ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2010

2 Colofon Utrecht, juni 2011 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Activiteitenverslag 6 Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) 6 Culturele Zondagen 10 Utrechts Uitburo Personeel, organisatie en huisvesting Bestuur en directie Financiën 29 Bijlagen 33

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Per 14 december 2009 zijn de activiteiten van het Utrechts Uitburo (UUB) 1, Culturele Zondagen (CZ) 2 en het Uitfeest 3 samengebracht in de nieuwe Stichting Cultuurpromotie Utrecht, daarmee uitvoering gevend aan het Collegebesluit van 13 oktober De stichting heeft als doelstelling inwoners en bezoekers van stad en provincie Utrecht zoveel mogelijk gebruik te laten maken van het culturele aanbod, de stad Utrecht in regio en land te profileren als stad van kennis en cultuur, en de Utrechtse culturele instellingen te ondersteunen bij hun promotionele activiteiten. Voorjaar 2010 is het bestuur geformeerd en in juni is vervolgens de directeur aangetreden. In dit eerste jaar van de nieuwe stichting wordt de organisatie ingericht, worden bestaande activiteiten doorgezet, nieuwe ontwikkeld, en wordt er een aanvang gemaakt met het realiseren van synergie tussen beide A merken als start van een verdere professionalisering van de collectieve cultuurpromotie in Utrecht. Een fusietraject vraagt aandacht en energie. Daarom is het des te plezieriger te kunnen melden dat de reguliere activiteiten zoals deze waren beoogd, succesvol zijn gerealiseerd. Dat betekent onder meer dat er tien Culturele Zondagen in 2010 hebben plaatsgevonden, met zo n bezoekers, en enthousiaste medewerking van meer dan 325 instellingen. Daarnaast wisten ruim bezoekers de weg naar de diverse websites van het Uitburo en CZ te vinden, om bij herhaling informatie over het cultuuraanbod in Utrecht op te halen (zie ook bijlage 1) is ook een overgangsjaar waarin bestaande activiteiten van CZ en het UUB tegen het licht worden gehouden. Dat heeft onder andere tot het besluit geleid om in 2011 de op jongeren gerichte cultuurwebsite SAP.nl samen te voegen met het op studenten gerichte uitmetsuus.nl. De Uitshop in de VVV winkel is in overleg met Utrecht Toerisme tot zijn essentie teruggebracht: kaartverkoop aan de kassa, en een heldere presentatie van culturele informatie in de winkel. Ook naar de relatief dure distributie van de CZ folder is in 2010 een onderzoek gestart, de resultaten moeten in 2011 tot alternatieve distributievormen leiden. Wat zijn in 2010 nieuwe onderwerpen? Een selectie. De mogelijkheid van culturele arrangementen voor CZ wordt samen met Toerisme Utrecht en de hotelsector verkend, er is een groot publieksonderzoek (de elf Utrechtse Cultuurprofielen) afgerond en gepresenteerd, er start een ander publieksonderzoek onder de bezoekers van Culturele Zondagen, de samenwerking met RTV Utrecht wordt nieuw leven ingeblazen, er wordt een contract met Ons Utrecht voorbereid in het kader van meer zichtbaarheid in print van het Utrechtse culturele aanbod, er wordt volop medewerking verleend aan De Schreeuw van Utrecht, er is een aanvang gemaakt met een heldere verantwoording aan de contribuanten van Stichting 1 Vanaf oprichting in 2008 organisatorisch en financieel ondergebracht bij Vrede van Utrecht 2 Tot 1 januari 2010 organisatorisch en financieel gefaciliteerd door Vredenburg 3 Het Uitfeest is twaalf jaar lang georganiseerd door de Stichting Uitfeest 4

5 Hoofdstuk 1 Cultuurpromotie Utrecht, er wordt samenwerking aangegaan met de organisatie van 2013 en 2018, Toerisme Utrecht en Stadspromotie, gericht op de ambitie van Utrecht Culturele Hoofdstad in 2018 te worden. Kortom, er wordt volop ingezet om door overstijgende marketing meerwaarde voor de sector te creëren. Financieel is 2010 goed afgelopen. Er is een voorzien en afgedekt tekort tengevolge van de veranderde BTW positie van de nieuwe stichting. Voorheen konden CZ en UUB 100% btw verrekenen, voor Stichting Cultuurpromotie Utrecht geldt slechts een verrekening van 34%, in euro s uitgedrukt een terugval van ongeveer , Hanneke Bouwsema directeur Stichting Cultuurpromotie Utrecht, juni

6 Hoofdstuk 2 Activiteitenverslag Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) SCU vervult de netwerk en platformfunctie die voorheen werd vormgegeven door het Utrechts Uitburo. Een en ander is gericht op het luisteren naar, het informeren en verbinden van de culturele sector. Voorts ondersteunt SCU instellingen bij hun inzet (nieuw) publiek te bereiken en speelt de stichting een initiërende rol op gebied van onderzoek en de inzet van nieuwe marketingmethoden. Tot slot inventariseert SCU welke vraagstukken en onderwerpen zich lenen voor een overkoepelende aanpak. Vooruitlopend op denktank SCU Tijdens een kennismakingsronde zomer 2010 met spelers als DUS, SSBU, Kikker, Vredenburg, UCK, UU, t Hoogt, Utrechts Archief, e.a. zijn wensen en gedachten over de rol van SCU, de geboden diensten, en aard en omvang van Culturele Zondagen geïnventariseerd. De input van deze gesprekken is voor een deel terug te lezen in het SCU jaarplan De bedoeling is in 2011 een zogenaamde denktank in te richten. Marketingbijeenkomsten en cultuurborrel Een van de doelstellingen van SCU is nieuwe marketingmethoden te ontwikkelen, doelgericht onderzoek te initiëren en kennis over dit alles te delen. Dat delen doet SCU onder meer door marketingbijeenkomsten te organiseren. In 2010 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden, de eerste op 2 juni in de Stadsschouwburg en een tweede op 4 oktober in Museum Catharijneconvent. De bijeenkomst in de Stadsschouwburg stond hoofdzakelijk in het teken van het onderzoek Utrechtse Cultuurprofielen van EMC cultuuronderzoeken (zie hierna). Aansluitend was er een verkennende presentatie over Foursquare, de destijds relatief nieuwe locatiecheckindienst uit de Verenigde Staten. Het congres in oktober 2010 had opnieuw twee onderwerpen: een verdere verdieping van de Utrechtse Cultuurprofielen en twee workshops (beginners/gevorderden) over het gebruik en de toepassing van social media. Beide marketingbijeenkomsten werden bijgewoond door ruim 60 marketeers en leidinggevenden uit het Utrechtse culturele veld. Aan het einde van het Uitfeest op 12 september werd in de nieuwe ontvangstruimte van het UCK een borrel voor het culturele veld georganiseerd. Frits Lintmeijer, wethouder van cultuur, gaf daarbij wen wervend startschot voor het nieuwe culturele seizoen. Onderzoek In 2010 is één publieksonderzoek afgerond en een ander onderzoek gestart (zie hierna). Vanaf 2011 wordt de onderzoekspoot ten behoeve van het veld verder uitgebouwd. De elf Utrechtse Cultuurprofielen Ook in de culturele sector dringt het besef door dat er een wereld te winnen valt wanneer je goed inzicht hebt in wie je bezoekers zijn, welke hun culturele wensen zijn, en hoe zij zich 6

