blij mee moet zijn. De kracht zit bij sociale psychiatrie en verpleegkunde en niet bij medicijnen. Zij vraagt een stevige discussie over dit onderwerp. De voorzitter legt uit dat het een goede zaak is dat de Tweede Kamer heeft onderkend dat verpleegkundigen sinds jaar en dag een rol spelen bij de medicatie. Het gaat niet om de keuze sociale psychiatrie of pillen. Sociale psychiatrie staat voorop. Jeanne Derks roept de vereniging op om discussierondes in te gaan. Het bestuur onderschrijft dit, maar maakt onderscheid tussen de individuele beroepsverantwoordelijkheid en de inhoud. Essentieel is de bekwaamheid. Het is voor iedere SPV zinvol om een assessment te doen om te zien of hij bekwaam is om pillen voor te schrijven. Téo Visser benadrukt het belang van juridische bescherming met name in de acute dienst. De psychiater komt niet s nachts langs om pillen te geven. Leonoor Hermanides voegt hieraan toe dat in Psy twee artikelen hebben gestaan over taakverschuiving. Er komt nog een artikel in TvZ. Er komt nog een ministeriële regeling over welke beroepen in aanmerking komen, onder welke voorwaarden en met welke opleiding. De voorzitter wijst erop dat het VBOC rapport nogal gevolgen kan hebben voor de beroepsvereniging. Het middensegment van gespecialiseerd verpleegkundige wordt verlaten. Dit onderwerp komt bij het beleidsplan verder aan de orde. Algemeen: Jeanne Derks maakt complimenten aan het bestuur voor het enorme scala aan activiteiten. Zij stelt het bestuur voor om zich te beraden op de veelheid aan activiteiten en de mogelijkheid om te schrappen. De voorzitter roept alle leden op om hierover na te denken; dit heeft alles te maken met de bereidheid van leden om activiteiten te doen. Het bestuur zal een ledenraadpleging doen om te vernemen of de aansluiting met de leden voldoende is. 5. Resultatenrekening Resultatenrekening en toelichting De NVSPV is een gezonde vereniging, met een groeiend ledental. De secretaris antwoordt dat het invullen van het register wordt geboekt onder de post extern personeel inhuur, omdat dit is uitbesteed aan het administratiebureau. Het beleidsvoornemen is om in de komende jaren de Stichting Ondersteuning NVSPV in stand te houden. De Stichting zal het kapitaal van de NVSPV beheren en tweejaarlijks verslag doen aan de ALV over inzet van het vermogen in de nieuwe vereniging. Besluit: De resultatenrekening wordt vastgesteld. 5.2 Goedkeuring kascommissie De kascommissie heeft de jaarrekening 2005 beoordeeld en hiervan schriftelijk verslag gedaan. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. Het bestuur dankt de kascommissie voor de inzet. 6. Bestuursverkiezingen (behandeld na agendapunt 9) 6.1 Rooster van aftreden Jaap te Velde treedt vervroegd af en is niet meer herkiesbaar. Leonoor Hermanides treedt vervroegd af en is niet meer herkiesbaar. Verslag ALV mei en juni NVSPV

8 Tijdens een fusietraject kunnen echter geen bestuursleden terugtreden. Beide bestuursleden zullen na de passering van de aktes bij de notaris zich terugtrekken als bestuurslid. Beiden hebben aangekondigd om actief te blijven in een aantal werkgroepen. De voorzitter dankt beide bestuursleden hartelijk voor hun inzet. Formeel wordt afscheid genomen na de extra ALV van 7 juni a.s. Jaap te Velde wijst op een artikel in de Volkskrant waaruit blijkt dat mensen liever investeren in vriendenkringen en familieverbanden dan in verenigingsstructuur. Jaap ziet de vereniging ook als soort familieverband en spreekt de hoop uit dat meer familieleden een bijdrage willen leveren. 6.2 Benoeming bestuursleden Er zijn op dit moment geen kandidaten. Na vertrek van Jaap te Velde en Leonoor Hermanides zitten er vandaag nog twee bestuursleden achter de tafel. Marius de Vries, die vandaag afwezig is, zal werkzaam blijven als bestuurslid. Karin Zwart gaat om privé-redenen uit het bestuur. Anne Kadijk zal vanwege vele ontwikkelingen in zijn werk pas vanaf november weer zijn bestuurswerk actief oppakken. De voorzitter doet een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden voor werkgroepen, klankbordgroepen, activiteiten en/of bestuur. Vergoeding in tijd is via de CAO geregeld. Er wordt vooral gecommuniceerd via telefoon en mail. Met de ledenraadpleging wordt onderzocht of er op een andere manier moet worden bestuurd; in de tussentijd richt het bestuur zich op going concern. Jaap te Velde biedt aan om een nieuw bestuurslid die de functie van secretaris wil vervullen, gedurende een half jaar te coachen. 7. Opheffing van de NVSPV en fusie in V&VN-SPV Vandaag gaat het om de statutaire opheffing van de NVSPV en de fusie in V&VN-SPV. Alle leden hebben in de afgelopen tijd uitgebreide informatie ontvangen. De voorzitter spreekt in het bijzonder dank uit aan Frans van Vugt en Jaap te Velde voor het vele werk dat zij hebben verricht. Het bestuur is zeer verheugd dat de NVSPV met nog 15 verenigingen als eerste gaat fuseren binnen de V&VN. Procedure Volgens de statuten moet er voor de besluitvorming ¾ van de leden aanwezig zijn. Aangezien er nu geen 1520 leden aanwezig zijn, wordt er een tweede vergadering uitgeschreven op woensdag 7 juni om uur. Dan kan pas formeel een besluit worden genomen. Er kan nu wel een peiling van de stemming worden gedaan. Het bestuur verzoekt alle leden om hun eventuele aanwezigheid op 7 juni a.s. te melden i.v.m. de te reserveren ruimte. Het is mogelijk een schriftelijke machtiging af te geven. De aanwezige leden kunnen vandaag desgewenst een machtiging afgeven aan de secretaris. Bezwaren Externe partijen zijn in de gelegenheid gesteld om bezwaren in te dienen. Er zijn geen bezwaren binnengekomen. Wat is er nog veranderd ten opzichte van eerdere concepten? In de vorige ledenvergadering is besloten tot een progressieve insteek met conservatieve houding. Eerdere opmerkingen over de financiën hebben erin geresulteerd dat de NVSPV zijn eigen vermogen en zijn eigen begroting houdt. Het bestuur verwacht dat de contributie op 80 euro kan blijven, waarvan 40 euro wordt afgedragen aan de V&VN afdeling SPV. Dit moet mogelijk zijn aangezien de AVVV een aantal taken van het administratiekantoor gaat overnemen. Het administratiebureau wordt servicebureau van de afdeling SPV. Ieder wordt basislid van V&VN tegen de basiscontributie van circa 40 euro en daarnaast lid van de afdeling SPV. SPV zit in de ledenraad met 2070 stemmen. De ledenraad bepaalt de hoogte van de basiscontributie. Wat de afdeling SPV doet, bepaalt het huidige bestuur. Er blijven twee ledenvergaderingen van de afdeling SPV. De V&VN heeft geen ledenvergadering, maar een ledenraad. Met het besluit van vandaag worden ook de statuten van de nieuwe vereniging onderschreven. De statuten zijn zodanig dat er niet steeds een statutenwijziging hoeft te komen. De stemverhouding is 1 op 1: het aantal leden is het aantal stemmen. Jeanne Derks concludeert dat er goede verbeteringen zijn aangebracht op het oorspronkelijke concept. Verslag ALV mei en juni NVSPV

9 De AVVV streeft ernaar om eind van dit jaar leden te hebben en eind leden. Er zijn verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Men probeert met name studenten te interesseren voor het lidmaatschap. Erik Duffels is sterk voorstander van de fusie vanuit het uitgangspunt dat de V&VN vooral een beroepsvereniging is en gaat aansluiten bij een vakorganisatie die is aangesloten bij een erkende vakcentrale, welke dan ook. De voorzitter benadrukt dat wij vanaf juli de vereniging zijn. V&VN is straks de beroepsorganisatie op de inhoud. Er zal worden samengewerkt met vakorganisaties. Het lijkt de leden een goed idee om Marjan Kaljouw, voorzitter van V&VN, uit te nodigen voor de ALV van 23 november a.s. (actie bestuur) Een peiling door het bestuur laat zien dat geen van de aanwezige leden tegen de fusie zal stemmen. De voorzitter dankt ieder voor deze heuglijke constatering. 8. Beleidsplan NVSPV 2006 Opmerkingen: Gert Jan Tweebeeke betwijfelt of het haalbaar is om in regio s te gaan werken. Om de haalbaarheid te peilen, zal het bestuur hierover een vraag stellen in de ledenraadpleging. Het bestuur acht een regiostructuur van groot belang in de ontwikkeling van een andere positionering van het beroep van SPV. In de toekomst zal sterk worden gekoerst op kwaliteit en inhoud, en het borgen hiervan. De voorzitter denkt hierbij bijvoorbeeld aan betrokkenheid van de NVSPV bij implementatie van richtlijnen. Tot dusverre zien werkgevers de NVSPV vooral als een belangenclub. In toenemende mate zullen werkgevers de NVSPV moeten zien als een belangrijke kwaliteitsorganisatie. Beroepstrots en beroepseer zullen moeten gaan toenemen. In de toekomst zal moeten worden bepaald wie de SPV is en wat hij wel en niet doet. Hierbij kan zelfs worden gedacht aan verenigingstuchtrecht. De voorzitter besluit zijn toekomstvisie met de overweging dat opleidingen zich moeten verhouden tot verschillen in de beroepsgroep. Hans van Dooren mist visieontwikkeling over verwetenschappelijking van het verpleegkundig beroep en met name de SPV. Spreker mist de relatie naar organisaties als LEVV om kennisontwikkeling te maken. De voorzitter antwoordt dat het met de huidige omvang van het bestuur niet haalbaar is om dit thema op te pakken in Met de ledenraadpleging zal worden gepeild hoeveel SPV-en met het bestuur mee willen ontwikkelen. Jaap te Velde wijst op het voordeel van de nieuwe verenigingsstructuur om elkaar steeds meer te informeren en te betrekken: Zo komen er ook dwarsverbanden om wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek beter neer te zetten. Het bestuur hoopt nadrukkelijk op een goede respons in de ledenraadpleging. Met de uitkomsten van de ledenraadpleging wordt het beleidsplan 2007 e.v. ingericht. Besluit: De ALV stelt het beleidsplan 2006 vast. Ter informatie is de evaluatie toegevoegd. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 9. Berichten uit het onderwijs Er zijn geen vragen of opmerkingen op de notitie Berichten uit het onderwijs. Leonoor Hermanides licht toe dat vier hogescholen (Zuid, Breda, Amsterdam, Nijmegen/Arnhem) doorgaan met een vernieuwde MGZ-GGZ opleiding die post-hbo SPV opleiding gaat heten. Het wordt een opleiding van anderhalf jaar van 90 ect s. De landelijke adviesraad gaat invulling geven aan het curriculum. Er worden klankbordbijeenkomsten gehouden bij de hogescholen, om cliënten te betrekken bij de nieuwe opleiding. Het feit dat in het land ook andere opleidingen worden ontwikkeld, maakt de situatie verwarrend. De NVSPV zal de nieuwe post-hbo SPV opleiding accrediteren en registreren. Carola Klein vraagt naar de status van de oude SPV opleiding en de VO. Vanuit het VBOC komt een werkgroep die criteria zal ontwikkelen waaraan een GGZ verpleegkundig specialist moet Verslag ALV mei en juni NVSPV

10 voldoen. Als de nieuwe opleiding daarvoor wordt geoormerkt, wordt gekeken wat dit betekent voor mensen die nu SPV VO hebben. De voorzitter maakt onderscheid tussen het register SPV, waarbij men zich registreert als SPV van de nieuwe vereniging. Het VBOC heeft zich uitgesproken voor een masterniveau. De NVSPV moet nog kiezen of ze gaat voor het niveau van specialist. Vervolgens moet er nog worden bekeken wat er aanvullend nodig is om tot het niveau van master te komen. Het komt goed uit dat de NVSPV in de nieuwe vereniging zeggenschap krijgt over toelating tot het kwaliteitsregister. De voorzitter benadrukt dat de beroepsvereniging zeggenschap moet hebben over de eigen beroepsopleiding. Nieuw is dat de vier hogescholen de beroepsvereniging de rol geven om te toetsen, accrediteren en certificeren. Erik Duffels vraagt hoe zich dat verhoudt tot de verpleegkundige beroepenstructuur met alleen een basisverpleegkundige en een verpleegkundig specialist. De voorzitter geeft aan dat de vereniging een gefundeerde keuze moet maken met benoeming van de consequenties. Dit kan betekenen dat sommige mensen een aanvullende opleiding moeten gaan doen. In de ledenraadpleging zal worden gevraagd of de SPV vindt dat we voldoen aan de criteria van verpleegkundig specialist. Dit lijkt wel zo, met uitzondering van het criterium van masteropleiding. Eric Duffels pleit hiervoor. Gert Jan Tweebeeke pleit ervoor om goed bekend te maken aan mensen die de opleiding willen doen hoe hierover wordt gedacht. Informatie staat op de website van de NVSPV en is voorhanden bij de hogescholen. Fenny de Vries vult nog aan dat er geen garantie is dat de vier hogescholen straks de mastertitel kunnen verstrekken. Zodra het bestuur een keuze maakt voor verpleegkundig specialist, gaat het bestuur in overleg met de betreffende hogescholen over de bereidheid om een professionele master te ontwikkelen. De vereniging kan uitspreken dat de vereniging op het niveau van verpleegkundig specialist moet komen, maar elk lid moet individueel voldoen aan de criteria van verpleegkundig specialist. De NVSPV kan hiervoor bijdragen middels de opleiding. VBOC gaat ervan uit dat circa 5% in een branche op specialistniveau werkzaam zou moeten zijn. Voor verpleegkundigen in de GGZ komt dit uit op minimaal 1000 specialisten. De voorzitter verzoekt ieder om collega s goed te informeren, vooral mensen die een opleiding willen gaan doen. Fenny de Vries en Gert Jan Wiersma zijn bereid mee te denken in de onderwijscommissie rondom accreditatie. Na dit agendapunt is agendapunt 6 behandeld. 10. Rondvraag en sluiting van de vergadering Jeanne Derks doet de suggestie om mensen uit onderwijscommissie, commissie acute psychiatrie en commissie eerstelijn te betrekken bij de op te starten medicatiecommissie. Jaap te Velde bevestigt dat er vooral input uit het veld nodig is; er is al veel ondersteuning vanuit AVVV. Fenny de Vries concretiseert dit in een voorstel om de drie genoemde commissies voeding te laten geven via één lid die dan afgevaardigde is naar het overleg met de AVVV. De voorzitter constateert dat een aantal leden actief is in werkgroepen zonder dat dit bekend is; hij roept hen op om dat in interactie te doen met de vereniging. Gert Jan Wiersma maakt zich hard voor opleidingen van verpleegkundigen in het buitenland. Hij pleit voor een financiële ondersteuning aan stichtingen als Anna Poot Foundation. Erik Duffels vraagt aandacht voor Wit-Rusland. Dit leidt tot een oproep van Gert Jan Wiersma om met elkaar in contact te komen rond internationalisering. Het bestuur zal hieraan aandacht besteden in de ledenraadpleging. Na een zeer globale peiling blijkt dat medewerkers met een 32 uursdienstverband circa 3 tot 4 uur per week bezig zijn met de administratie rond DBC s. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De ingelaste extra ALV vindt plaats op: woensdag 7 juni om uur. De volgende reguliere ALV vindt plaats op: donderdag 23 november 2006 om uur. Verslag ALV mei en juni NVSPV

11 Presentielijst Algemene Ledenvergadering NVSPV d.d. 18 mei 2006 Naam Jan Adrichem Ad Appelman Ineke Appelman Marlies van Bemmel Gerard van de Berg Thea Daggenvoorde Koosje Dedden Ien Delst Jeanne Derks Hans van Dooren Swanica Dragtsma Erik Duffels Charlotte van Eekelen Henny Egberink Peter van de Elsen Karen Gloudemans Ton Gloudemans Ruud van Groningen Toos de Haan Henry Hermsen Gerrit Hoevers Pierre Hoeks Jeroen de Jong Fons Koelen Astrid Landsbergen Jan van Luijk Jos van Meel Martin Morsman Marianne Nieboer Ad van Ooijen Janny Pelsma Gert-Jan van Reijen Peter Roefs Ronald Rumawatine Mark Spook Karin Tankink Irene Tolner Paul van der Tuuk Bertus de Vries Fenny de Vries Ute Weber Gert Jan Wiersma Organisatie GGZ Dijk en Duin Zaanstreek/Waterland GGZ Westfriesland GGZ Dijk en Duin GGZ Nijmegen HA Nijmegen Werkenrode Groesbeek Adhesie, Almelo Hanzehogeschool en GGZ Drenthe Spatie Apeldoorn GGNet RIBW Oost-Veluwe Symforagroep lokatie Riagg Gooi- en Vechtstreek Project Jeugdzorg Wit Rusland RIAGG Midden Limburg RIAGG Zwolle GGZ Helmond Vangnetteam Nijmegen Dichterbij Spec. Zorg GGZ Dijk en Duin GGZ Friesland Parnassia Riagg IJsselland GGZ Oost Brabant GGZ Nijmegen Riagg IJsselland Reinier van Arkel Groep Den Bosch GGZ Nijmegen PAAZ ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom GGZ Drenthe / Saxion Hogeschool GGZ Groningen (OBU) GGZ Midden-Brabant Mediant GGZ Enschede GGZ Zaanstreek/Waterland GGZ Nijmegen Mediant GGZ Enschede GGZ WNB Halsteren Mediant GGZ Enschede Reiner van Arkelgroep Mediant GGZ Hanzeborg Zutphen GGZ de Grote Rivieren GGZ Oost Brabant Altrecht, Woerden Aanwezig van het bestuur: Leonoor Hermanides, Téo Visser, Jaap te Velde en Frans Verberk Aanwezig administratiebureau: Joke Berendsen en Frans van Vugt. Verslag ALV mei en juni NVSPV

12 VERSLAG EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV van 7 juni 2006 Aanwezig van de leden: Aanwezig van het bestuur: Eric Duffels Leonoor Hermanides, Téo Visser, Jaap te Velde en Frans Verberk 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en constateert: dat 44 leden aanwezig of bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd zijn; dat 2026 leden niet aanwezig zijn; dat op 18 mei 2006 een algemene ledenvergadering is gehouden waarin als agendapunt aan de orde kwam het fusiebesluit overeenkomstig het voorstel tot fusie van 15 maart 2006; dat tijdens deze vergadering het statutair voorgeschreven quorum van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden niet is gehaald; dat derhalve een tweede algemene ledenvergadering is bijeengeroepen. De voorzitter heeft een bijzonder woord van welkom voor het erelid Eric Duffels. Eric Duffels heeft de oprichtingsvergadering van de NVSPV voorgezeten en is nu ook de allerlaatste vergadering van de NVSPV aanwezig. 2. Opheffing NVSPV en fusie binnen V&VN afdeling SPV De voorzitter licht dit agendapunt toe en stelt de vergadering voor te besluiten tot fusie met inachtneming van de bepalingen die vereist zijn voor een statutenwijziging en overeenkomstig het aan alle leden ter inzage verstrekte voorstel tot fusie. Vervolgens constateert de voorzitter: a. dat is voldaan aan alle bepalingen welke de statuten en de wet stellen voor geldige besluitvorming met betrekking tot dit agendapunt, waaronder: een overeenkomst tot fusie, vastgelegd in een voorstel tot fusie van 15 maart jongstleden; terinzagelegging gedurende één maand van het fusievoorstel bij de Kamer van Koophandel in Utrecht, Amsterdam, Arnhem en Groningen op 10 april 2006; het openbaar maken van het voorstel tot fusie in een landelijk verspreid dagblad op 8 april 2006; het ontbreken van een verzoekschrift tot verzet tegen het fusievoorstel bij de rechtbank, zoals bedoeld in artikel 2: 316 Burgerlijk Wetboek; oproeping tot deze vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste 20 dagen; vermelding in de oproeping van plaats, tijdstip en de te behandelen onderwerpen waaronder het besluit tot fusie; b. dat het besluit tot fusie genomen moet worden overeenkomstig het voorstel tot fusie met een meerderheid van 2/3 gedeelte van de (geldig) uitgebrachte stemmen. Vragen en opmerkingen: Eric Duffels vraagt opnieuw aandacht voor het overleg met de vakbond. Hij is bereid om energie te stoppen in de relatie met de Abvakabo. Het lijkt of CNV en NU 91 nu wel willen praten en nu de Abvakabo niet. De voorzitter bevestigt dat contacten met Abvakabo in het licht van de nieuwe vereniging moeten worden gezien. Afspraak: Het bestuur zal eerst met de AVVV contact opnemen. Vervolgens wordt met elkaar bekeken wat er mogelijk is en welke rol Eric Duffels daarin kan vervullen. Eric Duffels geeft aan het een logische ontwikkeling te vinden dat de NVSPV er na 26 jaar aan toe is om een fusie aan te gaan met de AVVV. Leonoor Hermanides geeft het nieuwe bestuur de aanbeveling mee dat de afdeling SPV zijn eigenheid moet bewaken: zowel beroepsinhoudelijk als financieel. Eric Duffels onderschrijft de opmerking van Leonoor. De voorzitter bevestigt dat de lijn progressief met conservatieve insteek voor de komende drie jaar is vastgesteld. Dit blijft een punt van aandacht voor de toekomst. Jaap te Velde memoreert dit historische moment. Hij heeft altijd geloofd in krachtenbundeling. Daardoor wordt het veel beter om te lobbyen bij VWS. Frans Verberk is het daarmee eens, maar vindt Verslag ALV mei en juni NVSPV

13 het moeilijk om de beleidsmedewerkers van de AVVV goed te informeren over de positie en rol van de SPV. Een suggestie zou zijn om hen eens mee te laten lopen in het vak. Besluit: Na beraadslaging en stemming wordt overeenkomstig het voorstel tot fusie besloten met 44 stemmen voor en 0 stemmen tegen, derhalve mèt de vereiste meerderheid. Bovendien wordt de volgende persoon aangewezen om voor de notaris de akte van fusie te ondertekenen: Marian Kaljouw. 3. Rondvraag en sluiting van de vergadering Er zijn geen vragen. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. De volgende reguliere ALV vindt plaats op: donderdag 23 november 2006 om uur. Verslag ALV mei en juni NVSPV

14 BIJLAGE IIa Voorstel contributie en donatie verhogingen 2007 V&VN-SPV Ter goedkeuring agendapunt 5.1 en 5.2 ALV 23 november 2006 Een veranderende organisatie structuur en de behoefte om de positie van de SPV en de inhoud van het vak sociaal psychiatrische verpleegkunde beter op de rails te krijgen en te houden heeft consequenties voor activiteiten en financiële lasten binnen de afdeling SPV. Activiteiten voorbereiden en uitvoeren is vooral afhankelijk van beschikbare uren die een persoon daar aan kan besteden. Op vrijwilligersbasis kan dit niet meer volledig gerealiseerd worden. De NVSPV had al een beleid uitgezet om externe expertise en ambtelijke ondersteuning in te huren ter ondersteuning van bestuur en vereniging. Deze lijn dient verder geprofessionaliseerd te worden door het aantrekken van een beleidsmedewerker/adviseur. Dat heeft consequenties voor de begroting, die geheel afhankelijk is van de contributie van afdelingsleden. Het bestuur heeft het volgende besloten en legt dat aan u voor ter instemming: 1. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in soorten leden. a. Leden van de V&VN kunnen tevens lid worden van de afdeling SPV. Voor het lidmaatschap van de afdeling SPV is het een vereiste om een door de afdeling goedgekeurde basisopleiding tot SPV te hebben gevolgd of te volgen. Er is geen aparte lidsoort meer als student SPV. b. De contributie van het lidmaatschap afdeling SPV wordt gesteld op 110 euro per jaar. Daarvan komt 70 euro volledig ter beschikking van de afdeling SPV. (Leden werkend onder de CAO-GGZ kunnen gebruik maken van het in CAO geregelde meerkeuzesysteem, waardoor er een belastingsvoordeel ontstaat van rond de 46 euro). 2. Donateurschap van de afdeling SPV a. Het donateurschap is bedoeld voor niet-werkende SPV-en, voor niet SPV-en en voor instellingen. De huidige donateurschappen worden daarbij gecontinueerd en de huidige leden met contributiekorting zoals de uitkeringsgerechtigden worden uitgenodigd om volwaardig lid te worden of hun lidmaatschap om te zetten naar een donateurschap. (Let op: SPV-en in functie kunnen geen donateur worden, zij worden verondersteld lid te worden van hun eigen beroepsgroep) b. Het donateurschap wordt, zoals jaarlijks gebruikelijk, geïndexeerd en komt daardoor op jaarbasis op een bedrag van 51 euro. (Dit totale bedrag komt volledig ter beschikking van de afdeling, die echter wel zelf kosten moet maken voor een donateuradministratie en financiële afhandeling). 3. Abonnementen vakblad Sociale Psychiatrie a. De abonnee administratie valt voorlopig nog geheel onder de afdeling SPV. Alle leden en donateurs hebben een gratis abonnement. b. Het abonnement wordt, zoals jaarlijks gebruikelijk, geïndexeerd en komt hiermee op 29 euro per jaar. Lidmaatschap: Men is lid van de V&VN en de afdeling SPV. Leden hebben toegang tot de Algemene Afdelings Vergaderingen (AAV, voorheen ALV) en stemrecht over beleidzaken van de afdeling. Zij hebben gratis toegang tot de studie(mid)dagen van de afdeling en krijgen het vakblad Sociale Psychiatrie toegestuurd. Gratis inschrijving in het register SPV tot en met april Donateurschap: Men ondersteunt de afdeling door als donateur een financiële bijdrage te leveren. Donateurs hebben gratis toegang tot de studie(mid)dagen van de afdeling en krijgen het vakblad Sociale Psychiatrie toegestuurd. Men heeft zonder expliciete toestemming geen toegang tot de Algemene Afdelings Vergadering (AAV). Er is geen stemrecht.

15 UITGAVEN BEGROTING V&VN - afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen VOOR 2007 Werkelijk Schatting basis 80% uitgaven 06 BEGROOT 2006 BEGROOT 2007 INKOMSTEN Werkelijk Schatting basis 80% inkomsten 06 BEGROOT 2006 BIJLAGE IIb BEGROOT (Extern) personeel inhuur 43000, , , Contributie Boekjaar , , , Vergaderruimte 2800, , , Donatie Boekjaar 1500, , , Reiskosten 8600, , , Boek en profiel SPV 560, ,00 200, Verblijfskosten 3800, , , Rente 110,00 150,00 185, Public relations 2000, , , Studiemiddagen 120,00 500,00 200, Div. verenigingskosten 600,00 750,00 700, Achterst. Contrib. 2100,00 450,00 500,00 07.Automatisering/Comm 4500, , , Sociale Psychiatrie 3400, , , Telefoon 1300, , , Sponsering 5000, , , Website 3400, , , Diverse baten 1595, , , Kantoorartikelen 400,00 500,00 500, Reservegelden (verlies) 15200, , , Verbruiksartikelen 600,00 800,00 800, Verzekering en KvK 13. Drukwerk 135, ,00 135, ,00 135, , OPBOUW Contributie, Donateurs en Abonnees SP (Gebaseerd op 20% terugval leden 2007) 14. Porto 17000, , ,00 SOORT RELATIES Aantal Contr Totaal 15. Giro / werkgroepen & cie's 1200, , ,00 Leden , , AVVV / St. ondersteuning 11250, , ,00 Donateurs 51 51, ,00 17.FVGGZ 0, ,00 0,00 Abonnees SP , , Niet te innen contributie 13000, ,00 0,00 TOTALEN ,00 19.Reservering 45000,00 0,00 0,00 TOTAAL UITGAVEN , , ,00 TOTAAL INKOMSTEN , , ,00

16 BIJLAGE IIc Toelichting begroting V&VN-SPV 2007 Ter instemming agendapunt 5.3, ALV 23 november 2006 Voor u ligt de begroting Een belangrijk verschil met voorgaande jaren komt voort uit de ambities van de afdeling SPV om meer werk te maken van de positienering van onze beroepsgroep en een sterkere inzet op invloed door inhoudelijke onderwerpen. Dit kan enkel gerealiseerd worden wanneer er niet ingeleverd wordt op bestaande succesvolle activiteiten en wanneer de ambities voor het inhoudelijke beleid vorm gegeven kan worden door de inhuur van een professionele betaalde kracht om beleid voor te bereiden en mee vorm te geven. Het enkel rekenen op vrijwilligers werk is geen haalbare kaart meer, zo blijkt steeds meer uit de ervaringen van afgelopen jaren. Een contributieverhoging is noodzakelijk om dit beleid van de afdeling financieel te faciliteren. Algemeen De groei van het aantal leden is op dit moment nog een oplopende lijn. Duidelijk is echter ook dat door het stoppen van de MGZ-GGZ opleiding de aanwas van studenten belangrijk is teruggelopen. Het aantal leden wat opzegt is in tegenstelling tot andere jaren belangrijk hoger. De pensioengevorderde leeftijd speelt hier een rol in, maar ook zijn er opzeggingen van leden die het niet eens zijn met de fusie die we zijn aangegaan. Uiteraard hopen we hierbij op een tijdelijke tendens. Toelichting op een aantal posten: 01. Extern personeel inhuur Het bestuur wil het administratiebureau inrichten als service-bureau van de afdeling. Naast werkzaamheden van algemeen ondersteunende organisatorische en administratieve aard zal het service bureau bestuursvergaderingen ambtelijk ondersteunen. In beperkte mate zal het bestuur het inhuren van een notulist continueren. Deze post is echter belangrijk verhoogd om het aantrekken van een beleidsmedewerker voor 16 uur per week te kunnen realiseren. We kunnen daarbij gelukkig gebruik maken van de werkgeversfaciliteiten van V&VN zodat de afdeling niet belast wordt met salarisadministratie en dergelijke. 02. Vergaderruimten Hoogte van de post is gebaseerd op de werkelijke kosten over Betreft zaalhuur voor de algemene ledenvergaderingen en studiemiddagen. Voor een klein gedeelte betreft dit tevens de vergaderruimten voor bestuur en commissies. 03. Reiskosten en 04. Verblijfskosten Het bestuur hanteert een goede en actief aangeboden onkostenvergoeding voor actieve leden. Diverse bijeenkomsten van bestuur, projectgroepen, commissies en werkgroepen beïnvloeden daarbij deze posten. (De werkelijke kosten over 2006 komen voort uit een toename van verschillende overleg en vergaderactiviteiten in het kader van fusie en netwerkuitbreiding) 05. Public Relations Deze post is aangepast op de werkelijke uitgaven Tevens verwachten we hierop minder uitgaven omdat we gedeeltelijk kunnen meeliften op de PR-activiteiten van V&VN. 07. Automatisering Continuering van het beleid automatiseringsmiddelen ten bate van communicatie en uitvoerende werkzaamheden binnen de vereniging. Daaronder vallen ook declarabele kosten zoals -verkeer. 08. Telefoonkosten De vereniging zal in 2007 vaker telefonisch vergaderen gaan ondersteunen. Handhaving van de huidige omvang van deze post is daarom gerechtvaardigd ondanks de verwachtte lagere kosten in 2006.

17 09. Website Deze kosten betreffen de structurele kosten voor infrastructuur en webhosting. 13. Drukwerk en 14. Porto Een verlaging van de begroting 2007 ten opzichte van Op druk- en portokosten willen we gaan bezuinigen door meer gebruik te maken van het publiceren van stukken voor een algemene ledenvergadering via de website. Leden kunnen uiteraard ten alle tijden een geprinte versie bij het servicebureau aanvragen. 15. Giro / Werkgroepen en commissies Girokosten voor 2007 vervallen door overname centraal bureau V&VN. Om de activiteiten van werkgroepen en commissies te borgen is een stelpost voor declaraties opgenomen. 16. AVVV / Stichting Ondersteuning SPV Door de fusie vervalt de contributie voor het lidmaatschap van de AVVV. Deze post wordt hernoemd naar St. ondersteuning omdat voor het beheer van reservegelden en uitvoeren van het register SPV de stichting kosten dient te maken voor bijvoorbeeld het uitbesteden van de boekhouding. 17. FVGGZ De FVGGZ is opgeheven, in 2006 heeft bestuur en ALV reeds besloten het lidmaatschap van de FVGGZ op te zeggen. Ook deze post is daardoor vervallen. Uiteraard gaan we met onze collegae uit de GGZ binnen V&VN verband verder samenwerken. 18. Niet te innen gelden Voor de begroting van 2007 is de verantwoordelijkheid voor het innen van contributies overgedragen naar het centrale bureau van de V&VN. Derhalve wordt deze post voor de afdeling op nul gezet. Voor 2006 ziet u echter een hoge post voor het lopende jaar. Dit wordt veroorzaakt omdat de afdeling een geheel schone ledenadministratie en boekhouding aan de V&VN wil overdragen. Tegoeden over meerdere jaren, die we als claim hadden openstaan om later via incasso dit geld nog binnen te halen, zijn weg geboekt. Daar willen we de V&VN niet mee belasten. Leden met twee jaar achterstand zijn inmiddels uitgeschreven en ook als niet te innen contributie afgeboekt. 19. Reservering Voor de fusie heeft het bestuur euro ondergebracht bij de Stichting ondersteuning spv. Dit betreft een reservekapitaal wat buiten de fusie is gehouden en geoormerkt is voor activiteiten van de vereniging c.q. afdeling. Op de begroting is echter euro opgenomen omdat de kosten van de ledenraadpleging ( euro) reeds in 2006 zijn gemaakt en uit deze euro zijn gefinancierd. Voor 2007 zijn uit het reserve-kapitaal stelposten opgenomen voor: Heruitgave en actualisering boek Hoopvol Bezorgd over de geschiedenis van de SPV. De uitgave zal in digitale vorm worden uitgevoerd. Tevens staat een bedrag gereserveerd voor de uitgave van een boek over de SPV in de 1 e lijn. Er is een garantiepost voor continuering servicebureau. Tot slot is een bedrag gereserveerd voor beheer en aanvullingen van het register SPV. INKOMSTEN Bij de inkomsten zijn de voorgestelde contributieverhogingen, zie bijlage, op basis van de nieuwe contributie doorberekend. Hierbij is rekening gehouden met een terugval van 20%. Uiteraard hopen we hier ook van dat dit te pessimistisch is en of van tijdelijke aard. 22. Boek en profiel SPV Post is gebaseerd op inkomsten voor geprinte versies beroepsdeelprofiel. Word zeer beperkt gebruik van gemaakt omdat de digitale versie gratis is. Intussen is het boek Hoopvool Bezorgd in een digitale versie op CDRom beschikbaar gesteld. (Dus niet een geactualiseerde uitgave maar een herdruk huidige boek) Bestelling van deze CDRom geeft inkomsten op deze post. Is beperkt door de scherpe prijsstelling van 7 euro per CDRom inclusief verzendkosten. 23. Rente Rente over de lopende rekening. Rente op het reservekapitaal binnen de Stichting ondersteuning SPV is hier buiten gelaten. Wordt aan het kapitaal binnen de Stichting toegevoegd.

18 25. Achterstallige contributies Er zijn nog een aantal openstaande contributies over Ook in 2007 zal de afdeling actie ondernemen om deze tegoeden nog binnen te halen. 27. Sponsering Met de firma Eli Lilly B.V. is een contract afgesloten voor sponsering van de studiemiddagen in Voor 2007 verwachten we een contract te kunnen continueren voor de reguliere studiemiddagen van de V&VN-SPV. 28. Diverse baten Op deze inkomstenpost worden inkomsten voor externe mailingen en advertenties in Sociale Psychiatrie ondergebracht. Omdat we afhankelijk zijn van de vraag wordt deze begrotingspost voor 2006 niet gelijkgetrokken met de werkelijke inkomsten in Reservegelden verlies Wanneer de schatting einde jaar 2006 geheel klopt zal er een tekort zijn van euro op de werkelijke resultaten over In dit begrotingsoverzicht is in de eerste kolom daarom dit tekort opgenomen. De afdeling beschikt nog over een reservekapitaal op onze Robeco rekening van euro. Dit eventuele tekort zal hierop in mindering worden gebracht. Op de begroting 2007 ziet u ook een tekort van euro staan. Dit tekort ontstaat doordat de begrote kosten niet in evenwicht staan met de verwachtte inkomsten. Het bestuur zal voor zo n mogelijk tekort gebruik maken van het resterende reservekapitaal op de Robeco rekening en wanneer nodig een beroep doen op de reservegelden van de Stichting Ondersteuning SPV. Uiteraard proberen we dit te voorkomen door in de loop van het jaar per kwartaal sterk op de kosten te sturen en eventueel te verlagen. Veel zal ook afhangen van het aanblijven van leden. Voor 2007 verwachten we dat de beleidmedewerker niet vanaf de 1 e dag in 2007 op onze loonlijst zal staan. De werkelijke kosten kunnen daardoor meevallen waardoor het interen op de reservegelden wordt beperkt. In de vergadering van mei 2007 zullen we u informeren over de daadwerkelijke ontwikkelingen en zonodig met een aangepast begrotingsvoorstel komen. Dagelijks bestuur V&VN-SPV

19 BIJLAGE III Voorstel tot generaal pardon inschrijving register SPV Ter goedkeuring agendapunt 6 ALV 23 november 2006 Het Reglement Registratie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige stelt in artikel 2 dat om in het register SPV te worden ingeschreven de beroepsbeoefenaar moet voldoen aan de volgende criteria: Ingeschreven zijn in het register van de BIG In het bezit zijn van een door de beroepsorganisatie erkende opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige In de loop der jaren zijn een aantal beroepsbeoefenaren als SPV gaan functioneren, zonder over het juiste diploma te beschikken. Daarin zijn twee fasen te onderscheiden: 1. Vóór de invoering van de wet BIG 2. Na de invoering van de wet BIG. Vóór de invoering van de wet BIG werd het register bijgehouden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In die periode was het mogelijk om dispensatie te vragen voor het behalen van het SPV getuigschrift. Op basis van scholing en ervaring werd een aantal malen dispensatie verleend door de Inspectie. Meestal ging dat vergezeld van eisen ten aanzien van supervisie en werkbegeleiding door een ervaren SPV. Het ligt voor de hand om beroepsbeoefenaren met een dergelijk dispensatie van de Inspectie toe te laten tot het register. Ná de invoering van de wet BIG is de Inspectie gestopt met het register voor SPV. Daarmee ontstond de mogelijkheid voor alle verpleegkundigen om zich sociaal psychiatrisch verpleegkundige te gaan noemen. Alleen de titel verpleegkundige is beschermd. De titel SPV was vanaf dat moment onbeschermd. In deze periode speelde tevens de extramuralisering, waarmee steeds meer professionals en dus ook (psychiatrisch) verpleegkundigen in een SPV functie zijn gaan werken. Een deel van deze verpleegkundigen zou in het verleden wellicht dispensatie hebben kunnen krijgen van de Inspectie. Nu dat echter niet meer mogelijk is ligt het voor de hand om criteria te benoemen voor acceptatie bij inschrijving in het register; het generaal pardon.

20 Het bestuur stelt voor om beroepsbeoefenaren zonder de door de beroepsorganisatie erkende SPV opleiding toe te laten tot het register mits zij voldoen aan de volgende criteria: 1. Opleiding tot verpleegkundige met BIG registratie 2. In het bezit zijn van een schriftelijke verklaring tot dispensatie voor de beroepsuitoefening van het beroep SPV van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (voorheen Geneeskundige Hoofd Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid) Óf: 1. Opleiding tot verpleegkundige B met BIG registratie 2. Minimaal 2 jaar ervaring als verpleegkundige in de klinische psychiatrie 3. Vervolgopleiding op minimaal HBO niveau, vergelijkbaar aan de door de V&VN-SPV erkende SPV-opleiding 4. Minimaal vier jaar ervaring in de (A)GGZ op het niveau van een door de V&VN-SPV te erkennen SPV functie. Deze werkervaring moet uiterlijk 31 december 2008 zijn behaald. Het SPV register betreft alleen de eerste inschrijving als SPV. Reeds gediplomeerde SPV-en kunnen zich uiterlijk 30 april 2007 in dit register laten inschrijven als geregistreerd of met de status geregistreerd-plus (van toepassing bij levering van kopieën basisdiploma SPV en eventuele VO). Voor leden is inschrijving in het register gratis, niet leden betalen 45 euro. Studenten van een door de V&VN erkende SPV-opleiding kunnen als aspirant in het register worden ingeschreven. Bij acceptatie van dit beleid zijn de consequenties: Voor 25 leden is het beroep op dit generaal pardon intussen gewogen. Zij worden op basis van deze toetsing toegelaten als geregistreerd SPV en zullen daarover ook een persoonlijke brief krijgen. Voor kandidaat-geregistreerde zal het mogelijk blijven een beroep te doen op de regelgeving rondom het generaal pardon tot uiterlijk 30 april Het blijft ook mogelijk als student SPV in het register in te schrijven met de status aspirant geregistreerde. Weging en toetsing vind plaats door het dagelijks bestuur van de V&VN-SPV of een door hun gemachtigde commissie. Er is voor het register geen regeling voor beroep opgesteld. Uitspraak van het bestuur is bindend. In het kwaliteitsregister V&VN zal hier echter wel in worden voorzien. November 2006 Bestuur V&VN-SPV.

Hierbij nodig ik u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING V&VN-SPV op donderdag 24 mei 2007 van 10.00 tot 12.15 uur De vergadering vindt plaats in:

Hierbij nodig ik u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING V&VN-SPV op donderdag 24 mei 2007 van 10.00 tot 12.15 uur De vergadering vindt plaats in: Bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail bestuur@venvn-spv.nl Servicebureau SPV Hosingenhof 5 5625 NJ Eindhoven Tel 040-2926041 Fax 040-2926042 E-mail servicebureau@venvn-spv.nl Postrekening 4424927

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling Activiteitenplan NVSPV 2003-2006 BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling 1. Investeren in de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Nr Activiteit Toelichting Contactpersoon

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Leden en donateurs van de NVSPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de NVSPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de NVSPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5 5625

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

Concept VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 19 MEI 2004 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 18 november 2004

Concept VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 19 MEI 2004 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 18 november 2004 BIJLAGE I Concept VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 19 MEI 2004 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 18 november 2004 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter, Jeanne Derks, opent de vergadering

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Artikel 2. Eenieder,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 6 nov. 2003 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 19 mei 2004

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 6 nov. 2003 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 19 mei 2004 BIJLAGE I VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 6 nov. 2003 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 19 mei 2004 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter, Jeanne Derks, opent de vergadering en heet

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 27 NOVEMBER 1998 ter goedkeuring algemene ledenvergadering 26 mei 1999

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 27 NOVEMBER 1998 ter goedkeuring algemene ledenvergadering 26 mei 1999 BIJLAGE I VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 27 NOVEMBER 1998 ter goedkeuring algemene ledenvergadering 26 mei 1999 1. Opening door de voorzitter Carla Raben opent de vergadering. 2. Verslag algemene

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 24 MEI 2000

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 24 MEI 2000 BIJLAGE I VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 24 MEI 2000 1. Opening door de vice-voorzitter, Carla Raben Carla opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen S Een aantal

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden

Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden Leden en donateurs V&VN-SPV En andere belangstellenden Correspondentie bestuur V&VN-SPV Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail: bestuur@spv.venvn.nl Informatiecentrum V&VN-SPV Telefoon (030) 29 19 050 E-mail:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Einde of nieuw begin?

Einde of nieuw begin? Einde of nieuw begin? Jaap te Velde, vice voorzitter NVSPV Amsterdam 28 september 2005 Wat gaan we doen in het komende 15 minuten. Beperken op hoofdlijnen! SPV wie kent ze niet.? Ontwikkelingen in de zorg

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden.

Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden. Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden. I. Zie het onderwerp: Leden en stemrecht. Onze huidige statuten: Artikel 4: LEDEN 1. Leden zijn die natuurlijke personen,

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 1 nov Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 24 april 2002

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 1 nov Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 24 april 2002 BIJLAGE I VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NVSPV VAN 1 nov 2001 Ter vaststelling, agendapunt 3 ALV 24 april 2002 1. Opening Jeanne Derks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie