ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2010

2 Colofon Utrecht, juni 2011 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Activiteitenverslag 6 Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) 6 Culturele Zondagen 10 Utrechts Uitburo Personeel, organisatie en huisvesting Bestuur en directie Financiën 29 Bijlagen 33

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Per 14 december 2009 zijn de activiteiten van het Utrechts Uitburo (UUB) 1, Culturele Zondagen (CZ) 2 en het Uitfeest 3 samengebracht in de nieuwe Stichting Cultuurpromotie Utrecht, daarmee uitvoering gevend aan het Collegebesluit van 13 oktober De stichting heeft als doelstelling inwoners en bezoekers van stad en provincie Utrecht zoveel mogelijk gebruik te laten maken van het culturele aanbod, de stad Utrecht in regio en land te profileren als stad van kennis en cultuur, en de Utrechtse culturele instellingen te ondersteunen bij hun promotionele activiteiten. Voorjaar 2010 is het bestuur geformeerd en in juni is vervolgens de directeur aangetreden. In dit eerste jaar van de nieuwe stichting wordt de organisatie ingericht, worden bestaande activiteiten doorgezet, nieuwe ontwikkeld, en wordt er een aanvang gemaakt met het realiseren van synergie tussen beide A merken als start van een verdere professionalisering van de collectieve cultuurpromotie in Utrecht. Een fusietraject vraagt aandacht en energie. Daarom is het des te plezieriger te kunnen melden dat de reguliere activiteiten zoals deze waren beoogd, succesvol zijn gerealiseerd. Dat betekent onder meer dat er tien Culturele Zondagen in 2010 hebben plaatsgevonden, met zo n bezoekers, en enthousiaste medewerking van meer dan 325 instellingen. Daarnaast wisten ruim bezoekers de weg naar de diverse websites van het Uitburo en CZ te vinden, om bij herhaling informatie over het cultuuraanbod in Utrecht op te halen (zie ook bijlage 1) is ook een overgangsjaar waarin bestaande activiteiten van CZ en het UUB tegen het licht worden gehouden. Dat heeft onder andere tot het besluit geleid om in 2011 de op jongeren gerichte cultuurwebsite SAP.nl samen te voegen met het op studenten gerichte uitmetsuus.nl. De Uitshop in de VVV winkel is in overleg met Utrecht Toerisme tot zijn essentie teruggebracht: kaartverkoop aan de kassa, en een heldere presentatie van culturele informatie in de winkel. Ook naar de relatief dure distributie van de CZ folder is in 2010 een onderzoek gestart, de resultaten moeten in 2011 tot alternatieve distributievormen leiden. Wat zijn in 2010 nieuwe onderwerpen? Een selectie. De mogelijkheid van culturele arrangementen voor CZ wordt samen met Toerisme Utrecht en de hotelsector verkend, er is een groot publieksonderzoek (de elf Utrechtse Cultuurprofielen) afgerond en gepresenteerd, er start een ander publieksonderzoek onder de bezoekers van Culturele Zondagen, de samenwerking met RTV Utrecht wordt nieuw leven ingeblazen, er wordt een contract met Ons Utrecht voorbereid in het kader van meer zichtbaarheid in print van het Utrechtse culturele aanbod, er wordt volop medewerking verleend aan De Schreeuw van Utrecht, er is een aanvang gemaakt met een heldere verantwoording aan de contribuanten van Stichting 1 Vanaf oprichting in 2008 organisatorisch en financieel ondergebracht bij Vrede van Utrecht 2 Tot 1 januari 2010 organisatorisch en financieel gefaciliteerd door Vredenburg 3 Het Uitfeest is twaalf jaar lang georganiseerd door de Stichting Uitfeest 4

5 Hoofdstuk 1 Cultuurpromotie Utrecht, er wordt samenwerking aangegaan met de organisatie van 2013 en 2018, Toerisme Utrecht en Stadspromotie, gericht op de ambitie van Utrecht Culturele Hoofdstad in 2018 te worden. Kortom, er wordt volop ingezet om door overstijgende marketing meerwaarde voor de sector te creëren. Financieel is 2010 goed afgelopen. Er is een voorzien en afgedekt tekort tengevolge van de veranderde BTW positie van de nieuwe stichting. Voorheen konden CZ en UUB 100% btw verrekenen, voor Stichting Cultuurpromotie Utrecht geldt slechts een verrekening van 34%, in euro s uitgedrukt een terugval van ongeveer , Hanneke Bouwsema directeur Stichting Cultuurpromotie Utrecht, juni

6 Hoofdstuk 2 Activiteitenverslag Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) SCU vervult de netwerk en platformfunctie die voorheen werd vormgegeven door het Utrechts Uitburo. Een en ander is gericht op het luisteren naar, het informeren en verbinden van de culturele sector. Voorts ondersteunt SCU instellingen bij hun inzet (nieuw) publiek te bereiken en speelt de stichting een initiërende rol op gebied van onderzoek en de inzet van nieuwe marketingmethoden. Tot slot inventariseert SCU welke vraagstukken en onderwerpen zich lenen voor een overkoepelende aanpak. Vooruitlopend op denktank SCU Tijdens een kennismakingsronde zomer 2010 met spelers als DUS, SSBU, Kikker, Vredenburg, UCK, UU, t Hoogt, Utrechts Archief, e.a. zijn wensen en gedachten over de rol van SCU, de geboden diensten, en aard en omvang van Culturele Zondagen geïnventariseerd. De input van deze gesprekken is voor een deel terug te lezen in het SCU jaarplan De bedoeling is in 2011 een zogenaamde denktank in te richten. Marketingbijeenkomsten en cultuurborrel Een van de doelstellingen van SCU is nieuwe marketingmethoden te ontwikkelen, doelgericht onderzoek te initiëren en kennis over dit alles te delen. Dat delen doet SCU onder meer door marketingbijeenkomsten te organiseren. In 2010 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden, de eerste op 2 juni in de Stadsschouwburg en een tweede op 4 oktober in Museum Catharijneconvent. De bijeenkomst in de Stadsschouwburg stond hoofdzakelijk in het teken van het onderzoek Utrechtse Cultuurprofielen van EMC cultuuronderzoeken (zie hierna). Aansluitend was er een verkennende presentatie over Foursquare, de destijds relatief nieuwe locatiecheckindienst uit de Verenigde Staten. Het congres in oktober 2010 had opnieuw twee onderwerpen: een verdere verdieping van de Utrechtse Cultuurprofielen en twee workshops (beginners/gevorderden) over het gebruik en de toepassing van social media. Beide marketingbijeenkomsten werden bijgewoond door ruim 60 marketeers en leidinggevenden uit het Utrechtse culturele veld. Aan het einde van het Uitfeest op 12 september werd in de nieuwe ontvangstruimte van het UCK een borrel voor het culturele veld georganiseerd. Frits Lintmeijer, wethouder van cultuur, gaf daarbij wen wervend startschot voor het nieuwe culturele seizoen. Onderzoek In 2010 is één publieksonderzoek afgerond en een ander onderzoek gestart (zie hierna). Vanaf 2011 wordt de onderzoekspoot ten behoeve van het veld verder uitgebouwd. De elf Utrechtse Cultuurprofielen Ook in de culturele sector dringt het besef door dat er een wereld te winnen valt wanneer je goed inzicht hebt in wie je bezoekers zijn, welke hun culturele wensen zijn, en hoe zij zich 6

7 Hoofdstuk 2 informeren over het culturele aanbod. Op initiatief van het Utrechts Uitburo is in 2009 en 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de profielen van bezoekers van het Utrechts cultuuraanbod. Het onderzoek door EMC Cultuuronderzoeken betrof een analyse van een online enquête onder bezoekers van Utrechtse culturele instellingen gecombineerd met een zogenaamde Mosaic analyse van de beschikbare postcodes van de bezoekers van 23 culturele instellingen. Het onderzoek resulteerde in elf te onderscheiden doelgroepen voor kunst en cultuur in Utrecht. De uitkomsten van het onderzoek zijn zoals hierboven vermeld, gepresenteerd tijdens de marketingbijeenkomsten en aan SCU deelnemers digitaal ter beschikking gesteld. Leden van SCU/UUB hebben eenmalig in 2010 de mogelijkheid gekregen om voor een gereduceerd tarief van 490 euro een eigen deelanalyse te laten uitvoeren. Tivoli, Nederlands Film Festival en Museum Catharijne Convent hebben aangegeven van dit aanbod gebruik te willen maken. SCU heeft ondertussen deze mogelijkheid ook in 2011 kunnen aanbieden. Om de resultaten van het onderzoek direct toegankelijk en bruikbaar te maken is eind 2010 een handzame verfwaaier ontwikkeld waarin het honderd pagina s tellende rapport per profiel is samengevat, met een aansprekende foto van het betreffende profiel. Deze waaier is als nieuwjaarswens verstuurd aan alle leden. Gezien de reacties en etra aanvragen voorziet de waaier in een behoefte. Continu Bezoekersonderzoek Stichting Cultuurpromotie Utrecht is in juli 2010 gestart met het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Dit bezoekersonderzoek beoogt inzicht te geven in: a. wie de bezoekers van Culturele Zondagen zijn; b. hoe Culturele Zondagen en de publieksactiviteiten worden gewaardeerd; c. welke verbeteringen gewenst zijn; d. wat de economische waarde van Culturele Zondagen is; e. welk effect marketingcommunicatie en mond tot mondreclame op de bezoekers hebben; f. welke ontwikkelingen er zich op alle onderzoeksfactoren voordoen. Hierbij worden de prestaties van Culturele Zondagen vergeleken met de gemiddelden binnen de sector (festivals), en het segment (festivals gemengde programmering) waarbinnen Culturele Zondagen actief is. In 2010 is het onderzoek gehouden onder bezoekers van het Kadeconcert (4 juli), Uitfeest (12 september), NoLabel (30 en 31 oktober), Una Domenica Particolare (19 december) en de Nieuwjaarsduik ( 9 januari 2011). Het is de bedoeling het onderzoek door te laten lopen tot en met het Uitfeest Continu bezoekersonderzoek voor festivals in Utrecht Eind 2010 is duidelijk geworden dat Stadpromotie een subsidie aan SCU beschikbaar stelt om tien bij SCU aangesloten Utrechtse festivals in 2011 deel te laten nemen aan het Continu 7

8 Hoofdstuk 2 Bezoekersonderzoek. Zo krijgt ook SCU een meer integraal beeld van de bezoekers aan de festivals. De festivals zijn inmiddels benaderd en werken graag mee aan het Continu Bezoekersonderzoek. Dienstverlening Om de SCU leden beter inzicht te geven in de producten en diensten waar men door het lidmaatschap van SCU recht op heeft en hoe deze gebruikt kunenn worden, hebben alle leden eind 2010 een overzicht gekregen met de door hun organisatie in 2010 afgenomen diensten. Daarbij zat een begeleidende brief met een toegesneden advies en uitleg van de rapportage. Hoewel de producten en diensten van Stichting Cultuurpromotie Utrecht bekend zijn onder de leden, bleek uit de rapportages dat een aanzienlijk deel van de leden te weinig, soms zelfs geen gebruik heeft gemaakt van deze producten en diensten. Een van de knelpunten blijkt een gestructureerde aanlevering van informatie door de instellingen en gezelschappen zelf te zijn. Instellingen en gezelschappen die de weg naar SCU goed weten te vinden, maken enthousiast en bovengemiddeld gebruik van de mogelijkheden tot etra publiciteit. SCU zal in 2011 met elk lid een gesprek aangaan naar aanleiding van de individuele rapportage om over en weer te kijken waar de kansen en knelpunten liggen, en vervolgens concrete afspraken over het optimaliseren van de dienstverlening te maken. In 2010 is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de zogenaamde productdienstenlijst (zie bijlage 2), de bedoeling is deze in 2011 verder aan te vullen met nieuwe producten en diensten. Leden en niet leden SCU In de loop van 2010 hebben alle bestaande UUB leden een nieuwe SCU overeenkomst voor 2010 ontvangen en getekend geretourneerd. Zonder opzegging voor 1 oktober 2010 werd de overeenkomst stilzwijgend doorgezet. Alleen Tivoli heeft aangegeven per 2011 geen lid meer te willen zijn. Zij bereiken hun specifieke doelgroep naar hun mening zelf afdoende. Theater Kikker daarentegen heeft na een jaar afwezigheid aangegeven weer lid te willen worden. Ook heeft SCU een aantal andere nieuwe leden per 2011 mogen verwelkomen. In 2010 blijkt het onderscheid van mogelijke diensten voor leden en niet leden niet altijd helder. SCU zal die onduidelijkheid bij de start van 2011 weggenomen hebben. Voor nietleden moet duidelijk zijn dat zij te allen tijde gebruik kunnen maken van de diensten van SCU, en welk prijskaartje daaraan hangt. Samenwerking partners In 2010 is een samenwerking gestart met verschillende natuurlijke partners die allen op eigen wijze Utrecht als stad van kennis en cultuur onder de aandacht van bewoners en (internationale) bezoekers brengen. Met het kersverse Toerisme Utrecht (en de hotelsector) wordt ondermeer een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van culturele arrangementen, en gekeken naar een meer efficiënte presentatie van Utrechts Uitburo in de VVV shop. Met 8

9 Hoofdstuk 2 Vrede van Utrecht/Utrecht 2018 worden gesprekken gevoerd over de bijdrage van Culturele Zondagen aan de communicatie rond de Vrede en Utrecht Voorts maakt Stichting Cultuurpromotie Utrecht deel uit van de door Stadspromotie geïnitieerde Taskforce, waarin tevens Toerisme Utrecht, Vrede van Utrecht 2013/Utrecht 2018, Musea Utrecht en Stadspromotie zelf vertegenwoordigd. De stad is in beweging en er zijn vele instanties die zich bezig houden met promotionele zaken, doel van de Taskforce is slim af te stemmen, dubbelingen te voorkomen, en krachten te bundelen. In 2011 zullen ook Culturele Zaken van de Gemeente en de Provincie bij de Taskforce aanschuiven. Mediapartners De samenwerking met lokale mediapartners als RTV Utrecht en het Stadsblad worden bekeken. Met het Stadsblad worden met ingang van 1 februari 2011 de bestaande advertentieafspraken opgezegd. Hiervoor in de plaats komen gunstiger afspraken met Ons Utrecht (qua kosten en omvang). RTV gaat op meer structurele wijze aandacht besteden aan Culturele Zondagen. Verder is er incidentele samenwerking met DNU.nl/webtv.nl (zie tevens hoofdstuk 2, p. 19 Utrechts Uitburo). De Schreeuw 2010 is ook het jaar van een nieuw kabinet (CDA en VVD met gedoogsteun van PVV) met verstrekkende bezuinigingsplannen voor de culturele sector. Vanuit Amsterdam wordt er een protest, de zogenaamde Schreeuw geïnitieerd, en Utrecht organiseert in navolging daarvan zijn Utrecht schreeuwt op 20 november. Met grote daadkracht en in razend tempo verenigt de Utrechtse culturele sector zich om een goede Utrechtse Schreeuw voor te bereiden, SCU is vanaf het begin betrokken en maakt onderdeel uit van de regiegroep. SCU neemt de coördinatie van de productie op zich. Het wordt een mooie zaterdag waarop ruim 4000 mensen naar het Neude komen om een eigen versie van de 9 e van Beethoven ten gehore te brengen en mee te schreeuwen onder leiding van Joris Linssen. Mooi meegenomen was dat SCU de sector snel leerde kennen en de sector iets tastbaars van SCU zag. 9

10 Hoofdstuk 2 Culturele Zondagen Algemeen Culturele Zondagen kijkt terug op 10 Zondagen met in totaal bezoekers/bezoeken. Er werd samengewerkt met ruim 325 verschillende instellingen en organisaties (zie bijlage 4). In 2010 werd voor het eerst het Uitfeest onder de verantwoordelijkheid van Culturele Zondagen georganiseerd, daarvoor was het Uitfeest twaalf jaar lang ondergebracht bij een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. De vaste Zondagen (Nieuwjaarsduik, Jazz Enz) kenden een stijgend aantal bezoekers, de nieuwe Zondagen deden het over het algemeen goed (No Label, Italië) tot zeer goed (Dans, Kadeconcert). De teruggang in het totale aantal bezoeken/bezoekers (totaal in 2009) heeft voornamelijk twee oorzaken: Allereerst is er een terugval in bezoeken bij het Uitfeest 2010 te zien. Het Uitfeest op 12 september kende een regenachtige opening. Pas later op de dag brak de zon door en kwam Utrecht flink op de been. Bovendien viel het Uitfeest dit jaar niet samen met een koopzondag en zijn de cijfers van 2009 daardoor ietwat geflatteerd ( in 2009 tegen in 2010). Ook speelde mee dat het Uitfeest in 2009 twee dagen besloeg (het Uitfeest startte op zaterdag in Leidsche Rijn). De succesvolle maar dure botenparade (goed voor bezoekers in 2009) werd in 2010 vervangen door het Kadeconcert. Deze nieuwkomer kende een mooie start met bezoekers. De overige Zondagen waren succesvol met als uitschieter de Danszondag op tweede pinksterdag, die bezoekers telde. Programmering per zondag 3 januari 2010 Culturele Zondag Nieuwjaarsduik aantal deelnemende locaties 46 aantal programmaonderdelen 126 aantal bezoekers producent Pien Feith Halverwege het culturele seizoen en aan het begin van het nieuwe jaar is het traditiegetrouw baden in het warme culturele bad van Utrecht: de Nieuwjaarsduik. Als rode draad door het programma loopt het cijfer TIEN. In Theater Kikker kregen bezoekers een unieke rondleiding langs plekken die doorgaans verborgen blijven. In iedere ruimte presenteerden theater en muziekmakers (De Ponies, De Maan, Daniel Cross, Daan Alkemade en DOX) een gevarieerd programma van vijf keer tien 10

11 Hoofdstuk 2 minuten o.l.v. gastheer Oscar Kocken. Club 3voor12/Utrecht presenteerde in oefenstudiocomple en poppodium db s onversterkte regionale en nationale acts met onder meer groteprijs van Nederland winnaar The Cosmic Carnaval. Bij Debatcentrum Tumult i.s.m. de Volkskrant gaven psycholoog Ad Bergsma en voedingsdeskundige Freia Zuidervaart tips voor een gelukkig nieuwjaar. Als vanouds luidde Arie Abbenes het nieuwe jaar in met het klokkengeluid van de Nicolaïkerk en was er een feestelijke Zing in met dirigent Paul Krijnen. Schrijver en dichter Tommy Wieringa beklom de kansel (de 'houten broek') van de Geertekerk. 7 februari 2010 Culturele Zondag Jazz Enz Swingcity aantal deelnemende locaties 13 aantal programmaonderdelen 34 aantal bezoekers producent Cyriel Pluimakers Het thema van de vijfde editie was Swingcity! Jazz uit de jaren 30, 40 en 50. De Culturele Zondag Jazz Enz staat al jaren garant voor stijgende bezoekersaantallen, drukbezochte locaties en soms zelfs rijen voor de deur. Dit jaar bestond het programma uit (jonge) ensembles die zich toeleggen op retrostijlen uit de jaren 30, 40 en 50 én aanverwante kunstvormen als dans (lindy hop en tapdance) en film. Frommermann, het vocaal ensemble genoemd naar de oprichter van de Duitse Comedian Harmonists uit de jaren '20, bracht in Ottone een nieuw programma met evergreens van onder meer the Ramblers en Duke Ellington. In het stadhuis presenteerde Jaap van de Klomp een non stop middagprogramma met Nederlandse jazzpianisten en twee foto eposities. Restaurant Wilhelminapark bood het podium aan saofoontalent Ben van Gelder. Het concert werd ingeleid door jazzautoriteit Bert Vuijsje. Swingen geblazen was het tot slot in de Winkel van Sinkel, waar klarinettist Bernard Berkhout met zijn orkest luisteraars meenam op een muzikale rondreis door de jaren dertig. Natuurlijk mochten de lindyhopdansers daarbij niet ontbreken! 14 maart 2010 Culturele Zondag Growing Up aantal deelnemende locaties 15 aantal programmaonderdelen 26 aantal bezoekers producenten Willem van Zeeland en Pien Feith Eregasten van de dag waren Joost Zwagerman, schrijver van het Boekenweekgeschenk 2010, en Charlotte Mutsaers, opgegroeid in Utrecht en winnares van de P.C. Hooftprijs Volkskrantjournalist Gijsbert Kamer interviewde Robert Vuijsje in Seleyz Broese over zijn literaire debuut Alleen maar nette mensen. Daaraan voorafgaand had journalist Leon Verdonschot een gesprek met Franca Treur over haar fraaie debuut Dorsvloer vol confetti. In Theatercafé de Bastaard stonden jonge dichters centraal: o.m. Ellen Deckwitz, Menno 11

12 Hoofdstuk 2 Wigman en Aleis de Roode. s Avonds vertelde Ronald Giphart in Filmtheater t Hoogt over boekverfilmingen en liet daarbij fragmenten zien uit films. Hij werd geïnterviewd door Rob van Scheers. De deuren van Tivoli gingen open voor het 15 jarige verjaardagsfeest van de Utrechtse cultroman Rode Zeep van Arjan Witte. Er waren optredens van Ingmar Heytze, Ruben van Gogh, Tommy Wieringa, Roos Rebergen, Spinvis en Hank The Knife and the Jets, met Arjan Witte als toetsenist. 18 april 2010 Culturele Zondag Vrij Spel aantal deelnemende locaties 11 aantal programmaonderdelen 97 aantal bezoekers 8667 producenten Brunhilde Wijlaars, Nicole Bakker, Mirjam Jesse, Ineke Vossen Jaarlijks werkt Culturele Zondagen samen met de Universiteit en de Hogeschool voor de Kunsten. Voor deze Culturele Zondag waren de spelregels: speel met ideeën, geef je gedachten de vrije ruimte, sta open voor het onbekende en eperimenteer. Het programma was onderverdeeld in zes thema s. Kinderspel was speciaal bedoeld voor bezoekers van 3 tot 14 jaar. Kunstenaars speelden het dak eraf in Spel zonder grenzen. In Kennisspel vertelden jonge onderzoekers, gameontwikkelaars en vooraanstaande wetenschappers over het spel in ons leven (en hun wetenschappelijk werk). Hersens konden gekraakt worden met workshops en quizzen in Speelplaats. De Universiteit voor Humanistiek onderzocht eigentijdse vragen over zingeving in Levensweg en het blok Spelregels bood een kijkje in de keuken van de rechtspraak. Maandag 24 mei 2010 (tweede Pinksterdag) Culturele Zondag Dans aantal deelnemende locaties 28 aantal programmaonderdelen 70 aantal bezoekers producent Maureen Alvares, Ankie Thuis Voor het eerst in de geschiedenis van Culturele Zondagen werd een hele dag gewijd aan dans. Op straat en op podia: urban en werelddans, traditionele en moderne dans, professioneel en amateur, jong en oud. Koopzondag en prachtig weer: de binnenstad zinderde vanaf het moment dat de Dans van Utrecht op muziek van Colin Benders (Kyteman) de middag opende. Utrechtse talenten van alle leeftijden vulden vervolgens het podium, afgewisseld met workshops in onder meer zumba en lindyhop. Vette dancebattles popping & locking waren er op de Stadhuisbrug. Afrikaanse dans vulde de bibliotheek en het stadhuis werd omgeven van en beklommen door improviserende dansers in een choreografie van Iris van Peppen. Voor het eerst deed ook Winkelcentrum Hoog Catharijne mee aan de Culturele Zondag en bruiste het door een 12

13 Hoofdstuk 2 aantal spetterende dansshows. De hele dag was er niet te ontkomen aan de U DANS. Goed voorbereid door de driedaagse vertoning op RTV Utrecht, werd de choreografie op verschillende plekken in de Utrechte binnenstad aangeleerd. De dag eindigde om uur op het Domplein met de grote clima: 4000 mensen dansten gezamenlijk de U DANS en daarmee werd Utrecht het dansend hart van Nederland! 5 & 6 juni 2010 Culturele Zondag Buitenspel aantal deelnemende locaties 17 aantal bezoekers 6893 producent Arnout de la Houssaye conceptontwikkeling Aart van Bolhuis Ook werd in 2010 voor het eerst geëperimenteerd met een meerdaagse Culturele Zondag. In het weekend van 5 en 6 juni 2010 verkende Culturele Zondagen de culturele dimensie van sport en de sportieve dimensie van cultuur. Atletiekvereniging Phoeni loste op zaterdag 5 juni het startschot voor de Diversiteitsloop: een hardloopwedstrijd door de Utrechtse wijk Ondiep. Ongeveer 130 lopers deden mee, waaronder veel kinderen. De avond werd afgesloten met onder meer Ali B en vuurwerk. Hoewel de bezoekersaantallen enigszins tegenvielen, was de sfeer gemoedelijk. De uitgebreide veiligheidsmaatregelen leken daardoor niet helemaal in proportie, maar waren gerechtvaardigd gezien de onrust in de wijk in de week voorafgaand aan het evenement. In Wereldculturencentrum RASA werd het hele weekend vooruitgeblikt op het WK met gasten als Erwin Koeman, Auke Kok, Joop van Maurik, Marcel van Roosmalen en Marcel Rözer. Het Griftpark werd op zondag 6 juni omgetoverd tot een heus sportpark met befaamde skateboarders, basketbaltrucs, dj s en dansoptredens. Dichter Ilja Pfeijffer trad op in het stadhuis met lofdichten op bekende sporters. 27 juni 2010 Wereldfeest aantal bezoekers producent Eplorama De betrokkenheid van Culturele Zondagen beperkte zich bij deze editie 2010 tot het initiëren en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek onder de bezoekers. 4 juli 2010 Culturele Zondag Kadeconcert aantal bezoekers producent Lidy Ettema productie Nienke Martinus Muziek golfde door Utrecht met optredens van koren en orkesten langs de Oudegracht en een slotconcert bij de Weerdsingel. 13

14 Hoofdstuk 2 Een ovationeel applaus vanaf de kades en het water sloot op zondag 4 juli deze nieuwe Culturele Zondag af. Een geschatte bezoekers genoten in de zon van de zang en orkestklanken die door de Oudegracht en de Weerdsingel galmden. Een wandeling over de Oudegracht leidde langs optredens van Utrechtse koren en het Domstad Jeugdorkest, met een repertoire dat reikte van smartlappen tot symfonische stukken. Bij de Weerdsingel luisterde het publiek naar het hoogstaande en professionele optreden van de Nieuwe Philharmonie Utrecht, studenten van Het Utrechts Conservatorium en bariton David Wilson Johnson, die delen uit Water Music van G.F. Händel ten gehore brachten. Onder leiding van Johannes Leertouwer werd het concert afgesloten met een heuse Sing In: een speciaal gelegenheidskoor bestaande uit individuele zangers die zich vooraf hadden aangemeld zong het Hallelujah uit de Messiah van Händel. 12 september 2010 Culturele Zondag Utrecht Uitfeest aantal locaties en instellingen 177 aantal programmaonderdelen 232 aantal bezoekers producent Rob van Doggenaar productie Lois de Jong, Lisanne van Wijk, Jasper Caldenhoven Flirten, daten en matchmaken: De opening van het culturele seizoen Het Uitfeest kende dit jaar voor het eerst een thematisch uitgangspunt. Naast het traditionele openhuizenprogramma was het streven van het Uitfeest dit jaar om instellingen met elkaar laten daten en bijzondere combinaties tot stand brengen. De ontstane duo s, trio s en kwartetten zorgden voor een aantal creatieve kruisbestuivingen. Het concept bleek echter voor instellingen ook ingewikkeld te zijn, waardoor minder samenwerkingverbanden tot stand kwamen dan gehoopt. De dates tussen het publiek onderling sloegen wel aan, reden om daar in 2011 op voort te borduren. Na tien jaar was er in 2010 geen Oudegracht Operaconcert bij de Geertebrug. In plaats daarvan is geëperimenteerd met een nieuw concept: een stadsontbijt op het Domplein met optredens van Utrechtse koren, dans, theatersport en het officiële openingswoord door burgemeester Aleid Wolfsen. Theater Kikker bracht een hoogstaand programma dat was geïnspireerd op en plaats vond in Het Utrechts Archief. In de Stadsschouwburg was het druk met mensen die af kwamen op het China Festival en de opmaat naar het Nederlands Film Festival, de talkshow onder leiding van Claudia de Breij. Er werd volop gedanst door artiesten en bezoekers op het Dansplein op de Mariaplaats en bij het stadhuis organiseerde Yo! Opera Camping 030, een gevarieerd programma speciaal voor jongeren. Het Uitfeest werd traditioneel afgesloten met de Drijf In, met dit jaar de film Johan Primero. 29/30/31 oktober 2010 Culturele Zondag No Label aantal deelnemende locaties 29 aantal programmaonderdelen 68 14

15 Hoofdstuk 2 aantal bezoekers producent Yonca Özbilge In oktober 2008 was de eerste editie van No Label een groot succes. Hoogtepunt was het debuut van Kyteman s HipHop Orkest, die de nieuwe Nederlandse muziekheld werd. Besloten werd No Label in 2010 weer te organiseren als meerdaags festival. No Label heeft als missie een gelijkwaardige plek te creëren voor jong, cultureel divers talent binnen de totale kunst en cultuursector. Het programma van No Label 2010 bestond uit vijf hoofdthema s, namelijk: No Label Market, een multidisciplinaire markt met jonge designers, labels en kunstenaars; No Label Progress, met masterclasses, talkshows en workshops; No Label Stage: een programma met optredens, voorstellingen, presentaties en showcases; No Label Visual Arts, een beeldende kunst route met werk van jonge én gevestigde makers; en de No Label Museum Club Night, Deze clubprogrammering was nieuw ten opzichte van Er was behoefte aan een collectieve manier waarop de musea zich, met een geringer budget dan bij de Museumnacht van weleer, konden presenteren. Mede door de groeiende vraag om nieuwe, jongere doelgroepen aan te boren, ontstond het idee om No Label als platform te kiezen. Acht organisaties uit Utrecht, Rotterdam en Amsterdam hebben zich met veel enthousiasme ingezet om samen met de musea een eigenzinnig programma te creëren. De Museum Club Night ontving op negen locaties ruim 4600 bezoekers. Na twee edities No Label is duidelijk geworden dat nieuwe, jonge makers uit de grootstedelijke cultuur inderdaad van grote waarde zijn voor de samenleving én voor het formele kunstenveld. 19 december 2010 Culturele Zondag Una Domenica Particolare aantal locaties en instellingen 28 aantal bezoekers 5920 producent Ariane Vervoorn productie Lisanne van Wijk Italië is een land dat vele Nederlanders een warm hart toedragen vanwege de rijkdom aan cultuur en de smaakvolle manier van leven. Tijd dus voor een zondag met als titel 'Una domenica particolare' die in het teken stond van Italiaanse opera, film, literatuur, muziek, dans, theater, eten, architectuur, debat, geschiedenis en nieuwe media. Een aantal hoogtepunten: in een volle Domkerk genoten de aanwezigen van het a capella koor Coro Arcanto uit Bologna en in Vredenburg Leeuwenbergh maakten de bezoekers een reconstructie mee van een feestelijke bijeenkomst van de rijke Italiaanse adel. In Karel V werden tijdens de workshop Slow Food de lekkerste Italiaanse hapjes voorgezet. In het Academiegebouw maakte antimaffia rechter Roberto Scarpinato indruk tijdens zijn eerste openbare interview in Nederland. Fort van de Verbeelding & het Zuilens Fanfare Corps 15

16 Hoofdstuk 2 verzorgden met een publieksorkest een hartverwarmende winteroptocht door de sneeuw. Helaas konden een paar activiteiten geen doorgang vinden wegens de etreme maar prachtige weersomstandigheden, zoals de autoshow van Italiaanse auto s op het Domplein. Ook een paar gasten lukte het niet om naar Utrecht af te reizen, waaronder Silvia Avallone en Mieke van Delden. Marketing/communicatie In de succesvolle marketing en communicatie van de Culturele Zondagen is in 2010 niet veel gewijzigd. Uitgangspunt is de basisdistributie (zie bijlage 5) In 2010 werd wel geëperimenteerd met diverse vormgevers en diverse presentaties van de programmainformatie. Het idee was jonge, nieuwe vormgevingsbureau s een kans te geven. Met wisselend succes. In het najaar is uiteindelijk toch gekozen om weer tot een vast samenwerkingsverband te komen. Studio Vrijdag, die de vormgeving van de Italiëdag voor haar rekening nam, zal in principe voor alle Culturele Zondagen ingeschakeld worden in Bij het Uitfeest werd afgeweken van het reguliere programmaboekje. De poging te komen tot een uitgekiende manier van presenteren van de enorme hoeveelheid informatie heeft in 2010 niet geleid tot een bevredigend resultaat. In 2011 keert ook voor het Uitfeest het programmaboekje terug. Verder zal in 2011 gekeken naar een meer efficiënte manier van distrbutie van de programmagegevens, zowel via gedrukte als digitale media. Vrijwilligers Tijdens de Culturele Zondagen wordt beroep gedaan op een vaste groep vrijwilligers. Getracht wordt deze aan de organisatie te binden door middel van persoonlijke begeleiding en scholing. In 2010 is gestart met de samenwerking met KEES. Deze stichting heeft als doel vrijwilligers inzicht te geven in het fenomeen festivalorganisatie en te komen tot verdere professionalisering. In 2010 werden twee workshops georganiseerd voor vrijwilligers van Culturele Zondagen, deze workshops waren tevens toegankelijk voor medewerkers van andere festivals. Het concept dat werd ontwikkeld op basis van eerdere CZ workshops was zeer succesvol, voornamelijk door de combinatie van theorie met rollenspelen, waarbij aan den lijve ondervonden wordt hoe het voelt om te gaan met bijvoorbeeld lastige bezoekers. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met Maatschap + van de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Maatschap + bemiddelt en zoekt naar stageplaatsen voor middelbare scholieren. CZ wil graag jongeren al vroeg kennis laten maken met kunst en cultuur en betrekt ze door middel van de maatschappelijke stage van binnenuit bij de organisatie. In 2010 werden bij drie Culturele Zondagen (Dans, Buitenspel, Uitfeest) 50 scholieren ingezet. Op advies van CZ werd door KEES ook een workshop ontwikkeld specifiek voor deze groep. 16

17 Hoofdstuk 2 Culturele Zondagen 2010 Abdelkader Benali I Aboriginal Art Museum I Academiegalerie I Academiegebouw & pandhof I Academietheater I After T I Alain Platel I Aldo theater met poppen I Aleksander Grujic Trio I Aleis de Roode I Ali B I Amisha yoga & awareness I Anne Soldaat I Architectuurcentrum Aorta I Argentijnse tango Carla Somers I Arjan Witte I Artivocaal I Artlease / contemporary art I Arya buikdans en fusion I Atelier de Werkvloer I Atelier vieze handen I Ateliers Asch v Wijckskade I Atletiekvereniging Phoeni I Autovrije zondag I Bak, basis voor actuele kunst I Be Sharp I Beatritheater I Ben van Gelder I Bernard Berkhouts Swingorkest I Bibliotheek Utrecht I Big band Utrechts Conservatorium I Big Mondays I Born Digital I Buurthuis de Leeuw I Cafe de Stad I Cafe Hofman I Cafe theater festival I Café Tilt I Café Willem Slok I Carbid beeldend theater I CCC (children cheering carpet) I Centraal Museum Utrecht I Centre for the Humanities (UU) I Centro Flamenco Utrera I Centrum Beeldende Kunst Utrecht I Charlotte Mutsaers I Circus Diedom I City Movies I Club 3voor12 I Comunita Org Italiana Utrecht I Coro Arcanto I Cowboy bij nacht I Cubaanse dansschool Yemaya del Caribe I Cultdealer I Cultureel dagcafe Kopi Susu I Cultuur 19 I Cultuurhuis Kanaleneiland I Daniela Tasca I Dansavontuur I Danscentrum Cornelissen I Danscentrum Utrecht I Dansimprovisatie Utrecht (diu) I Dansschool al hambra I Dansschool Bakere I David Wilson Johnson I Db's De dansers I De dansvloer I De Kargadoor I De kunstsalon I De Nazaten I De Nieuwe Philharmonie Utrecht I De Slegte I De Steegzangers I De Utrechtse kinderboekhandel I De Utrechtse Spelen I De Vrijstaat I Debatcentrum Tumult I Dekoor I dick brunahuis I Dineau I DJ's funkel en funkel I Domkerk I Domplein 2013 I Domstad Jeugd Orkest I Doom I Do I Eefje de Visser I Ekko I Ellen Deckwitz I Ensemble Fortuna I Eplorama Fabiana Dammers I Festival Mooie Woorden I Festival Oude Muziek I Fik Meijer I Filtmtheater t Hoogt I Fiori di Folia i Food, jazz & dj s I Foret Sacree I Fort van de Verbeelding I Fortuna I Fotodok I Franca Treur I Frits Landesbergen Quartet I Frommermann I Galerie Besselaar I Galerie Sanaa I Geertekerk I Geldmuseum I Geronimo Stilton I Giuseppe Caporale I Grachtensmart I Grand Hotel Karel V I Griftpark I Guy & Kompanen I Habek I Haff I Han Bennink I Het Brabants Jazzorkest I Het filiaal I Het Utrechts Archief I Hindericks & Windericks I HKU I Hofman Café I Holland Baroque Society I Hoog Catharijne I Hopeloos I Houtzaagmolen de Ster I Huis en Festival a/d Werf I IJssalon Venezia I Il Concerto Barocco Ilja Leonard Pfeijffer I Illusionary Rockaz Impakt I In Modo Plastico I Ingmar Heytze I Instituto Cervantes I Intercultureel Theehuis I Ish I Jaap vd Klomp I Jazzwinkel I Jeroen Wielaert I Jeugdtheaterhuis de Berenkuil I John Kayongo I Jon Bittman 6te I Joods Cultureel Centrum Merkaz I Joost Zwagerman I Joris van Casteren I Joyce Roodnat I Just dance I K& W Gebouw I Kaasschaafcollectief I Kade Ateliers I Kamerkoor Saudade I Kamerkoor Sjanton I Karel V I Karin Elich dancing spirit I Kevin Toma I Kijk uit I Koshish I Kosmopolis I Kunsthuis Verse Vis I Kunstliefde I Kunstuitleen Utrecht La Vinia dansgroep Labrehuis I Laff I Leidsche Rijn Festival I Leine I Leon Verdonschot I Live in de living I Lock& Load I Lombok bij de kop I Lomstock I Louis Hartlooper Comple I Mammoni Delano I Mammoni Societeit I Marc Leijendekker I Marja Vuijsje I Marock n Roll I Maurits Westerik I Meekers I Menno Wigman I Minke Elisa Brands I Moira I Mondo Leone I Monique Duurvoort I Morren Galleries I Museum Catharijneconvent I Museum Maluku I Museum Speelklok I Muziekhuis I Nederlands Film Festival I New Dutch Connections I Nicola Lagioia I Nicolaïkerk I Nieuw Rotsoord I Onno Kleyn I Oscar Kocken I Ottone I Paperdome Leidsche Rijn I Papieren Theater 17

18 Hoofdstuk 2 Phoeni I Parnassos cultuurcentrum I Pastoefabriek I Patrizia Esposito I Planet streetpainting I Poeziecircus I Prisor Jazz Band I Rasa Wereldculturencentrum I Reinhardt, Grappelli & Rosenberg I Restaurant de Rechtbank I Restaurant Wilhelminapark I Revenge I Rindert Kromhout I Rob van Scheers I Robert Vuijsje I Roberto Scarpinato I Rock City I Ronald Giphart I Roodnoot I Rosa ensemble I Salon Saffier I Salsaddiction I Schatkamer Domplein I Schiller Theater 'Place Royale' I Seleyz Broese I Silvia Avallone I SJU Jazzpodium I Sladjana Labovic I Slau I Sleurkunst I Slow food I Sonnenborgh museum & sterrenwacht I Sophia Warczak I Sophies Kunstprojecten I Springdance I Stadhuis I Stadsschouwburg I State of l3 I Staudt Kwintet I Stef I Stem des volks I Stem X I Stichting Collectie Studio Oude Muziek I Stichting eet mee I Stijn Fens I Stine Jensen I Storm I Studium Generale I Swing in Utrecht I t Lab I Tamorra I Tango Atelier I Tango el Gancho I Tango la Zapada I The Cosmic Carnival I The Jazz Benjamins I Theater EA I Theater Kikker I Theater Vuurtoren I Theatercafe de Bastaard I Theatergroep de Maan I Theatergroep Aluin I Theatergroep Ponies I Theaterkoor Bonton I Theatersportverenigingen I Tinez Roots Club I Tivoli de Helling I Tivoli Oudegracht I Tjerk de Ridder I Tjitske Jansen I Tjon Rockon I Tommy Wieringa I Toonkamer I Totheater I Touchee Dancecompany I Transarte I Trio Arno Krijger I Tumult I Tweetakt I Ucee Station I Ulu moskee I Union Salsa Trianon I Universitair Medisch Centrum Utrecht I Universiteit voor Humanistiek I Universiteit Utrecht I Universiteitsmuseum I Upload Cinema I Urban Dance Center I Utrechts Blazers Ensemble I Utrechts Centrum voor de Kunsten I Utrechts Conservatorium I Utrechts Operakoor I Utrechtse Studenten Cantorij I Vereniging Dante Alighieri I Veronique Sodano I Verteltheater Utrecht I Vespercantorij I Vipbus I Vivian den Hollander I Vocalicious I Voisz I Volksbuurtmuseum Wijk C I Vorlesebühne I Vrede van Utrecht I Vredenburg Leeuwenberg I Vredenburg Leidsche Rijn I Vrouwkje Tuinman I Werftheater I Werkgroep Italië Studies I Willibrordkerk I Willy Nap I Wim Brands I Wim Hazeu I Winkel van Sinkel I Yo! Opera I Zangria I Zilt I Zimihc I Zingende Beelden I Zondagochtend in Utrecht I Zuilens fanfare corps I Zingin 18

19 Hoofdstuk 2 Utrechts Uitburo De taken van het Utrechts Uitburo bevinden zich op de gebieden van collectieve cultuurmarketing, kaartverkoop en informatievoorziening (zowel digitaal als fysiek). Daarnaast heeft het Uitburo een platform en netwerkfunctie. Alle activiteiten van het Utrechts Uitburo zijn erop gericht zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van Utrecht te verleiden gebruik te maken van het culturele aanbod en zo een groei in cultuurparticipatie te bewerkstelligen. Collectieve cultuurmarketing De informatievoorziening over het culturele aanbod van de stad Utrecht is voor een groot deel digitaal. Via sapsite.nl (gericht op jongeren), uitmetsuus.nl (gericht op studenten) en uitloper.nl (zie voor het aantal bezoekers/bezoeken bijlage 1) wordt een actueel, betrouwbaar en compleet overzicht gegeven van de culturele agenda. Tevens worden er door het Utrechts Uitburo nieuwe marketingtechnieken (nieuwe media) onderzocht en zo mogelijk ingezet en gedeeld met het culturele veld. Utrechtsuitburo.nl 2010 was voor een overgangsjaar. Dat had vooral te maken met de inspanningen vanuit het Nederlands Uitburo (NUB) om samen met de Uitburo s de website, die centraal staat in de marketingstrategie van de Uitburo s, naar een hoger niveau te brengen. Dit proces kende vele haken en ogen, en verliep aanzienlijk trager dan door het Nederlands Uitburo (de coördinator van het proces) was voorzien. Pas in de loop van 2011 is de nieuwe website in gebruik genomen, wat er toe heeft geleid dat de grote marketingcampagne die het Utrechts Uitburo voor ogen had is uitgesteld tot Het Utrechts Uitburo heeft het SEO onderzoek (Search Engine Optimalization) naar de Uitburo sites in mei/juni 2010 laten uitvoeren en gefinancierd. Dit onderzoek leverde veel relevante informatie op die voor een groot deel door het Nederlands Uitburo zal worden verwerkt. Het rapport bevatte ook waardevolle informatie die toegepast kan worden op de andere SCU sites (uitmetsuus.nl, SAP en later ook In totaal werd de website van het Utrechts Uitburo afgelopen jaar ruim keer bezocht. Iedere bezoeker (overigens waren er ongeveer unieke bezoekers het afgelopen jaar) bekeek ruim 4 pagina s per bezoek, wat resulteerde in meer dan paginaweergaven. (meer cijfers in bijlage.) Uitmetsuus.nl en SAPsite.nl Uitmetsuus.nl ging op 11 september 2009 online en 2010 was het eerste volledige jaar van UitmetSuus. Sinds de start zijn de bezoekersaantallen op de website gestegen, maar ondanks meerdere promotieacties stegen ze niet eplosief. Wat daarentegen wel flink gegroeid is, zijn de social media kanalen waarop Suus te vinden is. Met name Twitter (+/ 1000 followers) en Facebook (+/ 520 vrienden) bleken goed werkende kanalen te zijn om de doelgroep te bereiken. Deze kanalen hadden tevens een groot aandeel in het bezoek op de website (+/ 30% van de bezoekers kwamen binnen via Facebook en Twitter). SAPsite bestaat langer en heeft in de afgelopen jaren een flinke schare fans opgebouwd. In 19

20 Hoofdstuk had SAPsite ruim unieke bezoekers. In de praktijk blijkt dat zowel Sapsite als UitmetSuus in grote lijnen dezelfde doelgroep binnenhalen. UitmetSuus richt zich op studenten, Sapsite meer op jongeren, maar beide sites worden bezocht door jongeren en studenten. Daarom is eind 2010 besloten de sterke kanten van beide sites te combineren. Gekozen is om SAPsite als website te behouden, aan te passen en Suus er onder te brengen als redacteur van SAPsite en plugger van tips en acties op Twitter en Facebook. UITmail Wekelijks verstuurd de redactie van het Utrechts Uitburo een UITmail naar ruim 6000 abonnees. Deze gratis digitale nieuwsbrief biedt abonnees tips, nieuws en speciale acties over culturele programma s in de stad. MUSEUMmail In samenwerking met Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM) is in 2010 gestart met het versturen van de zogenaamde MUSEUMmail. Deze mail zal vier keer per jaar verstuurd worden aan alle UITmailabonnees. FESTIVALkalender/mail In samenwerking met de festivals verzorgt UU/SCU in principe vier keer per jaar een zogenaamde FESTIVALmail (overzicht van alle festivals de komende drie maanden). Deze wordt naast digitale verzending (in 2010 drie keer naar alle Uitmailabonnees) tevens geplaatst in de Uitloper en het Stadsblad (vanaf 2011 in Ons Utrecht). Nieuwe Media In 2010 heeft het Utrechts Uitburo twee projecten op het gebied van nieuwe media gerealiseerd: de mobiele website van het Utrechts Uitburo en de allereerste branded content pagina van Nederland op Foursquare. De mobiele website is begin 2010 de lucht in gegaan en behelst op dit moment nog een summiere vorm van de uitgaansagenda. Wanneer bezoekers via een mobiele telefoon de website van het Utrechts Uitburo benaderen worden ze automatisch doorgestuurd naar de mobiele website. Dat houdt dus in dat de website herkent welk toestel gebruikt wordt om de website weer te geven. Naast de mobiele website heeft het Utrechts Uitburo in samenwerking met Monsterswell de eerste branded content pagina op Foursquare in het leven geroepen. Foursquare is een internationaal sociaal netwerk dat de nadruk legt op locaties en vrienden. Middels een speciale app voor smartphones als de iphone of Android telefoons kunnen mensen inchecken bij locaties en hier tips achterlaten. Vooral de tips zijn voor het Utrechts Uitburo van belang. Er zijn op dit moment ruim vrienden van het Utrechts Uitburo op Foursquare. Zij ontvangen iedere keer als ze dichtbij een getipte locatie inchecken een tip van het Uitburo 20

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen JAARVERSLAG 2011 INHOUD INHOUD Samenvatting p 4 1. Stichting Cultuurpromotie Utrecht p 6 2. Culturele Zondagen p 12 3. Utrechts Uitburo p 26 4. Personeel, bestuur en directie p 30 5. Financiën p 32 Bijlagen

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding p 4 2. Cultuurpromotie Utrecht p 8 Missie en doelstellingen Ontwikkelingen 2014 Overige activiteiten Partners en samenwerkingsverbanden 3. Culturele

Nadere informatie

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary Rotterdam, Festival and Event City of the World including English summary Duizel in het Park Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Profiel Rotterdam Festivals... 9 1. Festivals & Evenementen... 1 1 2. Cultuurparticipatie...

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

xynix opera Jaarverslag 2009 xynix opera jaarverslag 2009 1 maart 2010 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan

xynix opera Jaarverslag 2009 xynix opera jaarverslag 2009 1 maart 2010 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan xynix opera Jaarverslag 2009 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan 1 maart 2010 T 0346 212231 F 0346 213973 info@xynixopera.nl www.xynixopera.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat bracht 2009?

Nadere informatie

bureaupromotie podiumkunsten

bureaupromotie podiumkunsten Jaar verslag twee duizend acht bureaupromotie podiumkunsten Inhoud 02 Voorwoord 04 Collectieve marketing & promotie 08 Theater & Concertbon 10 Jeugdtheaterdagen 12 Klassieke Muziekweek Liever Live 14 Toneel

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Wij zijn het podium van de stad, maar ook het kloppende culturele hart

Wij zijn het podium van de stad, maar ook het kloppende culturele hart jaarverslag Wij zijn het podium van de stad, maar ook het kloppende culturele hart 7 januari: Nieuwjaarsconcert Gemeente Tilburg Traditioneel biedt de provincie de inwoners van Brabant nieuwjaarsconcerten

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 2 Het Festivalhart van Jonge Harten Knelis INHOUD INLEIDING 5 PROGRAMMERINGSPROFIEL 7 Artistieke visie van Jonge Harten Doelstellingen Visie op het publiek

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011 Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden april 2011 1 Inleiding Wie het jaarverslag van COC Leiden leest, kan het haast niet ontgaan: er is in 2010 een hoop

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR

JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR REDACTIE PETER BLAAUBOER, MARIJKE VAN DEN MUIJSENBERG, SANDRA JONGENELEN VORMGEVING RAADHUIS.COM FOTOGRAFIE MIKE BINK, PETER VAN

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid Jaarverslag 2013 Boekmanstichting studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid www.boekman.nl Mei 2014 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht 5 Directiewissel 5 Goede governance Bibliotheek

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Verkorte versie Jaarstukken 2014

Verkorte versie Jaarstukken 2014 Verkorte versie Jaarstukken 30 MAART 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Verslag van de directie 4 Verslag van de Raad van Toezicht 6 Verslag van de Ondernemingsraad 10 Visie en missie 12 Programmering 14

Nadere informatie