7 Hoofdstuk 2 informeren over het culturele aanbod. Op initiatief van het Utrechts Uitburo is in 2009 en 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de profielen van bezoekers van het Utrechts cultuuraanbod. Het onderzoek door EMC Cultuuronderzoeken betrof een analyse van een online enquête onder bezoekers van Utrechtse culturele instellingen gecombineerd met een zogenaamde Mosaic analyse van de beschikbare postcodes van de bezoekers van 23 culturele instellingen. Het onderzoek resulteerde in elf te onderscheiden doelgroepen voor kunst en cultuur in Utrecht. De uitkomsten van het onderzoek zijn zoals hierboven vermeld, gepresenteerd tijdens de marketingbijeenkomsten en aan SCU deelnemers digitaal ter beschikking gesteld. Leden van SCU/UUB hebben eenmalig in 2010 de mogelijkheid gekregen om voor een gereduceerd tarief van 490 euro een eigen deelanalyse te laten uitvoeren. Tivoli, Nederlands Film Festival en Museum Catharijne Convent hebben aangegeven van dit aanbod gebruik te willen maken. SCU heeft ondertussen deze mogelijkheid ook in 2011 kunnen aanbieden. Om de resultaten van het onderzoek direct toegankelijk en bruikbaar te maken is eind 2010 een handzame verfwaaier ontwikkeld waarin het honderd pagina s tellende rapport per profiel is samengevat, met een aansprekende foto van het betreffende profiel. Deze waaier is als nieuwjaarswens verstuurd aan alle leden. Gezien de reacties en etra aanvragen voorziet de waaier in een behoefte. Continu Bezoekersonderzoek Stichting Cultuurpromotie Utrecht is in juli 2010 gestart met het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Dit bezoekersonderzoek beoogt inzicht te geven in: a. wie de bezoekers van Culturele Zondagen zijn; b. hoe Culturele Zondagen en de publieksactiviteiten worden gewaardeerd; c. welke verbeteringen gewenst zijn; d. wat de economische waarde van Culturele Zondagen is; e. welk effect marketingcommunicatie en mond tot mondreclame op de bezoekers hebben; f. welke ontwikkelingen er zich op alle onderzoeksfactoren voordoen. Hierbij worden de prestaties van Culturele Zondagen vergeleken met de gemiddelden binnen de sector (festivals), en het segment (festivals gemengde programmering) waarbinnen Culturele Zondagen actief is. In 2010 is het onderzoek gehouden onder bezoekers van het Kadeconcert (4 juli), Uitfeest (12 september), NoLabel (30 en 31 oktober), Una Domenica Particolare (19 december) en de Nieuwjaarsduik ( 9 januari 2011). Het is de bedoeling het onderzoek door te laten lopen tot en met het Uitfeest Continu bezoekersonderzoek voor festivals in Utrecht Eind 2010 is duidelijk geworden dat Stadpromotie een subsidie aan SCU beschikbaar stelt om tien bij SCU aangesloten Utrechtse festivals in 2011 deel te laten nemen aan het Continu 7

8 Hoofdstuk 2 Bezoekersonderzoek. Zo krijgt ook SCU een meer integraal beeld van de bezoekers aan de festivals. De festivals zijn inmiddels benaderd en werken graag mee aan het Continu Bezoekersonderzoek. Dienstverlening Om de SCU leden beter inzicht te geven in de producten en diensten waar men door het lidmaatschap van SCU recht op heeft en hoe deze gebruikt kunenn worden, hebben alle leden eind 2010 een overzicht gekregen met de door hun organisatie in 2010 afgenomen diensten. Daarbij zat een begeleidende brief met een toegesneden advies en uitleg van de rapportage. Hoewel de producten en diensten van Stichting Cultuurpromotie Utrecht bekend zijn onder de leden, bleek uit de rapportages dat een aanzienlijk deel van de leden te weinig, soms zelfs geen gebruik heeft gemaakt van deze producten en diensten. Een van de knelpunten blijkt een gestructureerde aanlevering van informatie door de instellingen en gezelschappen zelf te zijn. Instellingen en gezelschappen die de weg naar SCU goed weten te vinden, maken enthousiast en bovengemiddeld gebruik van de mogelijkheden tot etra publiciteit. SCU zal in 2011 met elk lid een gesprek aangaan naar aanleiding van de individuele rapportage om over en weer te kijken waar de kansen en knelpunten liggen, en vervolgens concrete afspraken over het optimaliseren van de dienstverlening te maken. In 2010 is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de zogenaamde productdienstenlijst (zie bijlage 2), de bedoeling is deze in 2011 verder aan te vullen met nieuwe producten en diensten. Leden en niet leden SCU In de loop van 2010 hebben alle bestaande UUB leden een nieuwe SCU overeenkomst voor 2010 ontvangen en getekend geretourneerd. Zonder opzegging voor 1 oktober 2010 werd de overeenkomst stilzwijgend doorgezet. Alleen Tivoli heeft aangegeven per 2011 geen lid meer te willen zijn. Zij bereiken hun specifieke doelgroep naar hun mening zelf afdoende. Theater Kikker daarentegen heeft na een jaar afwezigheid aangegeven weer lid te willen worden. Ook heeft SCU een aantal andere nieuwe leden per 2011 mogen verwelkomen. In 2010 blijkt het onderscheid van mogelijke diensten voor leden en niet leden niet altijd helder. SCU zal die onduidelijkheid bij de start van 2011 weggenomen hebben. Voor nietleden moet duidelijk zijn dat zij te allen tijde gebruik kunnen maken van de diensten van SCU, en welk prijskaartje daaraan hangt. Samenwerking partners In 2010 is een samenwerking gestart met verschillende natuurlijke partners die allen op eigen wijze Utrecht als stad van kennis en cultuur onder de aandacht van bewoners en (internationale) bezoekers brengen. Met het kersverse Toerisme Utrecht (en de hotelsector) wordt ondermeer een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van culturele arrangementen, en gekeken naar een meer efficiënte presentatie van Utrechts Uitburo in de VVV shop. Met 8

9 Hoofdstuk 2 Vrede van Utrecht/Utrecht 2018 worden gesprekken gevoerd over de bijdrage van Culturele Zondagen aan de communicatie rond de Vrede en Utrecht Voorts maakt Stichting Cultuurpromotie Utrecht deel uit van de door Stadspromotie geïnitieerde Taskforce, waarin tevens Toerisme Utrecht, Vrede van Utrecht 2013/Utrecht 2018, Musea Utrecht en Stadspromotie zelf vertegenwoordigd. De stad is in beweging en er zijn vele instanties die zich bezig houden met promotionele zaken, doel van de Taskforce is slim af te stemmen, dubbelingen te voorkomen, en krachten te bundelen. In 2011 zullen ook Culturele Zaken van de Gemeente en de Provincie bij de Taskforce aanschuiven. Mediapartners De samenwerking met lokale mediapartners als RTV Utrecht en het Stadsblad worden bekeken. Met het Stadsblad worden met ingang van 1 februari 2011 de bestaande advertentieafspraken opgezegd. Hiervoor in de plaats komen gunstiger afspraken met Ons Utrecht (qua kosten en omvang). RTV gaat op meer structurele wijze aandacht besteden aan Culturele Zondagen. Verder is er incidentele samenwerking met DNU.nl/webtv.nl (zie tevens hoofdstuk 2, p. 19 Utrechts Uitburo). De Schreeuw 2010 is ook het jaar van een nieuw kabinet (CDA en VVD met gedoogsteun van PVV) met verstrekkende bezuinigingsplannen voor de culturele sector. Vanuit Amsterdam wordt er een protest, de zogenaamde Schreeuw geïnitieerd, en Utrecht organiseert in navolging daarvan zijn Utrecht schreeuwt op 20 november. Met grote daadkracht en in razend tempo verenigt de Utrechtse culturele sector zich om een goede Utrechtse Schreeuw voor te bereiden, SCU is vanaf het begin betrokken en maakt onderdeel uit van de regiegroep. SCU neemt de coördinatie van de productie op zich. Het wordt een mooie zaterdag waarop ruim 4000 mensen naar het Neude komen om een eigen versie van de 9 e van Beethoven ten gehore te brengen en mee te schreeuwen onder leiding van Joris Linssen. Mooi meegenomen was dat SCU de sector snel leerde kennen en de sector iets tastbaars van SCU zag. 9

10 Hoofdstuk 2 Culturele Zondagen Algemeen Culturele Zondagen kijkt terug op 10 Zondagen met in totaal bezoekers/bezoeken. Er werd samengewerkt met ruim 325 verschillende instellingen en organisaties (zie bijlage 4). In 2010 werd voor het eerst het Uitfeest onder de verantwoordelijkheid van Culturele Zondagen georganiseerd, daarvoor was het Uitfeest twaalf jaar lang ondergebracht bij een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. De vaste Zondagen (Nieuwjaarsduik, Jazz Enz) kenden een stijgend aantal bezoekers, de nieuwe Zondagen deden het over het algemeen goed (No Label, Italië) tot zeer goed (Dans, Kadeconcert). De teruggang in het totale aantal bezoeken/bezoekers (totaal in 2009) heeft voornamelijk twee oorzaken: Allereerst is er een terugval in bezoeken bij het Uitfeest 2010 te zien. Het Uitfeest op 12 september kende een regenachtige opening. Pas later op de dag brak de zon door en kwam Utrecht flink op de been. Bovendien viel het Uitfeest dit jaar niet samen met een koopzondag en zijn de cijfers van 2009 daardoor ietwat geflatteerd ( in 2009 tegen in 2010). Ook speelde mee dat het Uitfeest in 2009 twee dagen besloeg (het Uitfeest startte op zaterdag in Leidsche Rijn). De succesvolle maar dure botenparade (goed voor bezoekers in 2009) werd in 2010 vervangen door het Kadeconcert. Deze nieuwkomer kende een mooie start met bezoekers. De overige Zondagen waren succesvol met als uitschieter de Danszondag op tweede pinksterdag, die bezoekers telde. Programmering per zondag 3 januari 2010 Culturele Zondag Nieuwjaarsduik aantal deelnemende locaties 46 aantal programmaonderdelen 126 aantal bezoekers producent Pien Feith Halverwege het culturele seizoen en aan het begin van het nieuwe jaar is het traditiegetrouw baden in het warme culturele bad van Utrecht: de Nieuwjaarsduik. Als rode draad door het programma loopt het cijfer TIEN. In Theater Kikker kregen bezoekers een unieke rondleiding langs plekken die doorgaans verborgen blijven. In iedere ruimte presenteerden theater en muziekmakers (De Ponies, De Maan, Daniel Cross, Daan Alkemade en DOX) een gevarieerd programma van vijf keer tien 10

11 Hoofdstuk 2 minuten o.l.v. gastheer Oscar Kocken. Club 3voor12/Utrecht presenteerde in oefenstudiocomple en poppodium db s onversterkte regionale en nationale acts met onder meer groteprijs van Nederland winnaar The Cosmic Carnaval. Bij Debatcentrum Tumult i.s.m. de Volkskrant gaven psycholoog Ad Bergsma en voedingsdeskundige Freia Zuidervaart tips voor een gelukkig nieuwjaar. Als vanouds luidde Arie Abbenes het nieuwe jaar in met het klokkengeluid van de Nicolaïkerk en was er een feestelijke Zing in met dirigent Paul Krijnen. Schrijver en dichter Tommy Wieringa beklom de kansel (de 'houten broek') van de Geertekerk. 7 februari 2010 Culturele Zondag Jazz Enz Swingcity aantal deelnemende locaties 13 aantal programmaonderdelen 34 aantal bezoekers producent Cyriel Pluimakers Het thema van de vijfde editie was Swingcity! Jazz uit de jaren 30, 40 en 50. De Culturele Zondag Jazz Enz staat al jaren garant voor stijgende bezoekersaantallen, drukbezochte locaties en soms zelfs rijen voor de deur. Dit jaar bestond het programma uit (jonge) ensembles die zich toeleggen op retrostijlen uit de jaren 30, 40 en 50 én aanverwante kunstvormen als dans (lindy hop en tapdance) en film. Frommermann, het vocaal ensemble genoemd naar de oprichter van de Duitse Comedian Harmonists uit de jaren '20, bracht in Ottone een nieuw programma met evergreens van onder meer the Ramblers en Duke Ellington. In het stadhuis presenteerde Jaap van de Klomp een non stop middagprogramma met Nederlandse jazzpianisten en twee foto eposities. Restaurant Wilhelminapark bood het podium aan saofoontalent Ben van Gelder. Het concert werd ingeleid door jazzautoriteit Bert Vuijsje. Swingen geblazen was het tot slot in de Winkel van Sinkel, waar klarinettist Bernard Berkhout met zijn orkest luisteraars meenam op een muzikale rondreis door de jaren dertig. Natuurlijk mochten de lindyhopdansers daarbij niet ontbreken! 14 maart 2010 Culturele Zondag Growing Up aantal deelnemende locaties 15 aantal programmaonderdelen 26 aantal bezoekers producenten Willem van Zeeland en Pien Feith Eregasten van de dag waren Joost Zwagerman, schrijver van het Boekenweekgeschenk 2010, en Charlotte Mutsaers, opgegroeid in Utrecht en winnares van de P.C. Hooftprijs Volkskrantjournalist Gijsbert Kamer interviewde Robert Vuijsje in Seleyz Broese over zijn literaire debuut Alleen maar nette mensen. Daaraan voorafgaand had journalist Leon Verdonschot een gesprek met Franca Treur over haar fraaie debuut Dorsvloer vol confetti. In Theatercafé de Bastaard stonden jonge dichters centraal: o.m. Ellen Deckwitz, Menno 11

12 Hoofdstuk 2 Wigman en Aleis de Roode. s Avonds vertelde Ronald Giphart in Filmtheater t Hoogt over boekverfilmingen en liet daarbij fragmenten zien uit films. Hij werd geïnterviewd door Rob van Scheers. De deuren van Tivoli gingen open voor het 15 jarige verjaardagsfeest van de Utrechtse cultroman Rode Zeep van Arjan Witte. Er waren optredens van Ingmar Heytze, Ruben van Gogh, Tommy Wieringa, Roos Rebergen, Spinvis en Hank The Knife and the Jets, met Arjan Witte als toetsenist. 18 april 2010 Culturele Zondag Vrij Spel aantal deelnemende locaties 11 aantal programmaonderdelen 97 aantal bezoekers 8667 producenten Brunhilde Wijlaars, Nicole Bakker, Mirjam Jesse, Ineke Vossen Jaarlijks werkt Culturele Zondagen samen met de Universiteit en de Hogeschool voor de Kunsten. Voor deze Culturele Zondag waren de spelregels: speel met ideeën, geef je gedachten de vrije ruimte, sta open voor het onbekende en eperimenteer. Het programma was onderverdeeld in zes thema s. Kinderspel was speciaal bedoeld voor bezoekers van 3 tot 14 jaar. Kunstenaars speelden het dak eraf in Spel zonder grenzen. In Kennisspel vertelden jonge onderzoekers, gameontwikkelaars en vooraanstaande wetenschappers over het spel in ons leven (en hun wetenschappelijk werk). Hersens konden gekraakt worden met workshops en quizzen in Speelplaats. De Universiteit voor Humanistiek onderzocht eigentijdse vragen over zingeving in Levensweg en het blok Spelregels bood een kijkje in de keuken van de rechtspraak. Maandag 24 mei 2010 (tweede Pinksterdag) Culturele Zondag Dans aantal deelnemende locaties 28 aantal programmaonderdelen 70 aantal bezoekers producent Maureen Alvares, Ankie Thuis Voor het eerst in de geschiedenis van Culturele Zondagen werd een hele dag gewijd aan dans. Op straat en op podia: urban en werelddans, traditionele en moderne dans, professioneel en amateur, jong en oud. Koopzondag en prachtig weer: de binnenstad zinderde vanaf het moment dat de Dans van Utrecht op muziek van Colin Benders (Kyteman) de middag opende. Utrechtse talenten van alle leeftijden vulden vervolgens het podium, afgewisseld met workshops in onder meer zumba en lindyhop. Vette dancebattles popping & locking waren er op de Stadhuisbrug. Afrikaanse dans vulde de bibliotheek en het stadhuis werd omgeven van en beklommen door improviserende dansers in een choreografie van Iris van Peppen. Voor het eerst deed ook Winkelcentrum Hoog Catharijne mee aan de Culturele Zondag en bruiste het door een 12

13 Hoofdstuk 2 aantal spetterende dansshows. De hele dag was er niet te ontkomen aan de U DANS. Goed voorbereid door de driedaagse vertoning op RTV Utrecht, werd de choreografie op verschillende plekken in de Utrechte binnenstad aangeleerd. De dag eindigde om uur op het Domplein met de grote clima: 4000 mensen dansten gezamenlijk de U DANS en daarmee werd Utrecht het dansend hart van Nederland! 5 & 6 juni 2010 Culturele Zondag Buitenspel aantal deelnemende locaties 17 aantal bezoekers 6893 producent Arnout de la Houssaye conceptontwikkeling Aart van Bolhuis Ook werd in 2010 voor het eerst geëperimenteerd met een meerdaagse Culturele Zondag. In het weekend van 5 en 6 juni 2010 verkende Culturele Zondagen de culturele dimensie van sport en de sportieve dimensie van cultuur. Atletiekvereniging Phoeni loste op zaterdag 5 juni het startschot voor de Diversiteitsloop: een hardloopwedstrijd door de Utrechtse wijk Ondiep. Ongeveer 130 lopers deden mee, waaronder veel kinderen. De avond werd afgesloten met onder meer Ali B en vuurwerk. Hoewel de bezoekersaantallen enigszins tegenvielen, was de sfeer gemoedelijk. De uitgebreide veiligheidsmaatregelen leken daardoor niet helemaal in proportie, maar waren gerechtvaardigd gezien de onrust in de wijk in de week voorafgaand aan het evenement. In Wereldculturencentrum RASA werd het hele weekend vooruitgeblikt op het WK met gasten als Erwin Koeman, Auke Kok, Joop van Maurik, Marcel van Roosmalen en Marcel Rözer. Het Griftpark werd op zondag 6 juni omgetoverd tot een heus sportpark met befaamde skateboarders, basketbaltrucs, dj s en dansoptredens. Dichter Ilja Pfeijffer trad op in het stadhuis met lofdichten op bekende sporters. 27 juni 2010 Wereldfeest aantal bezoekers producent Eplorama De betrokkenheid van Culturele Zondagen beperkte zich bij deze editie 2010 tot het initiëren en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek onder de bezoekers. 4 juli 2010 Culturele Zondag Kadeconcert aantal bezoekers producent Lidy Ettema productie Nienke Martinus Muziek golfde door Utrecht met optredens van koren en orkesten langs de Oudegracht en een slotconcert bij de Weerdsingel. 13

14 Hoofdstuk 2 Een ovationeel applaus vanaf de kades en het water sloot op zondag 4 juli deze nieuwe Culturele Zondag af. Een geschatte bezoekers genoten in de zon van de zang en orkestklanken die door de Oudegracht en de Weerdsingel galmden. Een wandeling over de Oudegracht leidde langs optredens van Utrechtse koren en het Domstad Jeugdorkest, met een repertoire dat reikte van smartlappen tot symfonische stukken. Bij de Weerdsingel luisterde het publiek naar het hoogstaande en professionele optreden van de Nieuwe Philharmonie Utrecht, studenten van Het Utrechts Conservatorium en bariton David Wilson Johnson, die delen uit Water Music van G.F. Händel ten gehore brachten. Onder leiding van Johannes Leertouwer werd het concert afgesloten met een heuse Sing In: een speciaal gelegenheidskoor bestaande uit individuele zangers die zich vooraf hadden aangemeld zong het Hallelujah uit de Messiah van Händel. 12 september 2010 Culturele Zondag Utrecht Uitfeest aantal locaties en instellingen 177 aantal programmaonderdelen 232 aantal bezoekers producent Rob van Doggenaar productie Lois de Jong, Lisanne van Wijk, Jasper Caldenhoven Flirten, daten en matchmaken: De opening van het culturele seizoen Het Uitfeest kende dit jaar voor het eerst een thematisch uitgangspunt. Naast het traditionele openhuizenprogramma was het streven van het Uitfeest dit jaar om instellingen met elkaar laten daten en bijzondere combinaties tot stand brengen. De ontstane duo s, trio s en kwartetten zorgden voor een aantal creatieve kruisbestuivingen. Het concept bleek echter voor instellingen ook ingewikkeld te zijn, waardoor minder samenwerkingverbanden tot stand kwamen dan gehoopt. De dates tussen het publiek onderling sloegen wel aan, reden om daar in 2011 op voort te borduren. Na tien jaar was er in 2010 geen Oudegracht Operaconcert bij de Geertebrug. In plaats daarvan is geëperimenteerd met een nieuw concept: een stadsontbijt op het Domplein met optredens van Utrechtse koren, dans, theatersport en het officiële openingswoord door burgemeester Aleid Wolfsen. Theater Kikker bracht een hoogstaand programma dat was geïnspireerd op en plaats vond in Het Utrechts Archief. In de Stadsschouwburg was het druk met mensen die af kwamen op het China Festival en de opmaat naar het Nederlands Film Festival, de talkshow onder leiding van Claudia de Breij. Er werd volop gedanst door artiesten en bezoekers op het Dansplein op de Mariaplaats en bij het stadhuis organiseerde Yo! Opera Camping 030, een gevarieerd programma speciaal voor jongeren. Het Uitfeest werd traditioneel afgesloten met de Drijf In, met dit jaar de film Johan Primero. 29/30/31 oktober 2010 Culturele Zondag No Label aantal deelnemende locaties 29 aantal programmaonderdelen 68 14

15 Hoofdstuk 2 aantal bezoekers producent Yonca Özbilge In oktober 2008 was de eerste editie van No Label een groot succes. Hoogtepunt was het debuut van Kyteman s HipHop Orkest, die de nieuwe Nederlandse muziekheld werd. Besloten werd No Label in 2010 weer te organiseren als meerdaags festival. No Label heeft als missie een gelijkwaardige plek te creëren voor jong, cultureel divers talent binnen de totale kunst en cultuursector. Het programma van No Label 2010 bestond uit vijf hoofdthema s, namelijk: No Label Market, een multidisciplinaire markt met jonge designers, labels en kunstenaars; No Label Progress, met masterclasses, talkshows en workshops; No Label Stage: een programma met optredens, voorstellingen, presentaties en showcases; No Label Visual Arts, een beeldende kunst route met werk van jonge én gevestigde makers; en de No Label Museum Club Night, Deze clubprogrammering was nieuw ten opzichte van Er was behoefte aan een collectieve manier waarop de musea zich, met een geringer budget dan bij de Museumnacht van weleer, konden presenteren. Mede door de groeiende vraag om nieuwe, jongere doelgroepen aan te boren, ontstond het idee om No Label als platform te kiezen. Acht organisaties uit Utrecht, Rotterdam en Amsterdam hebben zich met veel enthousiasme ingezet om samen met de musea een eigenzinnig programma te creëren. De Museum Club Night ontving op negen locaties ruim 4600 bezoekers. Na twee edities No Label is duidelijk geworden dat nieuwe, jonge makers uit de grootstedelijke cultuur inderdaad van grote waarde zijn voor de samenleving én voor het formele kunstenveld. 19 december 2010 Culturele Zondag Una Domenica Particolare aantal locaties en instellingen 28 aantal bezoekers 5920 producent Ariane Vervoorn productie Lisanne van Wijk Italië is een land dat vele Nederlanders een warm hart toedragen vanwege de rijkdom aan cultuur en de smaakvolle manier van leven. Tijd dus voor een zondag met als titel 'Una domenica particolare' die in het teken stond van Italiaanse opera, film, literatuur, muziek, dans, theater, eten, architectuur, debat, geschiedenis en nieuwe media. Een aantal hoogtepunten: in een volle Domkerk genoten de aanwezigen van het a capella koor Coro Arcanto uit Bologna en in Vredenburg Leeuwenbergh maakten de bezoekers een reconstructie mee van een feestelijke bijeenkomst van de rijke Italiaanse adel. In Karel V werden tijdens de workshop Slow Food de lekkerste Italiaanse hapjes voorgezet. In het Academiegebouw maakte antimaffia rechter Roberto Scarpinato indruk tijdens zijn eerste openbare interview in Nederland. Fort van de Verbeelding & het Zuilens Fanfare Corps 15

16 Hoofdstuk 2 verzorgden met een publieksorkest een hartverwarmende winteroptocht door de sneeuw. Helaas konden een paar activiteiten geen doorgang vinden wegens de etreme maar prachtige weersomstandigheden, zoals de autoshow van Italiaanse auto s op het Domplein. Ook een paar gasten lukte het niet om naar Utrecht af te reizen, waaronder Silvia Avallone en Mieke van Delden. Marketing/communicatie In de succesvolle marketing en communicatie van de Culturele Zondagen is in 2010 niet veel gewijzigd. Uitgangspunt is de basisdistributie (zie bijlage 5) In 2010 werd wel geëperimenteerd met diverse vormgevers en diverse presentaties van de programmainformatie. Het idee was jonge, nieuwe vormgevingsbureau s een kans te geven. Met wisselend succes. In het najaar is uiteindelijk toch gekozen om weer tot een vast samenwerkingsverband te komen. Studio Vrijdag, die de vormgeving van de Italiëdag voor haar rekening nam, zal in principe voor alle Culturele Zondagen ingeschakeld worden in Bij het Uitfeest werd afgeweken van het reguliere programmaboekje. De poging te komen tot een uitgekiende manier van presenteren van de enorme hoeveelheid informatie heeft in 2010 niet geleid tot een bevredigend resultaat. In 2011 keert ook voor het Uitfeest het programmaboekje terug. Verder zal in 2011 gekeken naar een meer efficiënte manier van distrbutie van de programmagegevens, zowel via gedrukte als digitale media. Vrijwilligers Tijdens de Culturele Zondagen wordt beroep gedaan op een vaste groep vrijwilligers. Getracht wordt deze aan de organisatie te binden door middel van persoonlijke begeleiding en scholing. In 2010 is gestart met de samenwerking met KEES. Deze stichting heeft als doel vrijwilligers inzicht te geven in het fenomeen festivalorganisatie en te komen tot verdere professionalisering. In 2010 werden twee workshops georganiseerd voor vrijwilligers van Culturele Zondagen, deze workshops waren tevens toegankelijk voor medewerkers van andere festivals. Het concept dat werd ontwikkeld op basis van eerdere CZ workshops was zeer succesvol, voornamelijk door de combinatie van theorie met rollenspelen, waarbij aan den lijve ondervonden wordt hoe het voelt om te gaan met bijvoorbeeld lastige bezoekers. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met Maatschap + van de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Maatschap + bemiddelt en zoekt naar stageplaatsen voor middelbare scholieren. CZ wil graag jongeren al vroeg kennis laten maken met kunst en cultuur en betrekt ze door middel van de maatschappelijke stage van binnenuit bij de organisatie. In 2010 werden bij drie Culturele Zondagen (Dans, Buitenspel, Uitfeest) 50 scholieren ingezet. Op advies van CZ werd door KEES ook een workshop ontwikkeld specifiek voor deze groep. 16

17 Hoofdstuk 2 Culturele Zondagen 2010 Abdelkader Benali I Aboriginal Art Museum I Academiegalerie I Academiegebouw & pandhof I Academietheater I After T I Alain Platel I Aldo theater met poppen I Aleksander Grujic Trio I Aleis de Roode I Ali B I Amisha yoga & awareness I Anne Soldaat I Architectuurcentrum Aorta I Argentijnse tango Carla Somers I Arjan Witte I Artivocaal I Artlease / contemporary art I Arya buikdans en fusion I Atelier de Werkvloer I Atelier vieze handen I Ateliers Asch v Wijckskade I Atletiekvereniging Phoeni I Autovrije zondag I Bak, basis voor actuele kunst I Be Sharp I Beatritheater I Ben van Gelder I Bernard Berkhouts Swingorkest I Bibliotheek Utrecht I Big band Utrechts Conservatorium I Big Mondays I Born Digital I Buurthuis de Leeuw I Cafe de Stad I Cafe Hofman I Cafe theater festival I Café Tilt I Café Willem Slok I Carbid beeldend theater I CCC (children cheering carpet) I Centraal Museum Utrecht I Centre for the Humanities (UU) I Centro Flamenco Utrera I Centrum Beeldende Kunst Utrecht I Charlotte Mutsaers I Circus Diedom I City Movies I Club 3voor12 I Comunita Org Italiana Utrecht I Coro Arcanto I Cowboy bij nacht I Cubaanse dansschool Yemaya del Caribe I Cultdealer I Cultureel dagcafe Kopi Susu I Cultuur 19 I Cultuurhuis Kanaleneiland I Daniela Tasca I Dansavontuur I Danscentrum Cornelissen I Danscentrum Utrecht I Dansimprovisatie Utrecht (diu) I Dansschool al hambra I Dansschool Bakere I David Wilson Johnson I Db's De dansers I De dansvloer I De Kargadoor I De kunstsalon I De Nazaten I De Nieuwe Philharmonie Utrecht I De Slegte I De Steegzangers I De Utrechtse kinderboekhandel I De Utrechtse Spelen I De Vrijstaat I Debatcentrum Tumult I Dekoor I dick brunahuis I Dineau I DJ's funkel en funkel I Domkerk I Domplein 2013 I Domstad Jeugd Orkest I Doom I Do I Eefje de Visser I Ekko I Ellen Deckwitz I Ensemble Fortuna I Eplorama Fabiana Dammers I Festival Mooie Woorden I Festival Oude Muziek I Fik Meijer I Filtmtheater t Hoogt I Fiori di Folia i Food, jazz & dj s I Foret Sacree I Fort van de Verbeelding I Fortuna I Fotodok I Franca Treur I Frits Landesbergen Quartet I Frommermann I Galerie Besselaar I Galerie Sanaa I Geertekerk I Geldmuseum I Geronimo Stilton I Giuseppe Caporale I Grachtensmart I Grand Hotel Karel V I Griftpark I Guy & Kompanen I Habek I Haff I Han Bennink I Het Brabants Jazzorkest I Het filiaal I Het Utrechts Archief I Hindericks & Windericks I HKU I Hofman Café I Holland Baroque Society I Hoog Catharijne I Hopeloos I Houtzaagmolen de Ster I Huis en Festival a/d Werf I IJssalon Venezia I Il Concerto Barocco Ilja Leonard Pfeijffer I Illusionary Rockaz Impakt I In Modo Plastico I Ingmar Heytze I Instituto Cervantes I Intercultureel Theehuis I Ish I Jaap vd Klomp I Jazzwinkel I Jeroen Wielaert I Jeugdtheaterhuis de Berenkuil I John Kayongo I Jon Bittman 6te I Joods Cultureel Centrum Merkaz I Joost Zwagerman I Joris van Casteren I Joyce Roodnat I Just dance I K& W Gebouw I Kaasschaafcollectief I Kade Ateliers I Kamerkoor Saudade I Kamerkoor Sjanton I Karel V I Karin Elich dancing spirit I Kevin Toma I Kijk uit I Koshish I Kosmopolis I Kunsthuis Verse Vis I Kunstliefde I Kunstuitleen Utrecht La Vinia dansgroep Labrehuis I Laff I Leidsche Rijn Festival I Leine I Leon Verdonschot I Live in de living I Lock& Load I Lombok bij de kop I Lomstock I Louis Hartlooper Comple I Mammoni Delano I Mammoni Societeit I Marc Leijendekker I Marja Vuijsje I Marock n Roll I Maurits Westerik I Meekers I Menno Wigman I Minke Elisa Brands I Moira I Mondo Leone I Monique Duurvoort I Morren Galleries I Museum Catharijneconvent I Museum Maluku I Museum Speelklok I Muziekhuis I Nederlands Film Festival I New Dutch Connections I Nicola Lagioia I Nicolaïkerk I Nieuw Rotsoord I Onno Kleyn I Oscar Kocken I Ottone I Paperdome Leidsche Rijn I Papieren Theater 17

18 Hoofdstuk 2 Phoeni I Parnassos cultuurcentrum I Pastoefabriek I Patrizia Esposito I Planet streetpainting I Poeziecircus I Prisor Jazz Band I Rasa Wereldculturencentrum I Reinhardt, Grappelli & Rosenberg I Restaurant de Rechtbank I Restaurant Wilhelminapark I Revenge I Rindert Kromhout I Rob van Scheers I Robert Vuijsje I Roberto Scarpinato I Rock City I Ronald Giphart I Roodnoot I Rosa ensemble I Salon Saffier I Salsaddiction I Schatkamer Domplein I Schiller Theater 'Place Royale' I Seleyz Broese I Silvia Avallone I SJU Jazzpodium I Sladjana Labovic I Slau I Sleurkunst I Slow food I Sonnenborgh museum & sterrenwacht I Sophia Warczak I Sophies Kunstprojecten I Springdance I Stadhuis I Stadsschouwburg I State of l3 I Staudt Kwintet I Stef I Stem des volks I Stem X I Stichting Collectie Studio Oude Muziek I Stichting eet mee I Stijn Fens I Stine Jensen I Storm I Studium Generale I Swing in Utrecht I t Lab I Tamorra I Tango Atelier I Tango el Gancho I Tango la Zapada I The Cosmic Carnival I The Jazz Benjamins I Theater EA I Theater Kikker I Theater Vuurtoren I Theatercafe de Bastaard I Theatergroep de Maan I Theatergroep Aluin I Theatergroep Ponies I Theaterkoor Bonton I Theatersportverenigingen I Tinez Roots Club I Tivoli de Helling I Tivoli Oudegracht I Tjerk de Ridder I Tjitske Jansen I Tjon Rockon I Tommy Wieringa I Toonkamer I Totheater I Touchee Dancecompany I Transarte I Trio Arno Krijger I Tumult I Tweetakt I Ucee Station I Ulu moskee I Union Salsa Trianon I Universitair Medisch Centrum Utrecht I Universiteit voor Humanistiek I Universiteit Utrecht I Universiteitsmuseum I Upload Cinema I Urban Dance Center I Utrechts Blazers Ensemble I Utrechts Centrum voor de Kunsten I Utrechts Conservatorium I Utrechts Operakoor I Utrechtse Studenten Cantorij I Vereniging Dante Alighieri I Veronique Sodano I Verteltheater Utrecht I Vespercantorij I Vipbus I Vivian den Hollander I Vocalicious I Voisz I Volksbuurtmuseum Wijk C I Vorlesebühne I Vrede van Utrecht I Vredenburg Leeuwenberg I Vredenburg Leidsche Rijn I Vrouwkje Tuinman I Werftheater I Werkgroep Italië Studies I Willibrordkerk I Willy Nap I Wim Brands I Wim Hazeu I Winkel van Sinkel I Yo! Opera I Zangria I Zilt I Zimihc I Zingende Beelden I Zondagochtend in Utrecht I Zuilens fanfare corps I Zingin 18

19 Hoofdstuk 2 Utrechts Uitburo De taken van het Utrechts Uitburo bevinden zich op de gebieden van collectieve cultuurmarketing, kaartverkoop en informatievoorziening (zowel digitaal als fysiek). Daarnaast heeft het Uitburo een platform en netwerkfunctie. Alle activiteiten van het Utrechts Uitburo zijn erop gericht zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van Utrecht te verleiden gebruik te maken van het culturele aanbod en zo een groei in cultuurparticipatie te bewerkstelligen. Collectieve cultuurmarketing De informatievoorziening over het culturele aanbod van de stad Utrecht is voor een groot deel digitaal. Via sapsite.nl (gericht op jongeren), uitmetsuus.nl (gericht op studenten) en uitloper.nl (zie voor het aantal bezoekers/bezoeken bijlage 1) wordt een actueel, betrouwbaar en compleet overzicht gegeven van de culturele agenda. Tevens worden er door het Utrechts Uitburo nieuwe marketingtechnieken (nieuwe media) onderzocht en zo mogelijk ingezet en gedeeld met het culturele veld. Utrechtsuitburo.nl 2010 was voor een overgangsjaar. Dat had vooral te maken met de inspanningen vanuit het Nederlands Uitburo (NUB) om samen met de Uitburo s de website, die centraal staat in de marketingstrategie van de Uitburo s, naar een hoger niveau te brengen. Dit proces kende vele haken en ogen, en verliep aanzienlijk trager dan door het Nederlands Uitburo (de coördinator van het proces) was voorzien. Pas in de loop van 2011 is de nieuwe website in gebruik genomen, wat er toe heeft geleid dat de grote marketingcampagne die het Utrechts Uitburo voor ogen had is uitgesteld tot Het Utrechts Uitburo heeft het SEO onderzoek (Search Engine Optimalization) naar de Uitburo sites in mei/juni 2010 laten uitvoeren en gefinancierd. Dit onderzoek leverde veel relevante informatie op die voor een groot deel door het Nederlands Uitburo zal worden verwerkt. Het rapport bevatte ook waardevolle informatie die toegepast kan worden op de andere SCU sites (uitmetsuus.nl, SAP en later ook In totaal werd de website van het Utrechts Uitburo afgelopen jaar ruim keer bezocht. Iedere bezoeker (overigens waren er ongeveer unieke bezoekers het afgelopen jaar) bekeek ruim 4 pagina s per bezoek, wat resulteerde in meer dan paginaweergaven. (meer cijfers in bijlage.) Uitmetsuus.nl en SAPsite.nl Uitmetsuus.nl ging op 11 september 2009 online en 2010 was het eerste volledige jaar van UitmetSuus. Sinds de start zijn de bezoekersaantallen op de website gestegen, maar ondanks meerdere promotieacties stegen ze niet eplosief. Wat daarentegen wel flink gegroeid is, zijn de social media kanalen waarop Suus te vinden is. Met name Twitter (+/ 1000 followers) en Facebook (+/ 520 vrienden) bleken goed werkende kanalen te zijn om de doelgroep te bereiken. Deze kanalen hadden tevens een groot aandeel in het bezoek op de website (+/ 30% van de bezoekers kwamen binnen via Facebook en Twitter). SAPsite bestaat langer en heeft in de afgelopen jaren een flinke schare fans opgebouwd. In 19

20 Hoofdstuk had SAPsite ruim unieke bezoekers. In de praktijk blijkt dat zowel Sapsite als UitmetSuus in grote lijnen dezelfde doelgroep binnenhalen. UitmetSuus richt zich op studenten, Sapsite meer op jongeren, maar beide sites worden bezocht door jongeren en studenten. Daarom is eind 2010 besloten de sterke kanten van beide sites te combineren. Gekozen is om SAPsite als website te behouden, aan te passen en Suus er onder te brengen als redacteur van SAPsite en plugger van tips en acties op Twitter en Facebook. UITmail Wekelijks verstuurd de redactie van het Utrechts Uitburo een UITmail naar ruim 6000 abonnees. Deze gratis digitale nieuwsbrief biedt abonnees tips, nieuws en speciale acties over culturele programma s in de stad. MUSEUMmail In samenwerking met Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM) is in 2010 gestart met het versturen van de zogenaamde MUSEUMmail. Deze mail zal vier keer per jaar verstuurd worden aan alle UITmailabonnees. FESTIVALkalender/mail In samenwerking met de festivals verzorgt UU/SCU in principe vier keer per jaar een zogenaamde FESTIVALmail (overzicht van alle festivals de komende drie maanden). Deze wordt naast digitale verzending (in 2010 drie keer naar alle Uitmailabonnees) tevens geplaatst in de Uitloper en het Stadsblad (vanaf 2011 in Ons Utrecht). Nieuwe Media In 2010 heeft het Utrechts Uitburo twee projecten op het gebied van nieuwe media gerealiseerd: de mobiele website van het Utrechts Uitburo en de allereerste branded content pagina van Nederland op Foursquare. De mobiele website is begin 2010 de lucht in gegaan en behelst op dit moment nog een summiere vorm van de uitgaansagenda. Wanneer bezoekers via een mobiele telefoon de website van het Utrechts Uitburo benaderen worden ze automatisch doorgestuurd naar de mobiele website. Dat houdt dus in dat de website herkent welk toestel gebruikt wordt om de website weer te geven. Naast de mobiele website heeft het Utrechts Uitburo in samenwerking met Monsterswell de eerste branded content pagina op Foursquare in het leven geroepen. Foursquare is een internationaal sociaal netwerk dat de nadruk legt op locaties en vrienden. Middels een speciale app voor smartphones als de iphone of Android telefoons kunnen mensen inchecken bij locaties en hier tips achterlaten. Vooral de tips zijn voor het Utrechts Uitburo van belang. Er zijn op dit moment ruim vrienden van het Utrechts Uitburo op Foursquare. Zij ontvangen iedere keer als ze dichtbij een getipte locatie inchecken een tip van het Uitburo 20

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015 Jaarlijkse evenementen met internationale aantrekkingskracht maart maart maart mei mei juni augustus augustus september

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

BIJLAGE QUICK SCAN subsidie aanvragen regeling: Cultuur voor Ieder Kind Aanbieder is welke rol?

BIJLAGE QUICK SCAN subsidie aanvragen regeling: Cultuur voor Ieder Kind Aanbieder is welke rol? BIJLAGE QUICK SCAN subsidie aanvragen regeling: Cultuur voor Ieder Kind 2016 2017 Aanbieder is welke rol? In deze bijlage worden de uitkomsten weergegeven van de quick scan die is uitgevoerd op de aanvragen

Nadere informatie

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden.

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Nieuwsbrief 2 Vrienden van La Pasión Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Happy New Year! Carolien van Leeuwen, Bea Woldring,

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14.

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Behorende bij: Agendapunt 4.2. DE VVV-HELPDESK/WINKEL IN DOORN MOET BLIJVEN!! Geachte leden van de Commissie Bestuur en

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie.

Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. 1 van 6 21-1-2014 12:11 Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. ZIMIHC 25 jaar! Klassiek op Zondag De eerste Lazy ZIMIHC Afternoon! Jeugdcultuurfonds - Doe mee! Theater Dichtbij in

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Wordt de niet goed weergegeven? Bekijk de webversie.

Wordt de  niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. 1 van 6 4-2-2016 14:23 Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. De ZIMIHC Zomer Vacature Zangdocent- BO!NK Holland House in Pécs A Lazy Sunday Afternoon WASBE Jeugdcultuurfonds Utrecht

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

een greep uit ons werk

een greep uit ons werk 2014 een greep uit ons werk a. Workshopprogramma Rap Zang Streetdance Make a track Fotografie DJ Sfeermakers MA-KE Mode Superchefs Muzikale reis Theaterdans Fijnproevers Workshops zijn gegeven binnen Jongeren

Nadere informatie

12-14 juni 2015. festival. www.tegekkekerk.nl. Paaskerk, Amstelveen. (te) GEKKE KERK

12-14 juni 2015. festival. www.tegekkekerk.nl. Paaskerk, Amstelveen. (te) GEKKE KERK Mathilde Santing Band (te) GEKKE KERK festival Bertolf Optredens Karsu, Mathilde Santing Band, Bertolf & Royal Parks, Jeroen Zijlstra Karsu Royal Parks Workshops Kleur je Kalm, Schrijven met Tjitske Jansen,

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30 Algemeen De Stichting Lokale Omrop stelt zich ten doel : a. een omroepprogramma te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van de in de gemeenten Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie. Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust

Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie. Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust De Koninklijke Biltse Harmonie viert haar 115-jarig bestaan,

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 VERHUUR BROCHURE HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 Maak gebruik van een unieke locatie en huur het Vondelpark Openluchttheater voor een buitengewoon evenement. HET VONDELPARK

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2012

Begroting/jaarplan 2012 Begroting/jaarplan 2012 Colofon Augustus 2011 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Inhoud 1. Inleiding 5 2. Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) 8 Acties SCU 2012 13 3. Culturele Zondagen (CZ)

Nadere informatie

Overzicht verleende subsidies

Overzicht verleende subsidies Overzicht verleende subsidies ¹ Kolom 5 'Incidenteel / structureel': Incidenteel = 2012 + t/m maximaal 3 volgende jaren (= t/m 2015). Loopt een subsidieverplichting langer door, dan is er sprake van een

Nadere informatie

EMEG Lijst. Onderdeel: Event

EMEG Lijst. Onderdeel: Event EMEG Lijst Onderdeel: Event Max Kolster CO1F 21 september 2012 Inleiding Afgelopen zomer ben ik op Solar Weekend Festival in Roermond geweest. Ik ben daar vooral als bezoeker geweest, maar heb ook als

Nadere informatie

stichting Magneet Festival - 22 september 2009 Fotografie Zie 't Zo

stichting Magneet Festival - 22 september 2009 Fotografie Zie 't Zo Eindelijk is het zover! De Magneetbar - bekend van de gelijknamige Magneetbar op Lowlands - heeft een eigen festival in het leven geroepen: Het Magneet Festival. As we speak wordt de motor aangeslingerd

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- Maite de Wit Maite Cathérine studeerde Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na haar afstuderen in 2010 vertrok zij naar Wenen om daar de klassieke muziekwereld te ontdekken, waar

Nadere informatie

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk Inspiratiecarrousel Creatieve ideeën uit de praktijk Theater- en Congrescentrum Hanzehof - Zutphen Concept: Rendementsverhoging door kostenverlaging. Veel theaters programmeren sowieso in twee zalen, wij

Nadere informatie

Koken in het Groen Dakpark Delfshaven Kookt in het Groen!

Koken in het Groen Dakpark Delfshaven Kookt in het Groen! Koken in het Groen Dakpark Delfshaven Kookt in het Groen! De 6 de editie Koken in het Groen: een mengelmoes aan nationaliteiten genoot met elkaar van een late zomerdag op een van s stads mooiste tuinen.

Nadere informatie

Cultureel partnerschap ZIMIHC en BO!NK

Cultureel partnerschap ZIMIHC en BO!NK 1 van 8 11-3-2015 11:10 Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. Cultureel partnerschap ZIMIHC en BO!NK Audities mannenrollen Agenda ZIMIHC theater Stefanus Kom erbij festival en Appeltaartconcert

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G 1 STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2016 Deel 1 Activiteitenverslag 2016 Deel 2 Financieel verslag 2016 Secretariaat: Claus Sluterweg 2, 2106 BP Heemstede 2

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT SEM CHONG M2D

ONDERZOEKSRAPPORT SEM CHONG M2D ONDERZOEKSRAPPORT SEM CHONG M2D 75897 WEEK 1 WELKE BANEN ZIJN ER IN DE CREATIVE SECTOR Drukzo is in minder dan twee jaar uitgegroeid tot een top- 3 speler in de hypercompetitieve Nederlandse online drukwerk

Nadere informatie

We starten met de uitverkiezing van de Groepering 2014.

We starten met de uitverkiezing van de Groepering 2014. DE BRANDEVOORTER 2014. Allereerst heet ik u namens het beheer, de vrijwilligers en het bestuur van Wijkhuis t BrandPunt van harte welkom en wens u allen een voorspoedig 2015 toe. Natuurlijk een speciaal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie

Via Crucis. Terugblik

Via Crucis. Terugblik Via Crucis een nieuwe kijk op lijden Terugblik a. gegevens Op vrijdag 9 maart, dinsdag 3 april en vrijdag 6 april 2012 werd de voorstelling Via Crucis gespeeld. Achtereenvolgens was de voorstelling te

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee!

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. AANLEIDING... 3 1.2. DOELSTELLING... 4 2. ACHTERGRONDINFORMATIE... 6 2.1. STICHTING ALL FOR ONE... 6 2.2. INITIATIEFNEMERS...

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 Beste relatie, De 41 e editie van Jazz in Duketown was een groot succes. Het festival kreeg nationale aandacht, de pers was lovend over de programmering en de stad werd bezocht

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

E E R H U C3 O \A^ A A R D

E E R H U C3 O \A^ A A R D E E R H U C3 O Raadsvergadering^ b WLl 2UU9 19 Besluit: ^ V ^^«^r- eft2^oa-o^ \A^ A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 8 2009-044 City Marketing Aan de Raad, Heerhugowaard, 6 aprit 2009 Beknopt voorstel

Nadere informatie

Wat hebben we toch een gezellige club.

Wat hebben we toch een gezellige club. DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl Wat hebben we toch een gezellige club. Ja, het is gezellig op de zondagmiddagen met steeds

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots Via de vraag Wat wil Leiden? Wat wilt u? hebben we als gemeente Leiden aan de stad gevraagd mee te denken bij

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

JOURNAAL. Odoorn, zaterdag 1 augustus 2015. SIVO like actie. Een dagje Nederlandse folklore snuiven. Nummer 4 www.sivofestival.nl

JOURNAAL. Odoorn, zaterdag 1 augustus 2015. SIVO like actie. Een dagje Nederlandse folklore snuiven. Nummer 4 www.sivofestival.nl Odoorn, zaterdag 1 augustus 2015 Nummer 4 www.sivofestival.nl JOURNAAL Een dagje Nederlandse folklore snuiven Vrijdag zijn de dansgroepen in de ochtend en middag vrij, deze dag staat dan ook wel bekend

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel Talent Development Program van Hilversum Media Campus Succesvol samenspel 26 mediatalenten vormen de eerste groep young professionals die momenteel bezig is met het Talent Development Program van Hilversum

Nadere informatie

Met C5 Jazz het nieuwe jaar in.

Met C5 Jazz het nieuwe jaar in. DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl Met C5 Jazz het nieuwe jaar in. Op 6 januari hadden we een zogenaamde nieuwjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie